Nacházíte se zde: PVH O pracovišti
Navigace

Fakultní služby


Univerzitní služby

 
Akce dokumentů

O pracovišti

lokalita, profil, vnitřní členění, historie a tradice, ...

 

Profil pracoviště

 

Ústav pomocných věd historických a archivnictví FF MU je vědeckopedagogickým pracovištěm s dlouholetou tradicí, které se zaměřuje na výzkum v oblasti pomocných věd historických, dějiny správy a ediční práci. K jeho hlavním úkolům patří zpracování diplomatického materiálu přemyslovského období v rámci edice Český diplomatář (Codex diplomaticus et epistolaris regni Bohemiae), příprava regestové edice listin a listů Zikmunda Lucemburského pro mezinárodní ediční podnik Regesta Imperii, studium novověké diplomatiky a správy (úřední prameny k moravským dějinám 17.–19. století) a participuje i na přípravě základní edice naší reformační literatury, Magistri Iohannis Hus Opera omnia

.

 

Dějiny ústavu

Pomocné vědy historické byly na FF MU původně součástí oboru historie. Jejich výuka byla zajišťována nejprve Václavem Vojtíškem a od roku 1925 Václavem Hrubým. Následně ji převzal Jindřich Šebánek a pomocné vědy historické se staly základní součástí studia archivnictví, které je jako samostatný obor realizováno od roku 1949. Od roku 1991 je otevřen obor pomocné vědy historické zajišťující průpravu pro náročnou ediční práci. Původní zaměření pracoviště na přemyslovskou diplomatiku bylo postupně rozšiřováno o další témata (kodikologie, novověká diplomatika, dějiny správy a císařská diplomatika) a dnes patří Ústav pomocných věd historických a archivnictví k předním edičním pracovištím v České republice navázaným na mezinárodní výzkum.

 

Studijní obory

Obor archivnictví je nabízen v prezenční formě jako bakalářské a navazující magisterské studium. Náplní studia je poznání teorie i praxe současného českého archivnictví, přičemž je kladen důraz na získání poznatků z dějin správy, českých dějin se zaměřením na raný novověk a moderní dějiny, právní dějiny, základy pomocných věd historických a informačních technologií nezbytných pro archivní praxi. Nedílnou součástí je studium latiny a němčiny.

Obor pomocné vědy historické je nabízen v prezenční formě jako bakalářské a navazující magisterské studium. Náplní studia je zevrubné poznání vědních disciplín náležejících do skupiny pomocných věd historických (s důrazem na diplomatiku, paleografii, kodikologii, chronologii a sfragistiku), a to v kontextu historických věd. Nedílnou součástí je studium starších českých dějin a právních dějin, latiny a němčiny, to vše s cílem osvojit si dovednosti nezbytné pro zpracovávání historických pramenů.

Doktorské studium je nabízeno v oboru pomocné vědy historické a to jak v prezenční tak kombinované formě. Obsah studia je určen individuálním plánem na základě zvolené specializace a zpracovávané doktorské dizertační práce tematicky navazují na vědecký profil pracoviště.

 

 

Mezinárodní kontakty

Ústav spolupracuje s Österreichische Akademie der Wissenschaften (Wien), má zástupce v Commission internationale de diplomatique a studenti mohou realizovat praxe v Niederösterreichisches Landesarchiv (Sankt Pölten). V rámci programu Erasmus má uzavřeny smlouvy s Ludwig-Maximilians-Universität München/ Julius-Maximilians-Universität Würzburg/ Justus-Liebig-Universität Gießen/ Uniwersytet Mikołaja Kopernika Toruń/ Uniwersytet Wrocławski/ Univerzita Komenského v Bratislave/ Università degli Studi di Padova/ Università di Pisa.


Osobní nástroje