Retourner au contenu. Retourner à la navigation

HIU

Vous êtes ici : HIU Actualités
Navigation

Services de la faculté


Services de l’université

 
Actions sur le document

Přihlášky ke státním zkouškám v lednu/únoru 2014

Termíny pro přihlašovaní ke státním zkouškám v lednu/únoru 2014

Kolegyně a kolegové,
upozorňuji ty z vás, kteří hodláte v lednu/únoru 2014 skládat státní bakalářskou/magisterskou zkoušku z historie,
že se musíte ke zkoušce písemně přihlásit na sekretariátě ústavu, a to nejpozději do 29. 11. 2013.
Přihlášku podávejte na formuláři Přihláška, který najdete na webových stránkách Historického ústavu
(adresa: http://www.phil.muni.cz/wuhi/home/studium, studijní formuláře a žádosti).

Termín pro odevzdávání diplomových prací je stanoven na 7. 1. 2014 (výjimky z tohoto termínu nebudou povolovány!!!).
Práce se odevzdávají ve dvou exemplářích na sekretariát ústavu (na Solniční ul. 12).

Oborové práce odevzdávejte do 21. 1. 2014  rovněž na sekretariát ústavu.

Upozorňuji posluchače, že si musí ke všem typům zkoušek nechat vystavit
a) na studijním oddělení potvrzení o splnění podmínek pro zkoušku, které budou předkládat přímo zkušební komisi!!!
b) potvrzení knihovny HÚ o vrácení knih, které rovněž budou předkládat přímo zkušební komisi!!!


Outils personnels