Akce dokumentů

DOKTORSKÉ STUDIUM

/ PRACOVIŠTĚ

Masarykova universita - Filosofická fakulta, Brno 602 00

/ DOKTORSKÝ STUDIJNÍ OBOR

 • Obor je čtyřletý (tj. standardní doba studia činí 4 roky) a má dvě specializace:

 1. teatrologickou (zahrnující teorii a dějiny divadla a dramatu, a

 2. filmologickou (zahrnující teorii a dějiny filmu a audiovizuální kultury).

/ OBOROVÁ KOMISE

 

předseda (garant filmologické sekce; místopředseda oborové rady)

místopředsedkyně (garantka teatrologické sekce)

interní členové

externí členové

 

/ FILMOLOGICKÁ SEKCE / ŠKOLITELÉ

 • Prof. PhDr. Jiří Voráč, Ph.D.

 • Doc. Mgr. Petr Szczepanik, Ph.D.

 • PhDr. Jaromír Blažejovský, Ph.D.

 • Mgr. Pavel Skopal, Ph.D. 

/ POŽADAVKY K PŘIJÍMACÍ ZKOUŠCE

Během studia, které standardně trvá 4 roky (8 semestrů),  je nutno získat celkem 240 kreditů podle následujícího zadání:

/ SPOLEČNÝ ZÁKLAD (celkem 10 kr.)
/ POVINNÉ PŘEDMĚTY FAV (celkem 230 kr.)
 • FAVD010 Obecná metodologie I [10 kr.]
 • FAVD011 Obecná metodologie II: Akademické psaní v angličtině [10 kr.]
 • FAVD003 Disertační seminář (I-IV) [10 kr.] - zapisuje se v 1. - 4. semestru
 • FAVD004 Disertační seminář (V-VIII) [20 kr.] - zapisuje se v 5. - 8. semestru
 • FAVD005 Pedagogická praxe (I-III) [5 kr.] - zapisuje se 3 x během studia
 • FAVD006 Publikační praxe (I-III) [5 kr.] - zapisuje se 3 x během studia
 • FAVD007 Zahraniční stáž [10 kr.]
 • FAVz*** kurz zahraničních hostů [5 kr.] - zapisuje se 4 x během studia
 • FAVD001 Disertační práce [25 kr.]
 • FAVD002 Teze disertační práce [5 kr.]

/ VOLITELNÉ PŘEDMĚTY FAV

/ ZÁSADY INDIVIDUÁLNÍHO STUDIJNÍHO PLÁNU

 • Student má za povinnost absolvovat všechny kursy podle struktury a harmonogramu, jak jsou předepsány tímto studijním programem. Do konce druhého roku studia se stanovuje povinnost absolvovat metodologické semináře I – II a cizí jazyk.

 • Studijní plán je student povinen odevzdat na studijní oddělení do 30. října (při nástupu od podzimního semestru), respektive do 30. března (při nástupu od jarního semestru), a to na předepsaném formuláři s podpisem školitele a předsedy oborové komise.

 • Dle interních pravidel oboru je první a poslední semestr studia volný (od mimostudijních povinností); první semestr slouží k orientaci ve studiu a přípravě disertačního projektu, poslední semestr slouží k dokončení disertační práce a k přípravě na státní doktorskou zkoušku.

/ FORMY VÝUKY

 • Základem doktorského studia je samostatná, systematická příprava na akademickou a vědeckou práci.

 • Na základě individuálního studijního plánu se výuka doktorandů realizuje v rámci metodologické a jazykové přípravy (tzv. společný základ) a v rámci oborové přípravy.

ANOTACE PŘEDMĚTŮ

 

/ OBECNÁ METODOLOGIE I, II

 • Metodologický seminář je zaměřen především na metodologii mateřského oboru a slouží jako příprava k realizaci disertačního badatelského projektu. Doktorandi se formou samostudia kombinovaného s konzultacemi učí metodologickým principům koncipování a realizace výzkumného projektu, psaní disertační práce a vykonávání dalších akademických činností (příprava sylabů, přednášek, prezentace na mezinárodní konferenci, úprava textů k publikování atd.). Jako základní učební pomůcky slouží vybrané příručky renomovaných zahraničních autorů a nakladatelství.

 • Výstupem jsou 4 písemné podklady vypracované v návaznosti na konkrétní zaměření badatelské a pedagogické činnosti studenta:


      1. přepracovaný projekt disertace,
      2. soupis pramenů
      3. sylabus přednášky, 
      4. prezentace konferenčního příspěvku v Powerpointu.
   
