Nacházíte se zde: PVH O pracovišti
Navigace

Fakultní služby


Univerzitní služby

 
Akce dokumentů

O pracovišti

lokalita, profil, vnitřní členění, historie a tradice, ...

 

Profil pracoviště

 

Ústav pomocných věd historických a archivnictví Filozofické fakulty Masarykovy univerzity je vědeckopedagogickým pracovištěm, které je zaměřeno na výzkum v oblasti pomocných věd historických, dějin správy, archivnictví a na ediční práci.

Již v samých počátcích brněnského pracoviště pomocných věd historických v 20. letech XX. století byl položen důraz na diplomatiku, a to zejména diplomatiku přemyslovského období, jenž po 2. světové válce vykrystalizoval v pokračování naší základní edice diplomatického materiálu přemyslovského období - Český diplomatář (Codex diplomaticus et epistolaris regni Bohemiae), která se stala stěžejním úkolem pracoviště. Vědecké zaměření se postupně rozšiřovalo na další disciplíny - novověkou diplomatiku, paleografii, kodikologii, epigrafiku, kampanologii. V 80. letech přibývá i nové ediční téma - zpřístupňování památek městského práva - a od 90. let se zaměření pracoviště rozšiřuje také na ediční přípravu literárních památek české reformace. Nyní ústav participuje i na přípravě základní edice naší reformační literatury, Magistri Iohannis Hus Opera omnia, kterou vydává prestižní belgické nakladatelství Brepols v ediční řadě Corpus christianorum, continuatio mediaevalis. Ústav pomocných věd historických a archivnictví tak patří mezi naše nejpřednější editorská pracoviště.

V současné době se pracovníci ústavu vedle tradičních témat plynoucích z přípravy Českého diplomatáře soustředí zejména na novověkou diplomatiku (písemnosti moravských institucí v 17. a 18. století), paleografii (listinné písmo v českých zemích v přemyslovské éře, zlomky latinských rukopisů v Čechách a na Moravě do 12. století, počátky latinské písemné kultury v českých zemích), sfragistiku (panovnická a šlechtická sfragistika do roku 1526), dějiny správy (dějiny správních institucí ve středověku a raném novověku) a archivnictví. S ediční přípravou raně reformační literatury pak souvisejí i studie o počátcích českého utrakvismu. Řada témat je zpracovávána jako grantové projekty Grantové agentury České republiky a jako součást výzkumného záměru Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy. V rámci vědecké práce navázal ústav řadu styků s obdobně zaměřenými pracovišti v České republice i s badateli v zahraničí.

Pedagogicky zajišťuje ústav výuku na oboru archivnictví, a to již od konce 40. let XX. století, od začátku 90. let i na nově zřízeném oboru pomocné vědy historické. Výuka probíhá ve formě bakalářských a navazujících magisterských programů. Na oboru pomocné vědy historické je realizován také doktorský studijní program v prezenčním i kombinovaném studiu. Posluchači všech forem studia jsou při svých diplomových a doktorských pracích zapojováni do vědeckých úkolů pracoviště. Absolventi obou oborů se uplatňují především v archivech všech typů a na historických a muzejních pracovištích, dále pak v kulturních zařízeních a v institucích státní správy i samosprávy.

 


 

The Institute is a research and pedagogic department that provides degrees in three subjects: archive studies, auxiliary historical sciences and librarianship. The courses of archive studies auxiliary historical sciences are full-time courses and it takes five years to meet the requirements for Master of Arts degree. The course of librarianship is a part-time course. The course o archive studies is taken together with history, the course of auxiliary historical sciences is taken in combination with history, Latin, history of art or archaeology, the course of librarianship is not combined with any other course of studies.

The research of the Institite concentrates on the auxiliary historical sciences and the history of administration of the Czech lands. Special attention has been devoted to the following areas: palaeography, epigraphy, medieval and modern diplomatics, codicology, sphragistics, Church history, history of ecclesiastical and state administration, the use of computers in editing. At the present time the preference research areas are: Codex diplomaticus et epistolaris regni Bohemiae, early modern sovereigns' confirmations of medieval privileges, the edition of the law and memorial book of the city of Brno, studies and texts concerning the beginning of the lay chalice in the Czech lands.

 

 

 

 

 

 


Osobní nástroje