KATEDRA ANGLISTIKY A AMERIKANISTIKY
FILOZOFICKÁ FAKULTA MASARYKOVY UNIVERZITY
BRNO
1998
Tento text je součástí paralelního korpusu KAČENKA

***************************************************************************************

Informace o zdrojových textech a dalších českých vydáních jsou uvedeny na konci souboru.

***************************************************************************************

RUDYARD KIPLING:     RUDYARD KIPLING:     RUDYARD KIPLING:
THE JUNGLE BOOK     KNIHA DŽUNGLÍ      PRVNÍ KNIHA DŽUNGLÍ

             Přeložil         Přeložili 
             MILOŠ MAIXNER      ALOYS a HANA SKOUMALOVI

MOWGLI'S BROTHERS    MAUGLI A JEHO BRATŘI.  MAUGLÍHO BRATŘI

Now Rann, the Kite,   Sup Rann as domů     Číl příchod noci
brings home the night  přivedl noc,       zvěstoval,
That Mang, the Bat,   kterou netopýr vyplaší  Mang se už prohání.
sets free--       -
the herds are shut in  Stáda jsou zavřena v   Spí stáda v chlévech.
byre and hut,      chýži a chlév,      Pány jsme,
For loosed till dawn   jeť až do rána noc    než přijde svítání.
are we.         naší.
This is the hour of   Nastává hodina moci a  Slyš kel a spár a dráp
pride and power,     pýchy          a zub,
Talon and tusk and    pro tesák, pazour a   jako když zvoní kov.
claw.          dráp i zub.
Oh, hear the call! --  Slyšte volám! Hon    Kdo zákon džungle ctí,
Good hunting all     dobrý všem;       těm zní
That keep the Jungle   komu je džungle     náš pozdrav: dobrý
Law!           zákonem,         lov!
Night-Song in the    Noční zpěv v džungli.  Noční píseň džungle
Jungle.
It was seven o'clock   Bylo to o sedmé hodině  Dusno bylo ten večer v
of a very warm evening  za teplého večera v   Séónijské pahorkatině.
in the Seeonee hills   sionýských horách.    O sedmé procitl táta
when Father Wolf woke  Otec Vlk se probudil z  Vlk z denního spánku,
up from his day's    denního spánku,     podrbal se, zívl a
rest, scratched     poškrabal se, zívl a   jednu po druhé natáhl
himself, yawned, and   protáhl pracky, aby   tlapy, aby ze špiček
spread out his paws   vypudil pocit      zahnal ospalost. Máma
one after the other to  ospalosti z jich     Vlčice ležela mohutným
get rid of the sleepy  konců. Matka Vlčice   šedým čenichem opřena
feeling in the tips.   ležela, majíc svůj    o čtvero rejdivých,
Mother Wolf lay with   veliký čumák položený  kníkavých vlčat. Do
her big gray nose    napříč přes svá čtyři  sluje, ve které
dropped across her    válející se a kňučící  přebývali, jim svítil
four tumbling,      mláďata, a měsíc     otvorem měsíc.
squealing cubs, and   svítil do ústí      "Augrr!" ozval se táta
the moon shone into   jeskyně, kde všichni   Vlk, "je čas jít na
the mouth of the cave  žili. "Au-grh!"  lov." Užuž chtěl
where they all lived.  řekl Otec Vlk, "je    seběhnout ze stráně, a
"Augrh!" said Father   opět čas k lovu!" a   tu se před ním na
Wolf, "it is time to   chtěl právě seskočiti  prahu mihlo cosi
hunt again"; and he   s pahorku, když se tu  šerého s huňatým
was going to spring   přes práh přesunul    ohonem a zakňučelo:
downhill when a little  malý stín s huňatým   "Zdar tobě, vlčí
shadow with a bushy   ohonem a zakňučel:    náčelníku. Zdar a
tail crossed the     "Zdar Tobě,    silné bílé tesáky tvým
threshold and whined:  Náčelníku Vlků! A zdar  dětičkám, nechť tady
"Good luck go with    a silné bílé zuby tvým  na světě nezapomínají
you, O Chief of the   ušlechtilým dětem, aby  na hladovce."
Wolves; and good luck  nikdy nezapomněli
and strong white teeth  hladových tohoto
go with the noble    světa!"
children, that they
may never forget the
hungry in this world."
It was the jackal --   Byl to šakal, Tabaki,  Byl to šakal ---
Tabaqui, the Dish-    vylizovač mis. Indičtí  Tabákí neboli Dojídač
licker -- and the    vlci pohrdají Tabakim,  --- a indičtí vlci
wolves of India     protože stále pobíhá   Tabákím opovrhují,
despise Tabaqui     tropě neplechu a     protože pořád jen lítá
because he runs about  roznáší klevety a žere  a lumpačí a klevetí a
making mischief, and   hadry a kusy kůže s   živí se hadry a kůžemi
telling tales, and    vesnických smetišť.   z vesnického smetiště.
eating rags and pieces  Ale vlci se ho při tom  Ale přitom z něho mají
of leather from the   bojí, protože Tabaki   strach, protože on se
village rubbish-heaps.  je více než kdokoli   z celé džungle nejspíš
They are afraid of him  jiný v džungli      pomine: to se pak
too, because Tabaqui,  náchylen k sešílení, a  přestane bát, běhá
more than any one else  pak zapomene, že se   pralesem a kdekoho
in the jungle, is apt  kdy koho bál, a     kouše. Před pominutým
to go mad, and then he  probíhá lesem, kousaje  Tabákím uteče a zaleze
forgets that he was   vše, co mu přijde v   i tygr, protože nic
ever afraid of any    cestu. I tygr uteče a  horšího než pominutost
one, and runs through  skryje se, když malý   nemůže dravce potkat.
the forest biting    Tabaki sešílí, neboť   My tomu říkáme
everything in his way.  šílenost jest      vzteklina, oni zas
Even the tiger hides   nejhanebnější věci,   dívání neboli
when little Tabaqui   které může divoký tvor  pominutost --- a
goes mad, for madness  propadnouti. Lidé tomu  prchají před ní, jak
is the most       říkají vzteklina, ale  mohou.
disgraceful thing that  v džungli tomu říkají
can overtake a wild   dewanee - šílenost - a
creature. We call it   prchají.
hydrophobia, but they
call it dewanee -- the
madness -- and run.
"Enter, then, and    "Tedy pojď a podívej   "Pojď dál a podívej
look," said Father    se," řekl Otec Vlk    se," řekl upjatě táta
Wolf, stiffly; "but   upiatě; "ale není zde  Vlk, "ale k snědku
there is no food     ani kouska potravy."   tady nic není."
here."
"For a wolf, no," said  "Pro Vlka ne, věřím,"  "Pro vlka snad ne,"
Tabaqui; "but for so   řekl Tabaki; "ale pro  řekl Tabákí, "ale
mean a person as     osobu tak nízkou, jako  chuďas jako já si
myself a dry bone is a  jsem já, je suchá kost  pochutná i na suché
good feast. Who are   znamenitou hostinou.   kosti. Copak si můžeme
we, the Gidur-log [the  Kým jsme my, Gidur-log  my, Gídar lóg (neboli
Jackal People], to    (šakalí národ),     šakalí lid), vybírat?"
pick and choose?" He   abychom vybírali a    A už drandil do
scuttled to the back   volili?" Odlezl do    jeskyně a v koutě
of the cave, where he  pozadí jeskyně, kde   vyslídil srnčí kost se
found the bone of a   nalezl srnčí kost se   špetkou masa. Posadil
buck with some meat on  zbytkem masa, a usedl  se a s chutí ji
it, and sat cracking   hryzaje vesele její   křoupal.
the end merrily.     konec.
"All thanks for this   "Pěkné díky za tuto   "Mockrát  děkuji  za
good meal," he said,   výbornou večeři," řekl  pohoštění,"  řekl  a
licking his lips. "How  pak, olizuje pysky.   olízl   si   pysky.
beautiful are the    "Jak krásny jsou vaše  "Dětičky      máte
noble children! How   ušlechtilé dítky! Jak  překrásné! Ty  jejich
large are their eyes!  veliké mají oči! A jak  velikánské  oči!  V
And so young too!    jsou mlády! Vskutku,   takovém  útlém  věku!
Indeed, indeed, I    vskutku, vždyť jsem si  Bodejť,  jako  bych
might have remembered  měl hned pomysliti, že  zapomněl, že královské
that the children of   děti královské jsou   děti  jsou mužné  od
kings are men from the  muži hned od       prvopočátku."
beginning."       narození!"
Now, Tabaqui knew as   Nuže, Tabaki věděl tak  Tabákí dobře věděl, že
well as any one else   dobře jako kdokoliv   se nemá dětem říkat
that there is nothing  jiný, že není na světě  chvála do očí. S
so unlucky as to     nic, co by tak      radostí se pásl na
compliment children to  přinášelo neštěstí,   rozpacích táty Vlka i
their faces; and it   jako lichotiti dětem   mámy Vlčice.
pleased him to see    do očí; proto měl
Mother and Father Wolf  radost vida Matku a
look uncomfortable.   Otce Vlka hledící
             velmi mrzutě před
             sebe.
Tabaqui sat still,    Tabaki seděl tiše,    Chvíli poseděl a
rejoicing in the     raduje se z neplechy,  liboval si, jaké
mischief that he had   kterou ztropil, a řekl  lumpáctví zas provedl,
made, and then he said  pak zlomyslně:      až najednou škodolibě
spitefully:                    řekl:
"Shere Khan, the Big   "Šir Chan, Veliký,    "Mohutný Šér Chán
One, has shifted his   změnil loviště. Chce   střídá loviště.
hunting-grounds. He   honiti v nastávajícím  Prozradil mi, že
will hunt among these  měsíci v těchto     příští měsíc bude
hills during the next  horách, jak mi řekl."  lovit tady v
moon, so he has told               pahorkatině."
me."
Shere Khan was the    Šir Chan byl tygr    Tygr Šér Chán bydlel
tiger who lived near   žijící u řeky      dvacet mil dál poblíž
the Waingunga River,   Waingungy, asi dvacet  řeky Vaingangy.
twenty miles away.    kilometrů dále.
"He has no right!"    "K tomu nemá práva,"   "Vždyť na to nemá
Father Wolf began    rozzlobil se Otec Vlk,  právo!" utrhl se
angrily. "By the Law   "Podle zákona Džungle  zlostně táta Vlk.
of the Jungle he has   nemá práva změniti    "Podle zákona džungle
no right to change his  bydliště bez řádné    nemá právo stěhovat se
quarters without fair  výstrahy. Vystraší a   jinam, dokud to předem
warning. He will     zaplaší každou zvířecí  neoznámí. Vyplaší nám
frighten every head of  nohu na deset mil - a  zvěř na deset mil
game within ten miles;  já - já mám v těchto   kolem a já --- já
and I -- I have to    dnech loviti za dva!"  abych lovil za dva."
kill for two, these
days."
"His mother did not   "Jeho matka jej     "Však mu matka pro nic
call him Lungri [the   nadarmo nenazvala    za nic neříkala Langrá
Lame One] for      Lungri, Chromec,"    (Chromec)," pronesla
nothing," said Mother  řekla klidně Matka    klidně máma Vlčice.
Wolf, quietly. "He has  Vlčice. "Byl od     "Od narození je na
been lame in one foot  narození na jednu nohu  jednu nohu chromý.
from his birth. That   chromý. Proto lovil   Proto taky zabíjí
is why he has only    vždy jen dobytek.    jenom dobytek.
killed cattle. Now the  Vesničané Waingungy se  Vesničané od Vaingangy
villagers of the     naň zlobí; a teď     se na něho zlobí a teď
Waingunga are angry   přišel sem, aby     nám přijde rozzlobit
with him, and he has   rozzlobil i naše     ještě naše vesničany.
come here to make our  vesničany. Budou     Široko daleko budou po
villagers angry. They  honiti po něm v naší   něm v džungli slídit,
will scour the jungle  džungli, až bude někde  a my abychom i s dětmi
for him when he is far  daleko a my a naše    utíkali před zapálenou
away, and we and our   děti abychom prchali,  trávou. Moc jsme za to
children must run when  až bude tráva v     Šér Chánovi vděčni."
the grass is set     džungli zapálena.
alight. Indeed: we are  Věru, jsme velmi
very grateful to Shere  vděčni Širu Chanovi!"
Khan!"
"Shall I tell him of   "Mám mu vyříditi vaši  "Mám mu o tom říct?"
your gratitude?" said  vděčnost?" řekl     řekl Tabákí.
Tabaqui.         Tabaki.
"Out!" snapped Father  "Ven!" štěkl Otec Vlk.  "Táhni!" utrhl se na
Wolf. "Out, and hunt   "Ven, a hoň se svým   něho táta Vlk. "Táhni
with thy master. Thou  pánem. Natropil jsi   si lovit se svým
hast done harm enough  dosti neplechy za    pánem. Na jeden večer
for one night."     dnešní noc."       jsi toho spískal až
                         dost."
"I go," said Tabaqui,  "Jdu," řekl klidně    "Jdu," řekl klidně
quietly. "Ye can hear  Tabaki. "Můžete     Tabákí. "Už je ho, Šér
Shere Khan below in   slyšeti Šira Chana    Chána, slyšet dole v
the thickets. I might  dole v houštině. Mohl  houští. Zbytečně jsem
have saved myself the  jsem si uspořiti své   vám to vyřizoval."
message."        poselství."
Father Wolf listened,  Otec Vlk naslouchal a  Táta Vlk zbystřil
and in the dark valley  dole v údolí, běžícím  sluch a zdola z
that ran down to a    k malé říčce, slyšel   úžlabiny, svažující se
little river, he heard  suché, mrzuté, řezavé,  k říčce, zaslechl
the dry, angry,     zpěvavé kručení tygra,  nevlídné, zlostné,
snarly, singsong whine  jenž chybil zvěř a    podrážděné lamentování
of a tiger who has    nechytiv ničeho nedbá,  tygra, který nic
caught nothing and    zví-li to celá      neulovil a klidně to
does not care if all   džungle.         zvěstuje celé džungli.
the jungle knows it.
"The fool!" said     "Hlupák," řekl Otec   "Trdlo!" řekl táta
Father Wolf. "To begin  Vlk; "začíti noční    Vlk. "S takovým
a night's work with   dílo takovýmto hlukem!  lomozem se pouštět na
that noise! Does he   Což myslí, že naši    noční lov! Copak si o
think that our buck   kozli jsou jako jeho   našich srncích myslí,
are like his fat     tuční waingungští    že jsou jako ti
Waingunga bullocks?"   voli?"          vypasení býčci od
                         Vaingangy?"
"H'sh! It is neither   "H'š; to není ani vůl  "Pst!" okřikla ho máma
bullock nor buck that  ani kozel, co Šir Chan  Vlčice. "Dnes večer
he hunts to-night,"   dnes loví," řekla    neloví volka ani
said Mother Wolf; "it  Matka Vlčice. "Je to   srnce. Loví člověka."
is Man." The whine had  Člověk." Kručení  Kvílení přešlo do
changed to a sort of   změnilo se v jakési   jakéhosi vrnění,
humming purr that    hučivé a dunivé     zdánlivě doléhajícího
seemed to roll from   předení, jež se zdálo  ze všech stran.
every quarter of the   přicházeti současně se  Dřevorubci a cikáni,
compass. It was the   všech stran světa. Byl  nocující pod širou
noise that bewilders   to hluk, jenž děsí    oblohou, se někdy toho
wood-cutters, and    dřevaře a cikány spící  vrnění tak polekají,
gipsies sleeping in   pod širým nebem a    že se vrhnou tygrovi
the open, and makes   vhání je někdy      přímo do tlamy.
them run sometimes    strachem přímo do
into the very mouth of  tygrovy tlamy.
the tiger.
"Man!" said Father    "Člověk!" řekl Otec   "Člověka!" řekl táta
Wolf, showing all his  Vlk, vyceniv všechny   Vlk a vycenil bílé
white teeth. "Faugh!   své bílé zuby. "Fa-uf!  zuby. "Jdi, jdi! Copak
Are there not enough   Což není dosti brouků  není v tůních dost
beetles and frogs in   a žab v bažinách, že   brouků a žab --- to
the tanks that he must  musí jisti Člověka, a  musí požírat člověka,
eat Man -- and on our  ještě k tomu na naší   a zrovna v našem
ground too!"       půdě?"          lovišti!"
The Law of the Jungle,  Džunglí Zákon, který   Pro každý příkaz má
which never orders    nikdy ničeho       zákon džungle nějaký
anything without a    nenařizuje bez důvodu,  důvod. Požírat člověka
reason, forbids every  zapovídá všeliké zvěři  šelmám zakazuje. Zabít
beast to eat Man     jísti Člověka, vyjma   ho smějí jenom tehdy,
except when he is    ukazuje-li svým dětem,  když učí mláďata
killing to show his   kterak zabíjet - a pak  zabíjení, a to ještě
children how to kill,  musí loviti mimo     musí lovit mimo
and then he must hunt  hranice lovišť své    loviště své smečky
outside the hunting-   smečky nebo svého    nebo svého houfu.
grounds of his pack or  kmene. Pravým důvodem  Hlavní důvod je ten,
tribe. The real reason  toho jest, že zabíti   že po zabití nějakého
for this is that man-  člověka znamená dříve  člověka co nevidět
killing means, sooner  či později příchod    přitrhnou na slonech
or later, the arrival  bílých lidí na      bílí muži s puškami a
of white men on     slonech, s ručnicemi a  stovky hnědých mužů s
elephants, with guns,  sty hnědých mužů s    gongy, raketami a
and hundreds of brown  gongy a raketami a    loučemi. Celá džungle
men with gongs and    pochodněmi, A pak trpí  to pak odpyká! Šelmy
rockets and torches.   v džungli kde kdo.    samy uvádějí někdy
Then everybody in the  Avšak zvěř sama mezi   jiný důvod: člověk je
jungle suffers. The   sebou udává za důvod   nad jiné tvory slabý a
reason the beasts give  tohoto zákona, že je   bezbranný a sahat na
among themselves is   Člověk nejslabším a   něj se nesluší. Kdo
that Man is the     nejbezbrannějším ze   požírá člověka, ten
weakest and most     všech živých tvorů, a  prý --- a je to svatá
defenseless of all    že není důstojno     pravda --- dostane
living things, and it  sportovníka dotknouti  prašivinu a vypadají
is unsportsmanlike to  se ho. Říkají také - a  mu zuby.
touch him. They say   to je pravda - že
too -- and it is true  lidojedi zprašiví a
-- that man-eaters    ztratí zuby.
become mangy, and lose
their teeth.
The purr grew louder,  Předení stalo se     Vrnění zesílilo, až
and ended in the full-  hlasitějším a skončilo  nakonec, to jak tygr
throated "Aaarh!" of   plnohrdlým "Aáarh!"   vyrazil, přešlo v
the tiger's charge.   tygřího útoku.      břeskné "Rrrá!"
Then there was a howl  Pak se rozlehlo řvaní  Šér Chán zavyl --- to
-- an untigerish howl  - netygrovské řvaní   tygři obyčejně
-- from Shere Khan.   Šir Chanovo.    nedělají. "Minul
"He has missed," said  "Chybil se," řekla    kořist," řekla máma
Mother Wolf. "What is  Matka Vlčice, "Ale, co  Vlčice. "Co to?"
it?"           to jest?"
Father Wolf ran out a  Otec Vlk vyběhl     Táta Vlk vyběhl pár
few paces and heard   několik kroků a slyšel  kroků za ním a
Shere Khan muttering   Šira Chana mumlajícího  uslyšel, jak Šér Chán
and mumbling savagely,  divoce a válejícího se  vztekle brumlá a bručí
as he tumbled about in  dole v houští.      a válí se v podrostu.
the scrub.
"The fool has had no   "Ten hlupec nedovedl   "Z nerozumu skočil
more sense than to    nic lepšího, nežli že  hlupák na táborový
jump at a wood-     skočil do ohně ve    oheň dřevorubců a
cutters' camp-fire, so  dřevařově tábořišti a  spálil si běhy,"
he has burned his    spálil si nohy," řekl  zachechtal se táta
feet," said Father    Otec Vlk s uspokojivým  Vlk. "Je u něho
Wolf, with a grunt.   bručením, "Tabaki je s  Tabákí."
"Tabaqui is with him."  ním."
"Something is coming   "Něco přichází sem    "Něco se dere na
uphill," said Mother   nahoru," řekla Matka   kopec," řekla máma
Wolf, twitching one   Vlčice, stříhajíc    Vlčice a zastříhala
ear. "Get ready."    uchem. "Buď       jedním uchem. "Dej
             připraven."       pozor."
The bushes rustled a   Křoví trochu v      Houštiny v mlází
little in the thicket,  houštině zapraskalo a  zašustily a táta Vlk
and Father Wolf     Otec Vlk se schýlil až  přisedl a chystal se
dropped with his     k zemi s prackami,    ke skoku. Být tak
haunches under him,   složenými pod sebou,   někdo z vás při tom,
ready for his leap.   připraven ke skoku. A  tak uviděl věc přímo
Then, if you had been  pak, kdybyste se byli  úžasnou --- vlk
watching, you would   dívali, mohli jste    nedoskočil. Vrhl se
have seen the most    viděti nejpodivnější   vpřed, ještě než
wonderful thing in the  věc na světě - vlka   spatřil, na co se
world -- the wolf    zaraženého uprostřed   vrhá, a vší mocí se
checked in mid-spring.  skoku. Skočil dříve,   pak zarazil. Dopadlo
He made his bound    nežli viděl nač skáče,  to tak, že se vymrštil
before he saw what it  a pak se namáhal     nějakých pět stop
was he was jumping at,  zaraziti se. Výsledkem  vzhůru a dopadl téměř
and then he tried to   bylo, že se vymrštil   tam, odkud vylítl.
stop himself. The    kolmo vzhůru do
result was that he    vzduchu na čtyři či
shot up straight into  pět stop a dopadl
the air for four or   téměř na totéž místo,
five feet, landing    s něhož vyskočil.
almost where he left
ground.
"Man!" he snapped. "A  "Člověk!" řekl.     "Člověk!" zaštěkl.
man's cub. Look!"    "Lidské mládě! Podívej  "Člověčí mládě.
             se!"           Podívej se!"
Directly in front of   Přímo před ním, držíc  Přímo před ním stálo a
him, holding on by a   se za nízkou větev,   přidržovalo se nízké
low branch, stood a   stálo nahé hnědé     větve nahaté hnědé
naked brown baby who   děcko, jež dovedlo    děcko, pouhé batole --
could just walk, as   právě chodit. -     - takové hebounké a
soft and as dimpled a  Nejměkčí a        dolíčkovaté škvrně do
little thing as ever   nejdolíčkovatější to   vlčí sluje v noci hned
came to a wolf's cave  droboučké stvořeníčko,  tak nevkročí. Se
at night. He looked up  jaké kdy vkročilo za   smíchem si měřilo tátu
into Father Wolf's    noci do vlčí jeskyně.  Vlka.
face and laughed.    Pohlédlo Otci Vlku do
             tváře a zasmálo se.
"Is that a man's cub?"  "Je to lidské mládě?"  "Cože, člověčí mládě?"
said Mother Wolf. "I   ptala se Matka Vlčice;  řekla máma Vlčice.
have never seen one.   "neviděla jsem nikdy   "Jakživa jsem žádné
Bring it here."     žádného. Podej mi je!"  neviděla. Podej mi
                         je."
A wolf accustomed to   Vlk je zvyklý      Vlk, zvyklý nosit
moving his own cubs   přenášeti svá vlastní  vlastní mláďata,
can, if necessary,    mláďata a dovede, je-  popadne do huby třeba
mouth an egg without   li potřebí, držeti v   vejce a nerozmáčkne
breaking it, and     hubě vejce, aniž by je  je. A tak táta Vlk
though Father Wolf's   rozmáčkl; čelisti Otce  sevřel zezadu dítě
jaws closed right on   Vlka zavřely se přes   čelistmi a bez
the child's back not a  hřbet dítěte, aniž by  nejmenšího škrábnutí
tooth even scratched   i jen seškrábly jeho   je položil mezi
the skin, as he laid   kůži, a Vlk položil   vlčata.
it down among the    dítě na zemi mezi svá
cubs.          vlastní mláďata.
"How little! How     "Jak je malé! Jaké je  "Takový drobeček!
naked, and -- how    nahé - hleď! Jak je   Takový naháček --- a
bold!" said Mother    statečné!" řekla Matka  jak si troufá!" zjihla
Wolf, softly. The baby  Vlčice měkce. Dítě    máma Vlčice. Děcko se
was pushing his way   razilo si cestu mezi   mezi vlčaty prodralo
between the cubs to   vlčaty, aby se dostalo  až k ní, aby se
get close to the warm  blíže k teplé její    zahřálo. "Hehe! Krmí
hide. "Ahai! He is    kožešině. "Aha!     se spolu s druhými. To
taking his meal with   Pohleď, přiživuje se s  je tedy člověčí mládě?
the others. And so    ostatními. A tak to je  Jestlipak se některý
this is a man's cub.   tedy lidské mládě. Nu,  vlk může honosit tím,
Now was there ever a   bylo kdy vlka, aby se  že má mezi svou
wolf that could boast  mohl chlubiti, že měl  drobotinou člověčí
of a man's cub among   lidské mládě mezi    mládě?"
her children?"      svými vlčaty?"
"I have heard now and  "Slýchal jsem tu a tam  "Slýchal jsem o tom,
again of such a thing,  o čemsi podobném, ale  ale v naší smečce a za
but never in our pack  nikdy v naší smečce   našich časů se to
or in my time," said   ani za mé doby," řekl  nestalo," řekl Vlk.
Father Wolf. "He is   Otec Vlk. "Je nadobro  "Chybí mu srst, a
altogether without    bez srsti, a mohl bych  klepnout ho nohou, je
hair, and I could kill  jej zabíti dotekem    po něm. Koukej, jak se
him with a touch of my  nohy. Ale podívej se,  na nás dívá a vůbec se
foot. But see, he    kouká na nás a nebojí  nebojí."
looks up and is not   se."
afraid."
The moonlight was    Náhle bylo měsíční    Měsíční záře v ústí
blocked out of the    světlo zahrazeno při   jeskyně potuchla,
mouth of the cave, for  ústí jeskyně, a Šir   hranatou hlavou a
Shere Khan's great    Chanova čtverhranná   plecemi se do otvoru
square head and     lebka a plece vtiskly  vklínil Šér Chán.
shoulders were thrust  se do vchodu. Tabaki   Tabákí za ním
into the entrance,    kvičel za ním: "Můj   zapištěl: "Pane můj,
Tabaqui, behind him,   veliteli, tam, tam    pane můj, tudy vešlo."
was squeaking: "My    vešlo!"
Lord, my Lord, it went
in here!"
"Shere Khan does us   "Šir Chan prokazuje   "Šér Chán nám
great honour," said   nám velikou čest."    prokazuje velkou
Father Wolf, but his   řekl Otec Vlk, ale    čest," řekl táta Vlk,
eyes were very angry.  jeho oči planuly velmi  ale koukal zlostně.
"What does Shere Khan  hněvivě. "Čeho jest   "Copak si Šér Chán
need?"          potřebí Širu Chanovi.  přeje?"
             Co chce?"
"My quarry. A man's   "Svou kořist. Lidské   "Svou kořist. Vešlo
cub went this, way"   mládě sem vešlo," řekl  sem člověčí mládě.
said Shere Khan. "Its  Šir Chan. "Jeho rodiče  Rodiče mu utekli.
parents have run off.  uprchli. Dejte mi je   Vydej mi je.
Give it to me."     sem."
Shere Khan had jumped  Šir Chan vskočil do   Jak říkal táta Vlk,
at a wood-cutter's    drvoštěpova večerního  Šér Chán opravdu
campfire, as Father   ohně, jak řekl Otec   skočil po táborovém
Wolf had said, and was  Vlk, a byl zuřiv     ohni dřevorubců a teď
furious from the pain  bolestí svých      zuřil, jak ho bolí
of his burned feet.   spálených tlap. Ale   spálené tlapy. Jenže
But Father Wolf knew   Otec Vlk věděl, že    ústí sluje, to táta
that the mouth of the  ústí jeskyně je příliš  Vlk věděl, je úzké a
cave was too narrow   těsné, aby mohl tygr   tygr jím neprojde. Už
for a tiger to come in  jím prolézti. I tam,   tak měl plece i tlapy
by. Even where he was,  kde Šir Chan již byl,  smáčknuty a jak nějaký
Shere Khan's shoulders  byla jeho ramena a    zápasník v sudu nemohl
and fore paws were    přední tlapy sevřeny   se hnout.
cramped for want of   nedostatkem místa,
room, as a man's would  jako by se dělo
be if he tried to    člověku, jenž by měl
fight in a barrel.    bojovati stlačen do
             sudu.
"The Wolves are a free  "Národ Vlčí je národ   "Vlci jsou svobodný
people," said Father   svobodný," odpověděl   lid," řekl táta Vlk.
Wolf. "They take     Otec Vlk; "přijímá    "Dávají si poroučet
orders from the Head   rozkazy jen od      jenom od náčelníka
of the Pack, and not   náčelníka smečky a ne  smečky, ne od nějakého
from any striped     od nějakého       pruhovaného zabíječe
cattle-killer. The    pruhovatého dávitele   dobytka. Člověčí mládě
man's cub is ours --   dobytka. Lidské mládě  je naše --- zabijeme
to kill if we choose."  je naše - abychom je   je sami, až se nám
             třeba zabili. zachce-  zlíbí."
             li se nám."
"Ye choose and ye do   "Vy můžete chtít a vy  "Zlíbí --- nezlíbí. To
not choose! What talk  také nemůžete chtít,   jsou mi řeči. Při
is this of choosing?   Jaká je to řeč o     býku, kterého jsem
By the Bull that I    chtění? U vola, jejž   zabil, mám tady čumět
killed, am I to stand  jsem zabil, mám snad   do tvého psího pelechu
nosing into your dog's  tu státi a civěti do   a vymáhat, co mi
den for my fair dues?  vašeho psího pelechu   patří? To ti povídám
It is I, Shere Khan,   na to, co mi právem   já, Šér Chán."
who speak!"       patří? Jsem to já, Šir
             Chan, jenž mluví."
The tiger's roar     Tygrovo řvaní naplnilo  Slují se hromově
filled the cave with   jeskyni hromem, Matka  rozlehl tygří řev.
thunder. Mother Wolf   Vlčice setřásla se    Máma Vlčice střásla
shook herself clear of  sebe svá mláďata a    mláďata, vymrštila se
the cubs and sprang   vyskočila v před, s   a oči jako dvé
forward, her eyes,    očima jako dva zelené  zelených měsíců ze tmy
like two green moons   měsíce ve tmách, čelíc  upřela na planoucí oči
in the darkness,     planoucím zrakům Šir   Šér Chánovy.
facing the blazing    Chanovým.
eyes of Shere Khan.
"And it is I, Raksha   "A jsem to já, Rakša   "A to ti zas, Langrá,
[the Demon], who     (Démon), jež       odpovídám já, Rákšasí
answer. The man's cub  odpovídám. Lidské    (Ďáblice). Člověčí
is mine, Lungri --    mládě je moje, Lungri,  mládě je moje ---
mine to me! He shall   mé vlastní! Nebude    navždy moje. Nedám je
not be killed. He    zabito. Má žíti, aby   zabít. Zůstane naživu,
shall live to run with  běhalo se smečkou a   se smečkou bude běhat
the Pack and to hunt   honilo se smečkou; a   a se smečkou bude
with the Pack; and in  na konec - pohleď, ty  lovit. A nakonec, dej
the end, look you,    lovče malých nahých   pozor, ty lovče
hunter of little naked  štěňat, žabolovče,    nahatých mláďat --- ty
cubs -- frog-eater --  rybobijče, na konec   žroute žab --- ty
fish-killer, he shall  bude loviti tebe! A   zabíječi ryb ---, on
hunt thee! Now get    teď se kliď odtud,    uloví tebe. Kliď se,
hence, or by the     anebo u sambhura, jejž  nebo při Sámbharu,
Sambhur that I killed  jsem zabila --- já    kterého jsem skolila
(I eat no starved    nejím vyhladovělého   (hladovým dobytkem se
cattle), back thou    dobytka - poběhneš    já neživím), vrátíš
goest to thy mother,   domů k své mámě, ty   se, připálená šelmo
burned beast of the   popálená džunglí     džungle, k matce ještě
jungle, lamer than    bestie, chromější    chromější, než jsi
ever thou camest into  ještě, nežli jsi     přišel na svět.
the world! Go!"     přišel na svět. Jdi!"  Táhni!"
Father Wolf looked on  Otec Vlk hleděl     Táta Vlk všecek
amazed. He had almost  udiven. Bylť již     zkoprněl. Pomalu už
forgotten the days    skorem zapomněl oněch  zapomněl na to, že si
when he won Mother    dnů, kdy dobyl Matky   kdysi mámu Vlčici
Wolf in fair fight    Vlčice v čestném boji  poctivě vybojoval
from five other     proti pěti jiným     proti pěti jiným
wolves, when she ran   vlkům, když ještě    vlkům; běhala tehdy se
in the Pack and was   běhala ve smečce a    smečkou a ne nadarmo
not called the Demon   nebyla zvána Ďáblicí z  jí říkali Ďáblice.
for compliment's sake.  pouhé zdvořilosti. Šir  Tátovi by se byl Šér
Shere Khan might have  Chan byl by čelil Otci  Chán ještě postavil,
faced Father Wolf, but  Vlkovi, ale nemohl    ale na mámu Vlčici si
he could not stand up  vytrvati proti Matce   netroufal. Věděl, že
against Mother Wolf,   Vlčici, neboť věděl,   máma Vlčice je proti
for he knew that where  že na místě, kde byl,  němu ve výhodě a bude
he was she had all the  byly všechny výhody na  se rvát na život a na
advantage of the     její straně, a že by   smrt. Pozpátku tedy s
ground, and would    bojovala na smrt.    vrčením couvl z ústí
fight to the death. So  Stáhl se tedy bruče na  sluje a zvenku zařval:
he backed out of the   zad k ústí jeskyně a
cave-mouth growling,   když byl venku,
and when he was clear  zahulákal:
he shouted:
"Each dog barks in his  "Každý pes štěká ve   "Na dvorku si každý
own yard! We will see  svém pelechu! Uvidíme,  pes štěká po svém!
what the Pack will say  co řekne smečka tomuto  Uvidíme, co tomu řekne
to this fostering of   pěstování lidských    smečka, že si
man-cubs. The cub is   mláďat. Mládě je mé a  pěstujete člověčí
mine, and to my teeth  mým zubům se na konec  mládě. Mládě je moje a
he will come in the   dostane, vy huňatí    nakonec mi přece padne
end, O bush-tailed    zloději!"        do zubů, vy zloději s
thieves!"                     chundelatým ohonem!"
Mother Wolf threw    "Matka Vlčice ulehla   Všecka udýchaná vrhla
herself down panting   oddechujíc mezi svá   se Vlčice k svým
among the cubs, and   mláďata a Otec Vlk    mláďatům. Vlk jí
Father Wolf said to   řekl vážně:       rozvážně řekl:
her gravely:
"Shere Khan speaks    "V tom má Šir Chan    "To má Šér Chán
this much truth. The   pravdu. Mládě musí    pravdu. Musíme mládě
cub must be shown to   býti ukázáno smečce.   ukázat smečce. Chceš
the Pack. Wilt thou   Chceš je posud      si je tedy, mámo,
still keep him,     podržeti, Matko?"    ponechat?"
Mother?"
"Keep him!" she     "Podržeti,"       "Ponechat?" vyjekla.
gasped. "He came     oddechovala Vlčice.   "Přišlo k nám v noci
naked, by night, alone  "Přišlo nahé, v noci,  nahaté, opuštěné a
and very hungry; yet   samo a velmi hladové;  hladové, ale strach
he was not afraid!    ale nebálo se! Hleď,   nemělo. Vida, jak
Look, he has pushed   odstrčilo již jedno z  odstrčilo jedno mé
one of my babes to one  mých dětí. A tento    robátko. Ten chromý
side already. And that  chromý řezník by jej   řezník je málem zabil
lame butcher would    byl zabil a utekl pak  a upláchl k Vainganze.
have killed him, and   k Waingunze, a      Na oplátku by nám pak
would have run off to  vesničané by prohonili  vesničané prosmýčili
the Waingunga while   celé naše loviště, aby  kdejaké doupě. Jestli
the villagers here    se pomstili. Lež tiše,  si je ponechám? Toť se
hunted through all our  malá žabičko. Maugli -  ví, že si je ponechám.
lairs in revenge! Keep  neboť ti budu říkati   Lež, žabáčku, Mauglí -
him? Assuredly I will  Maugli, žábě - přijde  -- budu ti říkat žabák
keep him. Lie still,   čas, kdy budeš honiti  Mauglí ---, tak jako
little frog. O thou   Šira Chana, jako on   Šér Chán lovil tebe,
Mowgli, -- for Mowgli,  dnes honil tebe."    tak ty jednou ulovíš
the Frog, I will call               Šér Chána."
thee, -- the time will
come when thou wilt
hunt Shere Khan as he
has hunted thee!"
"But what will our    "Co však řekne naše   "Ale co tomu řekne
Pack say?" said Father  smečka?" řekl Otec    naše smečka?" řekl
Wolf.          Vlk.           táta Vlk.
The Law of the Jungle  Zákon Džungle stanoví  Jak stanoví zákon
lays down very clearly  velmi zřetelně, že se  džungle, když si
that any wolf may,    má vlk, když se ožení,  nějaký vlk vyhledá
when he marries,     vzdáliti od smečky, k  družku, může ze své
withdraw from the Pack  níž náleží; ale hned,  smečky odejít. Jakmile
he belongs to; but as  jakmile jsou jeho    se však jeho mláďata
soon as his cubs are   mláďata dosti stará,   postaví na nohy, musí
old enough to stand on  aby dovedla státi na   je přivést do
their feet he must    nohách, musí je     shromáždění celé
bring them to the Pack  přivésti před Radu    smečky. Scházívají se
Council, which is    Smečky, odbývanou    za úplňku, aby je
generally held once a  obecně jednou za měsíc  ostatní vlci
month at full moon, in  za úplňku, aby je    rozeznali. Po
order that the other   ostatní vlci poznali.  prohlídce si mohou
wolves may identify   Po této prohlídce jest  mláďata běhat, kam se
them. After that     vlčatům volno běhati,  jim zachce, a dokud si
inspection the cubs   kam se jim chce, a    takové mládě samo
are free to run where  pokud nezabili svého   neskolí jelena, běda
they please, and until  prvního kozla, neplatí  dospělému vlkovi ze
they have killed their  žádná výmluva pro    smečky, který by je
first buck no excuse   dospělého vlka smečky,  zabil. Dopadený vrah
is accepted if a grown  jenž by některé z nich  neujde trestu smrti.
wolf of the Pack kills  zabil. Trestem je     Zamyslete se a
one of them. The     smrt, kdekoli je vrah  uvidíte, že to tak
punishment is death   dopaden; a chcete-li   musí být.
where the murderer can  jen minutku přemýšlet,
be found; and if you   uznáte, že tomu nemůže
think for a minute you  býti jinak.
will see that this
must be so.
Father Wolf waited    Otec Vlk čekal, až    Táta Vlk počkal, až se
till his cubs could   jeho mláďata trochu   mláďata trochu naučí
run a little, and then  běhala, a pak v noci o  běhat. Když se pak
on the night of the   shromáždění smečky    jednu noc smečka
Pack Meeting took them  vzal je s Mauglim a   sešla, zavedl je i s
and Mowgli and Mother  Matkou Vlčicí k     Mauglím a s mámou
Wolf to the Council   Poradní Skále vrcholku  Vlčicí na Poradní
Rock -- a hilltop    to pokrytému kameny a  skálu --- byl to
covered with stones   valouny, kde by se    skalnatý, balvanitý
and boulders where a   mohlo skrýti na sto   vršek, vešlo se na něj
hundred wolves could   vlků. Akela, velký    sto vlků. Natažen na
hide. Akela, the great  šedý Vlk Mládenec,    skále ležel mohutný
gray Lone Wolf, who   jenž vodil celou     šedý Vlk, samotář
led all the Pack by   smečku svou silou a   Akéla, který silou i
strength and cunning,  obratností, ležel v   umem vedl smečku. Pod
lay out at full length  plné délce na své    ním sedělo přes
on his rock, and below  skále a pod ním sedělo  čtyřicet vlků všech
him sat forty or more  přes čtyřicet vlků    velikostí i barev, od
wolves of every size   všech velikostí a    jezevcově zbarvených
and colour, from     barev, od jezevcově   stařešinů, kteří se
badger-coloured     šedých veteránů, kteří  uměli sami vypořádat
veterans who could    dovedli samotni     se srncem, až po
handle a buck alone,   zdolati kozla, až do   mladistvé černé
to young black three-  mladých černých     tříročky, kteří si jen
year-olds who thought  trojročáků, kteří si   namlouvali, že to
they could. The Lone   myslili, že to také   umějí. Už rok je vodil
Wolf had led them for  dovedou. Akela byl jim  Vlk samotář. Zamlada
a year now. He had    teď vůdcem po celý    dvakrát padl do vlčí
fallen twice into a   rok. V mladých dnech   jámy, jednou dostal
wolf-trap in his     padl dvakráte do vlčí  výprask, div duši
youth, and once he had  pasti a jednou byl    nevypustil, znal tedy
been beaten and left   sbit a zanechán     mravy a způsoby lidí.
for dead; so he knew   domněle mrtev; a tak
the manners and     znal způsoby a zvyky
customs of men.     lidí.
There was very little  U skály bylo velmi    Na skále se moc
talking at the Rock.   málo řečí. Mláďata    nemluvilo. Uprostřed
The cubs tumbled over  válela se jedno přes   kroužku mezi matkami a
one another in the    druhé uprostřed kruhu,  otci skotačila
center of the circle   v němž seděli jejich   mláďata, jen chvílemi
where their mothers   otcové a matky, a tu a  přistoupil k mláděti
and fathers sat, and   tam vstal některý    nějaký starší vlk,
now and again a senior  starší vlk, šel klidně  pozorně si je prohlédl
wolf would go quietly  k některému mláděti,   a potichoučku se zas
up to a cub, look at   pohlédl na ně pečlivě  vrátil na své místo.
him carefully, and    a vrátil se na svých   Jindy zase sama matka
return to his place on  neslyšných nohách. Tu  vystrčila mládě tak,
noiseless feet.     a tam některá matka   aby na ně padla
Sometimes a mother    vystrčila své mládě   měsíční záře a nikdo
would push her cub far  více do měsíčního    je nemohl přehlédnout.
out into the       jasu, aby byla jista,  Ze skály se občas
moonlight, to be sure  že nebude přehlédnuto.  ozval Akéla: "Znáte
that he had not been   Akela pak se své skály  zákon --- znáte zákon.
overlooked. Akela from  volal: "Znáte zákon -  Dobře se, vlci,
his rock would cry:   znáte zákon! Hleďte   dívejte," a
"Ye know the Law -- ye  dobře, Vlci," A     starostlivé matky po
know the Law! Look    starostlivé matky    něm opětovaly: "Dobře
well, O Wolves!" And   opakovaly po       --- dobře se, vlci,
the anxious mothers   něm:."Hleďte dobře,   dívejte."
would take up the    Vlci!"
call: "Look -- look
well, O Wolves!"
At last -- and Mother  Na konec - a krční    Posléze --- a mámě
Wolf's neck-bristles   štětiny Matky Vlčice   Vlčici se v tu chvíli
lifted as the time    se zježily, když na to  na šíji zježily
came -- Father Wolf   došlo - Otec Vlk     štětiny --- postrčil
pushed "Mowgli, the   postrčil do prostřed   táta Vlk doprostřed
Frog," as they called  "Maugliho Žabičku",   žabáka Mauglího, jak
him, into the center,  jak mu říkali; a ten   mu říkali. Mauglí tam
where he sat laughing  usedl, směje se a    seděl, smál se a hrál
and playing with some  hraje si s několika   si s oblázky,
pebbles that glistened  kaménky lesknoucími se  blýskajícími při
in the moonlight.    v měsíčním svitu.    měsíčku.
Akela never raised his  Akela ani nepozdvihl   Akéla ani nezdvihl
head from his paws,   hlavy se svých pracek,  hlavu z pracek, jenom
but went on with the   ale spustil opět svoje  dál jednotvárně
monotonous cry, "Look  jednotvárné volání:   vykřikoval: "Dívejte
well!" A muffled roar  "Hleďte dobře!"   se dobře!" Za skálami
came up from behind   Za skalami ozvalo se   se rozlehl tlumený řev
the rocks -- the voice  dušené řvaní - byl to  --- to zařičel Šér
of Shere Khan crying,  hlas Šira Chana,     Chán: "Mládě je moje.
"The cub is mine; give  řvoucího: "Mládě je   Sem s ním. Copak je
him to me. What have   moje. Dejte mi je. Co  svobodnému lidu po
the Free People to do  má Svobodný Národ    člověčím mláděti?"
with a man's cub?"    činiti s lidským
             mládětem?"
Akela never even     Akela ani nestřihl    Akéla na to ani
twitched his ears. All  ušima; vše, co řekl,   ušima nezastřihal,
he said was, "Look    bylo: "Hleďte dobře,   řekl jenom: "Dívejte
well, O Wolves! What   ó, Vlci! Co má      se dobře, vlci. Copak
have the Free People   Svobodný Národ činiti  je svobodnému lidu po
to do with the orders  s rozkazy kohokoliv   cizím rozkazu? Dívejte
of any save the Free   vyjma rozkazů      se dobře!"
People? Look well!"   Svobodného Národa?
             Hleďte dobře!"
There was a chorus of  Nastala zmatenice    Sborem hluboce
deep growls, and a    hlubokého mručení a   zamručeli a nějaký
young wolf in his    mladý vlk ve čtvrtém   čtyřletý vlk opakoval
fourth year flung back  roce věku opakoval    Akélovi Šér Chánovu
Shere Khan's question  Akelovi Šir Chanovu   otázku: "Copak je
to Akela: "What have   otázku: "Co má      svobodnému lidu po
the Free People to do  Svobodný Národ činiti  člověčím mláděti?"
with a man's cub?"    s lidským mládětem?"
Now the Law of the    Džunglí Zákon stanoví,  Nuže, jestliže
Jungle lays down that  že, nastane-li spor o  vznikne spor o to, má-
if there is any     právu některého     li být nějaké mládě
dispute as to the    mláděte, aby bylo    přijato do smečky,
right of a cub to be   smečkou přijato, musí  nejméně dva
accepted by the Pack,  se za ně přimluviti   příslušníci smečky,
he must be spoken for  aspoň dva členové    ale ne otec a matka,
by at least two     smečky, při čemž se   musí se za ně
members of the Pack   jeho otec a matka    přimluvit.
who are not his father  nečítají.
and mother.
"Who speaks for this   "Kdo mluví pro toto   "Kdo se přimlouvá za
cub?" said Akela.    mládě?" ptal se Akela,  toto mládě?" řekl
"Among the Free     "Ze Svobodného Národa,  Akéla. "Ze svobodného
People, who speaks?"   kdo mluví?"     lidu kdopak se za ně
There was no answer,   Nepřišla odpověď, a   přimlouvá?" Nikdo se
and Mother Wolf got   Matka Vlčice       neozval a máma Vlčice
ready for what she    připravila se na boj,  se už hotovila k boji
knew would be her last  o němž věděla, že bude  --- věděla, že pro ni
fight, if things came  její posledním, dojde-  to bude boj poslední.
to fighting.       li k němu.
Then the only other   A tu jediný tvor,    A tu se s mručením
creature who is     jemuž je dovoleno    postavil na zadní nohy
allowed at the Pack   účastniti se porad    jediný další tvor,
Council -- Baloo, the  smečky, ospalý hnědý   ktery smí do
sleepy brown bear who  medvěd Balú, který učí  shromáždění smečky ---
teaches the wolf cubs  vlčí mláďata Zákonu   ospalý hnědý medvěd
the Law of the Jungle,  Džunglí, starý Balú,   Bálú, který učí vlčata
old Baloo -- who can   jenž může přijíti a   zákonům džungle, starý
come and go where he   odejíti, kam a      Bálú, který si volně
pleases because he    kdykoliv mu libo,    chodí, kam chce,
eats only nuts and    protože jí jen ořechy  protože se živí jenom
roots and honey --    a kořínky a med,     ořechy, kořínky a
rose up on his hind   vstal, posadil se na   medem.
quarters and grunted.  zadek a mumlal:
"The man's cub -- the  "Lidské mládě? Lidské  "Člověčí mládě ---
man's cub?" he said.   mládě? Já mluvím pro   člověčí mládě?" řekl.
"I speak for the man's  lidské mládě. Není    "Já se za člověčí
cub. There is no harm  žádné nebezpečí s    mládě přimlouvám.
in a man's cub. I have  lidským mládětem.    Člověčí mládě nikomu
no gift of words, but  Nemám daru řeči, ale   neublíží. Dar řeči mi
I speak the truth. Let  mluvím pravdu. Nechte  chybí, ale mluvím
him run with the Pack,  je běhati se smečkou a  pravdu. Ať běhá se
and be entered with   nechť je přijato s    smečkou, ať je přijat
the others. I myself   ostatními. Budu je sám  spolu s ostatními. Sám
will teach him."     učiti."         ho budu učit."
"We need yet another,"  "Potřebujeme ještě    "A kdo ještě?" zeptal
said Akela. "Baloo has  někoho," řekl Akela.   se Akéla. "Přimlouvá
spoken, and he is our  "Balú promluvil, a je  se za něho učitel
teacher for the young  to náš učitel mláďat.  našich mláďat Bálú.
cubs. Who speaks     Kdo se přidá ke straně  Kromě Bálúa kdo ještě
besides Baloo?"     našeho Balú?"      se za něj přimlouvá?"
A black shadow dropped  Do kruhu dopadl černý  Do jejich kruhu se
down into the circle.  stín. Byl to Bagýra,   snesl černý stín. Byl
It was Bagheera, the   černý pardal, černý   to pardál Baghíra, po
Black Panther, inky   jako inkoust od hlavy  celém těle černý jako
black all over, but   k patě, ale s      smůla, jen místy se po
with the panther     pardalími značkami,   něm jako na měňavém
markings showing up in  zřetelnými v určitém   hedvábí míhaly pardálí
certain lights like   osvětlení jako vzorek  značky. Baghíru tam
the pattern of watered  na tištěném hedvábí.   znal kdekdo a nerad se
silk. Everybody knew   Každý znal Bagýru a   mu pletl do cesty. Byl
Bagheera, and nobody   nikdo nestál o to. aby  totiž prohnaný jako
cared to cross his    skřížil jeho cesty;   Tabákí, smělý jako
path; for he was as   bylť zchytralý jako   divoký buvol a
cunning as Tabaqui, as  Tabaki, statečný jako  neurvalý jako raněný
bold as the wild     divoký buvol a      slon. Hlas měl však
buffalo, and as     bezohledný jako raněný  hebký jako med lesních
reckless as the     slon. Ale hlas měl    včel, kanoucí po
wounded elephant. But  měkký a sladký jako   stromě, a kůži hebčí
he had a voice as soft  lesní med, kapající se  než prachové peří.
as wild honey dripping  stromu, a srst
from a tree, and a    jemnější než prachové
skin softer than down.  peří.
"O Akela, and ye, the  "O, Akelo a vy ze    "Akélo a svobodný
Free People," he     Svobodného Národa,"   lide," zavrněl, "nemám
purred, "I have no    předl, "nemám práva ve  tu co pohledávat. Když
right in your      vašem shromáždění; ale  se však vyskytne
assembly; but the Law  Džunglí Zákon praví,   pochybnost, má-li se
of the Jungle says    že, je-li jaká      nějaké novorozeně
that if there is a    pochybnost, která    zabít, nebo ne, podle
doubt which is not a   vzhledem k novému    zákona džungle je
killing matter in    mláděti netýče se    možno život mláděte
regard to a new cub,   zabití, může býti    vykoupit. Kdo ho smí
the life of that cub   život tohoto mláděte   nebo nesmí vykoupit,
may be bought at a    vykoupen cenou. A    to v zákoně nestojí.
price. And the Law    zákon nestanoví, kdo   Mám pravdu?"
does not say who may   smí a kdo nesmí
or may not pay that   zaplatiti tuto cenu.
price. Am I right?"   Mám pravdu?"
"Good! good!" said the  "Dobře, dobře!" volali  "Správně! Správně!"
young wolves, who are  mladí vlci, kteří jsou  poznamenali mladí
always hungry. "Listen  stále hladovi.      vlci, ti mají pořád
to Bagheera. The cub   "Poslyšte Bagýru.    hlad. "Vyslechněte
can be bought for a   Mládě může býti     Baghíru. Mládě se dá
price. It is the Law."  vykoupeno cenou. Je to  vykoupit. Tak zní
             zákon!"         zákon."
