Nacházíte se zde: UPV Publikační činnost Pozdní sběr: O práci zkušených učitelů
Navigace

Fakultní služby


Univerzitní služby

 
Akce dokumentů

Pozdní sběr: O práci zkušených učitelů

Autorky: Bohumíra Lazarová a kol.

 

Publikace je jedním z výstupů projektu Učitelé v pozdní fázi kariéry, který byl financován v letech 2008 – 2010 Grantovou agenturou ČR. V aktuálním kontextu celospolečenských trendů „stárnoucí společnosti“ či „stárnoucí pracovní síly“ věnuje autorka a její  spolupracovníci  pozornost zúžené profesní skupině učitelů, resp. učitelům nad 50 let věku a jejich pracovnímu životu. Nabízejí témata spojená s působením starších učitelů v profesi, akcentují některá specifika jejich práce a pracovních vztahů a nabízejí také zamyšlení nad možnými změnami podmínek práce s respektem k potřebám všech věkových skupin učitelů.

  

V první části publikace jsou prezentovány texty věnované některým tématům, které mají blízký vztah k problematice starších učitelů a dokreslují kontext jejich práce, druhá část publikace je pak věnována vybraným výsledkům z výzkumu realizovaného v rámci výše zmíněného grantového projektu. Publikace je primárně určena učitelům a vedoucím pracovníkům škol, inspirací však může být pro všechny zájemce o školská témata a zvláště téma učitelství.

Obsah
ÚVOD
ALEŠ SEKOT
Stárnoucí pracovní síla v kontextu stárnoucí společnosti.
VLADIMÍR JŮVA
Učitelství v číslech – k věkové a genderové struktuře učitelstva.
JAROSLAV KOŤA
Učitelství – kontinuita v proměnách a proměny v kontinuitě.
JAROSLAVA VAŠUTOVÁ
Proměny profese učitele v rekapitulaci posledních dvaceti let.
JOSEF LUKAS
Vývoj a kariéra učitele.
BOHUMÍRA LAZAROVÁ
Procesy stárnutí a jejich možné důsledky pro učitelství.
KAREL PAULÍK
Učitelé v závěru pracovní kariéry a pracovní spokojenost.
BOHUMÍRA LAZAROVÁ
Mentoring jako podpora mezigenerační spolupráce ve škole.
BOHUMÍRA LAZAROVÁ
Učitelé v pozdní fázi kariéry – z výzkumných dat.
Koho a jak jsme se ptali. K metodologii výzkumu.
O pracovním sebepojetí učitelů a jeho proměnách.
O vztahových proměnách a přenosu zkušeností.
O motivaci učitelů a jejich vůli setrvat v profesi.
O přijímané a očekávané podpoře.
Učitelem po celý život. Z případových studií.
Shrnutí
Závěrem
Summary
O autorech

 

Laz2
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lazarová, B. a kol.  Pozdní sběr. O práci zkušených učitelů. Brno: Paido, 2011, 158 s.  ISBN  978-80-7315-206-2


Osobní nástroje