Nacházíte se zde: FF Věda a výzkum Technické pokyny k habilitačnímu řízení a ke jmenování profesorem
Akce dokumentů

Technické pokyny k habilitačnímu řízení a ke jmenování profesorem

spravuje: Jiří RambousekPoslední změna: Čtvrtek 02.10.2014 13:08
 1. Pokud žádost uchazeče o habilitační nebo jmenovací řízení splňuje všechny náležitosti podle zákona 111/98 Sb., a směrnice rektora MU, požádá proděkan pro vědu garanta příslušného vědního oboru o návrh habilitační nebo jmenovací komise, ve které musí být jeden zahraniční profesor (pokud v případě jmenovacího řízení není jeden z doporučujících dopisů od zahraničního profesora). Návrh musí obsahovat jména včetně titulů, adresy pracovišť, případně domácí adresy. Návrh na zahájení řízení projedná nejprve komise děkana pro vědu 3 týdny před konáním vědecké rady, poté je předložen členům vědecké rady.
 2. Komisi pro habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem jmenuje děkan fakulty po schválení jejího složení vědeckou radou FF MU.
 3. Předseda habilitační nebo profesorské jmenovací komise převezme na oddělení vědy FF MU dokumentaci předloženou uchazečem a organizuje veškerou přípravu a jednání komise včetně příslušné administrativy.
 4. Habilitační spis předkládá uchazeč ve čtyřech vyhotoveních (1x pro archivaci na FF MU, 3x pro rozeslání oponentům – vrací se zpět).
 5. Tři oponenty habilitační práce navrhuje habilitační komise proděkanovi pro vědu, (jeden oponent muže být současně řádným členem komise pokud zvláštní předpis nestanoví jinak). Návrh musí obsahovat jména včetně titulů, adresy pracovišť, případně domácí adresy. Proděkan pro vědu rozešle habilitační práce s pověřením stanoveným oponentům.
 6. Veškerý písemný materiál předkládaný k habilitačnímu nebo profesorskému řízení musí být ve dvojím vyhotovení, pouze notářsky ověřené kopie diplomů, vysvědčení a podobných dokumentů stačí předkládat v jednom vyhotovení.
 7. Předseda komise pro habilitační řízení zajistí pro oddělení vědy FF MU
  1. zápis z prvního jednání komise (konstatování, že uchazeč dodal všechny požadované písemné podklady k jednání, přesné uvedení názvu oboru ‚ určení oponentů — celým jménem, včetně titulů a pracoviště, popřípadě domácí adresy, stanovení termínu a tématu veřejné přednášky).
  2. zápis z druhého jednání komise (konstatování, že byly dodány všechny vyžádané oponentské posudky, stanovisko komise k předloženým posudkům. Doporučení komise, zda se má v řízení pokračovat nebo zda se má řízení zastavit, jakož i řádné zdůvodnění všech závěrů a stanovisek: komise rovněž vybere téma habilitační přednášky ze tří témat navržených uchazečem a uvede je v tomto zápise). Na druhém jednání komise je projednáno též hodnocení přednášky pro odbornou veřejnost, které připraví pověření hodnotitelé.
 8. Předseda profesorské hodnotící komise zajistí pro oddělení vědy FF MU zápis z jednání komise, který musí obsahovat údaje uvedené  § 74 odst. 5 zákona, a hodnocení přednášky pro odbornou veřejnost.
 9. Vlastní písemný návrh na jmenování uchazeče docentem nebo profesorem v daném oboru se zápisy z jednání komise a s hodnocením přednášky pro odbornou veřejnost předloží předseda komise alespoň 21 dnů před konáním vědecké rady, na které má řízení probíhat.
 10. Po předložení všech materiálů habilitační nebo jmenovací komise dohodnou předsedové komisí s proděkanem pro vědu termín zařazení samotného řízení na jednání VR FF. Předseda komise pro habilitační řízení nebo předseda profesorské hodnotící komise dohodnou s oddělením vědy pozvání uchazeče a členů komise na jednání vědecké rady.
 11. Habilitační řízení nebo jmenovací profesorské řízení probíhá před vědeckou radou fakulty za přítomností zpravidla všech členů komise a v případě habilitačního řízení i všech oponentů:
  1. Jejich účast zajistí předseda komise. Nepřítomnost lze omluvit pouze v případě závažných překážek (nemoc, pobyt v zahraničí apod.) s tím, že za minimální počet přítomných jsou považováni: tři členové komise (z toho dva externí) při profesorském řízení, tři členové komise a dva oponenti (v každém případě však alespoň tři externí pracovníci) při habilitačním řízení.
  2. V případě vyšší neúčasti členu komise a oponentů vědecká rada z procesních důvodu jednání odročí.
  3. V neveřejné části diskuse vědecká rada zhodnotí úroveň habilitační/jmenovací přednášky, kvalifikační úroveň uchazeče, oponentské posudky i argumentaci, kterou uchazeč uplatní v diskusi. V závěru jednání habilitačního/jmenovacího řízení se vědecká rada usnáší většinou hlasů všech svých členů na návrhu, zda má být uchazeč jmenován docentem/profesorem.

 

Schváleno VR FF MU 14. 1. 1999, aktualizace schválena 24. 5. 2007 a 26. 6. 2014.

 

 

 


Osobní nástroje