Nacházíte se zde: UKS Věda a výzkum
Navigace

Fakultní služby


Univerzitní služby

 
Akce dokumentů

Věda a výzkum

 

Grantové projekty řešené na Ústavu klasických studií v současné době

 

2016: projekt Fondu rozvoje MU: Projekt MUNI/FR/1174/2015  Antické drama a jeho recepce, řešitelka doc. Daniela Urbanová, spoluřešitelka Mgr. Eliška Poláčková (KDS FF MU). Cílem projektu je zavedení nového stejnojmenného předmětu (kód LJBcB25, poprvé vyučovaný na podzim 2016), který je určen všem zájemcům o antickou komedii a její recepci v pozdějších obdobích evropské literatury a divadla. Studenti se seznámí s kořeny evropského divadla a dramatu, speciálně komedie (Menandros), přes její římské následovníky (Plautus, Terentius) a se způsobem, jakým s jejich dramaty nakládala následující staletí (Shakespeare, Molière, Klicpera, Figueiredo). Kurz umožní studentům získat představu nejen o literárních kvalitách probíraných textů, ale i o jejich divadelních aspektech (způsob inscenace, kostýmování, hudba apod.). Znalost pramenných jazyků není podmínkou.

 


 Ukončené grantové projekty Ústavu klasických studií

 

 

2013-2015 projekt GA ČR, reg. č. 13-21620S, Magistri Iohannis Hus Opera omnia. Editing Project as a Part of Commemorating Hus's Anniversary in  2015, řešitelka prof. PhD. Jana Nechutová, CSc., členové týmu: doc. PhDr. Helena Krmíčková, Dr., Mgr. Jana Fuksová, Ph.D., Mgr. Lucie Mazalová, Ph.D., Mgr. Petra Mutlová, Ph.D., Mgr. Libor Švanda, Ph.D., Mgr. Dušan Coufal, Ph.D., splupráce Mgr. Soňa Žákovská. Cílem projektu je kriticky zpřístupnit dva svazky latinských spisů M. Jana Husa v souvislosti s nadcházejícím výročím 600. let od smrti tohoto předního představitele rané české reformace, konkrétně svazky XXI. (Tractatus annorum 1408-1412) a XXIV. (Constantiensia) řady Magistri Iohannis Hus Opera omnia. Kritické edice budou publikovány v prestižní ediční řadě Corpus Christianorum, Continuatio Mediaevalis (Brepols, Turnhout). Internetové stránky projektu.

 

2012-2015 projekt OP VK, reg. č. CZ. 1.07/2.3.00/30.0009, Zaměstnáním čerstvých absolventů doktorského studia k vědecké excelenci, řešitel na ÚKS: doc. PhDr. Jarmila Bednaříková, CSc., člen týmu: Mgr. Marek Meško, Ph.D., administrátor: Jitka Erlebachová: Cílem projektu je vytvoření pracovních míst pro nedávno vystudované české a zahraniční absolventy doktorského studia ve výzkumných týmech na osmi fakultách Masarykovy univerzity, které přispěje k rozvoji zkušeností výzkumných pracovníků, sdílení poznatků mezi různými vědními obory, mobilitě vědeckých expertů a zapojení do mezinárodních výzkumných týmů. Více informací zde.

 

2012-2015, projekt OP VK, reg. č. CZ.1.07/2.2.00/28.0228, Filozofická fakulta jako pracoviště excelentního vzdělávání: Komplexní inovace studijních oborů a programů na FF MU s ohledem na požadavky znalostní ekonomiky (FIFA), koordinace na ÚKS: Mgr. Marie Okáčová, Ph.D., spolupráce na projektu: Mgr. Jana Holíčková, Mgr. Jana Mikulová, Ph.D., doc. Mgr. Irena Radová, Ph.D., Mgr. Jana Steklá, Ph.D., Mgr. Silvie Šimordová, PhDr. Daniela Urbanová, Ph.D., Mgr. Tereza Keslová. Projekt reaguje na aktuální potřeby FF MU optimalizovat v souladu se současnými trendy v terciárním vzdělávání (zkvalitnění procesu a výsledků, diverzifikaci VŠ apod.) obsah a formy realizovaného kurikula. V projektu je proto prostřednictvím intenzivní spolupráce dílčích pracovišť a zapojení expertů z praxe napříč fakultou, studijními programy a obory výrazně inovováno celkem 605 předmětů. Současné kurikulum tak bude obohaceno o masivní a zároveň obsahově výjimečné, didakticky korektní a technicky precizní e-learningové opory studií, celou řadu nových učebních materiálů, intenzivní zapojení elitních zahraničních expertů a odborníků z praxe, u nichž budou mít studenti rovněž možnost absolvovat praxe a stáže přímo na pracovišti.

