Nacházíte se zde: FF Věda a výzkum Jak podat návrh projektu
Akce dokumentů

Jak podat návrh projektu

spravuje: Tomáš MarekPoslední změna: Čtvrtek 14.11.2013 14:05

 

Dovednosti v oblasti získávání finančních prostředků na vlastní výzkum jsou dnes jednou z klíčových kompetencí vědce. Systém grantů, agentur a na něj navázaná terminologie mohou být z počátku poněkud nepřehledné. Cílem následujícího textu je proto pomoci začátečníkům zorientovat se v problematice - představuje jakousi cestu od výzkumného záměru po úspěšně zafinancovaný výzkum na FF MU.

 

Obsah:

Výběr programového rámce

Vytvoření záznamu projektu v ISEPu

Zpracování návrhu projektu

Rozpočet a průvodka z ISEPu

Zajištění nezbytných podpisů

Dodání návrhu projektu poskytovateli

 

line2.png

 

Výběr programového rámce

 

Najděte si vhodný programový rámec, který odpovídá vašemu výzkumnému záměru. Sledujte aktuální výzvy - informace o nich naleznete v různých zdrojích: sledujte pravidelně webové stránky oddělení VaV a především pak naše Aktuality z VaV, sledovat se vyplatí i jednotlivé podportály oddělení VaV pro největší grantové agentury. Navštěvujte pravidelně též přímo webové stránky poskytovatelů (MŠMT, GAČR, TAČR atd.). Nebojte se kdykoliv konzultovat svůj výzkumný záměr s oddělením VaV nebo dát na doporučení svých zkušenějších kolegů.

 

Největší grantové agentury a programy:

loga.png

GAČR (Grantová agentura ČR, www.gacr.cz) je nezávislou státní institucí podporující základní vědecký výzkum v ČR. V rámci vyhlášených programů poskytuje finanční podporu na vědecké projekty jak pro erudované vědce a týmy, tak pro mladé a začínající vědecké pracovníky. Ročně se o granty GAČR uchází kolem 3000 navrhovatelů, z nichž zhruba jedna čtvrtina grant získá. Úspěšnost žadatelů z MU se pohybuje mezi 20 až 30 procenty. (zdroj: gacr.cz)

  

TA ČR (Technologická agentura ČR, www.tacr.cz) je organizační složkou státu, která byla zřízena v roce 2009 zákonem o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací. Centralizuje státní podporu aplikovaného výzkumu a vývoje. V případě, že máte zájem pokusit se získat grant od TAČRu, kontaktujte hned v počátku oddělení Výzkumu a vývoje - TAČR je velmi specifický a je třeba ho konzultovat! (zdroj: tacr.cz)

 

OP VK (Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost, www.msmt.cz/strukturalni-fondy) je víceletým tematickým programem v gesci Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, v jehož rámci je možné v čerpat finanční prostředky z Evropského sociálního fondu. OP VK se zaměřuje na oblast rozvoje lidských zdrojů prostřednictvím vzdělávání s důrazem na celoživotního učení, utváření vhodného prostředí pro výzkumné, vývojové a inovační aktivity a stimulace spolupráce participujících subjektů. (zdroj: msmt.cz)  

 

7. RP (7. Rámcový Program, www.fp7.cz) je hlavním nástrojem Evropské unie pro financování výzkumu v Evropě. Má za cíl posílit vědeckou a technologickou základnu evropského průmyslu a podnítit mezinárodní konkurenceschopnost. Je otevřen širokému spektru organizací a jednotlivců. Jako začátečníkům usilujícím o tento grant se Vám může hodit oficiální příručka pro začátečníky vydaná Evropskou komisí. (zdroj: ec.europa.eu)

 

MOBILITY (www.msmt.cz) je aktivitou MŠMT, jejímž prostřednictvím jsou prováděny dvoustranné mezinárodní smlouvy o vědeckotechnické spolupráci sjednané Českou republikou s partnerskými státy. Cílem MOBILITY je pomáhat v navazování kontaktů a rozvoji spolupráce mezi institucemi působícími v oblasti výzkumu a vývoje v partnerských státech. V současnosti je v rámci MOBILITY rozvíjena spolupráce s Argentinou, Francií, Německem, Polskem, Rakouskem, Řeckem, Slovenskem a Slovinskem. (zdroj: msmt.cz)

 

HORIZON 2020 (http://ec.europa.eu/research/horizon2020) je rámcový program pro výzkum a inovace Evropské unie, který bude podporovat široké spektrum výzkumných, rozvojových, demonstračních a inovačních aktivit včetně šíření výsledků. V platnosti bude v období let 2014–2020. Věnováno mu bylo celé jedno číslo časopisu Technologického centra AV ČR Echo, kde si můžete program nastudovat podrobněji.

