Přejít na obsah Přejít na navigaci

HIU

Nacházíte se zde: HIU Publikační činnost
Navigace

Fakultní služby


Univerzitní služby

 
Akce dokumentů

Publikační činnost

publikace a časopisy ústavu, sborníky prací, vydavatelské aktivity, ...

 

Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity, řada C

Výzkumné středisko pro dějiny střední Evropy

Matice moravská

 

Knižní publikace vydané pracovníky HÚ FF MU za léta 2011-2015

(monografie, kolektivní monografie a editorství)

Ke stažení .pdf

 

Monografie a kolektivní monografie:

BALÍK, Stanislav - FASORA, Lukáš - HANUŠ Jiří - VLHA, Marek: Český antiklerikalismus. Zdroje, témata a podoba českého antiklerikalismu v letech 1848-1938. Praha: Argo, 2015. ISBN 978-80-257-1373-0.

BALÍK, Stanislav - HANUŠ, Jiří: Das Zweite Vatikanische Konzil und die böhmischen Länder. Paderborn: Ferdinand Schöningh, 2014. ISBN 978-3-506-77796-6.

BALÍK, Stanislav - HANUŠ, Jiří: Katolická církev v Československu 1945-1989. 2. vyd. Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury, 2013. ISBN 978-80-7325-311-0.

BALÍK, Stanislav - HANUŠ, Jiří a kol: Letnice dvacátého století. Druhý vatikánský koncil a české země. Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury, 2012. ISBN 978-80-7325-268-7.

DVOŘÁK, Jan: Vrchnostenské město v raném novověku. Vztahy k vrchnosti a venkovskému zázemí na příkladu Svitav v 17. století. Brno: Matice Moravská, 2013. ISBN 978-80-87709-03-0.

DVOŘÁK, Jan: Vrchnostenské město v zasazení do širších struktur. Studie s edicí pramenů. Olomouc:  Vydavatelství Filozofické fakulty UP, 2015. ISBN 978-80-87895-28-3.

DVOŘÁK, Tomáš: Vnitřní odsun 1947–1953. Závěrečná fáze „očisty pohraničí“ v politických a společenských souvislostech poválečného Československa. Brno: Matice moravská, 2012. ISBN 978-80-86488-92-2

FASORA, Lukáš - HANUŠ, Jiří - MALÍŘ Jiří - NEČASOVÁ Denisa a kol.: Člověk na Moravě ve druhé polovině 20. století. Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury, 2011. ISBN 978-80-7325-244-1.

FASORA, Lukáš - HANUŠ, Jiří: Filozofická fakulta Masarykovy univerzity. Pohledy na dějiny a současnost. Brno: Masarykova univerzita, 2010. ISBN 978-80-210-5326-7.

FASORA, Lukáš: Stáří k poradě, mládí k boji. Radikalizace mladé generace českých socialistů 1900-1920. Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury, 2015. ISBN 978-80-7325-364-6.

GONĚC, Vladimír:  Evropský ústav v Ženevě. Jeho přínos k regionální politice Evropských společenství/Evropské unie. Brno: Academicus, 2012. ISBN 978-80-87192-21-4

HANUŠ, Jiří: Křesťanství a socialismus 1945-1989. Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury, 2012. ISBN 978-80-7325-270-0.

HANUŠ, Jiří a kol.: Nostalgie v dějinách. Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury, 2014. ISBN 978-80-7325-335-6.

HANUŠ, Jiří a kol.: Rusko a Západ. Eseje o (ne)porozumění. Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury, 2015. ISBN 978-80-7325-370-7.

HUSÁK, Petr: Osobnost Dominika Pecky. Vývoj pojetí kněžství v prostředí českého katolicismu ve 20. století. Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury, 2012. ISBN 978-80-7325-276-2.

JAN, Libor a kol.: Dějiny Brna 2. Středověké město. Brno: Statutární město Brno, Archiv města Brna, 2013. ISBN 978-80-86736-36-5.

