Akce dokumentů

OP VVV

spravuje: Alžběta DvořákováPoslední změna: Úterý 24.01.2017 13:52

Hlavním cílem Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání je investice do rozvoje lidského potenciálu, která je jednou z důležitých forem veřejných investic. Vizí MŠMT je přispět ke strukturálnímu posunu ČR směrem k ekonomice založené na vzdělané, motivované a kreativní pracovní síle a na produkci kvalitních výsledků výzkumu.

OP VVV je rozdělen do 3 prioritních os:

  1. Posilování kapacit pro kvalitní výzkum;
  2. Rozvoj vysokých škol a lidských zdrojů pro výzkum a vývoj;
  3. Rovný přístup ke kvalitnímu předškolnímu, primárnímu a sekundárnímu vzdělávání.

OP VVV umožňuje financování současně výzkumné i vzdělávací infrastruktury a lidských zdrojů (od předškolního vzdělávání, přes VaV projekty až po účastníky celoživotního financování). OP VVV je podporován z Evropského sociálního fondu i z Evropského fondu pro regionální rozvoj. Podpora OP VVV bude směřována do všech regionů ČR s různou socioekonomickou úrovní. 

Harmonogram výzev na rok 2016 (verze 5)

Harmonogram výzev na rok 2017 (verze 2)

 

Společné dokumenty pro všechny PO

- Pravidla pro žadatele a příjemce (vč. metodických dopisů)

- Práce v monitorovacím systému 2014+

 

MŠMT zveřejňuje na svých webových stránkách mimo aktuálně vyhlášených výzev, také záměry výzev a avíza o parametrech výzev před jejich vyhlášením.


Otevřené výzvy

Prioritní osa 1

          

Prioritní osa 2

č. 02-16-019 "Excelentní výzkum"

Cílem výzvy je podpořit výzkum, který napomůže efektivnímu využití výzkumných center a iniciuje dosažení mezinárodně konkurenceschopné kvality výzkumu z hlediska jeho originality a praktických dopadů. V souvislosti s dosažením mezinárodně konkurenceschopné kvality výzkumu bude podporována internacionalizace výzkumu a budování jednoznačných vazeb se zahraničními výzkumnými partery, které povedou k tvorbě nových výsledků a k podávání společných návrhů projektů do prestižních mezinárodních grantových soutěží.

Příjem žádostí do prvního kola bude ukončen 10. 6. 2016 do 14:00, do druhého kola 17. 2. 2017 do 14:00.

Na webových stránkách odboru pro rozvoj RMU naleznete další informace k výzvě. 

č. 02-15-003 "Podpora excelentních výzkumných týmů"

Cílem této výzvy je, ve spolupráci s předními mezinárodními vědeckými kapacitami, vytvořit a materiálně a technicky vybavit nové výzkumné týmy, které podpoří efektivní využití infrastruktur pro výzkum a vývoj, jejich rozvoj ve prospěch regionu, efektivní přenos znalostí ze zahraničí a schopnost vytvářet mezinárodně konkurenceschopnou kvalitu.

Příjem žádostí bude zahájen 28. 8. 2015 a ukončen 8. 1. 2016. 

Na webových stránkách Odboru pro rozvoj RMU naleznete aktuální informace k výzvě.

Podávání projektů bude koordinováno ze strany MU, proto v případě zájmu o podání projektové žádosti kontaktujte neprodleněproděkana Fasoru

OPR RMU uveřejnilo Souhrnnou informaci o výzvě. Souhrnná informace obsahuje i informace a pokyny.

 

č. 02-16-018 "Rozvoj výzkumně zaměřených studijních programů"

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prioritní osa 3

          

Harmonogramy výzev

 Aktuálně není vyhlášena žádná výzva.

 

 

 

 

 


Další informace budou uveřejňovány na webových stránkách řídícího orgánu MŠMT nebo na webových stránkách Strukturálních fondů MMR ČR.


Osobní nástroje