"Knowing that I have   "Věda, že nemám práva  "Mluvit tu nemám
no right to speak    mluviti zde, prosím o  právo, to vím,
here, I ask your     vaše dovolení."     dovolíte mi tedy?"
leave."
"Speak then," cried   "Tedy mluv!" volalo   "Jen mluv," ozvalo se
twenty voices.      dvacet hlasů.      jich asi dvacet.
"To kill a naked cub   "Zabíti nahé mládě je  "Zabíjet holátko je
is shame. Besides, he  hanba. A mimo to bude  hanba. Až vyroste,
may make better sport  - chcete-li, pro vás   třeba si na něm víc
for you when he is    lepším lovem, až     smlsnete. Bálú se za
grown. Baloo has     vzroste. Balú mluvil v  ně přimluvil. Jestli
spoken in his behalf.  jeho prospěch. Nuž, k  podle zákona přijmete
Now to Baloo's word I  Balúovu slovu chci    člověčí mládě za své,
will add one bull, and  přidati býka, a to    já k Bálúovu slovu
a fat one, newly     tučného, čerstvě     přidám tučného, právě
killed, not half a    zabitého, sotva půl   zabitého býka, leží
mile from here, if ye  míle odtud, chcete-li  necelou míli odtud. Co
will accept the man's  přijmouti mezi sebe   tomu říkáte?"
cub according to the   lidské mládě podle
Law. Is it difficult?"  zákona. Je to
             obtížno?"
There was a clamour of  Zdvihl se křik      Po tuctech se vlci
scores of voices,    několika tuctů hlasů:  rozhlaholili. "Nám je
saying: "What matter?  "Co na tom? Zemře    to jedno. Zahyne za
He will die in the    stejně v zimních     zimních dešťů. Upeče
winter rains. He will  deštích. Usuší se na   se na slunci. Holý
scorch in the sun.    slunci. Kterak nám    žabák nám neublíží.
What harm can a naked  může ublížiti nahá    Jen ať běhá se
frog do us? Let him   žába? Nechte jej     smečkou. A kde je,
run with the Pack.    běhati se smečkou.    Baghíro, ten býk?
Where is the bull,    Bagýro, kde je býk?   Přijměme mládě." Znovu
Bagheera? Let him be   Přijměte jej!" - A    zaskučel Akéla: "Dobře
accepted." And then   zase ozval se hluboký  se dívejte --- dobře
came Akela's deep bay,  hlas Akelův, volající:  se, vlci, dívejte."
crying: "Look well --  "Hleďte dobře, hleďte
look well, O Wolves!"  dobře, Vlci!"
Mowgli was still     Maugli byl dosud     Mauglí byl zaujat
playing with the     hluboce zabrán do    oblázky. Jeden po
pebbles, and he did   svých kamínků a ani si  druhém k němu vlci
not notice when the   nevšiml, že vlci     přistupovali a
wolves came and looked  přicházeli jeden za   prohlíželi si ho, ale
at him one by one. At  druhým, a prohlíželi   on si jich nevšímal.
last they all went    jej. Konečně všichni   Nakonec se všichni
down the hill for the  odběhli dolů s pahorku  rozběhli z kopce za
dead bull, and only   a zůstali jen Akela,   zabitým býkem. Zbyli
Akela, Bagheera,     Bagýra. Balú a      tam jenom Akéla,
Baloo, and Mowgli's   Maugliho vlastní vlci.  Baghíra, Bálú a
own wolves were left.  Šir Chan řval dosud   Mauglího vlčí rodina.
Shere Khan roared    nocí, neboť byl velmi  Do noci se stále
still in the night,   zuřiv, že mu Maugli   ozýval Šér Chánův řev.
for he was very angry  nebyl vydán.       Tygr zuřil, že mu
that Mowgli had not                Mauglího nevydali.
been handed over to
him.
"Ay, roar well," said  "Ach, jen si řvi!"    "Jen si řvi," utrousil
Bagheera, under his   řekl Bagýra do svých   pod vousy Baghíra,
whiskers; "for the    vousů; "přijdeť čas,   "jakože vím, kdo to je
time comes when this   kdy tě toho nahé     člověk, jednou tě to
naked thing will make  stvořeníčko přivede k  holátko naučí řvát na
thee roar to another   řevu v jiné tonině,   jinou notu."
tune, or I know     anebo nevím ničeho o
nothing of Man."     lidech."
"It was well done,"   "Dobře se stalo!" řekl  "Dobře jsme učinili,"
said Akela. "Men and   Akela. "Lidé a jejich  řekl Akéla. "Lidé a
their cubs are very   mláďata jsou velmi    jejich mláďata jsou
wise. He may be a help  moudří. Může býti    chytří. Třeba nám bude
in time."        dobrým pomocníkem v   prospěšný."
             čas nouze."
"Truly, a help in time  "Věru, pomocníkem v   "Jakpak by ne, v nouzi
of need; for none can  čas nouze; neboť nikdo  nám bude prospěšný.
hope to lead the Pack  nemůže doufati, že    Věčně vodit smečku, na
forever," said      povede smečku na     to se nikdo těšit
Bagheera.        věky." odpověděl     nemůže," řekl Baghíra.
             Bagýra.
Akela said nothing. He  Akela neřekl ničeho.   Akéla ani nemukl.
was thinking of the   Myslil na dobu, jež   Myslil na osud vůdce
time that comes to    nadejde pro každého   smečky, když pozbude
every leader of every  vůdce smečky, když jej  síly a zeslábne:
pack when his strength  opustí síla a on     nakonec ho vlci
goes from him and he   seslábne a seslábne,   zabijí. Potom se
gets feebler and     až je naposledy zabit  objeví nový vůdce ---
feebler, till at last  vlky a nový vůdce    také jeho časem
he is killed by the   přijde, aby byl svým   zabijí.
wolves and a new     časem rovněž zabit.
leader comes up -- to
be killed in his turn.
"Take him, away" he   "Vezmi jej s sebou,"   "Odveď si ho," řekl
said to Father Wolf,   řekl Akela Otci     tátovi Vlkovi, "a
"and train him as    Vlkovi, "a cvič jej,   vštip mu, co má vědět
befits one of the Free  jak sluší členu     příslušník svobodného
People."         Svobodného Národa."   lidu."
And that is how Mowgli  A tak se stalo, že byl  Za jednoho býka i na
was entered into the   Maugli přijat do     Bálúovu přímluvu
Seeonee wolf-pack for  sionýské vlčí smečky   přijali tedy Mauglího
the price of a bull   za cenu býka a za    do séónijské vlčí
and on Baloo's good   Balúovo dobré slovo.   smečky.
word.
Now you must be     A teď jest vám se    Nic naplat, musíte
content to skip ten or  spokojiti, jestliže   přeskočit nějakých
eleven whole years,   přeskočíme plných    deset až jedenáct let
and only guess at all  deset či jedenáct let  a jenom si domyslit,
the wonderful life    a dáme vám již tušiti  co úžasného Mauglí za
that Mowgli led among  všechen podivuhodný   tu dobu mezi vlky
the wolves, because if  život, jejž žil Maugli  prožil, protože popsat
it were written out it  mezi vlky, neboť     to by vydalo na mnoho
would fill ever so    kdybychom jej měli    a mnoho knih. Vyrostl
many books. He grew up  vypsati, vyplnili    mezi mláďaty. Než z
with the cubs, though  bychom rovněž aspoň   něho byl chlapec,
they of course were   deset knih. Rostl s   vlčata ovšem dávno
grown wolves almost   vlčaty, ačkoliv z těch  dospěla na vlky.
before he was a child,  byli dospělí vlci,    Řemeslu ho učil táta
and Father Wolf taught  nežli z něho byl     Vlk a kdeco mu v
him his business, and  chlapec, a Otec Vlk   džungli vysvětloval.
the meaning of things  učil jej řemeslu a    Každé zašustění trávy,
in the jungle, till   významu všech věcí v   každý závan horkého
every rustle in the   džungli, až každý    letního vzduchu, každé
grass, every breath of  šelest v trávě, každý  soví zahoukání, každé
the warm night air,   dech teplého nočního   škrábnutí drápků
every note of the owls  vzduchu, každý hlas   netopýra, hovějícího
above his head, every  sovy nad jeho hlavou,  si na stromě, každé
scratch of a bat's    každé škrábnutí nožky  zašplouchání rybičky,
claws as it roosted   netopýra, když usedne  vyskakující v tůni,
for a while in a tree,  na chvíli do stromu, a  bylo Mauglímu nakonec
and every splash of   každé zašplýchnutí    stejně běžné, jako je
every little fish    nejmenší rybky ve vodě  obchodníkovi chod jeho
jumping in a pool,    mělo pro něho tolik   kanceláře. Když se
meant just as much to  významu, jako má pro   zrovna neučil, zdříml
him as the work of his  obchodníka práce v    si, potom se najedl a
office means to a    jeho krámu. Když se   znovu usnul. Když se
business man. When he  neučil, seděl venku na  zašpinil nebo uhřál,
was not learning he   slunci a spal, a jedl  zaplaval si v lesních
sat out in the sun and  a šel zase spat; cítil- tůních. A když dostal
slept, and ate, and   li se špinavým anebo   chuť na med (od Bálúa
went to sleep again;   bylo-li mu horko,    věděl, že med a ořechy
when he felt dirty or  plaval v lesních     jsou stejná pochoutka
hot he swam in the    tůních; a chtělo-li se  jako syrové maso),
forest pools; and when  mu medu (Balú řekl mu,  vyšplhal se pro něj.
he wanted honey (Baloo  že med a ořechy jsou   Naučil se to také od
told him that honey   právě tak chutny jako  Baghíry.
and nuts were just as  syrové maso), vyšplhal
pleasant to eat as raw  se proň. jak jej tomu
meat) he climbed up   naučil Bagýra.
for it, and that
Bagheera showed him
how to do.
Bagheera would lie out  Bagýra ulehal   To si Baghíra
on a branch and call,  na silnou větev a    ulehl na větev a lákal
"Come along, Little   volal: "Pojď,      ho k sobě: "Jen pojď,
Brother," and at first  Bratříčku, pojď sem!"  bratříčku." Zprvu se
Mowgli would cling    Maugli nejprve lezl   Mauglí držel pevně
like the sloth, but   jako lenochod, ale    jako lenochod, potom
afterward he would    později létal větvemi  však lítal směle z
fling himself through  téměř stejně odvážně   větve na větev jako
the branches almost as  jako šedá opice.     šedá opice. Ve
boldly as the gray    Účastnil se jednání u  shromáždění smečky
ape. He took his place  Poradní Skály, když se  zasedal na Poradní
at the Council Rock,   smečka sešla, a tam   skále. Tam zjistil, že
too, when the Pack    shledal, že, upřel-li  když se na některého
met, and there he    zrak na kterého vlka,  vlka upřeně zahledí,
discovered that if he  byl vlk přinucen     vlk chtěj nechtěj
stared hard at any    sklopiti oči; a tak na  sklopí zrak. Bavil se
wolf, the wolf would   ně upíral zraky pro   tedy tím, že na ně
be forced to drop his  zábavu.         upřeně zíral.
eyes, and so he used
to stare for fun.
At other times he     Jindy vytahoval  Jindy zas
would pick the long   dlouhé trny z tlapek   vytahoval přátelům z
thorns out of the pads  svých přátel, neboť   tlapek dlouhé trny. Od
of his friends, for   vlci hrozně trpí od   trnů a od klíšťat vlci
wolves suffer terribly  trnů a bodláků v     hrozně vystojí. V noci
from thorns and burs   kožiše. Chodil v noci  se pouštěl z kopce do
in their coats. He    dolů se stráně do    obdělané krajiny a
would go down the    sdělaných polí a     všetečně nakukoval
hillside into the    hleděl zvědavě na    vesničanům do chýší.
cultivated lands by   vesničany v jejich    Lidem však
night, and look very   chýších, ale       nedůvěřoval. Jednou mu
curiously at the     nedůvěřoval lidem,    Baghíra ukázal v
villagers in their    protože mu Bagýra    džungli dřevěnou
huts, but he had a    ukázal čtverhrannou   skřínku s železy. Byla
mistrust of men     bednu s padacími     chytře zakryta, málem
because Bagheera     dveřmi, tak dovedně   do ní šlápl. Baghíra
showed him a square   ukrytou v džungli, že  mu vysvětlil, že je to
box with a drop-gate   by byl málem do ní    past.
so cunningly hidden in  vešel, a řekl mu, že
the jungle that he    je to past.
nearly walked into it,
and told him it was a
trap.
He loved better than   Nejraději     Nejraději
anything else to go   chodil s Bagýrou do   chodil s Baghírou do
with Bagheera into the  temného, teplého     horké tmávé hloubi
dark warm heart of the  lesního nitra, aby tam  lesa, cely dřímotný
forest, to sleep all   spal po celý malátný   den tam prospal a v
through the drowsy    den, a v noci hleděl,  noci pozoroval
day, and at night see  jak provádí Bagýra    Baghíru, jak zabbíjí,
how Bagheera did his   svoje zabíjení.     Z hladu zabíjel
killing. Bagheera    Bagýra, když byl     Baghíra kdeco kolem a
killed right and left  hladov, vraždil kolem  Mauglí to dělal po něm
as he felt hungry, and  sebe, nač přišel, a   --- až na jednu
so did Mowgli -- with  Maugli činil stejně --  výjimku. Jakmile
one exception. As soon  - s jedinou výjimkou.  přišel do rozumu, od
as he was old enough   Jakmile byl dosti    Baghíry se dověděl, že
to understand things,  stár, aby chápal, řekl  na dobytek nesmí
Bagheera told him that  mu Bagýra, že se nesmí  sáhnout, protože si ho
he must never touch   nikdy dotknouti     smečka vykoupila za
cattle because he had  dobytka, protože byl   cenu býčího života.
been bought into the   vkoupen do smečky za   "Patří ti celá
Pack at the price of a  cenu býčího života.   džungle," řekl
bull's life. "All the  "Všechna džungle je   Baghíra, "zabíjej si
jungle is thine," said  tvá," řekl Bagýra, "a  všechno, nač ti síla
Bagheera, "and thou   můžeš zabíti vše, nač  stačí, ale protože tě
canst kill everything  jsi dosti silen; ale   vykoupil býk, žádné
that thou art strong   pro býka, jenž tě    dobytče, ať mladé či
enough to kill; but   vykoupil, nesmíš nikdy  staré, nesmíš zabíjet.
for the sake of the   jísti žádný dobytek,   Tak zní zákon džungle,
bull that bought thee  mladý ani starý. Tak   Mauglí." Mauglí ho byl
thou must never kill   zní zákon džungle."   poslušen.
or eat any cattle    Maugli poslechl věrně.
young or old. That is
the Law of the
Jungle." Mowgli obeyed
faithfully.
And he grew and grew   A Maugli rostl a     A tak sílil a sílil:
strong as a boy must   sílil, jak nezbytně   tak sílí jen chlapec,
grow, who does not    sesílí chlapec, jenž   který s učením nemá
know that he is     ani neví, že se čemu   starosti a myslí jenom
learning any lessons,  učí, a jenž nemá na   na jídlo.
and who has nothing in  světě, nač by myslil,
the world to think of  vyjma na jídlo.
except things to eat.
Mother Wolf told him   Matka Vlčice řekla mu  Několikrát ho Vlčice
once or twice that    jednou či dvakráte, že  varovala, aby Šér
Shere Khan was not a   Širu Chanovi nelze    Chánovi moc nevěřil,
creature to be      věřiti, a že musí    jednou že stejně musí
trusted, and that some  jednou Šira Chana    Šér Chána zabít.
day he must kill Shere  zabíti; ale ač by si   Vlček, ten by takovou
Khan; but though a    byl každý mladý vlk   výstrahu nepustil z
young wolf would have  připomínal tuto radu   hlavy, ale Mauglí na
remembered that advice  každé hodiny, Maugli   ni zapomínal, vždyť
every hour, Mowgli    na to zapomněl,     byl pouhý chlapec ---
forgot it because he   protože byl jen     umět nějakou lidskou
was only a boy --    chlapcem --- třebas že  řeč, sám by si byl
though he would have   by se byl nazval     ovšem říkal vlk.
called himself a wolf  vlkem, kdyby byl uměl
if he had been able to  mluviti nějakou
speak in any human    lidskou řečí.
tongue.
Shere Khan was always  Šir Chan stále křížil  Šér Chán se mu v
crossing his path in   jeho cestu džunglí,   džungli stále pletl do
the jungle, for as    neboť, jak Akela stárl  cesty. Akéla zestárl a
Akela grew older and   a slábnul, podařilo se  zchřadl a chromý tygr
feebler the lame tiger  chromému tygru      si zatím ve smečce
had come to be great   spřáteliti se úzce s   pilně předcházel
friends with the     mladšími vlky smečky,  mladší vlky. Ti se za
younger wolves of the  kteří za ním chodili   ním táhli a dojídali
Pack, who followed him  pro odpadky, věc to,   zbytky. Kdyby si byl
for scraps, a thing   které by byl Akela    Akéla troufl náležitě
Akela would never have  nikdy nepřipustil,    uplatnit svou moc,
allowed if he had    kdyby se byl posud    však on by jim to
dared to push his    mohl odvážiti vložiti  netrpěl. Šér Chán jim
authority to the     na váhu svou autoritu  pochleboval, jak to,
proper bounds. Then   až do pravých      že se takoví mladí
Shere Khan would     důsledků. Šir Chan jim  lovci dávají vést
flatter them and     lichotil a divil se,   skomírajícím vlkem a
wonder that such fine  že tak znamenití mladí  člověčím mládětem. "Ve
young hunters were    lovci dají se tak    shromáždění prý si
content to be led by a  spokojeně vésti     netroufáte hledět mu
dying wolf and a man's  umírajícím vlkem a    do očí," říkal jim Šér
cub. "They tell me,"   lidským mládětem.    Chán a mladí vlci jen
Shere Khan would say,  "Slyšel jsem," říkal   zavrčeli a zježili
"that at Council ye   jim Šir Chan, "že na   štětiny.
dare not look him    schůzích se neodvážíte
between the eyes"; and  pohlédnouti mu do
the young wolves would  očí." A mladí vlci
growl and bristle.    vrčeli a ježili se.
Bagheera, who had eyes  Bagýra, jenž měl oči a  Věděl o tom Baghíra,
and ears everywhere,   uši všude, věděl o tom  ten měl oči a uši
knew something of    něco a řekl několikrát  všude, a několikrát
this, and once or    Mauglimu stručně, že   Mauglímu důtklivě
twice he told Mowgli   jej Šir Chan jednoho   domlouval, že ho Šér
in so many words that  dne zabije. Ale Maugli  Chán jednou zabije.
Shere Khan would kill  se smál a říkal: "Mám  Mauglí se tomu jen
him some day; and    smečku a mám tebe; a   smál: "Mám smečku a
Mowgli would laugh and  Balú, třeba že je    mám tebe. I ten líný
answer: "I have the   líný, uštědřil by za   Bálú se možná kvůli
Pack and I have thee;  mne také nějakou ránu.  mně rozmáchne. Co bych
and Baloo, though he   Proč bych se bál."    se bál?"
is so lazy, might
strike a blow or two
for my sake. Why
should I be afraid?"
It was one very warm   Bylo to jednoho velmi  Byl parný den a tu
day that a new notion  horkého dne, když    dostal Baghíra nápad -
came to Bagheera --   přišel Bagýrovi nový   -- už předtím něco
born of something that  nápad, povstalý z    zaslechl, nejspíš od
he had heard. Perhaps  něčeho, co slyšel.    dikobraza Sáhího. Byl
Ikki, the Porcupine,   Snad řekl mu to Ikki,  s Mauglím hluboko v
had told him; but he   dikobraz. Když byl s   džungli, hlavou se mu
said to Mowgli when   Mauglim hluboko v    chlapec opíral o
they were deep in the  džungli a hoch ležel s  krásnou černou srst:
jungle, as the boy lay  hlavou položenou na   "Kolikrát jsem ti,
with his head on     krásné Bagýrově srsti,  bratříčku, říkal, že
Bagheera's beautiful   řekl mu pardál:   máš v Šér Chánovi
black skin: "Little   "Bratříčku, kolikrát   nepřítele?"
Brother, how often    jsem ti řekl, že je
have I told thee that  Šir Chan tvým
Shere Khan is thy    nepřítelem?"
enemy?"
"As many times as    "Tolikrát, kolik je   "Tolikrát, kolik je na
there are nuts on that  ořechů na této palmě,"  tamhleté palmě
palm," said Mowgli,   odpověděl Maugli, jenž  ořechů," řekl Mauglí,
who, naturally, could  ovšem neuměl čítati.   on totiž neuměl
not count. "What of   "Co na tom? Jsem     počítat. "To je toho.
it? I am sleepy,     ospalý, Bagýro, a na   Chce se mi spát,
Bagheera, and Shere   Šir Chanovi není než   Baghíro, a Šér Chán má
Khan is all long tail  dlouhý ocas a dlouhé   dlouhý ohon a moc řečí
and loud talk, like   řeči - je jako Mao,   --- jako páv Mór."
Mao, the Peacock."    páv."
"But this is no time   "Ale nyní není čas ke  "Na spaní není čas. Ví
for sleeping. Baloo   spaní. Balú to ví. Já  o tom Bálú. Vím o tom
knows it, I know it,   to vím; smečka to ví;  já. Ví o tom smečka.
the Pack know it, and  i hloupí, pošetilí    Ví o tom i bláhovoučký
even the foolish,    jeleni to vědí. I    srnec. Však ti to
foolish deer know.    Tabaki ti to řekl."   Tabákí řekl."
Tabaqui has told thee
too."
"Ho! ho!" said Mowgli.  "Ho, ho!" řekl Maugli.  "Cheche," zasmál se
"Tabaqui came to me   "Tabaki přišel ke mně  Mauglí. "Nedávno za
not long ago with some  nedávno s hrubými    mnou Tabákí přišel,
rude talk that I was a  řečmi, že jsem nahé   nadával mi, že jsem
naked man's cub, and   lidské mládě a že    nahaté člověčí mládě,
not fit to dig pig-   nejsem hoden, abych   ani na vyrývání
nuts; but I caught    vyhrabával lanýže; ale  buráčků prý se
Tabaqui by the tail   chytil jsem Tabakiho   nehodím. Popadl jsem
and swung him twice   za ocas a mrštil jím   Tabákího za ohon a
against a palm-tree to  dvakrát o palmu, aby   dvakrát jsem jím
teach him better     se naučil lepším     praštil o palmu, aby
manners."        způsobům."        se naučil slušnosti."
"That was foolishness;  "To byla hloupost;    "To bylo bláhové.
for though Tabaqui is  neboť třeba že je    Tabákí je sice
a mischief-maker, he   Tabaki samá neplecha,  pletichář, ale něco
would have told thee   byl by ti řekl něco,   důležitého by ti byl
of something that    co se tě týče velmi   řekl. Jen otevři oči,
concerned thee      blízce. Jen otevři    bratříčku. Zabít tě v
closely. Open those   oči, bratříčku! Šir   džungli, to si Šér
eyes, Little Brother!  Chan se neodváží     Chán netroufá. Jenže
Shere Khan dares not   zabíti tě v džungli;   Akéla, pamatuj, je
kill thee in the     ale pamatuj. Akela je  stařičký. Jednoho dne
jungle for fear of    už velmi starý a brzy  už neskolí býka a
those that love thee;  přijde den, kde     přestane být vůdcem. Z
but remember, Akela is  nedovede zabíti svého  vlků, kteří si tě
very old, and soon the  kozla --- a pak nebude  tehdy prohlídli, když
day comes when he    více vůdcem. Mnozí z   ses poprvé octl v
cannot kill his buck,  vlků, kteří tě      shromáždění, mnozí
and then he will be   prohlíželi, když jsi   také zestárli a mladí
leader no more. Many   byl přinesen poprvé do  vlci si dali od Šér
of the wolves that    rady, jsou už rovněž   Chána namluvit, že
looked thee over when  staří, a mladí vlci   člověčí mládě nemá ve
thou wast brought to   věří, jak jim namluvil  smečce co pohledávat!
the Council first are  Šir Chan, že Lidské   Zakrátko dospěješ v
old too, and the young  Mládě nemá ve smečce   muže."
wolves believe, as    místa. Brzy již budeš
Shere Khan has taught  mužem."
them, that a man-cub
has no place with the
Pack. In a little time
thou wilt be a man."
"And what is a man    "A co je muž, aby    "A to nesmí muž běhat
that he should not run  nesměl běhat se svými  za svými bratry?"
with his brothers?"   bratry?" namítal     namítl Mauglí. "V
said Mowgli. "I was   Maugli. "Jsem narozen  džungli jsem se
born in the jungle; I  v džungli. Poslouchal  narodil, zákona
have obeyed the Law of  jsem zákona džungle a  džungle jsem poslušný
the Jungle; and there  mezi našinci není    a mezi našimi vlky se
is no wolf of ours    jediného, abych mu    nenajde ani jeden,
from whose paws I have  nebyl vytáhl trn z    abych mu nebyl vytáhl
not pulled a thorn.   nohy. Jsou dojista    trn z tlapy. Vždyť
Surely they are my    všichni mými bratry."  jsou to mí bratři!"
brothers!"
Bagheera stretched    Bagýra se protáhl v   Baghíra se protáhl a
himself at full length  celé své délce a     přivřel oči, "Sáhni
and half shut his    zavřel napolo oči.    mi, bratříčku, pod
eyes. "Little Brother"  "Bratříčku,"    čelist."
said he, "feel under   řekl, "sáhni mi pod
my jaw."         čelist."
Mowgli put up his    Maugli natáhl svou    Mauglí k němu napřáhl
strong brown hand, and  silnou hnědou ruku a   silnou hnědou ruku a
just under Bagheera's  pod hedvábnou      pod hebounkou bradou,
silky chin, where the  Bagýrovou srstí, právě  kde měl Baghíra
giant rolling muscles  tam, kde se pod     mohutné naběhlé svaly,
were all hid by the   lesklými chlupy kryly  zarostlé hladkou
glossy hair, he came   obrovské žvýkací     srstí, nahmatal
upon a little bald    svaly, přišel na holé  lysinku.
spot.          místo.
"There is no one in   "Není nikoho v celé   "Nikdo z celé džungle
the jungle that knows  džungli. kdo by věděl,  neví, že mám na sobě
that I, Bagheera,    že já, Bagýra, nosím   já, Baghíra, tuto
carry that mark -- the  toto znamení ---     památku --- památku po
mark of the collar;   znamení obojku. A    obojku. A přece u lidí
and yet, Little     přece, Bratříčku, byl  jsem se, bratříčku,
Brother, I was born   jsem zrozen mezi     narodil a u lidí mi
among men, and it was  lidmi, a mezi lidmi   umřela matka --- v
among men that my    zemřela moje matka ---  kleci královského
mother died -- in the  v klecích královského  paláce v Udajpuru. Jen
cages of the King's   paláce v Odeypore. To  proto jsem tě tenkrát
Palace at Oodeypore.   bylo příčinou, že jsem  ve shromáždění
It was because of this  za tebe zaplatil cenu  vykoupil, byl jsi
that I paid the price  v radě, když jsi byl   ještě holátko. Ano,
for thee at the     malým holátkem      také já jsem se
Council when thou wast  mláďátkem, Ano, i já   narodil u lidí.
a little naked cub.   byl zrozen mezi lidmi,  Džungli jsem okem
Yes, I too was born   Neviděl jsem nikdy    nespatřil. Přes mříže
among men. I had never  džungle, Krmili mne za  mě krmíli ze železné
seen the jungle. They  mřížemi z železného   pánvice a tu jednou v
fed me behind bars    hrnce. až jsem jedné   noci jsem si uvědomil,
from an iron pan till  noci pocítil, že jsem  že jsem Baghíra --- že
one night I felt that  Bagýrou, Černým     jsem pardál ---, a ne
I was Bagheera, the   Pardálem, a ne hříčkou  něčí hračka. Hloupý
Panther, and no man's  pro lidi. a přerazil   zámek jsem jediným
plaything, and I broke  jsem hloupou závoru   máchnutím pracky
the silly lock with   jedinou ranou své    urazil a tak jsem
one blow of my paw,   tlapy a prchl; a     upláchl. A protože
and came away; and    protože jsem poznal   jsem obeznámen s
because I had learned  způsoby lidí, stal    lidskými zvyky, stal
the ways of men, I    jsem se v džungli    se ze mě ještě větší
became more terrible   hroznější než sám Šir  postrach džungle, než
in the jungle than    Chan. Není-liž tomu   je Šér Chán. Je to
Shere Khan. Is it not  tak?"          tak, nebo ne?"
so?"
"Yes," said Mowgli;   "Dojista," řekl     "Ano, je," řekl
"all the jungle fear   Maugli; "celá džungle  Mauglí. "Baghíry se
Bagheera -- all except  bojí se Bagýry,     bojí celá džungle ---
Mowgli."         všichni, až na      kromě Mauglího."
             Maugliho."
"Oh, thou art a man's  "Ó, ty jsi lidským    "Copak ty, ty jsi
cub," said the Black   mládětem," odpověděl   člověčí mládě," řekl
Panther, very      pardál s celou svou   vlídně černý pardál.
tenderly; "and even as  něžností; "a právě    "Já jsem se vrátil do
I returned to my     jako jsem se já vrátil  džungle, a tobě zas
jungle, so thou must   do své džungle, právě  nezbude, než se vrátit
go back to men at    tak i ty musíš jíti   k lidem --- k svým
last, -- to the men   nahoru zpět k lidem, k  bratrům ---, jestli tě
who are thy brothers,  lidem, kteří jsou    ve shromáždění
-- if thou art not    tvými bratry, --- ač-  nezabijí."
killed in the      li nebudeš zabit v
Council."        Radě."
"But why -- but why   "Ale proč --- ale proč  "Proč --- pročpak by
should any wish to    by mne chtěl někdo    mě měli zabít?" řekl
kill me?" said Mowgli.  zabíti?"         Mauglí.
"Look at me," said    "Pohleď na mne!" řekl  "Podívej se na mě,"
Bagheera; and Mowgli   Bagýra; a Maugli     řekl Baghíra. Mauglí
looked at him steadily  pohlédl mu pevně mezi  se mu upřeně zahleděl
between the eyes. The  oči. Veliký pardál    do očí. Za chvilku
big panther turned his  odvrátil hlavu než    odvrátil mohutný
head away in half a   uplynulo půl minuty.   pardál hlavu.
minute.
"That is why," he    "To jest příčina,"    "Proto," řekl a
said, shifting his paw  řekl, tra pracku o    prackou rozhrábl
on the leaves. "Not   listí. "Ani já      listí. "Ani já ti
even I can look thee   nevydržím ti hleděti   nedokážu hledět do
between the eyes, and  do očí, já, který jsem  očí, a to jsem se,
I was born among men,  narozen mezi lidmi a   bratříčku, narodil u
and I love thee,     který tě miluji,     lidí a mám tě rád.
Little Brother. The   bratříčku! Ostatní    Ostatní tě nenávidí
others they hate thee  však tě nenávidí,    jen proto, že nesnesou
because their eyes    protože nevydrží tvého  tvůj pohled, protože
cannot meet thine,    pohledu; protože jsi   jsi moudrý, protože
because thou art wise;  moudrý; protože jsi   jsi jim vytahal trny z
because thou hast    vytahoval trny z     nohou --- protože jsi
pulled out thorns from  jejich tlapek ---    člověk."
their feet -- because  protože jsi člověkem."
thou art a man."
"I did not know these  "Nevěděl jsem o tomto  "To jsem nevěděl,"
things," said Mowgli,  všem," řekl Maugli    zasmušil se Mauglí a
sullenly; and he     zasmušile a svraštil   svraštil husté tmavé
frowned under his    své mohutné černé    obočí.
heavy black eyebrows.  obočí.
"What is the Law of   "Jak zní zákon      "Jak zní zákon
the Jungle? Strike    džungle? Nejprve udeř  džungle? Nejprve udeř
first and then give   a pak vydej hlas. Již  a potom mluv. Už z
tongue. By thy very   sama tvá         toho, že jsi
carelessness they know  bezstarostnost ukazuje  neopatrný, vidí, že
that thou art a man.   jim, že jsi člověk.   jsi člověk. Buď
But be wise. It is in  Ale buď moudrým. V mém  moudrý. Mám tušení, že
my heart that when    srdci jest jisto, že   až zas mine Akéla
Akela misses his next  chybí-li se Akela    kořist --- a při
kill, -- and at each   svého nejbližšího lovu  každém lovu mu dá víc
hunt it costs him more  --- a při každé honbě  práce skolit srnce ---
to pin the buck, --   stojí jej více námahy  , smečka se vrhne na
the Pack will turn    chopiti svého kozla --  něho a na tebe. Z celé
against him and     - obrátí se smečka    džungle se shromáždí
against thee. They    proti němu a proti    na skále, a potom ---
will hold a jungle    tobě. Svolají velkou   a potom --- už to
Council at the Rock,   džunglí radu k poradní  mám!" poskočil
and then -- and     skále a pak --- a pak  Baghíra. "Pospěš do
then.... I have it!"   mám to!" vzkřikl náhle  úžlabiny k lidským
said Bagheera, leaping  Bagýra vyskočiv, "Jdi  chýším a seber tam
up. "Go thou down    honem dolů do údolí k  nějaký Rudý květ, jaký
quickly to the men's   lidským chýším a vezmi  si tam pěstují, abys
huts in the valley,   si trochu Rudého     měl ve chvíli potřeby
and take some of the   Květu, který tam     silnějšího přítele,
Red Flower which they  pěstují, abys. až    než jsem já nebo Bálú
grow there, so that   přijde čas, měl k    nebo ti příslušníci
when the time comes   pomoci ještě       smečky, kteří tě mají
thou mayest have even  silnějšího pomocníka   rádi. Přines si Rudý
a stronger friend than  nežli já a Balú a ti   květ."
I or Baloo or those of  ze smečky, kteří tě
the Pack that love    milují. Opatři si Rudý
thee. Get the Red    Květ!"
Flower."
By Red Flower Bagheera  Rudým Květem rozuměl   Rudý květ, to myslel
meant fire, only no   Bagýra oheň, jenom že  Baghíra oheň. Žádný
creature in the jungle  nižádný tvor v džungli  tvor v džungli ho
will call fire by its  nenazve oheň pravým   správně nepojmenuje.
proper name. Every    jménem. Všechna zvěř   Šelmy se ho ukrutně
beast lives in deadly  žije ve smrtelném    bojí a vymýšlejí pro
fear of it, and     strachu před ohněm a   oheň steré opisy.
invents a hundred ways  vynalézá steré
of describing it.    způsoby, aby opsala
             jeho jméno,
"The Red Flower?" said  "Rudý Květ?" ptal se   "Rudý květ?" řekl
Mowgli. "That grows   Maugli, "Ten vyrůstá   Mauglí. "Co jim za
outside their huts in  venku před jejich    soumraku roste před
the twilight. I will   chýšemi za soumraku,   chýšemi? Přinesu ho."
get some."        Přinesu nějaký."
"There speaks the    "Nu, teď promluvilo   "Tak mluví člověčí
man's cub," said     lidské mládě!" řekl   mládě," řekl hrdě
Bagheera, proudly.    Bagýra hrdě. "Pamatuj,  Baghíra. "Pamatuj, že
"Remember that it    že roste v malých    roste v hrncích. Honem
grows in little pots.  hrncích, Opatři si    nějaký přines a pro
Get one swiftly, and   rychle nějaký a chovej  případ potřeby si ho
keep it by thee for   jej pečlivě doma pro   schovej."
time of need."      čas potřeby."
"Good!" said Mowgli.   "Dobrá," řekl Maugli.  "Dobrá!" řekl Mauglí.
"I go. But art thou   "Jdu. Ale, Bagýro," --  "Už jdu. Ale víš to
sure, O my Bagheera" -  - a Maugli objal     jistě, milý Baghíro,"
- he slipped his arm   nádhernou šíji      --- paží mu obemkl
round the splendid    pardálovu a pohlédl mu  nádhernou šíji a
neck, and looked deep  hluboce do velkých očí  zahleděl se mu do
into the big eyes --   --- "jsi tím jist. že  velikánských očí ---
"art thou sure that   je to vše Šir Chanovým  "víš to jistě, že to
all this is Shere    dílem?"         spískal Šér Chán?"
Khan's doing?"
"By the Broken Lock   "U zlomené závory,    "Při uraženém zámku,
that freed me, I am   která mne osvobodila,  který mi pomohl na
sure, Little Brother."  jsem tím jist,      svobodu, vím to jistě,
             bratříčku!"       bratříčku."
"Then, by the Bull    "Pak u býka, který mne  "Při býku, kterým jsi
that bought me, I will  vykoupil, splatím za   mě vykoupil, však já
pay Shere Khan full   to Šir Chanovi plnou   to Šér Chánovi splatím
tale for this, and it  měrou a snad trochu   i s úroky," řekl
may be a little over"  více," řekl Maugli ---  Mauglí a skokem byl
said Mowgli; and he   a skokem byl pryč.    pryč.
bounded away.
"That is a man. That   "Toť muž. Toť celý    "Muž, pravy muž," řekl
is all a man," said   muž," mumlal si Bagýra  si Baghíra a znovu
Bagheera to himself,   pro sebe, uléhaje    ulehl. "Ach Šér Cháne,
lying down again. "Oh,  opět. "Ó, Šire Chane,  ten tvůj lov na žabáka
Shere Khan, never was  nebylo nikdy černější  před deseti lety, to
a blacker hunting than  honby, nežli tvůj lov  byl lov neblahý!"
that frog-hunt of    na tuto žábu před
thine ten years ago!"  deseti léty!"
Mowgli was far and far  Maugli byl daleko,    Mauglí se hnal přes
through the forest,   daleko přes lesy, běže  celý les, běžel jako
running hard, and his  vší silou. neboť mu   divý, až mu srdce
heart was hot in him.  bylo horko okolo     žhnulo. Když pak
He came to the cave as  srdce. Přišel k     doběhl ke sluji,
the evening mist rose,  jeskyni, když      zdvihla se večerní
and drew breath, and   vyvstávala večerní    mlha. Nabral dech a
looked down the     mlha; oddychoval a    pohlédl do úžlabiny.
valley. The cubs were  pohlížel dolů do     Vlčata byla na lovu,
out, but Mother Wolf,  údolí, Vlčata byla    ale podle jeho
at the back of the    venku, ale Matka     oddychování až z
cave, knew by his    Vlčice v pozadí     druhého kouta sluje
breathing that      jeskyně poznala podle  Vlčice usoudila, že
something was      jeho dechu. že něco   žabáčka něco trápí.
troubling her frog.   trápí její žabičku.
"What is it, Son?" she  "Co je ti, synu?"    "Copak, synáčku?"
said.          ptala se.        ozvala se.
"Some bat's chatter of  "Trochu zlého žvastu   "To jen Šér Chán zas
Shere Khan," he called  Šira Chana,"       žvaní jako netopýr,"
back. "I hunt among   odpověděl. "Budu dnes  houkl na ni. "Dnes v
the ploughed fields to- v noci loviti ve     noci budu lovit v
night"; and he plunged  zoraných polích." A   oranici." A už se dral
downward through the   vnořil se dolů do    houštím k říčce,
bushes, to the stream  houští k říčce na dně  protékající úžlabinou.
at the bottom of the   údolí. Tam se zarazil,  Tam se zarazil.
valley. There he     protože uslyšel křik   Uslyšel, jak štěká
checked, for he heard  lovící smečky,      lovicí smečka, jak
the yell of the Pack   zaslechl zabečení    bučí pronásledovaný
hunting, heard the    štvaného sambhura a   srnec a jak funí, když
bellow of a hunted    jeho zadupání, když v  ho zahnali do úzkých.
Sambhur, and the snort  úzkosti provedl     A tu zaskučeli
as the buck turned at  kličku, Pak rozlehl se  zlovolně a škodolibě
bay. Then there were   zlý, jedovatý jek    mladí vlci. "Akélo!
wicked, bitter howls   mladých vlků: "Akela!  Akélo! Ukaž, Samotáři,
from the young wolves:  Akela! Ať nám Samotář  kolik máš síly. Uhněte
"Akela! Akela! Let the  Vlk ukáže svou sílu! S  z cesty vůdci smečky!
Lone Wolf show his    cesty pro vůdce     Skoč, Akélo!"
strength. Room for the  smečky! Skoč, Akelo!"
leader of our Pack!
Spring, Akela!"
The Lone Wolf must    Akela asi skočil a    Vlk samotář asi skočil
have sprung and missed  chybil se, neboť     a minul kořist. Mauglí
his hold, for Mowgli   Maugli zaslechl     zaslechl, jak cvakl
heard the snap of his  klapnutí jeho zubů a   zuby a jak zafuněl,
teeth and then a yelp  pak jeho zaštěknutí,   když ho Sámbhar kopl,
as the Sambhur knocked  když jej sambhur     až se překotil.
him over with his fore  předníma nohama srazil
foot.          k zemi.
He did not wait for   Nečekal na nic      Mauglí nečekal a
anything more, but    dalšího, ale vyrazil v  uháněl dál. Doběhl na
dashed on; and the    před; a křik za ním   obilné lány, kde žili
yells grew fainter    slábl, jak dorážel k   vesničané, a štěkot za
behind him as he ran   rolím, kde bydleli    ním slábl.
into the crop-lands   vesničané.
where the villagers
lived.
"Bagheera spoke     "Bagýra měl pravdu,"   "Baghíra měl pravdu,"
truth," he panted, as  oddychoval, schouliv   řekl bez dechu a u
he nestled down in    se do trochy dobytčí   okna chýše se zahrabal
some cattle-fodder by  píce u okna jedné z   do kupy krmiva. "Zítra
the window of a hut.   chýší, "Zítra je náš   se rozhodne o Akélovi
"To-morrow is one day  den, pro Akelu i pro   i o mně."
for Akela and for me."  mne!"
Then he pressed his   A přiložil tvář těsně  Přitiskl obličej až k
face close to the    k okenici a hleděl na  oknu a pozoroval v
window and watched the  oheň na krbu. Viděl   krbu oheň, Viděl
fire on the hearth. He  hospodářovu ženu, jak  hospodyni, jak v noci
saw the husbandman's   v noci vstala a živila  vstává a přikládá
wife get up and feed   oheň kusy čehosi     nějaké černé hroudy.
it in the night with   černého; a když     Zrána padla bílá a
black lumps; and when  nadešlo jitro a mlhy   studená mlha, a tu
the morning came and   byly bíly a chladny,   zahlédl nějaké dítě,
the mists were all    viděl mužovo dítě, jak  jak bere do ruky
white and cold, he saw  vzalo hrnéček, udělaný  proutěný košík,
the man's child pick   z vrbového proutí a   zevnitř vymazaný
up a wicker pot     vymazaný uvnitř     hlínou, kousek po
plastered inside with  hlinou, naplnilo jej   kousku do něho nabírá
earth, fill it with   kusy rudě žhavých    žhavé uhlíky, potom si
lumps of red-hot     uhlů, schovalo jej pod  je strká pod halenu a
charcoal, put it under  svoji roušku a vyšlo   jde do chléva poklidit
his blanket, and go   ošetřit krávy v     krávy.
out to tend the cows   chlévě.
in the byre.
"Is that all?" said   "To je vše?" řekl si   "To je toho!" řekl si
Mowgli. "If a cub can  Maugli. "Dovede-li to  Mauglí. "Co bych se
do it there is nothing  děcko, není čeho se   bál, když to dokáže
to fear"; so he strode  při tom báti;" a tak   takové mládě." Rázným
around the corner and  vykročil kolem rohu a  krokem zahnul za roh,
met the boy, took the  nadběhl chlapci, vzal  vyčíhal chlapce, vzal
pot from his hand and  mu hrnek z ruky a    mu hrnek z ruky a
disappeared into the   zmizel v mlze,      zmizel v lese. Chlapec
mist while the boy    zanechav hocha      se rozplakal.
howled with fear.    plačícího strachem.
"They are very like   "Jsou mi velice     "Jsou docela jako já,"
me," said Mowgli,    podobni," pravil si   říkal si Mauglí, a jak
blowing into the pot,  Maugli. foukaje do    to předtím viděl u
as he had seen the    hrnku, jak viděl     ženy, foukal do hrnku.
woman do. "This thing  činiti ženu. "Tahle   "Když to nenakrmím,
will die if I do not   věc zemře, nedám-li jí  tak mi to uhyne." A
give it things to    ničeho k jídlu." A    nasypal na tu horkou
eat"; and he dropped   naházel chrastí a    věc větvičky a suchou
twigs and dried bark   uschlou kůru na žhoucí  kůru. Ve stráni potkal
on the red stuff. Half- uhlí. V půli cesty na  Baghíru, na kožíšku se
way up the hill he met  vršek potkal Bagýru,   mu jako démanty
Bagheera with the    na jehož kožichu     třpytila ranní rosa.
morning dew shining   leskla se ranní rosa
like moonstones on his  jako démanty.
coat.
"Akela has missed,"   "Akela se chybil,"    "Akéla minul kořist,"
said the panther.    řekl mu pardál; byli   řekl pardál. "Už včera
"They would have     by jej zabili minulé   ho chtěli zabít, ale
killed him last night,  noci, ale chtěli také  ty jsi jim chyběl.
but they needed thee   tebe. Hledají tě na   Hledali tě na kopci."
also. They were     vršku."
looking for thee on
the hill."
"I was among the     "Byl jsem ve zoraných  "Byl jsem v oranicích.
ploughed lands. I am   polích. Jsem       Jsem připraven. Hle!"
ready. Look!" Mowgli   připraven, pohleď!" A  Mauglí mu přistrčil
held up the fire-pot.  Maugli zdvihl svůj    hrnek s ohněm.
             hrnek s ohněm.
"Good! Now, I have    "Dobrá! Vídal jsem    "Dobrá. Viděl jsem,
seen men thrust a dry  lidi, jak strkali do   jak do toho lidé
branch into that     tohoto uhlí uschlou   strkali suchou
stuff, and presently   větev a pak Rudý Květ  větvičku a na konci
the Red Flower      vykvetl hned na jejím  větvičky jim rázem
blossomed at the end   konci. Nebojíš se ho?"  vypučel Rudý květ.
of it. Art thou not                Nebojíš se?"
afraid?"
"No. Why should I    "Ne. Proč bych se ho   "Ne. Co bych se bál.
fear? I remember --   bál? Vzpomínám si nyní  Jestli se mi to jen
now if it is not a    --- a není to pouhý   nezdá, teď si
dream -- how, before I  sen --- že, nežli jsem  vzpomínám: než se ze
was a wolf, I lay    byl Vlkem, ležel jsem  mě stal Vlk, ležel
beside the Red Flower,  vedle Rudého Květu, a  jsem vedle Rudého
and it was warm and   bylo mně tam teplo a   květu a bylo mi teplo
pleasant."        příjemně."        a příjemně."
All that day Mowgli   Po celý tento den    Celý den proseděl
sat in the cave     seděl Maugli v jeskyni  Mauglí ve sluji,
tending his fire-pot   a ošetřoval svůj     hlídal hrnek s ohněm,
and dipping dry     ohnivý hrnek; smáčel   na zkoušku do něho
branches into it to   do něho suché větvičky  strkal suché větvičky.
see how they looked.   a hleděl, jak to     Našel tu pravou
He found a branch that  vyhlíží. Nalezl větev,  větvičku, a když pak
satisfied him, and in  se kterou byl      za ním navečer přišel
the evening when     spokojen, a připravil  do sluje Tabákí a
Tabaqui came to the   si ji, a když večer   hrubě mu vyřizoval, že
cave and told him,    přišel Tabaki a řekl   má přijít na Poradní
rudely enough, that he  mu hrubě. že jej     skálu, rozřehtal se,
was wanted at the    volají k Poradní     až vzal Tabákí do
Council Rock, he     Skále, dal se do     zaječích. Se smíchem
laughed till Tabaqui   smíchu, až Tabaki    odešel pak Mauglí na
ran away. Then Mowgli  utekl. A když Maugli   Poradní skálu.
went to the Council,   přišel do rady, smál
still laughing.     se dosud.
Akela the Lone Wolf   Akela, Samotář Vlk,   Samotář Akéla ležel
lay by the side of his  ležel vedle své skály  vedle svého skaliska,
rock as a sign that   na znamení, že      bylo to znamení, že
the leadership of the  vůdcovství Smečky je   vůdcem smečky bude
Pack was open, and    uprázdněno, a Šir Chan  někdo jiný, a Šér Chán
Shere Khan with his   se svým průvodem vlků  s družinou vlků,
following of scrap-fed  živících se odpadky s  kterým přenechával
wolves walked to and   jeho stolu procházel   zbytky jídla, si
fro openly, being    se kolem zcela volně,  okázale vykračoval a
flattered. Bagheera   jsa předmětem jejich   přijímal lichotky.
lay close to Mowgli,   lichocení. Bagýra    Baghíra ulehl vedle
and the fire-pot was   ulehl těsně k Mauglimu  Mauglího. Hrnek s
between Mowgli's     a chlapec držel hrnec  ohněm držel Mauglí
knees. When they were  s ohněm mezi koleny.   mezi koleny. Když se
all gathered together,  Když byli     všichni shromáždili,
Shere Khan began to   všichni pohromadě,    ujal se slova Šér
speak -- a thing he   počal Šir Chan mluvit  Chán. Dokud Akéla
would never have dared  --- věc to, které by   překypoval silou,
to do when Akela was   se byl nikdy       nikdy se toho
in his prime.      neodvážil, když byl   neodvážil.
             Akela v květu své
             síly.
"He has no right,"    "Nemá k tomu práva,"   "Nemá na to právo,"
whispered Bagheera.   zašeptal Bagýra.     zašeptal Baghíra.
"Say so. He is a dog's  "Řekni to. Je to psí   "Pověz jim to. Šér
son. He will be     syn. Bude zastrašen."  Chán je psí plemeno.
frightened."                   Hned se poleká."
Mowgli sprang to his   Maugli skočil na nohy.  Mauglí se skokem
feet. "Free People,"   "Svobodný Národe!"    vztyčil. "Svobodný
he cried, "does Shere  zvolal, "což je Šir   lide," vykřikl, "copak
Khan lead the Pack?   Chan vůdcem smečky? Co  vede smečku Šér Chán?
What has a tiger to do  má tygr společného s   Co nám má tygr do toho
with our leadership?"  naším vůdcovstvím?"   co mluvit, kdo bude
                         naším vůdcem?"
"Seeing that the     "Vzhledem k tomu, že   "Vždyť se vůdcovství
leadership is yet    je vůdcovství      uprázdnilo a požádali
open, and being asked  uprázdněno a byv     mě o slovo ---,"
to speak -- " Shere   vyzván, abych mluvil -  spustil Šér Chán.
Khan began.       --" počal Sir Chan.
"By whom?" said     "Od koho?" řekl     "Kdo?" řekl Mauglí.
Mowgli. "Are we all   Maugli, "Jsme snad    "Copak jsme nějací
jackals, to fawn on   všichni šakaly,     šakali, abychom se
this cattle-butcher?   abychom podlézali    hrbili před tímhle
The leadership of the  tomuto řezníku      řezníkem dobytka? O
Pack is with the Pack  dobytka? Vůdcovství   vůdcovství ve smečce
alone."         smečky je jedině věcí  rozhoduje smečka
             smečky."         sama."
There were yells of   Ozvaly se výkřiky:    Ozvalo se hulákání:
"Silence, thou man's   "Ticho, lidské mládě!"  "Mlč, člověčí mládě!"
cub!" "Let him speak;  "Nechte jej mluvit!   "Jen ať mluví. Vždyť
he has kept our law!"  Zachovával náš zákon!"  zachovával náš zákon."
And at last the     Na konec zahřímali    Nakonec pak zahřímali
seniors of the Pack   starší smečky: "Nechte  stařešinové smečky:
thundered: "Let the   mluviti Mrtvého Vlka!"  "Ať mluví Mrtvý vlk."
Dead Wolf speak!"
When a leader of the   Když se vůdce smečky   Když mine vůdce
Pack has missed his   chybí své kořisti. je  smečky kořist, dokud
kill, he is called the  zván Mrtvým Vlkem,    žije --- a to dlouho
Dead Wolf as long as   pokud žije --- což    netrvá ---, říkají mu
he lives, which is not  obyčejně netrvá     Mrtvý vlk.
long, as a rule.     dlouho.