JAN, Libor a kol.: Morava v časech markraběte Jošta. K 600. výročí zvolení posledního Lucemburka z moravské větve římským králem a jeho úmrtí. Brno, Matice moravská, 2012. ISBN 978-80-86488-93-6.

JAN, Libor: Václav II. Král na stříbrném trůnu 1183-1305. Praha, Argo 2015. ISBN 978-80-257-1544-4.

KNOZ, Tomáš - GEIGER, Peter - FUČÍKOVÁ, Eliška HORÁK, Ondřej - HOREL, Catherine - KRÄFTNER, Johann, WINKELBAUER, Thomas - ŽUPANIČ, Jan: Česko-lichtenštejnské vztahy v dějinách a v současnosti. Souhrnná zpráva Česko-lichtenštejnské komise historiků. Brno: Matice moravská, 2014. ISBN 978-80-87709-05-4.

KNOZ, Tomáš - GEIGER, Peter - FUČÍKOVÁ, Eliška HORÁK, Ondřej -  HOREL, Catherine - KRÄFTNER, Johann WINKELBAUER, Thomas - ŽUPANIČ, Jan:  Liechtensteinisch-Tschechische Beziehungen in Geschischte und Gegenwart. Synthesebericht der Liechtensteinisch-Tschechischen Historikerkommission. Vaduz: Verlag des Historischen Vereins für Fürstentum Liechtenstein, 2014. Veröffentlichungen der Liechtensteinisch-Tschechischen Historikerkommission ,8. Vaduz: Verlag des Historischen Vereins für Fürstentum Liechtenstein, 2014. ISBN 978-3-906393-73-5.

MALÍŘ, Jiří - BĚLÍK, Petr - FASORA, Lukáš -  MALÁ, Markéta - MARKEL, Martin - RÁJA, Martin  STOKLÁSKOVÁ Zdeňka - DVOŘÁK, Jan: Biografický slovník poslanců moravského zemského sněmu v letech 1861-1918. Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury, 2012. ISBN 978-80-7325-272-4.

MALÍŘ, Jiří: Občanská společnost na Moravě. Spolky, strany, elity. Eds. Bronislav Chocholáč, Lukáš Fasora, Libor Jan, Pavel Pumpr, Marcela Drahošová a Věra Slováková. Brno: Matice moravská, 2014. ISBN 978-80-87709-06-1.

MALÝ, Tomáš - SUCHÁNEK, Pavel: Obrazy očistce. Studie o barokní imaginaci. Brno: Matice moravská, 2013. ISBN 978-80-87709-02-3.

NEČASOVÁ, Denisa: Buduj vlast - posílíš mír! Ženské hnutí v českých zemích 1945-1955. Brno: Matice moravská, 2011. ISBN 978-80-86488-82-0.

VYKOUPIL, Libor: Český fašismus na Moravě. Brno: Matice moravská, 2013. ISBN 978-80-86488-90-5.

WIHODA, Martin: Die Sizilischen Goldenen Bullen von 1212. Kaiser Friedrichs Privilegien für die Přemysliden im Erinnerungsdiskurs. Wien/Köln/Mainz: Böhlau, 2012. ISBN 978-3-205-78838-6.

WIHODA, Martin: První česká království. Praha: Lidové noviny, 2015. ISBN 978-80-7422-278-8.

WIHODA, Martin: Vladislaus Henry. The Formation of Moravian Identity. Leiden/Boston: Brill, 2015. ISBN 978-90-04-25049-9.

 

Editorství:

BOČEK, Pavel (ed.): Georg Tectander. Dobrodružná cesta přes Rusko do Persie v letech 1602-1604. Refugium Velehrad Roma: Olomouc, 2014. ISBN 978-80-7412-186-9.

BORCHARDT, Karl - JAN, Libor (eds.): Die geistlichen Ritterorden in Mitteleuropa. Mittelalter. Brno: Matice moravská, 2011. ISBN 978-80-86488-84-4.

DVOŘÁK, Jan -  MALČÍK, Petr (eds.): Grepl, Miroslav: Jak dál v syntaxi. Brno: Host – vydavatelství, s. r. o., 2011. ISBN: 978-80-7294-511-5.

