Akce dokumentů

Detaily projektu

Historické využívání krajiny Českomoravské vrchoviny v pravěku a středověku

Program aplikovaného výzkumu a vývoje národní kulturní identity NAKI
(DF13P01OVV005)

Hlavním cílem projektu je zpřístupnit informace o historické krajině Českomoravské vrchoviny, a ve vazbě na přírodní prostředí sledovat její vývoj. Důraz je kladen na souhrn a revizi dosavadních poznatků a vytvoření metodiky dokumentace a ochrany ohrožených archeologických památek: pravěkých a raně středověkých opevnění a mohylníků, středověkých zaniklých vsí, hradů, tvrzí a drobných fortifikací, důlních děl a cest.

Stejně jako v minulosti tak i dnes je krajina Českomoravské vrchoviny periferním územím, které sice není tak výrazně poznamenáno probíhající destrukcí historické kulturní krajiny rozsáhlou výstavbou, nicméně i zde naše archeologické dědictví postupně mizí, zvláště při budování vodních nádrží a intenzivní zemědělskou a lesní činností.

Výstupem projektu je webový geografický informační systém, který umožní vizualizaci archeologických lokalit i celých sídelních oblastí, ve vazbě na přírodní podmínky. Tento novým přístup ke struktuře krajiny nabídne státní správě, krajské samosprávě a vlastníkům nemovitostí nástroj k řešení dlouhodobých záměrů pro management kulturní krajiny.


Konsorcium institucí řešících projekt:

  • Masarykova univerzita (koordinátor)
  • Mendelova univerzita v Brně
  • Archeologický ústav AV ČR, Brno, v. v. i.
  • Archaia Brno o. p. s.
  • Muzeum Vysočiny Jihlava, p. o


Řešené dílčí cíle:
a) historický vývoj krajiny
(propojení archeologických dat s přírodním prostředím, paleoenviromentální výzkum)
b) pravěké osídlení
(model zachovalé pravěké krajiny na okrajích masivu Českomoravské vrchoviny)
c) feudální sídla
(revize stavu a katalogizace feudálních sídel mimo intravilány)
d) středověké vesnice
(zpřístupnění informací o středověkých vesnicích kraje Vysočina a zdůraznění vztahů současných vesnic k zaniklým osadám a jejich plužinám)
e) výrobní a těžební areály
(typická i opomíjená a málo poznaná součást zaniklé středověké krajiny Vysočiny)
f) návrh a implementace geodatového serveru, série tématických map
(interaktivní elektronická mapa)


Osobní nástroje