Nacházíte se zde: LAP Informace o databázích Informační zdroje dostupné na tomto serveru
Akce dokumentů

Informační zdroje dostupné na tomto serveru

 

Po kliknutí na jméno databáze zobrazíte u některých z nich návod, jak v dané databázi vyhledat požadované údaje.

  1. Klasická filologie
  2. Medievistika, neolatinistika
  3. Biblistika
  4. Historie
  5. Teologie, církevní dějiny
  6. Filozofie, literární věda
  7. Dějiny umění, muzikologie
  8. Bibliografie, knihovnictví
  9. Digitale bibliothek

Databáze: Medievistika, neolatinistika

 

Acta Sanctorum Database

Chadwyck - Healey

Acta Santorum Database obsahuje středověké a raně novověké hagiografické texty shromážděné a kritickými komentáři opatřené společností Société des Bollandistes. Byly seřazeny postupně podle pořadí svátků svatých v církevním kalendáři a publikovány od r. 1643 do r. 1940. Pro digitalizaci bylo použito původního úplného vydání (Antverpy, Brusel).

Databáze je dokončena a kompletní.

 

Ad Fontes - The Digital Library of Classic Protestant Texts

Ad Fontes

Databáze teologických a polemických spisů více než 300 protestantských autorů období 16. a 17. století. Obsahuje též množství oficiálních dokumentů a prohlášení autorit reformovaných církví. Zahrnuje více než 1500 děl reformačního a poreformačního období. Tento korpus textů vyčerpávajícím způsobem zpracovává teologickou produkci daného období a konfesního zaměření a tak představuje základní pramenné východisko pro vědecké studium. Mnohé z těchto textů nebyly dosud edičně zpracovány v knižní formě, takže toto jejich elektronické vydání je zároveň jejich jedinou dostupnou formou pro odbornou veřejnost. Nadto je databáze vybavena mohutným prohledávacím systémem, který umožňuje sofistikované vyhledávání kombinováním nejrůznějších kritérií.
Databáze je zamýšlena jako volné pokračování Patrologia Latina Database.

Databáze bude dokončena v roce 2006.

 

Ad Fontes - The Digital Library of the Catholic Reformation

Ad Fontes

Databáze obsahuje všechny podstatné katolické teologické spisy 16. a 17. století. Celkem zhruba 450 000 stran primárních pramenů. V jedinečné kolekci tak najdeme pohromadě nejdůležitější oficiální katechismy a dokumenty katolické církve, koncilní akta, dobová vědecká teologická pojednání, která určovala směr myšlení katolické protireformace před Tridentským koncilem a po jeho ukončení. Spolu s databází The Digital Library of Classic Protestant Texts tvoří tyto dva informační zdroje pokračování databází Patrologia Latina Database a Acta Sanctorum Database. Všechny tyto databáze společně pak tvoří unikátní badatelské prostředí, které obsahuje prakticky veškerou teologickou produkci od počátků křesťanství až do konce 17. století. Tyto informační zdroje se tak stávají nezastupitelnou studnicí informací nejen pro teologii, ale i pro příbuzné obory jako filozofie, religionistika, historie apod.

První verze databáze vyjde na konci r. 2003, kompletní verze je plánována na rok 2008.

 

Archive of Celtic-Latin Literature

Royal Irish Academy a Brepols Publishers

Textová databáze středověké irskoskotské latinské literatury období let 400 - 1200 obsahující díla autorů keltského původu tvořících v této době na území Irska, Walesu, Anglie, Cornwallu a Skotska a rovněž literárně činných iroskotských misionářů působících v období raného středověku na evropském kontinentu.

V nejbližších letech je očekávaná závěrečná aktualizace, po níž bude pravděpodobně databáze dokončena.

 

CAG - Corpus Augustinianum Gissense a Cornelio Mayer editum

Schwabe Verlag

Textová a indexová databáze díla Aurelia Augustina. Její přínos není v samotném latinském textu díla Aurelia Augustina (který je v rámci projektu dostupný i v CLCLT a Patrologia Latina), nýbrž v podrobném věcném indexu, pomocí něhož je možno během několika vteřin vyhledat všechna místa v Augustinově díle, která se týkají daného problému. Dále databáze obsahuje bibliografický (tematicky prohledávatelný) index sekundární augustinovské odborné literatury. Tento index je nakladatelem každoročně aktualizován prostřednictví Internetu.