 • Předmět je vyučován obvykle jednou za dva roky.
 • Předmět se doporučuje absolvovat v první polovině studia, tj. během prvních čtyř semestrů.

 • Předmět lze nahradit - po dohodě s vedoucím kurzu a se školitelem - jiným specializovaným metodologickým kurzem podle zaměření disertačního projektu, a to případně i na jiném oboru.

 • Předmět je oborovou alternativou ke společným kurzům PHDZ1 (podzimní semestr) a PHDZ2 (jarní semestr), které zajišťuje Katedra filozofie.

/ CIZÍ JAZYK

Cizí jazyk se realizuje jedním ze dvou způsobů (viz Organizace jazykového vzdělávání MU)

 • a) Cizí jazyk CJV (v rámci Centra jazykového vzdělávání MU):

  • „Kreditová hodnota předmětu se určuje dle zásad přidělování kreditů předmětům na MU. Za ukončení předmětu v rozsahu 0/2 týdenní výuky zápočtem získá student

  • 2 kredity, za ukončení předmětu v rozsahu 0/2 týdenní výuky zkouškou 4 kredity. Pokud student nezapíše volitelnou výuku a rozhodne se pouze pro absolvování předmětu zkouškou, získává za úspěšné složení 4 kredity, což odpovídá zátěži v posledním semestru volitelné výuky.“

 • b) Cizí jazyk FAV I a II (v rámci oborových předmětů):

 • „Prokázání jazykové kompetence podle Studijního a zkušebního řádu MU, čl. 28 odst. 3 písm. b): Předměty jsou zařazeny v studijních plánech oborů, zápočet za písemný projev v cizím jazyce 5 kreditů, zápočet za ústní referát v cizím jazyce 5 kreditů, posluchači se registrují pod kódy oborů)“

// Cizí jazyk I (FAVD008)

 • zápočet se uděluje za cizojazyčný text publikovaný v cizojazyčném periodiku nebo sborníku (min. rozsah 5 NS).

// Cizí jazyk II (FAVD009)

 • zápočet se uděluje za cizojazyčnou přednášku (referát) přednesenou na odborném fóru.

/ ZAHRANIČNÍ STÁŽ

 • Zahrnuje povinnost absolvovat pobyt na zahraniční universitě (případně jiném odborném pracovišti) o délce nejméně jednoho měsíce. Zápočet se uděluje na základě předloženého dokladu potvrzeného hostitelskou stranou.

/ PUBLIKAČNÍ PRAXE (I-III)

 • Cílem předmětu je získat odborné publikační a konferenční kompetence.

 • Předmět zahrnuje povinnost publikovat 3 studie (každá v rozsahu min. 15 NS) v odborném tisku. Jeden publikační výstup lze nahradit příspěvkem na odborné konferenci.

 • Každý jednotlivý zápočet se uděluje na základě předloženého originálu/kopie publikovaného textu, který musí obsahovat kompletní bibliografické údaje.

 • Předmět se zapisuje opakovaně, a to celkem 3x během studia.

 • Upřesnění k uznávaným výstupům: Neuznává se publikace projektu disertační práce, která je hodnocena v rámci disertačního semináře, naopak se uznává a doporučuje publikace části či kapitoly z disertační práce.

/ PEDAGOGICKÁ PRAXE (I-III)

 • Cílem předmětu je získat pedagogické kompetence.

 • Zahrnuje povinnost realizovat tři samostatné semestrální výukové kursy.

 • Každý jednotlivý zápočet se uděluje na základě předloženého dokladu o realizaci kursu (ve formě anotace v ISu, případně jiného veřejně dostupného/ověřitelného dokladu, je-li výuka realizována mimo MU).

 • Předmět se zapisuje opakovaně, a to celkem třikrát během studia.

 • Upřesnění k uznávaným výstupům: Minimálně jedním povinným kurzem musí být samostatná přednáška. Jako jeden z výstupů lze uznat podíl na bakalářském, ev. magisterském semináři.

/ KURZY ZAHRANIČNÍCH HOSTŮ

 • Zahrnuje povinnost absolvovat čtyři řádné kursy zahraničních hostů v cizím jazyce (kód FAVz).

/ DISERTAČNÍ SEMINÁŘ I-IV a DISERTAČNÍ SEMINÁŘ V-VIII

 • Cyklus osmi (4 + 4) seminářů k disertační práci, jež se uskutečňují jednak formou individuálních konzultací, jednak formou pravidelných skupinových setkání. 

 • Konzultace  se konají podle potřeby, nejméně však jednou za semestr: jako výstup se hodnotí příslušná část disertační práce.