Akela raised his old   Akela zdvihl znaveně   Malátně zdvihl Akéla
head wearily:      starou hlavu:      starou hlavu:
"Free people, and ye   "Svobodný Národe, i   "Svobodný lide, a vy
too, jackals of Shere  vy, šakalové Šira    také, Šér Chánovi
Khan, for twelve     Chana! Po dvanácte let  šakali, dvanáct let
seasons I have led ye  vedl jsem vás k lovu i  jsem vás vodil od
to and from the kill,  z lovu, a po celý ten  kořisti ke kořisti a
and in all that time   čas ani jediný z vás   nikdo se za tu dobu
not one has been     nebyl chycen do pasti  nezmrzačil a nepadl do
trapped or maimed. Now  aniž zmrzačen. Nyní   pasti. Tentokrát mi
I have missed my kill.  jsem se chybil své    kořist unikla. Sami
Ye know how that plot  kořisti. Víte dobře,   víte, jak jste to
was made. Ye know how  jakým spiknutím se to  nastrojili. Víte, že
ye brought me up to an  stalo. Víte, že jste   jste mi nadehnali
untried buck to make   mne přivedli k      mladičkého srnce, aby
my weakness known. It  čerstvému kozlu,     bylo vidět, jak jsem
was cleverly done.    abyste vyzradili moji  sláb. Chytře jste to
Your right is to kill  slabost. Bylo to     provedli. Máte právo
me here on the Council  chytře provedeno.    zabít mě tady na
Rock now. Therefore I  Vaším právem teď je   Poradní skále. Ptám se
ask, 'Who comes to    zabíti mne zde u     tedy, kdo předstoupí a
make an end of the    Poradní Skály. Proto   připraví o život Vlka
Lone Wolf?' For it is  se ptám, kdo vyjde,   samotáře. Podle zákona
my right, by the Law   aby učinil konec Vlku  džungle je mým právem,
of the Jungle, that ye  Samotáři? Jeť mým    abyste předstoupili
come one by one."    právem dle zákona    jeden po druhém."
             džungle, abyste šli
             jeden po druhém."
There was a long hush,  Nastalo dlouhé ticho,  Zavládlo ticho,
for no single wolf    neboť ani jediný z    žádnému vlkovi se
cared to fight Akela   vlků neměl chuti     nechtělo ubít Akélu.
to the death. Then    bojovati samoten na   Tu zařval Šér Chán:
Shere Khan roared:    smrt s Akelou. Pak    "Co je nám po tom
"Bah! What have we to  zařval Šir Chan: "Bah!  bezzubém hlupákovi.
do with this toothless  Co je nám nyní po    Stejně ho čeká smrt.
fool? He is doomed to  tomto bezzubém hlupci!  Člověčí mládě žije už
die! It is the man-cub  Jest odsouzen k smrti!  moc dlouho. Svobodný
who has lived too    Ale jedná se o lidské  lide, je mou kořistí
long. Free People, he  mládě, které žilo již  od samého počátku.
was my meat from the   příliš dlouho.      Vydejte mi je. Už mě
first. Give him to me.  Svobodný Národe, bylo  to bláznovství s
I am weary of this man- od počátku pokrmem pro  člověčím vlkem
wolf folly. He has    mne! Dejte je mně. Mám  omrzelo. Deset let
troubled the jungle   již dost tohoto     tady v džungli
for ten seasons. Give  nesmyslu s lidským    překáží. Vydejte mi
me the man-cub, or I   vlkem. Znepokojoval   člověčí mládě, nebo
will hunt here always,  džungli po deset let.  tady budu lovit pořád
and not give you one   Dejte mi lidské mládě.  a jedinou kůstku vám
bone! He is a man -- a  anebo budu ustavičně   nedám. Je to člověk,
man's child, and from  loviti zde a nedám vám  lidský tvor, nenávidím
the marrow of my bones  ani kůstky. Je to    ho až do morku kostí!"
I hate him!"       člověk, lidské dítě, a
             nenávidím jej až do
             morku svých kostí!"
Then more than half   A tu zavylo více než   Dobrá polovina smečky
the Pack yelled: "A   polovice smečky:     zahulákala: "Člověk!
man -- a man! What has  "Člověk! člověk! co má  Člověk! Co mezi námi
a man to do with us?   člověk společného s   člověk pohledává? Ať
Let him go to his own  námi? Ať jde na své   táhne po svých."
place."         vlastní místo."
"And turn all the    "A poštve všechny lidi  "A poštve na nás
people of the villages  z vesnic proti vám,   vesničany, co?"
against us?" snarled   ne?" hulákal Šir Chan.  zahlaholil Šér Chán.
Shere Khan. "No; give  "Nikoli; dejte jej    "Ba ne, raději mi ho
him to me. He is a    mně. Je to člověk a   vydejte. Je to člověk,
man, and none of us   nikdo z nás nesnese   nikdo mu nedokáže
can look him between   jeho pohledu!"      pohledět do očí."
the eyes."
Akela lifted his head  Akela pozdvihl znovu   Znovu zdvihl Akéla
again, and said: "He   hlavu a řekl: "Jedl s  hlavu a řekl: "Jídal s
has eaten our food; he  námi naši potravu.    námi. Spal s námi.
has slept with us; he  Stál s námi. Nadháněl  Naháněl nám zvěř.
has driven game for   nám zvěř. Neporušil   Zákon džungle v ničem
us; he has broken no   nikdy ani jediného    neporušil."
word of the Law of the  slova džunglího
Jungle."         zákona."
"Also, I paid for him  "A já jsem zaň      "A býkem jsem za něho
with a bull when he   zaplatil býkem, jejž   zaplatil, když jste ho
was accepted. The    jste přijali. Cena    přijali mezi sebe. Býk
worth of a bull is    býka je cos       má nevalnou cenu, ale
little, but Bagheera's  nepatrného, pravda,   za svou čest bude
honour is something   ale Bagýrova čest je   Baghíra bojovat," řekl
that he will perhaps   čímsi, zač bude Bagýra  hebounkým hlasem
fight for," said     snad bojovati," řekl   Baghíra.
Bagheera in his     pardál svým nejsladším
gentlest voice.     hlasem.
"A bull paid ten years  "Býk zaplacený před   "Býkem jsi zaplatil
ago!" the Pack      deseti lety!"      před deseti lety!"
snarled. "What do we   posmívala se smečka,   zavrčela smečka. "Co
care for bones ten    "Co je nám po kostech  je nám po kostech
years old?"       deset let starých."   starých deset let?"
"Or for a pledge?"    "Anebo po čestném    "A také po záruce?"
said Bagheera, his    závazku?" dodal     Baghíra vycenil bílé
white teeth bared    Bagýra, ceně své bílé  zuby. "To si říkáte
under his lip. "Well   zuby. "Právem se zvete  svobodný lid!"
are ye called the Free  Svobodným Národem!"
People!"
"No man's cub can run  "Žádné lidské mládě   "S lidem džungle
with the people of the  nesmí běhati s národem  nemůže člověčí mládě
jungle!" roared Shere  džungle," řval Šir    běhat," zahulákal Šér
Khan. "Give him to    Chan. "Dejte jej mně!"  Chán. "Vydejte mi je!"
me."
"He is our brother in  "Je naším bratrem ve   "Je náš bratr, i když
all but blood," Akela  všem vyjma krve,"    ne pokrevní," znovu se
went on; "and ye would  pokračoval Akela; "a   ujal slova Akéla, "a
kill him here. In    vy jej teď chcete    vy byste ho chtěli
truth, I have lived   zabíti! Vskutku, žil   zabít. Ba věru, žiju
too long. Some of ye   jsem již příliš     už příliš dlouho.
are eaters of cattle,  dlouho. Někteří z vás  Jedni se živíte
and of others I have   stali se pojídači    dobytkem, druzí zase z
heard that, under    dobytka, a o jiných   Šér Chánova návodu za
Shere Khan's teaching,  jsem doslechl, že za   temné noci chodíte až
ye go by dark night   poučování Šir Chanova  na práh k vesničanům a
and snatch children   chodíte v noci a     kradete jim děti. Jak
from the villager's   kradete děti z prahů   patrno, jste zbabělci
doorstep. Therefore I  vesničanů. Proto jest  a k zbabělcům teď
know ye to be cowards,  mi jasno. že jste    mluvím. Umřít musím,
and it is to cowards I  zbabělci a mluvím k   to je jisté, můj život
speak. It is certain   vám jako k zbabělcům.  je bezcenný, jinak
that I must die, and   Jest jisto, že mi je   bych vám ho nabídl za
my life is of no worth  zemříti a můj život   člověčí mládě. Ale pro
or I would offer that  nemá ceny; jinak bych  čest smečky --- jste
in the man-cub's     jej nabídl výměnou za  bez vůdce a na tuhle
place. But for the    život lidského      maličkost zapomínáte -
sake of the Honour of  mláděte. Ale pro čest  -- pusťte člověčí
the Pack, -- a little  smečky, --- maličkost  mládě, ať jde po
matter that, by being  to, na kterou jste    svých, a já vám za to
without a leader, ye   již. co jste bez     slibuji, že ve chvíli
have forgotten, -- I   vůdce, zapomněli ---   smrti jediný zub na
promise that if ye let  slibuji, že necháte-li  vás nevycením. Umřu
the man-cub go to his  toto lidské mládě    bez boje. Zachráním
own place, I will not,  odejíti volně tam. kam  smečce nejméně tři
when my time comes to  patří, až přijde čas,  životy. Na víc mi
die, bare one tooth   abych zemřel,      nestačí síla. Jestli
against ye. I will die  nevycením proti vám   souhlasíte, aspoň té
without fighting. That  ani zubu. Tak budou   hanby vás ušetřím, že
will at least save the  smečce ušetřeny aspoň  byste zabili bratra,
Pack three lives. More  tři životy. Více     který nic neprovedl --
I cannot do; but, if   učiniti nemohu; ale   - bratra, kterého jste
ye will, I can save ye  chcete-li, mohu vás   podle zákona džungle
the shame that comes   tak ušetřiti hanby,   na přímluvu a za
of killing a brother   jež by na vás padla z  výkupné přijali do
against whom there is  ubití bratra, proti   smečky."
no fault -- a brother  němuž nelze ničeho
spoken for and bought  uvésti --- bratra,
into the Pack      jenž byl do smečky
according to the Law   přijat za slovo a za
of the Jungle."     cenu podle zákona
             džungle."
"He is a man -- a man  "Je to člověk ---    "On je to člověk ---
-- a man!" snarled the  člověk --- člověk ---"  člověk --- člověk!"
Pack; and most of the  vrčela smečka, a     zaskučela smečka a z
wolves began to gather  většina vlků počala se  větší části se shlukla
round Shere Khan,    kupit kol Šira Chana,  kolem Šér Chána. Ten
whose tail was      jehož ocas již počal   už mrskal ocasem.
beginning to switch.   šlehati kolem sebe.
"Now the business is   "Teď je celá věc v    "Teď záleží všechno na
in thy hands," said   tvých rukou," řekl    tobě," řekl Baghíra
Bagheera to Mowgli.   Bagýra k Mauglimu, "My  Mauglímu. "My se za
"We can do no more    nemůžeme učiniti     tebe můžeme jen rvát."
except fight."      jiného, leč bojovati."
Mowgli stood upright -  Maugli vstal zpříma s  Mauglí povstal --- v
- the fire-pot in his  hrnkem ohně v rukou.   dlaních hrnek s ohněm.
hands. Then he      Pak protáhl paže a    Napřáhl paže a před
stretched out his    zívl v tvář celé Radě;  celým shromážděním
arms, and yawned in   ale v nitru byl zuřiv  zívl. Lomcoval jím
the face of the     vztekem a lítostí,    vztek i žal. Po
Council; but he was   neboť jako praví vlci,  způsobu vlčím mu vlci
furious with rage and  neřekli mu vlci nikdy,  nikdy nedali znát, jak
sorrow, for, wolf-    jak ho nenávidí.     ho nenávidí.
like, the wolves had
never told him how
they hated him.
"Listen, you!" he    "Slyšte teď, vy tam!"   "Slyšte,"
cried. "There is no   zvolal. "Není potřebí  křikl. "Dost už tohoto
need for this dog's   tohoto psího žvastu.   psího žvástu. Že jsem
jabber. Ye have told   Řekli jste mi za této  člověk (být po mém,
me so often to-night   noci tolikráte, že    byl bych ovšem zůstal
that I am a man     jsem člověkem --- a   vlkem až do smrti), to
(though indeed I would  věru, co na mně bylo,  jste mi dnes večer
have been a wolf with  byl bych nejraději    řekli mnohokrát. Máte
you to my life's end)  zůstal s vámi vlkem do  pravdu. Řeknu vám, jak
that I feel your words  konce svého žití ---   se na člověka sluší,
are true. So I do not  až nyní cítím, že máte  nejste už pro mě
call ye my brothers   pravdu. Proto vás už   bratři, ale sag (psi).
any more, but sag    nechci zváti svými    Co uděláte, nebo
[dogs], as a man     bratry, ale sag (psy),  neuděláte, to nezáleží
should. What ye will   jak přísluší člověku.  na vás. Záleží to jen
do, and what ye will   Co učiníte a co     na mně. Aby to tady
not do, is not yours   neučiníte, o tom     bylo všem jasné,
to say. That matter is  rozhodovati není vaší  přinesl jsem si kousek
with me; and that we   věcí. To jest věcí    Rudého květu, kterého
may see the matter    mojí; a abyste to    se vy, psi, tolik
more plainly, I, the   viděli jen tím      bojíte."
man, have brought here  jasněji, přinesl jsem
a little of the Red   si trochu Rudého
Flower which ye, dogs,  Květu, kterého se vy,
fear."          psi, bojíte."
He flung the fire-pot  Hodil hrnek s ohněm na  Hrnek s ohněm hodil na
on the ground, and    zemi a několik rudě   zem. Od žhavých uhlíků
some of the red coals  žhavých uhlíků      vzplanul suchý mech a
lit a tuft of dried   zanítilo suchý mech,   celé shromáždění
moss that flared up as  který vzplanul a     zděšeně couvalo před
all the Council drew   všecka rada couvla v   šlehajícími plameny.
back in terror before  zad před šlehajícími
the leaping flames.   plameny.
Mowgli thrust his dead  Maugli vstrčil svoji   Suchou větev strčil
branch into the fire   suchou větev do ohně,  Mauglí do ohně, až
till the twigs lit and  až větvičky chytily a  halouzky chytly a
crackled, and whirled  praskaly, a zamával jí  zapraskaly, a
it above his head    nad hlavou přímo do   uprostřed přikrčených
among the cowering    couvajících vlků.    vlků jí zamával nad
wolves.                      hlavou.
"Thou art the master,"  "Ty jsi teď pánem,"   "Teď jsi ty pánem,"
said Bagheera, in an   řekl mu Bagýra tiše.   pošeptal mu Baghíra.
undertone. "Save Akela  "Zachraň Akelu od    "Zachraň Akélu. Byl ti
from the death. He was  smrti. Byl vždy tvým   vždycky přítelem."
ever thy friend."    přítelem!"
Akela, the grim old   Akela, lítý starý vlk,  Zasmušily starý vlk
wolf who had never    který nikdy v životě   Akéla, který jakživ
asked for mercy in his  nežádal milosti. vrhl  nežádal o milost, vrhl
life, gave one piteous  lítostný pohled na    na Mauglího prosebný
look at Mowgli as the  Maugliho, jak tu stál,  pohled. Chlapec tam
boy stood all naked,   nahý chlapec s černými  stál nahý, s hřívou až
his long black hair   vlasy spadajícími mu   na ramena, v ruce
tossing over his     přes ramena, osvětlen  planoucí větev, v
shoulders in the light  planoucím světlem    jejíž záři se míhaly a
of the blazing branch  větve, v jejímž     poskakovaly stíny.
that made the shadows  plápolu všechny stíny
jump and quiver.     tančily a se chvěly.
"Good!" said Mowgli,   "Dobrá!" řekl Maugli,  "Dobrá," řekl Mauglí a
staring around slowly,  hledě zvolna a pevně   zvolna se rozhlédl
and thrusting out his  kolem sebe. "Vidím, že  kolem dokola. "Že jste
lower lip. "I see that  jste psi. Jdu od vás k  psi, to vidím.
ye are dogs. I go from  svému vlastnímu lidu -  Odcházím od vás k svým
you to my own people -  -- jsou-li totiž mým   rodákům, ačli to jsou
- if they be my own   lidem. Džungle je mi   mí rodáci. Džungle je
people. The jungle is  zavřena, a jest mi    mi uzavřena, nezbývá
shut to me, and I must  zapomenouti vaši řeč a  mi, než zapomenout na
forget your talk and   vaši společnost, Ale   to, že jsem se s vámi
your companionship;   chci býti        družně stýkal. Ale
but I will be more    milosrdnějším nežli   zachovám se
merciful than ye are.  jste vy, Protože jsem  milosrdněji než vy.
Because I was all but  byl vaším bratrem ve   Jsem váš bratr, i když
your brother in blood,  všem vyjma krve,     ne pokrevní. Až se
I promise that when I  slibuji, že až budu   tedy octnu mezi lidmi,
am a man among men I   člověkem mezi lidmi,   slibuji vám, že vás
will not betray ye to  nezradím vás lidem,   nezradím, jako jste
men as ye have      jako jste vy nyní    zradili vy." Kopl do
betrayed me." He     zradili mne."    ohně, až se jiskry
kicked the fire with   Kopnul nohou do ohně,  rozlétly. "My ze
his foot, and the    až jiskry vylétly.    smečky proti sobě
sparks flew up. "There  "Nemá býti války mezi  válčit nebudeme. Ale
shall be no war     námi a Smečkou, Ale   než odejdu, musím tady
between any of us and  jest mi splatiti dluh,  ještě splatit dluh."
the Pack. But here is  nežli odejdu."   Rázným krokem
a debt to pay before I  Kráčel rovně k místu,  přistoupil k Šér
go." He strode forward  kde seděl Šir Chan    Chánovi, pitomě
to where Shere Khan   mrkaje blbě na plamen  mžourajícímu do
sat blinking stupidly  a chytil jej za dlouhý  plamenů, a popadl ho
at the flames, and    chumáč na bradě.     za chmýří na bradě.
caught him by the tuft  Bagýra šel za ním pro  Pro jistotu šel
on his chin. Bagheera  všechny případy.     Baghíra za ním.
followed close, in    "Vstaň, pse!" vzkřikl  "Vstaň, pse!" křikl
case of accidents.    Maugli. "Vzhůru, když  Mauglí. "Vstaň, když s
"Up, dog!" Mowgli    člověk mluví, anebo ti  tebou mluví člověk,
cried. "Up, when a man  zapálím kožich      nebo ti podpálím
speaks, or I will set  plameny!"        kožich."
that coat ablaze!"
Shere Khan's ears lay  Šir Chanovy uši ležely  Šér Chán schlípl uši a
flat back on his head,  těsně na zad při hlavě  zavřel oči, planoucí
and he shut his eyes,  a zavíral oči, neboť   větev trčela totiž
for the blazing branch  planoucí větev byla mu  přímo před ním.
was very near.      příliš blízko.
"This cattle-killer   "Tento vrah dobytka   "Když už mě tenhle
said he would kill me  povídal, že mne zabije  zabíječ dobytka
in the Council because  v radě, protože mne   nezabil, dokud jsem
he had not killed me   nemohl zabíti, když   byl mládě, zabije prý
when I was a cub. Thus  jsem byl mládětem. Tak  mě ve shromáždění.
and thus, then, do we  --- a tak --- a tak   Takhle, takhle bijeme
beat dogs when we are  tedy bijeme psy, když  psy, když dospějeme v
men! Stir a whisker,   jsme lidmi. Zjež mi   muže. Jen hni, Langrá,
Lungri, and I ram the  jediný vous, Chromče,  vousem, a vrazím ti
Red Flower down thy   a vrazím ti Rudý Květ  Rudý květ do chřtánu!"
gullet!" He beat Shere  do hrdla!" A bil Šira  Větví zbil Šér Chána
Khan over the head    Chana hořící větví    po hlavě a tygr samým
with the branch, and   přes hlavu a tygr    strachem kňoural a
the tiger whimpered   vrněl a kňučel mra    kňučel.
and whined in an agony  hrůzou a děsem.
of fear.
"Pah! Singed jungle-   "Pah --- spálená     "A teď se kliď, ty
cat -- go now! But    džunglí kočko! A teď   žíhaná kočko džungle!
remember when next I   jdi! Ale pamatuj, že   Až zas přijdu na
come to the Council   až opět přijdu k     Poradní skálu, jak se
Rock, as a man should  Poradní Skále, jako má  na muže sluší,
come, it will be with  přijíti člověk, ponesu  pamatuj, že tam přijdu
Shere Khan's hide on   Šir Chanovu kůži na   s Šér Chánovou kůží na
my head. For the rest,  hlavě. --- Co se týče  hlavě. A dále, Akéla
Akela goes free to    ostatního, Akela půjde  si bude žít klidně
live as he pleases. Ye  volně, aby si žil, jak  dál. Nezabijete ho,
will not kill him,    se mu líbí. Nezabijete  protože tomu nechci. A
because that is not my  jej, protože to není   co mi tady ještě
will. Nor do I think   mojí vůlí. A rovněž   sedíte s vyplazeným
that ye will sit here  nechci, abyste tu déle  jazykem a tváříte se
any longer, lolling   seděli vyplazujíce    jako nevímco --- a
out your tongues as   jazyk, jako byste byli  zatím jste psi, však
though ye were      někým, a ne pouhými   já vás poženu. Kliďte
somebodies, instead of  psy, které vyženu ---  se!"
dogs whom I drive out  takto! Pryč!"
-- thus! Go!"
The fire was burning   Oheň na konci větve    Koneček větve
furiously at the end   hořel zuřivě a Maugli  prudce zasršel, Mauglí
of the branch, and    tloukl jím v pravo a v  se rozháněl kolem
Mowgli struck right   levo do kruhu a vlci   dokola vpravo i vlevo,
and left round the    se rozběhli vyjíce s   jiskry propalovaly
circle, and the wolves  jiskrami pálícími je v  vlkům srst, a vlci se
ran howling with the   kožiše, Na konec zbyli  s vytím rozutekli.
spark burning their   jen Akela, Bagýra a   Nakonec tam zbyl jen
fur. At last there    asi deset vlků, kteří  Akéla, Baghíra a s
were only Akela,     se přidali na stranu   nimi nějakých deset
Bagheera, and perhaps  Maugliho. A tu   vlků, kterí zůstali
ten wolves that had   počalo Maugliho něco   Mauglímu věrní. A tu
taken MowglI's part.   boleti uvnitř, jak jej  se v Mauglím něco
Then something began   posud nebolelo za celý  rozbolelo, jakživ
to hurt Mowgli inside  život; počal lapati   takovou bolest
him, as he had never   dech a vzdychal --- a  nepocítil, usedavě se
been hurt in his life  slzy stékaly mu po    rozplakal, až mu slzy
before, and he caught  líci.          tekly po tvářích.
his breath and sobbed,
and the tears ran down
his face.
"What is it? What is   "Co je to? Co je to?"  "Co to? Co to?" řekl
it?" he said. "I do   ptal se. "Nechci     si. "Nechce se mi z
not wish to leave the  opustiti džungli a    džungle a nevím, co to
jungle, and I do not   nevím, co toto jest.   je? To umírám,
know what this is. Am  Což snad umírám,     Baghíro?"
I dying, Bagheera?"   Bagýro?"
"No, Little Brother.   "Nikoli, Bratříčku.   "Ne, bratříčku. Jsou
Those are only tears   Jsou to jen slzy, jak  to slzy, jaké lidé
such as men use," said  jsou obvykly u lidí,"  prolévají," řekl
Bagheera. "Now I know  odpovídal Bagýra. "Vím  Baghíra. Jak vidím,
thou art a man, and a  nyní, že jsi mužem a   nejsi už člověčí
man's cub no longer.   ne více lidským     mládě, ale muž.
The jungle is shut    mládětem. Džungle je   Džungle je ti opravdu
indeed to thee      ti nadále opravdu    navždy uzavřena. Jenom
henceforward. Let them  uzavřena. Nech je    je nech téci. Jsou to
fall, Mowgli; they are  padati, Maugli, nech   pouhé slzy." Mauglí
only tears." So Mowgli  je padati; jsou to jen  plakal, až mu srdce
sat and cried as     slzy." A tak    usedalo; jakživ si tak
though his heart would  Maugli seděl a plakal,  nepoplakal.
break; and he had    jakoby mu mělo srdce
never cried in all his  puknouti; a Maugli
life before.       neplakal nikdy dříve.
"Now," he said, "I    "A teď," řekl pak,    "A teď půjdu za
will go to men. But   "půjdu k lidem. Ale   lidmi," řekl si. "Ale
first I must say     dříve musím se      nejprve se musím
farewell to my      rozloučiti s matkou. A  rozloučit s mámou."
mother"; and he went   šel k jeskyni, kde    Odešel do sluje, v níž
to the cave where she  žila s Otcem Vlkem a   žila s tátou Vlkem, a
lived with Father    plakal na jejím kožiše  vyplakal se na její
Wolf, and he cried on  a čtyři vlčata vyla   srsti, Žalostně do
her coat, while the   bědně okolo.       toho skučelo čtvero
four cubs howled                 vlčat.
miserably.
"Ye will not forget   "Nezapomenete na mne?"  "Nezapomenete na mě?"
me?" said Mowgli.    ptal se Maugli,     řekl Mauglí.
"Never while we can   "Nikdy, pokud dovedeme  "Jakživ nezapomeneme,
follow a trail," said  sledovati stopu,"    pokud dokážeme
the cubs. "Come to the  odpovídala vlčata. "Až  sledovat stopu," řekla
foot of the hill when  budeš člověkem, přijď  vlčata. "Až z tebe
thou art a man, and we  na úpatí vrchu, a    bude člověk, přijď za
will talk to thee; and  budeme s tebou      námi na úpatí kopce a
we will come into the  mluviti; a budeme    budeme si povídat. A v
croplands to play with  chodit do rolí hrát si  noci přijdeme zas my
thee by night."     s tebou v noci."     za tebou do obilných
                         lánů a budeme si s
                         tebou hrát."
"Come soon!" said    "Přijď brzy," řekl    "Přijď brzo!" řekl
Father Wolf. "Oh, wise  Otec Vlk. "Ó, moudrá   táta Vlk. "Ach, brzo
little Frog, come    malá žabičko, přijď   zas přijď, moudrý
again soon; for we be  brzy zase; neboť jsme  žabáčku; matka i já
old, thy mother and   již staří, tvoje matka  stárnem."
I."           a já!"
"Come soon," said    "Přijď brzy," řekla   "Přijď brzo, ty můj
Mother Wolf, "little   Matka Vlčice, "můj    nahatý synáčku," řekla
naked son of mine;    malý, nahý synku;    máma Vlčice. "Poslyš,
for, listen, child of  neboť, slyš, synu    lidský tvore, měla
man, I loved thee more  člověka, milovala jsem  jsem tě raději než svá
than ever I loved my   tě více, nežli jsem   mláďata."
cubs."          kdy milovala svá
             vlastní mláďata."
"I will surely come,"  "Přijdu dojista," řekl  "Toť se ví, že
said Mowgli; "and when  Maugli, "a až přijdu,  přijdu," řekl Mauglí.
I come it will be to   stane se to, abych    "A až přijdu,
lay out Shere Khan's   rozložil Šir Chanovu   rozprostřu na Poradní
hide upon the Council  kůži na Poradní Skále.  skále Šér Chánovu
Rock. Do not forget   Nezapomeňte na mne!   kůži. Nezapomeňte na
me! Tell them in the   Řekněte všem v      mě. A taky jiným v
jungle never to forget  džungli, aby na mne   džungli řekněte, aby
me!"           nezapomněli!"      na mě nezapomněli."
The dawn was beginning  Zora počala svítati,   Za ranního rozbřesku
to break when Mowgli   když Maugli odcházel   kráčel pak Mauglí sám
went down the hillside  samoten dolů se     a sám z kopce za
alone to the crops to  stráně, aby šel k oněm  tajemnými tvory
meet those mysterious  tajuplným bytostem,   zvanými lidé.
things that are called  které zvou lidmi.
men.
HUNTING-SONG OF THE   LOVECKÝ ZPĚV SIONÝSKÉ  Lovecká píseň
SEEONEE PACK       SMEČKY.         séónijské smečky
As the dawn was     Sambhur zaječel, když  Je ráno, Sámbhar
breaking the Sambhur   přišel jitra čas,    zatroubil
belled
Once, twice, and     jednou, dvakrát, znova  jednou a vícekrát
again!          zas.
And a doe leaped up --  Mezitím co jelen pije,  a při jezírku hlubokém
and a doe leaped up   tam, kde tůň je tmavá,
From the pond in the   laň v les kvapí, v    laň vyrazila poskokem.
wood where the wild   skok se dává:
deer sup.
This I, scouting     Já to sám zřel   Sám jsem tam také
alone, beheld,      jsem tam         zabloudil
Once, twice, and     jednou, dvakrát, znova  jednou a vícekrát.
again!          zas!
As the dawn was     Sambhur zaječel, když  Je ráno, Sámbhar
breaking the Sambhur   jitra svit se třás,   zatroubil
belled
Once, twice, and     jednou, dvakrát, z    jednou a vícekrát,
again!          nova zas!
And a wolf stole back  A vlk potichu, potichu  Slídivý vlk jelena
-- and a wolf stole   zpět se krad,      zhléd,
back
To carry the word to   aby mohl čekající    smečce to běžel
the waiting Pack;    smečce zprávu dát,    povědět.
And we sought and we   my pak do dáli   Po stopě se pak hnali
found and we bayed on  po stopách jsme     vpřed
his track        štěkali
Once, twice, and     jednou, dvakrát, znova  jednou a vícekrát.
again!          zas!
As the dawn was     Do mlh jitřních dlouze  To ráno zle houf vlků
breaking the Wolf-pack  ječel smečky hlas,    vyl
yelled
Once, twice, and     jednou, dvakrát, znova  jednou a vícekrát.
again!          zas;
Feet in the jungle    nohy, které v džungli  Země se nohy
that leave no mark!   stopu svoji ztají,    nedotknou,
Eyes that can see in   oči, hustou tmou jez   zrak pronikne i hustou
the dark -- the dark!  bystře prohlédají.    tmou,
Tongue -- give tongue  Nuž, každý slyš:  tak v džungli za
to it! Hark! O Hark!   Vstříc volej již     kořistí jdou
Once, twice, and     jednou, dvakrát, znova  jednou a vícekrát.
again!          zas!
KAA'S HUNTING      KÁJŮV LOV.        KÁ NA LOVU
His spots are the joy  Levhard má radost ze   Na skvrnách levhart
of the Leopard: his   svých skvrn a buvol je  zakládá si, buvol na
horns are the      hrdým na své rohy.    rozích. Měj
Buffalo's pride -- Be   Buď čist, neboť  čistou srst i boky,
clean, for the      síla lovcova jeví se v  síla lovcova je v
strength of the hunter  lesku jeho srsti.    nich.
is known by the gloss
of his hide.
If ye find that the   Shledáš-li, že tě    Když volek nabere tě
Bullock can toss you,  býček dovede porazit   nebo Sámbhar zkrvaví,
or the heavy-browed   anebo těžce oparožený   nic nepovídedej,
Sambhur can gore; Ye   sambhur trknouti, není  vždyť to o nich každá
need not stop work to  třeba, abys ustál v   šelma ví. Jak
inform us; we knew it  díle a sdělil nám to -  vlastní sourozence
ten seasons before.   -- věděliť jsme to již  cizí mládata opatruj,
Oppress not the cubs   před deseti léty.     jsou třeba děti
of the stranger, but   Neubližuj cizím  medvědice, věrně při
hail them as Sister   mláďatům, ale zdrav je  nich stůj. 
and Brother, For     za sestru a bratra,   Skolená první kořist
though they are little  neboť třebas že snad   mláděti velmi lahodí.
and fubsy, it may be   jsou malá a
the Bear is their    neohrabaná, je snad
mother. "There is none  jejich matkou medvěd!
like to me!" says the   "Nikdo se mi
Cub in the pride of   nevyrovná!" říká mládě
his earliest kill;    v pýše svého prvého
             lovu;
But the Jungle is     ale džungle je  Džungle je velká,
large and the Cub he   velká a mládě malé ---  mládě malé. Skromnost
is small. Let him    ať myslí a je ticho.   neškodí. Bálúovy
think and be still.    Průpovědi     poučky
Maxims of Baloo.     Balúovy.
All that is told here  Vše, co se tuto     O čem se tady
happened some time    vypravuje, stalo se   vypravuje, stalo se
before Mowgli was    nějaký čas, nežli    předtím, než byl
turned out of the    Maugli odešel od     Mauglí vyhnán ze
Seeonee wolfpack. It   Sionýské vlčí smečky a  séónijské vlčí smečky
was in the days when   nežli se pomstil na   a než se pomstil tygru
Baloo was teaching him  Širu Chanovi, tygru.   Šér Chánovi. Bálú ho
the Law of the Jungle.  Bylo to za doby, kdy   tenkrát učil zákonu
The big, serious, old  jej Balú učil zákonu   džungle. Statný,
brown bear was      džungle. Velký, vážný  rozvážný hnědý medvěd
delighted to have so   starý medvěd měl     měl z nadaného žáka
quick a pupil, for the  velikou radost, že má  radost. Vlčata pochytí
young wolves will only  tak bystrého žáka,    totiž ze zákona
learn as much of the   neboť i mladí vlci se  džungle jenom to, co
Law of the Jungle as   chtějí učiti ze zákona  se týká jejich smečky
applies to their own   džungle jen tomu, co   a rodu. Upláchnou,
pack and tribe, and   se týče jejich vlastní  sotva umějí opakovat
run away as soon as   smečky a jejich rodu,  lovecké verše: "Nohy
they can repeat the   a utekou, jakmile    našlapující bez hlesu,
Hunting Verse: "Feet   dovedou opakovati    oči vidící potmě, uši
that make no noise;   lovecký verš: ---    větřící vítr už v
eyes that can see in   "Nohy, jež nezpůsobí   doupěti a ostré bílé
the dark; ears that   nejmenšího hřmotu,    zuby, tím se vyznačují
can hear the winds in  oči, jež vidí v     naši bratři kromě
their lairs, and sharp  nejhlubší tmě; uši,   šakala Tabákího a
white teeth -- all    jež slyší i vítr v    hyeny, ty máme v
these things are the   brlohu, a ostrý bílý   nenávisti." Ale Mauglí
mark of our brothers   chrup --- to vše ti   byl člověčí mládě a
except Tabaqui and the  vyznačuje naše bratry,  musel se učit mnohem
Hyena, whom we hate."  vyjma Tabaki ---     víc. Občas za svým
But Mowgli, as a man-  Šakala a Hyenu,     chráněncem plavně
cub, had to learn a   kterých nenávidíme." -  přiběhl z džungle
great deal more than   -- Ale Maugli, jako   černý pardál Baghíra
this. Sometimes     lidské mládě, musil se  podívat se, jak
Bagheera, the Black   naučiti mnohem více   prospívá, a s hlavou
Panther, would come   než tomuto. Někdy    opřenou o strom jen
lounging through the   Bagýra, černý pardál,  vrněl, když tak Mauglí
jungle to see how his  přišel, toulaje se    Bálúovi odříkával, co
pet was getting on,   džunglí, aby viděl,   měl ten den uloženo.
and would purr with   jak jeho miláček     Šplhání šlo chlapci
his head against a    pokračuje a předl,    skoro tak jako plavání
tree while Mowgli    opíraje hlavu o kmen,  a plavání skoro tak
recited the day's    zatím co Maugli     jako běh. Učitel
lesson to Baloo. The   odříkával Balúovi svou  zákona Bálú mu vštípil
boy could climb almost  denní lekci. Chlapec   lesní a vodní zákony:
as well as he could   dovedl téměř stejně   jak se rozezná uschlá
swim, and swim almost  dobře šplhati jako    větev od zdravé. Jak
as well as he could   plovati a plovati    se slušně omluvit
run; so Baloo, the    téměř tak dobře jako   lesním včelám, když
Teacher of the Law,   běhati, a proto Balú,  padesát stop nad zemí
taught him the Wood   Učitel Zákona, naučil  narazí na jejich úl.
and Water laws: how to  jej zákonu stromů i   Co říci netopýru
tell a rotten branch   zákonu vody: jak     Mangovi, když ho za
from a sound one; how  rozpoznati shnilou    poledne vyruší ve
to speak politely to   větev od zdravé; jak   větvích. A jak předem
the wild bees when he  mluviti zdvořile k    upozornit vodní hady,
came upon a hive of   včelám, když přijdete  než skočí mezi ně do
them fifty feet     na jejich úl padesáte  tůně. Obyvatelé
aboveground; what to   stop nad zemí; co říci  džungle mají rádi klid
say to Mang, the Bat,  Mangovi netopýru, když  a bez váhání se vrhnou
when he disturbed him  jste jej vyrušili z   na vetřelce. A ještě
in the branches at    jeho poledního      se Mauglí naučil
midday; and how to    odpočinku ve větvích;  lovecký pokřik
warn the water-snakes  jak dáti výstrahu    cizince. Ten musí
in the pools before he  vodním hadům v tůních,  každý obyvatel džungle
splashed down among   nežli sebou šplýchnete  lovící mimo svůj revír
them. None of the    mezi ně. Nikdo z     opakovat tak dlouho,
Jungle People like    džunglího národa není  až zaslechne odpověď.
being disturbed, and   rád vyrušen a všichni  V překladu to znamená:
all are very ready to  jsou pohotovi vrhnouti  "Dovolte mi tady
fly at an intruder.   se na rušitele. A    lovit, mám hlad," A
Then, too, Mowgli was  Mauglimu bylo se     odpověď zní: "Jen si
taught the Strangers'  naučiti i loveckému   lov pro potravu, ale
Hunting Call, which   volání cizincovu,    ne pro zábavu."
must be repeated aloud  které je nutno
till it is answered,   opakovati hlasitě,
whenever one of the   pokud se naň nedostane
Jungle People hunts   odpovědi, kdykoli
outside his own     někdo z džunglího
grounds. It means,    národa loví mimo
translated: "Give me   hranice svých
leave to hunt here    vlastních lovišť.
because I am hungry";  Přeloženo, znamená:
and the answer is:    "Dovolte mi loviti
"Hunt, then, for food,  zde, neboť mám hlad!"
but not for pleasure."  A odpověď zní: "Lov
             tedy pro potravu, ale
             ne pro zábavu."
All this will show you  To vše ukazuje, mnoho-  Vidíte, co se toho
how much Mowgli had to  li Mauglimu bylo se   musel Mauglí naučit
learn by heart, and he  naučiti napamět; a    nazpaměť, Odříkával to
grew very tired of    býval velmi unaven,   až do omrzení. Však
repeating the same    když mu bylo       také, když jednou po
thing a hundred times;  odříkávati tutéž věc   několika pohlavcích
but, as Baloo said to  znovu a znovu, po sté  zlostně utekl, řekl
Bagheera one day when  a sté; ale, jak pravil  Bálú Baghírovi:
Mowgli had been cuffed  Balú k Bagýrovi     "Člověčí mládě je
and had run off in a   jednou, když byl     člověčí mládě, to musí
temper: "A man's cub   Maugli bit a utekl    znát veškerý zákon
is a man's cub, and he  rozhněván:     džungle."
must learn all the Law  "Lidské mládě je
of the Jungle."     lidské mládě a musí
             poznati všechen zákon
             džungle."
"But think how small   "Ale pomysli, jak je   "Ale pamatuj, že je
he is," said the Black  malý," namítal černý   maličký," ujal se ho
Panther, who would    pardál, který by byl   černý pardál: ten by
have spoiled Mowgli if  Maugliho zkazil, kdyby  byl Mauglího nejraději
he had had his own    byl měl svou vůli.    hýčkal. "Copak unese v
way. "How can his    "Jak může tak malá    své hlavičce takové
little head carry all  hlava podržeti všechny  sáhodlouhé řeči?"
thy long talk?"     tvé dlouhé věci?"
"Is there anything in  "Je snad v džungli    "V džungli se zabíjí
the jungle too little  něco tak malého, aby   kdeco, ať je jak chce
to be killed? No. That  to nemohlo býti     maličké. Proto ho těm
is why I teach him    zabito? Ne. Proto jej  věcem učím, a když je
these things, and that  učím všem těmto věcem,  zapomene, tak ho mírně
is why I hit him, very  a proto jej praštím --  uhodím."
softly, when he     - ó, velmi jemně ---
forgets."        když něco zapomene."
"Softly! What dost    "Jemně! Což ty víš o   "Mírně! Copak, ty
thou know of softness,  jemnosti, starý     hromotluku, víš, co je
old Iron-feet?"     lamželezo?" bručel    to mírnost?" zareptal
Bagheera grunted. "His  Bagýra. "Jeho tvář je  Baghíra. "Od tvé
face is all bruised to- dnes plná šrámů od tvé  mírnosti má dnes
day by thy --      --- jemnosti. Uf!"    obličej samou modřinu.
softness. Ugh!"                  Fuj!"
"Better he should be   "Jest lépe, aby byl   "Raděj ať má ode mne,
bruised from head to   pošramocen od hlavy k  který ho mám rád,
foot by me who love   patě ode mne, který   modřiny od hlavy až k
him than that he     jej miluji, než aby   patě, než aby z
should come to harm   přišel k úrazu z     nevědomosti přišel do
through ignorance,"   nevědomosti."      neštěstí," odpověděl
Baloo answered, very   odpověděl Balú s     vážně Bálú. "Zrovna ho
earnestly. "I am now   velikou vážností.    učím klíčovým slovům
teaching him the     "Učím jej nyní      džungle. Ta ho ochrání
Master Words of the   Mistrovským Slovům    před ptáky a hady a
Jungle that shall    Džungle, které mu mají  lovícími čtvernožci,
protect him with the   býti ochranou mezi    neochrání ho však před
Birds and the Snake   ptáky, mezi hady a    jeho smečkou. Až si ta
People, and all that   mezi vším, co běhá o   slova zapamatuje, u
hunt on four feet,    čtyřech nohách, vyjma  kdekoho v džungli se
except his own pack.   jeho vlastní smečku.   může domáhat ochrany.
He can now claim     Může nyní činiti nárok  Za trochu bití to
protection, if he will  na ochranu celou     stojí, ne?"
only remember the    džunglí. jenom
Words, from all in the  vzpomene-li si na
jungle. Is not that   příslušná slova. Což
worth a little      to nestojí za trochu
beating?"        výprasku?"
"Well, look to it then  "Dobrá; jenom hleď,   "Jenom dej pozor, abys
that thou dost not    abys lidské mládě    člověčí mládě
kill the man-cub. He   nezabil. Není to     neutloukl. Není to
is no tree-trunk to   stromový kmen, abys na  kmen, aby sis na něm
sharpen thy blunt    něm ostřil své      brousil tupé drápy,
claws upon. But what   nemotorné drápy. Co   Ale jak znějí ta
are those Master     však jsou tato      klíčová slova? O pomoc
Words? I am more     Mistrovská Slova? Já   já nikoho žádat
likely to give help   pro svou osobu hodím   nebudu, spíš ji
than to ask it" --    se spíše k tomu, abych  každému poskytnu," ---
Bagheera stretched out  pomoc poskytl, než    Baghíra napřáhl packu
one paw and admired   abych jí žádal!" --- a  a zálibně si prohlížel
the steel-blue ripping- Bagýra natáhl pracku a  ocelově modré drápy,
chisel talons at the   prohlížel s pýchou    ostré jako dláto ---
end of it -- "Still I  ocelově modré,      "ale přece jenom bych
should like to know."  dlátovité drápy na    je rád znal."
             jejím konci --- "a
             přece bych rád věděl
             něco o nich."
"I will call Mowgli   "Zavolám Maugliho, aby  "Zavolám Mauglího, on
and he shall say them  ti některá řekl ---   ti je poví --- jestli
-- if he will. Come,   chce-li. Pojď sem,    bude mít chuť. Pojď,
Little Brother!"     bratříčku, pojď!"    bratříčku!"
"My head is ringing   "Hlava mi bzučí jako   "V hlavě mi to bzučí
like a bee-tree," said  včelí strom," řekl    jako v úlu," ozval se
a sullen voice over   hněvivý hlas nad     jim nad hlavou nevrlý
their heads, and     jejich hlavami, a    hlásek, a po kmeni
Mowgli slid down a    Maugli svezl se dolů   sklouzl rozmrzelý a
tree-trunk, very angry  po stromě velmi     zlostný Mauglí. Když
and indignant, adding,  rozzloben a rozhořčen,  se octl na zemi,
as he reached the    dodávaje, když stanul  dodal: "Jdu za
ground: "I come for   na zemi: "Jdu k vůli   Baghírou, a ne za
Bagheera and not for   Bagýrovi a ne k vůli   tebou, Bálúe, ty
thee, fat old Baloo!"  tobě, starý, tlustý   tlusťochu!"
             Balú."
"That is all one to   "To je mi naprosto    Bálúa se to bolestně
me," said Baloo,     jedno," odpověděl    dotklo, ale řekl jen:
though he was hurt and  Balú, ačkoliv byl    "Mně je to jedno.
grieved. "Tell      uražen a zarmoucen.   Pověz Baghírovi
Bagheera, then, the   "Řekni tedy Bagýrovi   klíčová slova džungle,
Master Words of the   Mistrovská Slova     kterým jsem tě dnes
Jungle that I have    Džungle, kterým jsem   naučil."
taught thee this day."  tě dnes naučil."
"Master Words for    "Mistrovská Slova    "Klíčová slova pro
which people?" said   kterého národu?" ptal  jaký lid?" řekl Mauglí
Mowgli, delighted to   se Maugli maje radost,  a už se těšil, jak se
show off. "The jungle  že se může pochlubiti.  blýskne, "Džungle má
has many tongues. I   "Džungle má mnoho    mnoho jazyků. Znám je
know them all."     jazyků. Já je znám    všechny."
             všechny."
"A little thou      "No, něco znáš, ale   "Trochu, ale moc ne.
knowest, but not much.  mnoho ne. Pohleď,    Jen se podívej,
See, O Bagheera, they  Bagýro, nikdy      Baghíro, to je nějaká
never thank their    nepoděkují svému     vděčnost k učiteli.
teacher! Not one small  učiteli. Nikdy      Žádné vlče jakživ
wolfling has come back  nepřišel ani jediný   nepřijde starému
to thank old Baloo for  malý vlček, aby     Bálúovi poděkovat za
his teachings. Say the  poděkoval starému    vyučení. Pověz tedy,
Word for the Hunting   Balúovi za jeho učení.  ty moudrá hlavo, slova
People, then, -- great  Řekni tedy slovo pro   lovících šelem."
scholar!"        Lovecký Národ, ty
             velký učenče."
"We be of one blood,   "Jsme z jedné krve, vy  "Vy a já jsme z jedné
ye and I," said     i já," řekl Maugli,   krve." Mauglí to po
Mowgli, giving the    dávaje slovům medvědí  způsobu lovících šelem
words the Bear accent  přízvuk, jehož užívají  pronesl s medvědí
which all the Hunting  v džungli všichni.    výslovností.
People of the Jungle
use.
"Good! Now for the    "Dobrá! A nyní heslo   "Dobrá. A co řekneš
Birds."         ptačí."         ptákům?"
Mowgli repeated, with  Maugli odpověděl,    Mauglí mu to zopakoval
the Kite's whistle at  přidav na konec     a na konci každé věty
the end of the      průpovědi supí hvizd.  hvízdl jako luňák.
sentence.
"Now for the Snake    "A teď pro Hadí     "A hadům," řekl
People," said      Národ," řekl Bagýra.   Baghíra.
Bagheera.
The answer was a     Odpovědí byl       Mauglí odpověděl přímo
perfectly        nepopsatelný sykot, a  nepopsatelným sykotem,
indescribable hiss,   Maugli vykopl oběma   potom udělal
and Mowgli kicked up   nohama do zadu a sám   kotrmelec, pochvalně
his feet behind,     si zatleskal, a skočil  si plácl do dlaní,
clapped his hands    Bagýrovi na hřbet, kde  skočil Baghírovi na
together to applaud   usedl na bok, kopaje   hřbet, bokem se tam
himself, and jumped on  patami jeho hebkou    uvelebil, patami ho
Bagheera's back, where  srst a dělaje na Balúa  kopal do lesklé srsti
he sat sideways,     nejošklivější      a hrozně se na Bálúa
drumming with his    obličeje, které si    šklebil.
heels on the glossy   mohl vymyslit.
skin and making the
worst faces that he
could think of at
Baloo.
"There -- there! That  "No tak tedy --- no!   "Vida, vida. Za menší
was worth a little    To stálo přece za    škrábnutí to stálo,"
bruise," said the    nějaký šrám," řekl    řekl něžně hnědý
Brown Bear, tenderly.  hnědý medvěd něžně.   medvěd. "Však si
"Some day thou wilt   "Jednou si na mne    jednou na mě
remember me." Then he  vzpomeneš." A Balú se  vzpomeneš." Otočil se
turned aside to tell   obrátil k Bagýrovi a   k Baghírovi a vykládal
Bagheera how he had   vyprávěl mu, jak     mu, že klíčová slova
begged the Master    požádal za Mistrovská  prosbami vymámil na
Words from Hathi, the  Slova Hathiho,      divokém slonu Háthím,
Wild Elephant, who    divokého slona, jenž   ten se v tom vyzná, a
knows all about these  zná všechny tyto věci,  Háthí sám že zavedl
things, and how Hathi  a jak vzal Hathi     Mauglího k tůni, aby
had taken Mowgli down  Maugliho dolů k tůni,  tam pochytil hadí
to a pool to get the   aby dostal Hadí Slovo  slova, protože Bálú je
Snake Word from a    od vodního hada,     neumí vyslovit.
water-snake, because   protože Balú je     Mauglímu že se teď v
Baloo could not     nedovedl vyslovit, a   džungli nemůže celkem
pronounce it, and how  jak je nyní Maugli    nic stát, protože mu
Mowgli was now      pokud možno bezpečen   neublíží ani had, ani
reasonably safe     proti všem nehodám v   pták, ani šelma.
against all accidents  džungli, protože ani
in the jungle, because  had, ani pták, ani
neither snake, bird,   zvíře mu neublíží.
nor beast would hurt
him.
"No one then is to be  "Není se tedy nikoho   "Nemá se tedy koho
feared," Baloo wound   báti," vykládal Balú,  bát," dodal Bálú a
up, patting his big   poklepávaje si hrdě na  hrdě si poklepal na
furry stomach with    huňaté břicho.      huňaté panděro.
pride.
"Except his own     "Vyjma jeho vlastní   "Leda svého plemene,"
tribe," said Bagheera,  kmen," řekl Bagýra    zašeptal Baghíra a
under his breath; and  přidušeně a dodal    potom okřikl Mauglího:
then aloud to Mowgli:  nahlas k Mauglimu:    "Pozor, bratříčku, na
"Have a care for my   "Dej trochu pozor na   má žebra. Co tak po
ribs, Little Brother!  má žebra, Bratříčku!   mně rejdíš?"
What is all this     Co pak znamená toto
dancing up and down?"  tvoje tančení po mých
             zádech?"
Mowgli had been trying  Maugli se pokoušel    Mauglí se totiž
to make himself heard  zjednati si sluchu,   usilovně domáhal
by pulling at      tahaje Bagýru za srst  Baghírovy pozornosti,
Bagheera's shoulder-   na plecích a kopaje ze  na pleci ho cloumal za
fur and kicking hard.  vší síly. Když nyní   srst a prudce ho
When the two listened  tedy oba naslouchali,  kopal. Konečně se mu
to him he was shouting  volal plným svým     věnovali a Mauglí
at the top of his    hlasem: "A já budu    zaječel, co měl síly:
voice: "And so I shall  míti svůj vlastní    "Však já budu mít
have a tribe of my    národ a budu jej vodit  vlastní plémě a celý
own, and lead them    po celý den skrze    den je budu vodit po
through the branches   větve!"         větvích."
all day long."
"What is this new    "Co pak znamená toto   "Co to zas blábolíš,
folly, little dreamer  nové bláznovství, ty   ty povídálku?" řekl
of dreams?" said     malý sniteli snů?"    Baghíra.
Bagheera.        ptal se Bagýra.
"Yes, and throw     "Ano, a budu házeti   "Ano, budu, a po
branches and dirt at   větve a špínu na     starém Bálúovi budu
old Baloo," Mowgli    starého Balú,"      házet větvemi a
went on. "They have   pokračoval Maugli.    blátem," ječel Mauglí.
promised me this, ah!"  "Slíbili mi to! ---   "Oni mi to slíbili,
             Au!"           hm!"
"Whoof!" Baloo's big   "Húff!" Balúova velká  "Bác!" mohutnou tlapou
paw scooped Mowgli off  tlapa srazila Maugliho  srazil Bálú Mauglího z
Bagheera's back, and   s Bagýrova hřbetu, a   Baghírova hřbetu.
as the boy lay between  chlapec, leže mezi    Chlapec mu zůstal
the big fore paws he   ohromnými jeho      ležet mezi předními
could see the bear was  tlapami, viděl, že je  tlapami. Věděl, že se
angry.          medvěd velmi vážně    medvěd zlobí.
             rozzloben.
"Mowgli," said Baloo,  "Maugli," řekl Balú,   "Mauglí," řekl Bálú,
"thou hast been     "tys mluvil s Bandar-  "ty jsi mluvil s
talking with the     logy, s národem Opic!"  Bandary --- s opičím
Bandar-log -- the                 lidem."
Monkey People."
