Nacházíte se zde: LAP Informace o databázích Informační zdroje dostupné na tomto serveru
Akce dokumentů

Informační zdroje dostupné na tomto serveru

 

Po kliknutí na jméno databáze zobrazíte u některých z nich návod, jak v dané databázi vyhledat požadované údaje.

  1. Klasická filologie
  2. Medievistika, neolatinistika
  3. Biblistika
  4. Historie
  5. Teologie, církevní dějiny
  6. Filozofie, literární věda
  7. Dějiny umění, muzikologie
  8. Bibliografie, knihovnictví
  9. Digitale bibliothek

Databáze: Teologie, církevní dějiny

 

Acta Sanctorum Database

Chadwyck - Healey

Acta Santorum Database obsahuje středověké a raně novověké hagiografické texty shromážděné a kritickými komentáři opatřené společností Société des Bollandistes. Byly seřazeny postupně podle pořadí svátků svatých v církevním kalendáři a publikovány od r. 1643 do r. 1940. Pro digitalizaci bylo použito původního úplného vydání (Antverpy, Brusel).

Databáze je dokončena a kompletní.

 

Ad Fontes - The Digital Library of Classic Protestant Texts

Ad Fontes

Databáze teologických a polemických spisů více než 300 protestantských autorů období 16. a 17. století. Obsahuje též množství oficiálních dokumentů a prohlášení autorit reformovaných církví. Zahrnuje více než 1500 děl reformačního a poreformačního období. Tento korpus textů vyčerpávajícím způsobem zpracovává teologickou produkci daného období a konfesního zaměření a tak představuje základní pramenné východisko pro vědecké studium. Mnohé z těchto textů nebyly dosud edičně zpracovány v knižní formě, takže toto jejich elektronické vydání je zároveň jejich jedinou dostupnou formou pro odbornou veřejnost. Nadto je databáze vybavena mohutným prohledávacím systémem, který umožňuje sofistikované vyhledávání kombinováním nejrůznějších kritérií.

Databáze je zamýšlena jako volné pokračování Patrologia Latina Database.

Databáze bude dokončena v roce 2006.

 

Ad Fontes - The Digital Library of the Catholic Reformation

Ad Fontes

Databáze obsahuje všechny podstatné katolické teologické spisy 16. a 17. století. Celkem zhruba 450 000 stran primárních pramenů. V jedinečné kolekci tak najdeme pohromadě nejdůležitější oficiální katechismy a dokumenty katolické církve, koncilní akta, dobová vědecká teologická pojednání, která určovala směr myšlení katolické protireformace před Tridentským koncilem a po jeho ukončení. Spolu s databází The Digital Library of Classic Protestant Texts tvoří tyto dva informační zdroje pokračování databází Patrologia Latina Database a Acta Sanctorum Database. Všechny tyto databáze společně pak tvoří unikátní badatelské prostředí, které obsahuje prakticky veškerou teologickou produkci od počátků křesťanství až do konce 17. století. Tyto informační zdroje se tak stávají nezastupitelnou studnicí informací nejen pro teologii, ale i pro příbuzné obory jako filozofie, religionistika, historie apod.

První verze databáze vyjde na konci r. 2003, kompletní verze je plánována na rok 2008.

 

Augustinus on-line

...

 

Bibliotheca Gallica - latinské texty koncilů a víc

...

 

Biographisch-bibliographisches Kirchenlexikon

...

 

CAG - Corpus Augustinianum Gissense a Cornelio Mayer editum

Schwabe Verlag

Textová a indexová databáze díla Aurelia Augustina. Její přínos není v samotném latinském textu díla Aurelia Augustina (který je v rámci projektu dostupný i v CLCLT a Patrologia Latina), nýbrž v podrobném věcném indexu, pomocí něhož je možno během několika vteřin vyhledat všechna místa v Augustinově díle, která se týkají daného problému. Dále databáze obsahuje bibliografický (tematicky prohledávatelný) index sekundární augustinovské odborné literatury. Tento index je nakladatelem každoročně aktualizován prostřednictví Internetu.

 

Catholic Encyclopaedia

...

 

Creeds and Confessions of faith

...

 

Decretum Gratiani (ed. 1879)

...

 

Encyclopedia of Religion

Macmillan Library Reference USA, Simon & Schuster Macmillan + K. G. Saur Verlag

Encyklopedie náboženství. Jméno hlavního editora - M. Eliade - hovoří za vše. Je to elektronická verze stejnojmenné tištěné encyklopedie.

 

Kanones

Kanones WIP Verlag

Databáze obhsahující sbírky církevního práva (kanonického práva), které vznikly v období 1000-1140. Každá položka je identifikována jménem sbírky, rubrikou, foliací, incipitem a explicitem, poznámkou.

 

Legenda Aurea

SISMEL - Edizioni di Galuzzo

Tato databáze nabízí úplný text díla Legenda Aurea Jakuba de Voragine (Giacomo da Varazze, 1229 - 1298), sbírky latinsky psaných legend na počest světců západní středověké církve uspořádané podle pořadí jejich svátků během církevního roku. Toto dílo se stalo standardním hagiografickým kompendiem vrcholného a pozdního středověku a až do doby reformace a Tridentského koncilu hluboce ovlivňovalo náboženský život Evropy. Bylo rovněž předlohou nejstarších dochovaných staročeských literárních textů a řady pozdějších česky psaných literárních památek.

Databáze je dokončena, nepočítá se s dalším vydáním.

 

Library of Latin Texts / CETEDOC Library of Christian latin texts

CETEDOC a Brepols Publishers

Páté vydání této nejvýznamnější a nejznámější databáze nakl. Brepols obsahuje prakticky všechna dosud knižně vydaná díla latinských církevních otců Hieronyma, Ambrosia, Aurelia Augustina a Řehoře Velikého, úplné dílo Bernarda z Clairvaux a veškeré dosavadní edice nakladatelství Brepols z edičních řad Patres Latini a Continuatio Mediaevalis. Dále nabízí latinský text Bible podle Stuttgartského vydání z r.1975 a dokumentaci ekumenických i regionálních koncilů od koncilu Nikajského po II. Vatikánský. Navíc poskytuje literární díla všech významných autorů římské klasické literatury do konce 2. stol. po Kr. (od Plauta po Apuleia) a řadu pozdněantických profánních autorů. Databáze zahrnuje již 3 CD.

 

LIMUP - liturgické rukopisy ultrakvistů

LIMUP - databáze obsahu liturgických rukopisů utrakvistické provenience 15.-16. století. V databázi je možno najít textový incipit každého liturgického zpěvu, čtení, modlitby, rubriky, marginálie apod., obsažené ve zpracovaných pramenech. Každá položka obsahuje dále liturgické a hudebně-vědné určení, poznámku o notaci, lokaci,příp. další poznámku. Vyhledávat je možno podle různých hledisek. Databáze vznikla s podporou grantu GA ČR č. 401/02/0042.

 

Officium s. Hieronymi

...

 

Tertullian Project

...

 

Vollstandiges Heiligen-Lexikon

...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Osobní nástroje