Nacházíte se zde: FF Vývěska Stipendijní podpora e-learningu na FF MU
Akce dokumentů

Stipendijní podpora e-learningu na FF MU

spravuje: Webeditor FFPoslední změna: Pondělí 02.10.2017 15:14

Podmínky pro stipendijní podporu studentů podílejících se na výstavbě e-learningových kurzů

 

Plný text podmínek stipendijní podpory ve formátu PDF je uložen v dokumentovém serveru MU jako příloha zápisu č. 4 Stipendijní podpora e‑learningu na FF MU z porady vedení Filozofické fakulty MU, konané dne 8. září 2014.

Všeobecné informace

Cílem stipendijní podpory je podpořit zapojení studentů při tvorbě, úpravě či provozu e‑learningových kurzů v systémech ELF nebo IS MU, zvýšit kvalitu a efektivitu dosavadních e‑learningových kurzů, rozšířit výuku pomocí e‑learningu a moderních technologií a informovat o možnostech jejich využití při výuce na FF MU. Pomocné studentské síly, které budou podporovat tvorbu, vylepšování nebo provoz e‑learningových kurzů, budou odměňovány ze stipendijního fondu fakulty. Počet podpořených kurzů bude záviset na situaci ve stipendijním fondu.
Stipendijní podpora je rozdělena do dvou typů:
Typ A: Tvorba a modifikace kurzu
Typ B: Podpora provozu kurzu.

Na koho se obrátit

Kontaktními pracovníky e‑learningové podpory odpovědnými za agendu stipendijního programu jsou:

 • pro fakultní systém ELF: Mgr. Petra Funioková
  (tel.: 549 49 1592, mail: elf@phil.muni.cz)
 • pro e‑learning v IS MU: e-technička Mgr. Petra Baštářová
  (tel.: 549 49 6495, mail: etech@fi.muni.cz)

Celková administrace stipendijního programu, včetně stanovování výše odměn, je v kompetenci Kanceláře e‑learningu FF MU (https://elf.phil.muni.cz/kancelar); výměru a přidělování stipendií schvaluje proděkan pro přijímací řízení a rozvoj studijních programů PhDr. Petr Škyřík, Ph.D. (tel.: 549 49 1552, mail: prodekan.prijimaci@phil.muni.cz).

Typ A: Tvorba a modifikace kurzu

Učitel dodává materiály nebo zadání pro jejich vytvoření a požadavky na podobu kurzu. Student kurz vytváří nebo modifikuje. Odměna pro studenta je stanovena pracovníky Kanceláře e-learningu při závěrečné prezentaci kurzu.

Postup pro získání stipendijní podpory

 1. Vyhledání studenta.
  Vyučující si najde studenta (příp. studenty), který mu bude s kurzem pomáhat.
  Poznámka. Pokud se vyučujícímu nedaří najít vhodného studenta, ale přesto by se rád do rozvoje e‑learningu zapojil, může požádat pracovníky podpory o pomoc při hledání.
 2. Podání žádosti o zařazení do stipendijní podpory.
  1. Přihlašování probíhá zpravidla 30 dní na začátku semestru. Vyučující se se studentem (případně bez studenta, pokud ještě žádného nemá) zúčastní úvodní konzultace, kterou si domluví u pracovníka podpory (kontakty pro ELF a IS MU viz výše). Povinná je osobní návštěva, dokumenty zaslané pouze elektronicky nemohou být akceptovány.
  2. Před konzultací vyučující vyplní krátký online dotazník ohledně obsahu a formálních náležitostí kurzu (např. hrubý popis cílů, kód předmětu apod.). Dotazník zašle vyučujícímu pracovník podpory na základě přihlášení ke konzultaci.
  3. Při konzultaci vyučující specifikuje své záměry ohledně obsahu, formy a fungování e‑learningového kurzu, a to včetně popisu práce studenta. Pracovník podpory seznámí studenta i učitele s programem stipendijní podpory. Případně také navrhne vhodné postupy a technologicko-metodická řešení kurzu.
 3. Podpora pro tvůrce kurzů.
  1. Pro studenty pracující v systému ELF bude dostupný e‑learningový kurz s názvem Moodle: tvorba e‑learningových kurzů (TELK), v němž se naučí, jak úspěšně vytvořit kvalitní e‑learningový kurz. Absolvování tohoto kurzu je pro všechny účastníky stipendijní podpory typu A (pracující v systému ELF) povinné a je podmínkou pro udělení stipendia.
   i. Pokud student již podobný kurz absolvoval, může požádat o uznání základní úrovně TELKu.
  2. V rámci podpory výše zmíněného kurzu budou pravidelně pořádány tematické workshopy, při nichž budou podrobněji vysvětleny dílčí problémy a předávány praktické zkušenosti pro tvůrce e‑learningových kurzů v systému ELF.
 4. Vlastní průběh práce.
  1. Student si průběžně vede výkaz práce, v němž podrobně popisuje vykonanou práci. Výkaz práce může posloužit jako pomocný materiál při stanovování výše stipendia. Výše stipendia však není přímo úměrná počtu odpracovaných hodin (viz sekce Finanční odměna).
   Poznámka. Výkaz práce pro každého zapojeného studenta připraví pracovníci podpory v nástroji Tabulky, které jsou součástí nástrojů Google dostupných v rámci Informačního systému MU.
  2. Student má povinnost zúčastnit se alespoň jedné průběžné konzultace, na které představí svou vykonanou práci a seznámí pracovníka podpory s dalším postupem.
 5. Závěrečný postup po vytvoření práce.
  1. Student si v předem vyhlášené době (stanovena v harmonogramu daného období) domluví s pracovníkem podpory prezentaci, kde kurz krátce představí, případně zodpoví doplňující otázky ke kurzu. Prezentace zároveň slouží jako prostor pro diskuzi o kurzu a navrhnutí možných vylepšení. Pro vyučujícího je účast na prezentaci volitelná.
   Poznámka. Prezentace je veřejná, může se jí tudíž zúčastnit kdokoliv z vyučujících nebo studentů, kteří mají zájem dozvědět se více o stipendijním programu nebo se inspirovat prací kolegů. Jednotlivé prezentace budou uvedeny v kalendáři na webu stipendijní podpory (https://elf.phil.muni.cz/stipendia) a budou se vždy konat na pracovišti Kanceláře e‑learningu FF MU v budově G (Gorkého 7, 1. NP).
  2. Student vyplní závěrečnou zprávu formou online dotazníku, přístupové údaje obdrží po prezentaci kurzu na svoji e-mailovou adresu. Student se zavazuje vyplnit závěrečnou zprávu do konce doby vyhlášené pro prezentaci kurzů (viz 5a). Odeslání závěrečné zprávy je podmínkou pro obdržení stipendia.

