Akce dokumentů

Knihovna

Ukrajinská knihovna

 

UŽITEČNÉ ODKAZY:

http://litopys.org.ua/index.html

Jazyk

http://www.mfa.gov.ua/mfa/ua/publication/content/392.htm

http://www.slovnyk.net/

http://rozum.org.ua/

http://ukrskor.info/

http://www.mot.narod.ru/mova/morf.htm

http://ukrainskamova.narod.ru/

literatura

http://www.ukrcenter.com/library/default.asp

http://lab.chass.utoronto.ca/rescentre/slavic/ukr/audio/Zvukova-knyha/

http://virchi.narod.ru/kollekshn-avtor.htm

 

Список книжок української бібліотеки

ЛІНГВІСТИКА

Морфологія

Безпояско О., Городенська К., Русанівський В. – Граматика української мови, Київ 1993

Вихованець І., Городенська К. – Теоретична морфологія української мови, Київ 2004 (FF)

Загнітко А. – Теоретична граматика української мови – морфологія, Київ 1996

Загнітко А. – Функціально– комунікативні аспекти граматики і тексту, Донецьк, 2004

Клименко Н. та кол. – Словник афіксальних морфем української мови, Київ 1998

Коць Л. – Дієприслівник у сучасній українській літературній мові, Київ 1964

Кучеренко І. – Теоретичні питання граматики української мови І, Київ 1961

Кучеренко І. – Теоретичні питання граматики української мови ІІ, Київ 1964

Матвіяс І. – Курс сучасної української літературної мови. Морфологія, Київ 1962 2 примірники

Півторак Г. – Морфологія інфінітива в східнослов’янських мовах, Київ 1974

Ред. Коломієць В. – Питання граматики і лексикології української мови, Київ 1963

Русанівський В. М. – Дієслово – рух, дія, образ. Радянська школа, Київ 1977

Русанівський В. М. – Структура українського дієслова, Київ 1971

Удовиченко Г. – Словосполучення у сучасній українській літературній мові, Київ 1968

Синтаксис

Андерш Й. – Типологія простих дієслівних речень у чеській мові в зіставленні з українською, Київ 1987

Багмут А. – Інтонаційна будова простого розповідного речення у слов’янських мовах, Київ 1970

Багмут А., Грищенко А., Дем»яненко О. – Синтаксична будова української мови, Київ 1965

Борисик І. – Інтонація українського питального речення, Київ 1975

Булаховський Л. – Курс сучасної української літературної мови, синтаксис. Київ 1951

Вихованець І., Городенська К., Русанівський В. – Семантико– синтаксична структура речення, Київ 1983

Галас М., Добош В., Сабадош І. – Синтаксис простого речення сучасної української літературної мови. Методичні розробки. , Ужгород 1999

Загнітко А. – Теоретична граматика української мови. Синтаксис. Донецьк, 2001

Іваницька Н. – Двоскладне речення в українській мові, Київ 1986

Матвіїв О., Дрозд О. – Синтаксис для п’ятикласників. Стрій, 1994

Ред. Мельничук О. – Сучасна українська літературна мова. Синтаксис, Київ 1972

Слинько І., Гуйванюк Н., Кобилянська М. – Синтаксис сучасної української мови. Проблемні питання, Київ 1994

Тоцька Н. – Українська пунктуація. Практикум, Київ 1990 2 примірники

Чередниченко І. – Складнопідрядні речення в сучасній українській мові. Чернівці, 1959

Сучасна українська літературна мова. За ред. Білодіда. Синтаксис. Київ 1972

Орфографія

Ред. Кириченко І. – Український правопис, Київ 1946

Тези наукової конференції з проблем сучасного українського правопису і термінології, Київ 1997

Швидка Н. Ред. – Український правопис, Київ 1960

Український правопис. За ред. Цілуйко К. К. Київ, 1960

Сучасний український правопис. Комплексний довідник. Харків: Торсінг. - 2006

Діалектологія

Ганудель З. - Лінгвістичний атлас українських говорів Східної Словаччини ІІІ. Назви будівництва і транспорту. EXCO s.r.o. Prešov 2001

Ганцов В. – Діалектологічна класифікація українських говорів, Київ 1923 (přetisk 1974)

Гриценко П. Ред. – Ареальне варіювання лексики, Київ 1990

Гриценко П. Ред. – Говірки чорнобильської зони, Київ 1996

Гриценко П. Ред. – Український діалектологічний збірник. Книга Ш, Київ 1997 pod název, bez redaktora

Дзендзелівський Й. – Засади укладання регіональних атласів слов’янських мов, Київ 1963

Діалектичні студії. 6. Лінгвістичний атлас - від створення створення до інтерпритації. Львів - 2006

Діалектна мова: сучасний стан і динаміка в часі. Тези доповідей міжнародної наукової конференції 2008. Київ - 2008

Діалектологічні студії 1. Мова в часі і просторі, Львів 2003. (2 примірники)

Діалектологічні студії 2. Мова і культура, Львів 2003.

Діалектологічні студії 3. Збірник пам’яті Ярослави Закревської, Львів 2003

Діалектологічні студії 5. Фонетика, морфологія, словотвір, Львів 2005

Жилко Ф Ред.. – Праці ХІІ републіканської діалектологічної наради, Київ 1971

Жилко Ф. – Нариси з діалектології української мови, Київ 1966

Закревська Я. Ред.– Гуцульські говірки. Лінгвістичні та етнолінгвістичні дослідження. Львів 2000

Закревська Я. Ред.– Гуцульські говірки. Словник, Львів 1997

Латта В. – Атлас українських говорів східної Словаччини, Братислава, 1991

Могила А. – До характеристики середньочеркаських говірок, Київ 1958

Могила А. – Українська діалектологія, Львів 1960

Никончук М. В. – Матеріали до лексичного атласу української мови (Правобережного Полісся). Наукова думка, Київ 1979

Никончук М. В. – Сільськогосподарська лексика правобережного Полісся. Наукова думка, Київ 1985

Тіхи Ф. – Розвиток сучасної літературної на Підкарпатській Русі, , Ужгород 1996

Х республіканська діалектологічна нарада. Тези доповідей, Київ 1959

Мовознавство

Hansack E. – Die altrussische Version des „Jüdischen Krieges“. Untersuchungen zur Intergration der Namen, Heidelberg 1999

Актуальні проблеми: української лінгвістики: теорія і практика. Випуск ХІІ, Київ 2005

Багмут Й. – Мовознавство на Україні за п’ятдесят років, Київ 1967 (2 примірники)

Білецький О. – Про мову і мовознавство, Київ 1997

Білодід І. – Контакти української мови з іншими слов’янськими і уніфікація її усної літературної форми, Київ 1968

Булаховський Л. – Нариси з загального мовознавства, Київ 1959

Даниленко Л.І., Русанівський В.М. – Українське мовознавство у західних і південних словян. Київ – 2005

Доленко М. – Вступ до мозовнавства, Київ 1975

Донских О. – К истокам языка. Новосибирск, 1988

Жлуктенко Ю. – Нариси з контрактивної лінгвістики, Київ 1979

Їжакевич Г. – Питання російсько– українських мовних зв’зків, Київ 1954

Карпенко Ю. – Вступ до мозовнавства, Одеса 1991

Кочерган М. – Вступ до мозовнавства, Київ 2000

Мурат В. – Введениние в языкознание, Москва 1973

Родзевич Н. – Дослідження з мовознавства в Українській РСР за сорок років. Розвиток романо– германського мовознавства, Київ 1957

Скалозуб Л. – Вступ до мозовнавства. Частина 1, Київ 1971

Степанов Ю. – Основы языкознания, Москва 1966

Тихий Олекса – Мова – народ. Смолоскип. Київ. 2007

Ткачук В., Домрачева І., Ситар Г. – Лінгвістична концепція Анатолія Загнітка, Тернопіль 2002

Царук О. – Українська мова серед інших слов’янських: етнологічні та граматичні параметри. Дніпропетровськ, 1998

Вступ до мовознавства. Частина 1. Навчальний посібник (бібліотека інституту філології). За ред. І. О. Голубовської. Київ 2007, 99 с.

Прикладна лінгвістика та лінгвістичні технології. Збірник наукових праць. Київ: Довіра. 2008

Словянські мови

Bauer J. – Syntactica slavica, Brno 1972 (2 exempláře)

Kise’lová N. – Význam izoglos rozích jazykových rovín v slovanskej areálovej lingvistike. Banská Bystrica, 2003.

Kudělka M. a kol. – Československá slavistika v letech 1889-1939. Praha 1977

Otázky slovanské syntaxe IV/1. Sborník sympozia „Aktualizační (pragmatické) složky výpovědi v slovanských jazycích“. Brno 1979

Petr J. – Základy slavistiky, Praha 1984

Red. Kellner A. – Sovětská diskuse o základních otázkách jazykovědných – soubor diskusních statí z listu Pravda a z časopisu Bolševik, Praha 1951

Red. Machek V. – Studie ze slovanské jazykovědy. Sborník k 70. narozeninám Františka Trávníčka, Praha 1958

Red. Rehder P., Smirnov I. – Festschrift für Klaus Trost zum 65. Geburtstag. Die Welt der Slaven. Sammelbände. Cборники, München 1999

Slavia, časopis pro slovanskou filologii. Ročník 67, sešit 1-2, Praha 1998

The Slavic Word, edited by Dean S.Worth. Hague, Paris 1972

Zborník pedagogickémfakulty v Prešove Univerzity P. J. Šafárika v Košiciach. Ročník XXI. Zväzok 3. Slavistika. Bratislava 1987

Бернштейн С. Ред. – Славянская филология, сборник статей, вып. 7, Москва 1968

Булахов М., Жовтобрюх М., Кодухов В. – Восточнославянские языки, Москва 1987

Булаховський Л Ред.. – Слов’янське мовознавство ІІІ, Київ 1961

Булаховський Л. Ред. – Слов’янське мовознавство ІV, Київ 1962

Журавлев А. Ф. – К уточнению представлений о славянских изоглоссах. Москва 1990

Зайченко Н. Ред. – Лінгводидактика слов’янських мов як феномен культури, Київ 1993

Ижакевич Г. Ред. – Сопоставительное исследование руського и украинского языков, Киев 1973

Їжакевич Г., Пилинський М., Єрмоленко С. – Розвиток мовно– виражальних засобів жанру оповідання у слов’нських мовах, Київ 1978

Кондрашов Н. – Славянские языки, Москва, 1955

Лукінова Т. – Лінгвістична спадщина Л. А. Булаховського і радянська славістика, Київ 1978

Медиевистика и културна антропология. Сборник в чест на 40-годишната та творческа дейност на проф. Донка Пеканова. София 1998

Мельничук О. – Розвиток структури слов’янського речення, Київ 1966

Мразек Р. – Сравнительный синтаксис славянских литературных языков, Брно, 1990

Непокупний А. – Балтійські родичі слов’ян, Київ 1979

Непокупный А. – Общая лексика германских и балтославянских языков, Киев 1989

Павлова Р. – Причинные отношения в современном русском языке в сопоставлении с богарским языком, София, 1978

Питання сорабістики. За ред. Моторного В., Шольце Д. Львів-Будишин. 2006

Ред. Хренов И. – История, культура, фольклор и етнография славянских народов, Москва, 1968

Ред. Широковой А., Гудкова В. – Славянкие языки, Москва, 1977

Ред. Якубинская Е. – Серия филологических наук. Выпуск 44. Славянское языкознание, Москва, 1958

Слов’янське мовознавство. Доповіді. ІХ міжнародний з’їзд славистів, Київ 1983

Слов’янське мовознавство. Доповіді. Х міжнародний з’їзд славистів, Київ 1988 (2 примірники)

Слов’янське мовознавство. Доповіді. ХІ міжнародний з’їзд славистів, Київ 1993 (2 примірники)

Трубачев О. – Eтногенез и культура древнейшых славян – лингвистические исследования, Москва, 1991

Труди філологічного факультету Учені записки. Том 6. Харків, 1958

Цейтлин Р. – Сравнительная лексикология словянских языков Х/ХІ – ХІV/ХV вв. Проблемы и методы, Москва, 1996

Шульгач В. П. - Праслов’янський гідронімний фонд (фрагмент реконструкції). Київ 1998

Методика української мови

Беднаржова Т. – Софія Русова, Тернопіль, Прага, 2001

Беднаржова Т. – Степан Сіроколко – подвіжник українського шкільництва, Львів 1998

Дорошенко С. Ред. – Методика викладання української мови, Київ 1992 2 примірники

Лінгводидактика слов’янських мов як феномен культури, Київ 1993 2 примірники

Олійник І. та кол. – Методика викладання української мови, Київ 1991

Паламар Л. М. – Лінгводидактичні основи формування україномовної особистості. Київ, 1997

Пасинок В. – Теорія та методика мовної підготовки вчителя в університеті, Харків, 1998 2 примірники

Потапенко О., Потапенко Г. . – Методика викладання української мови, Київ 1992 2 примірники

Клічак Г. Плекаймо сад...Методичні розробки з української мови та літератури.Київ: Просвіта.-1999

Теорія і практика викладання української мови як іноземної. Випуск 1. Матеріали Міжнародного науково– методичного семінару, Львів 2006

Kalous Z., Obst O. – Školní didaktika. Olomouc 2000

Історія української мови

Бабич Н. – Історія української літературної мови, Львів 1993

Блик О. – Історія української літературної мови. Практичні заняття, Київ 1987

Генсьорський А. – Значення форм минулого часу в Галицько– Волинському літописі, Київ 1957

Губерначук С. – Трипілля і українська мова, Київ 2005

Історія української мови. Хрестоматія. Упорядники: Єрмоленко, Мойсієнко. Київ. 1996.

