Akce dokumentů

Studium

základní informace týkající se studia na Psychologickém ústavu Filozofické fakulty Masarykovy univerzity

příbuzné: studium

 

Studijní obory

 

Aktuálně připravuje ústav studující v jednooborovém baka­lářském a magisterském studijním programu Psychologie a dvou doktorských studijních programech. Psychologický ústav FF MU tedy poskytuje vzdělání v řádném univerzitním studiu odborné psychologie.

Na Psychologickém ústavu se realizuje tříleté bakalářské (Bc.) a pěti­leté prezenční magisterské studium jednooborové psychologie, které je zakončeno obhajobou magisterské diplomové práce a státní závěrečnou zkouškou magisterskou, po jejímž složení se absolventům studia uděluje titul magistr (Mgr.). 

Veškeré potřebné informace jsou k dispozici na webových stránkách Masarykovy univerzity - na tomto odkazu (www.muni.cz/phil/study/fields/20866).

Hlavní stránku s informacemi o studiu na FF (formy studia, nabídka studia,

studijní předpisy ad.), naleznete na: http://www.phil.muni.cz/wff/home/studium, viz také stránky Masarykovy univerzity (komplexní všeobecné informace vztahující se ke studiu).

 

Součástí Psychologického ústavu FF MU jsou i samostatná pracoviště za­měřená na výzkum v oblasti experimentální a kognitivní psy­chologie (tzv. Bílá laboratoř), psychologii zdraví, metodologii či pozitivní psychologii a podílí se i na činnosti celofa­kultní laboratoře experimentální a kognitivní psychologie HUME lab. Pro studijní podporu slouží různá další pracoviště (např. Akademické centrum poradenství a supervize).

Ústav spolupracuje s řadou za­hraničních psychologických pracovišť (Indie, Itálie, Němec­ko, Polsko, Rakousko, Slovensko, Švýcarsko, Velká Británie aj.). Má rovněž uzavřené smlouvy (např. ERASMUS+ apod.) pro studijní pobyty na zahraničních univerzitách (Dánsko, Holandsko, Španělsko, Portugalsko).

 

Magisterské studium psychologie vzdělává a vychovává uni­verzální odborníky, kteří budou schopni pracovat v mnoha oborech společenské praxe (ve zdravotnictví, v diagnostických ústavech, v hospicích, ve školství, v pedagogicko-psychologic­kých poradnách, v předmanželském, manželském a rodinném poradenství, v organizacích, managementu, průmyslu a dopra­vě, reklamě, soudnictví, ozbrojených složkách atd.).

Získané vzdělání v oboru Psychologie po absolvování studia k získání učitelské způsobilosti (doplňujícího pedagogického studia) v rámci celoživotního vzdělávání může být využito při povolání středoškolského učitele psychologie.

 

 

Doktorské studium

 

Svoji další odbornou erudici si může absolvent magisterského studia psychologie prohlubovat v doktorském studiu realizo­vaném prezenční i kombinovanou formou, jehož standardní doba studia je 4 roky. Studium je ukončeno státní doktorskou zkouškou a obhajobou doktorské disertační práce. Absolven­tům se uděluje akademický titul doktor (Ph.D.). Je určeno především zájemcům o vědeckou či učitelskou kariéru na vy­sokých školách a výzkumných pracovištích. Na ústavu jsou akreditovány specializační obory: Obecná psychologie a Kli­nická psychologie

 

Bližší informace o jednotlivých specializacích jsou k dispozici na těchto odkazech:

Klinická psychologie

Obecná psychologie

Sociální psychologie

 

 

Celoživotní vzdělávání

 

  O studiu akreditovaných studijních programů v rámci Celoživotního vzdělávání jsou informace zveřejněny na tomto odkazu.

   

  V rámci specializačního celoživotního vzdělávání realizuje Psychologický ústav FF MU Akreditovaný kvalifikační kurz Psycholog ve zdravotnictví a CŽV Forenzní psychologie.

   

   

  Nabídka studia

  aktuální informace pro zájemce a uchazeče o studium  Osobní nástroje