Navigace

Fakultní služby


Univerzitní služby

 
Akce dokumentů

Doktorské studium

UPV FF MU

O studiu

V doktorském studiu je možné studovat obor Pedagogika a obor Andragogika.

 

Studium je rozděleno do tří modulů zaměřených na přípravu odbornou, metodologickou a jazykovou. V průběhu studia je student povinen složit zkoušky z filozofie vědy, cizího jazyka, metodologie pedagogického či andragogického výzkumu a jednu zkoušku z vybrané pedagogické či andragogické disciplíny (dle zaměření disertační práce). Studium je výrazně orientováno na individuální práci studenta a jeho spolupráci se školitelem. Nedílnou součástí studia jsou pravidelně organizované společné vědecké semináře, na nichž vystupují studenti doktorského studia a prezentují své dizertační projekty, přednášky českých a zahraničních hostů, metodologické semináře či autorský seminář.

 

Garanti studia

prof. Milan Pol, dr. Roman Švaříček

 

Aktuální témata řešených dizertačních prací

Seznam témat dizertačních prací doktorských studentů naleznete zde

 

Nabídka témat pro potenciální uchazeče o studium

Seznam možných témat dizertačních prací naleznete zde

 

Uplatnění studentů a absolventů doktorského studia

Nejen absolventi, ale i naši studenti nacházejí uplatnění v oboru na univerzitách napříč česko-slovenským prostorem

 

Přihláška ke studiu

Podejte přihlášku na Andragogiku.

Podejte přihlášku na Pedagogiku.

Přihlášky se podávají do 30. 4. (pro nástup od podzimního semestru) a do 30. 11. (pro nástup do jarního semestru).

 

Profil absolventa oboru Pedagogika

Absolvent doktorského studia Pedagogiky je připraven k samostatné a vysoce odborné vědecko-výzkumné činnosti v oblasti pedagogických oborů. Disponuje schopnostmi a znalostmi základních i profilujících pedagogických disciplín, metodologie pedagogického výzkumu, projektování a realizace empirického výzkumu a evaluace jeho výsledků, zprostředkování výsledků svého bádání odborné komunitě, spolupráce s odborníky z jiných pracovišť v národním i mezinárodním měřítku.

 

Profil absolventa oboru Andragogika

Absolvent doktorského studia Andragogiky je vybaven znalostmi a dovednostmi pro samostatnou a tvůrčí vědeckou práci v oblasti andragogiky. Disponuje schopnostmi a znalostmi základních i profilujících andragogických disciplín, metodologie andragogického výzkumu, projektování a realizace andragogického výzkumu a evaluace jeho výsledků, zprostředkování výsledků svého bádání odborné komunitě, spolupráce s odborníky z jiných pracovišť v národním i mezinárodním měřítku. 

 

Dokumenty a odkazy

 

 

Osobní nástroje