Nacházíte se zde: US Publikační činnost Opera Slavica (Slavistické rozhledy)
Akce dokumentů

Opera Slavica

OPERA SLAVICA

Slavistické rozhledy

 

Opera Slavica - obálkaISSN 1211-7676 (print), ISSN 2336-4459 (online)

 

O časopise

Hlavním posláním časopisu je vytvářet širokou komunikační platformu, zahrnující všechny slovanské jazyky a literatury, pro bádání o slovanské filologii s přesahy k translatologii, kulturologii a jiným humanitním a sociálním vědám a v prostoru evropské slavistiky kultivovat nosná témata a nové metodologické postupy. Recenzní oddíl má systematicky sledovat a kriticky posuzovat podnětná díla v lingvistické a literárněvědné slavistice.

 

Časopis vydává Ústav slavistiky Filozofické fakulty Masarykovy univerzity od r. 1991. Vycházejí 4 čísla ročně, a to vždy ve dvou dvojčíslech (1/2 a 3/4). Lichá čísla jsou věnována problematice literárněvědné, sudá jazykovědné. Celkový náklad činí 180 výtisků.


Abstrakty a plné texty článků jsou dostupné v Digitální knihovně Filozofické fakulty Masarykovy univerzity na adrese: http://digilib.phil.muni.cz/handle/11222.digilib/115645.

 

Indexace v databázích

Časopis Opera Slavica je zařazen do Seznamu recenzovaných neimpaktovaných periodik vydávaných v ČR. Časopis je evidován Ministerstvem kultury ČR pod č. E 11418


Historie časopisu

Časopis byl založen r. 1991 (vyšla pouze 2 čísla) mladými pracovníky Ústavu východoslovanských literatur a Katedry ruského jazyka (od r. 1995 Ústavu slavistiky) Filozofické fakulty Masarykovy univerzity v Brně. Iniciátorem a zakladatelem časopisu byl odborný asistent Ústavu východoslovanských literatur PhDr. Josef Dohnal, CSc., realizace se spolu s ním ujali odborní asistenti Katedry ruského jazyka PhDr. Jiří Gazda, CSc., a PhDr. Jan Šturala, CSc. Po odchodu J. Šturaly v r. 1994 z univerzity zůstali výkonnými redaktory časopisu J. Dohnal (pro literárněvědná čísla) a J. Gazda (pro jazykovědná čísla).

Impulsem k založení časopisu bylo ukončení vydávání rusistických časopisů po r. 1989 (Československá rusistika, Ruský jazyk, Ruština v teorii a praxi).

Prvními přispěvateli byli zejména pracovníci brněnské rusistiky a slavistiky, postupně začali s časopisem spolupracovat rusisté a slavisté z univerzit v Olomouci, Hradci Králové, Plzně, Českých Budějovic, Ostravy, autorský kolektiv se také rozšiřoval o přispěvatele ze Slovenska a ze zahraničí (Polsko, Rakousko, Bulharsko, Bělorusko, Rusko, Ukrajina, Maďarsko).

V letech 1991–1994 byl časopis vydáván ve spolupráci s nakladatelstvím GAUDEAMUS při Pedagogické fakultě v Hradci Králové, od r. 1995 je vydáván péčí Ústavu slavistiky FF MU a Sdružení na podporu brněnské slavistiky.

Do r. 1996 vydávání časopisu řídili a zajišťovali pouze výkonní redaktoři, od r. 1996 začala pracovat 12členná redakční rada, v současné době má redakční rada 10 členů.

Od r. 2008 časopis vychází v nové grafické úpravě (dvě dvojčísla ročně, nová obálka).

 

Kontaktní adresa

Redakce časopisu OPERA SLAVICA
Ústav slavistiky FF MU
Arna Nováka 1
602 00 Brno

tel.: +420 549 493 174 (sekretářka Ústavu slavistiky)

 

Vydavatel

Masarykova univerzita (IČ: 00216224)

Žerotínovo náměstí 617/9

601 77 Brno

 

Redakce časopisu

doc. PhDr. Josef Dohnal, CSc. (výkonný redaktor pro literárněvědná čísla)
doc. PhDr. Jiří Gazda, CSc. (výkonný redaktor pro jazykovědná čísla)

Redakční rada

prof. PhDr. Ivo Pospíšil, DrSc. (Masarykova univerzita, Brno, Česká republika, předseda redakční rady)
prof. PhDr. Oldřich Richterek, CSc. (Univerzita Hradec Králové, Hradec Králové, Česká republika)
prof. PhDr. Jana Sokolová, CSc. (Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, Nitra, Slovensko)
prof. PhDr. Zdeňka Trösterová, CSc. (Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem, Ústí nad Labem, Česká republika)
prof. PhDr. Miloš Zelenka, DrSc. (Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, České Budějovice, Česká republika)
doc. PhDr. Aleš Brandner, CSc. (Masarykova univerzita, Brno, Česká republika)
doc. PhDr. Josef Dohnal, CSc. (Masarykova univerzita, Brno, Česká republika, výkonný redaktor pro literárněvědná čísla)
doc. PhDr. Jiří Gazda, CSc. (Masarykova univerzita, Brno, Česká republika, výkonný redaktor pro jazykovědná čísla)
doc. Natalʼja Vasilʼjeuna Ivašyna, CSc. (Belaruski dzjaržauny universitet, Minsk, Bělorusko)
doc. Stanislav Alexandrovič Rylov, CSc. (Nižegorodskij gosudarstvennyj universitet im. Lobačevskogo, Nižnij Novgorod, Rusko)


E-mail

Josef Dohnal (výkonný redaktor pro literárněvědná čísla)
jdohnal@phil.muni.cz

Jiří Gazda (výkonný redaktor pro jazykovědná čísla)
gazda@phil.muni.cz

 

Pro autory

Podrobné pokyny pro autory jsou popsány zde.

Průběh recenzního řízení je popsán zde.

Redakční politika, cíle a zaměření časopisu jsou ke stažení zde.

Pravidla publikování a publikační etika jsou k dispozici zde.

 

Distribuce časopisu

Distribuci časopisu zajišťuje redakce. Cena za jedno dvojčíslo je pro individuální předplatitele 60 korun, pro organizace (knihovny) 100 korun.


Osobní nástroje