 

2012-2014 projekt GAČR, č. P406/12/0196, Raně byzantské narativní texty v zrcadle moderní literární teorie, řešitelka: Mgr. et Mgr. Markéta Kulhánková, Ph.D., členka týmu Mgr. Alena Sarkissian, Ph.D. Cílem projektu je komplexní literárněhistorické a literárněteoretické prozkoumání dvou specifických žánrů raně byzantské literatury (narativní žánr zvaný spiritually beneficial tales a mystický text s narativními prvky) za pomoci moderních literárněvědných metod, především naratologie. Výstupy projektu přispějí k lepšímu poznání a pochopení raně byzantské literatury spojené s mnišským prostředím.

 

2010-2013 projekt OP VK 7.2.2., reg. č. CZ.1.07/2.2.00/15.0227, Inovace studijních oborů Ústavu klasických studií FF MU, řešitelka Mgr. Petra Mutlová, Ph.D.: Cílem projektu je zvýšení odborných a jazykových kompetencí studentů ÚKS a jejich funkční gramotnosti zejména v oblasti práce s informačními zdroji, a to díky využití moderních nástrojů, zejména e-learningu jako efektivního nástroje samostatného učení. V rámci projektu jsou inovovány stávající a vytvořeny nové studijní materiály (vč. e-learningových) a zároveň je rozšířena nabídka volitelných kurzů pro studenty klasické latiny, medievistiky, neogrecistiky a mediteránních studií. Více na http://www.phil.muni.cz/wcis.

 

2012 projekt Visegrad Fund, Standard Grants Programme, no. 21120145, Magical gems in the Visegrad countries, řešitelka na FF MU PhDr. Daniela Urbanová: projekt se zaměřuje na studium rytých drahých kamenů uložených v muzeích zemí Visegrádského prostoru. Kromě sběru dat, fotografování a popisu gem bude v rámci projektu koordinován mezinárodní výzkum týkající se magických gem, jehož cílem je vytvoření nového výzkumného standardu pro badatele na tomto poli. Na projektu se dále podílí Szépművészeti Múzeum Budapest, Trnavská univerzita v Trnave a Muzeum Narodowe w Warszawie.

 

2009–2012 EU, LLP Průřezový program, podprogram Jazyky/MU 505248-2009-LLP-GR-KA2MP - GLOSSA: Greek as a Vehicle for Promoting Linguistic Diversity (GLOSSA: Řečtina jako prostředek pro podporu jazykové rozmanitosti), řešitelka: Mgr. Simone Sumelidu. Cílem projektu je podpořit e-learningovou výuku moderních jazyků. Projekt se zaměřuje na vypracování metodologie e-learningových kurzů pro pokročilé studenty (C1, C2), nejdříve obecně a poté se zaměřením na novořečtinu. V rámci projektu bude vytvořen kompletní e-learningový kurz novořečtiny pro pokročilé studenty.

 

2007–2011 MŠMT MSM 0021622435 (výzkumný záměr) - Středisko pro interdisciplinární výzkum starých jazyků a starších fází jazyků moderních, řešitelka: doc. D. Bartoňková; spoluřešitelé: prof. A. Bartoněk, dr. D. Urbanová, dr. K. Loudová, Mgr. M. Kulhánková, dr. K. Petrovicová, dr. I. Radová, doc. J. Bednaříková; více informací zde

 

2005–2011 MŠMT MSM 0021622426 (výzkumný záměr) – Výzkumné středisko pro dějiny střední Evropy – prameny, země, kultura; řešitel: prof. J. Malíř, spoluřešitelé: prof. J. Nechutová, doc. H. Krmíčková, prof. J. Kroupa.