Півторак Г. – Походження українців, росіян, білорусів та їхніх мов, Київ 2001

Півторак Г. – Українці: Звідки ми і наша мова, Київ 1993 3 примірники - 1 у центр.бібл.

Півторак Г. – Міфи й правда про трьох братів зі спільної колиски, Київ 1998

Плющ. П.П. – Історія української літературної мови. Київ. 1971

Русанівський В. – Джерела розвитку східнослов’янських літературних мов, Київ 1985

Русанівський В. М. – Історія української літературної мови. Підручник. Київ: Артек, 2001

Тищенко К. – Мовні контакти: свідки формування українців, Київ 2006

Історія, культура

Алексєєв Ю., Вертегель А., Даниленко В. – Всесвітня історія ХХ ст., Київ 1994

Білокінь С. – Наше минуле, Київ 1993

Бойко О. – Історія України. Запитання і відповіді, Київ 1997

Болдирєв О. Ред.– Історичні постаті України. Одеса, 1993

Борковський О. – Українська журналістика на тлі доби, Мюнхен, 1993

Головко С. (Гол. ред.) – Українська минувшина. Етнографічний довідник, Київ 1994

Голубуцький В. – Запорозьке козацтво, Київ 1994

Горський В. – Історія української філософії, Київ 1998

Горський В. – Святі Київської Русі, Київ 1994

Гриценко В. – Людина і культура, Київ 2000

Залізняк Л. – Від склавинів до української нації, Київ 1997

Замлинський В. та кол. – Історія України в особах ХІХ – ХХ ст, Київ 1995

Карабанов М. – Гомін віків, Київ 1994

Квітковський Д. – Боротьба за українську ідею, Detroit, New York, Toronto 1993

Коновал О. – Українська революційно-демократична партія УРДП– УДРП, Чикаго – Київ 1994

Косач Ю. – Український телевізійний фільм, Київ 1976

Котляр М. – Історія життєписа, Київ 1994

Мозолевський Б. – Скіфський степ, Київ 1983

Нагаєвський І. – Історія української держави ХХ ст, Київ 1994

Панібудьласка Ред. – Національні процеси в України. Том І, ІІ, Київ 1997

Приходько В. – Ніжна революція в Чехословаччині та формування … , Ужгород 1999

Реєнт О. – У робітнях історичної науки, Київ 1999

Рігельман О. – Літописна оповідь про Малу Росію та її народ і козаків, Київ 1994

Русина О. (упорядник) – Історія України в прозових творах та документах на переломі ХV – XVI ст., Київ 1994

Тетерина Д. – Вибрані твори в 5 томах. Том 5, Мюнхен – Київ 2003

Тетерина Д. – Короткі штрихи історії ОУН та політична діяльність Ю. Бойка– Блохіна. Том 2, Мюнхен – Київ 1999

Тетерина Д. – Діяльність Ю. Бойка-Блохіна на тлі подій ОУН. 1969 – 1993. Том 3, Мюнхен – Київ 1999

Тетерина Д. – Життя і творчість Ю. Бойка-Блохіна, Мюнхен – Київ 1998

Тетерина Д. – Ідеал провідника. Том 4, Мюнхен, 2000

Толочко П. – Давня історія України. Книга перша, Київ 1994 (двічі)

Феденко С. – Розлука. Спогади з другої світової війни, Київ 1996

Фігус-Ралько А. – Українська Канада, Київ 2001

Чмихав М. – Давня культура, Київ 1994

Шаблій О. – Володимир Кубійович. Париж – Львів 1996

Шевченко В. М. – Було чи не було. Весела історична енциклопедія, Київ 1999

Bojko O., Goněc V. – Nejnovější dějiny Ukrajiny, Brno 1997

Bystrov V. – Únosy československých občanů do Sovětského svazu v letech 1945 – 1955, Praha 2003

Cvengroš G. – La République Démocratique Ukrainienne – la République Française (1917 – 1922), Lviv 1995

Vaculík J. – Reemigrace a usídlování volyňských Čechů 1945 – 1948. Brno 1984

ЛІТЕРАТУРА

Переклади світової літератури

Махрова Марія – Медальон

Рот Йосеф – Білі міста

Шекспір – Сонети

Цікаві бувальщини

Теорія літератури

Баранник Д. Х., Гай Г. М. – Драматичний діалог. Питання мовної композиції, Київ 1961

Билецкий А. – История украинскои літератури. Том 1. Дооктяберская література, Київ 1954

Білецький О. Ред. – Нарис історії української радянської літератури, Київ 1954

Гальченко С. А., Ріпенко А. В., Томчук О. Ф. (упорядники) – Михайло Драй-Хмара.

Гасинець О. – Українська література. 11 клас. Відповіді на екзаменаційні білети, Тернопіль 1998

Горак Р., Гнатів Я. – Іван Франко. Книга четверта. Університет, Львів 2004

Грушевський М. – Історія української літератури. Том 1, Київ 1993

Грушевський М. – Історія української літератури. Том 2, Київ 1993

Грушевський М. – Історія української літератури. Том 3, Київ 1993

Гундорова Т. – Франко каменяр і некаменяр. До 150-річчя від дня народження Івана Франка, Київ 2006

Ґеник-Березовська З. – Грані культур. Бароко. Романтизм. Модернізм, Київ 2000

Денисюк І. – Літературознавчі та фольклористичні праці у 3 томах. Том 1. Книга 1, Львів 2005

Денисюк І. – Літературознавчі та фольклористичні праці у 3 томах. Том 1. Книга 2, Львів 2005

Денисюк І. – Літературознавчі та фольклористичні праці у 3 томах. Том 2, Львів 2005

Денисюк І. – Літературознавчі та фольклористичні праці у 3 томах. Том 3, Львів 2005

Денисюк І. – Невичерпність атома. Серія франкознавчі студії, Львів 2001.

Донець Г. – Співець нового світу. Спогади про Павла Тичину, Київ 1971

Дорошкевич О. – Підручник історії української літератури. Випуск 6, Київ 1929 (передрук 1991, Мюнхен)

Захалявна книжка абітурієнта, або шпора, Київ 1993

Зборовська Н. – Код української літератури. Проект психоісторії новітньої української літератури, Київ 2006 FF

Ільницький М. – У фокусі відзеркалень, Львів 2005

Історія української літератури. Книга перша. – Возняк М.

Історія української літератури кінця ХІХ – початку ХХ ст. Програми для філологічних факультетів університетів, Київ 1973

Історія української літератури у восьми томах. Том перший. Давня література (ХІ – перша половина ХVIII ст.), Київ 1967

Історія української літератури ХХ ст. Книга перша. – Дончик В. Г.

Історія української літератури ХХ ст. Книга друга. – Дончик В. Г.

Коряк В. – Нарис історії української літератури. ІІ. Література буржуазна. Харків, 1929

(Фотопередрук Мюнхен, 1994)

Krkoun Miroslav – Básnické dílo Jurije Feďkovyče, Universita J. E. Turkyně v Brně, Brno 1973

Крутікова Н. – Дослідження і статті різних років, Київ 2003

Літературно-наукова спадщина, Київ 2002

Лощиц Ю. – Сковорода. Серия Жизнь замечательных людей, Москва 1972

Макара С. – Андрій Карабелеш: поет суворої долі. Банська Бистриця 2006 /

Oboustranně – i slovenská verze

Матюшенко А. – Час героя. Українська драматургія першої третини ХХ ст.

Мельниченко І. – Далека путь моя. Творчість Карла Гінка Махи.

Мороз З. – Від шкільної драми до комедії – дослідження і п’єси

Наєнко М. – Наука і кон»юнктура. Українське літературознавство 1917 – 1992 років, Київ 1993 FF

Нога Г. – Український святковий бурлеск (Звичаї …)

Одарченко П. – Леся Українка

Павличко Д. – Поетичний вступ до поеми «Мойсей» Івана Франка, Львів 2001

Петров В. – Діячі української культури (Більшовицький терор)

Письменники радянської України – довідник. Упор. Килимник О. В., Петровський О. І., Київ 1976

Письменники України – довідник. Дніпропетровськ 1996 (копія)

Плющ П. – Мовні засоби гумору Енеїди Котляревського

Поліщук Я. – Міфологічний горизонт українського модернізму

Салила Т. – Вокатив (Есеї)

Салила Т. – Слово про вченого (портрети авторів і лінгвістів)

Самототожність письменника (Методологія суч. літературознавства)

Скляренко В. – Темні місця в Слові о полку Ігореві.

Скоць А. – Поеми І. Франка

Спілка українських письменників Словаччини. Довідник. Упор. Дацей В. Пряшів 2002

Степанишин Б. – Давня українська література в школі.

Стильові тенденції української літератури ХХ ст. – Ред. Дончик

Сторінки історії 1926 – 2001. – Ред. Мишанич (історія Інституту літератури ім. Шевченка)

Твір з української мови та літератури. Посібник. – Золотухін, Жабка, Литвиненко, Київ 1997

Українська дитяча література. Хрестоматія. Частина 1. Упор. Луценко І. А. та ін., Київ 1992

Українська дитяча література. Хрестоматія. Частина 2. Упор. Луценко І. А. та ін., Київ 1992

Українська драматургія XIX – XX століть. Михайло Старицький, Іван Карпенко-Карий, Іван Кочерга. Київ 2006

Українська література. Зразки відповідей екзаменаційний білетів. Учням 9-х класів, Київ 1997

Українська література у портретах. Давня література до ІХ ст. – Ред. Головко В.

Українська література для 8 класу, Братислава 1983

Українська література. Посібник. – Наєнко М., Київ 1995

Українська література ХХ ст. – погляд на межі тисячоліть – Солод Ю.

Українське літературознавство. Міжвідомчий науковий збірник. Випуск 65.

2 примірники

Українське літературознавство. Міжвідомчий науковий збірник. Випуск 66

Український футуризм. Ред. Гедеш 2 примірники, угорською та укр. мовами

Українські літературні альманахи і збірники ХІХ – початку ХХ ст. Бібліографічний покажчик. Склав Бойко І. З, Київ 1967

Українські поети XX століття. Пабло Тичина, Максим Рильський, Володимир Сосюра. Київ 2006. (два примірники)

Франкіана Василя Сімовича (упордавкування, передмова та примітки М. Білоус і Зю Терплака). Львів, 2005

Федорак Н. – Поетика Галицько-Волинського літопису, Львів 2005

Чабан І. – Листи так довго йдуть… З архіву Лесі Українки в Словянській бібліотеці у Празі

Шкандрій М. – В обіймах імперії. Російська і українська літератури новітньої доби.

Džoganík J. – Epické impresie. Užhorod, 2006

Антології

Антологія молодої драматургії – у чеканні театру, Київ 1994.

Балади – Упор. Крижанівський С, Київ 1981 (Мельничук)

Зерна. Літературно– мистецький альманах українців в Європі. Номер 4– 5. 1998

Золоте слово. Хрестоматія літератури України– Русі IX – XV ст. Книга перша.

Золоте слово. Хрестоматія літератури України– Русі IX – XV ст. Книга друга.