Mowgli looked at     Maugli pohlédl na    Mauglí koukl po
Bagheera to see if the  Bagýru, aby viděl,    Baghírovi, jestli se
panther was angry too,  zdali se pardál také   také zlobí. Pardál měl
and Bagheera's eyes   zlobí; ale Bagýrovy   oči strnulé jako
were as hard as jade-  oči byly tvrdy jako   nefrit.
stones.         křemeny.
"Thou hast been with   "Tys mluvil s Opičím   "Ty jsi byl u opičího
the Monkey People --   národem, s šedými    lidu --- u šedých opic
the gray apes -- the   opicemi, s národem bez  --- u lidu bez zákona
people without a Law -  zákona, s jedlíky    ---, který pojídá
- the eaters of     všeho možného. To je   kdeco. Styď se."
everything. That is   velká hanba!"
great shame."
"When Baloo hurt my   "Když mne Balú udeřil  Mauglí vleže na zádech
head," said Mowgli (he  do hlavy," řekl     vysvětloval: "Bálú mě
was still down on his  Maugli, leže dosud na  praštil po hlavě.
back), "I went away,   zádech, "odešel jsem,  Utekl jsem mu a tu
and the gray apes came  a šedé opice přišly   slezly ze stromu šedé
down from the trees   dolů se stromů a bylo  opice a litovaly mě.
and had pity on me. No  jim mne líto. Nikdo   Nikdo jiný si mě
one else cared." He   jiný o mne nedbal," a  nevšiml," zafňukal.
snuffled a little.    Maugli krčil trochu
             nosem.
"The pity of the     "Lítost opičího     "Soucit opičího lidu!"
Monkey People!" Baloo  národa!" pošklíbl se   uchechtl se Bálú.
snorted.         Balú.
"The stillness of the  "Tichost horské   "To je jako
mountain stream! The   řeky! Chladno letního  nehybnost horské
coo of the summer sun!  slunce! A pak, lidské  bystřiny! Jako chládek
And then, man-cub?"   mládě?"         letního slunce. A co
                         bylo dál, člověčí
                         mládě?"
"And then -- and then  "A pak --- pak mi daly  "Potom, potom mi dali
they gave me nuts and  ořechy a příjemné věci  ořechy a všelijaké
pleasant things to    k jídlu a --- a     pamlsky a --- v náručí
eat, and they -- they  donesly mne v rukách   mě vynesli do koruny
carried me in their   nahoru až do vrcholů   stromu, že prý jsem
arms up to the top of  stromů, a povídaly, že  jejich pokrevní bratr,
the trees and said I   jsem jejich krevní    jenom ohon mi chybí, a
was their blood-     bratr, vyjma že nemám  jednou že se stanu
brother, except that I  ocasu, a že budu     jejich vůdcem."
had no tail, and     jednou jejich vůdcem."
should be their leader
some day."
"They have no leader"  "Nemají vůdce," řekl   "Vždyť žádného vůdce
said Bagheera. "They   Bagýra. "Lžou. Lhaly   nemají," řekl Baghíra.
lie. They have always  vždy."          "Oni lžou. Odjakživa
lied."                      lžou."
"They were very kind,  "Byly velmi vlídny a   "Byli na mě hodní, ať
and bade me come     prosily mne, abych    prý za nimi přijdu
again. Why have I    přišel zase, Proč jsem  zas. Pročpak jste mě
never been taken among  nebyl nikdy vzat mezi  nikdy nezavedli mezi
the Monkey People?    Opičí národ? Stojí na  opičáky? Postávají na
They stand on their   nohou jako já.      zadních nohou jako já.
feet as I do. They do  Netlukou mne tvrdými   Netlučou mě tvrdými
not hit me with hard   tlapami. Hrají si celý  tlapami. Celý den si
paws. They play all   den. Nechte mne jíti   hrají. Pusť mě! Pusť
day. Let me get up!   nahoru. Zlý Balú, pusť  mě, ty zlý Bálúe! Budu
Bad Baloo, let me up!  mne vzhůru. Chci si s  si s nimi zase hrát."
I will go play with   nimi zase hráti."
them again."
"Listen, man-cub,"    "Poslyš, lidské     "Poslyš, člověčí
said the bear, and his  mládě," řekl medvěd, a  mládě," ozval se
voice rumbled like    jeho hlas hřměl jako   medvěd hromovým
thunder on a hot     hrom za horké noci.   hlasem, jako když za
night. "I have taught  "Naučil jsem tě všemu  dusné noci zahřmí.
thee all the Law of   zákonu všech národů v  "Naučil jsem tě
the Jungle for all the  džungli vyjma národ   veškerému zákonu
Peoples of the Jungle  Opic, které žijí na   džungle, platnému pro
-- except the Monkey   stromech. Nemají     jeho obyvatele ---
Folk who live in the   zákona. Jsou to     kromě opičáků, kteří
trees. They have no   vyvrhelové. Nemají své  jsou domovem na
Law. They are      vlastní řeči, ale    stromech. To jsou
outcastes. They have   kradou slova, která   vyvrhelové. Ani
no speech of their own  zaslechnou, když     vlastní řeč nemají,
but use the stolen    naslouchají a slídí a  pořád jen napínají
words which they     číhají nahoře ve     uši, a jak zaslechnou
overhear when they    větvích. Jejich     nějaké slovo, hned je
listen and peep and   způsoby nejsou našimi  ukradnou, pořád tam
wait up above in the   způsoby. Jsou bez    shora jen pokukují a
branches. Their way is  vůdců. Nemají paměti.  číhají, Mají jiné
not our way. They are  Chlubí se a žvástají a  mravy než my. Vůdce
without leaders. They  dělají, jako by byly   neznají. Chybí jim
have no remembrance.   velkým národem, který  paměť, naparují se a
They boast and chatter  se chystá podniknouti  chvástají, žvaní, co
and pretend that they  veliké věci v džungli,  všechno nejsou a co
are a great people    ale pád ořechu obrátí  všechno v džungli
about to do great    jejich mysl k smíchu a  dokáží, ale jen spadne
affairs in the jungle,  vše je zapomenuto. My  ořech ze stromu, dají
but the falling of a   z džungle nemáme s    se do smíchu a na
nut turns their minds  nimi nic společného.   všechno zapomenou. My
to laughter, and all   Nepijeme tam, kde pijí  z džungle se s nimi
is forgotten. We of   opice; nechodíme, kam  nestýkáme. Kde se
the jungle have no    chodí opice; nelovíme,  napájejí opice, tam
dealings with them. We  kde ony loví;      nepijeme, kam chodí
do not drink where the  neumíráme, kde ony    opice, tam nechodíme,
monkeys drink; we do   umírají. Slyšel jsi   kde ony loví, tam
not go where the     mne kdy mluviti o    nelovíme, kde ony
monkeys go; we do not  Bandar-logách do     hynou, tam nehyneme.
hunt where they hunt;  dnešního dne?"      Jestlipak jsem se ti
we do not die where                do dnešního dne slovem
they die. Hast thou                zmínil o Bandar lógu?"
ever heard me speak of
the Bandar-log till to-
day?"
"No," said Mowgli in a  "Ne," odpověděl Maugli  "Ne," hlesl Mauglí: po
whisper, for the     šeptem, neboť v lese   medvědových slovech se
forest was very still  bylo velmi ticho teď,  totiž v lese
now that Baloo had    kdy Balú skončil.    rozhostilo hrobové
finished.                     ticho.
"The Jungle People put  "Džunglí národ vyhodil  "Obyvatelé džungle o
them out of their    je ze svých úst a ze   opičácích nemluví a na
mouths and out of    svých myslí. Je jich   ně nemyslí. Opičáci
their minds. They are  velmi mnoho a jsou    chodí v hejnech, jsou
very many, evil,     zlí, špinaví,      zlí, špinaví, drzí a
dirty, shameless, and  nestoudní, a přejí si  touží jen po tom, aby
they desire, if they   --- ač-li mají jakého  si jich obyvatelé
have any fixed desire,  pevného přání, aby si  džungle všimli. Jenže
to be noticed by the   jich džunglí národ    my si jich nevšímáme,
Jungle People. But we  všiml. Ale my si jich  i když nám na hlavu
do not notice them    nevšímáme, ani když   házejí ořechy a kal."
even when they throw   nám na hlavu házejí
nuts and filth on our  ořechy a špínu."
heads."
He had hardly spoken   Balú sotva skončil,   Jen domluvil,
when a shower of nuts  když se dolů snesl    zaharašila z větví
and twigs spattered   celý déšť ořechů a    prška ořechů a
down through the     větévkových zlomků, a  halouzek. Bylo je
branches; and they    slyšeli kašel a štěkot  slyšet, jak tam v
could hear coughings   a hněvivé skoky vysoko  závratné vyši mezi
and howlings and angry  ve vzduchu mezi     temnými větvemi
jumpings high up in   nejtenčími větvičkami.  chrchlají, skučí a
the air among the thin              zlostně rejdí.
branches.
"The Monkey People are  "Opičí národ je národ  "Obyvatelé džungle
forbidden," said     zakázaný," řekl Balú,  nesmějí s opičáky nic
Baloo, "forbidden to   "zakázaný národu     mít," řekl Bálú.
the Jungle People.    džungle. Pamatuj si   "Pamatuj si to."
Remember."        to!"
"Forbidden," said    "Zakázaný," řekl     "Nesmějí nic mít,"
Bagheera; "but I still  Bagýra; "ale já přece  řekl Baghíra. "Ale tak
think Baloo should    myslím, že tě měl Balú  si myslím, že tě měl
have warned thee     před nimi varovati."   před nimi Bálú varovat
against them."                  už dřív."
"I -- I? How was I to  "Já --- já? Jak mi    "Já --- já že jsem ho
guess he would play   mohlo napadnouti, že   měl varovat? Copak mě
with such dirt. The   si bude hrát s takovou  napadlo, že si bude
Monkey People! Faugh!"  špínou? Opičí národ!   hrát s takovou
             Fuj!"          holotou? S opičáky!
                         Fuj!"
A fresh shower came   Nový déšť snesl se na  Znovu se jim snesla na
down on their heads,   ně a oba odklusali,   hlavu prška. Oba se
and the two trotted   vzavše Maugliho mezi   tedy sebrali a
away, taking Mowgli   sebe. Co řekl   Mauglího odvedli s
with them. What Baloo  Balú o opicích, bylo   sebou. Co řekl Bálú o
had said about the    úplně pravda. Patřily  opicích, byla svatá
monkeys was perfectly  stromovým vrškům, a   pravda. Domovem jsou v
true. They belonged to  protože zvířata velmi  korunách stromů.
the tree-tops, and as  zřídka pohlédnou     Nahoru se šelmy skoro
beasts very seldom    vzhůru, nebylo      nedívají, a tak se
look up, there was no  příležitosti, aby    opičáci obyvatelům
occasion for the     opičí národ a džunglí  džungle málokdy
monkeys and the Jungle  národ zkřížili svoje   připletou do cesty,
People to cross one   cesty. Ale kdekoliv   Ale jak někde
another's path. But   opice nalezly      zastihnou churavého
whenever they found a  nemocného vlka nebo   vlka, raněného tygra
sick wolf, or a     raněného tygra anebo   nebo medvěda, hned ho
wounded tiger or bear,  medvěda, mučily jej a  týrají a po kdejaké
the monkeys would    házely ořechy a klacky  šelmě schválně házejí
torment him, and would  na kterékoliv zvíře   klacky a ořechy, jen
throw sticks and nuts  pro zábavu a v naději,  aby na sebe upoutali
at any beast for fun   že budou povšimnuty. A  pozornost. Potom
and in the hope of    pak řvaly a křičely   skučivě a pištivě
being noticed. Then   nesmyslné zpěvy a    prozpěvují hloupé
they would howl and   vyzývaly džunglí     písničky a vyzývají
shriek senseless     národ, aby vyšplhal se  obyvatele džungle, ať
songs, and invite the  nahoru na jejich     za nimi vylezou na
Jungle People to climb  stromy a bojoval s    stromy a tam s nimi
up their trees and    nimi; anebo se      zápasí, nebo se zase
fight them, or would   pouštěly pro nic za   sami mezi sebou zuřivě
start furious battles  nic mezi sebou do    servou a mrtvoly
over nothing among    zuřivých rvaček a    nechají ležet před
themselves, and leave  nechávaly mrtvé opice  očima obyvatel
the dead monkeys where  na místech, kde je    džungle.
the Jungle People    mohl džunglí národ
could see them.     spatřiti.
They were always just   Byly stále     Pořád by si
going to have a leader  právě na tom, že si   chtěli opatřit vůdce a
and laws and customs   zvolí vůdce a zákony a  vlastní zákony a
of their own, but they  zvyky ale neučinily   mravy, ale nikdy z
never did, because    toho nikdy, protože   toho nic není, protože
their memories would   jejich pamět       druhý den na to
not hold over from day  nevytrvala ze dne na   zapomenou, a tak si
to day, and so they   den, a tak se vytáčely  namlouvají: "Co si
settled things by    z věci, řkouce: "Nač   myslí Bandar lóg dnes,
making up a saying:   myslí Bandar-logové   to si bude jednou
"What the Bandar-log   dnes, bude džungle    myslit celá džungle,"
think now the Jungle   mysliti zítra," a to   a tím se utěšují.
will think later": and  jim bylo velkou     Šelmy na ně sice
that comforted them a  útěchou. Žádné zvíře   nedosáhnou, ale také
great deal. None of   jich nemohlo       si jich nevšímají.
the beasts could reach  dosáhnouti, ale za to  Nemálo je tedy
them, but on the other  si jich žádné zvíře   potěšilo, že si s nimi
hand none of the     nevšimlo; a proto byly  přišel Mauglí zahrát a
beasts would notice   tak rády, když Maugli  že se za to Bálú na
them, and that was why  přišel hráti si s nimi  něho zlobí.
they were so pleased   a slyšely, jak byl
when Mowgli came to   Balú pro to hněviv.
play with them, and
when they heard how
angry Baloo was.
They never meant to do  Nezamýšlely nikdy    Na víc už nepomýšleli
any more, -- the     učiniti více, neboť   --- Bandar lóg stejně
Bandar-log never mean  Bandar-logové vůbec   na nic kloudného
anything at all, --   nikdy nic nezamýšlejí,  nemyslí. Jeden z nich
but one of them     ale jednomu z nich    však dostal báječnv
invented what seemed   napadlo něco, co se mu  nápad. Kdekomu
to him a brilliant    zdálo skvělou      vykládal, jak se
idea, and he told all  myšlenkou, a tak řekl  jejich plemeni vyplatí
the others that Mowgli  ostatním, že by byl   mít Mauglího mezi
would be a useful    Maugli velmi užitečnou  sebou. Na ochranu
person to keep in the  osobou, kdyby byl    proti větru umí plést
tribe, because he    udržen v jejich kmeni,  proutí. Kdýž ho
could weave sticks    protože by mohl     chytnou, třeba je to
together for       splétati větve k     naučí. Po otci
protection from the   ochraně proti větru, a  dřevorubci měl Mauglí
wind; so, if they    že, kdyby jej chytili,  v krvi lecjakou
caught him, they could  mohli by jej přiměti,  dovednost, Bez
make him teach them.   aby je tomu naučil.   dlouhého přemýšlení
Of course Mowgli, as a  Maugli ovšem, dítě    robil si ze spadlých
wood-cutter's child,   dřevoštěpovo, sdědil   větví domečky. Opičáci
inherited all sorts of  mnoho pudů svého rodu  ho ze stromů
instincts, and used to  a splétával si z     pozorovali a velmi nad
make little play-huts  větviček malé chýšky,  tou hrou žasli. Řekli
of fallen branches    aniž by přemýšlel, jak  si, tentokrát že si
without thinking how   k tomu přišel; a Opičí  opravdu opatří vůdce a
he came to do it. The  národ, dívaje se     budou z nich nad jiné
Monkey People,      shora, považoval jeho  moudří obyvatelé
watching in the trees,  hru za náramně      džungle --- tak
considered these huts  divuplnou. Tentokráte,  moudří, že si toho
most wonderful. This   pravili si, má se nám  kdekdo všimne a
time, they said, they  opravdu dostati     zbledne závistí. Přes
were really going to   náčelníka a staneme se  celou džungli šli tedy
have a leader and    nejmoudřejším národem  potichu za Bálúem a
become the wisest    džungle, tak moudrým,  Baghírou a Mauglím až
people in the jungle -  že každý si nás všimne  do poledního
- so wise that every   a bude nám záviděti.   zdřímnutí. Mauglí
one else would notice  Proto tichounce     ulehl všecek zahanbený
and envy them.      sledovali Balúa a    mezi pardála a medvěda
Therefore they      Bagýru a Maugliho    a řekl si, že si s
followed Baloo and    džunglí, až byl čas k  opičáky nebude nic
Bagheera and Mowgli   polednímu pozdřimnutí,  začínat.
through the jungle    a Maugli, který se
very quietly till it   velmi styděl, usnul
was time for the     mezi pardálem a
midday nap, and     medvědem, rozhodnut
Mowgli, who was very   nemíti nikdy více
much ashamed of     ničeho s opičím
himself, slept between  národem.
the panther and the
bear, resolving to
have no more to do
with the Monkey
People.
The next thing he    Nejbližší věcí, kterou  Najednou se probral a
remembered was feeling  si uvědomil, bylo, že  ucítil, jak ho za nohy
hands on his legs and  pocítil ruce na svých  i za paže jímají něčí
arms, -- hard, strong  pažích a rukou, tvrdé,  dlaně --- pevné,
little hands, -- and   silné, malé ruce, a   silné, drobné dlaně --
then a swash of     pak šlehání větví do   - a jak mu větve
branches in his face;  obličeje, a pak hleděl  šlehají do obličeje.
and then he was     skrze klátící se větve  Přes rozkomíhané
staring down through   hluboko dolů, kde Balú  haluze uviděl dole
the swaying boughs as  budil svým hlubokým   Bálúa, jak usedavým
Baloo woke the jungle  křikem všechnu džungli  nářkem burcuje celou
with his deep cries   a Bagýra vyskočil na   džungli, a Baghíru,
and Bagheera bounded   strom, ceně kde který  jak cení zuby a drápe
up the trunk with    zub. Bandar-logové    se na strom. Bandarové
every tooth bared. The  řvali vítězoslávou a   vítězoslavně
Bandar-log howled with  prchali vzhůru do    zavřeštěli a vyšplhali
triumph, and scuffled  nejhořejších větví,   se na nejhořejší
away to the upper    kam se Bagýra nemohl   větve, kam si za nimi
branches where      odvážiti je sledovati,  Baghíra netroufal, a
Bagheera dared not    volajíce: "Všiml si   odtamtud na něho
follow, shouting: "He  nás! Bagýra si nás    hulákali: "On si nás
has noticed us!     všiml. Všichni      všiml! Baghíra si nás
Bagheera has noticed   obyvatelé džungle se   všiml. Obyvatelé
us! All the Jungle    nám obdivují pro naši  džungle žasnou nad
People admire us for   obratnost a naši     tím, jak jsme obratní
our skill and our    chytrost." A pak     a chytří." Potom se
cunning!" Then they   započal jejich útěk. A  dali na útěk. Útěk
began their flight;   útěk Opičího národa   opičáků stromovím se
and the flight of the  zemí stromů jest     nedá dobře popsat.
Monkey People through  jednou z věcí, kterých  Padesát, sedmdesát, ba
treeland is one of the  nikdo nedovede      sto stop nad zemí mají
things nobody can    popsati. Mají své    tam cesty i rozcestí,
describe. They have   pravidelné cesty a    z kopce do kopce po
their regular roads   křižovatky, nahoru a   nich putují třeba i v
and cross-roads,     dolů, všechny položeny  noci.
uphills and downhills,  padesát, šedesát stop
all laid out from    nad zemí, a po těchto
fifty to seventy or a  cestách dovedou v
hundred feet       případě potřeby
aboveground, and by   cestovati i v noci.
these they can travel
even at night if
necessary.
Two of the strongest   Dvě nejsilnější  Dva nejsilnější
monkeys caught Mowgli  opice chopily Maugliho  opičáci popadli
under the arms and    v podpaží a houpaly s  Mauglího pod paži a
swung off with him    ním skrze větve,     dvacetistopovými skoky
through the tree-tops,  dvacet stop daleko    se s ním hnali přes
twenty feet at a     jediným skokem. Kdyby  vrcholky stromů. Být
bound. Had they been   byly samy, byly by    sami, byli by uháněli
alone they could have  dovedly ubíhati     dvojnásob rychle, ale
gone twice as fast,   dvakráte tak rychle,   svou tíhou je chlapec
but the boy's weight   ale chlapcova tíže je  zdržoval. Mauglímu
held them back. Sick   zdržovala. Ač cítil   bylo zle a hlava se mu
and giddy as Mowgli   Maugli nevolnost a    točila, ale jinak se
was he could not help  závrať, nemohl přece   mu ten úprk líbil. A
enjoying the wild    než těšiti se z     přece se děsil, když
rush, though the     divokého úprku, ač jej  se pod ním v hloubi
glimpses of earth far  děsily bleskové     mihl kousek půdy, a po
down below frightened  pohledy na zemi, a ač  každém přemetu přes
him, and the terrible  hrozné nárazy na konci  propast strašně to s
check and jerk at the  každého houpnutí     ním škublo a žuchlo,
end of the swing over  prázdným vzduchem    div duši nevypustil.
nothing but empty air  obracely mu srdce i
brought his heart    žaludek na ruby.
between his teeth.
His escort would rush   Jeho průvodci   Vzhůru po
him up a tree till he  vynášeli jej nahoru po  stromě se drali
felt the weak topmost  stromě, až cítil     strážci, až se pod
branches crackle and   nejtenčí vrcholové    nimi tenounké
bend under them, and,  větvičky praskati a   nejhořejší větve
then, with a cough and  ohýbati se pod nimi, a  ohýbaly a praskaly,
a whoop, would fling   pak s kašlem a      potom si odchrchlali,
themselves into the   houkáním vrhali se ven  hekli, mžikem se
air outward and     a dolů a chápali se,   vymrštili a snesli na
downward, and bring up  visíce za nohy či za   další strom a rukama
hanging by their hands  ruce, spodnějších    nebo nohama chňapli po
or their feet to the   větví nejbližšího    dolních větvích.
lower limbs of the    stromu. Chvílemi mohl  Chvílemi zahlédl
next tree. Sometimes   hleděti na míle a míle  Mauglí tichou zelenou
he could see for miles  přes klidnou zelenou   džungli na míle
and miles over the    džungli, jako člověk   daleko, tak je vidět
still green jungle, as  na vrcholku stožáru   na míle dopředu moře z
a man on the top of a  může viděti na míle   vrcholu stožáru, jindy
mast can see for miles  přes moře, pak zase   se zas octl s průvodci
across the sea, and   šlehaly jej větve a   málem u země a do
then the branches and  listí do tváře a byl i  obličeje ho šlehalo
leaves would lash him  se svými strážci opět  větvoví a listí.
across the face, and   téměř u samé země.
he and his two guards
would be almost down
to earth again.
So bounding and      A tak skákajíc   S praskotem,
crashing and whooping  a rámusíc a houkajíc a  jekem, vřeštěním hnalo
and yelling, the whole  ječíc létala celá    se po stromovych
tribe of Bandar-log   tlupa Bandar-logů    cestách celé plémě
swept along the tree-  stromními cestami i s  Bandarů a skokem
roads with Mowgli    Mauglim, zajatcem.    unášelo svého zajatce
their prisoner.                  Mauglího.
For a time he was    Chvíli se bál, že bude  Mauglí trnul, že ho
afraid of being     upuštěn; pak se     upustí, potom na ně
dropped; then he grew  rozzlobil, ale byl    dostal zlost, ale
angry, but he knew    příliš moudrý, než aby  raději se nevzpouzel.
better than to      byl bojoval, a počal   Posléze se zamyslil.
struggle; and then he  raději přemýšleti.    Nejprve musím vzkázat
began to think. The   První věcí bylo poslat  Bálúovi a Baghírovi.
first thing was to    zpět zprávu Balúovi a  Tempu opic, to věděl,
send back word to    Bagýrovi, neboť při   jeho přátelé
Baloo and Bagheera,   rychlosti opičího    nepostačí. Marně se
for, at the pace the   útěku věděl, že budou  díval dolů, bylo vidět
monkeys were going, he  jeho přátelé zanecháni  jen hořejšek větví,
knew his friends would  daleko pozadu. Bylo   upřel tedy zrak vzhůru
be left far behind. It  marno hleděti dolů,   a tu vysoko v blankytu
was useless to look   neboť mohl viděti    zahlédl luňáka Číla.
down, for he could see  toliko horní strany   Třepetal se a kroužil
only the top sides of  větví, a tak hleděl   a číhal, až něco v
the branches, so he   raději vzhůru, až    džungli zahyne. Číl si
stared upward and saw,  uzřel daleko v modru   všiml, že opice něco
far away in the blue,  supa Ranna,       unášejí, slítl tedy o
Rann, the Kite,     houpajícího se a     několik set yardů níže
balancing and wheeling  kroužícího, jak hlídal  podívat se, je-li to
as he kept watch over  džungli a čekal na    něco k snědku. Samým
the jungle waiting for  umírající živočichy.   překvapením hvízdl,
things to die. Rann   Rann viděl, že opice   jak Mauglího táhnou na
noticed that the     cosi nesou a spustil   vršek stromu a jak mu
monkeys were carrying  se o několik set stop,  Mauglí dává znamení:
something, and dropped  aby viděl, je-li     "Ty a já jsme z jedné
a few hundred yards to  jejich břemeno dobré k  krve." Znovu se nad
find out whether their  snědku. Zahvízdl     chlapcem zavřely
load was good to eat.  překvapením, uviděv   rozvlněné větve, ale
He whistled with     Maugliho, taženého na  Číl se zavčas vznesl
surprise when he saw   stromový vršek, a    nad další strom a tu
Mowgli being dragged   volajícího supí     se pod ním vynořila
up to a tree-top, and  pozdrav: "Jsme jedné   hnědá tvářička.
heard him give the    krve, ty i já." Zelené  "Sleduj mou stopu,"
Kite call for "We be   vlny větvoví zavřely   křikl Mauglí. "Pověz o
of one blood, thou and  se nad hochem, ale    ní Bálúovi ze
I." The waves of the   Rann dokolébal se k   séónijské smečky a
branches closed over   nejbližšímu stromu v   Baghírovi z Poradní
the boy, but Rann    čas, aby uzřel nořiti  skály."
balanced away to the   se z něho opět jeho
next tree in time to   malou hnědou tvář.
see the little brown   "Pamatuj moji stopu,"
face come up again.   volal Maugli, "a řekni
"Mark my trail!"     o ní Balúovi ze
Mowgli shouted. "Tell  Sionýské smečky a
Baloo of the Seeonee   Bagýrovi z Poradní
Pack, and Bagheera of  Skály."
the Council Rock."
"In whose name,     "Čí jménem,       "A od koho, bratře?"
Brother?" Rann had    bratříčku?" Rann     Číl se s Mauglím zatím
never seen Mowgli    neviděl dosud nikdy   nesetkal, ale
before, though of    Maugliho, ač o něm    samozřejmě o něm
course he had heard of  ovšem již slyšel.    věděl.
him.
"Mowgli, the Frog. Man- "Jménem Maugliho,    "Jsem žabák, Mauglí.
cub they call me! Mark  žáby. Říkají mi lidské  Říkají mi člověčí
my tra -- il!"      mládě! Sleduj moji    mládě. Sleduj mou
             stopu!"         stopu!"
The last words were    Poslední slova  Poslední slova
shrieked as he was    byla vyjeknuta, kdy   zavřískal, jak chtěj
being swung through   byl již unášen      nechtěj letěl
the air, but Rann    vzdušným prostorem,   vzduchem. Číl jen
nodded, and rose up   ale Rann kývl a     přikývl, potom stoupal
till he looked no    stoupnul, až vypadal   vzhůru, až byl jak
bigger than a speck of  ne větší než mlhavá   prášek, a tam trčel a
dust, and there he    tečka, a odtud      zrakem bystrým jako
hung, watching with   sledoval svým      dalekohled pozoroval
his telescope eyes the  dalekohledným okem    rozkomíhané vrcholky
swaying of the tree-   kývání stromových    stromů, po nichž se
tops as Mowgli's     vršků, jak Maugliho   tryskem hnali Mauglího
escort whirled along.  průvod letěl v dáli.   strážci.
"They never go far,"   "Nejdou nikdy daleko,"  "Ti se nikdy daleko
he said with a      řekl s úsměškem.     nedostanou," ušklíbl
chuckle. "They never   "Nikdy neprovedou, co  se. "Co si umíní,
do what they set out   počali prováděti.    nikdy neprovedou.
to do. Always pecking  Bandar-logové honí se  Bandarové pořád jen
at new things are the  stále za čímsi novým.  vymýšlejí něco nového.
Bandar-log. This time,  Tentokráte, mám-li jen  Jestli mě neklame
if I have any      trochu dobrý zrak,    zrak, tentokrát si
eyesight, they have   uhnali si sami pro    vymysleli pěknou melu.
pecked down trouble   sebe nehodu, neboť    Bálú není žádný
for themselves, for   Balú není neopeřené   jelimánek, a pokud
Baloo is no fledgling  holátko a Bagýra umí,  vím, Baghíra taky
and Bagheera can, as I  jak dobře vím,      nezabíjí jenom kozy."
know, kill more than   zabíjeti více než
goats."         pouhé kozy."
Then he rocked on his  A tak se kolébal na   Kolébal se tedy na
wings, his feet     svých křídlech s     křídlech, drápy
gathered up under him,  nohama skrčenýma pod   přitaženy k sobě, a
and waited.       sebou, a čekal.     čekal.
Meanwhile, Baloo and   Zatím Balú a Bagýra   Bálúem a Baghírou
Bagheera were furious  byli zuřivi vztekem a  lomcoval vztek a
with rage and grief.   žalem. Bagýra šplhal,  zármutek. Baghíra se
Bagheera climbed as he  jak nešplhal nikdy    předháněl ve šplhání,
had never climbed    před tím, ale tenké   ale tenké větve se pod
before, but the     větvičky lámaly se pod  jeho tíhou lámaly a
branches broke beneath  jeho vahou a pardál   pokaždé slítl dolů,
his weight, and he    svezl se dolů s drápy  mezi drápy plno kůry.
slipped down, his    plnými kůry.
claws full of bark.
"Why didst thou not   "Proč jsi nevaroval   "Pročpak jsi člověčí
warn the man-cub!" he  lidské mládě?" řval na  mládě nevaroval?"
roared to poor Baloo,  ubohého Balú, jenž se  houkl na chudáka
who had set off at a   dal do svého nejapného  Bálúa. Ten cválal
clumsy trot in the    klusu doufaje, že    nemotorně vpřed a
hope of overtaking the  postačí opicím. "K    těšil se, že opice
monkeys. "What was the  čemu bylo, žes jej na  dohoní. "Bitím jsi ho
use of half slaying   polo zabil ranami,    div neutloukl, raději
him with blows if thou  jestliže jsi ho     jsi ho měl varovat."
didst not warn him?"   nevaroval."
"Haste! O haste! We --  "Honem, jen honem!    "Honem. Honem! Třeba -
we may catch them    Snad je dosud      -- třeba je doženeme!"
yet!" Baloo panted.   chytíme," oddechoval   sípal Bálú.
             Balú.
"At that speed! It    "S touto rychlostí!   "Takovým krokem! Ani
would not tire a     Tak bychom neznavili   raněnou krávu takhle
wounded cow. Teacher   ani raněnou krávu!    neuštveš. Učiteli
of the Law, cub-beater  Učiteli zákona ---    zákona --- vypláceči
-- a mile of that    bijče mláďat --- míle  mláďat --- ještě míli
rolling to and fro    tohoto kolébání by tě  takhle utíkej, a
would burst thee open.  přivedla k puknutí.   praskneš. Posaď se a
Sit still and think!   Sedni raději a      přemýšlej. Něco si
Make a plan. This is   přemýšlej. Vymysli    vymysli. Nač se tak
no time for chasing.   nějaký plán. Toto není  štvát. Když jim budeme
They may drop him if   čas k honění. Mohli by  v patách, ještě ho
we follow too close."  jej upustiti,      upustí."
             kdybychom je sledovali
             příliš z blízka!"
"Arrula! Whoo! They   "Arrulá! Húú! Snad jej  "Arula! Hú! Třeba je
may have dropped him   už upustili jsouce    omrzelo nést se s ním
already, being tired   znaveni jeho nesením.  a už ho upustili.
of carrying him. Who   Kdo může spoléhati na  Opičákům není co
can trust the Bandar-  Bandar-logy? Dej mrtvé  věřit. Na hlavu mi
log? Put dead bats on  netopýry na moji     položte mrtvé
my head! Give me black  hlavu! Dej mi k jídlu  netopýry. K jídlu mi
bones to eat! Roll me  zčernalé kosti! Sval   dejte zčernalé kosti!
into the hives of the  mne do úlů divokých   Skutálejte mě do úlu,
wild bees that I may   včel, aby mne upíchaly  ať mě včely ubodají, s
be stung to death, and  k smrti a pohřbi mne   hyenou mě pochovejte,
bury me with the     hyenou, neboť jsem    jsem nejnešťastnější
hyena; for I am the   nejbídnějším ze všech  medvěd na světě.
most miserable of    medvědů. Arulala,    Arulala! Vahúa! Ach
bears! Arulala!     Wahúúá. Ó Maugli,    Mauglí, proč jsem já
Wahooa! O Mowgli,    Maugli! Proč jsem tě   tě tloukl po hlavě,
Mowgli! Why did I not  nevaroval před Opičím  proč jsem tě raději
warn thee against the  národem, místo abych   nevaroval před
Monkey Folk instead of  ti rozbíjel hlavu!    opičáky. Třeba jsem mu
breaking thy head? Now  Snad jsem mu vyrazil z  vytloukl z hlavy, co
perhaps I may have    mysli denní lekci a je  měl ten den uloženo, a
knocked the day's    teď samoten v džungli  teď je v džungli sám a
lesson out of his    bez Mistrovských     sám a klíčové slovo mu
mind, and he will be   Slov!"          chybí!"
alone in the jungle
without the Master
Words!"
Baloo clasped his paws  Balú sepial tlapy nad  Bálú si zakryl
over his ears and    ušima a válel se sem a  prackami uši a s
rolled to and fro,    tam naříkaje a skuče.  kvílením se válel po
moaning.                     zemi.
"At least he gave me   "Aspoň mně pověděl    "Vždyť mi ještě před
all the Words      všechna slova přesně   chvilkou všechna slova
correctly a little    jen chvíli před tím,"  správně odříkal,"
time ago," said     řekl Bagýra       utrhl se na něho
Bagheera, impatiently.  netrpělivě. "Balú,    Baghíra. "Nic si
"Baloo, thou hast    nemáš ani paměti ani   nepamatuješ a nevíš,
neither memory nor    vážnosti. Co by si    co se sluší. Co by
respect. What would   džungle pomyslila,    tomu džungle řekla,
the jungle think if I,  kdybych já, Černý    kdybych se já, černý
the Black Panther,    Pardál, se svinul jako  pardál, svinul do
curled myself up like  dikobraz Ikki a     klubíčka jako dikobraz
Ikki, the Porcupine,   kvičel?"         Sáhí a vřískal na celé
and howled?"                   kolo?"
"What do I care what   "Co mi záleží na tom,  "Ať si myslí džungle
the jungle thinks? He  co si džungle myslí!   co chce, mně je to
may be dead by now."   Snad je teď už mrtev!"  jedno. Třeba je už po
                         něm."
"Unless and until they  "Pakliže jej neshodí s  "Dokud ho svévolně
drop him from the    větví pro kratochvíli  neshodí z větví nebo
branches in sport, or  anebo jej nezabijí z   ho z dlouhé chvíle
kill him out of     hlouposti, nebojím se  nezabijí, nemám o
idleness, I have no   o lidské mládě. Je    člověčí mládě strach.
fear for the man-cub.  moudrý a dobře vyučen,  Je chytrý, leccos se
He is wise and well-   a hlavně má oči, které  naučil, a hlavně má
taught, and, above    nahánějí strach všem   pohled, který
all, he has the eyes   obyvatelům džungle.   obyvatelům džungle
that make the Jungle   Ale --- a to je velmi  nahání strach. Jenže
People afraid. But    zlé --- je v moci    ho mají v moci
(and it is a great    Bandar-logů a ti,    opičáci. To je zlé, ti
evil) he is in the    žijíce ve stromech,   bydlí na stromech a
power of the Bandar-   nebojí se žádného z   nikoho z nás se
log, and they, because  nás." A Bagýra lízal   nebojí." Baghíra si
they live in trees,   si zamyšleně přední   zamyšleně olízl
have no fear of any of  tlapu.          pracku.
our people." Bagheera
licked his one fore
paw thoughtfully.
"Fool that I am! Oh,   "Jaký jsem hlupák! Ó,  "Jsem já to trulant!
fat, brown, root-    jaký jsem to tlustý,   Tlustý, hnědý trulant,
digging fool that I   kořínky hrabající    který neumí než
am!" said Baloo,     hlupák," řekl Balú,   vyhrabávat kořínky."
uncoiling himself with  rozvinuv se prudkým   Bálú se rázem posadil.
a jerk. "It is true   trhnutím; "Hathi,    "Pravdu děl divoký
what Hathi, the Wild   Slon, má pravdu     slon Háthí: Každý se
Elephant, says: 'To   říkaje: "Každý má svůj  něčeho bojí, a opičáci
each his own fear';   vlastní strach!" A    se bojí skalního hada
and they, the Bandar-  oni, Bandar-logové,   Káa. Ten šplhá stejně
log, fear Kaa, the    bojí se Káje, Skalního  jako oni. V noci jim
Rock Snake. He can    Hada. Dovede šplhati   krade opičátka. Stačí
climb as well as they  stejně dobře jako oni.  jen o něm hlesnout, a
can. He steals the    Krade jim v noci mladé  hned jim hnusný ocas
young monkeys in the   opice. Pouhé       strachem ztuhne.
night. The mere     zašeptnutí jeho jména  Pojďme za Káem."
whisper of his name   zamrazí jim jejich zlé
makes their wicked    ocasy. Pojďme,
tails cold. Let us go  vyhledejme Káje."
to Kaa."
"What will he do for   "Co ten pro nás     "Co ten nám bude
us? He is not of our   vykoná? Není z našeho  platný? Není z našeho
tribe, being footless  kmene, jsa beznohý, a  plemene, je beznohý --
and with most evil    má ty nejhorší oči,"   - a oči má uhrančivé,"
eyes," said Bagheera.  namítal Bagýra.     řekl Baghíra.
"He is very old and   "Je velmi starý a    "Je stařičký a náramně
very cunning. Above   velmi zchytralý. A    chytrý. A hlavně má
all, he is always    hlavně, je neustále   pořád hlad," řekl jaře
hungry," said Baloo,   hladov," řekl Balú pln  Bálú. "Slib mu hodně
hopefully." Promise   naděje. "Slib mu hodně  koz."
him many goats."     koz."
"He sleeps for a full  "Když se jednou     "Po nasycení prospí
month after he has    najedl, spí po celý   celý měsíc. Třeba
once eaten. He may be  měsíc. Snad teď právě  zrovna spí. A i když
asleep now, and even   spí, a i kdyby bděl,   je vzhůru, co když si
were he awake, what if  což bude-li mu milejší  raděj sám nějakou kozu
he would rather kill   zabíti si své kozy    zabije?" Baghíra Káa
his own goats?"     sám?" Bagýra, jenž    moc neznal, a tak mu
Bagheera, who did not  nevěděl mnoho o     samozřejmě
know much about Kaa,   Kájovi, byl přirozeně  nedůvěřoval.
was naturally      podezřiv.
suspicious.
"Then in that case,   "Pak, v tom případě,   "Možná že ho, milý
thou and I together,   my dva dohromady, ty a  lovče, spolu
old hunter, may make   já, přivedeme jej k   přesvědčíme."
him see reason." Here  rozumu, starý lovče."  Opelichaným hnědým
Baloo rubbed his faded  A Balú šťouchl pardála  ramenem šťouchl Bálú
brown shoulder against  svým opelichalým     do pardála, i
the panther, and they  hnědým ramenem a oba   vypravili se za
went off to look for   dali se do klusu     skalním hroznýšem
Kaa, the Rock Python.  vyhledat Káje, skalní  Káem.
             krajtu.
They found him      Nalezli jej nataženého  Zastihli Káa,
stretched out on a    na teplé skále v     jak si v odpoledním
warm ledge in the    odpoledním slunci a   slunci hoví na horkém
afternoon sun,      obdivujícího svůj nový  skalním výstupku a
admiring his beautiful  kabát, neboť byl     zálibně si prohlíží
new coat for he had   posledních deset dní v  nový šat, Deset dní
been in retirement for  ústraní svlékaje     prožil v ústraní, jak
the last ten days    starou kůži a byl nyní  svlékal kůži, a byl
changing his skin, and  velice nádherný,     teď nádherný ---
now he was very     šlehaje svou velkou,   mohutnou tuponosou
splendid -- darting   tuponosou hlavou nad   hlavou rejdil po zemi
his big blunt-nosed   zemí a zaplétaje     a třicet stop dlouhé
head along the ground,  třicet stop svého těla  tělo svíjel do
and twisting the     ve fantastické uzly a  roztodivných křivek a
thirty feet of his    křivky a lízaje si rty  uzlů a už předem se
body into fantastic   v pomyšlení na budoucí  olizoval, jak se těšil
knots and curves, and  oběd.          na oběd.
licking his lips as he
thought of his dinner
to come.
"He has not eaten,"   "Nejedl dosud!" řekl   "Ještě nejedl,"
said Baloo, with a    Balú zabručev      oddechl si spokojeně
grunt of relief, as   uspokojením, když    Bálú, když uviděl jeho
soon as he saw the    uzřel hadovo krásně   krásně žíhané
beautifully mottled   skvrnité hnědé a žluté  hnědožluté roucho.
brown and yellow     roucho. "Dej pozor,   "Pozor, Baghíro! Po
jacket. "Be careful,   Bagýro! Je vždy     každém svléknutí kůže
Bagheera! He is always  poněkud slep, když    bývá přisleplý a hned
a little blind after   vyměnil kůži a velmi   útočí."
he has changed his    rychlý v úderu!"
skin, and very quick
to strike."
Kaa was not a poison   Káj nebyl jedovatý had  Ká nebyl jedovatý ---
snake -- in fact he   --- v pravdě spíše    sám jedovatymi hady,
rather despised the   pohrdal jedovatými    těmi zbabělci, pohrdal
Poison Snakes for    hady jakožto zbabělci  ---, jeho síla
cowards; but his     --- ale jeho síla byla  spočívala v objetí:
strength lay in his   v jeho objetí a když   jakmile se svými
hug, and when he had   jednou ovinul kolem   mohutnými smyčkami
once lapped his huge   někoho své závity,    kolem někoho ovinul,
coils round anybody   bylo po řeči.    byl s ním konec.
there was no more to   "Dobrý lov!" zvolal   "Dobrý lov!" křikl
be said. "Good      Balú, usedaje na zadní  Bálú a žuchl na zadek.
hunting!" cried Baloo,  nohy. Jako všichni    Ká byl jako všichni
sitting up on his    hadi jeho druhu byl i  hroznýši nahluchlý a
haunches. Like all    Káj poněkud nahluchlý  první křiknutí
snakes of his breed   a neslyšel z prvu    nezaslechl, Pro
Kaa was rather deaf,   volání. Pak svinul se  jistotu se však
and did not hear the   připraven na všechny   rozvinul a pohotově
call at first. Then he  možnosti, s hlavou    sklonil hlavu.
curled up ready for   sehnutou.
any accident, his head
lowered.
"Good hunting for us   "Dobrý lov nám všem,"  "Dobrý lov vespolek,"
all," he answered.    odpověděl. "Oho, Balú,  odpověděl. "Hoho,
"Oho, Baloo, what dost  co ty tu děláš? Dobrý  Bálú, kdepak se tu
thou do here? Good    lov, Bagýro. Aspoň    bereš? Dobrý lov,
hunting, Bagheera. One  jeden z nás potřebuje  Baghíro. Někdo z nás
of us at least needs   pokrmu. Máte nějakou   se rozhodně potřebuje
food. Is there any    zprávu o zvěři? Snad o  najíst. Objevila se
news of game afoot? A  nějaké laňce nebo    nablízku nějaká zvěř?
doe now, or even a    dokonce mladém kozlu?  Takhle nějaký kolouch
young buck? I am as   Jsem prázden jako    nebo třeba i býček?
empty as a dried     vyschlá studně."     Jsem jako vyschlá
well."                      studna."
"We are hunting," said  "Jsme na lovu," řekl   "Zrovna jsme na lovu,"
Baloo, carelessly. He  Balú nedbale. Věděl,   prohodil Bálú. Věděl,
knew that you must not  že Káj nechce býti    že na Káa nesmí
hurry Kaa. He is too   uhnán. Je příliš     pospíchat. Ká je dost
big.           veliký.         nafoukaný.
"Give me permission to  "Dovolte mi jíti s    "Když dovolíte, půjdu
come with you," said   vámi," řekl Káj.     s vámi," řekl Ká.
Kaa. "A blow more or   "Tobě, Bagýro, ani    "Vám, Baghíro a Bálúe,
less is nothing to    tobě, Balú, nezáleží   na nějaké ráně vedle
thee, Bagheera or    na ráně víc nebo míň,  nesejde, zato já ---
Baloo, but I -- I have  ale já --- já jsem    já musím celé dni
to wait and wait for   odkázán, abych čekal a  čekat na lesních
days in a wood path   čekal celé dny na    stezkách a kvůli
and climb half a night  lesní cestě anebo    opičce šplhám třeba
on the mere chance of  šplhal polovinu noci v  celou noc. Jojo. Větve
a young ape. Pss naw!  pouhé naději na     už nejsou, jak bývaly
The branches are not   nějakou mladou opici.  za mých mladých let.
what they were when I  Fuj! Větve už nejsou,  Samé uschlé a
was young. Rotten    jaké bývaly, když jsem  práchnivé halouzky."
twigs and dry boughs   byl mlád. Jsou to teď
are they all."      samé shnilé souše a
             suché chrastí."
"Maybe thy great     "Snad to souvisí     "Je to možná tím, že
weight has something   poněkud s tvojí     jsi tak těžký," řekl
to do with the      velikou váhou,"     Bálú.
matter," said Baloo.   nadhodil Balú.
"I am a fair length --  "Mám teď pěknou délku  Je mě pořádný kus ---
a fair length," said   --- pěknou délku,"    pořádný kus," řekl
Kaa, with a little    liboval si Káj poněkud  hrdě Ká. "Ale přece
pride. "But for all   pyšně. "Přes to však   jen za to může ten
that, it is the fault  chyba je na tomto nově  nový lesní porost. Na
of this new-grown    narostlém chrastí. Při  posledním lovu moc
timber. I came very   posledním lovu bych   nechybělo --- opravdu
near to falling on my  byl málem spadl ---   moc nechybělo --- a
last hunt, -- very    věru málem, a hluk    byl bych spadl, a jak
near indeed, -- and   mého sklouznutí ---   jsem chrastivě sjel
the noise of my     neboť můj ocas nebyl   dolů --- ocas jsem
slipping, for my tail  pevně ovinut kolem    totiž neměl kolem
was not tight wrapped  stromu --- probudil   kmene dost pevně
round the tree, waked  Bandar-logy, a ti dali  ovinutý ---, probudil
the Bandar-log, and   mi těch nejhorších    jsem opičáky a oni mi
they called me most   jmen."          hrubě vyspílali."
evil names."
"'Footless, yellow    "Beznohá, žlutá     "Beznohých žlutých
earthworm,'" said    žížalo!" řekl Bagýra   žížal," utrousil pod
Bagheera under his    do vousů, jako by se   vousy Baghíra, jako by
whiskers, as though he  pokoušel vzpomenouti   si na něco vzpomínal.
were trying to      si na něco.
remember something.
"Sssss! Have they ever  "Sssss! Nazývali mne   "Sssss! Takhle že mi
called me that?" said  tak?" ptal se Káj.    nadávali?" řekl Ká.
Kaa.
"Something of that    "Cosi takového to    "Tak nějak minulý
kind it was that they  bylo, co volali dolů   měsíc pokřikovali, ale
shouted to us last    poslední měsíc, ale my  my jsme si jich vůbec
moon, but we never    jsme si jich ani     nevšímali. Oni toho
noticed them. They    nevšimli. To budou    napovídají --- dokonce
will say anything --   mluviti vše možné,    prý jsi přišel o zuby
even that thou hast   třebas i žes přišel o  a troufneš si jen na
lost all thy teeth,   všecky své zuby a že   kůzle, protože (je to
and dare not face    se neodvážíš čeliti   ale nestydatá čeládka,
anything bigger than a  něčemu většímu než    ti Bandar lóg) ---
kid, because (they are  kůzleti, protože ---   protože prý se bojíš
indeed shameless,    věru, tito Bandar-    kozlích růžků,"
these Bandar-log) --   logové jsou velmi    hovořil úlisně
because thou art     nestoudni tvorové, ---  Baghíra.
afraid of the he-    protože máš strach z
goats' horns,"      kozlích rohů,"
Bagheera went on     pokračoval Bagýra svým
sweetly.         nejsladším hlasem.
Now a snake,       Had, zvláště stará    Had, zvláště mazaný
especially a wary old  zchytralá krajta jako  hroznýš jako starý Ká,
python like Kaa, very  Káj, ukáže jen zřídka,  dá málokdy najevo
seldom shows that he   že je rozzlobena; ale  zlost, ale Bálúovi a
is angry, but Baloo   Balú a Bagýra viděli   Baghírovi neušlo, jak
and Bagheera could see  velké polykací svaly   se mu mohutné polykací
the big swallowing    po stranách hadova    svaly na obou stranách
muscles on either side  krku čeřiti se a     chřtánu vlní a
of Kaa's throat ripple  svrašťovati.       nadouvají.
and bulge.
"The Bandar-log have   "Bandar-logové změnili  "Přenesli své loviště
shifted their      své rejdiště," řekl   jinam," řekl jakoby
grounds," he said,    klidně. "Když jsem    nic. "Jak jsem si dnes
quietly. "When I came  přišel dnes sem na    vyšel na sluníčko,
up into the sun to-day  slunce, slyšel jsem je  slyšel jsem je lomozit
I heard them whooping  houkati ve vršcích    ve vrcholcích stromů."
among the tree-tops."  stromů."
"It -- it is the     "Jsou --- jsou to    "My --- my totiž
Bandar-log that we    Bandar-logové, které   Bandary zrovna
follow now," said    dnes honíme," řekl    pronásledujeme," řekl
Baloo; but the words   Balú, ale slova vázla  Bálú, ale ostatek mu
stuck in his throat,   mu v hrdle, neboť to   uvázl v hrdle. Co si
for this was the first  bylo poprvé za jeho   pamatoval, žádný
time in his memory    paměti, co někdo z    obyvatel džungle se
that one of the Jungle  džunglího národa     dosud nepřiznal, že ho
People had owned to   přiznal, že se zajímá  zajímají opice.
being interested in   o konání opic.
the doings of the
monkeys.
"Beyond doubt, then,   "Není tedy pochyby, že  "Nejspíš něco
it is no small thing   to není nijaká      významného pudí dva
that takes two such   nepatrná maličkost,   takové lovce --- ba co
hunters -- leaders in  která vede takovéto   dím, vůdce v džungli -
their own jungle, I am  dva lovce --- dojista  -- po stopě Bandarů,"
certain -- on the    vůdce v jejich      ozval se zdvořile Ká.
trail of the Bandar-   vlastních kmenech ---  Zvědavostí to už
log," Kaa replied,    na stopu Bandar-logů,"  nemohl vydržet.
courteously, as he    odpověděl Káj
swelled with       zdvořile, nadýmaje se
curiosity.        zvědavostí.
"Indeed," Baloo began,  "Vskutku," počal Balú,  Bálú spustil: "Já jsem
"I am no more than the  "nejsem více nežli    vlastně jenom starý a
old, and sometimes    starý a časem velmi   leckdy dost hloupý
very foolish, Teacher  pošetilý učitel zákona  učitel zákona u
of the Law to the    pro sionýská vlčí    séónijských vlčat, a
Seeonee wolf-cubs, and  mláďata a Bagýra zde -  tady Baghíra ---"
Bagheera here -- "    --"
"Is Bagheera," said   "Je Bagýra," řekl    "Je Baghíra," řekl
the Black Panther, and  černý pardál, a jeho   černý pardál a scvakl
his jaws shut with a   čelisti zavřely se s   čelisti. Na skromnost
snap, for he did not   cvaknutím, neboť     si nepotrpěl. "Věc se
believe in being     nevěřil skromnosti.   má takhle. Ti zloději
humble. "The trouble   "Naše nesnáz je tato.  ořechů a lupiči
is this, Kaa. Those   Ti zloději ořechů a   palmových listů nám
nut-stealers and     trhači palmových listů  ukradli člověčí mládě,
pickers of palm-leaves  ukradli nám lidské    snad jsi už o něm
have stolen away our   mládě, o němž jsi už   slyšel."
man-cub, of whom thou  snad slyšel."
hast perhaps heard."