 

2004–2008 MŠMT 1N 04098 – Elektronické databáze ke studiu a výzkumu latinských a řeckých autorů antiky, středověku a raného novověku (příjemce MU, spolupříjemci UK Praha, AVČR Praha, Národní knihovna v Praze); řešitelka: prof. J. Nechutová

; spoluřešitelé: dr. J. Kalivoda, dr. J. Žůrek, dr. Z. Uhlíř, D. Urbanová, Ph.D.); výstup: rozšíření řešitelů na kolektiv s celostátní působností, zřízení samostatného serveru v rámci ÚVT MU, podstatné rozšíření nabídky databází.

 

2006–2008 GAAV ČR IAA901640603 – Antické písemné prameny k nejstarším dějinám našeho území; řešitelka: doc. D. Bartoňková, spoluřešitelka: I. Radová, Ph.D.

 

2005–2009 MŠMT 0021622427 (výzkumný záměr) – Interdisciplinární centrum výzkumu sociálních struktur pravěku až vrcholného středověku (archeologický terénní a teoretický výzkum, využití přírodních věd, metodologie a informatika, ochrana kulturního dědictví) příjemce: Ústav archeologie FFMU, spolupříjemci přírodovědecká fakulta MU, ústav etnologie FFMU; řešitel: prof. Z. Měřínský, spoluřešitelé: prof. Vl. Podborský. doc. E. Kazdová, doc. J. Macháček, dr. J. Bednaříková, dr. I. Mateiciuchová, Mgr. P. Dresler, dr. Loskotová, Mgr. R. Přichystalová; výstup v r. 2006: (tj. dílčí): monografie J. Bednaříková, A. Homola, Z. Měřínský: Stěhování národů na východě Evropy.

 

2005–2007 GAČR GP405/05/P134 – Scholia k Apollóniovi Rhodskému: metodologie antického vědeckého přístupu k literárnímu dílu, řešitelka: I. Radová, Ph.D.

 

2006 Transformační a rozvojové programy MŠMT 2113 – Inovace doktorského studia; řešitel: prof. B. Horyna, spoluřešitelé: prof. J. Nechutová, prof. J. Krob.

 

2006 FRVŠ F5b/236/643 – Národy starověké Itálie, jejich jazyky a kulturní odkaz (zavedení nového předmětu); řešitel: prof. V. Blažek, spoluřešitelka: D. Urbanová, Ph.D.

 

2006 FRVŠ F5b/1887 – Inovace výuky – intenzivní neogrecistický seminář; řešitelka: I. Radová, Ph.D., spoluřešitelky: Mgr. M. Kulhánková, Mgr. S. Sumelidu, Mgr. Bc. K. Loudová.

 

2006 FRVŠ F5b/1893 – Kurzorická četba; řešitelka: K. Petrovićová, Ph.D., výstup: intenzivní kurz komentovaného překládání antických textů, jež tvoří povinnou četbu bakalářského studia oborů latinský jazyk a literatura a klasická filologie.

 

2001– 2007 GAAV ČR IAA9164301 – Encyklopedie srovnávací literárněvědné teorie; řešitel: doc. J. Kovář, spoluřešitelka: doc. D. Bartoňková.

 

2005–2007 GAČR 405/05/0223 – Řecko-latinská větná syntax ve vzájemném srovnání; řešitel: prof. A. Bartoněk, spoluřešitelka: Mgr. K. Pořízková.

 

2004–2005 Transformační a rozvojové programy MŠMT:202/2004+193/2005 Výchova vědecko-pedagogických pracovníků v oblasti starých indoevropských jazyků (dvouletý kurz pro postgraduanty jazykových oborů); řešitel: prof. A. Bartoněk, spoluřešitelka: Mgr. K. Pořízková; výstup: Materiály přednesené v květnu 2005 a publikované v časopise Vademecum Graeco-Latinum Brunense IV, 2006.

