Retourner au contenu. Retourner à la navigation

HIU

Vous êtes ici : HIU Actualités
Navigation

Services de la faculté


Services de l’université

 
Actions sur le document

Přihlášky ke státnicím v září 2011

Termíny pro přihlašování ke státnicím v září 2011

Kolegyně a kolegové,
upozorňuji ty z vás, kteří hodláte v září 2011 skládat státní bakalářskou/magisterskou zkoušku z historie,
že se musíte ke zkoušce písemně přihlásit na sekretariátě ústavu, a to nejpozději do 31. 5. 2011.
Přihlášku podávejte na formuláři Přihláška, který najdete na webových stránkách Historického ústavu (adresa: http://www.phil.muni.cz/wuhi/home/studium, studijní formuláře a žádosti).

Termín pro odevzdávání diplomových prací je stanoven na 30. 6. 2011 (výjimky z tohoto termínu nebudou povolovány!!!). Práce se odevzdávají ve dvou exemplářích na sekretariát ústavu.

Oborové práce odevzdávejte do 25. 8. 2011  rovněž na sekretariát ústavu.

Upozorňuji posluchače, že si musí ke všem typům zkoušek nechat na studijním oddělení vystavit
              a) potvrzení o splnění podmínek pro zkoušku, které budou předkládat přímo zkušební komisi!!!
              b)  potvrzení knihovny HÚ o vrácení knih, které rovněž budou předkládat přímo zkušební komisi!!!


Outils personnels