Золотий колосок. Збірник фольклорних і літературних творів для роботи з дітьми у дошкільних закладах за програмою «дитина». Частина перша. Упор. Даюбишина-Мельник Н., Київ 1994

Історія України в народних думах та піснях. Ред. Демиденко А., Київ 1993

Книга веселої мудрості – Доля– Попов (українська та світова сатира)

Молода нація. Альманах 7. 1997

Молода нація. Альманах 8. 1998

Молода нація. Альманах 9. 1998

Молода нація. Альманах 10. 1999

Найкращі твори школярів та абітурієнтів. Донецьк, 1998

Поезія. Л. Костенко, О. Олесь, В. Симоненко, О. Стус 2 примірники

Потойбіч паузи. Альманах молодих письменників столиці. Київ 2005

Празька поетична школа. Антологія. 2004

Поети нью– йоркської групи. 2003

Приватна колекція. Українська проза та есеїстка кінця ХХ ст, Львів 2002

СВІ-Й-ТАНОК (Поезія. Переклади. Проза. Драматургія. Есеїстика. Критика та бібліографія.) Студентський альманах. Випуск перший, Київ 2003

Українська література XVІІІ ст. Поетичні, драматичні, прозові твори, Київ 1983

Українське слово. Хрестоматія української літератури та літературної критики ХХ ст. Книга перша. Ред. Яременко

Українське слово. Хрестоматія української літератури та літературної критики ХХ ст. Книга друга. Ред. Яременко

Українські гуманісти епохи відродження. Антологія. Ред. Нічик. Частина 1, Київ 1995

Українські інтермедії XVІІ – XVІІІ ст, Київ 1960

Антологія. Цех поетів. Вірші. Ред. Короташ. 1999

Переклади з української /на українську мову

Англійські пріслів’я і приказки, ред. К. Т. Баранцев, Київ 1973

Довженко А. – Собрание сочинений в четырех томах. Том 2, Москва, 1967

Ильченко А. – Козацькому роду нет переводу, или Мамай и Огонь– Молодица, Москва, 1961

Janovskyj J. – Jezdci, Praha 1963

Маерова Мария – Медальйон, Москва, 1963

Макара С. – Достойність слова Ярослава Резніка. Банська Бистриця, 2007

Макара С. – Квіти з вази Яна Смрека, Андрія Плавки, Яна Костри. Банська Бистриця, 2006

Rybak N. – Perejaslavská rada, Praha 1952

Рот Йосеф – Білі міста, Київ 1998

Тычина Павло – Избранное, Москва, 1946

Ukrainische Erzähler, Berlin 1963 (27 авторів – Шевченко, Франко, Коцюбинський, Стельмах, Гончар, Вільде, …)

Украинская сатира и юмор ХІХ – начал. ХХ века. Перевод с украинского. Ред. А. І. Дейч, Москва, 1963

Цікаві бувальщини. Ред. Артемчук І., Київ 1974 (цитати відомих осіб)

Шекспір Вільям – Сонети, Львів 1998

Література ХХ ст.

Аврамчук О. – Солодка криниця, Київ 1998

Андієвська Е. – Сонети – вілли над морем, Львів 2000

Багряний І. – Тигролови – роман. Морі турі – повість, Київ 2004

Барка В. – Жовтий князь, Київ 2003

Бондар А. – ВЕСІННЯ ЄРЕС. Поезії, Київ 1998

Вороний М. – Євшан– зілля – поема, поезії, переклади, Київ 2003

Баш Я. – Твори в двох томах. Том 1, Київ 1998

Баш Я. – Твори в двох томах. Том 2, Київ 1998

Винниченко В. – Оповідання, Київ 2001

Виноградов В. – Шлях дощу, Київ 1996

Вишня О. – Вибране. Київ,1981

Глазовий П. – Вибрані усмішка Павла Глазового, Київ 1993

Глазовий П. – Сміхослов, Київ 1997

Головченко І., Мусієнко О. – Чорне сонце. Роман, Харків, 1965

Гончар О. – Людина і зброя. Дніпропетровськ, 1989

Григоренко А. – Во храм душі. Поезії, Київ 2004

Гримич М. – Фріда. Роман, Київ 2000

Грушевський М. С. – Духовна Україна, Київ 1994

Гуменна Д. – Благослови мати, Київ 1995

Демська Л. – Осінь мага, Львів 1999

Дереч Д. – Громи і відлучення. Роман. Оповідання, Київ 1974

Дзюба С. – Колись я напишу останнього вірша, Київ 1995

Драч І. – Лист до калини, Київ 1994

Драч І. – Корінь і крона, Київ 1974

Житник В. – Зелений вітер, Київ 1967

Загребельний П. – Тисячолітній Миколай, Київ 1994

Загребельний П. – Роксолана, Київ 1980

Загребельний П. – Брухт, Київ 2003

Загребельний П. – Південний комфорт, Київ 2004

Ільченко О. – Повісті, оповідання, нариси. Твори в двох томах. І том, Київ 1979

Ільченко О. – Повісті, оповідання, нариси. Твори в двох томах. ІІ том, Київ 1979

Касьянова С. – Моя мурашина правда, Київ 1998

Ковінька О. – Як воно засивалося. Гумор і сатира, Київ 1979

Коломієць Т. – Дорога в листопад, Київ 1990

Коломієць Т. – Багаття на межі, Київ 1984

Костенко Л. – Сад нетанучих скульптур, Київ 1987

Костенко Л. – Маруся Чурай, Київ 1982

Коцюбинський М. – Дорогою цінною, Київ 1980

Кочугур Л. – Слухайте, хвилі, Київ 1978

Крушевський М. – Замовляння як вид російської народної поезії, Луцьк, 2002

Кулиш М. – П’єси, Київ 2001

Лупій О. – Зелене весілля, Київ 1998

Луцький Ю. – На перехресті, Луцьк, 1994

Макара С. – Промінь слова в чотирнадцятьох мовах. Банська Бистриця, 2007

Маланюк Є. – Під чужим небом, Прага, 2004

Мартич Ю. – Тепло рідного дому, Київ 1976

Мельник Л. – Еґо і центр, Київ 1998

Мицик Б. – Гостинці для внучат, Львів 1999

Моріквас М. – Спокуса вічністю, Львів 1998

Москальчук П. – Розгілля, Київ 1966

Нефелін В. – Любов. Оповідання, Київ 1965

Олійник М. – Твори в двох томах. Том І, Київ 1983

Олійник М. – Твори в двох томах. Том ІІ, Київ 1983

Павличко Д. – Сонети, Київ 1978

Петренко М. – Лицарі пера і чарки, Львів, 2000

Полторацький О. – Повість про Гоголя, Київ 1984

Прохасько Т. – З цього можна зробити кілька оповідань. Івано-Франківск, 2005

Прохасько Т. – Інші дні Анни, Київ 1998

Прохасько Т. – Лексикон таємних знань, Львів, 2004

Рильський М. – Лірика, Київ 1984

Рильський М. – Як парость виноградної лози, Київ 1973

Розумний М. – Рамаян, Київ 1997

Рубашов М. – Багряні тіні, Київ 1982

Руденко М. – Ковчег Всесвіту, Київ 1995

Савчин І. – Львівське братство, Київ 1990

Самчук У. – Марія; Куди тече та річка, Київ 1999

Сверстюк Є. – Блудні сини України, Київ 1993

Сингаївський М. – З березнем землі, Київ 1968

Стаднюк І. – Війна, Київ 1985

Старицька-Черняхівська Л. – Вибрані твори. Драматичні твори. Проза. Поезія. Мемуари, Київ 2000

Cтельмах М. – Велика рідна, Роман– хроніка, Харків, 1964

Тичина П. – Збірник статей, Одеса, 1962

Тичина П. – Квітни, мово наша рідна, Київ 1971

Токмахова І. – Сосни шумлять; Ростик і Кеша, Київ 1981

Трач І. – Розмова без масок, Львів 1994

Чорнобривець С. – Ой, Дніпре мій, Дніпре, Київ 1976

Шевчук В. – Жінка– змія, Львів 1998

Шевчук В. – Біс плоті, Київ 1999

Шевчук В. – Срібне молоко, Львів 2002

Література ХІХ ст.

Вовчок М. – Повісті і оповідання, Київ 1949

Гребінка Є. – Твори в трьох томах. Том І, Київ 1980

Грінченко Б. – Твори в двох томах. Том І, Київ 1990

Гулак– Артемовський П. – Твори, Київ 1978

Кулиш П. – Твори в двох томах. Том І, Київ 1989

Кулиш П. – Твори в двох томах. Том ІІ, Київ 1989

Нечуй– Левицький І. – Зібрання творів у десяти томах. Том І. Прозові твори, Київ 1965

Нечуй– Левицький І. – Зібрання творів у десяти томах. Том ІІ. Прозові твори, Київ 1965

Нечуй– Левицький І. – Зібрання творів у десяти томах. Том IV. Прозові твори, Київ 1966

Нечуй– Левицький І. – Зібрання творів у десяти томах. Том V. Прозові твори, Київ 1966

Нечуй– Левицький І. – Зібрання творів у десяти томах. Том VI. Прозові твори, Київ 1966

Нечуй– Левицький І. – Зібрання творів у десяти томах. Том VII. Прозові твори, Київ 1967

Нечуй– Левицький І. – Зібрання творів у десяти томах. Том VIII. Прозові твори, Київ 1967

Нечуй– Левицький І. – Зібрання творів у десяти томах. Том IX. Прозові й драматичні твори, Київ 1967

Нечуй– Левицький І. – Зібрання творів у десяти томах. Том X. Біографічні матеріали. Статті. Рецензії. Фольклорні запии. Листи. Київ 1968

Нечуй– Левицький І. – Твори в двох томах. Том ІІ, Київ 1986

Свідницький А. – Роман, оповідання, нариси, Київ 1989

Тесленко А. – Прозові твори, Київ 1989

Українка Л. – Син струн. Поезії. Будапешт, 1996

Франко І. – Захар Беркут, Москва, 1953

Франко І. – Із днів журби, Київ 1922

Франко І. – Вибрані поезії, Краків, 1941

Франко І. – Мойсей. Поема. Перехресні стежки. Повість, Київ 2001

Франко І. – Твори в двох томах. Том І, Київ 1981

Франко І. – Твори в двох томах. Том ІІ, Київ 1981

Стара література

Сковорода Г. – Твори в двох томах. Том І, Київ 1961

Сковорода Г. – Твори в двох томах. Том ІІ, Київ 1961

Скотарське учительне Євангеліє. Український гоміліар 1558 року. Сомбатгей, 1997 (перевиданий рукопис) 2 примірники

Слово о полку Ігоревě та його поетичні переклади. Ред. Махновець, Київ 1967

Часописи

Альманах Молода нація. 1996 – 1997, № 1, 2, 4, 5, 6

Вісник Львівського університету. Випуск 31 – Серія філологічна, Львів 2003

Вісник Львівського університету. Випуск 32 – Серія філологічна. Франкознавство, Львів, 2003 2 примірники

Вісник Львівського університету. Випуск 1 – Серія мистецтвознавство, Львів 2001

Вісник Львівського університету. Випуск 2 – Серія мистецтвознавство, Львів 2002

Вітчизна. Літературно– художній та громадсько– політичний місячник. 1982, № 6, 7, 10

З його духа печатю. Збірник наукових праць на пошану проф. Івана Денисюка, Том І, ІІ ІІ, Львівський університет, Львів, 2001

Київ. Літературно– художній та громадсько– політичний журнал. 1983, № 1– 12

Київ. Літературно– художній та громадсько– політичний журнал. 2001, № 1/2, 3/4, 11/12

Київська старовина. Історичний науково– популярний та літературний журнал. 1993, № 1– 5

Київська старовина. Історичний науково– популярний та літературний журнал. 1994, № 1

Літературознавчі обриї. Праці молодих учених України. Випуск 1, Київ 2000

Літературознавчі обриї. Праці молодих учених України. Випуск 4, Київ 2003

Науковий збірник музею української культури у Свиднику. Братислава. 6/1972 книга І, 7 /1976, 8/1977, 9/1980 книга І, 9/1979 книга ІІ, 10/1982, 11/1983, 12/1985, 13/1988, 14/1986, 15/1988 частина І, 15/1990 том ІІ, 16/1990, 17/1991, 18/1992, 19/1994, 20/1995, 21/1998, 22/2001

