Přejít na obsah Přejít na navigaci

HIU

Nacházíte se zde: HIU Věda a výzkum
Navigace

Fakultní služby


Univerzitní služby

 
Akce dokumentů

Věda, výzkum, projekty

projekty, granty, vědecká činnost, výzkumné a rozvojové aktivity, účast členů ústavu na výzkumných, výzkumně-rozvojových a rozvojových projektech, ...

Výzkumný záměr

 

Výzkumné středisko pro dějiny střední Evropy: prameny, země kultura

projekt MŠMT řešen v letech 2005 - 2011

 

Projekty ESF OPVK

 

Studium moderních dějin jako kvalifikace k implementaci multikulturní výchovy
projekt řešen v letech 2011 - 2014

Inovace studia historie na Filozofické fakultě MU
projekt řešen v letech 2011 - 2013

 

Grantové projekty

Grantové projekty řešené při Historickém ústavu FF MU

Grantová agentura ČR:

 Řízené přesuny zaměstnanců Baťova koncernu v letech 1938–1941

 

Projekty

Ukončené:
M. Flodr: Brněnské městské právo - zakladatelské období (2 roky, ukončeno 2001)
J. Mezník: Městské zřízení a středověké osídlení na moravsko- slezském pomezí. Výbor z článků Jaroslava Bakaly (1 rok, vyřešen 2001)
V. Goněc: Česko-slovenská historická ročenka 1999-2001 (3 roky, ukončeno 2001)
M. Wihoda: Vladislav Jindřich - Morava na prahu vrcholného středověku (3 roky, ukončeno 2002)
L. Jan: Václav II. a česká společnost v letech 1278-1306. (3 roky, ukončeno 2003)
T. Knoz: Pobělohorské konfiskace. (3 roky, ukončeno 2003)
J. Malíř: Nacifikace a moravští lékaři v letech 1939-1945 (2 roky, ukončeno 2003)
T. Borovský: Klášterní ekonomika na Moravě ve vrcholném a pozdním středověku (3 roky, ukončeno 2004)
B. Chocholáč: Moravská městečka po třicetileté válce (Život a hospodaření obyvatel ve 2. polovině 17. století) (3 roky, ukončeno 2004)
C. Nečas: Moravští Romové v letech 1740-1945 (3 roky, ukončeno 2004)
V. Goněc: Česko-slovenská historická ročenka 2002-2004 - koordinace výzkumu a edice
L. Vykoupil: Česká politická pravice na Moravě (3 roky, ukončeno 2005)
P. Boček: Ruský car v 16. století. K charakteru a roli státní moci na Rusi v 16. století (3 roky, ukončeno 2005)
M. Flodr: Pamětní kniha města Brna z let 1343-1376 (1379) - edice (3 roky, ukončeno 2005)
Z. Stoklásková: Zákonodárství a praxe pro cizince na Moravě (1 rok, ukončeno 2005)
L. Fasora: Elita občanských vrstev velkoměsta 1850-1914 (na příkladu města Brna) (3 roky, ukončeno 2006)
L. Jan: Václav III. Rozmach a zánik přemyslovské dynastie 1278-1306 (3 roky, ukončeno 2006)
L. Fasora: Sociální interakce aristokracie, měšťanstva a dělnictva na příkladu Moravy v letech 1870-1914 (3 roky, ukončeno 2010)
V. Goněc: Česko-slovenská konfrontace historiků. Koordinace výzkumu a edice (3 roky, ukončeno 2010)
M. Marek: Řízené přesuny zaměstnanců Baťova koncernu do zahraničí v letech 1938-1939 – strategie, rozsah, preferované destinace (2 roky, ukončeno 2010)
T. Malý: Víra v očistec a náboženská imaginace v barokní kutuře (2 roky, ukončeno 2011)
J. Němec: Politika historie a paměti v českých zemích v době nacistické okupace (3. roky, ukončení 2012)

