Akce dokumentů

PROFIL ABSOLVENTA

CÍLE OBORU A PROFIL ABSOLVENTA

Cílem oboru je vychovávat absolventy disponované pro kvalifikované profese v oblastech humanitních věd, umění, médií a kulturních institucí, které vyžadují samostatné kritické myšlení a systémový přístup.

I / BAKALÁŘSKÉ VZDĚLÁNÍ...

poskytuje systematický soubor přehledových znalostí a základních dovedností v oboru, a to v širším rámci  humanitních věd. Je založeno na soustavě převážně povinných a částečně volitelných předmětů, jejíž součásti tvoří: 1) přednášky a semináře z teorie a dějin filmu a audiovizuálního průmyslu, 2) semináře zaměřené na realizaci bakalářské práce, 3) výběrové výzkumné a projektové kurzy, 4) přednášky předních zahraničních badatelů (vesměs v angličtině), 5) modul prakticky orientovaných kurzů domácích odborníků z praxe, 6) skupinové exkurze a individuální praxe a stáže (v domácích institucích, produkčních společnostech apod., respektive na zahraničních univerzitách v rámci programu Erasmus). Důraz je kladen na jednotné kurikulum a společný studijní standard, jenž odpovídá úrovni základního vzdělání.

Kompetence absolventa (výstupy z učení):

 1. systematický přehled o základních teoretických konceptech, pojmosloví, historických datech a souvislostech,
 2. základní dovednosti badatelské práce (rešerše, archivní výzkum, práce se zdroji),
 3. metody kritického čtení a akademického psaní,
 4. spolupráce na projektu a seminární prezentace,
 5. cizí jazyk a základy filosofie (součást celofakultních kompetencí).

Metody hodnocení: písemný test z teorie a dějin (dle stanovených okruhů a literatury), bakalářská práce a její obhajoba.

ÏI / MAGISTERSKÉ VZDĚLÁNÍ...

poskytuje systematický soubor pokročilých a specializovaných znalostí a dovedností v oboru, a to v širším rámci humanitních věd. Je založeno na soustavě převážně volitelných a částečně povinných předmětů, jejíž součásti tvoří: 1) přednášky a semináře z teorie a dějin filmu a audiovizuálního průmyslu, 2) specializované semináře zaměřené na realizaci magisterské práce, 3) výběrové výzkumné a projektové kurzy (například projekt Studentského kina), 4) přednášky předních zahraničních badatelů (vesměs v angličtině), 5) modul prakticky orientovaných kurzů domácích odborníků z praxe, 6) skupinové exkurze a individuální praxe a stáže (v domácích institucích, produkčních společnostech apod., respektive na zahraničních univerzitách v rámci programu Erasmus). Program vychází vstříc individualizovaným studijním zájmům, důraz je kladen na projektovou formu výuky a na realizaci magisterské práce, u níž se předpokládá výzkumná složka. Standard odpovídá úrovni pokročilého vzdělání.

Kompetence absolventa (výstupy z učení):

 1. ucelený rozhled v teorii a dějinách oboru,
 2. teoretická a metodologická specializace (související s badatelským zaměřením),
 3. samostatná badatelská práce,
 4. týmová práce na projektu a veřejná odborná prezentace.

Metody hodnocení: ústní zkouška z teorie a dějin (dle stanovených okruhů a literatury), magisterská práce a její obhajoba.

III / DOKTORSKÉ VZDĚLÁNÍ...

poskytuje vysoce specializovaný a individualizovaný program zacílený na vědeckou práci a zohledňující tematiku a problematiku řešených disertačních projektů. Je založeno na soustavě disertačních seminářů, určených k realizaci disertační práce, a na soustavě povinných a volitelných předmětů (včetně kurzů v angličtině a kurzů odborné praxe). Důraz je kladen na samostatnou studijní a badatelskou práci. U disertační práce se předpokládá původní výzkum a původní výsledky. Standard odpovídá úrovni vědeckého vzdělání.

Kompetence absolventa (výstupy z učení):

 1. specializovaný rozhled v teorii a dějinách oboru,
 2. teoretická a metodologická specializace (související s badatelským zaměřením),
 3. samostatná badatelská práce,
 4. týmová práce na projektu a vedení projektové skupiny,
 5. publikační, konferenční a pedagogická praxe a praxe na zahraničním pracovišti

Metody hodnocení: ústní zkouška z teorie a dějin, disertační práce a její obhajoba.

HLAVNÍ OKRUHY UPLATNĚNÍ ABSOLVENTŮ

Bakalářské vzdělání dává předpoklady zejména k praxi v aplikovaných disciplinách.

Magisterské a doktorské vzdělání rozšiřuje kvalifikaci na specializovanou a vysoce specializovanou činnost v oblasti základního výzkumu.

 1. Samostatná, vysoce specializovaná vědecká a pedagogická činnost na univerzitách, v akademických institucích a v dalších odborných pracovištích (filmové archivy, muzea ap.); týká se zejména doktorů.
 2. Odborná a pedagogická praxe na školách, v akademických institucích a v dalších odborných pracovištích (filmové archivy, muzea ap.); týká se zejména magistrů.
 3. Kulturní a filmová žurnalistika a publicistika v tištěných a elektronických médiích, public relations; ediční a překladatelská činnost.
 4. Kulturní management: řídící pracovníci kin, kulturních a vzdělávacích institucí, pořadatelé filmových akcí.
 5. Dramaturgická a produkční praxe: film, televize, kina, festivaly.

 


Osobní nástroje