Finanční odměna

Po splnění všech podmínek obdrží student stipendium ve výši až 15 000 Kč. Stipendium se vyplácí jednorázově po ukončení práce a jeho konečná výše závisí na výsledku prezentace, kde proběhne komplexní zhodnocení práce odvedené studentem a kvality daného kurzu. U každé prezentace jsou pro účely hodnocení přítomni vždy dva pracovníci Kanceláře e‑learningu FF MU, v případě nejasností ohledně výše konečné odměny je osloven i třetí hodnotitel.

Typ B: Podpora provozu kurzu

Student průběžně zajišťuje podporu provozu kurzu (stahování a zpracování úkolů, doplňování testů podle získaných odpovědí, odpovídání ve fórech a jiné průběžné práce).

Postup pro získání stipendijní podpory

 1. Vyhledání studenta.
  Vyučující si najde studenta (příp. studenty), který mu bude s kurzem pomáhat.
  Poznámka. Pokud se vyučujícímu nedaří najít vhodného studenta, ale přesto by se rád do rozvoje e‑learningu zapojil, může požádat pracovníky podpory o pomoc při hledání.
 2. Podání žádosti o zařazení do stipendijní podpory.
  1. Oba (případně vyučující sám, pokud ještě nemá asistujícího studenta) si v předem vyhlášené době (zpravidla 30 dní na začátku semestru) domluví konzultaci u příslušného pracovníka podpory (kontakty pro ELF a IS MU viz výše). Povinná je osobní návštěva, dokumenty zaslané pouze elektronicky nemohou být akceptovány.
  2. Před konzultací vyučující vyplní krátký online dotazník ohledně obsahu a formálních náležitostí kurzu (např. hrubý popis cílů, kód předmětu apod.). Dotazník zašle vyučujícímu pracovník podpory na základě přihlášení ke konzultaci.
  3. Při konzultaci vyučující specifikuje své záměry ohledně obsahu, formy a fungování e‑learningového kurzu, a to včetně popisu práce studenta. Pracovník podpory navrhne podle popisu vhodné postupy a technologicko-metodická řešení.
 3. Podpora pro tvůrce kurzů.
  1. Pro studenty pracující v systému ELF bude dostupný e‑learningový kurz s názvem Moodle: tvorba e‑learningových kurzů (TELK), v němž se naučí, jak úspěšně vytvořit kvalitní e‑learningový kurz. Absolvování tohoto kurzu je pro účastníky stipendijní podpory typu B (pracující v systému ELF) volitelné.
  2. V rámci podpory výše zmíněného kurzu budou pravidelně pořádány tematické workshopy, při nichž budou podrobněji vysvětleny dílčí problémy a předávány praktické zkušenosti pro tvůrce e‑learningových kurzů v systému ELF.
 4. Vlastní průběh práce.
  1. Student průběžně zajišťuje podporu provozu kurzu (stahování a zpracování úkolů, doplňování testů podle získaných odpovědí, odpovídání ve fórech apod.).
  2. Student si průběžně vede výkaz práce, v němž podrobně popisuje vykonanou práci.
   Poznámka. Výkaz práce pro každého zapojeného studenta připraví pracovníci podpory v nástroji Tabulky, které jsou součástí nástrojů Google dostupných v rámci Informačního systému MU.
 5. Závěrečný postup po ukončení práce.
  1. Student zašle pracovníkům podpory oznámení o ukončení své činnosti na kurzu.
  2. Student vyplní závěrečnou zprávu formou on-line dotazníku, přístupové údaje obdrží příjemce na svoji e-mailovou adresu poté, co pracovníci podpory obdrží od vyučujícího oznámení o dokončení činnosti. Student se zavazuje vyplnit závěrečnou zprávu do konce doby vyhlášené pro prezentaci kurzů (viz typ A). Odeslání závěrečné zprávy je podmínkou pro obdržení stipendia.

Finanční odměna

Odměna za průběžnou podporu kurzu je vyplácena hromadně po skončení semestru na základě hodin odpracovaných studentem, a to v rozmezí 80–120 Kč/hod. podle náročnosti práce studenta v kurzu.

Tarify pro hodnocení činností studentů:
 • 80 Kč/hod. za skenování, kopírování, nahrávání materiálů do kurzu, stahování úkolů apod.
 • 100 Kč/hod. za přípravu testových otázek (modul Test v ELFu, modul HotPot, aplikace Quizlet apod.)
 • 120 Kč/hod. za aktivní tutorování studenta, např. odpovídání ve fórech, hodnocení úkolů a testů apod.

 

 


Osobní nástroje