DVOŘÁK, Jan -  MALČÍK, Petr (eds.): Rusínová, Zdenka: Pokušení struktury. Brno: Host vydavatelství, s. r. o., 2011. ISBN 978-80-7294-434-7.

DVOŘÁK, Jan -  MALČÍK, Petr (eds.): Večerka, Radoslav: Studia Slavica et Palaeoslovenica Minora. Brno: Host – vydavatelství, s. r. o., 2011. ISBN: 978-80-7294-478-1.

FASORA, Lukáš - HANUŠ, Jiří -  MALÍŘ, Jiří (eds.): Secularization and the Working Class. The Czech Lands and Central Europe in the 19th Century. Eugene (Oregon): Wipf and Stock Publishers 2011. ISBN 978-1-61097-014-3.

GONĚC, Vladimír (ed.): Češi a Slováci 1993-2012. Vzdalování a přibližování. Minulost je bitevním polem současníků (K slovensko-českým a česko-slovenským vzťahom). Česko-slovenská historická ročenka 2012. Bratislava: VEDA, vydavatelstvo SAV, 2013. ISBN 978-80-224-1342-8.

GONĚC, Vladimír (ed.): Mesto a región na novej hranici. Politické systémy středoevropských států 1918-1938. Hospodářský nacionalismus ve střední Evropě v 20. století. Česko-slovenská historická ročenka 2012. Bratislava-Brno-Praha: Academicus 2012.  ISBN 978-80-87192-19-1.

GONĚC, Vladimír (ed.): Viditeľná i skrytá… Česko(moravsko)-slovenská hranica v 20. storočí. Štúdie k česko-slovenským vzťahom a českým slovenským dejinám. Česko-slovenská historická ročenka 2013. Bratislava-Skalica: VEDA, vydavatelstvo SAV – SEVŠ, 2014. ISBN 978-80-224-1390-9,  ISBN 978-80-89391-35-6.

HANUŠ, Jiří - VLČEK, Radomír (eds.): Lenin. Kontinuita a/nebo diskontinuita ruských dějin?  Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury, 2013. ISBN 978-80-7325-310-3.

HANUŠ, Jiří (ed.): "Služebníci neužiteční". Kněžská identita v českých zemích ve 20. století. Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury, 2015. ISBN 978-80-7325-378-3.

HANUŠ, Jiří (ed.): Historická kniha mého srdce. Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury, 2015.  ISBN 978-80-7325-354-7.

JAN, Libor - KOSTRHUN, Petr - NERUDOVÁ, Zdeňka (eds.): Svět tajemných Baltů / The World of the Mysterious Balts. Brno, Moravské zemské muzeum, 2013. ISBN 978-80-7028-414-8.

KNOZ, Tomáš - GEIGER, Peter (eds.):  Das Fürstenhaus, der Staat Liechtenstein und die Tschechoslowakei im 20. Jahrhundert. Band 4 der Veröffentlichungen der Liechtensteinisch-Tschechischen Historikerkommission. Vaduz:  Verlag des Historischen Vereins für das Fürstentum Liechtenstein, 2013. ISBN 978-3-906393-67-4.

KNOZ, Tomáš - GEIGER, Peter (eds.): Die Liechtenstein: Kontinuitäten – Diskontinuitäten. Band 2 der Veröffentlichungen der Liechtensteinisch-Tschechischen Historikerkommission. Vaduz:  Verlag des Historischen Vereins für das Fürstentum Liechtenstein, 2013. ISBN 978-3-906393-63-6.

KNOZ, Tomáš - GEIGER, Peter (eds.):  Die Liechtenstein und die Kunst. Vaduz:  Verlag des Historischen Vereins für Fürstentum Liechtenstein, 2014. ISBN 978-3-906393-72-8.

KNOZ, Tomáš - GEIGER, Peter (eds.): Liechtensteinische Erinnerungsorte in den böhmischen Ländern.  Vaduz: Liechtensteinisch-Tschechische Historikerkommission / Historischer Verein für das Fürstentum Liechtenstein, 2012. ISBN 978-3-906393-60-5.

