Akce dokumentů

SLAVICA LITTERARIA

SLAVICA LITTERARIA

(Dříve Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity [SPFFBU], řada X.)

 

 

Slavica litterariaISSN 1212-1509 (print), ISSN 2336-4491 (online)

 

O časopise

Slavica litteraria je recenzovaný vědecký časopis, který uveřejňuje odborné příspěvky z oblasti literárněvědné slavistiky, literární komparatistiky a areálových studií se slavistickým zaměřením. Posláním časopisu je rozvoj a kultivace slavistického literárněvědného bádání, vytváření prostoru pro prezentaci nových poznatků i nových metodologických proudů a pro vědeckou prostupnost mezi filologickými a dalšími humanitními obory, to vše v souladu s bohatou tradicí i současnou šířkou a hloubkou záběru brněnské slavistiky.

 

Časopis vydává Masarykova univerzita (Ústav slavistiky Filozofické fakulty MU) od r. 2008. Vychází dvakrát ročně.

 

Abstrakty a plné texty článků jsou dostupné v Digitální knihovně Filozofické fakulty Masarykovy univerzity na adrese: https://digilib.phil.muni.cz/handle/11222.digilib/102863.

 

Indexace v databázích

Časopis Slavica litteraria je indexován v mezinárodních databázích European Reference Index for the Humanities and Social Sciences (ERIH PLUS), Ulrichʼs web Global Serials Directory a je zařazen do Seznamu recenzovaných neimpaktovaných periodik vydávaných v ČR. Časopis je evidován Ministerstvem kultury ČR pod č. E 18403.

 

Historie časopisu

Časopis Slavica litteraria je pokračováním periodika Sborník prací filozofické fakulty brněnské univerzity, Řada literárněvědná slavistická (X) = Studia minora facultatis philosophicae universitatis Brunensis, Series slavica litteraria (X), ISSN 1211-1509, které vycházelo v letech 1998–2007 (již se souběžným názvem Slavica litteraria). Řada literárněvědná slavistická (X) navázala v r. 1998 na předchozí Sborník prací filozofické fakulty brněnské univerzity, Řada literárněvědná (D) = Studia minora facultatis philosophicae universitatis Brunensis, Series scientiae litterarum, ISSN 0231-7818, který vycházel v letech 1954–1997.


Kontaktní adresa

SLAVICA LITTERARIA

Ústav slavistiky
Filozofická fakulta MU
Arna Nováka 1
602 00 Brno


Vydavatel

Masarykova univerzita (IČ: 00216224)

Žerotínovo náměstí 617/9

601 77 Brno

 

Redakce časopisu

Šéfredaktor: prof. PhDr. Ivo Pospíšil, DrSc. (Masarykova univerzita, Brno, Česká republika)

Výkonná redaktorka: doc. PhDr. PaedDr. Anna Zelenková, Ph.D. (Masarykova univerzita, Brno, Česká republika)

 

Redakční rada

prof. dr hab. Grzegorz Gazda (Uniwersytet Łódzki, Łódź, Polsko)

prof. PhDr. Jozef Hvišč, DrSc. (Univerzita Komenského v Bratislave, Bratislava, Slovensko)

prof. dr. Marko Juvan (Univerza v Ljubljani, Ljubljana, Slovinsko)

doc. PhDr. Zdeněk Pechal, CSc. (Univerzita Palackého v Olomouci, Olomouc, Česká republika)

prof. PhDr. Ivo Pospíšil, DrSc. – předseda (Masarykova univerzita, Brno, Česká republika)

prof. PhDr. Viera Žemberová, CSc. (Prešovská univerzita v Prešove, Prešov, Slovensko)

prof. PhDr. Oldřich Richterek, CSc. (Univerzita Hradec Králové, Hradec Králové, Česká republika)

 

E-mail

Ivo Pospíšil, šéfredaktor

ivo.pospisil@phil.muni.cz


Anna Zelenková, výkonná redaktorka
17611@mail.muni.cz

 

Pro autory

Podrobné pokyny pro autory jsou popsány zde.


Distribuce časopisu

Tištěnou verzi časopisu Slavica litteraria je možné objednat/zakoupit:

 

Distributor pro ČR
Knihkupectví Hana Smílková
Filozofická fakulta Masarykovy univerzity
Veveří 26
602 00 Brno
tel.: +420 549 498 734

 

E-mail: knihysmilkova@atlas.cz
http://www.knihysmilkova.cz


Osobní nástroje