Наукові записки. Том 9, Спеціальний випуск. Частина 2, 1999

Наукові записки. Том 21, Юридичні науки, 2003

Наукові записки. Том 26, Юридичні науки, 2004

Світовид. Літературно– мистецький журнал. 1998, № 1 – 2

Слово й час. Журнал Інституту літератури ім. Т. Г. Шевченка. 1996, № 1, 2, 3, 6, 7; 2001№ 1, 2

Українська літературознавча думка в Галичині за 150 років. Том І, ІІ, Львів, 2002

Українське слов’янознавство. Міжвідомчий республіканський збірник. 1970 – 1975, № 2 – 12

Українське літературознавство. Міжвідомчий республіканський збірник. 1972 – 1981, № 15 – 37, 1988 – 1992, 50 – 56

Український історичний журнал. 1997, № 6

Філологічні семінари. Художня форма. Випуск 2, Київ 2005

Хроніка 2000. Український культурологічний альманах. № 16, 2000

ЛІНГВІСТИКА

Морфологія

Алефіренко М., Безкишкіна М. – Порівняльна граматика української і російської мов, Київ 1988

Баденюк І., Шулик Д. – Українська мова. Пам’ятка абітурієнту, Київ 1993

Безпояско О., Городенська К., Русанівський В. – Граматика української мови, Київ 1993

Вихованець І. – Прийменникова система української мови, Київ 1980 2 примірники

Вихованець І., Городенська К. – Теоретична морфологія української мови, Київ 2004 (FF)

Возний Т. – Словотвір дієслів в українській мові у порівнянні з російською та білоруською, Львів 1981

Гнатюк Г. – Дієприкметник у сучасній українській літературній мові, Київ 1982

Гнатюк Л., Кононенко О. – Українська мова, Київ 1995

Загнітко А. – Теоретична граматика української мови – морфологія, Київ 1996

Загнітко А. – Функціально– комунікативні аспекти граматики і тексту, Донецьк, 2004

Івченко М. – Числівники української мови, Київ 1955

Каранська М. – Сполучники що, щоб і граматичні конструкції з ними у сучасній українській літературній мові, Київ 1962

Ред. Кириченко І. – Український правопис, Київ 1946

Клименко Н. та кол. – Словник афіксальних морфем української мови, Київ 1998

Колодяжний А. – Прийменник, Харків 1960

Ред. Коломієць В. – Питання граматики і лексикології української мови, Київ 1963

Коць Л. – Дієприслівник у сучасній українській літературній мові, Київ 1964

2 примірники

Кучеренко І. – Теоретичні питання граматики української мови І, Київ 1961

2 примірники

Кучеренко І. – Теоретичні питання граматики української мови ІІ, Київ 1964

2 примірники

Матвіяс І. – Іменник в українській мові, Київ 1974

Матвіяс І. – Курс сучасної української літературної мови. Морфологія, Київ 1962

2 примірники

Пазяк О. – Орфографічний практикум з української мови, Київ 1977

Пещак М. Ред. – Морфемна структура слова, Київ 1979

Півторак Г. – Морфологія інфінітива в східнослов’янських мовах, Київ 1974

Практикум з орфографії та пунктуації сучасної української літературної мови, Київ 1989 2 примірники

Русанівський В. М. – Дієслово – рух, дія, образ. Радянська школа, Київ 1977 FF

Русанівський В. М. – Структура українського дієслова, Київ 1971

Тези наукової конференції з проблем сучасного українського правопису і термінології, Київ 1997 FF

Удовиченко Г. – Словосполучення у сучасній українській літературній мові, Київ 1968

Чапля І. – Прислівники в українській мові, Харків, 1960

Автореферати

Русановский В. – Структура украинского глагола, Киев 1969

Методика української мови

Беднаржова Т. – Софія Русова, Тернопіль, Прага, 2001

Беднаржова Т. – Степан Сіроколко – подвіжник українського шкільництва, Львів 1998

Дорошенко С. Ред. – Методика викладання української мови, Київ 1992 2 примірники

Капська А. – Виразне читання. Практичні і лабораторні заняття, Київ 1990

Лінгводидактика слов’янських мов як феномен культури, Київ 1993 2 примірники

Мацько Л. – Інтер’активи в українській мові, Київ 1981

Олійник І. та кол. – Методика викладання української мови, Київ 1991

Паламар Л. М. – Лінгводидактичні основи формування україномовної особистості. Київ, 1997

Пасинок В. – Теорія та методика мовної підготовки вчителя в університеті, Харків, 1998

Потапенко О., Потапенко Г. . – Методика викладання української мови, Київ 1992

2 примірники

Теорія і практика викладання української мови як іноземної. Випуск 1. Матеріали Міжнародного науково– методичного семінару, Львів 2006

Kalous Z., Obst O. – Školní didaktika. Olomouc 2000

Історія української мови

Бабич Н. – Історія української літературної мови, Львів 1993

Бевзенко С. – Нариси з історичної граматики української мови. Морфологія, Київ 1953

Безпалько О. – Нариси з історичного синтаксису української мови, Київ 1960

Білодід І. – Києво– Могилянська академія в історії східнослов’янських літературних мов, Київ 1979

Блик О. – Історія української літературної мови. Практичні заняття, Київ 1987

Булаховській Л. – Питання походження української мови, Київ 1956

Ващенко В., Поповський А. – Самобутні тенденції в розвитку мови, Дніпропетровськ 1955

Галас К., Лизанець П. – Посібник для практичних занять з історичної граматики української мови, Ужгород 1966

Генсьорський А. – Значення форм минулого часу в Галицько– Волинському літописі, Київ 1957

Губерначук С. – Трипілля і українська мова, Київ 2005

Дзюба І. – Інтернаціоналізм чи русифікація, Київ 1998

Курс історії української літературної мови. Т. І (дожовтневий період), Київ 1958 (Мельничук, FF)

Курс історії української літературної мови. Т. ІІ (радянський період). Видавництво Академії наук Української РСР, Київ 1961 (Мельничук, FF)

Медведєв Ф. – Вступ до курсу історії української мови. Харків 1967

Медведєв Ф. – Історична граматика української мови, частина І. Харків, 1955

Німчук В. – Давньоруська спадщина в лексиці української мови, Київ 1992

Німчук В. Ред. – З історії української мови, Київ 1972

Пещак М. М. – Стиль ділових документів ХІV ст. (структура тексту). Наукова думка, Київ 1979 (Мельничук, FF)

Півторак Г. – Міфи й правда про трьох братів зі спільної колиски, Київ 1998

Півторак Г. – Походження українців, росіян, білорусів та їхніх мов, Київ 2001

Півторак Г. – Українці: Звідки ми і наша мова, Київ 1993 2 примірники

Русанівський В. – Джерела розвитку східнослов’янських літературних мов, Київ 1985

Тимченко – Курс історії українського язика. Вступ і фонетика, Харків – Київ 1930

Тищенко К. – Мовні контакти: свідки формування українців, Київ 2006

Діалектологія

Ганцов В. – Діалектологічна класифікація українських говорів, Київ 1923 (přetisk 1974)

Гриценко П. Ред. – Ареальне варіювання лексики, Київ 1990

Гриценко П. Ред. – Говірки чорнобильської зони, Київ 1996

Гриценко П. Ред. – Мова в часі і просторі – діалектологічні студії, Львів, 2003

pod název, bez redaktora

Гриценко П. Ред. – Український діалектологічний збірник. Книга Ш, Київ 1997

pod název, bez redaktora

Гуцульські говірки. Короткий словник. Закревська Я. та ін. Львів, 1997 FF

Дзендзелівський Й. – Засади укладання регіональних атласів слов’янських мов, Київ 1963

Діалектологічні студії 2. Мова і культура, Львів 2003.

Діалектологічні студії 3. Збірник пам’яті Ярослави Закревської, Львів 2003

Діалектологічні студії 5. Фонетика, морфологія, словотвір, Львів 2005

Жилко Ф. – Нариси з діалектології української мови, Київ 1966

Жилко Ф Ред.. – Праці ХІІ републіканської діалектологічної наради, Київ 1971

Закревська Я. Ред.– Гуцульські говірки. Словник, Львів 1997

Латта В. – Атлас українських говорів східної Словаччини, Братислава, 1991

Могила А. – До характеристики середньочеркаських говірок, Київ 1958

Могила А. – Українська діалектологія, Львів 1960

Никончук М. В. – Матеріали до лексичного атласу української мови (Правобережного Полісся). Наукова думка, Київ 1979

Никончук М. В. – Сільськогосподарська лексика правобережного Полісся. Наукова думка, Київ 1985

Тіхи Ф. – Розвиток сучасної літературної на Підкарпатській Русі, , Ужгород 1996

Х республіканська діалектологічна нарада. Тези доповідей, Київ 1959

Стилістика

Антонечко-Давидович Б. – Як ми говоримо, Київ 1994

Бабич Н. Д. Ред. Культура фахового мовлення. Навчальний посібник. Чернівці, 2006

Білодід І. К. Гол. Ред. – Мова сучасної масово-політичної інформації, Київ 1979.

Білодід І. К. Ред. – Українське усне літературне мовлення, Київ 1967

Богдан С. К. – Мовний етикет українців: традиції і сучасність, Київ 1998

Єрмоленко С. – Нариси з української словесності. Стилістика та культура мови, Київ 1999

Кисіль Г. Г., Кучинський М.В. – Культура сучасної української літературної мови. Навчальний посібник, Київ 2005

Коваль А. – Практична стилістика сучасної української мови, Київ 1987

Корбун П. П. – Вивчення стилістики в середній школі, Київ 1977

Миронюк Н. – Лінгвістичний аналіз художнього тексту. Збірник вправ і завдань, Київ 1993

Мова і час. Розвиток функціональних стилів сучасної української літературної мови, Київ 1977

Паламар Л., Кацавець Г. – Мова ділових паперів, Київ 1995

Пентилюк М. – Культура мова і стилістика, Київ 1994

Перебийніс В. С. Ред. – Статистичні параметри стилів, Київ 1967

Русанівський В. Ред. – Культура української мови. Довідник, Київ 1990

Сагач Г. – Риторика, Київ 1993

Сербенська О. – Антисуржик. Львів 1994 3 примірники

Теоретичні проблеми лінгвістичної стилістики, Київ 1972.

Синтаксис

Андерш Й. – Типологія простих дієслівних речень у чеській мові в зіставленні з українською, Київ 1987

Багмут А. – Інтонаційна будова простого розповідного речення у слов’янських мовах, Київ 1970

Багмут А., Грищенко А., Дем»яненко О. – Синтаксична будова української мови, Київ 1965

Борисик І. – Інтонація українського питального речення, Київ 1975

Вихованець І., Городенська К., Русанівський В. – Семантико– синтаксична структура речення, Київ 1983

Галас М., Добош В., Сабадош І. – Синтаксис простого речення сучасної української літературної мови. Методичні розробки. , Ужгород 1999

Грищенко А. – Складносурядне речення в сучасній українській літературній мові, Київ 1969

Загнітко А. – Теоретична граматика української мови. Синтаксис. Донецьк, 2001

Іваницька Н. – Двоскладне речення в українській мові, Київ 1986

Кобилянська М., Гуйванюк Н. – Сучасна українська літературна мова. Синтаксис. Збірник вправ, Київ 1992

Матвіїв О., Дрозд О. – Синтаксис для п’ятикласників. Стрій, 1994

Ред. Мельничук О. – Сучасна українська літературна мова. Синтаксис, Київ 1972

Овчарук С. – Узагальнено– особові речення в українських прислів’ях. Херсон, 1956

Слимко І., Гуйванюк Н., Кобилянська М. – Синтаксис сучасної української мови. Проблемні питання, Київ 1994

Тоцька Н. – Українська пунктуація. Практикум, Київ 1990 2 примірники

Чередниченко І. – Складнопідрядні речення в сучасній українській мові. Чернівці, 1959

Словники

Алексієнко Л., Козеленко І. – Граматичний словник українських дієслів у двох томах. Том І, Київ 1998

Бибик С. П., Єрмоленко С. Я., Пустоцвіт Л. О. – Словник епітетів української мови, Київ 1998

Бурячок А., Гурин І. – Словник українських рим, Київ 1979

Головащук С. – Словник– довідник з правопису, Київ 1979 (Мельничук)

Етимологічний словник української мови. Том V. Р – Т, Київ 2006 2 примірники

Левченко С. Ред. – Словник власних імен людей (українсько– російський і російсько– український), Київ 1967