"I heard some news    "Slyšel jsem nějaké   "Sáhí (s těmi ostny se
from Ikki (his quills  zprávy od Ikki,     moc naparuje) mi
make him presumptuous)  dikobraza, kterého    povídal, že nějakého
of a man-thing that   jeho ostny činí drzým,  lidského tvora přijali
was entered into a    o človíčku, jenž byl   do vlčí smečky, ale já
wolf-pack, but I did   přijat do vlčí smečky,  jsem tomu nevěřil.
not believe. Ikki is   ale nevěřil jsem tomu.  Sáhí něco zaslechne
full of stories half   Ikki je pln příběhů,   jen na půl ucha a pak
heard and very badly   které napolo zaslechl  to ještě zpotvoří."
told."          a které velmi špatně
             vypravuje."
"But it is true. He is  "Ale toto je pravda.   "Je to tak. Takové
such a man-cub as    Je to lidské mládě,   člověčí mládě ještě na
never was," said     jakého nikdy nebylo,"  světě nebylo," řekl
Baloo. "The best and   řekl Balú. "Nejlepší a  Bálú. "Je z člověčích
wisest and boldest of  nejmoudřejší a      mláďat nejlepší a
man-cubs. My own     nejstatečnější z     nejmoudřejší a
pupil, who shall make  lidských mláďat ---   nejsmělejší --- je to
the name of Baloo    můj vlastní žák, který  můj žák a Bálúovo
famous through all the  jednou učiní jméno    jméno proslaví po
jungles; and besides I  Balúovo slavným po    všech džunglích; já --
-- we -- love him,    všech džunglích, a    - totiž my --- k němu,
Kaa."          mimo to, já --- my jej  Káe, s láskou lneme."
             milujeme, Káji."
"Ts! Ts!" said Kaa,   "Tss! Tss!" řekl Káj,  "Ccc! Ccc!" řekl Ká a
shaking his head to   potřásaje sem a tam   zamával hlavou. "Však
and fro. "I have also  svou velkou hlavou. "I  já vím, co je láska.
known what love is.   já jsem poznal, co je  Mohl bych toho o ní
There are tales I    láska. Mohl bych     navyprávět ---"
could tell that -- "   vypravovati věci,
             které ---"
"That need a clear    "Které vyžadují jasné  "Necháme si to, až
night when we are all  noci, až budeme     bude jasná noc a
well fed to praise    všichni dobře      všichni budeme
properly," said     nakrmeni, abychom    nasyceni, pak to
Bagheera, quickly.    mohli přiměřeně     teprve náležitě
"Our man-cub is in the  oceniti," řekl rychle  oceníme," vpadl mu do
hands of the Bandar-   Bagýra. "Naše lidské   řeči Baghíra. "Naše
log now, and we know   mládě je v rukou     člověčí mládě je v
that of all the Jungle  Bandar-logů, a my    rukou Bandarů a ti se,
People they fear Kaa   víme, že z celé     jak známo, bojí z celé
alone."         džungle Bandar-logové  džungle jenom Káa."
             bojí se jedině Káje."
"They fear me alone.   "Bojí se jedině mne.   "Jenom mě se bojí!
They have good      Mají dobré důvody.    Bodejť ne," řekl Ká.
reason," said Kaa."   Žvástavé, pošetilé a   "Tlachaví, hloupí,
Chattering, foolish,   marné --- marné,     ješitní --- ješitní,
vain -- vain, foolish,  pošetilé a žvástavé   hloupí, tlachaví jsou
and chattering -- are  jsou opice. Ale     opičáci. Že drapli
the monkeys. But a man- človíčku v jejich    člověčí mládě, to je
thing in their hands   rukou není nikterak   smůla. Nasbírají
is in no good luck.   dobře. Opice znudí se  ořechy, potom je to
They grow tired of the  ořechy, které trhají a  omrzí a zas je zahodí.
nuts they pick, and   sházejí je dolů. Nosí  Půl dne tahají větev,
throw them down. They  půl dne větev,      že s ní udělají
carry a branch half a  zamýšlejíce s ní     nevímco, a potom ji
day, meaning to do    vykonati cosi      zlámou. Nezávidím
great things with it,  velikého, a pak ji    člověčímu mláděti. Jak
and then snap it in   přelomí na dví. Tomu   mi to ještě nadávali -
two. That manling is   človíčku nelze      -- žlutá ryba, ne?"
not to be envied. They  záviděti. --- A tak
called me also --    tedy mne nazývali ---
'yellow fish', was it  žlutou rybou --- či
not?"          jak to bylo?"
"Worm -- worm --     "Červem --- zemským   "Červ --- červ ---
earthworm," said     červem, žížalou," řekl  žížala," řekl Baghíra,
Bagheera; "as well as  Bagýra, "a mnoho     "a ještě jinak, ale to
other things which I   jiných věcí, kterých   se stydím říct."
cannot now say for    nemohu vysloviti
shame."         studem."
"We must remind them   "Musíme jim       "Musíme jim
to speak well of their  připomenouti, aby    připomenout, jak se
master. Aaa-sssh! We   mluvili lépe o svém   mluví s pánem. Á ---
must help their     pánu! Aáa --- ssš.    sp! Musíme jim osvěžit
wandering memories.   Musíme napomoci jejich  paměť. Kam s tím
Now, whither went they  bludné paměti. Nuže,   mládětem odešli?"
with thy cub?"      kam odešli se svým
             lidským mládětem?"
"The jungle alone    "To ví jen džungle    "To ví jen džungle.
knows. Toward the    sama. K západu slunce,  Myslím, že někam k
sunset, I believe,"   myslím," řekl Balú.   západu," řekl Bálú.
said Baloo. "We had   "Mysleli jsme, že ty   "Řekli jsme si, Káe,
thought that thou    snad to víš, Káji."   že ty to budeš vědět."
wouldst know, Kaa."
"I? How? I take them   "Já? A kterak? Beru   "Já? Jak bych to
when they come in my   je, když mi přijdou do  věděl? Když se mi
way, but I do not hunt  cesty, ale nehoním    připletou do cesty,
the Bandar-log -- or   Bandar-logů ani žab   tak je seberu, ale
frogs -- or green scum  ani zeleného šlemu na  Bandary nelovím, ani
on a water-hole, for   vodě aniž čeho      žáby --- a taky ne
that matter."      jiného."         žabinec na močále.
                         Sss!"
"Up, up! Up, up!     "Vzhůru, vzhůru,     "Vzhůru, vzhůru!
Hillo! Illo! Illo!    vzhůru! Hilló, illo,   Vzhůru, vzhůru! Hola!
Look up, Baloo of the  illo, pohlédni vzhůru,  Hola! Hola, pohleď
Seeonee Wolf Pack!"   Balú ze sionýské vlčí  vzhůru, Bálúe ze
             smečky!"         séónijské smečky!"
Baloo looked up to see  Balú pohlédl vzhůru,   Bálú pohlédl vzhůru,
where the voice came   aby viděl, odkud hlas  odkud se to ozývá, a
from, and there was   přichází, a tu byl    on to luňák Číl letěl
Rann, the Kite,     Rann, sup, snášeje se  střemhlav dolů,
sweeping down with the  dolů ve slunci      rozpjaté letky ozářeny
sun shining on the    svítícím na vzhůru    sluncem. Dávno už měl
upturned flanges of   obrácených spodinách   jít Číl na kutě, ale
his wings. It was near  jeho křídel. Byl již   místo toho slídil nad
Rann's bedtime, but he  téměř čas, kdy Rann   celou džunglí, jak
had ranged all over   uléhá, ale Rann     hledal medvěda. V
the jungle looking for  přelétl celou džungli  hustém listí ho nikde
the bear, and missed   hledaje medvěda,     nezahlédl.
him in the thick     kterého přehlédl v
foliage.         hustém listí.
"What is it?" said    "Co jest?" ptal se    "Copak?" řekl Bálú.
Baloo.          Balú.
"I have seen Mowgli   "Viděl jsem Maugliho   "Viděl jsem u Bandarů
among the Bandar-log.  mezi Bandar-logy.    Mauglího. Mám ti to
He bade me tell you. I  Prosil mne, abych ti   vyřídit. Dával jsem
watched. The Bandar-   to pověděl. Hlídal    pozor. Bandarové ho
log have taken him    jsem jej. Bandar-    odvedli za řeku do
beyond the river to   logové vzali jej přes  opičího města --- do
the Monkey City -- to  řeku k opičímu městu -  Chladných doupat.
the Cold Lairs. They   -- do Chladných     Zdrží se tam možná
may stay there for a   Doupat. Zůstanou tam   noc, možná deset nocí,
night, or ten nights,  snad celou noc anebo   možná jen hodinu. Řekl
or an hour. I have    deset nocí anebo     jsem netopýrům, aby ve
told the bats to watch  hodinu. Řekl jsem    tmě hlídali. Tak zní
through the dark time.  netopýrům, aby je    můj vzkaz. Dobrý lov,
That is my message.   hlídali přes noc. To   vy tam dole!"
Good hunting, all you  jest moje poselství.
below!"         Dobrý lov všem vám
             dole!"
"Full gorge and a deep  "Plné hrdlo a hluboký  "Plný chřtán a hluboký
sleep to you, Rann!"   spánek tobě, Ranne,"   spánek, Číle," zvolal
cried Bagheera. "I    volal Bagýra. "Budu na  Baghíra. "Budu na tebe
will remember thee in  tebe pamatovati při   pamatovat, až něco
my next kill, and put  svém nejbližším lovu a  skolím, schovám ti
aside the head for    schovám ti hlavu jen   hlavu --- výtečný
thee alone, O best of  pro tebe, ó nejlepší   luňáku."
kites!"         ze všech supů!"
"It is nothing. It is  "A, to není nic, to   "To nic. To nic.
nothing. The boy held  není nic. Chlapec měl  Chlapec si pamatoval
the Master Word. I    Mistrovské Slovo.    klíčové slovo. Co bych
could have done no    Nemohl jsem vykonati   to neudělal," a Číl se
less," and Rann     nic menšího." A Rann   zase vznesl vzhůru a
circled up again to   odkroužil zase vzhůru  odlétl na svůj hřad.
his roost.        k svému nočnímu
             hřadlu.
"He has not forgotten  "Nezapomněl použíti   "Nezapomněl, nač má
to use his tongue,"   jazyka," řekl Balú s   jazyk," uchechtl se
said Baloo, with a    hrdým smíchem.      Bálú. "Takový klouček,
chuckle of pride. "To  "Pomyslím-li, že je   vlekou ho po stromech,
think of one so young  tak mlád a vzpomněl si  a on si vzpomene na
remembering the Master  na Mistrovské Slovo   klíčové ptačí slovo."
Word for the birds    pro ptáky ve chvíli,
while he was being    kdy byl házen skrze
pulled across trees!"  stromy!"
"It was most firmly   "Bylo mu vtlučeno    "Však jsi mu je
driven into him," said  velmi pevně do hlavy,"  důkladně vtloukl do
Bagheera. "But I am   řekl Bagýra. "Ale jsem  hlavy," řekl Baghíra.
proud of him, and now  naň hrd; a teď musíme  "Jsem na něho pyšný.
we must go to the Cold  vyraziti k Chladným   Ale teď musíme do
Lairs."         Doupatům."        Chladných doupat."
They all knew where   Věděli všichni, kde to  Věděli, kde to je, ale
that place was, but   bylo; ale jen málo kdo  z obyvatel džungle tam
few of the Jungle    z džunglího národa tam  chodil málokdo.
People ever went     kdy přicházel, protože  Takzvaná Chladná
there, because what   Chladnými Doupaty bylo  doupata bylo staré
they called the Cold   opuštěné město,     zpustlé město, zapadlé
Lairs was an old     ztracené a pohřbené v  a pohřbené v džungli,
deserted city, lost   džungli, a zvířata jen  a kde dřív bývali
and buried in the    zřídka užívají míst,   lidé, tam šelmy zřídka
jungle, and beasts    kterých kdy užívali   chodí. Nanejvýš ještě
seldom use a place    lidé. Divoký kanec tam  divoký kanec, ale ne
that men have once    bydlí, ale lovčí národ  lovecká plemena. I
used. The wild boar   nikoli. Mimo to tam   opice tam bydlely asi
will, but the hunting-  bydlily opice, pokud o  tak, jako bydlely
tribes do not.      nich vůbec bylo lze   jinde. Dravci dbalí
Besides, the monkeys   říci, že kde bydlí, a  cti se k Chladným
lived there as much as  žádné zvíře mající    doupatům přiblížili
they could be said to  úctu k sobě samému    jen v době sucha. V
live anywhere, and no  nepřišlo k němu na    zchátralých studních a
self-respecting animal  dohled, vyjma v čas   nádržích se tam drží
would come within eye-  žízně, kdy polozbořené  špetka vody.
shot of it except in   studny a nádrže
times of drouth, when  chovaly trochu vody.
the half-ruined tanks
and reservoirs held a
little water.
"It is half a night's  "Je to cesta na půl   "Cesta nám potrvá půl
journey -- at full    noci --- v plné     noci --- když půjdeme
speed," said Bagheera.  rychlosti," řekl     rázně," řekl Baghíra a
Baloo looked very    Bagýra, a Balú hleděl  Bálú zvážněl. "Půjdu
serious. "I will go as  velice vážně. "Půjdu   co nejrychleji," řekl
fast as I can," he    tak rychle jak      bázlivě.
said, anxiously.     dovedu," řekl Balú
             úzkostně.
"We dare not wait for  "Neodvážíme se na tebe  "Čekat na tebe, to
thee. Follow, Baloo.   čekati. Přijď za námi,  nejde. Drž se, Bálúe,
We must go on the    Balú. Musíme vykročiti  za námi. My dva --- Ká
quick-foot -- Kaa and  rychlou nohou --- Káj  a já --- to musíme
I."           a já!"          vzít zčerstva."
"Feet or no feet, I   "Nohou nebo bez noh,   "Noha nenoha, já tvým
can keep abreast of   já dovedu předhoniti   čtyřem klidně stačím -
all thy four," said   všechny tvé čtyři    --," udrobil Ká.
Kaa, shortly.      běhy," řekl Káj
             krátce.
Baloo made one effort  109| Balú učinil  Bálú se
to hurry, but had to   pokus chvátati, ale   rozběhl, ale všecek
sit down panting, and  musil usednouti     udýchán hned usedl,
so they left him to   oddychuje, a tak jej   nechali ho tedy, že za
come on later, while   nechali, aby přišel za  nimi dojde. Baghíra se
Bagheera hurried     nimi, kdežto Bagýra   hnal vpřed křepkým
forward, at the     chvátal v před rychlým  pardálím cvalem. Ká
rocking panther-     pardalím klusem. Káj   nic neříkal, ale ať
canter. Kaa said     nemluvil, ale ať     zrychloval Baghíra
nothing, but, strive   vykračoval Bagýra jak  sebevíc, obrovský
as Bagheera might, the  chtěl, ohromná skalní  hroznýš s ním držel
huge Rock Python held  krajta udržovala s ním  krok. Teprve u horské
level with him. When   rovnost. Kde přišli k  bystřiny získal
they came to a hill-   horskému proudu,     Baghíra náskok,
stream, Bagheera     nabýval Bagýra vrchu,  protože ji prostě
gained, because he    protože přeskočil    přeskočil. Ká ji
bounded across while   jediným skokem, kdežto  přeplaval, hlavu a krk
Kaa swam, his head and  Káj plaval, hlavu a   dvě stopy pod vodou,
two feet of his neck   dvě stopy krku nad    ale na rovné půdě ho
clearing the water,   vodou; ale na rovině   zas dohonil.
but on level ground   Káj zase vyrovnal
Kaa made up the     ztracenou vzdálenost.
distance.
"By the Broken Lock   "U zlomené závory,    "Při uraženém zámku,
that freed me," said   která mne osvobodila,"  který mi dopomohl na
Bagheera, when      řekl Bagýra, když se   svobodu," řekl za
twilight had fallen,   setmělo, "ty nejsi    soumraku Baghíra,
"thou art no slow-    pomalý chodec!"     "nějaký loudal zrovna
goer."                      nejsi."
"I am hungry," said   "Jsem hladov," řekl   "Mám hlad," řekl Ká.
Kaa. "Besides, they   Káj. "A mimo to mne   "Ostatně mi nadávali,
called me speckled    nazvali skvrnitou    že jsem ropucháč."
frog."          žábou."
"Worm -- earthworm,   "Červem, žížalou, a   "Červ --- žížala,
and yellow to boot."   žlutým až po boty."   ještě k tomu žlutá."
"All one. Let us go   "Vše jedno. Pojďme!" a  "To je jedno. Jděme."
on," and Kaa seemed to  Káj jako by se řítil   Ká jako by se po zemi
pour himself along the  potokem po cestě,    roztékal, upřeně
ground, finding the   nalézaje klidným okem  pátral po nejkratší
shortest road with his  nejkratší cestu a drže  cestě a pevně se jí
steady eyes, and     se jí pevně.       držel.
keeping to it.
In the Cold Lairs the  V Chladných Doupatech  Opičáci si v Chladných
Monkey People were not  opice vůbec nemyslily  doupatech na Mauglího
thinking of Mowgli's   na Maugliho přátele.   přátele ani
friends at all. They   Přinesly chlapce do   nevzpomněli. Dopravili
had brought the boy to  Ztraceného Města, a   chlapce do Ztraceného
the Lost City, and    měly pro tu chvíli    města a velmi si na
were very pleased with  samy ze sebe velikou   tom zakládali. Mauglí
themselves for the    radost. Maugli dosud   až dosud žádné indické
time. Mowgli had never  nikdy neviděl      město neviděl. Byla to
seen an indian city   indického města, a ač  sice pouhá hromada
before, and though    toto bylo spíše jen   sutin, ale jemu
this was almost a heap  hromadou ssutin, zdálo  připadala skvělá a
of ruins it seemed    se mu velmi divuplným  nádherná. Město na
very wonderful and    a nádherným. Nějaký   vršku postavil kdysi
splendid. Some king   král vystavěl je před  dávno nějaký král.
had built it long ago  dávnými časy na malém  Dosud bylo znát
on a little hill. You  vršku. Bylo dosud    kamenné silnice
could still trace the  zříti umělé cesty,    vedoucí k sesutým
stone causeways that   vedoucí nahoru ke    branám, kde z
led up to the ruined   zbořeným branám, kde   rozviklaných,
gates where the last   dosud visely na     zrezivělých veřejí
splinters of wood hung  sežraných, rezovatých  trčely zbylé štěpiny.
to the worn, rusted   stěžejích poslední    Stromy prorostly
hinges. Trees had    zbytky dřeva. Stromy   hradbami a vyrostly na
grown into and out of  vyrostly ze zdí a    ně. Bašty se sesuly a
the walls; the      vrostly do nich;     zchátraly a z věžních
battlements were     stavby byly zříceny a  oken na hradbách v
tumbled down and     spráchnivěly a divoké  hustých chumáčích
decayed, and wild    šplhavé rostliny     splýval břečťan.
creepers hung out of   visely s oken věží a
the windows of the    se zdí ve velkých
towers on the walls in  visutých chomáčích.
bushy hanging clumps.
A great roofless     Velký, bezestřechý    Na samém vršku stál
palace crowned the    palác ovládal vrchol   veliký palác bez
hill, and the marble   pahorku a mramor jeho  střechy. Mramor na
of the courtyards and  dvorů a fontán byl    nádvořích a v kašnách
the fountains was    zničen a poskvrněn    popraskal, měl rudé a
split and stained with  zelení a červení; i   zelené skvrny. I
red and green, and the  samy oblázky ve     dláždění na dvoře, kde
very cobblestones in   dvorech, kde žívali   bývali ubytováni
the courtyard where   královi sloni, byly   královi sloni,
the king's elephants   odstrčeny a rozházeny  zbortily traviny a
used to live had been  od travin a mladých   mladé stromy. Z paláce
thrust up and apart by  stromů. Z paláce mohli  bylo vidět dlouhé řady
grasses and young    jste viděti řady a    domů bez střech: město
trees. From the palace  řady bezestřechých    vypadalo jako prázdná
you could see the rows  domů, jež činily     plástev naplněná tmou.
and rows of roofless   opuštěné město      Na náměstí, kde se
houses that made up   podobným prázdným    protínaly čtyři cesty,
the city, looking like  voštinám plným černě,  stál beztvarý balvan,
empty honeycombs     beztvárný kamený     kdysi to byla modla.
filled with blackness;  balvan, jenž byl kdysi  Na nárožích zely díry
the shapeless block of  modlou na prostoře,   a trhliny, dříve tam
stone that had been an  kde se scházely čtyři  byly veřejné studny. A
idol in the square    cesty, jámy a dolíky   z rozervaných
where four roads met;  na nárožích ulic, kde  chrámových kopulí
the pits and dimples   stávaly kdysi veřejné  vyrážely plané fíky.
at street corners    studny, a rozbité báně
where the public wells  chrámů s fíkovníky,
once stood, and the   bujícími po jejich
shattered domes of    bocích.
temples with wild figs
sprouting on their
sides.
The monkeys called the  Opice zvaly    Opice říkaly
place their city, and  toto místo svým městem  sutinám naše město a
pretended to despise   a dělaly, jako by    na obyvatele džungle,
the Jungle People    pohrdaly džunglím    žijící v lese,
because they lived in  národem, protože žil v  ohrnovaly nos. Jenže
the forest. And yet   lese. A přece nikdy   nač se tam stavení
they never knew what   nevěděly, k čemu byly  zbudovala a k čemu
the buildings were    tyto budovy vystavěny,  jsou, to nevěděly.
made for nor how to   aniž jak jich užíti.   Posedávaly dokola v
use them. They would   Sedaly v kruzích v    králově poradní
sit in circles on the  předsíni králova     komnatě, hledaly si
hall of the king's    poradního sálu a     blechy a hrály si na
council-chamber, and   škrábaly se po      lidi. Nebo se
scratch for fleas and  blechách a dělaly,    proháněly v domech bez
pretend to be men; or  jako by byly lidmi;   střech, snášely do
they would run in and  anebo běhaly dovnitř a  kouta maltu a kousky
out of the roofless   ven po domech a     cihel, za chvíli na
houses and collect    sbíraly kusy malty a   svou skrýš zapomněly,
pieces of plaster and  staré cihly do      v houfech se strkaly,
old bricks in a     některého kouta, a pak  rvaly a vřeštěly,
corner, and forget    zapomněly, kam je    potom se zas rozběhly
where they had hidden  ukryly, a zápasily,   hrát si na terasách
them, and fight and   křičely ve rvoucích se  královské zahrady, pro
cry in scuffling     tlupách a pak náhle   zábavu tam třásly
crowds, and then break  přestaly, aby si hrály  růžovými štěpy a
off to play up and    nahoru a dolů po     oranžovníky, až z nich
down the terraces of   terrassách královské   padalo ovoce i květy.
the king's garden,    zahrady, třesouce    V královském paláci
where they would shake  růžovými stromy a    prozkoumávaly chodby a
the rose-trees and the  pomoranči pro zábavu,  tmavé průchody a
oranges in sport to   aby viděly padající   stovky šerých pokojů,
see the fruit and    květy a plody.      ale co spatřily i
flowers fall. They    Prozkoumávaly všechny  nespatřily, to si
explored all the     chodby, temné průchody  nikdy nezapamatovaly.
passages and dark    a tunely paláce a sta  A tak se jednotlivě
tunnels in the palace  malých prostor, ale   nebo ve dvojicích nebo
and the hundreds of   nikdy si nepamatovaly,  v houfech potulovaly
little dark rooms; but  co již viděly a co ne;  sem a tam a říkaly si,
they never remembered  a tak se toulaly semo  že si vedou jako lidé.
what they had seen and  tamo jednotlivě anebo  Pily z nádrží a kalily
what they had not, and  v párech a tlupách a   vodu, potom se o ni
so drifted about in   říkaly si druh druhu,  porvaly, potom se zas
ones and twos or     že činí jako to činí   houfně rozběhly a
crowds, telling one   lidé. Pily ze studní a  řvaly: "Nikdo z celé
another that they were  zašpinily a zkalily   džungle není tak
doing as men did. They  všechnu vodu, a rvaly  moudrý a dobrý a
drank at the tanks and  se pak nad ní a pak se  chytrý a silný a mírný
made the water all    sbíhaly v davy,     jako Bandarové." Tak
muddy, and then they   křičely a hulákaly:   to šlo pořád dokola,
fought over it, and   "není nikdo v džungli  až je město omrzelo a
then they would all   tak moudrý a tak dobrý  vrátily se na vrcholky
rush together in mobs  a tak obratný a tak   stromů a doufaly, že
and shout: "There are  silný a tak       si jich obyvatelé
none in the jungle so  ušlechtilý, jako     džungle všimnou.
wise and good and    Bandar-logové." A pak
clever and strong and  začaly zase od
gentle as the Bandar-  počátku, až je omrzelo
log." Then all would   město a ony se vrátily
begin again till they  do stromových
grew tired of the city  vrcholků, doufajíce,
and went back to the   že si jich džunglí
tree-tops, hoping the  národ nevšimne.
Jungle People would
notice them.
Mowgli, who had been   Maugli, jenž byl     Mauglí měl zákon
trained under the Law  vychován pod zákonem   džungle v žilách.
of the Jungle, did not  džungle, nemiloval a   Takový život se mu
like or understand    nechápal tohoto     nezamlouval, ba ani ho
this kind of life. The  způsobu života. Opice  nechápal. Do Chladných
monkeys dragged him   zavlekly jej do     doupat ho opice
into the Cold Lairs   Chladných Doupat pozdě  dovlekly pozdě
late in the afternoon,  odpoledne, a místo aby  odpoledne. Po dlouhé
and instead of going   šly spat, jako by byl  cestě by byl Mauglí
to sleep, as Mowgli   Maugli učinil po     nejraději ulehl ke
would have done after  dlouhé cestě, vzaly se  spánku, ale kdepak
a long journey, they   za ruce a tancovaly   opice --- ty se vzaly
joined hands and     kolem, zpívajíce své   za ruce, tancovaly
danced about and sang  pošetilé zpěvy.     dokola a prozpěvovaly
their foolish songs.               hloupé písničky.
One of the monkeys    Jeden opičák    Jeden opičák
made a speech, and    měl řeč a povídal, že  pronesl řeč a svým
told his companions   zajetí Maugliho     druhům zvěstoval, že
that Mowgli's capture  znamená obrat v     Mauglího zajetí je
marked a new thing in  dějinách Bandar-logů,  mezníkem v dějinách
the history of the    neboť Maugli jim měl   Bandarů. Mauglí jim
Bandar-log, for Mowgli  ukázati, jak splétati  totiž ukáže, jak si
was going to show them  hůlky a rákosí na    mají z proutí a rákosí
how to weave sticks   ochranu proti dešti a  plést stříšky proti
and canes together as  chladnu. Maugli     dešti a zimě. Mauglí
a protection against   uchopil několik     utrhl břečťan a hned z
rain and cold. Mowgli  plazivých rostlin a   něho dělal pletivo.
picked up some      počal je splétati v   Opice to dělaly po
creepers and began to  chýši a opice se     něm, ale za chvíli je
work them in and out,  pokoušely napodobiti   to omrzelo, tahaly se
and the monkeys tried  jej, ale v několika   za ocas, poskakovaly
to imitate; but in a   minutách ztratily o to  po čtyřech a
very few minutes they  zájem a počaly druh   chrchlaly.
lost interest and    druha tahati za ocasy
began to pull their   aneb skákati po všech
friends' tails or jump  čtyřech a kašlati.
up and down on all
fours, coughing.
"I want to eat," said  "Chce se mi jíst,"    "Chtěl bych se
Mowgli. "I am a     řekl Maugli, "jsem    najíst," řekl Mauglí.
stranger in this part  cizím v této části    "V těchto končinách
of the jungle. Bring   džungle. Přineste mi   džungle se nevyznám.
me food, or give me   jísti anebo mi      Dejte mi jíst nebo mě
leave to hunt here."   dovolte, abych zde    pusťte do hor."
             lovil."
Twenty or thirty     Dvacet neb třicet opic  Nějakých dvacet třicet
monkeys bounded away   odkvapilo, aby mu    opic se mu rozběhlo
to bring him nuts and  přinesly ořechy a    pro ořechy a plané
wild pawpaws; but they  divoké plody; ale    papáje. Cestou se o ně
fell to fighting on   cestou se daly do    porvaly a vracet se s
the road, and it was   rvačky a bylo      chatrným zbytkem jim
too much trouble to go  zbytečnou námahou    nestálo za to.
back with what was    vraceti se s tím, co z  Mauglího všechno
left of the fruit.    ovoce zbylo. Maugli   bolelo, měl zlost a
Mowgli was sore and   byl stejně celý bolavý  hlad, a tak bloumal po
angry as well as     a rozzlobený jako    pustém městě a občas
hungry and he roamed   hladový, a probíhal   vydával lovecký pokřik
through the empty city  prázdným městem,     cizince, ale nikdo se
giving the Strangers'  vydávaje chvílemi    mu neozýval. Uvědomil
Hunting Call from time  cizincovo lovčí     si, že je to s ním
to time, but no one   volání, ale nikdo mu   prašpatné.
answered him, and    neodpovídal a Maugli
Mowgli felt that he   cítil, že se opravdu
had reached a very bad  dostal na velmi špatné
place indeed.      místo.
"All that Baloo has   "Vše, co Balú říkal o   "Pravdu měl
said about the Bandar-  Bandar-lozích, je    Bálú, když mluvil o
log is true," he     pravda," myslil si.   Bandarech," řekl si.
thought to himself.   "Nemají zákona, nemají  "Nemají zákon, lovecký
"They have no Law, no  lovčího hesla, nemají  pokřik ani vůdce ---
Hunting Call, and no   vůdců --- nic než    jenom hloupá slůvka a
leaders -- nothing but  pošetilá slova a malé  nenechavé zlodějské
foolish words and    zlodějské hmatavé    pracky. Jestli mě tady
little picking,     ruce. Jestliže tu tedy  umučí hlady nebo
thievish hands. So if  budu umořen hladem    zabijí, bude to jen
I am starved or killed  nebo zabit, bude to   mou vinou. Zkusím
here, it will be all   moje vlastní vina. Ale  vrátit se do své
my own fault. But I   musím se pokusiti o   džungle. Raději si dám
must try to return to  návrat do své vlastní  nařezat od Bálúa (a
my own jungle. Baloo   džungle. Balú mi     výprask mě nemine),
will surely beat me,   dojista nabije, ale to  než bych se tady s
but that is better    je lepší, než chytati  Bandary honil za
than chasing silly    s Bandar-logy hloupé   hloupými růžovými
rose-leaves with the   růžové listí."      lístky."
Bandar-log."
But no sooner had he   Sotva že však došel k  Došel až na městské
walked to the city    městským zdem, strhly  hradby, ale opice ho z
wall than the monkeys  jej opice zpět,     nich strhly zpátky.
pulled him back,     říkajíce mu, že ani   Ani prý neví, jaké
telling him that he   neví, jak je šťasten a  štěstí ho potkalo, a
did not know how happy  štípajíce jej, aby jej  aby jim byl náležitě
he was, and pinching   učinily vděčným. Zaťal  vděčný, celého ho
him to make him     zuby a neříkal ničeho,  poštípaly. Zaťal zuby,
grateful. He set his   ale šel s povykujícími  ani nemukl a spolu s
teeth and said      opicemi na terrassu   opicemi se odebral na
nothing, but went with  nad nádržemi z rudého  terasu nad nádržemi z
the shouting monkeys   pískovce, napolo     červeného pískovce,
to a terrace above the  plnými dešťové vody.   zpola naplněnými
red sand-stone      Uprostřed terrassy byl  dešťovou vodou.
reservoirs that were   zřícený letohrádek,   Uprostřed terasy stál
half full of rain-    vystavěný pro      zborcený letohrádek z
water. There was a    královny, od staletí   bílého mramoru,
ruined summer-house of  mrtvé. Báňová střecha  zbudovaný pro královny
white marble in the   napolo se propadla a   zesnulé před sto lety.
center of the terrace,  zatarasila podzemní   Kopulovitá střecha se
built for queens dead  východ z paláce,     zbortila a zatarasila
a hundred years ago.   kterým královny     podzemní chodbu, kudy
The domed roof had    vcházívaly; ale zdi   tam královny z paláce
half fallen in and    byly zdělány ze     chodily. Zachovalé
blocked up the      záclonovitých      stěny byly z kružbově
underground passage   mramorových ozdob v   prolamovaného mramoru
from the palace by    nádherné, jako mléko   --- překrásné mléčně
which the queens used  bílé síťoví, poseté   bílé mřížoví bylo
to enter; but the    achaty, karneoly,    posázeno acháty a
walls were made of    jaspisem a lapis     karneoly a jaspisy a
screens of marble    lazuli, a jak vyšel   lazurity. Za vrškem se
tracery -- beautiful,  měsíc za pahorkem,    vynořil měsíc, a jak
milk-white fretwork,   svítil prolamovanou   prosvítal dovnitř,
set with agates and   prací, vrhaje na zemi  vrhal na podlahu stín
cornelians and jasper  stíny jako černé,    jako tmavý vyšívaný
and lapis lazuli, and  sametové vyšívání.    samet.
as the moon came up
behind the hill it
shone through the
openwork, casting
shadows on the ground
like black-velvet
embroidery.
Sore, sleepy, and     Rozbit, ospalý   Přes všechnu
hungry as he was,    a hladov, jak Maugli   pohmožděnost, ospalost
Mowgli could not help  byl, nemohl se Maugli  a vyhladovělost
laughing when the    přece zdržeti smíchu,  neubránil se Mauglí
Bandar-log began,    když mu Bandar-logové  smíchu, když ho dvacet
twenty at a time, to   počali --- hned dvacet  Bandarů najednou
tell him how great and  najednou ---       začalo přesvědčovat,
wise and strong and   vypravovati, jak jsou  jací jsou slavní a
gentle they were, and  rozumní a velcí, silní  moudří a silní a mírní
how foolish he was to  a ušlechtilí a jak je  a jak je to hloupé,
wish to leave them.   hloupý, že je chce    když od nich chce
"We are great. We are  opustiti. "Jsme velcí!  odejít. "Jsme slavní.
free. We are       Jsme svobodní! Jsme   Jsme svobodní. Jsme
wonderful. We are the  divuplní! Jsme      úžasní. Jsme z celé
most wonderful people  nejpodivuhodnější    džungle nejúžasnější!
in all the jungle! We  národ v celé džungli.  Říkáme to všichni,
all say so, and so it  Říkáme to všichni, a   bude to tedy pravda,"
must be true," they   tedy to je dojista    hulákali na něho.
shouted. "Now as you   pravda," volali.     "Protože jsi mezi námi
are a new listener and  "Protože jsi nový    poprvé a naše slovo
can carry our words   posluchač a můžeš naše  zaneseš obyvatelům
back to the Jungle    slova donésti zpět k   džungle, aby si nás
People so that they   džunglímu národu, tak  napříště všímali,
may notice us in     aby si nás budoucně   povíme ti, jací jsme
future, we will tell   všímali, povíme ti vše  výtečníci."
you all about our most  o svých znamenitých
excellent selves."    osobách."
Mowgli made no      Maugli       Mauglí se
objection, and the    nenamítal ničeho a    nebránil. Na terasách
monkeys gathered by   opice shromáždily se   se sešly stovky opic a
hundreds and hundreds  ve stech a stech na   poslouchaly opičí
on the terrace to    terrasse, aby      řečníky, jak velebí
listen to their own   naslouchaly svým     Bandary. Když došel
speakers singing the   mluvčím, jak pěli    řečníkovi dech,
praises of the Bandar-  chválu Bandar-logů, a  všichni naráz
log, and whenever a   kdykoliv některý z    zahulákali: "Je to
speaker stopped for   nich ustal z       tak. Říkáme to
want of breath they   nedostatku dechu,    všichni."
would all shout     volali všichni
together: "This is    najednou: "Je to
true; we all say so."  pravda. Říkáme to
             všichni."
Mowgli nodded and     Maugli kýval a   Mauglí
blinked, and said    mrkal, říkaje "ano",   pokyvoval a mžoural a
"Yes" when they asked  kdykoliv se ho něco   na všechno odpovídal:
him a question, and   ptali, a v jeho hlavě  "Ano." Z toho rámusu
his head spun with the  to hučelo vším tím    mu šla hlava kolem.
noise. "Tabaqui, the   hlukem. "Tabaki,     "Snad je všechny
Jackal, must have    šakal, asi kousl     pokousal šakal
bitten all these     všechen tento zástup,"  Tabákí," řekl si, "a
people," he said to   říkal si, "a nyní jsou  oni se pominuli. Vždyť
himself, "and now they  v šílenství. Toto jest  je to dívání neboli
have the madness.    dojista dewanee,     pominutost. A to
Certainly this is    šílenost. Což nejdou   nechodí vůbec spát?
dewanee -- the      nikdy spat? Teď přijde  Zrovna se měsíc
madness. Do they never  mrak a zakryje měsíc.  schovává za mrak.
go to sleep? Now there  Jenom kdyby byl dosti  Jestli je mrak dost
is a cloud coming to   velký, abych se mohl   velký, mohl bych se ve
cover that moon. If it  pokusiti a utéci ve   tmě pokusit o útěk.
were only a big enough  tmě. Ale jsem unaven."  Jenže jsem utrmácený."
cloud I might try to
run away in the
darkness. But I am
tired."
That same cloud was   Na týž mrak čekali    Z rozpadlého příkopu
being watched by two   také dva dobří přátelé  pod městskými hradbami
good friends in the   ve zříceném příkopě   pozorovali mrak oba
ruined ditch below the  pod městskou zdí,    dobří přátelé Baghíra
city wall, for      neboť Bagýra a Káj,   a Ká. V houfech jsou
Bagheera and Kaa,    vědouce dobře, jak    opičáci nebezpeční, to
knowing well how     nebezpečny jsou opice  věděli, nazdařbůh něco
dangerous the Monkey   ve velkém počtu,     podnikat se jim tedy
People were in large   nepřáli si vydati se v  nechtělo. Opičáci se
numbers, did not wish  šanc nehodám. Opice   pouštějí do boje,
to run any risks. The  nikdy nebojují, není-  jenom když je jich sto
monkeys never fight   li jich aspoň sto na   na jednoho, a rvát se
unless they are a    jednoho, a málokdo v   proti takové přesile,
hundred to one, and   džungli má radost z   o to v džungli nikdo
few in the jungle care  takovéto bitevní     nestojí.
for those odds.     podmínky.
"I will go to the west  "Půjdu k západní zdi,"  "Zajdu k západním
wall," Kaa whispered,  šeptal Káj, "a sejdu   hradbám," zašeptal Ká,
"and come down swiftly  rychle dolů, neboť    "půda se tam naštěstí
with the slope of the  svah bude mi na     svažuje a já po ní
ground in my favour.   prospěch. Nevrhnou se  sklouznu jako nic. Mně
They will not throw   po stech na můj hřbet,  se na hřbet po
themselves upon my    ale ---"         stovkách nevrhnou,
back in their                   zato ---"
hundreds, but -- "
"I know it," said    "Vím to," řekl Bagýra,  "Já vím," řekl
Bagheera. "Would that  "chtěl bych, aby tu   Baghíra. "Škoda že tu
Baloo were here; but   byl Balú, ale musíme   není Bálú. Musíme si
we must do what we    podniknouti, co     poradit sami. Až se
can. When that cloud   můžeme. Až tenhle mrak  měsíc schová za
covers the moon I    zakryje měsíc, půjdu   tamhleten mrak, vylezu
shall go to the     na terrassu. Mají tam  na terasu. Konají tam
terrace. They hold    nad chlapcem nějakou   nad chlapcem jakousi
some sort of council   poradu."         poradu."
there over the boy."
"Good hunting," said   "Dobrý lov," řekl Káj  "Dobrý lov," řekl
Kaa, grimly, and     zamračeně a odkradl se  zasmušíle Ká a
glided away to the    k západní zdi. Ale    odplazil se k západním
west wall. That     náhodou to byla     hradbám. Nebyly tolik
happened to be the    nejméně zřícená zeď   sesuté a chvíli to
least ruined of any,   mezi všemi a velký had  mohutnému hadovi
and the big snake was  byl zdržen, nežli mohl  trvalo, než se
delayed a while before  nalézti cestu vzhůru   vyškrábal po kamenech
he could find a way up  po kamenech.       nahoru.
the stones.
The cloud hid the     Mrak zakryl    Měsíc se
moon, and as Mowgli   měsíc, a jak Maugli   schoval za mrak,
wondered what would   přemýšlel, co teď,    Mauglí přemýšlel, co
come next he heard    zaslechl na terrasse   teď, a vtom zaslechl
Bagheera's light feet  lehký krok Bagýrův.   na terase Baghírův
on the terrace. The   Černý pardál vyběhl na  lehký krok. Téměř bez
Black Panther had    svah téměř bez hluku a  hlesu tam černý pardál
raced up the slope    bil nyní --- bylť    vyběhl. Kousat, to by
almost without a     příliš moudrý, než aby  jen mařil čas, a tak
sound, and was      ztrácel čas kousáním -  bušil zprava i zleva
striking -- he knew   -- v pravo i v levo   do opic, obklopujících
better than to waste   mezi opicemi, sedícími  Mauglího v padesáti až
time in biting --    kolem Maugliho v     šedesáti řadách.
right and left among   kruzích, hlubokých na  Rozlehl se ustrašený a
the monkeys, who were  padesát a šedesát řad.  vzteklý skřek. Baghíra
seated round Mowgli in  Nastal řev hrůzy a    se proháněl po
circles fifty and    vzteku, a pak, jak    povalených, kopajících
sixty deep. There was  Bagýra klopýtl po    opičácích, a tu nějaký
a howl of fright and   válejících se a     opičák křikl: "On je
rage, and then as    kopajících tělech pod  jenom jeden. Zabijte
Bagheera tripped on   sebou, vykřikla jedna  ho! Zabijte!" Houfem
the rolling, kicking   opice: "Je tady jen   se na něho opičáci
bodies beneath him, a  jeden! Zabte jej!    shrkli, o překot ho
monkey shouted: "There  Zabte!" A rvoucí se   hryzali, škrábali,
is only one here! Kill  spousta opic,      tahali a rvali.
him! Kill!" A      kousajíc, škrábajíc,   Nějakých pět šest
scuffling mass of    trhajíc a strkajíc    opičáků popadlo
monkeys, biting,     zavřela se nad      Mauglího, vysadili ho
scratching, tearing,   Bagýrou, kdežto pět či  na zeď a dírou v
and pulling, closed   šest jich chytilo    prasklé kupoli ho
over Bagheera, while   Maugliho, vytáhly jej  spustili dolů. Chlapec
five or six laid hold  nahoru po zdi a     vyrostlý mezi lidmi by
of Mowgli, dragged him  shodily jej dolů skrze  se byl při tom pádu z
up the wall of the    díru ve střeše. Lidsky  výšky dobrých patnácti
summer-house, and    vychovaný chlapec by   stop notně potloukl.
pushed him through the  byl býval šeredně    Mauglí však dopadl na
hole of the broken    potlučen, neboť zeď   nohy, jak se to naučil
dome. A man-trained   byla dobrých patnácte  od Bálúa.
boy would have been   stop vysoká, ale
badly bruised, for the  Maugli padl, jak jej
fall was a good ten   naučil padati Bagýra,
feet, but Mowgli fell  a dopadl na nohy.
as Baloo had taught
him to fall, and
landed light.
"Stay there," shouted  "Počkej zde," volaly   "Zůstaň si tam,"
the monkeys, "till we  opice, "až zabijeme   křikli opičáci.
have killed thy     tvé přátele, budeme si  "Nejprve zabijeme tvé
friend. Later we will  pak s tebou hráti ---  přátele a potom si s
play with thee, if the  jestliže tě jedovatý   tebou pohrajeme ---
Poison People leave   národ ponechá na     jestli tě ti jedovatí
thee alive."       živu."          nechají naživu."
"We be of one blood,   "Jsme jedné krve, vy a  "Vy i já jsme z jedné
ye and I," said     já," řekl chvatně    krve," rázem pronesl
Mowgli, quickly giving  Maugli, dávaje Hadí   Mauglí hadí pokřik. V
the Snake's Call. He   heslo. Slyšelť      suti kolem sebe slyšel
could hear rustling   chřestot a sykot v    šelest a sykot; pro
and hissing in the    rumišti všude okolo   jistotu pronesl hadí
rubbish all round him,  sebe, a proto raději   pokřik ještě jednou.
and gave the Call a   dal heslo podruhé pro
second time to make   jistotu."
sure.
"Down hoods all," said  "Ssstejně ss tebou,   "Ssslyšíme! Všichni
half a dozen low     ssoumrak halí všše!"   spustit kápě!" ozvalo
voices. Every old ruin  odpovědělo půl tuctu   se tlumeně půl tuctu
in India becomes     hlasů. Každá zřícenina  hlasů. (V Indii se v
sooner or later a    v Indii stane se dříve  každých rozvalinách
dwelling-place of    či později sídlem    usadí časem hadi a v
snakes, and the old   hadů, a starý      letohrádku se to
summer-house was alive  letohrádek se zrovna   hemžilo brejlovci.)
with cobras. "Stand   hýbal kobrami. "Stůj   "Stůj klidně,
still, Little Brother,  klidně, bratříčku,    bratříčku, mohl bys
lest thy feet do us   nebo nám tvoje nohy   nás zašlápnout."
harm."          ublíží."
Mowgli stood as     Maugli stál jak mohl   Mauglí se ani nehýbal,
quietly as he could,   nejklidněji, nahlížeje  vyhlížel mřížovím a
peering through the   prolamovanou zdí a    poslouchal divou vřavu
openwork and listening  naslouchaje zuřivému   kolem zápasícího
to the furious din of  hřmotu boje kolem    černého pardála ---
the fight round the   černého pardála ---   vřískali, brebentili,
Black Panther -- the   skřeku, jekotu a řevu  popadali dech a
yells and chatterings  a Bagýrovu        Baghíra těžce supěl,
and scufflings, and   chraptivému, hlubokému  jak v klubku nepřátel
Bagheera's deep,     kašli, jak couval a   uhýbal, vyrážel vpřed,
hoarse cough as he    bořil se a kroutil a   kroutil se a svíjel.
backed and bucked and  nořil se pod hromadami  Co byl Baghíra na
twisted and plunged   svých nepřátel. Poprvé  světě, poprvé zápasil
under the heaps of his  od svého narození    na život a na smrt.
enemies. For the first  bojoval Bagýra o
time since he was    život.
born, Bagheera was
fighting for his life.
"Baloo must be at    "Balú je dojista     "Bálú je jistě
hand; Bagheera would   blízko; Bagýra by    nablízku. Sám by se
not have come alone,"  nebyl přišel sám,"    sem Baghíra nepustil,"
Mowgli thought; and   myslil si Maugli; a   řekl si Mauglí a
then he called aloud:  pak volal hlasitě: "K  nahlas se ozval: "K
"To the tank,      nádrži, Bagýro! Sval   nádrži, Baghíro. Pusť
Bagheera! Roll to the  se do vodní nádrže!   se k nádrži. Pusť se
watertanks! Roll and   Válej se, kutálej!    tam a ponoř se do ní.
plunge! Get to the    Dostaň se do vody!"   Skoč do vody!"
water!"
Bagheera heard, and   Bagýra slyšel, a     Baghíra zaslechl
the cry that told him  výkřik, jenž mu     Mauglího volání.
Mowgli was safe gave   sdělil, že je Maugli   Poznal, že je Mauglí
him new courage. He   zdráv, dodal mu nové   naživu, a znovu nabyl
worked his way      odvahy. Razil si cestu  odvahy. Coul po coulu
desperately, inch by   zoufale, coul za     se urputně a bezhlesně
inch, straight for the  coulem, přímo k     prodíral k nádrži.
reservoirs, hitting in  nádržím, bije se
silence.         potichu.
Then from the ruined   tu se zřícené   A tu se od
wall nearest the     zdi, nejblíže k     zborcené hradby
jungle rose up the    džungli, rozlehl se   obrácené k džungli
rumbling war-shout of  hrčivý válečný křik   ozval Bálúův burácivý
Baloo. The old bear   Balúův. Starý medvěd   válečný pokřik. Starý
had done his best, but  činil, co mohl, ale   medvěd utíkal, co
he could not come    nemohl doraziti dříve.  mohl, ale dřív se tam
before. "Bagheera," he  "Bagýro," volal,  nedostal. "Baghíro,"
shouted, "I am here! I  "jsem zde. Už lezu!   houkl, "tady jsem. Už
climb! I haste!     Spěchám. Ahuvora!    lezu nahoru.
Ahuwora! The stones   Kameny se mi kácejí   Pospíchám. Ahuvóra!
slip under my feet!   pod nohami. Počkejte,  Kameny se mi drolí pod
Wait my coming, O most  až přijdu, vy      nohama. Jen počkejte,
infamous Bandar-log!"  nejhanebnější Bandar-  až přijdu, vy
             logové!"         prachbídní Bandarové."
He panted up the     Dohekal se na   Uřícen doběhl
terrace only to     terrassu jen aby     na terasu a rázem
disappear to the head  zmizel až po hlavu ve  zmizel až po hlavu v
in a wave of monkeys,  vlně opic, ale      roji opic. Dosedl
but he threw himself   postavil se pevně na   pevně na zadek,
squarely on his     zadní nohy a       rozpřáhl přední tlapy,
haunches, and      rozpřáhnuv přední    nejbližší opice, na
spreading out his fore  tlapy, smačkl jich,   které dosáhl,
paws, hugged as many   kolik mohl, a pak    rozmačkal v objetí a
as he could hold, and  počal tlouci       potom do nich vytrvale
then began to hit with  pravidelným buch-buch-  bušil plác --- plác --
a regular bat-bat-bat,  buch jako dunivé rány  - plác jako lopatkové
like the flipping    lodního kola.      kolo na parníku.
strokes of a paddle-
wheel.
A crash and a splash   Tlesk a šplýchnutí    A tu žuchl a
told Mowgli that     povědělo Mauglimu, že  plácl do vody Baghíra.
Bagheera had fought   si Bagýra prorazil    Mauglí poznal, že se
his way to the tank,   cestu do nádrže, kam   probojoval do nádrže a
where the monkeys    ho opice nemohly     tam za ním opice
could not follow. The  následovati.    nemohou. Pardál ležel
panther lay gasping   Pardál ležel lapaje   až po krk ve vodě a
for breath, his head   dech, s hlavou právě   popadal dech. Na
just out of water,    nad vodou, kdežto    červených schodech
while the monkeys    opice stály po třech   postávaly ve třech
stood three deep on   na sobě na rudých    řadách opice a vztekle
the red stone steps,   stupních, tancujíce   rejdily. Ze všech
dancing up and down   vztekem, hotovy     stran se na něho
with rage, ready to   skočiti naň znovu se   chystaly skočit, až
spring upon him from   všech stran, kdyby    odtamtud vyleze na
all sides if he came   vyšel na pomoc      pomoc Bálúovi. A tu
out to help Baloo. It  Balúovi. A tu Bagýra   zdvihl Baghíra
was then that Bagheera  pozdvihl svou      urousanou bradu z vody
lifted up his dripping  zamáchanou bradu a v   a zoufale pronesl hadí
chin, and in despair   zoufalství vydal Hadí  pokřik o pomoc: "Vy a
gave the Snake's Call  volání za pomoc. ---   já jsme z jedné krve."
for protection, -- "We  "Jsme jedné krve, ty i  Napadlo ho, že Ká vzal
be of one blood, ye   já," --- neboť myslil,  snad v poslední chvíli
and I," -- for he    že Káj v poslední    do zaječích. Bálú se
believed that Kaa had  chvíli ukázal ocas.   na terase div neudusil
turned tail at the    Ani Balú, napolo     pod tíhou opic, a
last minute. Even    udušen pod opicemi na  přece se zachechtal,
Baloo, half smothered  pokraji terrassy,    když zaslechl
under the monkeys on   nemohl potlačiti     pardálovo volání o
the edge of the     úsměch slyše černého   pomoc.
terrace, could not    pardála volati o
help chuckling as he   pomoc.
heard the big Black
Panther asking for
help.
Kaa had only just    Káj si právě teprve   Ká se zrovna vydrápal
worked his way over   propracoval cestu přes  na západní hradby a
the west wall, landing  západní zeď, a dorazil  rázně se na nich
with a wrench that    trhnutím, které     uvelebil, až vylomil a
dislodged a coping-   shodilo obrubní kámen  do příkopu shodil
stone into the ditch.  do vody. Nehodlal    pokrovní kámen.
He had no intention of  ztratiti žádnou výhodu  Výhodného postavení
losing any advantage   půdy, a svinul a     chtěl náležitě využít,
of the ground, and    rozvinul se dvakráte,  několikrát se tedy
coiled and uncoiled   aby se přesvědčil, že  svinul a rozvinul, aby
himself once or twice,  každá stopa jeho     se přesvědčil, jestli
to be sure that every  dlouhého těla je v    má kdejakou stopu
foot of his long body  pracovním pořádku.    svého sáhodlouhého
was in working order.               těla ve střehu.