 

Fontes medii aevi, Continuatio fontium medii aevi

Heptagon Verlag

CD-ROM edice berlínského nakladatelství obsahuje nejdůležitější historické prameny k německým dějinám od počátku středověku do 13.stol., a to v originální latinské (v několika případech staroněmecké) podobě s německým překladem. Texty jsou v naprosté většině převzaty ze spolehlivých knižních edic řady Monumenta Germaniae Historica a předcházejí jako prozatímní výpomoc příslušná vydání digitální databáze Monumenta Germaniae historica. Mimořádně významná je zvláště skutečnost, že tyto databáze jako vůbec první obsahují text Kosmovy kroniky a jeho pokračovatelů podle standardních moderních vydání (Patrologia Latina Database přináší texty zastaralých edic z poloviny 19. stol. nebo starší). Proto se řešitelé rozhodli pro potřeby svých univerzitních pracovišť tyto databáze zakoupit, ačkoliv v její (relativně velmi nízké) ceně není obsažena síťová licence - cena síťové licence je naopak příliš vysoká.

Databáze je k dispozici uživatelům pro rešeršní služby metodou off line.

 

International Medieval Bibliography

University of Leeds a Brepols Publishers

Bibliografie medievistické odborné produkce z let 1967-1999 otištěné v přibližně 4000 odborných periodikách a 5000 sbornících excerpovaných pro přípravu této databáze. Neobsahuje samostatně vyšlé knižní publikace. Každý rok je vydávána aktualizace této databáze postupující vždy o jeden rok k současnosti a o jeden rok do minulosti.

Databáze je v aktuálním vydání v provozu. Dosud byla pravidelně každoročně aktualizována.

 

Jani Pannonii Opera Omnia

Studiolum

Databáze obsahuje edici veškerého dochované díla maďarského básníka 15. století Jana Pannonia (zemř. 1472).

 

Legenda Aurea

SISMEL - Edizioni di Galuzzo

Tato databáze nabízí úplný text díla Legenda Aurea Jakuba de Voragine (Giacomo da Varazze, 1229 - 1298), sbírky latinsky psaných legend na počest světců západní středověké církve uspořádané podle pořadí jejich svátků během církevního roku. Toto dílo se stalo standardním hagiografickým kompendiem vrcholného a pozdního středověku a až do doby reformace a Tridentského koncilu hluboce ovlivňovalo náboženský život Evropy. Bylo rovněž předlohou nejstarších dochovaných staročeských literárních textů a řady pozdějších česky psaných literárních památek.

Databáze je dokončena, nepočítá se s dalším vydáním.

 

Lexicon des Mittelalters

Brepols Publishers

Elektronická verze stejnojmenné papírové encyklopedie. Základní medievalistický referenční zdroj, který obsahuje více než 36 tisíc hesel týkajících se osob, lokalit, událostí apod. Encyklopedie pokrývá období 300 až 1500 (Evropa, Střední Východ a Severní Amerika).

Databáze je provozována - vzhledem k licenčním podmínkám - pouze prezenčně v knihovně ÚKS, kde se uživatelům dostane také poučení, jak s ní zacházet.

 

Library of Latin Texts / CETEDOC Library of Christian latin texts

CETEDOC a Brepols Publishers

Páté vydání této nejvýznamnější a nejznámější databáze nakl. Brepols obsahuje prakticky všechna dosud knižně vydaná díla latinských církevních otců Hieronyma, Ambrosia, Aurelia Augustina a Řehoře Velikého, úplné dílo Bernarda z Clairvaux a veškeré dosavadní edice nakladatelství Brepols z edičních řad Patres Latini a Continuatio Mediaevalis. Dále nabízí latinský text Bible podle Stuttgartského vydání z r.1975 a dokumentaci ekumenických i regionálních koncilů od koncilu Nikajského po II. Vatikánský. Navíc poskytuje literární díla všech významných autorů římské klasické literatury do konce 2. stol. po Kr. (od Plauta po Apuleia) a řadu pozdněantických profánních autorů. Databáze zahrnuje již 3 CD.

 

Medioevo Latino

SISMEL - Edizioni di Galuzzo

Bibliografická databáze sekundární literatury k latinsky píšícím autorům VI-XV. století (podle editora od "Boethia k Erasmovi"), vybavená sofistikovaným vyhledávacím systémem, který umožňuje "kartotéční lísky" prohledávat podle množství vzájemně kombinovatelných kritérií.

Databáze se nepravidelně doplňuje.