 

2005 ASO Brno – Griechische und lateinische Studien der Masaryk-Universität Brno und der Universität Wien; řešitelka: prof. J. Nechutová, koordinátorka: I. Radová, Ph.D. výstup: mezinárodní konference „Laetae segetes“, listopad 2005, sborník se připravuje.

 

2005 Rozvojový projekt FFMU – E-learningová podpora studia latiny, klasické řečtiny a klasické archeologie; (řešitel: Ing. Matyska; koordinátorka: D. Urbanová, Ph.D., spoluřešitelé: I. Radová, Ph.D., prof. A. Bartoněk, doc. D. Bartoňková, prof. J. Nechutová, dr. J. Bednaříková, Mgr. K. Pořízková, Mgr. K. Loudová, K. Petrovićová, Ph.D., J. Mikulová, Ph.D., Mgr. L. Švanda, dr. P. Kitzler, dr. M. Pardyová, Ing. Bc. M. Jurášová.); výstup: 12 e-learningových kurzů (1. Úvod do studia latiny; 2. Antický román; 3. Latinský proseminář – Ovidius; 4. Jazyky staré Itálie; 5. Četba Caesara; 6. Antická mytologie; 7. Antická metrika; 8. Evropa v době stěhování národů; 9. Hagiografie od antických počátků k ranému středověku; 10. Starořecké dialektické texty s komentářem; 11. Topografie Říma; 12. Dějiny římského historického reliéfu).

 

2005 FRVŠ G5/1518 – Literární kontinuita antické a středověké kultury (Latinská pasionální literatura 3.–12. stol.); řešitel: dr. P. Kitzler.

 

2005 FRVŠ F5a/2954 – Inovace magisterského studia latiny nový přístup k antické metrice, řešitelka: I. Radová, Ph.D. výstup: e-kurz dostupný na adrese elf.phil.muni.cz

 

2004 FRVŠ F5a/489 – Inovace magisterského studia latiny – nový předmět „Archaická latina“, řešitelka: D. Urbanová, Ph.D., spoluřešitelé: L. Pultrová, Ph.D. Mgr. M. Malá, dr. J. Šubrt; výstup: vysokoškolská učebnice Archaická latina, v tisku.

  

2000–2004 MŠMT LN00A011 – Centrum pro práci s patristickými, středověkými a renesančními texty (spolupříjemce MU, příjemce UP Olomouc, AVČR Praha); řešitelka: prof. L. Karfíková; spoluřešitelé: prof. J. Nechutová, dr. H. Šedinová) – výstup: překladová publikace J. Nechutové: Aurelius Augustinus, Křesťanská vzdělanost, Praha (Vyšehrad) 2004 (odměněno tvůrčí prémií Svazu překladatelů za rok 2004).

 

2002 FRVŠ G5/678 – Pozdně antická nauková próza, řešitelka: K. Petrovićová, Ph.D.

 

1999–2003: MŠMT LI 200031 – Elektronické databáze ke studiu latinských a řeckých textů antiky a středověku (spolupříjemce UK Praha), řešitelka: prof. J. Nechutová; spoluřešitelé: dr. J. Kalivoda, výstup: zřízení grantového pracoviště elektronických databází, zpřístupnění řady textů a subsidií uživatelům s přístupovým právem v rámci ČR.

 

2001–2003 MŠMT: J/9/2001/2002/2003 Transformační a rozvojové programy – Využití klasických jazyků (latiny a staré řečtiny) k prohloubení jazykového studia pro středoškolského učitele (tříletý kurz pro středoškolské učitele); řešitel: prof. A. Bartoněk, spoluřešitelka: Mgr. K. Pořízková; výstup: materiály publikované v časopise Vademecum Graeco-Latinum Brunense I–III. 2002–2004.

 

2003 FRVŠ F 5/621/2003 – Učebnice mykénské řečtiny pro vybrané jazykové a historické obory; řešitel: prof. A. Bartoněk, výstup: vysokoškolská učebnice připravovaná do tisku, tč. dostupná na internetu.

 

2002–2004 GAČR 405/02/0056 – Klasifikace starořeckých dialektů na začátku 3. milénia, řešitel: prof. A. Bartoněk.