 

Mohou existovat i programy, do kterých se MU nebo FF nezapojuje. Než začnete psát projket, založte záznam o návrhu projektu do ISEPu - Informačního systému evidence projektů
 

Vytvoření záznamu projektu v ISEPu

 

K návrhu projektu, který chcete podávat, je zapotřebí mít založený záznam o návrhu projektu v ISEPu (Informačním systému evidence projektů), který naleznete v Inet MU. Díky oznámení záměru zpracovávat projekt pro určitou výzvu se vyhnete možným nepříjemnostem již v začátku, neznamená to však, že váš projekt nemůže být zastaven i později.

 

1. Návrh založíte přes Inet MU → Výzkum a vývoj → ISEP → Editor návrhů → Nový návrh.

 

inet.jpg

 

2. Vyplníte údaje v jednotlivých záložkách záznamu o návrhu projektu.  V této fázi ještě není třeba vyplňovat rozpočet. Povinná pole jsou zvýrazněna hvězdičkou a po najetí na otazníky můžete k jednotlivým polím zobrazit nápovědu a tipy.

 

3. Na stránce záznamu taktéž vyberte investora a programový rámec nebo podprogram. Pokud váš plánovaný investor nebo program v nabídce není, kontaktujte referenta z oddělení Vědy a vývoje.

 

investor.jpg

 4. Návrh uložíte tlačítkem Uložit. Uložení návrhu se automaticky ohlásí na oddělení Vědy a výzkumu a díky tomu ho budeme moci zkontrolovat a případně Vás kontaktovat, pokud by bylo se záměrem cokoliv v nepořádku.

Nyní můžete začít zpracovávat samotný návrh projektu.


Zpracování návrhu projektu

 

Všechny potřebné náležitosti, které jsou povinné pro jednotlivé návrhy projektů a které budete muset splnit, naleznete vždy ve výzvě daného programu. Ke každému programu je nutné přistupovat individuálně, jelikož podmínky se velmi liší. Nebojte se svůj návrh projektu kdykoliv konzultovat s oddělením Výzkumu a vývoje.

 

Rozpočet a průvodka z ISEPu

 

Návrh projektu je hotový. Než ho předložíte k nezbytným podpisům, je třeba v ISEPu vytisknout průvodku, kterou podepíšete a přinesete společně s návrhem projektu na oddělení Vědy a vývoje, kde podpisy dotčenými osobami zařídíme. Průvodku získáte tak, že v ISEPu dovyplníte rozpočet, v záložce schvalování pak uzavřete návrh a následně vygenerujete Evidenční záznam projektu. Pokud je třeba návrh následně ještě upravit, lze jej v záložce Schvalování vrátit do zpracování.

 

Zajištění nezbytných podpisů

 

Po odevzdání projektu s průvodkou na oddělení Výzkumu a vývoje zajistíme podpisy dotčenými osobami (tajemník, děkan,...). Nezapomeňte, že shánění podpisů se může protáhnout, a proto před oficiálním deadlinem té které výzvy existuje ještě deadline interní (většinou týden před oficiálním).

 

Pozor! Nepište návrhy na poslední chvíli. Sehnat podpisy, může trvat až týden!

 

Dodání návrhu projektu poskytovateli

 

Způsob dodání návrhu projektu poskytovateli grantu (t.j. dané instituci vyhlašující grantový program) se liší dle výzvy.  Například GAČR se posílá do datové schránky a zajišťujeme to na oddělení Výzkumu a vývoje, MOBILITY se dodává jak elektronicky, tak papírově, kdy dodání papírové verze zajišťuje rektorát a elektronickou verzi musíte jako řešitel dodat poskytovateli sám. Návrh projektu je na MŠMT do MOBILITY přijat pouze tehdy, když jsou dodány obě verze. Oddělení Výzkumu a vývoje Vám vždy sdělí podrobnosti k dodání vašeho návrhu vámi vybranému poskytovateli.

 

Nyní nezbývá, než čekat, zda bude návrh projektu úspěšný!
"Čekací" lhůty se pohybují od měsíce až po rok - zde opět záleží na daném programovém rámci.

 

Pro další vzdělávání ve financování vědy a výzkumu sledujte Aktuality z VaV.


Osobní nástroje