Лозова, Н.Є., Фридрак В. Б. – Дзвона чи Дзвону? Або –а(-я) чи –у(-ю) в родовому відмінку. Словник-довідник. Київ 2007

Олійник І. С., Сидоренко М. М. – Українсько-російський і російсько-український фразеологічний тлумачний словник, Харків 1997 FF

Панько Ю. – Русинско– руско– украиньско– словеньско– польскый словник лінгвістічных термінів. Пряшов, 1994

Плішкова А. Ред. – Орфографічний словник русинського языка, Пряшів 1994

Російсько-український словник-довідник «Порадник ділової людини». Коренга О. М. та ін. Основи, Київ 1995 FF

Скригонюк М. – Криміналістична термінологія, Київ 2003

Словник-довідник археології, Київ 1996

Словник української мови ХVI – першої половини XVII ст. Випуск 13. И-І, Львів 2006

Словник української мови ХVI – першої половини XVII ст. Список використаних джерел, Львів 1994 FF

Ставицька Л. – Українська мова без табу. Словник нецензурної лексики та її відповідників. Київ 2008

Трубачев О. – Етимологический словарь словянских языков. Выпуск 2, Москва 1975 (Мельничук)

Удовиченко Г. М. – Словник українських ідіом, Київ 1968 (Мельничук)

Українська мова. Короткий тлумачний словник лінгвістичних термінів. За редакцією С. Я. Єрмоленка. Київ 2001

Anderš J., Danylenko L. – Ukrajinsko-český slovník. Ekonomika. Finance. Obchod, Olomouc 2004

Erhart A. Red. – Etymologický slovník jazyka staroslověnského. 9, Praha 1999

Hrdlička M. – Translatologický slovník, Ostrava 2002

Kopecký L. V. – Česko– ruský slovník I., Praha 1976

Kopecký L. V. – Česko– ruský slovník II., Praha 1976

Kopecký L. V. – Rusko– český slovník I., Praha 1978

Kopecký L. V. – Rusko– český slovník I., Praha 1978

Popeľ I. – Ukrajinsko– slovenský slovník, Bratislava 1960

Перебийніс В. – Частотний словник сучасної художньої прози. Том І, Київ 1981 (Мельничук)

Перебийніс В. – Частотний словник сучасної художньої прози. Том ІІ, Київ 1981 (Мельничук)

Словник української мови ХVI – першої половини XVII ст. Випуск 13. И – І, Львів 2006

Фасмер М. – Етимологический словарь русского языка 1, Москва 1964

Фасмер М. – Етимологический словарь русского языка 2, Москва 1967

Фасмер М. – Етимологический словарь русского языка 3, Москва 1971

Фасмер М. – Етимологический словарь русского языка 4, Москва 1973

Фонетика

Близниченко Л. Ред. – Питання експериментальної фонетики, Київ 1963

Борисюк І. В. – Інтонація українського питального речення, Київ 1975

Брахнов В. – Явища асиміляції в консонантизмі української мови, Київ 1970

Вовк П. – Сучасна українська літературна мова. Рухомий наголос в іменниках і дієсловах, Київ 1996

Вовк П. – Теорія центрів і периферії фонологічної та акцентологічної систем, Київ 1997

Головащук С. – Складні випадки наголошення. Словник– довідник, Київ 1995

2 примірники

Жовтобрюх М. Ред. – Українська літературна вимова і наголос, Київ 1973

2 примірники

Капська А. – Виразне читання. Практичні і лабораторні заняття, Київ 1990

Коструба П. – Фонетика сучасної української літературної мови. Частина 1. Львів 1963 2 примірники

Олійник Г. П. – Інтонація. Питання вибору, Київ 1974

Перебийніс В. – Кількісні та якісні характеристики системи фонем сучасної української літературної мови, Київ 1970

Плющ Н. Ред. – Сучасна українська літературна мова. Фонетика, Київ 2002

Погрібний М. – Українська літературна вимова, Дніпропетровськ 1992

Прокопова Л. – Приголосні фонеми сучасної української літературної мови, Київ 1958

Сагач Г. – Золото слів. Хрестоматія до курсу риторики, Київ 1992

Скляренко В. – Нариси з історичної акцентології української мови, Київ 1983

Скалозуб Лариса Упор. – Збірник вправ з фонетики українського мовлення в аспектах артикуляції, слухання, транскрибування, Київ 1994 4 примірники

Лексикологія та лексикографія

Богуцкая М., Лагутина А. – Терминовведение на Украине. Библиографический указатель 1947 – 1980, Київ 1982 2 примірники

Вомперский В. П. – Словари ХVIII века, Москва 1986

Галицько-Руські народні приповідки – упорядкував Др. Іван Франко, Львів 2006

Горецький П. – Історія української лексикографії, Київ 1963

Жлуктенко Ю. – Українсько– англійські міжмовні відносини, Київ 1964 (Мельничук)

Клименко Н. – Формалізовані основи семантичної класифікації лексики, Київ 1982

Коваль А. П., Коптілов В. В. – 1000 крилатих виразів української літературної мови. Львів 1964 FF

Корнієнко Н. – Типи лінгвістичних словників, Київ 1981

Кудрявцева Л. А., Приходько І. Г. – Словарь молодежного сленга Киева, Киев 2006

Лозко Галина – Іменослов: імена слов»янські, історичні та міфологічні. Сварог, Київ 1998

Паламарчук Л. Ред. – Дослідження з лексикології та лексикографії. Міжвідомчий збірник, Київ 1965

Паламарчук Л. Ред. – Лексикологія та лексикографія ІІ, Київ 1966

Паламарчук Л. Ред. – Лексикологія та лексикографія ІІІ, Київ 1969

Паламарчук Л. Ред. – Українська радянська лексикографія (питання історії, теорії та практики), Київ 1978

Перебийніс В., Муравицька М., Дарчук Н. – Частотні словники та їх використання, Київ 1985

Русанівський В. – Структура лексичної і граматичної семантики, Київ 1978

Семчинський С. – Лексичні запозичення з російської та української мов у румунській мові, Київ 1958

Терминоведение на Украине. Библиографический указатель 1947 – 1980. Составители Богуцькая М. Ф., Лагутина А. В., Наукова думка, Киев 1982 FF

Українська термінологія і сучасність (матеріали конференції). Ред. Симоненко Л., Київ 1997 FF

Ужченко В., Авксентєв Л. – Українська фразеологія, Харків 1990

Чередниченко І. – Нариси з української фразеології. Частина 1. Прийменникові конструкції, Київ 1952 (Мельничук)

Шамота А. – Назви рослин в українській мові, Київ 1985 (Мельничук)

Мовознавство

Актуальні проблеми: української лінгвістики: теорія і практика. Випуск ХІІ, Київ 2005

Андрусяк І. – Петро Одарченко. Портрет вченого і дослідника, Київ 1999

Багмут Й. – Мовознавство на Україні за п’ятдесят років, Київ 1967

Білодід І. – Контакти української мови з іншими слов’янськими і уніфікація її усної літературної форми, Київ 1968

Білодід І. Ред. – Структурно– математичні дослідження української мови, Київ 1964

Булаховський Л. – Нариси з загального мовознавства, Київ 1959

Гнатюк М. – Українська філологія: досягнення і перспективи, Київ 1995

Гринчишин Д. – Явище субстантивації в українській мові, Київ 1965

Грищенко П. – Професор Степан Пилипович Бевзенко, Київ 1999

Доленко М. – Вступ до мозовнавства, Київ 1975

Донских О. – К истокам языка. Новосибирск, 1988

Жлуктенко Ю. – Нариси з контрактивної лінгвістики, Київ 1979

Записки наукового товариство імені Шевченка. Том CCL. Праці Філологічної секції. Львів 2005.

Калабина С. – Практикум до курсу «Введениние в языкознание», Москва 1977

Карпенко Ю. – Вступ до мозовнавства, Одеса 1991

Коваль А. – Знайомі незнайомці. Походження назв поселень України, Київ 2001

2 примірники

Кондрашов Н. – Сборник задач и упражнений по введенинию в языкознание, Москва 1985

Кочерган М. – Вступ до мозовнавства, Київ 2000

Мурат В. – Введениние в языкознание, Москва 1973

Родзевич Н. – Дослідження з мовознавства в Українській РСР за сорок років. Розвиток романо– германського мовознавства, Київ 1957

Свєнціцький І. Упор. – Листування українських славістів з Францем Миклошичем, Київ 1993

Скалозуб Л. – Вступ до мозовнавства. Частина 1, Київ 1971

Степанов Ю. – Основы языкознания, Москва 1966

Ткачук В., Домрачева І., Ситар Г. – Лінгвістична концепція Анатолія Загнітка, Тернопіль 2002

Hansack E. – Die altrussische Version des „Jüdischen Krieges“. Untersuchungen zur Intergration der Namen, Heidelberg 1999

Сучасна українська мова, Підручники

Білецький О. – Про мову і мовознавство, Київ 1997

Білодід І. – Українське усне літературне мовлення, Київ 1967

Булаховський Л. – Курс сучасної української літературної мови, Київ 1951

Бурак Г. – Слово– диво. Вправи, завдання диктантів. Стрій, 1993

Бурячок А., Паламарчук Л., Русанівський В., Тоцька Н. – Довідник з українського правопису, Київ 1984 (Мельничук)

Бурячок А., Паламарчук Л., Русанівський В., Тоцька Н. – Довідник з української орфографії та пунктуації, Київ 1964 (Мельничук)

Василенко В. – Українська мова. Поглиблений практичний курс. Том І. Poznan, 2001

Василенко В. – Українська мова. Поглиблений практичний курс. Том ІІ. Poznan, 2001

Волох О., Чемерисов М., Чернов Є. – Сучасна українська літературна мова. Морфологія. Синтаксис, Київ 1989

Гнатюк Л. – Українська мова та література. Частина 1, Київ 1993

Гнатюк Л. – Українська мова та література. Частина 2, Київ 1993

Горпинич В., Дудик П., Горяний В. – Українська мова. Частина 1, Київ 1993

Горпинич В., Горяний В. – Українська мова. Частина 2, Київ 1993 2 примірники

Жлуктечко Ю. – Українсько– англійські міжмовні відносини. Українська мова в США і Канаді, Київ 1964

Жовтобрюх М., Кулик Б. – Курс сучасної української літературної мови. Частина 1, Київ 1959

Жовтобрюх М., Кулик Б. – Курс сучасної української літературної мови. Частина 1, Київ 1972 (Мельничук)

Їжакевич Г. – Питання російсько– українських мовних зв’зків, Київ 1954

Калашник В., Опришко А., Свашенко А. – Русско– украинский разговорник, Київ 1992 2 примірники

Кириченко І. Ред. – Український правопис, Київ 1946 (Мельничук)

Козачук Т. – Українська мова для абітурієнтів, Київ 1995 2 примірники

Лобода В., Скуратівський Л. – Українська мова в таблицях. Довідник, Київ 1993

2 примірники, 1 з них – (Мельничук)

Мацько Л., Сидоренко О. – Українська мова. Усні та письмові екзамени, Київ 1992

Мацько Л. та кол. – Українська мова. Диктанти для випускних екзаменів, Київ 1993

2 примірники

Олійник О. – Мова моя калинова, Київ 1993

Паламар Р. – Практичний курс української мови, Київ 1995

Плотницька І. М., Козієвська О. І. – Ділова українська мова. Робочий зошит. Житомир, 2005

Плющ М., Леута О., Гальйона Н. – Сучасна українська літературна мова. Збірник вправ, Київ 1995

Потапенко О. та кол. – Збірник диктантів і переказів з української мови. Для 5-9 класів, Київ 1995

Русанівський В., Пилинський М., Єрмоленко С. – Українська мова, Київ 1986

2 примірники

Русанівський В., Пилинський М., Єрмоленко С. – Українська мова, Київ 1992

Фролова Т. Д.– Українська за 26 днів для тих, хто її не вивчав, Київ 2004 2 примірники

Чепелик В., Онкович Г. – Навчальні завдання з української мови до текстів з української архітектури, Київ 1991

Швидка Н. Ред. – Український правопис, Київ 1960

Шевченко Л., Ризун В., Лисенко Ю. – Сучасна українська мова. Довідник, Київ 1993

2 примірники

Шевчук С. В. – Практикум з української мови. Модульний курс, Київ 2006

Дитячі підручники

Варзатська Л., Голокозакова З., Паламар Р. – Рідна мова й мовлення. Для першого класу, Київ 1996