Probíhající:
T. Borovský: Codex iuris municipalis Marchionatus Moraviae (3. roky, ukončení 2013)
L. Jan: Zbraslavská kronika: kritická  komentovaná edice (4 roky, ukončení 2014)
P. Elbel: Listiny císaře Zikmunda pro české příjemce: tradice a inovace v pozdně středověké diplomatice (4 roky, ukončení 2014)
M. Wihoda: První česká království (3. roky, ukončení 2014)
M. Marek: Středoevropské aktivity Baťova koncernu za druhé světové války: příčiny, expanze, následky (3. roky, ukončení 2014)
J. Malíř -  M. Řepa: Morava na cestě k občanské společnosti: syntéza dějin země 1740-1918 (3. roky, ukončení 2014)
L. Fasora: Generace v socialistickém dělnickém hnutí v letech 1870-1920 (4 roky, ukončení 2015)

 

Magistrát města Brna:
Velké dějiny města Brna
projekt řešen v letech 2009 - 2017 (ve spolupráci s Archivem města Brna)

Vzdělávací nadace Jana Husa:
J. Hanuš: Klíčová slova moderních kulturních dějin (ukončeno 2002) Evropská komise, Direktoriát pro vzdělávání, vědu a kulturu, Jean Monnet Project:
V. Goněc: European Integration Studies in History (CZ98/001, CZ99/015, CZ01/001) Program na podporu a rozvoj vzdělávací činnosti veřejných vysokých škol MŠMT ČR
J. Hanuš: Bakalářské kombinované studium historie

 

 

