Historie Knihovny v Dolním Benešově

Podle podkladů z obecních kronik 

             

1919 –                Ustanoven první knihovnický zákon, který každé obci v republice ukládá zřídit veřejnou knihovnu.

20.léta 20.století –   Založena Knihovna v Dolním Benešově. Přesný rok neznáme díky
                                  ztrátě pamětní knihy Dolního Benešova v roce 1920.

1938-                        První zmínka o knihovně v nově založené pamětní knize.

1946-                         Knihovna po válce znovu otevřena. Provoz zajišťují dobrovolníci. (Většinou učitelé, za obecní peníze.)

50. léta 20.století -  O provoz knihovny se starají členové Sdruženého kulturního klubu . Knihovna  je umístěna v jediné malé místnosti v rodinném domě.

                                  Knihy jejího fondu se balí do modrého papíru. Kromě veřejné lidové knihovny funguje v Dolním Benešově ještě Knihovna závodní při MSA.

1966-                 Činnost knihovny je přerušena kvůli odchodu pracovnice Sdruženého kulturního klubu, která měla knihovnu na starosti.

1969-                         Místní knihovna je přemístěna do zámecké budovy. Knihovnicí je p. Edita Blaštíková.

1970-                         Knihovna se těší velkému zájmu především u mládeže. Půjčuje sedvakrát týdně. Knihovna má fond 3 020 knih. Knihy jsou již obalené v PVC.

1971-                         Knihovna je začleněna v rámci Okresní knihovny Petra Bezruče Opava,

do systému střediskových knihoven. Je pracovištěm střediskové knihovny v Bolaticích. Nadřízenou institucí se stává ONV Opava.

1973-                         Vedoucí knihovny se stává paní Erika Konečná z Hlučína. Knihovna patří mezi nejúspěšnější v okrese. Pořádá výstavu o Petru Bezručovi.¨

1977-                         Celý fond je již přehledně uspořádán v regálech. Za dobrou práci obdržela knihovna Čestné uznání rady KNV v Ostravě.

1979-                         Na místo knihovnice nastupuje paní Dagmar Böhmová z Bolatic.

1980-                         Knihovna velice dobře prosperuje. Nadřazenou knihovnou v systému okresních knihoven jsou Kravaře.

1982-                         Vedoucí knihovny se stává mladá občanka Dolního Benešova s odborným vzděláním Jana Holečková. Knihovna pořádá besedy pro veřejnost, především knihovnické lekce pro školky a školy za účelem zvýšení bibliografické gramotnosti.

1986-                         Za Janu Güntherovou, která odchází na mateřskou dovolenou nastupuje na čas Věra Kuptíková z Hošťákovic.

                       Knihovna je přemístěna z nevyhovujících prostor na zámku do rekonstruovaného Domu služeb. Knižní fond již obsahuje 15 491 knih.

1988-                         Z mateřské dovolené se vrací bývalá knihovnice Jana Güntherová. Pro veřejnost jsou již vyhrazeny tři dny v týdnu.

90.léta 20.století-     Knihovní fond se neustále rozrůstá, roste i počet čtenářů. Překvapivě ubývá v knihovně dětí a mladých lidí, kteří vždy představovali nejpočetnější část čtenářské obce.

1991-                         Knihovnice Jana Güntherová odchází na mateřskou dovolenou. Zastupuje ji paní Růženka Řehořová z Bolatic.

1993-                         V prostorách knihovny se pod vedením knihovnice Jany Güntherové schází klub mladých knihovníků.

1996-                         Správa knihovny přechází pod Městský úřad Dolní Benešově.

1997-                Prostory knihovny jsou během roku zrekonstruovány a zvětšeny. Konečně může knihovna nabídnout i prostor k prezenčnímu studiu a aktivní relaxaci.

1998-                        V knihovně je zaveden prodej nových knih. Koná se první ročník výtvarné a literární soutěže „Jaro mýma očima“.

2001-                        Proběhlo převedení informací o fondu do elektronického katalogu. Knihovna je k 1.1. 2001 plně automatizovaná. Využívá knihovnický systém LANius. Čtenářům je na jednom počítači zpřístupněn on-line katalog.Vedoucí knihovny Jana Güntherová vypracovala projekt s názvem“Vytvoření informační infrastruktury v Městské knihovně v Dolním Benešově“ v rámci programu VISK3.Získaná dotace od Ministerstva kultury a výrazná finanční spoluúčast Města Dolní Benešov umožnila nákup nejmodernější techniky. Dále MSA a.s. prodala jedno PC knihovně za symbolickou cenu 1Kč. Počet čtenářů je 405 a počet knih ve fondu knihovny dosáhl k tomuto roku počtu 20 892.

2002-dosud-             Knihovna stále organizuje soutěž „Jaro mýma očima“ a podílí se spolu s kulturním domem na pořádání kulturních a kulturně-vzdělávachích akcí. Podílí se také na vydávání periodika Dolnobenešovský zpravodaj. Fond knihovny se nezadržitelně rozrůstá, je třeba neustále ho aktualizovat Díky omezeným prostorovým možnostem nejen nákupem nově vydaných titulů, o které je největší zájem, ale pochopitelně i vyřazováním starších knih.Roste zájem o informační služby,zejména internet.

                                                                                             Home