Navigace

Fakultní služby


Univerzitní služby

 

XL. brněnský medievistický pátek

se koná dne 29. ledna 2016 od 14:10 na Arna Nováka 1, v posluchárně B2.41. Tématem budou raně středověké staroslověnské památky a vystoupí doc. Miroslav Vepřek, dr. František Čajka a Mgr. Kateřina Spurná. Program ke stažení.

 

Pracoviště „Regesta Imperii – po­bočka Brno“ je sou­částí Ústavu pomocných věd historických a archivnictví Ma­sa­ry­ko­vy uni­ver­zity v Brně, zá­ro­veň je však také čes­kou od­noží ra­kou­sko-ně­mec­ké­ho edič­ního pod­niku Regesta Imperii, jehož cílem je zpra­co­vá­ní regestové edice lis­tin stře­do­věkých řím­sko‑ně­mec­kých cí­sařů a krá­lů od dy­nastie Kar­lovců až po Max­mi­liána I., jakož i řím­ských pa­pe­žů raného a vrchol­ného stře­do­věku. více...

 

Info

O tomto portálu

 

Osobní nástroje