Akce dokumentů

OP Z

spravuje: Alžběta DvořákováPoslední změna: Úterý 06.09.2016 14:11

Operační program Zaměstnanost (OPZ) vymezuje priority pro podporu zaměstnanosti, sociálního začleňování a efektivní veřejné správy z Evropského sociálního fondu v období 2014-2020. OPZ je vypracován zejména ve vazbě na Dohodu o partnerství, která vymezuje priority České republiky pro podporu z Evropských strukturálních a investičních fondů v období 2014-2020, a další klíčové strategické dokumenty (národní i evropské), které jsou uvedeny dále.

 

OP Zaměstnanost pokrývá oblasti:

  • podpory zaměstnanosti,
  • rovných příležitostí žen a mužů,
  • adaptability zaměstnanců a zaměstnavatelů,
  • dalšího vzdělávání,
  • sociálního začleňování a boje s chudobou,
  • modernizace veřejné správy a veřejných služeb a
  • podpory mezinárodní spolupráce a sociálních inovací v oblasti zaměstnanosti, sociálního začleňování a veřejné správy.
     

Struktura prioritních os OP Zaměstnanost je následující:

Prioritní osy OPZ odpovídají (s výjimkou prioritní osy 3) každá jednomu tematickému cíli.

Všechny potřebné informace jsou k dispozici na internetových stránkách ESF ČR - část OP Z.

 

MPSV zveřejňuje aktuálně vyhlášené výzvy na svých webových stránkách.Osobní nástroje