All that while the    Po celou tu dobu     Boj s Bálúem
fight with Baloo went  pokračoval boj s     dosud trval a kolem
on, and the monkeys   Balúem a opice ječely  Baghíry ponořeného v
yelled in the tank    v nádrži kolem Bagýry,  nádrži stále
round Bagheera, and   a netopýr Mang, létaje  povykovaly opice.
Mang, the Bat, flying  sem a tam, roznášel   Netopýr Mang poletoval
to and fro, carried   novinu o velkém boji   sem a tam a zprávu o
the news of the great  po celé džungli, až i  velké bitvě zvěstoval
battle over the     Hathi, divoký slon, se  celé džungli, až
jungle, till even    dal do troubení, a z   nakonec i divoký slon
Hathi, the Wild     daleka rozptýlené    Háthí zatroubil a v
Elephant, trumpeted,   tlupy Opičího národa   širé dáli procitly
and, far away,      se probouzely a     houfy opičáků a po
scattered bands of the  přicházely skákajíce   stromových cestách
Monkey Folk woke and   po stromových cestách  skokem běželi do
came leaping along the  na pomoc svým přátelům  Chladných doupat na
tree-roads to help    v Chladných Doupatech,  pomoc druhům a hřmotem
their comrades in the  a hluk zápasu probudil  rvačky se na míle
Cold Lairs, and the   všechno denní ptactvo  kolem vyplašili denní
noise of the fight    na deset mil okolo.   ptáci.
roused all the day-
birds for miles round.
Then Kaa came      Tu přišel Káj, přímo,   A tu se do toho
straight, quickly, and  rychle a dychtiv     zpříma, řízně,
anxious to kill. The   zabíjeti. Bojovná síla  krvelačně vrhl Ká.
fighting strength of a  krajty je v tom, že   Hroznýšova bojová síla
python is in the     udeří ranou hlavy,    spočívá v úderu
driving blow of his   vrhaje za ní celou    hlavou, do něhož
head, backed by all   sílu a tíži svého    vkládá veškerou
the strength and     těla. Dovedete-li si   tělesnou sílu i váhu.
weight of his body. If  představiti kopí anebo  Představte si kopí,
you can imagine a    bořícího berana anebo  beranidlo nebo kladivo
lance, or a battering-  kladivo vážící skoro   o váze téměř půl tuny,
ram, or a hammer,    půl tuny a hnané     poháněné chladným,
weighing nearly half a  chladnou, klidnou    rozvážným duchem
ton driven by a cool,  myslí na konci      usazeným v topůrku.
quiet mind living in   rukojeti, můžete si   Zhruba takový byl v
the handle of it, you  přibližně představiti,  boji Ká. Přímým úderem
can imagine roughly   čemu se podobal     do prsou porazí čtyř
what Kaa was like when  bojující Káj. Krajta   až pětistopý hroznýš
he fought. A python   dlouhá čtyři-pět stop  člověka. A Ká, jak
four or five feet long  dovede sraziti muže,   víte, měřil třicet
can knock a man down   zasáhne-li jej pěkně   stop. První ranou
if he hits him fairly  do hrudi, a Káj byl,   namířil rovnou do
in the chest, and Kaa  jak víte, dlouhý     houfu kolem Bálúa ---
was thirty feet long,  třicet stop. Jeho    zasadil ji, aniž
as you know. His first  první rána byla     otevřel ústa, a další
stroke was delivered   zasazena do středu    už rozdávat nemusel.
into the heart of the  chumáče kolem Balúa --  Opice se rozutekly s
crowd round Baloo --   - dopadla zavřenou    nářkem: "Ká. Je to Ká.
was sent home with    hubou v mlčení --- a   Utečte! Utečte!"
shut mouth in silence,  nebylo potřebí ji
and there was no need  opětovati. Opice se
of a second. The     rozutíkaly ječíce:
monkeys scattered with  "Káj! Je tu Káj!
cries of "Kaa! It is   Běžte! Prchejte!"
Kaa! Run! Run!"
Generations of monkeys  Celá pokolení opic    Od nepaměti strašily
have been scared into  byla pohlavkována k   opice své děti
good behaviour by the  dobrému chování pomocí  povídačkami o Káovi.
stories their elders   příběhů, které jim    Je to noční zloděj,
told them of Kaa, the  jich starší vyprávěli  sune se mezi větvemi
night-thief, who could  o Kájovi, nočním     ticho tichoučko, jako
slip along the      zloději, který dovede  když mech roste, a
branches as quietly as  plížiti se po větvích  ukradne i nejsilnější
moss grows, and steal  tak tiše, jako roste   opici. Starý Ká
away the strongest    mech, a ukrásti i    dokáže, že vypadá jako
monkey that ever     nejsilnější opice,    suchá větev nebo
lived; of old Kaa, who  které kdy žily; o    práchnivý peň: i
could make himself    starém Kájovi, který   nejmoudřejší se
look so like a dead   dovedl se učiniti tak  spletou, a najednou je
branch or a rotten    podobným mrtvé větvi   ta větev drapne.
stump that the wisest  anebo shnilému kmeni,
were deceived till the  že i nejmoudřejší byli
branch caught them,   oklamáni, až je větev
and then --       chytila.
Kaa was everything the  Káj byl vším,   Ká byl pro
monkeys feared in the  čeho se opice v     opice hotový postrach
jungle, for none of   džungli bály, neboť   džungle. Nevěděly, kam
them knew the limits   žádná z nich neznala   až sahá jeho moc,
of his power, none of  hranic jeho moci,    nevydržely jeho pohled
them could look him in  žádná mu nemohla     a živé nevyvázly z
the face, and none had  pohleděti do tváře, a  jeho objetí. Strachem
ever come alive out of  žádná nikdy nevyšla   blekotaly, jak se
his hug. And so they   živa z jeho objetí. A  rozutekly na zdi a
ran, stammering with   tak běžely,       střechy, a Bálú si
terror, to the walls   klopýtajíce hrůzou, na  zhluboka oddychl. Měl
and the roofs of the   zdi a střechy domů, a  hustší srst než
houses, and Baloo drew  Balú nabral hluboký   Baghíra, ale přece to
a deep breath of     dech ulehčení. Jeho   v boji důkladně slízl.
relief His fur was    srst byla o mnoho    Teprve tehdy otevřel
much thicker than    hustší než Bagýrova,   Ká ústa a dlouze
Bagheera's, but he had  ale přece utrpěl     zasyčel. Opice,
suffered sorely in the  velice v zápase. A tu  zdaleka široka
fight. Then Kaa opened  Káj poprvé otevřel    chvátající na pomoc
his mouth for the    tlamu a promluvil    Chladným doupatům,
first time and spoke   jediné dlouhé syčící   zůstaly schlíple stát,
one long hissing word,  slovo, a vzdálené    až se přetížené větve
and the far-away     opice, chvátající k   pod nimi prohýbaly a
monkeys, hurrying to   obraně Chladných     praskaly. Umlkl také
the defense of the    Doupat, stanuly, kde   křik opic na hradbách
Cold Lairs, stayed    byly, a schoulily se,  a domech a v tichu,
where they were,     až přetížené větve se  které po celém městě
cowering, till the    ohýbaly a praskaly pod  zavládlo, zaslechl
loaded branches bent   jejich tíhou. Opice na  Mauglí Baghíru, jak
and cracked under    zdech a prázdných    vylézá z nádrže a
them. The monkeys on   domech přestaly křičet  otřepává si mokrou
the walls and the    a v tichu zavládlém   srst.
empty houses stopped   nad městem slyšel
their cries, and in   Maugli, jak si Bagýra
the stillness that    protřásá smáčené boky
fell upon the city    vylézaje z nádrže.
Mowgli heard Bagheera
shaking his wet sides
as he came up from the
tank.
Then the clamour broke  Pak vypukl křik  A tu se znovu
out again. The monkeys  znovu. Opice skákaly   rozlehl ryk. Opice se
leaped higher up the   výše po stěnách,     draly výš po hradbách,
walls; they clung    visely kolem krků    kolem krku objímaly
round the necks of the  velkých kamenných    mohutné kamenné modly
big stone idols and   model a ječely      a s ječením si to
shrieked as they     hopkujíce podle zdí,   metly po baštách. V
skipped along the    kdežto Maugli v     letohrádku zatím
battlements; while    letohrádku tančil a   poskakoval Mauglí
Mowgli, dancing in the  tiskna oči k otvorům   radostí, tiskl zrak k
summer-house, put his  krajkovitých stěn    mřížoví a na přední
eye to the screenwork  houkal jako sova mezi  zuby houkal výsměšně a
and hooted owl-fashion  předními zuby, aby jim  opovržlivě jako sýček.
between his front    ukázal svůj výsměch a
teeth, to show his    opovržení.
derision and contempt.
"Get the man-cub out   "Dostaň lidské mládě z  "Vytáhněte člověčí
of that trap; I can do  této pasti; já nemohu  mládě z pasti, já už
no more," Bagheera    učinit více ničeho,"   dál nemohu," zasípal
gasped. "Let us take   dechl Bagýra. "Vezměme  Baghíra. "Vezměme s
the man-cub and go.   lidské mládě a pojďme.  sebou člověčí mládě a
They may attack     Budou asi útočiti    pojďme. Opice třeba
again."         znovu."         ještě zaútočí."
"They will not move   "Ani se nehnou, pokud  "Dokud jim nepokynu,
till I order them.    jim nerozkáži. ---    ani se nehnou.
Stay you sssso!" Kaa   Stůjte zzticha!"     Ssstát!" zasyčel Ká a
hissed and the city   zasyčel Káj, a město   celé město znovu
was silent once more.  upadlo opět v klid.   zmlklo. "Dřív to,
"I could not come    "Nemohl jsem přijíti   bratře, nešlo, ale tak
before, brother, but,  dříve, bratře, ale    se mi zdá, že jsi
I think I heard thee   myslím, že jsem tě    pokřikoval," oslovil
call" -- this was to   slyšel volati" ---    Baghíru.
Bagheera.        obrátil se had k
             Bagýrovi.
"I -- I may have cried  "Já --- snad jsem    "To byl --- to byl
out in the battle,"   volal z boje,"      nejspíš válečný
Bagheera answered.    odpověděl Bagýra.    pokřik," odpověděl
"Baloo, art thou     "Balú, jsi poraněn?"   Baghíra. "Co ty,
hurt?"                      Bálúe, jsi zraněn?"
"I am not sure that   "Nejsem si jist, zdali  "Čert ví, snad mě
they have not pulled   mne nerozškubaly ve   rozcupovali na
me into a hundred    sto malých medvíďat,"  nějakých sto
little bearlings,"    odpovídal vážně Balú,  medvídků," ozval se
said Baloo, gravely   protřepávaje tlapku za  Bálú a důkladně
shaking one leg after  tlapkou. "Vau! Jsem   protřepal jednu nohu
the other. "Wow! I am  celý bolavý. Káji, zdá  po druhé. "Ouvej! Ti
sore. Kaa, we owe    se mi, že ti děkujeme  mi dali. Káe, myslím,
thee, I think, our    za své životy, Bagýra  že jsi nám oběma,
lives -- Bagheera and  a já."          Baghírovi a mně,
I."                        zachránil život."
"No matter. Where is   "Co na tom. Kde je    "Rádo se stalo. A kde
the manling?"      človíček?"        je ten človíček?"
"Here, in a trap. I   "Zde, v pasti. Nemohu  "Tady v pasti. Nemohu
cannot climb out,"    vylézti!" volal     vylézt," křikl Mauglí.
cried Mowgli. The    Maugli. Křivka zřícené  Přímo nad hlavou měl
curve of the broken   báně byla nad jeho    ohbí propadlé kopule.
dome was above his    hlavou.
head.
"Take him away. He    "Vezměte jej pryč!    "Odveďte ho. Rejdí tu
dances like Mao, the   Tancuje jako Mao páv,  jako páv Mór. Ještě
Peacock. He will crush  ublíží našim       nám ušlape mláďata,"
our young," said the   mláďatům!" volaly    reptali uvnitř
cobras inside.      kobry z nitra domku.   brejlovci.
"Hah!" said Kaa, with  "Hass!" řekl Káj s    "Hoho," zachechtal se
a chuckle, "he has    úsměvem, "ten má     Ká, "všude má ten
friends everywhere,   přátele všude, tenhle  človíček přátele.
this manling. Stand   človíček. Ustup nazad,  Uhni, človíčku. A vy,
back, Manling; and    človíčku, a vy,     jedovatí, se
hide you, O Poison    jedovatý národe,     schovejte. Zbořím
People. I break down   skryjte se. Zbořím    zeď."
the wall."        zeď."
Kaa looked carefully   Káj prohlížel pečlivě  Ká si pozorně prohlédl
till he found a     zeď, až nalezl      mramorové kružby, až
discoloured crack in   zbarvenou trhlinu v   našel zašlou škvíru,
the marble tracery    mramorovém        prozrazující nejslabší
showing a weak spot,   prolamování, ukazující  místo. Několikrát do
made two or three    chabé místo; klepl dva- ní lehce ťukl hlavou,
light taps with his   neb třikráte lehce    aby měl správný
head to get the     koncem hlavy, aby    odstup, potom se svými
distance, and then    nalezl správnou     šesti stopami zdvihl
lifting up six feet of  vzdálenost, a pak    rovně nad zem a
his body clear of the  pozdvihnuv šest stop   pětkrát šestkrát ze
ground, sent home half  svého těla vzhůru nad  vší síly do zdi udeřil
a dozen full-power,   zemi udeřil, nosem    nosem. Mřížoví
smashing blows, nose-  napřed, půl tuctu    povolilo a sesulo se v
first. The screenwork  tříštivých, plnou    oblacích prachu. Z
broke and fell away in  silou zasazených     otvoru vyskočil
a cloud of dust and   hrozných ran. Krajková  Mauglí, vrhl se mezi
rubbish, and Mowgli   zeď se zřítila a     Bálúa a Baghíru --- a
leaped through the    rozpadla v oblacích   pažemi jim oběma
opening and flung    prachu a rumu a Maugli  obemkl mohutnou šíji.
himself between Baloo  vyskočil otvorem a
and Bagheera -- an arm  vrhl se mezi Balúa a
round each big neck.   Bagýru, ovinuje pažema
             obě mocná hrdla.
"Art thou hurt?" said  "Jsi poraněn?" ptal se  "Jsi zraněn?" řekl
Baloo, hugging him    Balú, objímaje jej    Bálú a něžně ho sevřel
softly.         mírně.          v náručí.
"I am sore, hungry,   "Jsem rozbit a hladov  "Všecko mě bolí, mám
and not a little     a notně poškrabán;    hlad a jsem samá
bruised; but, oh, they  ale, oh, s vámi     modřina. Ti vás ale,
have handled ye     zacházely strašně,    bratři, zřídili. Vždyť
grievously, my      moji bratří! Vy     krvácíte."
Brothers! Ye bleed."   krvácíte!"
"Others also," said   "Jiní také," řekl    "Oni taky." Baghíra se
Bagheera, licking his  Bagýra olizuje rty a   olízl a mrskl očima po
lips and looking at   pohlížeje na hromady   skolených opicích na
the monkey-dead on the  opičích mrtvol na    terase a kolem nádrže.
terrace and round the  terrasse a kolem
tank.          nádrže.
"It is nothing, it is  "To není nic --- to   "To nic není, to nic
nothing if thou art   nic není, jen když jsi  není, jen když ty jsi
safe, O my pride of   ty v bezpečí, ty má   zdráv, ty můj skvělý
all little frogs!"    pýcho všech drobných   žabáčku!" zafňukal
whimpered Baloo.     žabek," fňukal Balú.   Bálú.
"Of that we shall    "O tom budeme souditi  "O tom si ještě
judge later," said    později," řekl Bagýra  povíme," prohodil suše
Bagheera, in a dry    suchým hlasem, který   Baghíra, až to
voice that Mowgli did  se Mauglimu dokonce   Mauglího zarazilo.
not at all like. "But  nelíbil. "Ale tuto je  "Tady je Ká, který to
here is Kaa, to whom   Káj, jemuž vděčíme za  za nás vyhrál a tobě
we owe the battle and  vyhranou bitvu a ty za  zachránil život.
thou owest thy life.   svůj život. Poděkuj mu  Poděkuj mu, Mauglí,
Thank him according to  podle našeho zvyku,   podle našich mravů."
our customs, Mowgli."  Maugli."
Mowgli turned and saw  Maugli se obrátil a   Mauglí se ohlédl a
the great python's    uzřel velikou hlavu   uviděl hroznýše, jak
head swaying a foot   krajtinu, kývající se  stopu nad ním komíhá
above his own.      na stopu nad sebou.   mohutnou hlavou.
"So this is the     "Tak to je tedy ten   "Tak to je ten
manling," said Kaa.   mužíček!" řekl Káj.   človíček," řekl Ká.
"Very soft is his    "Jeho kůže je velmi   "Pleť má hebounkou,
skin, and he is not so  jemná a není tak     vypadá skoro jako
unlike the Bandar-log.  nepodoben Bandar-    Bandarové. Až zas
Have a care, Manling,  logům. Dej pozor,    někdy shodím kůži,
that I do not mistake  mužíčku, abych si tě   pozor, človíčku, abych
thee for a monkey some  nespletl s opicí     si tě nespletl s
twilight when I have   jednou za soumraku,   opicí."
newly changed my     když jsem nově změnil
coat."          kůži."
"We be of one blood,   "Jsme jedné krve, ty i  "Ty a já jsme z jedné
thou and I," Mowgli   já," odpověděl Maugli,  krve," odpověděl
answered. "I take my   "dostávám této noci   Mauglí, "od tebe jsem
life from thee, to-   život od tebe. Moje   tuto noc přijal život.
night. My kill shall   kořist má býti tvojí   Až budeš mít někdy,
be thy kill if ever   kořistí, budeš-li kdy  Káe, hlad, má kořist
thou art hungry, O    hladov, Káji!"      je tvou kořistí."
Kaa."
"All thanks, Little   "Upřímný dík,      "Děkuji, bratříčku,"
Brother," said Kaa,   bratříčku," řekl Káj,  zamžoural šelmovsky
though his eyes     ač poškuboval okem. "A  Ká. "Jakoupak kořist
twinkled. "And what   co pak dovede tak    zabíjí náš smělý
may so bold a hunter   statečný lovec zabíti?  lovec? Ptám se proto,
kill? I ask that I may  Ptám se, abych mohl   abych mohl jít za ním,
follow when next he   jíti za ním, až zase   až se zas vydá na
goes abroad."      půjde na lov."      lov."
"I kill nothing, -- I  "Nezabíjím ničeho,    "Sám nic nezabíjím ---
am too little, -- but  jsem příliš malý; ale  jsem maličký ---, ale
I drive goats toward   nadháním kozy těm, kdo  každému, kdo o to
such as can use them.  jich mohou        stojí, naháním kozy.
When thou art empty   potřebovati. Až budeš  Až ti bude kručet v
come to me and see if  prázden, přijď ke mně  břiše, přijď za mnou a
I speak the truth. I   a viz, zdali mluvím   uvidíš, jestli mluvím
have some skill in    pravdu. Mám trochu    pravdu, nebo ne. Ruce
these [he held out his  obratnosti zde" ---   mám šikovné," ---
hands], and if ever   Maugli zdvihl ruce ---  napřáhl je k němu ---
thou art in a trap, I  "a padneš-li kdy do   "až se jednou octneš v
may pay the debt which  pasti, budu snad s to  pasti, třeba splatím
I owe to thee, to    splatiti dluh, jímž   dluh tobě, Baghírovi a
Bagheera, and to     jsem ti povinen, i    Bálúovi. Dobrý lov vám
Baloo, here. Good    Bagýrovi a Balúovi.   všem, moji učitelé."
hunting to ye all, my  Dobrý lov vám všem,
masters."        moji mistři."
"Well said," growled   "Dobře řečeno," hučel  "Správně," zabručel
Baloo, for Mowgli had  Balú, neboť Maugli    Bálú nad tím, jak
returned thanks very   vzdal díky velmi     hezky mu Mauglí
prettily. The python   pěkně. Krajta sklonila  poděkoval. Na chvíli
dropped his head     se na minutku lehce na  spočinul hroznýš
lightly for a minute   Maugliho rameno:     hlavou zlehka na
on Mowgli's shoulder.  "Statečné srdce a    Mauglího rameni.
"A brave heart and a   zdvořilý jazyk!"     "Chrabré srdce a
courteous tongue,"    řekla, "tak dojdeš    zdvořilý jazyk," řekl,
said he. "They shall   džunglí daleko,     "s těmi to, človíčku,
carry thee far through  človíčku! Teď ale jdi  v džungli někam
the jungle, Manling.   rychle odtud i se    přivedeš. Ale teď se
But now go hence     svými přáteli. Jdi a   odtud kliď i se svými
quickly with thy     spi, neboť měsíc     přáteli. Jdi spát.
friends. Go and sleep,  zapadá a co bude     Měsíc zapadá, a co se
for the moon sets, and  následovati, nebylo by  chystá, není pro
what follows it is not  ti zdrávo viděti."    tebe."
well that thou
shouldst see."
The moon was sinking   Měsíc zapadal za vrchy  Měsíc zapadal za kopce
behind the hills and   a řady chvějících se   a tetelivé řady opic
the lines of trembling  opic krčily se      schoulených na
monkeys huddled     dohromady na zdech a   hradbách a cimbuřích
together on the walls  cimbuřích, vypadajíce  vypadaly jako nějaké
and battlements looked  jako roztrhané,     roztřesené cucky a
like ragged, shaky    chvějivé třepení. Balú  cáry. Bálú se šel k
fringes of things.    sešel dolů k nádrži   nádrži napít, Baghíra
Baloo went down to the  pro doušek vody a    si uhlazoval srst a Ká
tank for a drink, and  Bagýra počal pořádati  se připlazil
Bagheera began to put  svůj kožich. Tu Káj se  doprostřed terasy,
his fur in order, as   vplazil do středu    třeskně sklapl čelisti
Kaa glided out into   terrassy a sklapl    a rázem na něho opice
the center of the    čelisti třeskným     upřely zrak.
terrace and brought   klapnutím, které naň
his jaws together with  upoutalo zraky všech
a ringing snap that   opic.
drew all the monkeys'
eyes upon him.
"The moon sets," he   "Měsíc zapadá!" řekl.  "Měsíc zapadá," řekl.
said. "Is there yet   "Jest dosti světla,   "Jestlipak je dost
light to see?"      abyste viděly?"     vidět?"
From the walls came a  Se zdí dolétl sem    Z hradeb to zakvílelo
moan like the wind in  vzdech jako větru ve   jako vítr v korunách
the tree-tops: "We    vrcholcích stromů:    stromů. "Vidíme, ó
see, O Kaa!"       "Vidíme tě, Káji!"    Káe!"
"Good! Begins now the  "Dobrá! Počíná nyní   "Dobrá. Začíná tanec -
Dance -- the Dance of  tanec --- hladový    -- Káův hladový tanec.
the Hunger of Kaa. Sit  tanec Kájův. Seďte    Seďte zticha a
still and watch."    tiše a hleďte!"     pozorujte."
He turned twice or    Zatočil se dva- neb    Dvakrát třikrát
thrice in a big     třikráte ve velikém   se velkým kruhem
circle, weaving his   kruhu, kývaje hlavou v  otočil a hlavou
head from right to    pravo a v levo. Pak   pokýval vpravo i
left. Then he began   počal dělati smyčky a  vlevo. Potom vytrvale
making loops and     kličky a osmičky a    a beze spěchu vytvářel
figures of eight with  měkké, splývavé     smyčky a osmičky,
his body, and soft,   trojúhelníky,      vláčné a vazké
oozy triangles that   rozplývající se ve    trojúhelníky
melted into squares   čtverce a pětiúhelníky  přecházející do
and five-side figures,  a spletené uzle,     čtvercú a pětiúhelníků
and coiled mounds,    neustávaje a       a uzlin a neustále si
never resting, never   nechvátaje a stále se  něco pro sebe tiše
hurrying, and never   provázeje hlubokým    bzučel. Šero houstlo,
stopping his low,    bzučivým zpěvem.     převalující se
humming song. It grew  Stmívalo se víc a    proměnlivé kličky
darker and darker,    více, až konečně     zmizely očím, bylo
till at last the     vlekoucí se a      slyšet jenom skřípot
dragging, shifting    kmitající záhyby     šupin.
coils disappeared, but  zmizely a bylo jen
they could hear the   slyšeti šelest jeho
rustle of the scales.  šupin.
Baloo and Bagheera    Balú a Bagýra stáli   Bálú s Baghírou stáli
stood still as stone,  jako kameny, kručíce   jako zkamenělí, z
growling in their    hluboko v hrdle, s    hrdla se jim dral
throats, their neck-   chlupy na šíji      sten, na šíji se jim
hair bristling, and   zježenými, a Maugli se  ježily štětiny. Mauglí
Mowgli watched and    díval a divil.      to pozoroval s úžasem.
wondered.
"Bandar-log," said the  "Bandar-logové," řekl  "Bandarové," ozval se
voice of Kaa at last,  na konec Kájův hlas,   konečně Ká, "jestlipak
"can ye stir foot or   "můžete hnouti nohou   bez mého pokynutí
hand without my order?  anebo rukou bez mého   hnete rukou nebo
Speak!"         příkazu? Mluvte!"    nohou. Mluvte!"
"Without thy order we  "Bez tvého příkazu    "Bez tvého pokynu
cannot stir foot or   nelze nám hnouti ani   nehneme, Káe, nohou
hand, O Kaa!"      nohou ani rukou, ó    ani rukou."
             Káji!"
"Good! Come all one   "Dobrá! Přistupte    "Dobrá. Postupte o
pace nearer to me."   všechny o krok blíže   krok blíž ke mně."
             ke mně!"
The lines of the     Řady opic zavlnily se  Opičí řady se bezradně
monkeys swayed forward  bezvolně a bezmocně ku  zakolísaly vpřed.
helplessly, and Baloo  předu, a Balú a Bagýra  Strnule se s nimi
and Bagheera took one  rovněž učinili po    hnuli o krok také Bálú
stiff step forward    ztuhlém kroku s nimi.  s Baghírou.
with them.
"Nearer!" hissed Kaa,  "Blíže," syčel Káj, a  "Blíž!" sykl Ká a
and they all moved    všichni se hnuli opět.  všechno se zas
again.                      posunulo.
Mowgli laid his hands  Maugli položil ruce na  Mauglí zatoužil odvést
on Baloo and Bagheera  Balúa a Bagýru, aby je  Bálúa a Baghíru. Sáhl
to get them away, and  přiměl k odchodu, a   na ně a šelmy sebou
the two great beasts   oba velcí dravci sebou  trhly, jako by
started as though they  trhli, jako by byli   procitly ze sna.
had been waked from a  probuzeni ze sna.
dream.
"Keep thy hand on my   "Ponech ruku na mé    "Nech mi ruku na
shoulder," Bagheera   pleci," šeptl Bagýra,  rameni," zašeptal
whispered. "Keep it   "ponech ji tam, nebo   Baghíra. "Nech mi ji
there, or I must go   musím jíti zpátky ---  tam, jinak bych se
back -- must go back   musím jíti zpět ke    musel vrátit ---
to Kaa. Aah!"      Kájovi. Aah!"      vrátit za Káem. Áaa!"
"It is only old Kaa   "Vždyť je to jen starý  "Nic to není, to jen
making circles on the  Káj, dělající kruhy v  Ká dělá v prachu
dust," said mowgli;   prachu!" řekl Maugli.  kroužky," řekl Mauglí.
"let us go"; and the   "Pojďme." A všichni   "Pojďme." Mezerou v
three slipped off    tři prosmykli se     hradbách upláchli
through a gap in the   průlomem ve zdi     všichni tři do
walls to the jungle.   džungle.         džungle.
"Whoof!" said Baloo,   "Húúff!" udělal Balú,  "Uf," ulevil si Bálú,
when he stood under   když stál opět pod    jakmile se zas octli
the still trees again.  stromy. "Nikdy více si  mezi stromy. "Do smrti
"Never more will I    neučiním spojence z   nechci Káa za
make an ally of Kaa,"  Káje," a otřásl se na  spojence," všecek se
and he shook himself   celém těle.       osykl.
all over.
"He knows more than   "Zná více nežli my!"   "Umí toho víc než my,"
we," said Bagheera,   řekl Bagýra, chvěje   zachvěl se Baghíra.
trembling. "In a     se. "V krátce, kdybych  "Být tam ještě
little time, had I    byl setrval, byl bych  chvilku, snad jsem mu
stayed, I should have  putoval dolů jeho    sám vlezl do chřtánu."
walked down his     hrdlem."
throat."
"Many will walk that   "Mnoho jich půjde dnes  "Než zas vyjde měsíc,
road before the moon   touto cestou, nežli   však mu jich tam hodně
rises again," said    měsíc opět vyjde,"    vleze," řekl Bálú.
Baloo. "He will have   řekl Balú. "Bude míti  "Pěkně si zaloví ---
good hunting -- after  dobrý lov --- podle   po svém."
his own fashion."    svého vlastního
             vkusu."
"But what was the    "Ale co to vše      "Co to vlastně
meaning of it all?"   znamená?" ptal se    znamenalo?" zeptal se
said Mowgli, who did   Maugli, jenž nevěděl a  Mauglí. O hroznýšově
not know anything of a  nepocítil ničeho o    kouzelné moci neměl
python's powers of    hadově fascinující    tušení. "Viděl jsem
fascination. "I saw no  moci. "Neviděl jsem   jen velikého hada, jak
more than a big snake  ničeho nežli velkého   se až do setmění
making foolish circles  hada, dělajícího     hloupě kroutí. Chichi,
till the dark came.   pošetilé kousky, až   jaký měl potlučený
And his nose was all   přišla tma. A jeho nos  nos!"
sore. Ho! Ho!"      byl bolavý. Hohoho!"
"Mowgli," said      "Maugli," řekl Bagýra,  "Mauglí," utrhl se na
Bagheera, angrily,    hněvivě, "jeho nos byl  něho Baghíra, "nos má
"his nose was sore on  bolavý k vůli tobě,   potlučený kvůli tobě,
thy account; as my    rovněž jako moje uši a  tak jako já mám kvůli
ears and sides and    boky a tlapy a Balúův  tobě pokousané uši a
paws, and Baloo's neck  krk a plece jsou     slabiny a pracky a
and shoulders are    pokousány k vůli tobě.  Bálú zas krk a záda.
bitten on thy account.  Ani Balú ani Bagýra   Pěkných pár dní si
Neither Baloo nor    nebudou po několik dní  Bálú a Baghíra s chutí
Bagheera will be able  schopni loviti s     nezaloví."
to hunt with pleasure  rozkoší."
for many days."
"It is nothing," said  "To nic není," řekl   "To nevadí," řekl
Baloo; "we have the   Balú, "máme své lidské  Bálú, "jen když zas
man-cub again."     mládě opět."       máme člověčí mládě."
"True; but he has cost  "Pravda, ale přišel   "Pravda, ale stálo nás
us most heavily in    nám velmi draho na    to hrůzu času, kdy
time which might have  čase, jenž mohl býti   jsme si mohli zalovit,
been spent in good    ztráven při dobrém    ran, chlupú --- celý
hunting, in wounds, in  lovu, na ranách, na   hřbet mám oškubaný ---
hair, -- I am half    srsti --- jsem napolo  , nakonec i cti.
plucked along my back,  oškubán po zádech ---  Vzpomeň si, Mauglí, že
-- and last of all, in  a hlavně na cti. Neboť  já, černý pardál, jsem
honour. For, remember,  pamatuj si to, Maugli,  chtěj nechtěj zavolal
Mowgli, I, who am the  Já, Černý Pardál, byl  Káa na pomoc a tím
Black Panther, was    jsem nucen volati ke   hladovým tancem jsme
forced to call upon   Kájovi o ochranu, a   se dali Bálú a já
Kaa for protection,   Balú a já byli jsme   zmámit jako nějací
and Baloo and I were   oba zblbeni jako malí  ptáčci. To všechno jen
both made stupid as   ptáčci Kájovým      proto, člověčí mládě,
little birds by the   hladovým tancem. Vše   že sis hrál s
Hunger-Dance. All    to, lidské mládě,    Bandary."
this, Man-cub, came of  vzešlo z tvého hraní s
thy playing with the   Bandar-logy."
Bandar-log."
"True; it is true,"   "Pravda, je to      "Pravda, svatá
said Mowgli,       pravda," řekl Maugli   pravda," řekl
sorrowfully. "I am an  ztrápeně. "Jsem zlé   lítostivě Mauglí.
evil man-cub, and my   lidské mládě a můj    "Jsem nezdárné člověčí
stomach is sad in me."  žaludek je ve mně    mládě a útroby se ve
             smuten."         mně kormoutí."
"Mf! What says the Law  "Mf! Co praví zákon   "Hm. Jakpak zní,
of the Jungle, Baloo?"  džungle, Balú?"     Bálúe, zákon džungle?"
Baloo did not wish to  Balú si nikterak     Bálú neměl chuť dělat
bring Mowgli into any  nepřál přivésti     Mauglímu další
more trouble, but he   Maugliho do bryndy,   nepříjemnosti, ale se
could not tamper with  ale nemohl másti     zákonem nejsou žádné
the Law, so he      zákona, a proto     žerty. Zabručel:
mumbled, "Sorrow never  zamumlal: "Lítost    "Lítost nebrání
stays punishment. But  nikdy nepřetrvá trestu  trestu. Ale nezapomeň,
remember, Bagheera, he  a neruší ho. --- Ale   Baghíro, je maličký."
is very little."     pamatuji, Bagýro, že
             je velmi malý."
"I will remember; but  "Nezapomenu, ale     "Nezapomenu. Lumpačil,
he has done mischief;  ztropil neplechu a    a výprasku neujde. Máš
and blows must be    nutno teď přikročiti k  něco proti tomu,
dealt now. Mowgli,    ranám. Maugli, máš    Mauglí?"
hast thou anything to  nějakou námitku?"
say?"
"Nothing. I did wrong.  "Žádnou. Učinil jsem   "Nemám. Chybil jsem.
Baloo and thou art    zle. Balú a ty jste   Ty a Bálú jste raněni.
wounded. It is just."  raněni. Je to      Trest je spravedlivý."
             spravedlivé."
Bagheera gave him half  Bagýra mu dal půl    Baghíra mu zasadil pět
a dozen love-taps;    tuctu láskyplných    šest láskyplných
from a panther's point  plácnutí, s pardalího  pardálích štulcú
of view they would    hlediska byly by     (vlastní mláďata by
hardly have waked one  bývaly sotva s to    jimi ze spaní
of his own cubs, but   probuditi některé z   nevyburcoval), ale pro
for a seven year-old   jeho vlastních mláďat;  sedmiletého chlapce to
boy they amounted to   ale pro sedmiletého   byly peprné klofance,
as severe a beating as  chlapce rovnaly se tak  o jaké by žádný z vás
you could wish to    důkladnému výprasku,   nestál. Když si to
avoid. When it was all  jak si jen můžete    Mauglí odbyl, kýchl a
over Mowgli sneezed,   přáti, aby vás minul.  beze slova vstal ze
and picked himself up  Když bylo po všem,    země.
without a word.     Maugli kýchl a vstal
             bez jediného slova.
"Now," said Bagheera,  "A teď," řekl Bagýra,  "A teď mi, bratříčku,
"jump on my back,    "vyskoč na má záda,   vyskoč na hřbet," řekl
Little Brother, and we  bratříčku, a půjdeme   Baghíra, "pojedeme
will go home."      domů."          domů."
One of the beauties of  Jedna z krás džunglího  Na zákonu džungle je
Jungle Law is that    zákona je v tom, že   krásné už to, že
punishment settles all  trest vyrovná celý    trestem se všechno
scores. There is no   účet. Pak přestává    vyrovná. Žádné
nagging afterward.    všechno další      dodatečné šťourání.
             škaredění.
Mowgli laid his head   Maugli položil hlavu   Mauglí se Baghírovi
down on Bagheera's    na Bagýrův hřbet a    opřel hlavou o hřbet a
back and slept so    spal tak zdravě, že se  spal jak zabitý.
deeply that he never   ani neprobudil, když   Neprobudil se, ani
waked when he was put  jej složili doma v    když ho černý pardál
down by Mother Wolf's  jeskyni po bok Matky   složil doma ve vlčí
side in the home-cave.  Vlčice.         sluji.
ROAD-SONG OF THE     CESTOVNÍ ZPĚV BANDAR-  Vandrovní píseň
BANDAR-LOG        LOG.
Here we go in a flung  Zde nás vidíte spějící  Bandarů
festoon,
Half-way up to the    ku žárlivému měsíci.   Jak věnec vpřed se
jealous moon!                   vlnící
Don't you envy our    Závidíte našim četám   jdem k řevnivému
pranceful bands?     snad?          měsíci.
Don't you wish you had  Měl by každý z vás též  Při skotačení na
extra hands?       čtyři ruce rád?     stromech
Would n't you like if  Chtěli byste prohnutý  ocas nám usnadňuje
your tails were -- so  též ohon nést,      běh.
--
Curved in the shape of  jako oblouk zbraně    Ten Amorkův napjatý
a Cupid's bow?      Kupidovy jest?      luk
Now you're angry, but  Nezapomeňte!...     doplnil by vám počet
-- never mind,      Hněváte se teď?!     ruk.
Brother, thy tail    Tvůj ocas, bratře,    Nebuďte, bratři,
hangs down behind!    vzadu visí, hleď!    mrzouti,
Here we sit in a     Zde sedíme na dlouhé   že se vám pahýl
branchy row,       větvici,         nekroutí.
Thinking of beautiful  myšlené krásné věci   Vysoko v loubí
things we know;     znající         stromovém,
Dreaming of deeds that  Naše sny nás k velkým  jež Bandarům je
we mean to do,      činům zvou,       domovem,
All complete, in a    hotovým rychle, v    o kráse dumat je náš
minute or two --     minutách dvou!      zvyk,
Something noble and   Velikého cos, co     o tom, co příští
grand and good,     vznešeností zasvítí,   okamžik
Won by merely wishing  pouhým přáním bychom   moudrého zase
we could.        mohli nabýti!      provedem,
Now we're going to --  Nuž k věci! Dobro v   jen jestli
never mind,       mysli své jen přeď!   nezapomenem.
Brother, thy tail    Tvůj ocas, bratře,    Nebuďte, bratři,
hangs down behind!    vzadu visí, hleď!    mrzouti,
All the talk we ever   Zvuk řečí všech, jež   že se vám pahýl
have heard        sluch náš kdy uslyšel,  nekroutí.
Uttered by bat or    ať z netopýra, ptáka,  Pták, šelma, netopýr
beast or bird --     zvěře zněl,       či had
Hide or fin or scale   ať ze šupin, ať z    jak začnou něco
or feather --      ploutví, ze srsti se   povídat
             chvěje,
Jabber it quickly and  my mluvíme všemi,    (sluch, ten nás nikdy
all together!      všechny znajíce je.   nezklame),
Excellent! Wonderful!  Výborně! Opakujte    slůvko si ujít nedáme
Once again!       znova zase!
Now we are talking    Řeč naše řeči lidské   a drmolíme o překot
just like men.      podobá se,
Let's pretend we     jak zcela lidmi byli   docela jako lidský
are... never mind,    bychom teď!       rod.
Brother, thy tail    Tvůj ocas, bratře,    Nebuďte, bratři,
hangs down behind!    dolů visí, hleď!     mrzouti,
This is the way of the  <@NPAR>         že se vám pahýl
Monkey-kind.                   nekroutí.
Then join our leaping  Tak spojme svůj sbor,  Nechť stále víc a víc
lines that scumfish   jenž skotačí jedlí    v korunách borovic
through the pines,    stínem,
That rocket by where,  spletených v       šplhá jich s námi po
light and high, the   guirlandách divokým   nohou i po rukou,
wild-grape swings,    vínem,
By the rubbish in our  dle ušlechtilých     kal, který trousíme,
wake, and the noble   tretek, dle ruchu z   zvuk, který loudíme,
noise we make,      našich řad
Be sure, be sure,    zvíte, že nádherné    je našich příštích
we're going to do some  věci se chystáme     slavných činů zárukou.
splendid things!     vykonat!
"TIGER! TIGER!"     TYGR! TYGR!       TYGR, TYGR!
What of the hunting,   Jaká honba byla,     Na lov, zda smím se,
hunter bold?       statečný lovče, rci? -  lovče, ptát?
             --
Brother, the watch was  Čekání dlouhé tak,    Na číhané mé roztřás
long and cold.      chladem mrazící!     chlad.
What of the quarry ye  Kde je kořist, kterou  Kde jeleni jsou
went to kill?      jsi potřít spěchal? --  skolení?
             -
Brother, he crops in   Volně běhající v     Dosud se pasou v
the jungle still.    džungli jsem ji     osení.
             nechal!
Where is the power    Kde moc je tvá, pro   Kde je tvá zpupnost
that made your pride?  kterou slavný jsi byl  zbojníka?
             a známý?
Brother, it ebbs from  Bratře můj, z boku a   Z boku mi proudem
my flank and side.    slabin teď uniká mi!   uniká.
Where is the haste    Proč noha tvá rychle   Kam pospícháš? A co je
that ye hurry by?    tak, spěšně se ku    ti?
             předu řítí?
Brother, I go to my   Bratře, jdu do svého   Jdu umřít ve svém
lair -- to die.     doupěte mříti !     doupěti.
Now we must go back to  A teď jest se nám    Vrátíme se k první
the last tale but one.  vrátiti k první     povídce. Po boji na
When Mowgli left the   povídce. Když   Poradní skále odešel
wolf's cave after the  Maugli opustil vlčí   Mauglí z vlčí sluje a
fight with the Pack at  sluj po boji se     sestoupil do oranic,
the Council Rock, he   smečkou u Poradní    obývaných vesničany.
went down to the     Skály, odešel dolů do  Dlouho tam nezůstal,
plowed lands where the  kraje zoraných rolí,   bylo to blízko
villagers lived, but   kde žili vesničané,   džungle, a jak věděl,
he would not stop    ale nezastavil se tam,  někoho si na poradě
there because it was   protože mu to bylo    náramně znepřátelil.
too near to the     příliš blízko džungle  Po svažité hrbolaté
jungle, and he knew   a on věděl, že si u   cestě hnal se tedy
that he had made at   Skály učinil alespoň   úžlabinou dále, rázným
least one bad enemy at  jednoho smrtelného    klusem uběhl skoro
the Council. So he    nepřítele. Běžel tedy  dvacet mil, až přišel
hurried on, keeping to  drže se hrubé cesty,   do nepovědomé krajiny.
the rough road that   která vedla údolím, a  Úžlabina ústila do
ran down the valley,   sledoval ji vytrvalým  šíré planiny poseté
and followed it at a   klusem asi na dvacet   skalisky a rozryté
steady jog-trot for   angl. mil, až přišel   roklemi. Z jedné
nearly twenty miles,   do kraje, kterého    strany stála vesnička,
till he came to a    neznal. Údolí se  z druhé se svažovala
country that he did   tu šířilo ve velikou   džungle až k pastvinám
not know. The valley   rovinu, posetou     a tam najednou
opened out into a    skalami a prorvanou   končila, jako když
great plain dotted    roklemi. Na jednom    utne. Krávy a buvoli
over with rocks and   konci nalézala se    se pásli po celé
cut up by ravines. At  vesnice a na druhém   pastvině. Pasáčci stád
one end stood a little  zahýbala sem mocným   před Mauglím zavřískli
village, and at the   obloukem džungle až k  a utekli a žlutá
other the thick jungle  pastvištím,       páriovská psiska,
came down in a sweep   přestávajíc pak náhle,  slídící kolem
to the grazing-     jako by byla uťata    indických vesnic, se
grounds, and stopped   motykou. Po celé     rozštěkala. Mauglí
there as though it had  rovině pásl se dobytek  šlapal dál, měl hlad a
been cut off with a   a buvoli, a když malí  u vesnické brány si
hoe. All over the    hoši, kteří je      všiml, že velké trnité
plain, cattle and    hlídali, uviděli     křovisko, jakým se za
buffaloes were      Maugliho, dali se do   soumraku brána
grazing, and when the  křiku a utekli, a    zahrazuje, leží
little boys in charge  žlutí psí pariové,    stranou.
of the herds saw     potulující se kolem
Mowgli they shouted   všech indických
and ran away, and the  vesnic, dali se do
yellow pariah dogs    štěkotu. Maugli
that hang about every  kráčel stále ku předu,
Indian village barked.  protože byl hladov, a
Mowgli walked on, for  přišel tak až k
he was feeling hungry,  vesnici. Uzřel trnový
and when he came to   keř, jejž za soumraku
the village gate he   dávali před vchod,
saw the big thorn-bush  odtažený nyní stranou.
that was drawn up
before the gate at
twilight, pushed to
one side.
"Umph!" he said, for   "Vumpf!" řekl si     "Vida!" řekl si.
he had come across    Maugli, který na svých  Kolikrát už přišel na
more than one such    nočních potulkách za   takové zátarasy, jak
barricade in his night  potravou přišel na    se v noci toulal a
rambles after things   nejednu takovouto    sháněl něco k jídlu.
to eat. "So men are   barikádu --- "tak tedy  "Taky se tu bojí
afraid of the People   i zde bojí se lidé    obyvatel džungle."
of the Jungle here    džunglího národa!"    Usedl u brány. Za
also." He sat down by   Usedl u brány a  chvíli z ní vyšel
the gate, and when a   když pak uzřel muže   nějaký muž a tu Mauglí
man came out he stood  vycházejícího ven,    otevřel ústa a prstem
up, opened his mouth,  vstal, otevřel ústa a  si do nich ukazoval,
and pointed down it to  ukázal dovnitř, aby   jako že by chtěl jíst.
show that he wanted   naznačil, že chce    Muž na něho vytřeštil
food. The man stared   jíst. Muž stanul,    oči, rozběhl se zpátky
and ran back up the   zarazil se a utíkal   po návsi a hlučně
one street of the    pak zpět jedinou ulicí  sháněl kněze. Kněz byl
village shouting for   vesnice, volaje po    statný, bíle oděný
the priest, who was a  knězi, velikém to,    tlusťoch, na čele měl
big, fat man dressed   tučném muži v bílém   rudé a hnědé znamení.
in white, with a red   oděvu s rudou a žlutou  Přišel ku bráně a s
and yellow mark on his  značkou na čele. Kněz  ním tam přišla stovka
forehead. The priest   přišel ke bráně a s   lidí. Koukali
came to the gate, and  ním aspoň na sto lidí,  vyjeveně, dohadovali
with him at least a   a všichni hleděli na   se, hulákali a prstem
hundred people who    Maugliho a ukazovali   ukazovali na Mauglího.
stared and talked and  naň a křičeli.
shouted and pointed at
Mowgli.
"They have no manners,  "Neznají způsobů,    "Lidé se neumějí
these Men Folk," said  tenhle lidský národ,"  chovat," řekl si
Mowgli to himself.    řekl si Maugli. "Jenom  Mauglí. "Tohle dělá
"Only the gray ape    šedá opice by se mohla  jenom šedá opice."
would behave as they   takto chovati." A    Pohodil hřívou a
do." So he threw back  Maugli odhodil svůj   zamračil se na
his long hair and    dlouhý vlas na zad a   shromážděný dav.
frowned at the crowd.  zašklebil se na
             shromážděný dav.
"What is there to be   "Čeho se tu báti?"    "Čeho se bojíte?" řekl
afraid of?" said the   řekl na konec kněz.   kněz. "Podívejte se,
priest. "Look at the   "Pohlédněte na jizvy   jaké má jizvy na
marks on his arms and  na jeho rukou a nohou.  pažích a na stehnech.
legs. They are the    Jsou to známky po    To ho pokousali vlci.
bites of wolves. He is  zubech vlků. Je to    Je to vlčí odchovanec,
but a wolf-child     prostě vlčí dítě,    uprchlý z džungle."
runaway from the     uprchlé z džungle."
jungle."
Of course, in playing  Hrajíce si spolu     Vlčata ho totiž
together, the cubs had  chňapla vlčí mláďata   kolikrát chňapla
often nipped Mowgli   ovšem často po Mauglim  pevněji, než chtěla, a
harder than they     pevněji než zamýšlela,  od toho mu na pažích a
intended, and there   a tak byly celé jeho   na stehnech zůstaly
were white scars all   paže a nohy posety    bílé jizvy. Tvrdit, že
over his arms and    jizvami. Ale Maugli   je pokousán, ho však
legs. But he would    byl dojista posledním  ve snu nenapadlo,
have been the last    z těch, kdož by to    dobře věděl, co to je
person in the world to  nazvali kousnutím,    pořádné kousnutí.
call these bites; for  znalť, co znamená
he knew what real    opravdové kousnutí.
biting meant.
"Arre! Arre!" said two  "Arré! Arré!" řeklo si  "Aré! Aré!" podivilo
or three women      několik žen. "Kousali,  se pár žen. "Chudinka,
together. "To be     chudáčka, vlci, ubohé  vlci ho pokousali.
bitten by wolves, poor  dítě! A je to hezký   Hezký chlapec. Oči mu
child! He is a      hoch! Má oči jako rudý  planou jako oheň. Ba
handsome boy. He has   oheň. Na mou čest,    věru, vypadá, Mésúo,
eyes like red fire. By  Messuo, není nepodoben  jako tvůj chlapec,
my honour, Messua, he  tvému chlapci, kterého  kterého si odnesl
is not unlike thy boy  vzal tygr."       tygr."
that was taken by the
tiger."
"Let me look," said a  "Nechte mne       "Hned se podívám,"
woman with heavy     pohlédnout!" řekla    řekla nějaká žena, na
copper rings on her   žena s těžkými      zápěstí a na kotnících
wrists and ankles, and  měděnými kruhy na    ozdobená těžkými
she peered at Mowgli   zápěstí a na       mosaznými kroužky,
under the palm of her  kotnících, a       dlaní si zastínila oči
hand. "Indeed he is   prohlížela Maugliho   a upřeně si prohlížela
not. He is thinner,   pode dlaní své      Mauglího. "Kdepak, on
but he has the very   pravice. "Opravdu, je  to není. Je hubenější,
look of my boy."     mu podoben. Je sušší,  ale jinak vypadá jako
             ale má zrovna takový   můj chlapec."
             pohled, jako můj
             hoch."
The priest was a     Kněz byl obratný a    Kněz byl chytrák,
clever man, and he    věděl, že je ženou    Mésúa, to dobře věděl,
knew that Messua was   nejbohatšího vesničana  je žena nejbohatšího
wife to the richest   v osadě. Pohlížel tedy  vesničana. Zahleděl se
villager in the place.  as minutku k obloze a  tedy k nebi a za
So he looked up at the  řekl pak slavnostně:   chvíli slavnostně
sky for a minute, and   "Co džungle    prohlásil: "Co džungle
said solemnly: "What   vzala, džungle      vzala, to zas
the jungle has taken   navrátila. Vezmi hocha  navrátila. Přijmi,
the jungle has      do svého domu, sestro,  sestro, chlapce k sobě
restored. Take the boy  a nezapomeň uctíti    do domu a nezapomeň
into thy house, my    kněze, který vidí tak  odměnit kněze, který
sister, and forget not  hluboko do lidského   prohlídá osudy
to honour the priest   žití!"          lidské."
who sees so far into
the lives of men."
"By the Bull that    "U vola, který mne    "Při býku, kterým jsem
bought me," said     vykoupil!" řekl si    byl vykoupen," řekl si
Mowgli to himself,    Maugli, "tohle všechno  Mauglí, "stejné řeči,
"but all this talking  řečnění vypadá zrovna  jako když si mě
is like another     jako nová přehlídka u  prohlížela smečka. Nic
looking-over by the   smečky. --- Ale dobře,  naplat, jsem člověk a
Pack! Well, if I am a  jsem-li člověkem,    člověkem zůstanu."
man, a man I must    musím se státi
become."         člověkem."
The crowd parted as   Dav se rozešel, když   Žena pokynula
the woman beckoned    Messua přilákala     Mauglímu, ať jde za ní
Mowgli to her hut,    Maugliho do svého    do chýše, a zástup se
where there was a red  domu, kde byla červená  rozešel. V chýši stálo
lacquered bedstead, a  lakovaná postel, velká  červené lakované
great earthen grain-   hliněná nádrž na obilí  lůžko, hliněná truhla
chest with curious    s podivnými vypuklými  na obilí s podivnými
raised patterns on it,  vzorky, půl tuctu    vystouplými ozdobami,
half a dozen copper   měděných hrnců k     půl tuctu mosazných
cooking-pots, an image  vaření, obraz jakéhosi  kuchyňských hrnců, v
of a Hindu god in a   Hinduského boha v    přístěnku obrázek
little alcove, and on  malém přístěnku, a na  nějakého hindského
the wall a real     zdi opravdové zrcadlo,  bůžka a na zdi
looking-glass, such as  jak je prodávají o    opravdové zrcátko,
they sell at the     venkovských trzích.   jaké se na jarmarku
country fairs.                  prodává za osm
                         krejcarů.