Вашуленко М., Мельничайко О. – Рідна мова. 3 (2) клас, Київ 1993

Варзатська Л. та кол. – Українська мова. 4 (3) клас, Київ 1991

Бєляєв О., Плиско К., Симоненко Л., Шкільник М. – Українська мова. 4 клас, Київ 1988

Железник Ю., Кундрат А., Новак М. – Українська мова для 4 класу гімназій і середніх фахових шкіл… Пряшів, 1986

Лазорик А., Семанцо А. – Українська мова 6. Для 6 класу основної школи з вивченням української мови. Братіслава, 1981

Передрій Г., Скуратівський Л., Шелехова Г., Остаф Я. – Рідна мова. 5 клас, Київ 1991

Іншомовні підручники української мови

Bašmak M. – Praktická učebnice ukrajinského jazyka. Praha 1939

Выхованец И., Карпиловская Е., Клименко Н. – Изучаем украинский язык. Самоучитель. Киев 1993 4 примірники

Жлуктенко Ю. – Підручник української мови, Київ 1973 (англійською мовою)

Жлуктенко Ю., Карпиловская Е., Ярмак В. – Изучаем украинский язык. Самоучитель. Киев 1992

Зубов М. І., Кочіш М. – Навчальні тексти і діалоги з української мови для початківців. Сегед, 1999

Исиченко Ю., Калашник В., Свашенко А. – Самоучитель украинского языка. Киев 1993 2 примірники

Исиченко Ю., Калашник В., Свашенко А. – Самоучитель украинского языка. Киев 1990

Makarova H., Palamar L., Prisyazhnyuk N. – Speak Ukrainian with us. Part I. Introductory Phonetic Course, Kiew 1992

Makarova H., Palamar L., Prisyazhnyuk N. – Speak Ukrainian with us. Part II. Introductory Grammar Course.Kiew, 1993

Панько С. – Українська мова. 1995 (угорською мовою)

Ющук И. – Курс прискореного обучения украинскому языку, Киев 1994

Різне

Андрусяк І., Петренко Є. – Блиск і злиденність української націонал-демократії.

Політологічне есе, Київ 1999

Багмут А. – До історії культурно– наукових зв’зків з Чехословаччиною, Київ 1958

Боринець С. – Розвиток сучасних грошово– валютних відносин, Київ 1997

Веселий гість. Українські народні приказки. Для дошкільного віку, Київ 1965

Відомості Верховної Ради України, 27, 31, 32, 33

Вісник. Літературознавство, мовознавство, фольклористика. Випуск 6, Київ 1998

Власюк О. С., Пирожков С. І. – Індекс людського розвитку: досвід України. ПРООН, Київ 1995

Грушевський М. – Про українську мову і українську школу, Київ 1991

Доповіді та повідомлення. Випуск дев»ятий. Частина перша. Львів 1991

Економічна доповідь Президента України 1994, Київ 1995

Конституція України, Київ 1997

Стежки та дороги пластуна пезя (Біографічна повість) Львів, 2006

Коптілов В. Упор. – Хай слово мовлено інакше… Проблеми художнього перекладу.

Київ 1982

Програми до вступних іспитів, Київ 1993

Утевська Т. – Невмирущі знаки, Київ 1981

Шеляг. Сосонко Ю. Р. Ред. – Зелена книги України. Ліси, Київ 2002

Cestou vzájemnosti. Zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie Slovensko-ukrajinské vzťahy a svislosti, konaném v Banském Bystrici 23. – 24. októbra 2003. Banská Bystrica, 2003

Archimandrita Cyril – Počátky křesťanství v Československu, Pravoslavná obec v Brně. Brno 1992

Archimandrita Georgios – Motlitba Páně. Pravoslavná obec v Brně. Brno 2002

Auská N. – Hladomorna. Praha 2003

Berďajev Nikolaj – O hodnotě křesťanství. Pravoslavná obec v Brně. Brno 1998

Bůh jest a nezahyne duše má! Víra pravoslavného křesťana. Pravoslavná obec v Brně, Brno 2002

Bystrov Vladimír – Únosy československých občanů do Sovětského svazu v letech 1945 – 1955, Praha 2003

Dorotej arcibiskup pražský a metropolita českých zemí a Slovenska – Průvodce Biblí. Tesaloniky 2002

Gromová E., Hrdlička M. – Antologie teorie odborného překladu. Nitra – Ostrava 2003

K úloze Slovanů v historii a součnasnosti. Kolokvium u příležtosti 150. výročí Slovanského sjezdu v Praze, Emauzy – klášter Na Slovanech. Praha 1998

Lehr– Splawinski T., Zwolinski P., Hrabec S. – Dzieje języka ukrainskiego w zarysie. Warszawa 1956

Mirtschuk I. – Geschichte der ukrainischen Kultur. München 1994

Ročenka Masarykovy univerzity v Brně 1938/39 – 1945/46, Ročník XX, Brno 1947

Teoretické otázky jazykovědy. Linguistica XVI, Praha 1986

Ukrajinistika. Minulost, přítomnost, budoucnost. Sborník vědeckých prací, Brno 2004

Слов’янські мови

Бернштейн С. Ред. – Славянская филология, Москва 1968

Булахов М., Жовтобрюх М., Кодухов В. – Восточнославянские языки, Москва 1987

Булаховський Л Ред.. – Слов’янське мовознавство ІІІ, Київ 1961

Булаховський Л. Ред. – Слов’янське мовознавство ІV, Київ 1962

Зайченко Н. Ред. – Лінгводидактика слов’янських мов як феномен культури, Київ 1993

Ижакевич Г. Ред. – Сопоставительное исследование руського и украинского языков, Киев 1973

Їжакевич Г., Пилинський М., Єрмоленко С. – Розвиток мовно– виражальних засобів жанру оповідання у слов’нських мовах, Київ 1978

Кондрашов Н. – Славянские языки, Москва, 1955

Лукінова Т. – Лінгвістична спадщина Л. А. Булаховського і радянська славістика, Київ 1978

Ред. Мельничук О. – Вступ до порівняльно– історичного вивчення слов’янських мов, Київ 1966 (Мельничук)

Мельничук О. – Розвиток структури слов’янського речення, Київ 1966

Мразек Р. – Сравнительный синтаксис славянских литературных языков, Брно, 1990

Непокупний А. – Балтійські родичі слов’ян, Київ 1979

Непокупный А. – Общая лексика германских и балтославянских языков, Киев 1989

Павлова Р. – Причинные отношения в современном русаком языке в сопоставлении с богарским языком, София, 1978

Слов’янське мовознавство. Доповіді. ІХ міжнародний з’їзд славистів, Київ 1983

Слов’янське мовознавство. Доповіді. Х міжнародний з’їзд славистів, Київ 1988 změna

Слов’янське мовознавство. Доповіді. ХІ міжнародний з’їзд славистів, Київ 1993 změna

Трубачев О. – Eтногенез и культура древнейшых славян – лингвистические исследования, Москва, 1991

Учені записки. Том ХСІХ. Труди філологічного факультету. Том 6. Харків, 1958

Ред. Хренов И. – История, культура, фольклор и етнография славянских народов, Москва, 1968

Царук О. – Українська мова серед інших слов’янських: етнологічні та граматичні параметри. Дніпропетровськ, 1998

Цейтлин Р. – Сравнительная лексикология словянских языков Х/ХІ – ХІV/ХV вв. Проблемы и методы, Москва, 1996

Ред. Широковой А., Гудкова В. – Славянкие языки, Москва, 1977

Шульгач В. П. - Праслов’янський гідронімний фонд (фрагмент реконструкції). Київ 1998

Ред. Якубинская Е. – Славянское языкознание, Москва, 1958

Bauer J. – Syntactica slavica, Brno 1972 (2 exempláře)

Red. Kellner A. – Sovětská diskuse o základních otázkách jazykovědných – soubor diskusních statí z listu Pravda a z časopisu Bolševik, Praha 1951

Kudělka M. a kol. – Československá slavistika v letech 1989-1939. Praha 1977 2 exempláře

Red. Machek V. – Studie ze slovanské jazykovědy. Sborník k 70. narozeninám Františka Trávníčka, Praha 1958

Otázky slovanské syntaxe IV/1. Sborník sympozia „Aktualizační (pragmatické) složky výpovědi v slovanských jazycích“. Brno 1979

Petr J. – Základy slavistiky, Praha 1984

Red. Rehder P., Smirnov I. – Festschrift für Klaus Trost zum 65. Geburtstag. Die Welt der Slaven. Sammelbände. Cборники, München 1999

Slavia, časopis pro slovanskou filologii. Ročník 67, sešit 1-2, Praha 1998

Studie ze slovanské jazykovědy. Sborník k 70. narozeninám akademika Františka Trávníčka. Praha 1958

The Slavic Word, edited by Dean S.Worth. Hague, Paris 1972

Zborník pedagogickém fakulty v Prešove Univerzity P. J. Šafárika v Košiciach. Ročník XXI. Zväzok 3. Slavistika. Bratislava 1987

Збірники

International Journal of Slavic Linguistic and Poetic, XLI, Los Angeles 1997

Selected Essays Catherine W. Chwany, Ohio, USA, 1996

Словники

Гринчишин Д. Г., Сербенська О. А. – Словник паронімів української мови. Радянська школа, Київ 1986 FF

Даль В. – Толковый словарь живога великорусского языка. Том I. А-З, Москва, 1978 FF

Даль В. – Толковый словарь живога великорусского языка. Том II. И-О, Москва, 1979 FF

Даль В. – Толковый словарь живога великорусского языка. Том III. П, Москва, 1980 FF

Даль В. – Толковый словарь живога великорусского языка. Том IV. P-V, Москва, 1980 FF

Etymologický slovník slovanských jazyků. Slova gramatická a zájmena. Svazek 1. Předložky. Koncové partikule. Praha 1973 3 exempláře

Etymologický slovník slovanských jazyků. Slova gramatická a zájmena. Svazek 2. Spojky, částice, zájmena a zájmenná adverbia. Praha 1980

Коломієць М. П., Регушевський Є. С. – Короткий словник перифраз. Радянська школа, Київ 1985 FF

Кочерган М. – Словник російсько-українських міжмовних омонімів. Академія, Київ 1997 FF

Литвинов В. Д., Скорина Л. П. – 500 крилатих висловів. Тексти. Латино-український словник + англійські, німецькі, французькі, іспанські відповідники. Індоевропа, Київ 1993 FF

Новий російсько-український словник-довідник юридичної, банківської, фінансової, бухгалтерської та економічної сфери. Укладачі Єрмоленко С. Я. та ін., Довіра, УНВЦ Рідна мова, Київ 1998 FF

Русско– украинский словар, Киев 1974

Черных П. Я. – Историко-етимологический словарь современного русского языка. Том I, Москва 1994

Черных П. Я. – Историко-етимологический словарь современного русского языка. Том II, Москва 1994

Slovnyk ukrajins’koji movy XVI – peršoji polovyny XVII st. 1, red. Hrynčyšyn D, L’viv 1994

Slovnyk ukrajins’koji movy XVI – peršoji polovyny XVII st. 2, red. Hrynčyšyn D, L’viv 1994

Slovnyk ukrajins’koji movy XVI – peršoji polovyny XVII st. 3, red. Hrynčyšyn D, L’viv 1996

Slovnyk ukrajins’koji movy XVI – peršoji polovyny XVII st. 4, red. Hrynčyšyn D, L’viv 1997

Slovnyk ukrajins’koji movy XVI – peršoji polovyny XVII st. 5, red. Hrynčyšyn D, L’viv 1998

Slovnyk ukrajins’koji movy XVI – peršoji polovyny XVII st. 6, red. Hrynčyšyn D, L’viv 1999

Slovnyk ukrajins’koji movy XVI – peršoji polovyny XVII st. 7, red. Hrynčyšyn D, L’viv 2000

Slovnyk ukrajins’koji movy XVI – peršoji polovyny XVII st. 8, red. Hrynčyšyn D, L’viv 2001

Slovnyk ukrajins’koji movy XVI – peršoji polovyny XVII st. 9, red. Hrynčyšyn D, L’viv 2002

Slovnyk ukrajins’koji movy XVI – peršoji polovyny XVII st. 10, red. Hrynčyšyn D, L’viv 2003

Slovnyk ukrajins’koji movy XVI – peršoji polovyny XVII st. 11, red. Hrynčyšyn D, L’viv 2004

