Akce dokumentů

Studium

formy studia, nabídka studia, studijní předpisy, studijní materiály, ...

příbuzné: studium

Studijní obory

aktuálně akreditované studijní obory

Je lepší zvolit jednooborové, nebo dvouoborové studium?

Při volbě oboru, který chcete studovat a který v budoucnu podstatně ovlivní váš odborný profil a vaše možnosti uplatnění na trhu práce, stojíte před otázkou, zda se vydat cestou studia jednoho zvoleného oboru (v jednooborovém studiu), anebo zda si vybrat dva obory a studovat je současně ve dvouoborovém studiu. Některé obory lze studovat pouze v jednooborové formě (např. balkanistiku nebo ruštinu se zaměřením na oblast firemní praxe), ale jedná se spíše o výjimky (které mají své opodstatnění, jež je vysvětleno v povídání u příslušných oborů).

 

Prakticky všechny slavistické obory lze studovat v obou podobách. Co je ale výhodnější? Jak se rozhodnout? A podle jakých kritérií?

 

Naše rada zní: ZVOLTE SI RADĚJI DVOUOBOROVÉ STUDIUM! PROČ?

Naše zkušenosti jsou tyto:
  1. Jednooborové studium není jednodušší nebo snazší, neznamená méně povinností a více volného času; studenti obou forem studia musí během svého bakalářského studia nasbírat STEJNÝ POČET KREDITŮ (180).
  2. Obory jsou koncipovány pro dvouoborové studium - součet kreditů za povinné předměty oboru je cca 90, každý obor tedy automaticky ponechává prostor pro studium ještě jednoho oboru. V případě volby jednooborového studia si tento volný prostor musíte zaplnit sami množstvím výběrových (volitelných) předmětů.
  3. "Svoboda volby" výběrových předmětů vypadá na první pohled lákavě, ale je třeba si uvědomit, že nabídka volitelných předmětů vámi zvoleného oboru nebo oborů příbuzných není zdaleka tak široká, aby vám smysluplně pokryla potřebné kreditové povinnosti, že ne každý obor své předměty automaticky nabízí i studentům jiných oborů, navíc u volitelných předmětů neexistuje garance trvalosti jejich nabídky. V konečném důsledku může dojít i k tomu, že souhrn výběrových předmětů vám nijak valně studium jediného zvoleného oboru nepodpoří ani neprohloubí.
  4. V případě, že během svého studia dvou oborů zjistíte, že vám druhý obor z různých důvodů nevyhovuje, vždy můžete jeho studium ukončit a požádat si o své převedení do jednooborové formy studia. Předměty absolvované na druhém (ukončeném) oboru se vám převedou do jednooborového studia jako předměty výběrové, o kredity za ně tedy nepřijdete!
  5. Pokud úspěšně ukončíte dvouoborové bakalářské studium, můžete se na základě svých preferencí rozhodnout pro pokračování v navazujícím magisterském studiu pouze jednoho z obou vystudovaných bakalářských oborů.
  6. Množství oborů nabízených Ústavem slavistiky FF MU umožňuje pestré oborové kombinace, ať už na základě historické a regionální blízkosti (serbistika - bulharistika, rusistika - ukrajinistika, polonistika - ukrajinistika, kroatistika - slovenistika apod.), nebo na základě podobností kulturních či náboženských (polonistika - kroatistika, rusistika - bulharistika apod.). V rámci slavistiky lze přirozeně kombinovat jakýkoliv obor s kterýmkoliv jiným a je samozřejmě možné si do kombinace zvolit i obor nabízený jinými pracovišti FF.
  7. Výhodou dvouoborového studia výhradně slavistických oborů je např. to, že povinné všeobecné předměty (jak celofakultní, tak slavistické) lze absolvovat pouze jednou, jejich úspěšné zvládnutí se započítá do obou oborů. Tím dochází k faktické úspoře vašeho času.
  8. Po úspěšném ukončení studia teprve v praxi zcela jistě zpětně oceníte, že univerzitní vzdělání na dvou oborech vás do života vybavilo lépe, než kdybyste vystudovali pouze jeden obor.
  9. Zásadní předností dvouoborového studia oproti jednooborovému je tedy především to, že ZA SROVNATELNOU NÁMAHU A SROVNATELNĚ VĚNOVANÝ ČAS ZÍSKÁTE DVOJNÁSOBNĚ VÍCE.
Všem uchazečům o studium našich oborů přejeme šťastnou volbu, úspěšné zvládnutí testu studijních předpokladů a těšíme se na vás!

 hlaholice_cyrilice

Informace ke studiu

aktuální informace k průběhu a organizaci studia, okruhy otázek ke zkouškám a zápočtům, seznam kurzů

Státní závěrečné zkoušky a závěrečné práce

Online podpora

systém elektronických výukových kurzů ústavu v prostředí internetu

 

 

 


Osobní nástroje