KNOZ, Tomáš - GEIGER, Peter (eds.): Lichtenštejnové a umění. Brno: Matice moravská, 2014. ISBN 978-80-87709-01-6.

KNOZ, Tomáš (ed.): Lichtenštejnové: konstrukce obrazu, stereotypy, propaganda. Časopis Matice moravské 134, 2015. Supplementum 7. ISBN 978-80-87709-12-2.

KNOZ, Tomáš - GEIGER, Peter (eds.): Lichtenštejnové: kontinuity – diskontinuity. Časopis Matice moravské 132, 2013, Supplementum 4. ISBN 978-80-87709-00-9.

KNOZ, Tomáš - GEIGER, Peter (eds.): Lichtenštejnové, Lichtenštejnsko a Československo ve 20. století. Časopis Matice moravské 132, 2013, Supplementum 6. ISBN 978-80-87709-04-7.

KNOZ, Tomáš - GEIGER, Peter (eds.): Místa lichtenštejnské paměti. Časopis Matice moravské 131, 2012, Supplementum 3. ISBN 978-80-86488-95-0.

KNOZ, Tomáš - DVOŘÁK, Jan (eds.): Šlechta v proměnách věků. Brno: Matice moravská, 2011.  ISBN 978-80-86488-71-4.

 

Učebnice:

DVOŘÁK, Tomáš - FASORA, Lukáš -  CHOCHOLÁČ, Bronislav - MALÝ, Tomáš NEČASOVÁ, Denisa  - STOKLÁSKOVÁ Zdeňka - WIHODA, Martin: Úvod do studia dějepisu 1. Brno: Masarykova univerzita 2014. ISBN 978-80-210-7012-7.

BOROVSKÝ, Tomáš - FASORA, Lukáš - CHOCHOLÁČ, Bronislav – Malý, Tomáš - NEČASOVÁ, Denisa  - NĚMEC, Jiří - WIHODA, Martin: Úvod do studia dějepisu 2. Brno: Masarykova univerzita 2014. ISBN 978-80-210-7016-5.

 

Knižně publikované disertace:

KAŠKA, Václav: Neukáznění a neangažovaní. Disciplinizace členů Komunistické strany Československa v letech 1948-1952. Praha, Ústav pro studium totalitních režimů, 2014. ISBN 978-80-87912-02-7;  978-80-905323-1-1.

PARMA, Tomáš: František kardinál Dietrichstein a jeho vztahy k římské kurii. Prostředky a metody politické komunikace ve službách moravské církve. Brno: Matice moravská, 2011. ISBN 978-80-86488-88-2.

RÁJA, Martin: V čele občanských elit. Advokáti a společnost na Moravě v letech 1869-1914. Brno: Matice moravská, 2015. ISBN 978-80-87709-09-2.

VLHA, Martin: Mezi starou vlastí a Amerikou. Počátky české krajanské komunity v USA 19. století. Brno: Matice moravská, 2015. ISBN 978-80-87709-13-9.

 

Doktorandské sborníky:

POKORNÁ KORYTAROVÁ, Lenka a kol.: Promýšlet Evropu dvacátého století. Evropa sjednocená / rozdělená. Brno: Matice moravská, 2012. ISBN 978 -80 -86488 -96 -7.

POKORNÁ KORYTAROVÁ, Lenka - ŠKERLOVÁ, JANA - HAVÁČ, Ondřej - HROMEK, Martin (eds.): Promýšlet Evropu dvacátého století. Proměny hranic. Brno: Matice moravská, 2014. ISBN 978-80-87709-08-5.

ŠKERLOVÁ, Jana - POKORNÁ KORYTAROVÁ, Lenka - HAVÁČ, Ondřej - VITKO, Martin (eds.): Promýšlet Evropu dvacátého století. Konflikty beze zbraní. Brno: Matice moravská, 2015. ISBN 978-80-87709-10-8.

 

 

  

Viz také informační systém Masarykovy univerzity kde najdete informace s odkazy na .

 

 

 


Osobní nástroje