 

Monumenta Germaniae Historica

MGH a Brepols Publishers

Osmé vydání databáze přináší úplný obsah knižních řad Auctores antiquissimi a Scriptores rerum Merovingicarum a přibližně dvě třetiny knižní řady Scriptores rerum Germanicarum in usum scholarum separatim editi společně s jednotlivými díly dalších knižních řad MGH. Další doplněná vydání této databáze budou instalována v příštích letech. Teprve v těchto dalších aktualizacích se tedy objeví historické prameny, které mají přímý vztah k dějinám českého území, Velkomoravské říše a českého státu.

Databáze je v aktuálním vydání v provozu. Dosud byla pravidelně aktualizována.

 

Patrologia Latina Database

Chadwyck - Healey

Databáze obsahuje (s výjimkou děl Tomáše Akvinského) celou knižní ediční řadu Patrologiae Cursus Completus - Patrologia Latina (J.P.Migne, 1855 - 1877), tedy patristickou a středověkou latinsky psanou literaturu zvláště teologického zaměření (do roku 1216). Databáze zaujímá 5 CD.
Databáze je podle platných licenčních podmínek přístupná pouze pro pracoviště MU, UK, UP a AV ČR.

Databáze je dokončena, nepočítá se s dalším vydáním.

Důležitá aktualizace této informace - Tento program pocházející z roku 1996 byl psán ještě pro operační systém Windows 3.1 a nikdy nebyl a nebude aktualizován. Sám naštěstí stále pracuje dobře, ale na našem novém serveru s moderním operačním systémem po sobě při vypínání ponechává v paměti serveru relikty, které mohou velmi zkomplikovat vaše následné odhlášení od serveru a působit i jiné potíže.

Proto naši kolegové administrátoři projektu napsali program "PL Hlidka", který Patrologii od okamžiku jejího spuštění monitoruje a po jejím ukončení po ní "uklízí". Patrologii můžete vypínat běžným způsobem nebo pomocí programu "PL Hlidka", jehož okno na ploše serveru po spuštění Patrologie vidíte.
Pokud by vám však při ukončování Patrologie běžely nějaké jiné programy (databáze), mohly by se nečekaně ukončit spolu s Patrologií a ztratili byste práci, kterou byste v nich měli načatou. Proti tomuto nebezpečí bohužel není z programátorského hlediska žádná obrana.

Proto je žádoucí vypínat Patrologii až jako poslední program před vaším odhlášením od serveru !
 

Poetria Nova

SISMEL - Edizioni di Galuzzo (Firenze)

Databáze nabízí celkem 900 000 veršů básníků středověké latinské poezie období 7.-13. století a jako dodatek velkou většinu zachovaných děl římské antické poezie od jejích počátků do konce starověku. Databáze poskytuje standardní možnosti vyhledávání jednotlivých slov a kombinací slov a umožňuje zobrazit kterékoli obsažené dílo v plném znění.

Databáze je v provozu. Další vydání není hlášeno.

 

Repertorium der lateinischen Sermones des Mittelalters für die Zeit von 1350-1500

Ruhr-Universität Bochum

Tato databáze představuje závěr monumentálního devítidílného knižního kompendia pod stejným názvem, jež vydal nestor oboru J.B. Schneyer. (Toto kompendium zahrnuje evropskou latinskou kazatelskou tvorbu období 1150-1350.) Po smrti autora vydali jeho spolupracovníci na CD-ROMu z jeho pozůstalosti materiál shromážděný pro období následující po r. 1350. Jde ovšem o nedokončený fragment, který si nemůže dělat nároky na úplnost. Je však pro české odborníky zajímavý tím, že částečně zpracovává i kazatelské dílo M.J. Husa a Jeronýma Pražského a další sbírky latinských kázání (mnohdy anonymní), které byly v době předhusitské a husitské ve střední Evropě oblíbené.

 

Thesaurus formarum totius Latinitatis

CETEDOC a Brepols Publishers

Zachycuje v úplnosti všechny doložené formy lexikálních jednotek latinského jazyka archaické a klasické římské literatury, křesťanské patristické literatury, středověkých textů i novověkých latinsky píšících autorů. Pro zadanou formu určitého slova vyhledá její četnost u jednotlivých autorů. Zkoumanou formu je pak možno dohledat i s kontextem v jiných databázích nabízených tímto serverem.

Databáze je v provozu na serveru. Další aktualizace se prozatím neočekává.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Osobní nástroje