She gave him a long   Messua mu dala napíti  Dala mu notný krajáč
drink of milk and some  mléka a kus chleba a   mléka a kus chleba.
bread, and then she   položila mu pak ruku   Potom ho pohladila po
laid her hand on his   na hlavu a pohlížela   hlavě a zahleděla se
head and looked into   mu do očí, snad     mu do očí. Třeba je to
his eyes; for she    myslila, že jest     přece jen můj syn,
thought perhaps that   opravdu jejím synem,   řekla si. Vrátil se z
he might be her real   přišlým zpět z      džungle, kam mi ho
son come back from the  džungle, kde jej vzal  tygr unesl. Oslovila
jungle where the tiger  tygr. Pravila: "Nathu,  ho tedy: "Náthú,
had taken him. So she  Nathu!" --- Ale Maugli  Náthú!" Mauglí se na
said: "Nathoo, O     nedal znáti, že by    to jméno neozval. "To
Nathoo!" Mowgli did   znal toto jméno.     se už nepamatuješ, jak
not show that he knew  "Vzpomínáš si na den,  jsem ti jednou dala
the name. "Dost thou   kdy jsem ti dala nové  střevíce?" Sáhla mu na
not remember the day   střevíčky?" Dotkla se  chodidlo, měl je
when I gave thee thy   jeho nohy, která byla  nadobro zrohovatělé.
new shoes?" She     tvrdá a skoro jako    "Kdepak," povzdechla
touched his foot, and  roh. "Ne!" řekla pak   si smutně, "střevíce
it was almost as hard  trudně, "tyto nohy    jsi nikdy nenosil, ale
as horn. "No," she    nikdy nenosily      mému Náthúovi se velmi
said sorrowfully;    střevíců, ale tys    podobáš a budeš mým
"those feet have never  velmi podoben      synem."
worn shoes, but thou   Nathuovi, a proto
art very like my     budeš mým synem."
Nathoo, and thou shalt
be my son."
Mowgli was uneasy,    Mauglimu bylo nevolno,  Mauglímu bylo
because he had never   protože nebyl posud   nepříjemně, pod
been under a roof    nikdy pod střechou,   střechou se doposud
before; but as he    ale pohlédnuv na     neoctl. Ale jen koukl
looked at the thatch,  doškový kryt viděl, že  na došky, zjistil, že
he saw that he could   by jej dovedl      až bude chtít odtud,
tear it out any time   strhnouti, kdykoliv by  stačí je vyškubnout, a
if he wanted to get   se mu zachtělo ven, a  také na okně že nejsou
away, and that the    okno nemělo závorek.   závory. Nakonec si
window had no       "Co pak je     řekl: "Co je člověku
fastenings. "What is   platno býti člověkem,"  platné, když nerozumí
the good of a man," he  řekl si Maugli na    lidské řeči. Jsem
said to himself at    konec, "nerozumím-li   stejně hloupý a
last, "if he does not  lidské řeči? Jsem teď  hluchý, jako by byl u
understand man's talk?  tak hloupý a němý,    nás v džungli člověk.
Now I am as silly and  jako by byl člověk    Musím mluvit jejich
dumb as a man would be  mezi námi v džungli.   řečí."
with us in the jungle.  Musím se naučiti
I must learn their    jejich řeči."
talk."
It was not for fun    Pokud byl v džungli   Ne nadarmo se v
that he had learned   mezi vlky, učil se    džungli u vlků naučil
while he was with the  napodobiti hlasy a    napodobovat jelení
wolves to imitate the  výzvy kozlů v džungli  říjení a chrochtání
challenge of bucks in  a chrochtání malých   divokých kanců. Sotva
the jungle and the    divokých prasat, a    tedy pronesla Mésúa
grunt of the little   tato schopnost ukázala  nějaké slovo, hned je
wild pig. So as soon   se nyní býti       skoro bez chyby
as Messua pronounced a  důležitou. Jakmile    napodobil a tak se do
word Mowgli would    Messua vyslovila     večera naučil leccos v
imitate it almost    slovo, opakoval je    chýši pojmenovat.
perfectly, and before  Maugli téměř bezvadně,
dark he had learned   a nežli se setmělo,
the names of many    naučil se jménům
things in the hut.    mnohých věcí v chýši.
There was a difficulty  Když nastal čas ke    Horší to bylo, když
at bedtime, because   spaní, ukázaly se    měl jít Mauglí na
Mowgli would not sleep  obtíže, protože Maugli  kutě. V pardálí pasti,
under anything that   nechtěl spáti v ničem,  jako byla ta chýše,
looked so like a     co vypadalo tak     nechtěl zanic spát.
panther-trap as that   neobyčejně podobno    Když zavřeli dveře,
hut, and when they    pardalí pasti, jako   vylezl oknem. "Jen ho
shut the door he went  tato chýše, a když mu  nech," domlouval Mésúi
through the window.   zavřeli dvéře,      její muž. "Pamatuj, že
"Give him his will,"   vyskočil oknem.   dosud asi na lůžku
said Messua's husband.  "Nech mu jen vůli,"   nespal. Jestli je nám
"Remember he can never  řekl Messuin manžel,   opravdu poslán za
till now have slept on  "pomysli, že až posud  syna, tak neuteče."
a bed. If he is indeed  nikdy nespal na
sent in the place of   posteli. Je-li nám
our son he will not   vskutku poslán na
run away."        místě našeho syna,
             neuteče."
So Mowgli stretched   A tak se Maugli natáhl  Ulehl tedy Mauglí ve
himself in some long,  v trošce dlouhé, čisté  vzrostlé trávě na
clean grass at the    trávy na rohu pole.   kraji pole, ale než se
edge of the field, but  Ale nežli zavřel oči,  mu klížily oči, dloubl
before he had closed   šťouchl jej pod bradu  ho pod bradou měkký
his eyes a soft gray   měkký šedivý nosík.   šedý čumák.
nose poked him under
the chin.
"Phew!" said Gray    "Pša," řekl Šedý     "Fí!" sykl Šedák,
Brother (he was the   Bratřík --- bylo to   nejstarší z mláďat
eldest of Mother     nejstarší z mláďat    mámy Vlčice. "Běžím za
Wolf's cubs). "This is  Matky Vlčice --- "toť  tebou dvacet mil, a co
a poor reward for    špatná odměna za to,   z toho mám? Páchneš
following thee twenty  že jsem za tebou šel   dřevěným čoudem a
miles. Thou smellest   plných dvacet mil.    kravami --- docela
of wood-smoke and    Páchneš dřevěným     jako člověk. Probuď
cattle -- altogether   kouřem a dobytkem ---  se, bratříčku, nesu ti
like a man already.   už docela jako člověk.  zprávy."
Wake, Little Brother;  --- Probuď se,
I bring news."      bratříčku, nesu ti
             zprávy."
"Are all well in the   "Daří se všem dobře v  "Jsou v džungli
jungle?" said Mowgli,  džungli?" ptal se    všichni zdrávi?" řekl
hugging him.       Maugli objímaje jej.   Mauglí a sevřel ho v
                         náručí.
"All except the wolves  "Všem, až na vlky    "Všichni, kromě vlků
that were burned with  popálené Rudým Květem.  popálených od Rudého
the Red Flower. Now,   --- Ale poslyš. Šir   květu. Dávej pozor.
listen. Shere Khan has  Chan odešel lovit    Šér Chán odešel lovit
gone away to hunt far  někam daleko, dokud mu  daleko od nás, dokud
off till his coat    nenaroste nový kožich,  mu nedoroste kožich,
grows again, for he is  neboť je zle opálen.   je samá popálenina.
badly singed. When he  Až se vrátí, přísahá,  Přísahá, že až se
returns he swears that  že vhodí tvé kosti do  jednou vrátí, naháže
he will lay thy bones  Waingungy."       tvé kosti do
in the Waingunga."                Vaingangy."
"There are two words   "K tomu mám několik   "To nezáleží jen na
to that. I also have   slov. I já jsem učinil  něm. Já jsem mu taky
made a little promise.  jjakýs malý slib. Ale  něco slíbil. Mít
But news is always    zpráva je vždy dobrou  čerstvé zprávy
good. I am tired     věcí, Šedý Bratříčku,  neškodí. Jsem dnes
tonight, -- very tired  a jen mi přinášej    večer utrmácen ---
with new things, Gray  zprávy stále."      velmi utrmácen,
Brother, -- but bring               bratříčku, od těch
me the news always."               novot ---, ale zprávy
                         mi nos dále."
"Thou wilt not forget  "Nezapomeneš, že jsi   "A že jsi vlk, to
that thou art a wolf?  vlkem? Nesvedou tě    nezapomeneš? U lidí se
Men will not make thee  lidé, abys zapomněl?"  ti to stane jako nic,"
forget?" said Gray    ptal se Šedý Bratřík   staral se Šedák.
Brother, anxiously.   úzkostně.
"Never. I will always  "Nikdy! Budu vždy    "Ne, nezapomenu.
remember that I love   vzpomínati, že miluji  Navždy si zapamatuji,
thee and all in our   tebe a všechny v naší  že mám rád tebe a
cave; but also I will  jeskyni; ale budu vždy  všechny z naší sluje:
always remember that I  vzpomínati, že jsem   ale také to si
have been cast out of  byl vyhnán ze smečky."  zapamatuji, že mě ze
the Pack."                    smečky vyhnali."
"And that thou mayest  "A že můžeš býti     "A že tě možná vyženou
be cast out of another  vyhnán ještě z jiné   i z jiné smečky. Lidé
pack. Men are only    smečky. Lidé jsou jen  jsou, bratříčku, lidé
men, Little Brother,   lidé, bratříčku, a    a jejich řeč nestojí
and their talk is like  jejich řeč jest jako   za víc než žabí
the talk of frogs in a  kvákání žab v tůni. Až  kuňkání. Až zas
pond. When I come down  zase přijdu sem, budu  přijdu, počkám na tebe
here again, I will    na tebe čekati v     v bambusovém houští na
wait for thee in the   bambusu na konci     kraji pastviny."
bamboos at the edge of  pastviště."
the grazing-ground."
For three months after  Po tři měsíce po této  Celé tři měsíce pak
that night Mowgli    rozmluvě Maugli sotva  Mauglí z vesnické
hardly ever left the   vyšel z vesnické     brány skoro paty
village gate, he was   branky, tak pilně se   nevytáhl, jak se pilně
so busy learning the   učil zvykům a způsobům  učil lidským mravům a
ways and customs of   lidí. Nejprve mu bylo  zvykům. Nejprve si
men. First he had to   nositi okolo beder kus  musel nasadit bederní
wear a cloth round    látky, což mu hrozně   roušku, což ho velmi
him, which annoyed him  vadilo, a pak se musil  hnětlo. Musel se
horribly; and then he  učiti o penězích, čemu  seznámit s penězi, těm
had to learn about    s počátku naprosto    vůbec nerozuměl, a s
money, which he did   nerozuměl, a o orání,  oráním --- k čemu je,
not in the least     jehož užitku nechápal.  to také nechápal. Dost
understand, and about  K tomu jej velmi     ho dožírala vesnická
plowing, of which he   zlobily vesnické děti.  drobotina. Naštěstí se
did not see the use.   Na štěstí naučil jej   podle zákona džungle
Then the little     zákon džungle ovládati  uměl ovládat. Bez
children in the     svoje hnutí, neboť v   sebeovládání není v
village made him very  džungli záleží váš    džungli život ani
angry. Luckily, the   život a vaše jídlo na  potrava. Posmívali se
Law of the Jungle had  tom, abyste dovedli   mu za to, že si s nimi
taught him to keep his  ovládati sebe a své   nehraje a nepouští
temper, for in the    chuti. Ale když si z   draka a že si šlape na
jungle, life and food  něho tropily šašky,   jazyk. Zabíjet holá
depend on keeping your  protože se nechtěl    mláďata se nesluší, to
temper; but when they  účastniti jejich her,  věděl, jinak by je byl
made fun of him     anebo s nimi pouštěti  popadl a roztrhl
because he would not   draky, anebo že špatně  vedví.
play games or fly    vyslovil některé
kites, or because he   slovo, jenom vědomí,
mispronounced some    že není sportovním
word, only the      zabíjeti malá, nahá
knowledge that it was  mláďata, zdrželo jej,
unsportsmanlike to    aby je neuchopil a
kill little naked cubs  neroztrhl ve dví.
kept him from picking
them up and breaking
them in two.
He did not know his   Nevěděl ničeho o své   Sám netušil, jakou má
own strength in the   velké síle. Věděl, že  sílu. Proti šelmám v
least. In the jungle   byl v džungli slabým u  džungli byl slabý, ve
he knew he was weak   porovnání se zvířaty,  vesnici zas o něm
compared with the    ale ve vesnici lidé   říkali, že je silný
beasts, but in the    říkali, že je silen   jako býk. 
village, people said   jako býk.        Strachu neměl ani za
he was as strong as a               mák. Jednou mu
bull.                       vesnický kněz
                         pohrozil, že když mu
                         nepřestane chodit na
                         mangové plody,
                         chrámový bůžek se na
                         něho rozzlobí. Mauglí
                         pak sebral v chrámě
                         sošku, zanesl ji knězi
                         do domu, ať prý bůžka
                         rozzlobí, on, Mauglí,
                         se s ním milerád utká
                         v zápase. Byla z toho
                         hrozná ostuda, ale
                         kněz ji ututlal, a
                         Mésúinu manželovi
                         nezbylo, než
                         uchlácholit bůžka
                         kupou stříbrňáků.
And Mowgli had not the  A Maugli neměl tušení  Jaké rozdíly vytváří
faintest idea of the   o rozdílech, které    mezi lidmi kasta, o
difference that caste  mezi lidmi působí    tom neměl Mauglí ani
makes between man and  kasty. Když hrnčířův   ponětí. Za ocas vytáhl
man. When the potter's  osel upadl do jámy s   hrnčíři osla
donkey slipped in the  hlinou, vytáhl jej    sklouzlého do
clay-pit, Mowgli     Maugli za ocas a     hliniště, a ještě mu
hauled it out by the   pomohl nakládati hrnky  pomohl naložit hrnce,
tail, and helped to   na cestu do Khanhiwary  které vezl na jarmark
stack the pots for    na trh. To bylo přece  do Khanhíváry. Kdekoho
their journey to the   velice mrzuté, neboť   tím pohoršil: hrnčíř
market at Khanhiwara.  hrnčíř patří k velmi   patří do nižší kasty,
That was very      nízké kastě, a jeho   což teprve jeho oslík.
shocking, too, for the  osel je ještě horší.   Kněz ho za to
potter is a low-caste  Ale když jej kněz    vyplísnil a Mauglí mu
man, and his donkey is  huboval, pohrozil mu   pohrozil, že ho taky
worse. When the priest  Maugli, že jej rovněž  posadí na osla.
scolded him, Mowgli   posadí na osla, a kněz  Domluvil tedy kněz
threatened to put him  řekl Messuinu muži, že  Mésúinu manželovi, ať
on the donkey, too,   bude nejlépe, když    Mauglího co nejdřív
and the priest told   pošlou Maugliho co    zapřáhne do práce.
Messua's husband that  nejdříve pracovat; a   Starosta pak Mauglímu
Mowgli had better be   náčelník obce sdělil   nařídil, aby hned
set to work as soon as  Mauglimu, že mu bude   druhý den vyhnal
possible; and the    nazítří vyjíti s     buvoly na pastvu a tam
village head-man told  bůvoly a hlídati je za  je hlídal. Největší
Mowgli that he would   pastvy. Nikdo nebyl   radost z toho měl
have to go out with   raději než Maugli, a   Mauglí. Jakožto nově
the buffaloes next    hned večer, jsa takto  jmenovaný obecní
day, and herd them    ustanoven takřka     zřízenec odebral se
while they grazed. No  služebníkem obce,    ještě ten den do
one was more pleased   přišel do kroužku,    kroužku, který se
than Mowgli; and that  který každého večera   navečer scházel na
night, because he had  se scházel na zděné   zděné terase pod
been appointed a     plošině pod velikým   mohutným fíkem. Družně
servant of the      fíkovníkem. Byl to    tam besedovali a
village, as it were,   vesnický klub;      pokuřovali starosta,
he went off to a     náčelník, hlídač (jenž  ponocný a holič, který
circle that met every  znal všechny klevety z  věděl o všem, co se ve
evening on a masonry   celé obce) a starý    vesnici šustlo, a
platform under a great  Buldeo, vesnický     vesnický myslivec,
fig-tree. It was the   lovec, jenž byl     starý Baldév s puškou.
village club, and the  majitelem towerské    Nahoře ve větvích
head-man and the     muškety, sešli se tu a  sedaly a brebentily
watchman and the     kouřili. Nahoře ve    opice a pod terasou
barbet (who knew all   větvích seděly a     byl otvor k hnízdu
the gossip of the    hovořily opice, a dole  kobry. Ta byla
village), and old    ve zdi byla díra, kde  posvátná a každý večer
Buldeo, the village   žila kobra, která    dostávala misku mléka.
hunter, who had a    dostávala každodenně   Staříci si hověli pod
Tower musket, met and  misku mléka, protože   stromem a dlouho do
smoked. The monkeys   byla posvátná. A     noci se bavili a
sat and talked in the  staříci seděli okolo   bafali z hukky. V
upper branches, and   stromu a hovořili,    jejich báchorkách
there was a hole under  dýmajíce z dlouhých   vystupovali bozi a
the platform where a   huqua (vodních dýmek)  lidé a duchové.
cobra lived, and he   dlouho, až do pozdní   Nejpodivnější báchorky
had his little platter  noci. Vypravovali    o tom, jak žijí šelmy
of milk every night   divuplné příběhy o    v džungli, vyprávěl
because he was sacred;  bozích, lidech a     Baldév. Dětem,
and the old men sat   duchách, Buldeo     rozsazeným opodál, div
around the tree and   vyprávěl ještě      nad tím oči z důlků
talked, and pulled at  divuplnější příběhy o  nevypadly. Nejvíc
the big huqas (the    způsobech zvířat v    bájili o zvěři, vždyť
water-pipes) till far  džungli, až dětem,    džungli měli za humny.
into the night. They   sedícím kolem kroužku,  Srnci a divocí kanci
told wonderful tales   lezly oči z hlavy.    jim pustošili úrodu,
of gods and men and   Většina příběhů týkala  ba stávalo se, že za
ghosts; and Buldeo    se zvířat, neboť měli  soumraku unesl tygr
told even more      džungli u samých vrat.  nějakého člověka pár
wonderful ones of the  Jelen a divoký kanec   kroků za vesnickou
ways of beasts in the  užírali jim úrodu, a   bránou.
jungle, till the eyes  tu a tam tygr odnesl
of the children     za soumraku člověka
sitting outside the   téměř od samé vesnické
circle bulged out of   brány.
their heads. Most of
the tales were about
animals, for the
jungle was always at
their door. The deer
and the wild pig
grubbed up their
crops, and now and
again the tiger
carried off a man at
twilight, within sight
of the village gates.
Mowgli, who naturally  Maugli, jenž ovšem    O čem mluvili, to
knew something about   něco znal z toho, o   Mauglí ovšem dost
what they were talking  čem hovořili, byl    znal, a tak se smál do
of, had to cover his   nucen skrýti tvář do   hrsti. Baldév s puškou
face not to show that  dlaní, aby nebylo    na klíně sypal jednu
he was laughing, while  viděti, jak se směje.  báchorku za druhou a
Buldeo, the Tower    Buldeo, maje starou   Mauglí se mohl potrhat
musket across his    mušketu položenu přes  smíchy.
knees, climbed on from  kolena, šplhal od
one wonderful story to  podivného příběhu k
another, and Mowgli's  příběhu ještě
shoulders shook.     podivuhodnějšímu, a
             Maugliho ramena se
             zmítala smíchem.
Buldeo was explaining  Buldeo vykládal, že   Baldév jim vykládal,
how the tiger that had  tygr, který odnesl    že ten tygr, co unesl
carried away Messua's  Messuina synka, byl   Mésúi syna, je pouhý
son was a ghost-tiger,  duchový tygr, a že    přízrak tygra, do
and his body was     bylo jeho tělo obydlím  něhož je zaklet duch
inhabited by the ghost  starého zlého lichváře  před lety zemřelého
of a wicked old money-  a půjčovníka, jenž    ničemného lichváře.
lender, who had died   před několika lety    "Vím, že je to tak,"
some years ago. "And I  zemřel. "A já   řekl, "protože od té
know that this is    vím určitě, že je to   rány, co utržil při
true," he said,     pravda," povídal     výtržnostech, kdy mu
"because Purun Dass   Buldeo, "protože Purun  spálili účetní knihy,
always limped from the  Dass do smrti kulhal   Purándás do smrti
blow that he got in a  od rány, kterou dostal  kulhal. Ten tygr, o
riot when his account-  ve vzpouře tehda, když  němž mluvím, taky
books were burned, and  mu spálili jeho dlužní  kulhá, aspoň za sebou
the tiger that I speak  knihy, a tygr, o němž  zanechává nestejné
of he limps, too, for  mluvím, kulhá také,   stopy tlap."
the tracks of his pads  neboť stopy jeho nohou
are unequal."      jsou nestejny."
"True, true; that must  "Pravda, pravda, to je  "Je to tak, je to tak,
be the truth," said   dojista pravda,"     jistě je to tak,"
the graybeards,     říkali šedí vousáči,   pokývali hlavou
nodding together.    kývajíce hlavami.    šedivci.
"Are all these tales   "Jsou všechny vaše    "Větší třesky plesky
such cobwebs and moon-  povídačky stejný     si už neumíte
talk?" said Mowgli.   nesmysl a planý     vymyslet?" ozval se
"That tiger limps    žvast?" řekl Maugli.   Mauglí. "Tygr kulhá,
because he was born   "Tento tygr kulhá,    protože je chromý od
lame, as every one    protože se narodil    narození, to ví přece
knows. To talk of the  chromý, jak celý svět  každý. Tvrdit, že je
soul of a money-lender  ví. Mluviti o duši    nějaký dravec posedlý
in a beast that never  lichváře v šelmě,    lichvářem, zbabělejším
had the courage of a   která nikdy neměla ani  než šakal, je pustý
jackal is child's    tolik odvahy jako    žvást."
talk."          šakal, je dětský
             žvast."
Buldeo was speechless  Hodnou chvíli nemohl   Baldév zkoprněl
with surprise for a   Buldeo promluviti ani  leknutím, starosta se
moment, and the head-  slova překvapením, a   zatvářil vyjeveně.
man stared.       náčelník jen hleděl
             vyjeveně na Maugliho.
"Oho! It is the jungle  "Oho! Toť náš džunglí  "Cože? To ten spratek
brat, is it?" said    spratek, ne-li?" řekl  z džungle?" řekl
Buldeo. "If thou art   na konec Buldeo. "Jsi-  Baldév. "Když jsi tak
so wise, better bring  li tak moudrý, dones   chytrý, zanes jeho
his hide to       raději jeho kůži do   kůži do Khanhíváry,
Khanhiwara, for the   Khanhiwary, kde na ni  vláda na něho vypsala
Government has set a   vysadila vláda cenu   odměnu sto rupií. A
hundred rupees [$30]   jednoho sta rupií. A   ještě líp uděláš, když
on his life. Better   buď raději hezky     nebudeš starším lidem
still, do not talk    zticha, když mluví    skákat do řeči."
when thy elders     starší!"
speak."
Mowgli rose to go.    Maugli vstal k      Mauglí se zdvihl k
"All the evening I    odchodu. "Seděl jsem   odchodu a přes rameno
have lain here      tu, naslouchaje, celý  na ně křikl: "Co jsem
listening," he called  večer," řekl nazpět   tu ležel a poslouchal
back over his      přes rameno, "a vyjma  Baldéva vyprávět o
shoulder, "and, except  jednou nebo dvakráte   džungli, kterou má
once or twice, Buldeo  neřekl Buldeo ani    přímo za humny, po
has not said one word  slovíčka pravdivého o  celý večer neřekl nic
of truth concerning   tom, co se týkalo    kloudného. Jak mám
the jungle, which is   džungle, která je přec  tedy věřit jeho
at his very doors.    u samých vrat jeho    báchorkám o přízracích
How, then, shall I    chalupy. Kterak tedy   a bozích a skřítcích,
believe the tales of   mám věřiti jeho     které prý viděl."
ghosts and gods and   povídkám o bozích,
goblins which he says  duchách a skřítcích,
he has seen?"      které, jak tvrdí,
             viděl?"
"It is full time that  "Jest nejvyšší čas,   "Chlapec má nejvyšší
boy went to herding,"  aby šel hoch na     čas jít za pasáka,"
said the head-man,    pastvu," řekl      řekl starosta. Baldév
while Buldeo puffed   náčelník, a Buldeo    byl nad Mauglího
and snorted at      funěl a supěl nad    drzostí všecek
Mowgli's impertinence.  Maugliho drzostí.    podrážděn a naježen.
The custom of most    Je zvykem ve většině   V indické vesnici
Indian villages is for  indických vesnic, že   vyhánějí chlapci časně
a few boys to take the  několik chlapců vezme  zrána krávy a buvoly
cattle and buffaloes   dobytek a bůvoly ven   na pastvu a večer je
out to graze in the   na pastvu hned za    pak ženou domů.
early morning, and    časného jitra a     Bělocha by ta
bring them back at    přivede je nazpět až   dobytčata ušlapala,
night; and the very   počátkem noci, a     ale domorodé děti,
cattle that would    dobytek, který by    které jim nesahají ani
trample a white man to  rozdupal bílého muže k  po čumák, je mohou
death allow themselves  smrti, dovoluje dětem,  klidně mlátit, honit a
to be banged and     dosahujícím mu sotva k  okřikovat. U stáda se
bullied and shouted at  nosům, aby jej      chlapcům nemůže nic
by children that     tloukly, strkaly a    stát, protože na houf
hardly come up to    křičeIy naň dle     krav si ani tygr
their noses. So long   libosti. Pokud se hoši  netroufne. Jenom občas
as the boys keep with  drží při dobytku, jsou  unese chlapce, který
the herds they are    bezpečni, neboť ani   si zajde natrhat
safe, for not even the  tygr nepodnikne útoku  květin nebo polapit
tiger will charge a   na dobytčí stádo. Ale  ještěrku. Na hřbetě
mob of cattle. But if  jestliže se toulají,   statného býka Rámy,
they straggle to pick  trhajíce květiny a    vůdce stáda, projížděl
flowers or hunt     chytajíce ještěrky,   Mauglí za svítání po
lizards, they are    bývají někdy odneseni.  návsi. Jeden po druhém
sometimes carried off.  Maugli projel na  se za ním z chlévů
Mowgli went through   zítří ráno za svítání  trousili břidlicově
the village street in  vesnickou ulicí, sedě  šedí buvoli s dlouhými
the dawn, sitting on   na hřbetu Ramy,     zahnutými rohy a
the back of Rama, the  velkého vůdčího býka   neurvalýma očima.
great herd bull; and   stáda, břidlicově    Mauglí dával svým
the slaty-blue      modří bůvoli s      spolupasákům náležitě
buffaloes, with their  dlouhými, do zadu    znát, že je pánem.
long, backward-     zahnutými rohy a     Dlouhou hladkou
sweeping horns and    divokýma očima      bambusovou holí tloukl
savage eyes, rose out  vstávali jeden za    buvoly. Sám se hnal s
of their byres, one by  druhým ze svých chlévů  buvoly dál a pasáčkovi
one, and followed him,  a šli za ním. ---    Kámjovi kázal, ať pase
and Mowgli made it    Maugli ukázal ostatním  krávy zvlášť a nikam
very clear to the    dětem velmi zřetelně,  se od stáda netoulá.
children with him that  že je zde pánem.
he was the master. He  Tloukl bůvoly dlouhou,
beat the buffaloes    vyleštěnou bambusovou
with a long polished   tyčí, a řekl Kamyovi,
bamboo, and told     jednomu z hochů, aby
Kamya, one of the    pásli dobytek sami, on
boys, to graze the    že půjde s bůvoly, a
cattle by themselves,  aby dali dobře pozor a
while he went on with  neodcházeli od stáda.
the buffaloes, and to
be very careful not to
stray away from the
herd.
An Indian grazing-    Indické pastviště je   Indické pastvisko je
ground is all rocks   plno skal a křoví,    samá skála, kleč,
and scrub and tussocks  pahrbků a roklin, mezi  chomáč trávy, roklina,
and little ravines,   nimiž se stádo      stádo do nich zapadá a
among which the herds  rozptýlí a zmizí.    mizí. Buvoli se drží
scatter and disappear.  Bůvoli obyčejně se    tůní a bažin, tam se
The buffaloes      drží bažin a       dlouhé hodiny
generally keep to the  slatinatých míst, kde  provalují a vyhřívají
pools and muddy     leží po hodiny,     na slunci. Mauglí je
places, where they lie  válejíce se a      zahnal až na pokraj
wallowing or basking   vyhřívajíce se v     planiny, kde z džungle
in the warm mud for   teplém bahně. Maugli   vytéká Vainganga.
hours. Mowgli drove   dohnal je až na konec  Slezl Rámovi ze šíje,
them on to the edge of  planiny, kde řeka    rozběhl se k
the plain where the   Waingunga vycházela z  bambusovému křoví a
Waingunga River came   džungle; tam seskočil  tam zastihl Šedáka.
out of the jungle;    s Ramova krku a odběhl  "Pěkných pár dní jsem
then he dropped from   k bambusovému houští,  se tu načekal," řekl
Rama's neck, trotted   kde nalezl Šedého    Šedák. "Co to, že ses
off to a bamboo clump,  Bratříka. "Ach,"  dal na pasení?"
and found Gray      řekl Šedý Bratřík,
Brother. "Ah," said   "načekal jsem se tu po
Gray Brother, "I have  mnoho dní! --- Co pak
waited here very many  znamená tohle tvoje
days. What is the    dnešní pastýřství?"
meaning of this cattle-
herding work?"
"It is an order," said  "Je to rozkaz," řekl   "To nic," chlácholil
Mowgli. "I am a     Maugli. "Jsem      ho Mauglí, "prozatím
village herd for a    vesnickým pasákem na   jsem vesnickým
while. What news of   nějaký čas. --- Co je  pasáčkem. Co nového o
Shere Khan?"       nového o Siru      Šér Chánovi?"
             Chanovi?"
"He has come back to   "Vrátil se opět do    "Vrátil se do této
this country, and has  této krajiny a čekal   krajiny, dlouho tu na
waited here a long    zde dlouho na tebe.   tebe čekal. Zrovna
time for thee. Now he  Teď zase odešel, neboť  odešel jinam, má tady
has gone off again,   zvěři je po řídku. Ale  prý málo zvěře. Ale
for the game is     má pevný úmysl zabíti  pořád tě chce zabít."
scarce. But he means   tě."
to kill thee."
"Very good," said    "Velmi dobře," řekl   "Dobrá," řekl Mauglí.
Mowgli. "So long as he  Maugli. "Pokud bude   "Dokud se nevrátí, seď
is away do thou or one  pryč, ať ty anebo    támhle na skále buď
of the brothers sit on  některý ze čtyř našich  ty, nebo tam pošli
that rock so that I   bratrů sedí tamhle na  jiného ze čtyř bratrů,
can see thee as I come  skále, tak abych jej   abych vás uviděl,
out of the village.   viděl hned, jak vyjdu  jakmile vyjdu z
When he comes back    z vesnice. Jakmile se  vesnice. Až se Šér
wait for me in the    ale tygr vrátí, čekej  Chán vrátí, počkej na
ravine by the dhak-   na mne v rokli u     mě na pláni v roklině
tree in the center of  dhkového stromu     u dhákového stromu.
the plain. We need not  uprostřed planiny.    Nač mluvit přímo před
walk into Shere Khan's  Není potřebí, abychom  Šér Chánovou tlamou."
mouth."         lezli Siru Chanovi
             sami do huby."
Then Mowgli picked out  Pak si Maugli vybral   Mauglí se pak uchýlil
a shady place, and lay  stinné místo, kde    do chládku a tam se
down and slept while   ulehl a spal, zatím co  natáhl a spal. Buvoli
the buffaloes grazed   se bůvoli pásli okolo  se zatím pásli kolem
round him. Herding in  něho. V Indii je     něho. Indické
India is one of the   pasení jednou z     pastevectví je nadmíru
laziest things in the  nejzahálčivějších věcí  líné řemeslo. Krávy se
world. The cattle move  na světě. Dobytek    šinou, chroustají
and crunch, and lie   přechází a žere,     trávu, polehávají,
down, and move on    ulehne a přechází    znovu se šinou, ani
again, and they do not  opět, a ani nebučí.   nezabučí. Nanejvýš
even low. They only   Jenom pobrukuje, a    zafuní. Také buvoli se
grunt, and the      bůvoli teprve skoro   málokdy ozvou. Jeden
buffaloes very seldom  nikdy nepromluví, ale  po druhém lezou do
say anything, but get  zajdou jeden po druhém  bahnitých tůní a
down into the muddy   do bahnitých rybníčků  pozvolna se zarývají
pools one after     a zapracují se do    do bahna, až je jim
another, and work    bahna, až jim vykukují  vidět jenom tlamu a
their way into the mud  na povrch jen nosy a   strnulé tmavomodré
till only their noses  vypoulené, porcelánově  oči. Skály se v parnu
and staring china-blue  modré oči, a tak leží  míhají na slunci a
eyes show above the   nehnutě jako klády.   někde v nedohlednu
surface, and there    Skály ve žhoucím     hvízdá pasáčkům nad
they lie like logs.   slunečním horku jako   hlavou luňák (jeden
The sun makes the    by tančily, a pasoucí  jediný). Potkat smrt
rocks dance in the    děti slyší supa     buď je, nebo krávu, to
heat, and the herd-   (jediného, nikdy více)  vědí, luňák hned
children hear one kite  hvízdati nad sebou    střemhlav slétne. O
(never any more)     téměř mimo lidský    několik mil dál ho
whistling almost out   dohled, a vědí, kdyby  uvidí další luňák a
of sight overhead, and  zemřely, anebo kráva   snese se za ním, po
they know that if they  padla, že by tento sup  něm pak další a další.
died, or a cow died   slétl dolů, a      Ještě ani naposled
that kite would sweep  nejbližší sup, na míle  nevydechnou, a kolem
down, and the next    vzdálený, že by jej   se to zahemží samými
kite miles away would  viděl slétati a letěl  hladovými luňáky. Děti
see him drop and     by za ním, a       klímají, procitnou,
follow, and the next,  následující rovněž, a  znovu zdřímnou, ze
and the next, and    nejbližší zas, a tak   suché trávy si upletou
almost before they    dále, a že skoro dříve  košíček a schovají do
were dead there would  ještě, nežli by byli   něho luční kobylky,
be a score of hungry   opravdu mrtvi, byly by  chytnou dvě kudlanky
kites come out of    tu dva tucty hladových  nábožné a nechají je
nowhere. Then they    supů, přišlých, kde se  spolu zápasit, z
sleep and wake and    vzali, tu se vzali. --  červených a černých
sleep again, and weave  - A pak si děti     džunglových ořechů si
little baskets of    ulehnou a spí a     udělají náhrdelník,
dried grass and put   probudí se a spí opět,  pozorují ještěrku, jak
grasshoppers in them;  a pletou malé košíčky  se na skále vyhřívá,
or catch two praying-  ze suché trávy a     nebo hada, jak u
mantises and make them  dávají do nich travní  buvolích jam číhá na
fight; or string a    koníky, anebo chytnou  žábu. Prozpěvují
necklace of red and   dvě kudlanky nábožné a  sáhodlouhé písně,
black junglenuts; or   přinutí je k zápasu,   končící prazvláštním
watch a lizard basking  anebo navlékají     domorodým trylkem, den
on a rock, or a snake  náhrdelníky z rudých a  se jim táhne víc než
hunting a frog near   černých džunglích    jiným lidem život.
the wallows. Then they  ořechů, anebo pozorují  Někdy si z bláta
sing long, long songs  ještěrku, slunící se   uplácají hrad a v něm
with odd native     na skále, anebo hada,  rovněž z bláta muže,
quavers at the end of  jak loví žáby na břehu  koně a buvoly. Mužům
them, and the day    vody. Pak zpívají    strčí do ruky rákos,
seems longer than most  dlouhé, dlouhé písně s  dělají, že jsou
people's whole lives,  podivnými domorodými   králové a ty figurky
and perhaps they make  trilky na konci slok,  jejich vojáci, nebo se
a mud castle with mud  a den se zdá delším,   zas dávají uctívat
figures of men and    nežli celý život     jako bozi. Schýlí se k
horses and buffaloes,  mnohých lidí; anebo   večeru, pasáčci
and put reeds into the  vystaví z bláta hrad s  pokřikují, jeden po
men's hands, and     figurkami lidí, koňů a  druhém se buvoli
pretend that they are  bůvolů, dávají      štrachají z lepkavého
kings and the figures  větvičky panákům do   bahna, dá to pokaždé
are their armies or   rukou a představují   ránu jako z děla, po
that they are gods to  si, že jsou králi, a   šedé pláni se pak v
be worshiped. Then    panáci že jsou jejich  řadě ubírají k
evening comes, and the  vojskem, anebo že jsou  blikajícím světlům
children call, and the  bohy a panáci že jim   vesnice.
buffaloes lumber up   vzdávají úctu. A pak
out of the sticky mud  přijde večer, děti
with noises like gun-  začnou volat, a bůvoli
shots going off one   vypotácejí se jeden po
after the other, and   druhém z lepivého
they all string across  bahna se hřmotem jako
the gray plain back to  rány z ručnic, a pak
the twinkling village  jdou všichni nazpět
lights.         přes zšedivělou rovinu
             k mihotavým světlům
             vesnice.
Day after day Mowgli   Den po dni vodil     Den co den vyháněl
would lead the      Maugli bůvoly ven do   Mauglí buvoly k
buffaloes out to their  bahnisk, a den po dni  bahnitým jámám a den
wallows, and day after  vídal hřbet Šedého    co den vídal z planiny
day he would see Gray  Bratříka na skále na   na půldruhé míle dál
Brother's back a mile  půl druhé míle od    Šedákův hřbet (to mu
and a half away across  roviny a věděl tedy,   bylo znamením, že se
the plain (so he knew  že se Šir Chan posud   Šér Chán dosud
that Shere Khan had   nevrátil, a den po dni  nevrátil) a den co den
not come back), and   léhal na trávě      léhal na trávě a
day after day he would  naslouchaje šumu okolo  poslouchal vůkol šum a
lie on the grass     sebe a snil o starých  snil o starých časech
listening to the noise  časech v džungli.    v džungli. Za těch
around him, and     Kdyby byl Šir Chan    dlouhých dopolední
dreaming of old days   učinil svou chromou   stačilo, aby Šér Chán
in the jungle. If    tlapou jediný chybný   chromou tlapou špatně
Shere Khan had made a  krok v džunglích okolo  došlápl, a hned by ho
false step with his   Waingungy, byl by jej  Mauglí zaslechl. 
lame paw up in the    Maugli slyšel v těchto  Jednou konečně Šedáka
jungles by the      dlouhých tichých     na stanovišti
Waingunga, Mowgli    jitrech. Konečně  nezahlédl. Zasmál se a
would have heard him   přišel den, kdy     zahnal buvoly do
in those long still   neuzřel Šedého      rokliny u dhákového
mornings. Brother at   Bratříka na ustanovené  stromu, celého
the signal place, and  hlídce, zasmál se a   obsypaného zlatorudými
he laughed and headed  zařídil své bůvoly ke  květy. Šedák tam už
the buffaloes for the  strži u dhkového     seděl, kdejakou
ravine by the dhâk-   stromu, jenž byl celý  štětinu na zádech
tree, which was all   pokryt zlatorudými    naježenou.
covered with golden-   květy. Tam seděl Šedý
red flowers. There sat  Bratřík, každičký
Gray Brother, every   chlup na hřbetě
bristle on his back   zježen.
lifted.
"He has hidden for a   "Ukryl se na celý    "Celý měsíc se
month to throw thee   měsíc, aby tě svedl od  schovával, aby uspal
off thy guard. He    bdělosti, přešel     tvou bdělost. Včera v
crossed the ranges    minulé noci přes     noci překročil s
last night with     hranice s Tabakim a   Tabákím horské hřebeny
Tabaqui, hot-foot on   pustili se přímo po   a hned se pustil po
thy trail," said the   tvé stopě," sděloval   tvé stopě," zasípal
wolf, panting.      vlk oddechuje.      vlk.
Mowgli frowned. "I am  Maugli se zachvěl:    Mauglí se zamračil.
not afraid of Shere   "Nebojím se Šira     "Šér Chána se nebojím,
Khan, but Tabaqui is   Chana, ale Tabaki je   zato Tabákí je všemi
very cunning."      velmi zchytralý."    mastmi mazaný."
"Have no fear," said   "Buď bez obavy," řekl  "Jen žádný strach,"
Gray Brother, licking  Šedý Bratřík, olíznuv  olízl se Šedák. "Za
his lips a little. "I  trochu pysky; "potkal  svítání jsem Tabákího
met Tabaqui in the    jsem Tabakiho z rána.  potkal. Svou moudrost
dawn. Now he is     Teď vypráví svoji    teď rozdává luňákům,
telling all his wisdom  moudrost supům, řekl   ale než jsem mu zlomil
to the kites, but he   ji celou dříve i mně,  vaz, pověděl ji mně.
told me everything    nežli jsem mu zlámal   Šér Chán si chce na
before I broke his    vaz. Šir Chanův plán   tebe dnes večer
back. Shere Khan's    jest čekati na tebe   počíhat u vesnické
plan is to wait for   dnes večer u vesnické  brány --- jen na tebe
thee at the village   brány --- jen na tebe  a na nikoho jiného.
gate this evening --   a na nikoho jiného.   Leží u Vaingangy ve
for thee and for no   Leží nyní ve velké    velké suché rokli."
one else. He is lying  rokli u Waingungy."
up now in the big dry
ravine of the
Waingunga."
"Has he eaten to-day,  "Jedl dnes anebo honí  "Jestlipak se dnes
or does he hunt     na lačný žaludek?"    najedl, nebo loví o
empty?" said Mowgli,   ptal se Maugli,     hladu?" zeptal se
for the answer meant   poněkud napiat, neboť  Mauglí. Odpověď byla
life or death to him.  odpověď znamenala mu   pro něho na smrt
             život či smrt.      důležitá.
"He killed at dawn, --  "Zabíjel dnes z jitra  "Ráno skolil kořist --
a pig -- and he has   --- kance --- a také   - prase --- a taky se
drunk too. Remember,   se napil. Šir Chan    napil. Pamatuj, že se
Shere Khan could never  nedovede se nikdy    Šér Chán nikdy
fast even for the sake  postiti, ani ne pro   nepostí, ani když se
of revenge."       pomstu."         jde pomstít."
"Oh! Fool, fool! What  "Ó, hlupák, hlupák!   "Ach ten hlupák, ten
a cub's cub it is!    Jaké to mláďátko     hlupák! Hotový
Eaten and drunk too,   holátko! Najeden a    jelimánek! Najedl se a
and he thinks that I   napitý ještě k tomu, a  napil, a já mám
shall wait till he has  to si myslí, že     počkat, až se vyspí.
slept! Now, where does  počkám, až se vyspí!   Kdepak vlastně leží?
he lie up? If there   Nuže, kde tedy leží?   Být nás deset, klidně
were but ten of us we  Kdyby nás bylo jen    bychom ho odtamtud
might pull him down as  deset, mohli bychom   odvlekli. Buvoli
he lies. These      jej poraziti jak leží.  zaútočí, až když ho
buffaloes will not    Ale tito bůvoli     zvětří, a já jejich
charge unless they    nepodniknou útoku,    řeč neumím. Jak se mu
wind him, and I cannot  pokud ho nezvětří a já  zezadu dostat na
speak their language.  nedovedu mluviti     stopu, aby ji
Can we get behind his  jejich řečí. Mohli    ucítili?"
track so that they may  bychom snad přijíti za
smell it?"        jeho stopu tak, aby ji
             zvětřili?"
"He swam far down the  "Šir Chan plaval     "Plaval kus po
Waingunga to cut that  dlouho dolů po      Vainganze a tak ji
off," said Gray     Waingunze, aby odřízl  zahladil."
Brother.         svou stopu," řekl Šedý
             Bratřík.
"Tabaqui told him    "To mu poradil Tabaki,  "To mu jistě poradil
that, I know. He would  jistotně. Nikdy by na  Tabákí. Sám by na to
never have thought of  to nebyl přišel sám."  nepřišel." Mauglí stál
it alone." Mowgli    Maugli stál s prstem v  zamyšleně s prstem v
stood with his finger  ústech, přemýšleje.   ústech. "Ani ne půl
in his mouth,       "Velká rokle u   míle odtud ústí do
thinking. "The big    Waingungy. Ta počíná   planiny vaingangská
ravine of the      na pláni sotva půl    velká rokle. Oklikou
Waingunga. That opens  míle odtud. Mohu     přes džungli se dá
out on the plain not   dovésti stádo okolo,   stádo zavést na
half a mile from here.  skrze džungli, k ústí  začátek rokliny a
I can take the herd   rokle a sehnati je pak  odtamtud prohnat
round through the    roklí dolů --- ale pak  cvalem až dolů ---
jungle to the head of  by nám Šir Chan utekl  jenže to by nám tudy
the ravine and then   spodem. Musíme druhý   upláchl. Musíme ji z
sweep down -- but he   konec ucpati. Šedý    této strany uzavřít.
would slink out at the  Bratříku, dovedeš mně  Uměl bys mi, Šedáku,
foot. We must block   rozděliti stádo ve    rozdělit stádo vedví?"
that end. Gray      dví?"
Brother, canst thou
cut the herd in two
for me?"
"Not I, perhaps -- but  "Já snad ne --- ale   "Asi ne --- ale mám
I have brought a wise  přivedl jsem si     tady moudřejšího
helper." Gray Brother  moudrého pomocníka."   pomocníka." Šedák
trotted off and     Šedý Bratřík odklusal  odklusal a zmizel v
dropped into a hole.   a vskočil do jakés    jámě. A tu se před
Then there lifted up a  jámy. Tu zdvihla se   Mauglím z jámy
huge gray head that   odtud velká šedá     vynořila mohutná šedá
Mowgli knew well, and  hlava, kterou Maugli   hlava, tak povědomá, a
the hot air was filled  dobře znal, a horký   v tom vedru se rozlehl
with the most desolate  vzduch rozlehl se    ryk z celé džungle
cry of all the jungle  nejzoufalejším zvukem  nejzlověstnější ---
-- the hunting-howl of  celé džungle ---     poslední lovecké
a wolf at midday.    lovčím vytím vlka za   zavytí vlka.
             poledne.
"Akela! Akela!" said   "Akela! Akela!" zvolal  "Akélo! Akélo!" Mauglí
Mowgli, clapping his   Maugli tleskaje     spráskl ruce. "Hned
hands. "I might have   rukama. "Vždyť jsem   jsem věděl, že na mě
known that thou     věděl, že na mne     nezapomeneš. Máme před
wouldst not forget me.  nezapomeneš! Máme před  sebou kus práce.
We have a big work in  sebou velikou práci.   Rozděl mi, Akélo,
hand. Cut the herd in  Akelo, rozděl mi stádo  stádo vedví. Na jedné
two, Akela. Keep the   ve dví. Drž krávy a   straně nech krávy s
cows and calves     telata pohromadě a    telaty, na druhé býky
together, and the    býky a orné bůvoly    a plužní buvoly."
bulls and the plow-   také pohromadě."
buffaloes by
themselves."
The two wolves ran,   Oba vlci proběhli sem  Jako při čtverylce oba
ladies'-chain fashion,  a tam skrze stádo, jež  vlci zakličkovali ve
in and out of the    frkalo a zdvihlo hlavy  funícím a vzpírajícím
herd, which snorted   a rozdělilo se ve dva  se stádu a rozdělili
and threw up its head  chumáče. V jednom byly  je ve dva houfy. S
and separated into two  bůvolí krávy s telaty  telaty uprostřed stály
clumps. In one the cow- uprostřed, a koukaly a  v jednom houfu krávy,
buffaloes stood, with  kopaly, hotovy --- jen  neklidně hrabaly a z
their calves in the   kdyby se byl který vlk  očí jim sršely blesky.
center, and glared and  zastavil, vrhnouti se  Kdyby vlk jen chvíli
pawed, ready, if a    naň útokem a vydupati  postál, hned by se na
wolf would only stay   z něho život. V druhém  něho vrhly a udupaly
still, to charge down  chumáči byli býci a   ho. V druhém houfu zas
and trample the life   mladí býčkové a frkali  frkali a dupali býci a
out of him. In the    a dupali rovněž; ale   býčci. Při vší
other the bulls and   ač vypadali       mohutnosti nebyli
the young bulls     imposantněji, byli    zdaleka tak
snorted and stampeded;  mnohem méně       nebezpeční, protože
but, though they     nebezpečni, nebyloť   nechránili telata. Ani
looked more imposing,  jim chrániti žádných   šest chlapů by stádo
they were much less   telat. --- Ani šest   tak pěkně nerozdělilo.
dangerous, for they   mužů by nebylo s to
had no calves to     stádo tak pěkně
protect. No six men   rozděliti.
could have divided the
herd so neatly.
"What orders!" panted  "Co dále?" oddechoval  "Co ještě poroučíš!"
Akela. "They are     Akela, "chtějí se opět  Akéla sotva popadal
trying to join again."  spojiti."        dech. "Už zase se
                         pokoušejí srazit v
                         jeden houf."
Mowgli slipped on to   Maugli vyhoupl se na   Mauglí se vyšvihl
Rama's back. "Drive   Ramův hřbet. "Žeň býky  Rámovi na hřbet.
the bulls away to the  na levo, Akelo. Až    "Býčky odežeň, Akélo,
left, Akela. Gray    odejdeme, Šedý      vlevo. A až budeme
Brother, when we are   Bratříku, drž krávy   odtud pryč, ty,
gone hold the cows    pohromadě a vežeň je   Šedáku, drž krávy
together, and drive   do spodního konce    pohromadě a žeň je do
them into the foot of  rokliny."        ústí rokle."
the ravine."
"How far?" said Gray   "Jak hluboko?" ptal se  "Kam až je mám hnát?"
Brother, panting and   Šedý Bratřík,      Šedák měl pěnu u huby
snapping.        oddechuje a chňapaje.  a těžce oddychoval.
"Till the sides are   "Až budou stráně     "Až tam, kde má rokle
higher than Shere Khan  vyšší, nežli může Šir  tak srázné stěny, že z
can jump," shouted    Chan vyskočiti," volal  ní Šér Chán
Mowgli. "Keep them    Maugli. "Drž je tam,   nevyskočí," křikl
there till we come    až přijdeme s hora."   Mauglí. "Krávy tam
down." The bulls swept  Býci dali se do  drž, než se vrátíme."
off as Akela bayed,   běhu, jak Akela     Na Akélovo zaštěkání
and Gray Brother     zaštěkal, a Šedý     buvoli prudce vyrazili
stopped in front of   Bratřík stanul před   a Šedák stanul před
the cows. They charged  kravami. Ty rozběhly   kravami. Rozehnaly se
down on him, and he   se po něm útokem, a   po něm a on před nimi
ran just before them   Šedý Bratřík běžel    utíkal až k ústí
to the foot of the    těsně před nimi k ústí  rokle. Akéla zatím
ravine, as Akela drove  rokle, kdežto Akela   hnal buvoly kus vlevo.
the bulls far to the   hnal býky daleko v
left.          levo.
"Well done! Another   "Výborně provedeno!   "Výborně! Jen co se
charge and they are   Ještě jeden útok a    rozběhnou, nic je
fairly started.     jsou znamenitě      nezadrží. Pozor --- no
Careful, now --     rozběhnuti. Pozor,    tak, pozor, Akélo. Moc
careful, Akela. A snap  Akelo, teď pozor!    po nich nechňapej,
too much, and the    Chňapneš-li jen jednou  nebo se na tebe býci
bulls will charge.    přespříliš, poženou   vrhnou. Hurá! Je to
Hujah! This is wilder  býci útokem! Hujá! Toť  napínavější než hnát
work than driving    divočejší dílo než    obyčejné voly. Že
black-buck. Didst thou  štváti černé kozly!   buvoli umějí takhle
think these creatures  Byl bys si pomyslil,   uhánět, to sis
could move so      že dovedou tahle     nemyslel, viď!" houkl
swiftly?" Mowgli     hovádka tak rychle    Mauglí.
called.         běžet?"
"I have -- have hunted  "Lovíval jsem je ---   "Taky jsem je --- taky
these too in my time,"  také --- své doby ---"  jsem je svého času
gasped Akela in the   hekal Akela ve      honíval," zasípal z
dust. "Shall I turn   sloupech prachu. "Mám  prachu Akéla. "Mám s
them into the jungle?"  je obrátiti do      nimi zahnout do
             džungle?"        džungle?"