 

2002 FRVŠ F 5/710/2002 – Srovnávací syntax latiny a staré řečtiny na pozadí češtiny; řešitel: prof. A. Bartoněk, spoluřešitelka: Mgr. K. Pořízková, výstup: e-learningový kurz řecké syntaxe, dostupný na adrese elf.phil.muni.cz

 

2001 FRVŠ F5/482/2001 – Inovace studia předmětů klasické filologie (latiny a řečtiny), řešitel: prof. A. Bartoněk, výstup: nový studijní plán oboru klasická filologie.

 

2001 FRVŠ 0470/2001 – Příprava magisterského studia latinské medievistiky; řešitelka: prof. J. Nechutová; výstup: studium realizováno od r. 2003 jako specializace magisterského studijního oboru latina.

 

1998–2001 MŠMT MSM 142100002 (výzkumný záměr) – Codex hymnologicus Moraviae, řešitel: prof. M. Štědroň, spoluřešitelka: prof. J. Nechutová.

 

2000 Vzdělávací nadace Jana Husa (HESP 9904) – Doktorské studium latinské medievistiky; řešitelka: prof. J. Nechutová; výstup: studium akreditováno – doktorský studijní program „Latinská medievistika“.

 

2000 Projekt Evropa mezi vědou a vírou (Centrum vzdělávání a poradenství, Koordinační centrum vysokých škol, Centrum pro teologii a přírodní vědy v Berkeley, USA); řešitel ThMgr. Milan Klapetek, VUT Brno, spoluřešitelé: ThDr. O. Funda, UK Praha, ThMgr. Ch. Popescu, Pravoslavná církev, PhDr, Ing. Josef Šmajs, FF MU, dr. J. Bednaříková FFMU; výstup: konference konaná v r. 2000 a sborník Evropa mezi vědou a vírou (hledání nové konfigurace), Brno 2001.

 

1999 GAČR 405/99/1602 – Vznik a rané rozšíření řecké abecedy; řešitel: prof. A. Bartoněk, spoluřešitelka: D. Urbanová, Ph.D.

 

1997 FRVŠ 349/1997 – Chrestomatie k dějinám antické literatury; řešitelka: doc. D. Bartoňková.

 

1995–1998 Research Support Scheme 779/1995 – Příprava textů pro výuku latiny (Vademecum); řešitelka: prof. J. Nechutová; výstup: příručka (nevydaná, nyní zveřejněná v e-learningovém programu, viz elf.phil.muni.cz. Dějiny klasické filologie; a dále učebnice Středověká latina, Praha (KLP) 2002.

 

1995–1998 GAČR 405/96/1995 – Latinská literatura českého středověku do roku 1400; řešitelka: prof. J. Nechutová; výstup: stejnojmenná kniha, Praha (Vyšehrad) 2000.

 

1996 FRVŠ 547/1996 – Dějiny římské literatury; řešitelka: doc. D. Bartoňková; výstup: překlad práce G. B. Conta: Dějiny římské literatury, KLP 2003.

 

1996 GAČR 405/96/0078 – Nejstarší písemné památky staré Itálie; řešitel: prof. A. Bartoněk, spoluřešitelka: D. Urbanová, Ph.D.; výstup: A. Bartoněk – G. Buchner: Die ältesten griechischen Inschriften von Pithekoussai, Die Sprache 37:2, 129–237, 1994 (1997); D. Urbanová: Archaické latinské nápisy v kontextu jazyků staré Itálie, Brno 2000 (doktorská práce).

 

1995–1996 GAČR – Sociologické a historické souvislosti ekologicky příznivých variant životního způsobu, řešitelka: prof. H. Librová, spoluřešitelé: dr. J. Bednaříková, L. Kysučan, Ph.D.

 

1995 FRVŠ 244/1995 – Dějiny antické literatury; řešitelka: doc. D. Bartoňková; výstup: překlad práce L. Canfory: Dějiny řecké literatury, KLP 2001.

 

1993 GAČR 405/93/2081 – Mykénská řečtina; řešitel: prof. A. Bartoněk; výstup: Handbuch des mykenischen Griechisch, Heidelberg 2003, cca 700 s.

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Osobní nástroje