Slovnyk ukrajins’koji movy XVI – peršoji polovyny XVII st. 12, red. Hrynčyšyn D, L’viv 2005

Slovnyk ukrajins’koji movy XVI – peršoji polovyny XVII st. Spysok vykorystanych džerel, red. Hrynčyšyn D, L’viv 1994

Шевченкознавство

Шевченко Т. – Кобзар, Київ 2004

Мойсієнко А. К. – Слово в аперцепційній системі поетичного тексту. Декодування шевченківського вірша, Київ 2006

Смаль– Стоцький С. – Граматика руської мови, Відень 1914 (Мельничук)

Фольклор, етнографія

Дмитренко М. та ін. – Українські символи, Київ 1994 FF

Енциклопедія українознавства 2. Львів 1993 FF

Енциклопедія українознавства 3. Львів 1994 FF

Енциклопедія українознавства 4. Львів 1994 FF

Енциклопедія українознавства 5. Львів 1996 FF

Енциклопедія українознавства 6. Львів 1996 FF

Енциклопедія українознавства 7. Львів 1998 FF

Кононенко П. П. – Українознавство, Київ 1994

Пам’ятники Києва. Фотоальбом, Київ 1974

Українські прислів’я, приказки та порівняння з літературних пам’яток. Упор. Пазяк М. М., Київ 2001

Янів В. – Нариси до історії української етнопсихології, Київ 2006

Морфологія

Безпояско О., Городенська К., Русанівський В. – Граматика української мови, Київ 1993

Вихованець І., Городенська К. – Теоретична морфологія української мови, Київ 2004 (FF)

Загнітко А. – Теоретична граматика української мови – морфологія, Київ 1996

Загнітко А. – Функціально– комунікативні аспекти граматики і тексту, Донецьк, 2004

Клименко Н. та кол. – Словник афіксальних морфем української мови, Київ 1998

Коць Л. – Дієприслівник у сучасній українській літературній мові, Київ 1964

Кучеренко І. – Теоретичні питання граматики української мови І, Київ 1961

Кучеренко І. – Теоретичні питання граматики української мови ІІ, Київ 1964

Матвіяс І. – Курс сучасної української літературної мови. Морфологія, Київ 1962 2 примірники

Півторак Г. – Морфологія інфінітива в східнослов’янських мовах, Київ 1974

Ред. Коломієць В. – Питання граматики і лексикології української мови, Київ 1963

Русанівський В. М. – Дієслово – рух, дія, образ. Радянська школа, Київ 1977

Русанівський В. М. – Структура українського дієслова, Київ 1971

Удовиченко Г. – Словосполучення у сучасній українській літературній мові, Київ 1968

Синтаксис

Андерш Й. – Типологія простих дієслівних речень у чеській мові в зіставленні з українською, Київ 1987

Багмут А. – Інтонаційна будова простого розповідного речення у слов’янських мовах, Київ 1970

Багмут А., Грищенко А., Дем»яненко О. – Синтаксична будова української мови, Київ 1965

Борисик І. – Інтонація українського питального речення, Київ 1975

Булаховський Л. – Курс сучасної української літературної мови, синтаксис. Київ 1951

Вихованець І., Городенська К., Русанівський В. – Семантико– синтаксична структура речення, Київ 1983

Галас М., Добош В., Сабадош І. – Синтаксис простого речення сучасної української літературної мови. Методичні розробки. , Ужгород 1999

Загнітко А. – Теоретична граматика української мови. Синтаксис. Донецьк, 2001

Іваницька Н. – Двоскладне речення в українській мові, Київ 1986

Матвіїв О., Дрозд О. – Синтаксис для п’ятикласників. Стрій, 1994

Ред. Мельничук О. – Сучасна українська літературна мова. Синтаксис, Київ 1972

Слинько І., Гуйванюк Н., Кобилянська М. – Синтаксис сучасної української мови. Проблемні питання, Київ 1994

Тоцька Н. – Українська пунктуація. Практикум, Київ 1990 2 примірники

Чередниченко І. – Складнопідрядні речення в сучасній українській мові. Чернівці, 1959

Сучасна українська літературна мова. За ред. Білодіда. Синтаксис. Київ 1972

Орфографія

Ред. Кириченко І. – Український правопис, Київ 1946

Тези наукової конференції з проблем сучасного українського правопису і термінології, Київ 1997

Швидка Н. Ред. – Український правопис, Київ 1960

Український правопис. За ред. Цілуйко К. К. Київ, 1960

Сучасний український правопис. Комплексний довідник. Харків: Торсінг. - 2006

Лексикологія та лексикографія

Ващенко В., Поповський А. – Самобутні тенденції в розвитку мови, Дніпропетровськ 1955

Вокальчук Г. – Я – беззразковості поет (словотворчість Михайля Семенка). Рівне: Перспектива, 2006

Вомперский В. П. – Словари ХVIII века, Москва 1986

Галицько-Руські народні приповідки – упорядкував Др. Іван Франко, Львів 2006

Горецький П. – Історія української лексикографії, Київ 1963

Дзюба І. – Інтернаціоналізм чи русифікація, Київ 1998

Жайворонок В. – Українська етнолінгвістика. Нариси. Київ: Довіра. 2007

Клименко Н. – Формалізовані основи семантичної класифікації лексики, Київ 1982

Коваль А. – Знайомі незнайомці. Походження назв поселень України, Київ 2001 2 примірники

Коваль А. П., Коптілов В. В. – 1000 крилатих виразів української літературної мови. Львів 1964

Коваль А. П., Коптілов В. В. – Крилаті висловли в українській літературній мові. Київ 1975

Коваль А. П., Коптілов В. В. – Крилаті висловли в українській літературній мові. Київ 1975

Корнієнко Н. – Типи лінгвістичних словників, Київ 1981

Лозко Галина – Іменослов: імена слов»янські, історичні та міфологічні. Сварог, Київ 1998

Магічне світло імені/Studia slovakistica 3. Ужгород, 2003

Миронюк Н. – Лінгвістичний аналіз художнього тексту. Збірник вправ і завдань, Київ 1993

Німчук В. – Давньоруська спадщина в лексиці української мови, Київ 1992

Паламарчук Л. Ред. – Дослідження з лексикології та лексикографії. Міжвідомчий збірник, Київ 1965

Паламарчук Л. Ред. – Лексикологія та лексикографія ІІ, Київ 1966

Паламарчук Л. Ред. – Лексикологія та лексикографія ІІІ, Київ 1969

Паламарчук Л. Ред. – Українська радянська лексикографія (питання історії, теорії та практики), Київ 1978

Пахомова С.М. Історія російської антропонімії. Посібник для спецкурсу. Ужгород - 2006

Перебийніс В., Муравицька М., Дарчук Н. – Частотні словники та їх використання, Київ 1985

Русанівський В. – Структура лексичної і граматичної семантики, Київ 1978

Семчинський С. – Лексичні запозичення з російської та української мов у румунській мові, Київ 1958

Студії з ономастики та етимології. За редакцією Карпенко О. П. Київ, 2006.

Ужченко В.Д., Авксентьев Л.Г. – Українська фразеологія, Харків: Основа. - 1990

Українська термінологія і сучасність (матеріали конференції). Ред. Симоненко Л., Київ 1997

Діалектологія

Ганудель З. - Лінгвістичний атлас українських говорів Східної Словаччини ІІІ. Назви будівництва і транспорту. EXCO s.r.o. Prešov 2001

Ганцов В. – Діалектологічна класифікація українських говорів, Київ 1923 (přetisk 1974)

Гриценко П. Ред. – Ареальне варіювання лексики, Київ 1990

Гриценко П. Ред. – Говірки чорнобильської зони, Київ 1996

Гриценко П. Ред. – Український діалектологічний збірник. Книга Ш, Київ 1997 pod název, bez redaktora

Дзендзелівський Й. – Засади укладання регіональних атласів слов’янських мов, Київ 1963

Діалектичні студії. 6. Лінгвістичний атлас - від створення створення до інтерпритації. Львів - 2006

Діалектна мова: сучасний стан і динаміка в часі. Тези доповідей міжнародної наукової конференції 2008. Київ - 2008

Діалектологічні студії 1. Мова в часі і просторі, Львів 2003. (2 примірники)

Діалектологічні студії 2. Мова і культура, Львів 2003.

Діалектологічні студії 3. Збірник пам’яті Ярослави Закревської, Львів 2003

Діалектологічні студії 5. Фонетика, морфологія, словотвір, Львів 2005

Жилко Ф Ред.. – Праці ХІІ републіканської діалектологічної наради, Київ 1971

Жилко Ф. – Нариси з діалектології української мови, Київ 1966

Закревська Я. Ред.– Гуцульські говірки. Лінгвістичні та етнолінгвістичні дослідження. Львів 2000

Закревська Я. Ред.– Гуцульські говірки. Словник, Львів 1997

Латта В. – Атлас українських говорів східної Словаччини, Братислава, 1991

Могила А. – До характеристики середньочеркаських говірок, Київ 1958

Могила А. – Українська діалектологія, Львів 1960

Никончук М. В. – Матеріали до лексичного атласу української мови (Правобережного Полісся). Наукова думка, Київ 1979

Никончук М. В. – Сільськогосподарська лексика правобережного Полісся. Наукова думка, Київ 1985

Тіхи Ф. – Розвиток сучасної літературної на Підкарпатській Русі, , Ужгород 1996

Х республіканська діалектологічна нарада. Тези доповідей, Київ 1959

Стилістика та культура мови

Антонечко-Давидович Б. – Як ми говоримо, Київ 1994

Бабич Н. Д. Ред. – Культура фахового мовлення. Навчальний посібник. Чернівці, 2006

Білодід І. К. Гол. Ред. – Мова сучасної масово-політичної інформації, Київ 1979.

Білодід І. К. Ред. – Українське усне літературне мовлення, Київ 1967 (2 примірники)

Богдан С. К. – Мовний етикет українців: традиції і сучасність, Київ 1998

Єрмоленко С. – Нариси з української словесності. Стилістика та культура мови, Київ 1999

Єрмоленко С. Я. – Фольклор і літературна мова. Наукова думка. Київ 1997

Кисіль Г. Г., Кучинський М.В. – Культура сучасної української літературної мови. Навчальний посібник, Київ 2005

Коваль А. – Практична стилістика сучасної української мови, Київ 1987

Корбун П. П. – Вивчення стилістики в середній школі, Київ 1977

Мамрак А.В. Українське документування: мова та стиль. Київ - 2004

Мова і час. Розвиток функціональних стилів сучасної української літературної мови, Київ 1977

Паламар Л., Кацавець Г. – Мова ділових паперів, Київ 1995

Пентилюк М. – Культура мова і стилістика, Київ 1994

Перебийніс В. С. Ред. – Статистичні параметри стилів, Київ 1967

Рабинович, П. А. – Кореспонденція і діловодство. Київ. 1973.

Русанівський В. Ред. – Культура української мови. Довідник, Київ 1990

Сагач Г. – Риторика, Київ 1993

Сербенська О. – Антисуржик. Львів 1994 3 примірники - 1 у центр.бібл.

Теоретичні проблеми лінгвістичної стилістики, Київ 1972.

Мовознавство

Hansack E. – Die altrussische Version des „Jüdischen Krieges“. Untersuchungen zur Intergration der Namen, Heidelberg 1999

Актуальні проблеми: української лінгвістики: теорія і практика. Випуск ХІІ, Київ 2005

Багмут Й. – Мовознавство на Україні за п’ятдесят років, Київ 1967 (2 примірники)

Білецький О. – Про мову і мовознавство, Київ 1997

Білодід І. – Контакти української мови з іншими слов’янськими і уніфікація її усної літературної форми, Київ 1968

Булаховський Л. – Нариси з загального мовознавства, Київ 1959

Даниленко Л.І., Русанівський В.М. – Українське мовознавство у західних і південних словян. Київ – 2005

Доленко М. – Вступ до мозовнавства, Київ 1975

Донских О. – К истокам языка. Новосибирск, 1988

Жлуктенко Ю. – Нариси з контрактивної лінгвістики, Київ 1979

Їжакевич Г. – Питання російсько– українських мовних зв’зків, Київ 1954

Карпенко Ю. – Вступ до мозовнавства, Одеса 1991

Кочерган М. – Вступ до мозовнавства, Київ 2000

Мурат В. – Введениние в языкознание, Москва 1973

Родзевич Н. – Дослідження з мовознавства в Українській РСР за сорок років. Розвиток романо– германського мовознавства, Київ 1957

Скалозуб Л. – Вступ до мозовнавства. Частина 1, Київ 1971

Степанов Ю. – Основы языкознания, Москва 1966

Тихий Олекса – Мова – народ. Смолоскип. Київ. 2007

Ткачук В., Домрачева І., Ситар Г. – Лінгвістична концепція Анатолія Загнітка, Тернопіль 2002

Царук О. – Українська мова серед інших слов’янських: етнологічні та граматичні параметри. Дніпропетровськ, 1998

Вступ до мовознавства. Частина 1. Навчальний посібник (бібліотека інституту філології). За ред. І. О. Голубовської. Київ 2007, 99 с.

