E-learning


Co je E-learning

Přínosy E-learningu

Úskalí zavedení E-learningu

E-learning x klasické vzdělávání

Závěr


 • Co je E-learning

  • E-learning v širším slova smyslu znamená proces, který popisuje a řeší tvorbu, distribuci, řízení výuky a zpětnou vazbu na základě počítačových kurzů, kterým stále častěji říkáme e-learningové kurzy
  • E-learning je multimediální interaktivní vzdělávání nové generace, praktikované počítačovými kurzy, které jsou distribuovány pomocí CD-ROMu, Internetu, Intranetu apod...
  • elektronické kurzy jsou založeny na programovém vybavení využívající nejen texty, ale i obrázky, grafy, zvukové a video záznamy
  • E-learning může být využíván na Intranetu instituce, tedy studující může studovat v prostorách školy, nebo může být zpřístupněn na Internetu, takže může být využit kterýkoliv počítač, který je k Internetů připojen
  • student nové informace přijímá nejenom sluchově, ale také vizuálním vjemem
  • hlavním argumentem pro zavádění e-learningu je vyšší efektivita procesu učení
  • Podle způsobu komunikace studentů s lektorem lze vzdělávání pomocí elearningových technologií rozdělit následovně:
   1. asynchronní e-learning - v současnosti je to asi nejrozvinutější elektronická forma výuky. Student samostatně prochází připraveným vzdělávacím programem. To znamená, že jak na studenty, tak na manažery, jsou kladené vysoké nároky na proces motivace k získávání nových poznatků.
   2. synchronní e-learning - nabízí možnost vzájemné komunikace mezi všemi zúčastněnými navzájem prostřednictvím tzv. virtuálních učeben. Tento způsob výuky je však stále omezen technickými možnostmi jako např. propustností datových sítí.

  Nahoru

 • Přínosy E-learningu

  • časově nezávislé individuální studium, student volí tolik času ke studiu jednotlivých témat, kolik sám potřebuje
  • sám si volí dobu kdy se chce studiu věnovat, vzdělává se ve chvíli kdy to potřebuje, sám si volí rychlost , formu a typ kursu
  • kdykoli se může k probrané látce vrátit a ověřit si svoje znalosti
  • rozšiřuje okruh příjemců výuky o lidi, kteří by se jinak nemohli vzdělávat kvůli nedostatku času, zdravotním problémům ...
  • e-learning nejenom vzdělává, ale i šíří a sdílí informace
  • v klasickém vzdělávání je v rámci hodnocení jistá závislost na lektorovi, hodnocení není objektivní a nemusí přesně korespondovat s úrovní znalostí studenta.V e-learningu je student hodnocen objektivně dle svých znalostí, získává okamžitě informaci o svých výsledcích

  Nahoru

 • Úskalí zavedení E-learningu

  • vysoké náklady na potřebné počítačové vybavení, řídící systém a koupi kurzu - mnohé firmy si nemohou dovolit tak vysokou jednorázovou sumu
  • nedostatečná motivace a chuť se sebevzdělávat a podcenění nutnosti celoživotního vzdělávání
  • to, že vzdělávání je jednou z nejdůležitějších priorit si mnohem více uvědomují moderní společnosti než jednotlivec
  • zvládnutí alespoň minimální počítačové gramotnosti, práce s PC, schopnost se pohybovat v elektronickém výukovém programu
  • nároky na odpovědnost a osobní rozvoj každého jednotlivce
  • problémy s přenosovou rychlostí, architekturou systému, softwarové a hardwarové vybavení
  • pokud zohledníme rentabilitu, není e-learning vhodný pro subjekty s nízkým počtem zaměstnanců
  • efektivita využití

  Nahoru

 • E-learning versus klasické vzdělávání

  E-learning
  • prvotní zdroj informací
  • větší efektivita a nová forma učení
  • produktové školení
  • masová výuka
  • stejná úroveň získaných informací
  • nejnovější informace, teoretické informace
  • objektivní hodnocení
  • absence osobního kontaktu


  Klasické vzdělávání
  • školení orientované na získávání nových dovedností, změnu chování
  • zastaralé učební osnovy a získávání přebytečných informací
  • subjektivita hodnocení
  • možnost diskuse a dialogu s ostatními
  • možnost navázat nové osobní kontakty
  • výměna zkušeností a znalostí v průběhu procesu učení
  • procvičení reálných situací

  Nahoru

 • Závěr

  • E-learning je chápán zejména jako nástroj pro podporu řádné prezenční výuky ve školách, ale také jako konkrétní možnost realizace celoživotního vzdělávání
  • nemá nahradit klasickou formu výuky, má ji pouze doplnit a nahradit její nedostatky

  Nahoru