Akce dokumentů

O PRACOVIŠTI

LOKALITA / PROFIL / HISTORIE

HISTORIE A TRADICE
 • Prehistorie filmové vědy na Masarykově universitě sahá do 20. let 20. století a je spjata zejména s vědeckou (přírodovědnou) kinematografií (Vladimír Úlehla a jeho hraný dokument Mizející svět, 1932, aj.), částečně též s působením Bedřicha Václavka nebo Romana Jakobsona v oblasti teoretické. Na Úlehlu v 50. letech navázal Jan Calábek, profesor botaniky a vedoucí laboratoře pro studium životních dějů filmem při ČSAV.

 • Historie studia filmové vědy se počíná roku 1963, kdy se začala rozvíjet po boku divadelní vědy (a v rámci různých kateder), a s ní sdílela i zrušení studia v 70. letech a jeho obnovení v polovině 80. let; teatrologii po celou dobu zastupoval Zdeněk Srna a filmologii Zdeněk Smejkal. Vlastní institucionální základy získal obor až po listopadu 1989.

 • V roce 1990 vznikl Seminář (posléze Ústav) divadelní a filmové vědy, který vedl Bořivoj Srba. Filmová věda se osamostatnila roku 1993 a o rok později byl otevřen první běh studia; r. 1993 nastupuje Jiří Voráč, který od roku 2000 působí jako vedoucí katedry.

 • Roku 2003 vznikl samostatný Ústav filmu a audiovizuální kultury.

 • Podrobně viz Dějiny v datech na speciálních stránkách Kronika FAV Brno, jež vznikly r. 2013 u příležitosti 50. výročí oboru.

AKREDITACE
 • Od roku 2001 je obor v bakalářském a magisterském studiu akreditován pod názvem teorie a dějiny filmu a audiovizuální kultury.

 • Doktorský program se realizuje společně s divadelní vědou pod názvem teorie a dějiny divadla, filmu a audiovizuální kultury.

 • Pod názvem teorie a dějiny divadla, filmu a audiovizuální kultury je od r. 2007 akreditován také obor habilitačního řízení.

FORMY A TYPY STUDIA
 • Obor lze studovat ve všech stupních a formách, tj. v bakalářském (tříletém) programu, v magisterském navazujícím (dvouletém) programu a v doktorském (čtyřletém) programu, a to prezenčně i kombinovaně. V případě magisterského a doktorského studia se přijímací řízení koná dvakrát ročně s možností nástupu od podzimního i od jarního semestru.
STUDIJNÍ PROGRAM
 • Studijní program je zaměřen na tři hlavní oblasti: na dějiny české kinematografie, na dějiny světové kinematografie a na teorii filmu a médií. Jeho osnovu tvoří tyto součásti: 1) přednášky a semináře z teorie a dějin filmu a audiovizuálního průmyslu, 2) semináře zaměřené na realizaci závěrečných prací, 3) výběrové výzkumné a projektové kurzy, 4) přednášky předních zahraničních badatelů (vesměs v angličtině), 5) modul prakticky orientovaných kurzů domácích odborníků z praxe, 6) odborné praxe a stáže.
VNĚJŠÍ SPOLUPRÁCE
 • Pravidelnou součástí programu jsou kurzy předních zahraničních a domácích odborníků.  Na katedře hostovali mj. Thomas Elsaesser (Nizozemsko), David Norman Rodowick, Ginette Vincendeau, Peter Kramer a Mark Jancovich (Velká Británie), Michéle Pauline Lagny, Sylvia Lindeperg a Roger Odin  (Francie), Alicja Helma a Andrzej Gwóźdź (Polsko), Torben Grodal (Dánsko), Vinzenz Hediger a Joseph Garncarz (Německo), Richard Maltby (Austrálie), Sean Cubitt (Nový Zéland/Velká Británie), Jennifer Holt, Alisa Perren, John Caldwell a Janet Wasko (USA), Charles R. Acland a Charles OʼBrien (Kanada) ad.
 • V rámci mezinárodních výměnných programů Socrates/Erasmus funguje spolupráce s universitami v Itálii, Polsku, Maďarsku, Švýcarsku, Německu, Turecku, Portugalsku, Velké Británii, Švédsku a Belgii.
BADATELSKÝ PROFIL PRACOVIŠTĚ
 • Katedra se zaměřuje zejména na historicky orientovaný výzkum zacílený na dějiny kinematografie v českých zemích se specifickým přihlédnutím k Brnu a s přesahem do regionu střední Evropy. Pole zájmu a metod zahrnuje mj. recepční studia, orální historii, produkční studia, dějiny nonfikčních forem, analýzu filmového stylu, exilovou kinematografii či spirituální film.

 • Klíčovým východiskem  je výzkumné paradigma tzv. nové historie založené na posunu od zkoumání textu ke zkoumání kontextu, tj. na zkoumání dějin kinematografie v širokých sociálních, hospodářských a kulturních souvislostech. Jde především o primární výzkum vycházející ze studia archivních pramenů.

 • Výzkum je realizován v těsném napojení na přední domácí i zahraniční vědecké skupiny a centra a výsledky jsou zveřejňovány na prestižních publikačních a konferenčních platformách národního a mezinárodního významu. Výzkumné projekty jsou podporovány badatelskými a rozvojovými granty (GAČR, FR MU ad.). Do výzkumu včetně publikačních výstupů jsou významně zapojování studenti prostřednictvím speciálních seminářů a projektů. Vedle akademických publikací jsou výsledky výzkumu zveřejňovány i formou popularizačních textů, editorství, kurátorství festivalových retrospektiv a výstav.

 • Podrobně viz výzkum.

 • Dále viz klíčové publikace.Osobní nástroje