 • Skupinové semináře  se konají obvykle třikrát za semestr. Jako výstup se hodnotí prezentace disertačního projektu v podobě referátu a při následné diskusi.

 • Seminář I-IV  se zapisuje pravidelně v prvním až čtvrtém semestru studia.

 • Seminář V-VIII se zapisuje pravidelně ve čtvrtém až osmém semestru studia.

    // Základní pravidla semináře:

 • Každý student má během studia povinně čtyři prezentace:

  • 1. roce (ve 2. semestru) studia prezentaci projektu,

  • ve 2. roce studia  prezentaci teoretického / historického kontextu,

  • ve 3. roce studia  prezentaci vzorové kapitoly,

  • ve 4. roce studia závěrečnou prezentaci práce (teze).

 • Prezentace projektu trvá 20 min. (první prezentace), respektive 30 min. (ostatní prezentace)

 • Po prezentaci následuje posudek stanoveného oponenta a řízená debata o délce 60 min.

 • Oponent stejně jako zapisovatel a předsedající pocházejí z řad studentů. Předsedající řídí seminář a zajišťuje veškerou činnost spojenou s jeho přípravou, průběhem i zveřejněním.

 • Jako podklad k semináři slouží celá příslušná kapitola disertace, z níž prezentovaný příspěvek vychází. Kapitolu rozesílá prezentující student 2 týdny předem všem doktorandům a učitelům e-mailem.

 • Pozvánku s programem semináře rozesílá předsedající semináře taktéž 2 týdny předem. Pozvánka se současně zveřejňuje na katedrovém webu.

 • Ze semináře se pořizuje zápis, který se spolu s prezentacemi zveřejňuje do 1 týdne na katedrovém webu.

 • Termíny seminářů a jejich program stanovuje garant oboru, a to obvykle na semestr dopředu.

 • Seminář je přístupný i magisterským studentům.

 • K vybraným problémům se zvou vybraní hosté.

   // Postupné úkoly

 • ... pro jednotlivé semináře jsou po semestrech stanoveny takto:

I.

(1. semestr): konspekt projektu: název, vymezení a definice zkoumaného problému, hypotetické závěry, stav bádání v dané oblasti, členění práce, postup práce, zdroje - literatura a prameny (cca 5 NS)

II.

(2. semestr): podrobný popis projektu: podrobně rozpracované části konspektu, definice klíčových pojmů, vymezení teoretického a historického kontextu, komentovaná rešerše prostudované literatury a pramenů (cca 15 NS).

III.

(3. semestr): teoretický/historický úvod (cca 25 s.).

IV.

(4. semestr): první vzorová kapitola (cca 25 s.).

V.

(5. semestr): druhá vzorová kapitola (cca 25 s.).

VI.

(6. semestr): třetí vzorová kapitola (cca 25 s.).

VII.

(7. semestr): pracovní verze celkové práce.

VIII.

(8. semestr): konečná verze práce.

    Každý jednotlivý zápočet se uděluje za:

 • prezentaci a povinnou aktivní účast v seminárních diskusích,

 • odevzdání příslušné části disertační práce,

 • odevzdání semestrálního výkazu činnosti o stavu disertační práce, badatelské činnost, publikační činnosti, pedagogické činnost a případně jiné odborné činnost.

 • Práce a výkaz se odevzdávají nejpozději do konce zkouškového období příslušného semestru, a to školiteli i garantovi oboru.

    // Zápisy

 • Zápisy z disertačních seminářů naleznete ZDE

/ TEZE DISERTAČNÍ PRÁCE

 • Shrnutí disertační práce, které se jako autoreferát předkládá k obhajobě.

/ DISERTAČNÍ PRÁCE

/ STÁTNÍ DOKTORSKÁ ZKOUŠKA A OBHAJOBA DOKTORSKÉ PRÁCE

 • Zkušební komise:

  • Předsedové:

   • prof. PhDr. Jiří Voráč, Ph.D.

   • doc. Mgr. Petr Szczepanik, Ph.D.

   • prof. PhDr. Eva Stehlíková 

   • prof. PhDr. Petr Osolsobě, Ph.D.

 • Stálí členové filmologická sekce:

  • PhDr. Jaromír Blažejovský, Ph.D.

  • Mgr. Pavel Skopal, Ph.D.

Předsedové zkušební komise byli jmenováni prorektorkou MU dne 4. ledna 2010.

Stálí členové zkušební komise byli jmenováni děkanem FF MU dne 12. listopadu 2010.

/ SOUVISEJÍCÍ ODKAZY

 

 

Osobní nástroje