Disertační projekty

Témata disertačních prací obhájených v letech 1996-2012

 • Slovenská otázka v politice českých socialistických stran v první polovině 20. let
 • Italská Nová levice a protestní hnutí (1967-1978)
 • Československá živnostensko-obchodnická strana v letech 1918-1938
 • Wissenschaftliche Beziehungen zwischen den böhmischen Ländern und Ungarn
 • Proměna stavu a kompozice obyvatelstva na panství Bruntál od poč. 17.
 • Katolický modernismus na Moravě
 • Hospodářská politika habsburské monarchie ve vztahu k českému plátenictví mezi slezskými válkami a válkou sedmiletou
 • Od demokratického socialismu k demokracii
 • Role Jana Jiřího Krnovského ve stavovských hnutích
 • Církve v české společnosti po květnu 1945
 • Léta Páně položil vejrunk…" (Sonda do finančního hospodaření poddaných na západní Moravě koncem 16. a 17. století)
 • Středověké synody olomoucké diecéze
 • Državy Karla st. ze Žerotína po Bílé hoře
 • Vznik moravského markrabství
 • Jiří Stříbrný (profil politika)
 • Vývoj českého národního vědomí na Moravě
 • Soudy, úřady a Morava ve 13. století
 • Demografické charakteristiky brněnského obyvatelstva v 18. století
 • Systém české zemské péče o mládež na Moravě 1921 - 1937
 • Struktura a vývoj obyvatelstva komorního města Pardubice v letech 1605-1675
 • Veterinární medicína v českých zemích v letech předmnichovské ČSR
 • Obchodní válka na námořních komunikacích v II. světové válce
 • Antimendikantské polemiky na pozadí traktátu De periculis novissimorum temporum
 • Životní styl české šlechty v 19. století
 • Židovský Mikulov
 • Vysídlení Němců z jižní Moravy 1945-1949
 • Cizincem na Moravě. Zákonodárství a praxe pro cizince na Moravě 1750-1867
 • Kláštery, panovník a zakladatelé na středověké Moravě (14. a 15. století)
 • Město, válka a daně. Brno v moravském berním systému za dlouhé války
 • Kapitoly z dějin rozpadu Jugoslávie
 • Středoevropské hnutí mezi Vídní a Brnem v letech 1929-1939
 • Židovská otázka v carském Rusku 1811-1906. Vláda, Židé a antisemitismus
 • Vnitřní odsun. Průběh, motivy a paralely přesidlování německého obyvatelstva v českých zemích v letech 1947-1950
 • Eschatologie, vědění a politika. Příspěvek k dějinám myšlení pobělohorského exilu
 • Vévoda Přemek Opavský (1366-1433) ve službách posledních Lucemburků
 • Česká provincie Řádu sv. Jana Jeruzalémského za vlády Lucemburků (1310-1419)
 • Střežení státní hranice pohraniční stráží v letech 1951-1955
 • Majetek johanitského řádu v Čechách ve 12. - 16. století
 • Nižší šlechta na Bučovicku a Slavkovsku před husitskou revolucí
 • Kristiánova legenda a počátky českého politického myšlení
 • Diplomatické vztahy mezi Habsburky a Ruskem v letech 1654-1656
 • Protipartizánské operace na Moravě v letech 1944-1945
 • Rusko – italské diplomatické a obchodní vztahy v druhé polovině 17. století
 • Rodina Trappů v Brně. V kontextu doby a současníků
 • Malá Dohoda a střední Evropa 1933-1948
 • Moravský státní úředník a vrcholné Rakousko-Uhersko
 • Zrod meziválečného horthyovského Maďarska
 • Fratres minimi. Německo-česká provincie řádu paulánů v 16. – 18. století (s hlavním zřetelem k dějinám moravských konventů)
 • Příběhy o hrdé pokoře. Aristokracie českých zemí a císařský dvůr v době vrcholného baroka
 • Eduard Winter v německém dějepisectví v protektorátu. Biografická studie o kariéře, přizpůsobení a politické podřízenosti historiografie
 • Vznik studené války“ v americké historiografii zahraničních vztahů USA
 • Kapitoly z dějin katolické církevní správy na Moravě v době husitské (1408-1457)
 • Zahraniční politika krále Václava II. v letech 1283-1300
 • Rytířský stav na Moravě v raném novověku
 • Smrt a spása duše v 17.-18. století: brněnští měšťané a osudy potridentské zbožnosti
 • Poté. Postoj a přístup k Židům v českých zemích po druhé světové válce (1945-1947/1953)
 • Beneficia, záduší a patronát v barokních Čechách na příkladu panství Třeboň na přelomu 17. a 18. století
 • Vznik a vývoj farní organizace na západní a jihozápadní Moravě v předhusitském období
 • Dějepisectví přemyslovského období. Vincenciova a Jarlochova kronika v kontextu svého vzniku
 • Německé muzejnictví na Moravě
 • „Buduj vlast, posílíš mír!“ Ženské hnutí v českých zemích 1945-1955
 • Protifašistický odboj na Uherskobrodsku v letech 1939-1945
 • „Soudové zisku nenesou“. Spory obyvatel městeček pardubického panství  v 16. a 17. století
 • Demoliční akce v českém pohraničí v letech 1945-1960
 • Protikomunistická propaganda ve studené válce. Výbor pro svobodnou Evropu a exil
 • Olomoucký biskup František kardinál Dietrichstein a jeho vztahy k římské kurii
 • Dominique-Vivant Denon a Le Style Empire (1802-1815): Reprezentace uměním, politická propaganda nebo kult osobnosti Napoleona Bonaparta?
 • Dekret kutnohorský
 • Baťovy závody, baptismus a Sovětský svaz v letech 1918-1938. Konfrontace a kontakty na pozadí specifik česko-sovětských hospodářských vztahů
 • Raymond Aron o politice státu Izrael 1948-1983
 • „Malý“ retribuční dekret v Ostravě 1945-1948
 • Společenské změny na Moravě v letech 1437-1453
 • Monarchie slezských Jindřichů (1201-1290)
 • Amnestie prezidenta republiky v letech 1960 a 1962 a rehabilitace politických vězňů v 60. letech 20. století
 • Stav pěstování zemědělských plodin a chovu hospodářských zvířat na jižní a jihovýchodní Moravě v polovině 19. století ve světle stabilního katastru
 • Advokáti a společnost na Moravě v letech 1869-1914
 • Bosna v chorvatských národně-integračních ideologiích 19. století
 • Slovanství a slovanská tradice v meziválečném Československu 1918-1938
 • Lokální elity a politicko-ekonomické poměry ve slováckých městech na přelomu 19. a 20. století
 • Organizace a aktivity českých fašistů na Moravě v letech 1922-1945
 • Polsko-habsburské vztahy v době Ferdinanda III. a Vladislava IV. Dynastická diplomacie a třeboňská zástavní držba

 

Viz také univerzitní databáze Masarykovy univerzity

 

 

 


Osobní nástroje