Прикладна лінгвістика та лінгвістичні технології. Збірник наукових праць. Київ: Довіра. 2008

Слов’янські мови

Bauer J. – Syntactica slavica, Brno 1972 (2 exempláře)

Kise’lová N. – Význam izoglos rozích jazykových rovín v slovanskej areálovej lingvistike. Banská Bystrica, 2003.

Kudělka M. a kol. – Československá slavistika v letech 1889-1939. Praha 1977

Otázky slovanské syntaxe IV/1. Sborník sympozia „Aktualizační (pragmatické) složky výpovědi v slovanských jazycích“. Brno 1979

Petr J. – Základy slavistiky, Praha 1984

Red. Kellner A. – Sovětská diskuse o základních otázkách jazykovědných – soubor diskusních statí z listu Pravda a z časopisu Bolševik, Praha 1951

Red. Machek V. – Studie ze slovanské jazykovědy. Sborník k 70. narozeninám Františka Trávníčka, Praha 1958

Red. Rehder P., Smirnov I. – Festschrift für Klaus Trost zum 65. Geburtstag. Die Welt der Slaven. Sammelbände. Cборники, München 1999

Slavia, časopis pro slovanskou filologii. Ročník 67, sešit 1-2, Praha 1998

The Slavic Word, edited by Dean S.Worth. Hague, Paris 1972

Zborník pedagogickémfakulty v Prešove Univerzity P. J. Šafárika v Košiciach. Ročník XXI. Zväzok 3. Slavistika. Bratislava 1987

Бернштейн С. Ред. – Славянская филология, сборник статей, вып. 7, Москва 1968

Булахов М., Жовтобрюх М., Кодухов В. – Восточнославянские языки, Москва 1987

Булаховський Л Ред.. – Слов’янське мовознавство ІІІ, Київ 1961

Булаховський Л. Ред. – Слов’янське мовознавство ІV, Київ 1962

Журавлев А. Ф. – К уточнению представлений о славянских изоглоссах. Москва 1990

Зайченко Н. Ред. – Лінгводидактика слов’янських мов як феномен культури, Київ 1993

Ижакевич Г. Ред. – Сопоставительное исследование руського и украинского языков, Киев 1973

Їжакевич Г., Пилинський М., Єрмоленко С. – Розвиток мовно– виражальних засобів жанру оповідання у слов’нських мовах, Київ 1978

Кондрашов Н. – Славянские языки, Москва, 1955

Лукінова Т. – Лінгвістична спадщина Л. А. Булаховського і радянська славістика, Київ 1978

Медиевистика и културна антропология. Сборник в чест на 40-годишната та творческа дейност на проф. Донка Пеканова. София 1998

Мельничук О. – Розвиток структури слов’янського речення, Київ 1966

Мразек Р. – Сравнительный синтаксис славянских литературных языков, Брно, 1990

Непокупний А. – Балтійські родичі слов’ян, Київ 1979

Непокупный А. – Общая лексика германских и балтославянских языков, Киев 1989

Павлова Р. – Причинные отношения в современном русском языке в сопоставлении с богарским языком, София, 1978

Питання сорабістики. За ред. Моторного В., Шольце Д. Львів-Будишин. 2006

Ред. Хренов И. – История, культура, фольклор и етнография славянских народов, Москва, 1968

Ред. Широковой А., Гудкова В. – Славянкие языки, Москва, 1977

Ред. Якубинская Е. – Серия филологических наук. Выпуск 44. Славянское языкознание, Москва, 1958

Слов’янське мовознавство. Доповіді. ІХ міжнародний з’їзд славистів, Київ 1983

Слов’янське мовознавство. Доповіді. Х міжнародний з’їзд славистів, Київ 1988 (2 примірники)

Слов’янське мовознавство. Доповіді. ХІ міжнародний з’їзд славистів, Київ 1993 (2 примірники)

Трубачев О. – Eтногенез и культура древнейшых славян – лингвистические исследования, Москва, 1991

Труди філологічного факультету Учені записки. Том 6. Харків, 1958

Цейтлин Р. – Сравнительная лексикология словянских языков Х/ХІ – ХІV/ХV вв. Проблемы и методы, Москва, 1996

Шульгач В. П. - Праслов’янський гідронімний фонд (фрагмент реконструкції). Київ 1998

Методика української мови

Беднаржова Т. – Софія Русова, Тернопіль, Прага, 2001

Беднаржова Т. – Степан Сіроколко – подвіжник українського шкільництва, Львів 1998

Дорошенко С. Ред. – Методика викладання української мови, Київ 1992 2 примірники

Лінгводидактика слов’янських мов як феномен культури, Київ 1993 2 примірники

Олійник І. та кол. – Методика викладання української мови, Київ 1991

Паламар Л. М. – Лінгводидактичні основи формування україномовної особистості. Київ, 1997

Пасинок В. – Теорія та методика мовної підготовки вчителя в університеті, Харків, 1998 2 примірники

Потапенко О., Потапенко Г. . – Методика викладання української мови, Київ 1992 2 примірники

Клічак Г. Плекаймо сад...Методичні розробки з української мови та літератури.Київ: Просвіта.-1999

Теорія і практика викладання української мови як іноземної. Випуск 1. Матеріали Міжнародного науково– методичного семінару, Львів 2006

Kalous Z., Obst O. – Školní didaktika. Olomouc 2000

Історія української мови

Бабич Н. – Історія української літературної мови, Львів 1993

Блик О. – Історія української літературної мови. Практичні заняття, Київ 1987

Генсьорський А. – Значення форм минулого часу в Галицько– Волинському літописі, Київ 1957

Губерначук С. – Трипілля і українська мова, Київ 2005

Історія української мови. Хрестоматія. Упорядники: Єрмоленко, Мойсієнко. Київ. 1996.

Півторак Г. – Походження українців, росіян, білорусів та їхніх мов, Київ 2001

Півторак Г. – Українці: Звідки ми і наша мова, Київ 1993 3 примірники - 1 у центр.бібл.

Півторак Г. – Міфи й правда про трьох братів зі спільної колиски, Київ 1998

Плющ. П.П. – Історія української літературної мови. Київ. 1971

Русанівський В. – Джерела розвитку східнослов’янських літературних мов, Київ 1985

Русанівський В. М. – Історія української літературної мови. Підручник. Київ: Артек, 2001

Тищенко К. – Мовні контакти: свідки формування українців, Київ 2006

Стилістика та культура мови

Антонечко-Давидович Б. – Як ми говоримо, Київ 1994

Бабич Н. Д. Ред. – Культура фахового мовлення. Навчальний посібник. Чернівці, 2006

Білодід І. К. Гол. Ред. – Мова сучасної масово-політичної інформації, Київ 1979.

Білодід І. К. Ред. – Українське усне літературне мовлення, Київ 1967 (2 примірники)

Богдан С. К. – Мовний етикет українців: традиції і сучасність, Київ 1998

Єрмоленко С. – Нариси з української словесності. Стилістика та культура мови, Київ 1999

Єрмоленко С. Я. – Фольклор і літературна мова. Наукова думка. Київ 1997

Кисіль Г. Г., Кучинський М.В. – Культура сучасної української літературної мови. Навчальний посібник, Київ 2005

Коваль А. – Практична стилістика сучасної української мови, Київ 1987

Корбун П. П. – Вивчення стилістики в середній школі, Київ 1977

Мамрак А.В. Українське документування: мова та стиль. Київ - 2004

Мова і час. Розвиток функціональних стилів сучасної української літературної мови, Київ 1977

Паламар Л., Кацавець Г. – Мова ділових паперів, Київ 1995

Пентилюк М. – Культура мова і стилістика, Київ 1994

Перебийніс В. С. Ред. – Статистичні параметри стилів, Київ 1967

Рабинович, П. А. – Кореспонденція і діловодство. Київ. 1973.

Русанівський В. Ред. – Культура української мови. Довідник, Київ 1990

Сагач Г. – Риторика, Київ 1993

Сербенська О. – Антисуржик. Львів 1994 3 примірники - 1 у центр.бібл.

Теоретичні проблеми лінгвістичної стилістики, Київ 1972.

Лексикологія та лексикографія

Ващенко В., Поповський А. – Самобутні тенденції в розвитку мови, Дніпропетровськ 1955

Вокальчук Г. – Я – беззразковості поет (словотворчість Михайля Семенка). Рівне: Перспектива, 2006

Вомперский В. П. – Словари ХVIII века, Москва 1986

Галицько-Руські народні приповідки – упорядкував Др. Іван Франко, Львів 2006

Горецький П. – Історія української лексикографії, Київ 1963

Дзюба І. – Інтернаціоналізм чи русифікація, Київ 1998

Жайворонок В. – Українська етнолінгвістика. Нариси. Київ: Довіра. 2007

Клименко Н. – Формалізовані основи семантичної класифікації лексики, Київ 1982

Коваль А. – Знайомі незнайомці. Походження назв поселень України, Київ 2001 2 примірники

Коваль А. П., Коптілов В. В. – 1000 крилатих виразів української літературної мови. Львів 1964

Коваль А. П., Коптілов В. В. – Крилаті висловли в українській літературній мові. Київ 1975

Коваль А. П., Коптілов В. В. – Крилаті висловли в українській літературній мові. Київ 1975

Корнієнко Н. – Типи лінгвістичних словників, Київ 1981

Лозко Галина – Іменослов: імена слов»янські, історичні та міфологічні. Сварог, Київ 1998

Магічне світло імені/Studia slovakistica 3. Ужгород, 2003

Миронюк Н. – Лінгвістичний аналіз художнього тексту. Збірник вправ і завдань, Київ 1993

Німчук В. – Давньоруська спадщина в лексиці української мови, Київ 1992

Паламарчук Л. Ред. – Дослідження з лексикології та лексикографії. Міжвідомчий збірник, Київ 1965

Паламарчук Л. Ред. – Лексикологія та лексикографія ІІ, Київ 1966

Паламарчук Л. Ред. – Лексикологія та лексикографія ІІІ, Київ 1969

Паламарчук Л. Ред. – Українська радянська лексикографія (питання історії, теорії та практики), Київ 1978

Пахомова С.М. Історія російської антропонімії. Посібник для спецкурсу. Ужгород - 2006

Перебийніс В., Муравицька М., Дарчук Н. – Частотні словники та їх використання, Київ 1985

Русанівський В. – Структура лексичної і граматичної семантики, Київ 1978

Семчинський С. – Лексичні запозичення з російської та української мов у румунській мові, Київ 1958

Студії з ономастики та етимології. За редакцією Карпенко О. П. Київ, 2006.

Ужченко В.Д., Авксентьев Л.Г. – Українська фразеологія, Харків: Основа. - 1990

Українська термінологія і сучасність (матеріали конференції). Ред. Симоненко Л., Київ 1997

Фонетика

Борисюк І. В. – Інтонація українського питального речення, Київ 1975

Брахнов В. – Явища асиміляції в консонантизмі української мови, Київ 1970

Вовк П. – Сучасна українська літературна мова. Рухомий наголос в іменниках і дієсловах, Київ 1996

Вовк П. – Теорія центрів і периферії фонологічної та акцентологічної систем, Київ 1997

Головащук С. – Складні випадки наголошення. Словник– довідник, Київ 1995 2 примірники

Олійник Г. П. – Інтонація. Питання вибору, Київ 1974

Плющ Н. Ред. – Сучасна українська літературна мова. Фонетика, Київ 2002

Погрібний М. – Українська літературна вимова, Дніпропетровськ 1992

Сагач Г. – Золото слів. Хрестоматія до курсу риторики, Київ 1992

Скляренко В. – Нариси з історичної акцентології української мови, Київ 1983

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Osobní nástroje