"Ay, turn! Swiftly    "Hoj, obrať, obrať je  "Ano, zahni! A honem!
turn them. Rama is mad  rychle! Rama je šílen  Ráma soptí vztekem.
with rage. Oh, if I   vztekem. Oh, kdybych   Kdybych mu tak mohl
could only tell him   mu jen mohl říci, co   povědět, co po něm
what I need of him to-  od něho dnes chci!"   dnes chci."
day!"
The bulls were turned  Býci byli tentokráte   Tentokrát zahnuli býci
to the right this    obráceni na pravo a   vpravo a s praskotem
time, and crashed into  vrhli se s třeskem do  se hnali mlázím. Půl
the standing thicket.  houštiny. Ostatní    míle odtud to od svého
The other herd-     pastýřské děti,     stáda pozorovali
children, watching    dívající se od dobytka  ostatní pasáčci. Co
with the cattle half a  na půl míle daleko,   jim nohy stačily,
mile away, hurried to  rozběhly se do      utíkali do vesnice a
the village as fast as  vesnice, jak rychle   křičeli, že se buvoli
their legs could carry  jen je dovedly nohy   pominuli a utekli.
them, crying that the  donésti a volaly, že
buffaloes had gone mad  se býci splašili a
and run away.      utekli.
But Mowgli's plan was  Leč Maugliho plán byl   Mauglí si to
simple enough. All he  velmi jednoduchý.    pěkně promyslil.
wanted to do was to   Chtěl toliko provésti  Důkladnou oklikou se
make a big circle    veliký kruh vzhůru a   chtěl dostat nahoru na
uphill and get at the  dostati se k počátku   samý začátek rokle a
head of the ravine,   rokle a hnáti pak býky  potom hnát býky po ní,
and then take the    dolů strží a chytiti   až se nakonec Šér Chán
bulls down it and    tak Šir Chana mezi    octne v pasti mezi
catch Shere Khan     býky a krávy, vědělť,  nimi a kravami. Po
between the bulls and  že po jídle a dobrém   důkladném nasycení a
the cows, for he knew  napití nebude Sir Chan  napití, to věděl, se
that after a meal and  nikterak naložen, aby  nedokáže pustit do
a full drink Shere    dobře bojoval anebo   boje ani se vydrápat z
Khan would not be in   šplhal vzhůru po     rokle. Chlácholivým
any condition to fight  úbočích strže.      hlasem spustil teď
or to clamber up the   Chlácholil nyní býky   Mauglí na buvoly.
sides of the ravine.   hlasem a Akela odběhl  Akéla běžel pozadu,
He was soothing the   do zadu kňuče jen tu a  jen párkrát zavrněl,
buffaloes now by     tam, aby popohnal    aby opozdilce
voice, and Akela had   zadní voj. Byl to    popohnal. Běželi
dropped far to the    dlouhý, dlouhý kruh,   sáhodlouhou oklikou,
rear, only whimpering  neboť si nepřáli     nechtěli se dostat
once or twice to hurry  dostati se příliš    příliš blízko k rokli
the rear-guard. It was  blízko k rokli a dáti  a Šér Chána vyplašit.
a long, long circle,   tak Šir Chanovi     Tam, kde začínala
for they did not wish  výstrahu. Konečně    rokle, sehnal pak
to get too near the   zahnul Maugli      Mauglí stádo na
ravine and give Shere  poplašené stádo k ústí  travnatý, strmě se
Khan warning. At last  rokle na travnatý    svažující palouk. Přes
Mowgli rounded up the  palouk, jenž se     vrcholky stromů byl
bewildered herd at the  schyloval příkře dolů  odtamtud výhled na
head of the ravine on  až do samé strže.    planinu. Mauglí si
a grassy patch that    S této výše bylo  však prohlížel stěny
sloped steeply down to  lze viděti přes     rokle. Nemálo ho
the ravine itself.    vrcholky stromů až    potěšilo, že se tyčí
From that height you   dolů do roviny. Ale   téměř kolmo a jsou
could see across the   Maugli prohlížel jen   porostlé jen psím
tops of the trees down  úbočí rokle a viděl s  vínem a břečťanem,
to the plain below:   velkým uspokojením, že  takže po nich tygr při
but what Mowgli looked  se oba svahy zdvihaly  útěku sklouzne.
at was the sides of   téměř kolmo vzhůru a
the ravine, and he saw  že divoká réva a
with a great deal of   plazivé rostliny,
satisfaction that they  visící po nich,
ran nearly straight up  neposkytovaly nikterak
and down, and the    možnost, aby se jich
vines and creepers    zachytila noha tygra,
that hung over them   chtějícího snad
would give no foothold  prchnouti touto
to a tiger who wanted  cestou.
to get out.
"Let them breathe,    "Dej jim oddechnout,   "Nech je, Akélo,
Akela," he said,     Akelo," volal Maugli   vydechnout." Mauglí
holding up his hand.   zdvihaje ruku. "Ještě  zdvihl ruku. "Ještě ho
"They have not winded  jej nezvětřili. Dej   nezvětřili. Nech je
him yet. Let them    jim oddechnout. Musím  vydechnout. Povím Šér
breathe. I must tell   říci Širu Chanovi, kdo  Chánovi, kdo tu je.
Shere Khan who comes.  přichází. Máme jej v   Máme ho v pasti."
We have him in the    pasti."
trap."
He put his hands to   Přiložil dlaně k ústům  Přiložil ruce k ústům
his mouth and shouted  a zavolal dolů      a houkl do rokle ---
down the ravine, -- it  roklinou. Bylo to,    znělo to skoro jako
was almost like     jako byste volali    houkání do tunelu ---
shouting down a     tunelem --- a ozvěna   a ozvěnou se nesl jeho
tunnel, -- and the    rozléhala se od skály  hlas od skály ke
echoes jumped from    ke skále.        skále.
rock to rock.
After a long time    Po hezké chvíli ozvalo  Teprve za dlouhou
there came back the   se protáhlé, ospalé   chvíli se ozvalo
drawling, sleepy snarl  vrčení nasyceného    táhlé, ospalé zavrčení
of a full-fed tiger   tygra právě       právě procitlého
just awakened.      probuzeného ze spánku.  sytého tygra.
"Who calls?" said    "Kdo volá?" ptal se   "Kdo volá?" ozval se
Shere Khan, and a    Šir Chan, a nádherný   Šér Chán a z rokle s
splendid peacock     páv vylétl s křikem z  vřískotem vylétl
fluttered up out of   rokle.          nádherný páv.
the ravine,
screeching.
"I, Mowgli. Cattle-   "Já, Maugli! Ty     "Já, Mauglí. Zloději
thief, it is time to   zloději dobytka, jest  dobytka, nejvyšší čas,
come to the Council   čas, abychom šli na   aby ses dostal na
Rock! Down -- hurry   poradní skálu! Dolů --  Poradní skálu. Jen
them down, Akela.    - sežeň je honem dolů,  dolů, Akélo --- žeň
Down, Rama, down!"    Akelo! Dolů, Ramo,    honem dolů! Dolů,
             dolů!"          Rámo, dolů!"
The herd paused for an  Stádo stanulo okamžik  Na pokraji svahu stádo
instant at the edge of  na pokraji svahu, ale  zaváhalo, ale rázným
the slope, but Akela   Akela zavolal plným   mlasknutím dal Akéla
gave tongue in the    lovčím vytím, a býci   povel k lovu. Jako
full hunting-yell, and  vypadli ku předu jeden  parníky v peřejích
they pitched over one  za druhým zrovna tak,  hnali se buvoli o
after the other just   jako létnou parníky   překot, až se kolem
as steamers shoot    peřejemi, metajíce    nich rozletoval písek
rapids, the sand and   okolo sebe písek a    a štěrk. Běželi
stones spurting up    kamení. Jednou      nezadržitelně vpřed,
round them. Once     rozběhnuti, nebyli    ještě nebyli na dně
started, there was no  více k obrácení, a    rokliny, a tu Ráma
chance of stopping,   nežli ještě byli     zvětřil Šér Chána a
and before they were   opravdu v ložisku    zabučel.
fairly in the bed of   rokle, zvětřil Rama
the ravine Rama winded  Šira Chana a zabučel.
Shere Khan and
bellowed.
"Ha! Ha!" said Mowgli,  "Ha, ha!" řekl Maugli  Na hřbetě se mu
on his back. "Now thou  na jeho hřbetě. "Teď   zachechtal Mauglí:
knowest!" and the    tedy víš, co chci!" A  "Tak už víš!" Hotová
torrent of black     příval černých rohů,   peřej černých rohů,
horns, foaming      pěnících nosů a     zpěněných tlam a
muzzles, and staring   vypoulených očí řítil  vytřeštěných očí se
eyes whirled down the  se dolů roklí jako    řítila roklí jako
ravine like boulders   lavina balvanů v době  balvany unášené
in flood-time; the    povodní. Slabší bůvoli  povodní. Mladší
weaker buffaloes being  byli vytištěni a     buvoli, odstrčeni až k
shouldered out to the  vyzdviženi vzhůru na   stěnám rokle, se
sides of the ravine   boky roviny, kde si   prodírali břečťanem.
where they tore     razili cestu révovím.  Znali svůj úkol ---
through the creepers.  Věděli, jaký úkol je   strašný buvolí útok,
They knew what the    čekal --- hrozný útok  před nímž ani tygr
business was before   bůvolího stáda, vůči   neobstojí. Šér Chán
them -- the terrible   němuž nemůže si     zaslechl hřmění jejich
charge of the buffalo-  troufati žádný tygr,   kopyt, vstal, motal se
herd, against which no  že obstojí. Šir  po rokli a po obou
tiger can hope to    Chan slyšel hřmění    stranách slídil, kudy
stand. Shere Khan    jejich kopyt, sebral   by utekl, ale kolmo
heard the thunder of   se a potácel se dolů   nad ním se tyčily
their hoofs, picked   roklí, hledě se strany  stěny rokle. Obtížen
himself up, and     na stranu po nějaké   jídlem a pitím
lumbered down the    cestě, kudy by prchl.  plahočil se dál,
ravine, looking from   Ale úbočí rokle byla   všechno mu bylo
side to side for some  rovná a příkrá a tak   milejší než boj. Se
way of escape, but the  musil běžeti rovně v   šplícháním se stádo
walls of the ravine   před, těžký a sytý    přehnalo tůňkou, ze
were straight, and he  obědem a nápojem,    které se zrovna zvedl,
had to keep on, heavy  hotov raději       a bučelo, až se to v
with his dinner and   podniknouti cokoliv,   úzkém žlebu rozléhalo.
his drink, willing to  nežli by bojoval. ---  Mauglí zaslechl další
do anything rather    Stádo sebou šplýchlo   zabučení v ústí rokle.
than fight. The herd   skrze louži, kterou   Šér Chán se otočil,
splashed through the   právě opustil, bučíc,  věděl totiž, že v
pool he had just left,  až se to těsnou roklí  krajním případě bude
bellowing till the    rozléhalo. Maugli    lépe utkat se s býky
narrow cut rang.     slyšel od konce     než kravami, které
Mowgli heard an     rokliny odpovídající   mají u sebe telata. A
answering bellow from  bučení a viděl, jak se  tu Ráma zakopl,
the foot of the     Šir Chan obrací ---   klopýtl a cosi měkkého
ravine, saw Shere Khan  vědělť tygr, že dojde-  zašlápl. Tlačen zezadu
turn (the tiger knew   li k nejhoršímu, bylo  ostatními býky vší
if the worse came to   lépe čeliti býkům    silou vrazil do
the worst it was     nežli kravám s telaty.  druhého stáda, až se
better to meet the    A pak Rama zakopl,    tím prudkým nárazem
bulls than the cows   klopýtl a znovu běžel  octli slabší buvoli
with their calves),   --- přes cosi měkkého,  nad zemí. Po náporu se
and then Rama tripped,  a pak, maje ostatní   obě stáda s velkým
stumbled, and went on  býky v patách, vpadl   trkáním, kopáním a
again over something   přímo do druhého     funěním octla na
soft, and, with the   stáda, slabší býci    planině. V pravou
bulls at his heels,   byli nárazem této    chvíli slezl Mauglí z
crashed full into the  srážky nadobro      Rámova hřbetu a vpravo
other herd, while the  vyzdviženi se země, a  i vlevo se rozháněl
weaker buffaloes were  obě stáda byla      holí.
lifted clean off their  prudkostí útoku
feet by the shock of   vyražena z rokliny na
the meeting. That    rovinu, bučíce,
charge carried both   dupajíce a funíce.
herds out into the    Maugli vyčkal
plain, goring and    příhodnou chvíli a
stamping and snorting.  svezl se pak s Ramovy
Mowgli watched his    šíje, tluka okolo sebe
time, and slipped off  v pravo i v levo svou
Rama's neck, laying   holí.
about him right and
left with his stick.
"Quick, Akela! Break   "Rychle, Akelo! Rozděl  "Honem, Akélo!
them up. Scatter them,  je a rozptyl! Rozežeň  Roztrhni je. Rozežeň
or they will be     je, nebo se pustí mezi  je, nebo se pustí do
fighting one another.  sebou do rvačky.     sebe. Žeň je odtud.
Drive them away,     Odežeň je, Akelo! Hai,  Akélo! Hej, Rámo! Hej,
Akela. Hai, Rama! Hai!  Ramo! Hai! hai! hai!   hej, hej, děťátka.
hai! hai! my children.  moje děti. Pomalu již,  Pomalu, pomalu. Už je
Softly now, softly! It  pomalu! Už je po všem!  po tom."
is all over."
Akela and Gray Brother  Akela a Šedý Bratřík   Akéla s Šedákem
ran to and fro nipping  běhali sem a tam,    pobíhali sem a tam a
the buffaloes' legs,   chňapajíce bůvolům po  chňapali buvolům po
and though the herd   nohách, a ačkoliv se   nohách. Stádo se sice
wheeled once to charge  jednu chvíli stádo    znovu stáčelo a
up the ravine again,   stočilo, chtějíc znovu  rozbíhalo k rokli, ale
Mowgli managed to turn  útočiti nahoru skrze   Mauglímu se podařilo
Rama, and the others   rokli, podařilo se    Rámu obrátit. Ostatní
followed him to the   Mauglimu obrátiti Ramu  buvoli se pak ubírali
wallows.         a ostatní následovali  za ním k jámám.
             za ním do bahnisk, kde
             se denně provalovali.
Shere Khan needed no   Šir Chan neměl opravdu  Po Šér Chánovi už
more trampling. He was  zapotřebí dalšího    nikdo dupat nemusel.
dead, and the kites   dupání. Byl mrtev a   Bylo po něm, houfem se
were coming for him   supové slétali se již  k němu slétali luňáci.
already.         k němu.
"Brothers, that was a  "Bratři, to byla psí   "Byla to psí smrt,
dog's death," said    smrt!" řekl Maugli,   bratři," řekl Mauglí a
Mowgli, feeling for   sáhaje po noži, který  sáhl po tesáku; co žil
the knife he always   teď, co žil mezi     mezi lidmi, nosil ho
carried in a sheath   lidmi, nosil neustále  stále v pochvě na
round his neck now    v pochvě okolo krku.   krku. "Stejně by se
that he lived with    "Ale nebyl by vůbec   nebyl bránil. Valá!
men. "But he would    ani bojoval. --- Jeho  Pěkně se bude jeho
never have shown     kůže bude velmi pěkně  kůže vyjímat na
fight. His hide will   vypadati u poradní    Poradní skále. Dáme se
look well on the     skály. Musíme se     do toho ráz na ráz."
Council Rock. We must  rychle pustiti do
get to work swiftly."  díla."
A boy trained among   Chlapci, vyrostlému   Stáhnout bez cizí
men would never have   mezi lidmi, bylo by se  pomoci desítistopého
dreamed of skinning a  ani nezazdálo, aby    tygra, to by chlapce
ten-foot tiger alone,  samoten stáhl tygra   vyrostlého mezi lidmi
but Mowgli knew better  dlouhého deset stop.   ve snu nenapadlo. Líp
than any one else how  Ale Maugli věděl lépe  než kdo jiný však
an animal's skin is   než kdokoliv jiný, jak  Mauglí o šelmách
fitted on, and how it  je zvířecí kůže     věděl, jak jim kde
can be taken off. But  přirostlá a jak je    kůže přiléhá a jak se
it was hard work, and  možno ji odděliti. Ale  dá stáhnout. Stejně to
Mowgli slashed and    byla to krutá práce a  byla dřina. Celou
tore and grunted for   Maugli páral a trhal a  hodinu Mauglí sekal a
an hour, while the    bručel dobrou hodinu,  škubal a bručeI. Vlci
wolves lolled out    a vlci vyplazovali    vedle něho seděli s
their tongues, or came  jazyky anebo přišli   vyplazenými jazyky, a
forward and tugged as  chvílemi a pomáhali   když jim pokynul,
he ordered them.     tahat, jak jim      pomáhali mu rvát kůži.
             nařídil.
Presently a hand fell  Náhle položila se mu   Tu mu někdo
on his shoulder, and   na rameno čísi ruka, a  sáhl na rameno. Zdvihl
looking up he saw    vzhlédnuv, uzřel     hlavu, byl to Baldév s
Buldeo with the Tower  Maugli Buldea s jeho   puškou. Od dětí se
musket. The children   mušketou. Děti      celá vesnice dověděla,
had told the village   vyprávěly ve vesnici o  že se buvoli splašili.
about the buffalo    bůvolím úprku a Buldeo  Baldév se hned zlostně
stampede, and Buldeo   vyšel hněvně, jen aby  vypravil potrestat
went out angrily, only  mohl pokárati      Mauglího za to, že si
too anxious to correct  Maugliho, že nedal na  nehledí stáda. Jak
Mowgli for not taking  stádo lépe pozor. ---  vlci zmerčili člověka,
better care of the    Oba vlci skryli se s   hned zalezli.
herd. The wolves     dohledu, jakmile jej
dropped out of sight   shlédli přicházeti.
as soon as they saw
the man coming.
"What is this folly?"  "Co je to za       "Pěkná hloupost!"
said Buldeo, angrily.  bláznovství?" řekl    utrhl se na něho
"To think that thou   Buldeo hněvivě. "Jak   Baldév. "Ty si myslíš,
canst skin a tiger!   ti může napadnouti, že  že stáhneš tygra.
Where did the      dovedeš stáhnouti    Kdepak ho buvoli
buffaloes kill him? It  tygra! --- Kdepak jej  zabili? A on je to
is the Lame Tiger,    bůvoli zabili? A věru,  Chromý tygr, na jeho
too, and there is a   to je chromý Tygr, na  hlavu vypsali odměnu
hundred rupees on his  jehož hlavu je      sto rupií. Že jsi
head. Well, well, we   vysazeno sto rupií!   nechal stádo utéct,
will overlook thy    Dobrá, dobrá,      nad tím přimhouříme
letting the herd run   přehlédneme, žes     oko, a až tu kůži
off, and perhaps I    nechal stádo utéci, a  zanesu do Khanhíváry,
will give thee one of  snad ti dám jednu    možná že ti z odměny
the rupees of the    rupii z odměny, až    dám taky rupii." 
reward when I have    donesu kůži do      Z opasku vylovil
taken the skin to    Khanhiwary." A   křemen s ocílkou a
Khanhiwara." He     Buldeo hrabal ve svém  shýbl se, že Šér
fumbled in his waist-  pasu po pazourku a    Chánovi spálí vousy.
cloth for flint and   ocilce a usedl, aby   Domorodí lovci pokaždé
steel, and stooped    Širu Chanovi opálil   tygrovi vousy spálí,
down to singe Shere   vousy. Skoro všichni   aby je nechodil
Khan's whiskers. Most  domorodí lovci opalují  strašit. Mauglí zrovna
native hunters singe a  tygru vousy, aby     stahoval přední
tiger's whiskers to   znemožnili jeho duchu,  pracku. Jen tak pro
prevent his ghost    by je nestrašil.     sebe zahučel:
haunting them.
"Hum!" said Mowgli,   "Hum!" řekl Maugli,    "Chmchm! Tak ty
half to himself as he  napolo sám k sobě,    odneseš kůži za odměnu
ripped back the skin   stahuje kůži s jedné   do Khanhíváry a dáš mi
of a fore paw. "So    přední tlapy. "Ty tedy  možná rupii. Tak mě
thou wilt take the    chceš donésti kůži do  napadá, že se mi ta
hide to Khanhiwara for  Khanhiwary pro odměnu  kůže bude na něco
the reward, and     a dáti mi snad jednu   hodit. Jářku, staříku,
perhaps give me one   rupii? Nu, v mé mysli  pryč s tím ohněm."
rupee? Now it is in my  jest, že potřebuji
mind that I need the   tuhle kůži ke svým
skin for my own use.   vlastním účelům. ---
Heh! old man, take    He! starý muži, jdi
away that fire!"     pryč s tím ohněm!"
"What talk is this to  "Co je to za řeč k    "Takhle se mluví s
the chief hunter of   vrchnímu lovci      vrchním vesnickým
the village? Thy luck  vesnice? Tvoje štěstí  myslivcem? Ke kořisti
and the stupidity of   a pitomost tvých     ti dopomohla šťastná
thy buffaloes have    bůvolů pomohly ti k   náhoda a hloupost
helped thee to this   tomuto lovu. Tygr se   buvolů. Tygr byl
kill. The tiger has   zrovna nažral, jinak   nasycený, jinak by byl
just fed, or he would  by byl již dvacet mil  dávno v prachu. Ani
have gone twenty miles  daleko. Nedovedeš jej  pořádně stáhnout ho
by this time. Thou    ani pořádně stáhnouti,  neumíš, ty spratku
canst not even skin   malý žebrácký spratku,  mizerný, namoutě, a
him properly, little   a věru, mně, Buldeovi,  já, Baldév, mu ani
beggar-brat, and     si dovolíš říci, abych  vousy spálit nesmím.
forsooth I, Buldeo,   mu nespaloval vousy.   Ani án z té odměny
must be told not to   Maugli, nedám ti ani   nedostaneš, zato tě,
singe his whiskers.   jediné anna z odměny,  Mauglí, nemine pořádný
Mowgli, I will not    ale jen důkladný     výprask. Nech tu
give thee one anna of  výprask. Jdi pryč od   mršinu být."
the reward, but only a  zdechliny."
very big beating.
Leave the carcass!"
"By the Bull that    "U vola, jenž mne    Mauglí se potýkal s
bought me," said     vykoupil," řekl     plecí. "Při býku,
Mowgli, who was trying  Maugli, snaže se tygru  který mě vykoupil,
to get at the      dostati za lopatku,   copak s tím starým
shoulder, "must I stay  "což tu musím státi a  opičákem proklábosím
babbling to an old ape  žvaniti celý den s    celé dopoledne? Sem,
all noon? Here, Akela,  touhle starou opicí?   Akélo, ten chlap mi
this man plagues me."  Sem, Akelo, ten muž mi  nedá pokoj."
             překáží!"
Buldeo, who was still  Buldeo, sklánějící se  Najednou se Baldév, až
stooping over Shere   posud nad Šir Chanovou  dosud sehnutý nad
Khan's head, found    hlavou, shledal se    tygrovou hlavou,
himself sprawling on   náhle natažena na    svalil do trávy a na
the grass, with a gray  trávě, šedý vlk stál   sobě měl stát šedého
wolf standing over    nad ním, a Maugli    vlka. Mauglí si klidně
him, while Mowgli went  pokračoval klidně ve   stahoval tygra, jako
on skinning as though  své práci, jako by byl  by byl v celé Indii
he were alone in all   naprosto sám v celé   sám a sám.
India.          Indii.
"Ye-es," he said,    "A-no!" mumlal Maugli  "Á-no," procedil přes
between his teeth.    mezi zuby. "Máš úplně  zuby. "Máš pravdu,
"Thou art altogether   pravdu, Buldeo. Nedáš  Baldéve. Z té odměny
right, Buldeo. Thou   mi ani jediné anna z   mi nedáš ani án. Mezi
wilt never give me one  odměny. Jest stará    Chromým tygrem a mnou
anna of the reward.   válka mezi mnou a    trval boj --- a to
There is an old war   tímto chromým tygrem -  velmi dlouho --- a já
between this lame    -- velmi stará válka,  jsem vyhrál."
tiger and myself -- a  a já jsem ji teď
very old war, and -- I  vyhrál."
have won."
To do Buldeo justice,  Abychom byli k      Nekřivděme Baldévovi.
if he had been ten    Buldeovi spravedlivi,  Být o deset let mladší
years younger he would  byl by se odvážil v   a potkat Akélu v lese,
have taken his chance  zápas s Akelou, kdyby  však on by se do něho
with Akela had he met  byl o deset let mladší  obul. Jenže vlk, na
the wolf in the woods,  a kdyby jej byl potkal  slovo poslušný
but a wolf who obeyed  v lese; ale vlk, jenž  chlapce, který sám
the orders of this boy  poslouchal rozkazu    bojuje s lidožroutským
who had private wars   chlapce, který měl    tygrem, to není
with man-eating tigers  svoji soukromou válku  obyčejná šelma. Vězí v
was not a common     s tygrem-lidojedem,   tom kouzla, zlověstné
animal. It was      nebyl obyčejným     čáry, usoudil Baldév a
sorcery, magic of the  zvířetem. Tohle bylo   přemýšlel, jestlipak
worst kind, thought   čarodějství, magie    ho zachrání amulet, co
Buldeo, and he      nejhoršího druhu,    má pověšený na krku.
wondered whether the   myslil si Buldeo a    Ležel bez pohnutí a
amulet round his neck  přemýšlel, zdali     každou chvíli se
would protect him. He  amulet, jejž měl     nadál, že se i Mauglí
lay as still as still,  zavěšený okolo krku,   promění v tygra.
expecting every minute  jej ochrání. --- Ležel
to see Mowgli turn    jak jen dovedl
into a tiger, too.    nejtišeji, čekaje
             každé chvíle, že uzří
             Maugliho, jak se
             rovněž mění v tygra.
"Maharaj! Great King,"  "Maharadži! Veliký    "Mahárádžo! Mocný
he said at last, in a  Králi!" ozval se     králi," hlesl
husky whisper.      Buldeo na konec     chraplavě.
             sípavým šeptem.
"Yes," said Mowgli,   "Ano!" odvětil Maugli,  "Copak?" Mauglí se po
without turning his   aniž by se ohlédl, ale  něm ani neohlédl. Bylo
head, chuckling a    směje se pod kůží.    mu do smíchu.
little.
"I am an old man. I   "Jsem starý muž.     "Jsem stařec. Nevěděl
did not know that thou  Nevěděl jsem, že jsi   jsem, že jsi něco víc
wast anything more    něčím více než hochem-  než pasáček. Mohu
than a herd-boy. May I  pasákem. Mohu vstáti a  vstát a odejít, nebo
rise up and go away,   odejíti anebo mne tvůj  mě tvůj služebník
Or will thy servant   sluha roztrhá na     rozsápe?"
tear me to pieces?"   kusy?"
"Go, and peace go with  "Jdi, a pokoj jdi s   "Jdi v pokoji. Ale
thee. Only, another   tebou. Jenom se     podruhé se mi nepleť
time do not meddle    podruhé nemíchej do mé  do lovu. Pusť ho,
with my game. Let him  hry. Pusť jej, Akelo!"  Akélo."
go, Akela."
Buldeo hobbled away to  Buldeo belhal se k    Ze všech sil pajdal
the village as fast as  vesnici jak       Baldév do vesnice a
he could, looking back  nejrychleji mohl,    pořád se přes rameno
over his shoulder in   ohlížeje se přes     ohlížel, jestli se
case Mowgli should    rameno, zdali se     snad Mauglí nepromění
change into something  Maugli nepromění v    v něco hrůzostrašného.
terrible. When he got  něco strašného. Když   Ve vesnici pak
to the village he told  přišel do vesnice,    vyprávěl báchorku o
a tale of magic and   vyprávěl povídku o    tajemných kouzlech a
enchantment and     magii a kouzlech a    čárech, až nad tím
sorcery that made the  čarách, po níž kněz   kněz zvážněl.
priest look very     vyhlížel velice vážně.
grave.
Mowgli went on with   Maugli pokračoval ve   Mauglí se nehnul od
his work, but it was   svém díle, ale byl již  práce, ale s pomocí
nearly twilight before  skoro soumrak, nežli s  vlků měl velikou
he and the wolves had  pomocí svých vlků    strakatou kůži nadobro
drawn the great gay   strhal velkou krásnou  staženu teprve za
skin clear of the    kůži čistě s mohutného  soumraku.
body.          tygrova těla.
"Now we must hide this  "Teď musíme tohle    "Kůži schováme a
and take the buffaloes  ukrýti a vzíti bůvoly  buvoly zaženeme domů.
home! Help me to herd  domů! Pomoz mi je    Pomoz mi je, Akélo,
them, Akela."      sehnati, Akelo!"     sehnat."
The herd rounded up in  Stádo shromáždilo se v  Stádo se v mlžném
the misty twilight,   mlhavém šeru, a když s  soumraku zhoufovalo.
and when they got near  ním přišli k vesnici,  Když se pak octli
the village Mowgli saw  viděl Maugli světla a  poblíž vesnice, Mauglí
lights, and heard the  slyšel mušle a bubny v  si všiml, že všude
conches and bells in   chrámu troubiti a    svítí světla a v
the temple blowing and  bubnovati. Polovic    chrámu vytrubují na
banging. Half the    vesnice snad naň     mušle a vyzvánějí na
village seemed to be   čekalo u brány. "To   zvonky. U brány na
waiting for him by the  proto, že jsem zabil   něho čekalo půl
gate. "That is because  Šira Chana," řekl si   vesnice. "To proto, že
I have killed Shere   Maugli. Ale déšť     jsem zabil Šér Chána,"
Khan," he said to    kamení zahvízdl mu    pomyslíl si. Ale vtom
himself; but a shower  okolo uší a vesničané  mu kolem hlavy
of stones whistled    hulákali:        zasvištěly kameny a
about his ears, and   "Čarodějníku! Vlčí    vesničané spustili
the villagers shouted:  spratku! Džunglí     řev: "Kouzelníku! Vlčí
"Sorcerer! Wolf's    démone! Jdi pryč! Kliď  spratku! Ďáble z
brat! Jungle-demon! Go  se rychle odtud, nebo  džungle! Táhni! Táhni
away! Get hence     tě kněz obrátí znovu   odtud, nebo tě kněz
quickly, or the priest  ve vlka. --- Střel,   znovu promění ve vlka.
will turn thee into a  Buldeo, střel!"     Vystřel, Baldéve,.
wolf again. Shoot,                vystřel."
Buldeo, shoot!"
The old Tower musket   Stará mušketa hřmotně  Ze staré flinty to
went off with a bang,  spustila a mladý býk   bouchlo a hned zabučel
and a young buffalo   zabučel bolestí.     bolestí nějaký mladý
bellowed in pain.                 buvol.
"More sorcery!"     "Zase kouzla!" volali  "Zase kouzla!" zařvali
shouted the villagers.  vesničané, "umí     vesničané. "Sráží
"He can turn bullets.  obracet koule. Buldeo,  kulky stranou.
Buldeo, that was thy   to byl tvůj bůvol!"   Baldéve, to byl tvůj
buffalo."                     buvol."
"Now what is this?"   "No, co je tohle?"    "Co to?" žasl Mauglí
said Mowgli,       řekl Maugli udiven,   nad novým lijákem
bewildered, as the    když kamení pršelo    kamenů.
stones flew thicker.   hustěji.
"They are not unlike   "Neliší se příliš od   Akéla se klidně
the Pack, these     Smečky, tihle tvoji   posadil a řekl: "Tvoji
brothers of thine,"   bratří," řekl Akela,   bratři jsou povedená
said Akela, sitting   usedaje klidně. "Mám v  smečka. Ty kulky podle
down composedly. "It   hlavě, že jestliže    mě mají ten smysl, že
is in my head that, if  koule něco znamenají,  tě odtud vyhánějí."
bullets mean anything,  chtějí tě vyhnati od
they would cast thee   sebe."
out."
"Wolf! Wolf's cub! Go  "Vlku! Vlčí mládě! Jdi  "Vlku! Vlče! Kliď se!"
away!" shouted the    pryč!" volal kněz,    houkl kněz a
priest, waving a sprig  mávaje prutem z     zašermoval větvičkou
of the sacred tulsi   posvátné rostliny    posvátného tulsí.
plant.          tulsi.
"Again? Last time it   "Zase? Posledně to    "Tak už zas? Posledně
was because I was a   bylo, protože jsem byl  to bylo, protože jsem
man. This time it is   člověkem. Tentokráte   člověk. Tentokrát,
because I am a wolf.   to je, protože jsem   protože jsem vlk.
Let us go, Akela."    vlkem. Pojďme, Akelo!"  Pojďme, Akélo."
A woman -- it was    Žena --- byla to     Nějaká žena --- byla
Messua -- ran across   Messua --- běžela sem  to Mésúa --- přiběhla
to the herd, and     ke stádu, volajíc:    až k stádu a
cried: "Oh, my son, my  "Oh, můj synu, můj    zakvílela: "Ach synu,
son! They say thou art  synu! Říkají, že jsi   synu můj! Jsi prý
a sorcerer who can    čarodějník, jenž se   kouzelník, který se
turn himself into a   dovede proměniti v    proměňuje v šelmu. Já
beast at will. I do   které zvíře chce.    tomu nevěřím. Ale
not believe, but go   Nevěřím tomu, ale jdi  odejdi, nebo tě
away or they will kill  odtud, nebo tě zabijí.  zabijí. Baldév o tobě
thee. Buldeo says thou  Buldeo říká, že jsi   tvrdí, že jsi čaroděj,
art a wizard, but I   čarodějník, ale já    ale já vím, že jsi
know thou hast avenged  vím, žes jen pomstil   pomstil Náthúovu
Nathoo's death."     Nathuovu smrt."     smrt."
"Come back, Messua!"   "Pojď nazpět, Messuo,"  "Vrať se, Mésúo!"
shouted the crowd.    volal dav, "pojď     křikl dav. "Vrať se,
"Come back, or we will  nazpět, anebo tě     nebo tě ukamenujeme."
stone thee."       budeme kamenovat."
Mowgli laughed a     Maugli se zasmál     Zlým úsmčvem se
little short ugly    krátkým, ošklivým    Mauglímu zkřivil
laugh, for a stone had  smíchem, neboť jej    obličej, jeden kámen
hit him in the mouth.  kámen udeřil do úst.   ho totiž uhodil do
"Run back, Messua.    "Běž nazpět,    úst. "Běž zpátky,
This is one of the    Messuo. Je to jen    Mésúo. Takové hloupé
foolish tales they    jedna z hloupých     báchorky si za
tell under the big    povídaček, které     soumraku vyprávějí pod
tree at dusk. I have   vypravují večer u    velkým stromem. Aspoň
at least paid for thy  velkého stromu. Ale   syna jsem ti pomstil.
son's life. Farewell;  zaplatil jsem aspoň za  Buď zdráva. Běž honem.
and run quickly, for I  život tvého synka. Měj  Pustím na ně stádo, to
shall send the herd in  se dobře. A běž     poletí rychleji než
more swiftly than    rychle, neboť pošlu   jejich cihly. Nejsem
their brickbats. I am  stádo domů trochu    čaroděj, Mésúo. Buď
no wizard, Messua.    rychleji nežli bude   zdráva!"
Farewell!        zdrávo těmto cihlovým
             netopýrům. Nejsem
             kouzelníkem, Messuo.
             Měj se dobře."
"Now, once more,     "A teď ještě       "Tak ještě jednou,
Akela," he cried.    naposledy, Akelo!    Akélo," křikl.
"Bring the herd."    Zažeň stádo domů."    "Popožeň stádo."
The buffaloes were    Bůvoli chvátali sami,  Buvoli už stejně
anxious enough to get  aby se dostali do    toužili zpátky do
to the village. They   vesnice, a neměli ani  vesnice. Akélovo
hardly needed Akela's  potřebí Akelova     zavytí jim dodalo.
yell, but charged    zavytí. Teď ale pádili  Jako smršť prolétli
through the gate like  branou jako vichr,    bránou, až lidé
a whirlwind,       rozhánějíce dav v    uskakovali vpravo i
scattering the crowd   pravo a v levo.     vlevo.
right and left.
"Keep count!" shouted  "Spočítejte si je!"   "Spočítejte si je!"
Mowgli, scornfully.   volal Maugli s hněvným  houkl opovržlivě
"It may be that I have  posměchem. "Snad jsem  Mauglí. "Třeba jsem
stolen one of them.   některého ukradl.    vám některého buvola
Keep count, for I will  Spočítejte si je     ukradl. Dobře si je
do your herding no    dobře, neboť vám jich  spočítejte, já už vám
more. Fare you well,   nebudu více pásti.    pást nebudu. Buďte
children of men, and   Mějte se dobře, lidské  zdrávi, lidští
thank Messua that I do  děti, a poděkujte    tvorové, a poděkujte
not come in with my   Messue, že nejdu se   Mésúi za to, že na vás
wolves and hunt you up  svými vlky a neproženu  nepůjdu s vlky a
and down your street."  vás sem a tam skrze   neproženu vás po
             vaši ulici."       návsi."
He turned on his heel  Obrátil se na patě a   Rázem se otočil a
and walked away with   odcházel s Vlkem     odešel s Vlkem
the Lone Wolf; and as  Samotářem; a když    samotářem. Hleděl na
he looked up at the   pohlédl vzhůru ke    hvězdy a bylo mu
stars he felt happy.   hvězdám, cítil se    blaze. "Akélo, už
"No more sleeping in   šťastným.      nebudu spát v pasti.
traps for me, Akela.   "Nebude mi více spáti  Seberme Šér Chánovu
Let us get Shere     v pastech, Akelo.    kůži a odejděme.
Khan's skin and go    Vezměme si Šir Chanovu  Kdepak, vesnici
away. No; we will not  kůži a pojďme. Ne,    neublížíme, Mésúa na
hurt the village, for  neublížíme vesnici,   mě byla hodná."
Messua was kind to    neboť Messua byla ke
me."           mně laskava."
When the moon rose    Když měsíc vyšel nad   Nad planinou vyšel
over the plain, making  planinu, až vypadala   měsíc, byla mléčně
it look all milky, the  celá jakoby polita    bílá, a tu zahlédli
horrified villagers   mlékem, viděli      vylekaní vesničané
saw Mowgli, with two   vyděšení vesničané    Mauglího, jak s rancem
wolves at his heels   Maugliho se dvěma vlky  na hlavě, v patách
and a bundle on his   u nohou a rancem na   sledován dvěma vlky,
head, trotting across  hlavě klusati rovinou  uhání rázným
at the steady wolf's   klidným vlčím klusem,  sedmimílovým vlčím
trot that eats up the  jenž polyká míle jako  cvalem. Ještě ryčněji
long miles like fire.  oheň trávu. A bili do  rozklinkali chrámové
Then they banged the   chrámových bubínků a   zvonky a zaduli do
temple bells and blew  foukali do mušlí jako  mušlí. Mésúa se
the conches louder    nikdy před tím; a    rozplakala. Své
than ever; and Messua  Messua plakala a     dobrodružství v
cried, and Buldeo    Buldeo soukal a     džungli Baldév
embroidered the story  šperkoval vypravování  všemožně vyšperkoval,
of his adventures in   o své příhodě v     až nakonec tvrdil, že
the jungle, till he   džungli, až na konec   Akéla stál na zadních
ended by saying that   tvrdil, že Akela stál  nohách a mluvil
Akela stood up on his  na zadních nohách a   lidským hlasem.
hind legs and talked   mluvil jako člověk,
like a man.
The moon was just    Měsíc právě zacházel,  Na kopec, kde byla
going down when Mowgli  když Maugli a oba vlci  Poradní skála, došel
and the two wolves    došli k pahorku     Mauglí s oběma vlky,
came to the hill of   Poradní Skály a     zrovna když měsíc
the Council Rock, and  zastavili se u jeskyně  zapadal. Nejprve se
they stopped at Mother  Matky Vlčice.      zastavili ve sluji
Wolf's cave.                   mámy Vlčice.
"They have cast me out  "Vyhnali mne z lidské  "Vyhnali mě, mámo, z
from the Man Pack,    smečky, matko," volal  lidské smečky," houkl
Mother," shouted     Maugli, "ale       dovnitř Mauglí, "ale
Mowgli, "but I come   přicházíme s kůží Šira  slovo jsem dodržel a
with the hide of Shere  Chana, abych splnil   přináším Šér Chánovu
Khan to keep my word."  své slovo."     kůži." Odměřeným
Mother Wolf walked    Matka Vlčice vyšla z   krokem vyšla ze sluje
stiffly from the cave  jeskyně i s mláďaty, a  spolu s mláďaty máma
with the cubs behind   její oči zahořely,    Vlčice, a jak spatřila
her, and her eyes    když uzřela tygří    kůži, v očích jí
glowed as she saw the  kůži.          zajiskřilo.
skin.
"I told him on that   "Řekla jsem mu to toho  "Však jsem mu řekla,
day, when he crammed   dne, kdy vecpal hlavu  jak ti tehdy, žabáčku,
his head and shoulders  a plece do naší     ukládal o život, až se
into this cave,     jeskyně, honě se po   hlavou i plecemi
hunting for thy life,  tvém žití, moje     vklínil do sluje ---
Little Frog -- I told  Žabičko --- řekla jsem  řekla jsem mu, že ho,
him that the hunter   mu, že bude lovec    lovce, nakonec ulovíš.
would be the hunted.   loven. Dobře jsi to   Výborně."
It is well done."    provedl."
"Little Brother, it is  "Bratříčku, dobře jsi  "Výborně, bratříčku,"
well done," said a    učinil," řekl hluboký  ozval se z houští něčí
deep voice in the    hlas v houští. "Je nám  hluboký hlas. "Bez
thicket. "We were    tu smutno v džungli   tebe se nám v džungli
lonely in the jungle   bez tebe." A Bagýra   stýskalo." A už se
without thee," and    přiběhl k Maugliho    Mauglímu k bosým nohám
Bagheera came running  bosým nohám. Vylezli   vinul Baghíra. Vylezli
to Mowgli's bare feet.  spolu na Poradní Skálu  spolu na Poradní
They clambered up the  a Maugli rozprostřel   skálu, Mauglí tam
Council Rock together,  kůži na plochý kámen,  prostřel kůži na
and Mowgli spread the  na němž Akela sedával  poradní kámen, na němž
skin out on the flat   a přibil ji pevně    sedával Akéla, a ještě
stone where Akela used  čtyřmi bambusovými    ji přitloukl čtyřmi
to sit, and pegged it  kolíky, a Akela ulehl  bambusovými klínky.
down with four slivers  na ni a zavolal starou  Akéla na ni ulehl a
of bamboo, and Akela   výzvu k radě: "Hleďte,  obvyklým pokřikem
lay down upon it, and  hleďte dobře, Vlci!"   svolával poradu.
called the old call to  zrovna jako volal,    "Dívejte se, vlci,
the Council, "Look --  když byl Maugli poprvé  dobře, dobře se
look well, O Wolves!"  přinesen ke skále.    dívejte," jako když
exactly as he had                 tam kdysi přivedli
called when Mowgli was              Mauglího.
first brought there.
Ever since Akela had   Po celý čas od té    Co Akélu sesadili,
been deposed, the Pack  doby, kdy byl Akela   byla smečka bez vůdce,
had been without a    sesazen, byla smečka   každý sí lovil a
leader, hunting and   bez vůdce, lovíc a    zápasil na vlastní
fighting at their own  bojujíc podle vlastní  pěst. Ze zvyku však
pleasure. But they    libosti. Ale       volání uposlechli.
answered the call from  odpověděli na výzvu ze  Někteří zchromli, jak
habit, and some of    zvyku a přišli; a    padli do pasti, jiní
them were lame from   někteří byli chromí od  zas kulhali po kulce,
the traps they had    pastí, do nichž padli  všichni byli od
fallen into, and some  a jiní kulhali od    špatného jídla
limped from shot-    střelných ran, a jiní  prašiví, mnoho jich
wounds, and some were  byli prašiví od žraní  chybělo. Pozůstalí se
mangy from eating bad  špatné potravy, a    sešli na Poradní skále
food, and many were   mnoho jich scházelo,   a tam na kameni
missing; but they came  ale přišli k Poradní   zahlédli Šér Chánovu
to the Council Rock,   Skále všichni, kteří   pruhovanou kůži, na ní
all that were left of  zbývali, a viděli Šir  prázdné schlíplé nohy,
them, and saw Shere   Chanovu pruhovanou    na nichž se komíhaly
Khan's striped hide on  kůži na skále a velké  obrovské drápy. Tu
the rock, and the huge  drápy, klátící se na   spustil Mauglí
claws dangling at the  konci prázdných,     nerýmovanou píseň, jak
end of the empty,    klátících se nohou.   se mu sama drala do
dangling feet. It was   A tu složil    hrdla, ryčně ji
then that Mowgli made  Maugli píseň bez rýmů,  prozpěvoval a do taktu
up a song without any  píseň, jež vstoupila   skákal a dupal po
rhymes, a song that   mu sama do hrdla, a   šustivé kožešině, až
came up into his     volal ji do okolí,    popadal dech. Akéla s
throat all by itself,  skákaje sem a tam po   Šedákem mu do každého
and he shouted it    chrastící kůži a dupal  verše zavyli.
aloud, leaping up and  do taktu patama, až mu
down on the rattling   došel dech, a Šedý
skin, and beating time  Bratříček s Akelou
with his heels till he  provázeli jej vytím
had no more breath    mezi verši.
left, while Gray
Brother and Akela
howled between the
verses.
"Look well, O Wolves.  "Hleďte dobře, Vlci,"  "Dívejte se dobře,
Have I kept my word?"  řekl Maugli, když    vlci. Dostál jsem
said Mowgli when he   skončil. "Dostál jsem  slovu, nebo ne?"
had finished; and the  svému slovu?" A  zeptal se Mauglí. Vlci
wolves bayed "Yes,"   vlci vyli: "Ano!" a   mu souhlasně zavyli a
and one tattered wolf  rozedraný jeden vlk   jeden zbědovaný vlk
howled:         zavyl:          zaskučel:
"Lead us again, O    "Voď nás opět,   "Znovu nás voď, Akélo.
Akela. Lead us again,  Akelo! Voď nás opět,   Znovu nás voď, člověčí
O Man-cub, for we be   Lidské Mládě, neboť   mládě. Omrzelo se nám
sick of this       jsme syti této      bezvládí. Chceme být
lawlessness, and we   nezákonnosti a chceme  zas svobodným lidem."
would be the Free    opět býti volným
People once more."    národem."
"Nay," purred      "Nikoli," předl     "Kdepak," zavrněl
Bagheera, "that may   Bagýra, "to nemůže    Baghíra, "nic z toho
not be. When ye are   býti. Až budete dohře  nebude. Až budete
full-fed, the madness  nakrmeni, přišlo by na  syti, znovu se
may come upon ye     vás šílenství znova.   pominete.
again.
Not for nothing are ye  Ne nadarmo jste  Ne nadarmo si
called the Free     zváni Svobodným     říkáte svobodný lid.
People. Ye fought for  Národem. Bojovali jste  Za svobodu jste
freedom, and it is    za svobodu a máte ji.  bojovali, až jste si
yours. Eat it, O     Snězte si ji, Vlci."   ji vybojovali. Teď se
Wolves."                     jí nažerte."
"Man Pack and Wolf    "Lidská smečka a vlčí  "Vyhnali mě z lidské
Pack have cast me    smečka mne vyhnaly,"   smečky i z vlčí
out," said Mowgli.    řekl Maugli. "Budu teď  smečky," řekl Mauglí.
"Now I will hunt alone  honiti v džungli sám."  "Teď budu v džungli
in the jungle."                  lovit sám."
"And we will hunt with  "A my budeme honiti s  "A my s tebou," ozvala
thee," said the four   tebou," řekla jeho    se čtveřice vlčat.
cubs.          čtyři vlčata.
So Mowgli went away   A tak Maugli šel a    I odešel Mauglí a od
and hunted with the   honil se čtyřmi vlky v  toho dne lovil v
four cubs in the     džungli od toho dne.   džungli spolu s
jungle from that day   Ale nebyl vždy sám,   vlčaty. Ale sám věčně
on. But he was not    neboť po létech na to  nezůstal. Po letech
always alone, because  stal se mužem a oženil  dospěl a potom se
years afterward he    se.           oženil.
became a man and
married.
But that is a story   Ale to je povídka pro  Jenže to je už povídka
for grown-ups.      dospělé.         pro dospělé.
MOWGLI'S SONG THAT HE  <@NPAR>         Mauglího píseň 
SANG AT THE COUNCIL                Zpíval ji na Poradní
ROCK WHEN HE DANCED ON              skále a přitom tančil
SHERE KHAN'S HIDE                 po Šér Chánově kůži.
The Song of Mowgli --  <@NPAR> 
I, Mowgli, am singing.  <@NPAR>          já, Mauglí, ji
Let the jungle listen               zpívám. Poslouchej,
to the things I have               džungle, co jsem
done.                       vykonal.
Shere Khan said he    <@NPAR>         Šér Chán že prý zabije
would kill -- would                --- zabije! Za
kill! At the gates in               soumraku zabije u
the twilight he would               brány žabáka Mauglího.
kill Mowgli, the Frog!
He ate and he drank.   <@NPAR>         Najedl se a napil.
Drink deep, Shere                 Napij se zhluboka, Šér
Khan, for when wilt                Cháne, kdoví kdy se
thou drink again?                 zas napiješ. Ve spaní
Sleep and dream of the              ať se ti zdá o
kill.                       kořisti.
I am alone on the    <@NPAR>         Sám a sám jsem na
grazing-grounds. Gray               pastvuně. Pojď sem,
Brother, come to me!               Šedáku. Pojď sem, Vlku
Come to me, Lone Wolf,              samotáři, čeká nás
for there is big game               velká kořist!
afoot.
Bring up the great    <@NPAR>         Spořádej statné
bull-buffaloes, the                buvoly, šedomodré býky
blue-skinned herd-                se zlobnýma očima. Sem
bulls with the angry               a tam je hoň na můj
eyes. Drive them to                pokyn. Ty ještě spíš,
and fro as I order.                Šér Cháne? Vzbuď se,
Sleepest thou still,               vzbuď. Tady jsem a za
Shere Khan? Wake, O                mnou moji býci.
wake! Here come I, and
the bulls are behind.
Rama, the King of the  <@NPAR>         Král buvolů Ráma dupl
Buffaloes, stamped                nohou. Vodstvo
with his foot. Waters               Vaingangy, kampak se
of the Waingunga,                 poděl Šér Chán?
whither went Shere
Khan?
He is not Ikki to dig  <@NPAR>         Vždyť on není Sáhí,
holes, nor Mao, the                aby si vyhrabal díru,
Peacock, that he                 ani páv Mór, aby
should fly. He is not               uletěl. Není netopýr
Mang, the Bat, to hang              Mang, aby se zavěsil
in the branches.                 do větví. Skřípavé
Little bamboos that                drobné bambusy,
creak together, tell               povězte mi, kam utekl.
me where he ran?
Ow! He is there. Ahoo!  <@NPAR>         Ahá! Tamhle je. Ahá!
He is there. Under the              Tamhle je. Rámovi pod
feet of Rama lies the               nohama leží Chromec.
Lame One! Up, Shere                Vstaň, Šér Cháne!
Khan! Up and kill!                Vstaň a zabíjej! Toho
Here is meat; break                jídla! Zlom býkům vaz!
the necks of the
bulls!
Hsh! He is asleep. We  <@NPAR>         Pst! Spí. Budit ho
will not wake him, for              nebudeme, má v sobě
his strength is very               velikánskou sílu.
great. The kites have               Lunáci si ji přilétli
come down to see it.               prohlédnout. Černí
The black ants have                mravenci se s ní
come up to know it.                přišli seznámit. Na
There is a great                 jeho počest se koná
assembly in his                  velké shromáždění.
honour.
Alala! I have no cloth  <@NPAR>         Hái, hái. Nemám se čím
to wrap me. The kites               přiodět. Luňáci uvidí,
will see that I am                jak jsem nahý.
naked.
I am ashamed to meet   <@NPAR>         Stydím se před tím
all these people.                 zástupem.
Lend me thy coat,    <@NPAR>         Půjč mi, Šér Cháne,
Shere Khan. Lend me                plášť. Půjc mi
thy gay striped coat               strakatě pruhovaný
that I may go to the               plášť, půjdu na
Council Rock.                   Poradní skálu.
By the Bull that     <@NPAR>         Při býku, kterým mě
bought me I have made               vykoupili, něco jsem
a promise -- a little               slíbil --- nějakou
promise. Only thy coat              maličkost. Jen plášť
is lacking before I                mi chybí, a dostojím v
keep my word.                   slovu.
With the knife -- with  <@NPAR>         S tesákem, s tesákem,
the knife that men use              jímž se lidé ohánějí,
-- with the knife of               s loveckým tesákem se
the hunter, the man, I              shýbám nad tím
will stoop down for my              nadělením.
gift.
Waters of the      <@NPAR>         Vodstvo Vaingangy, z
Waingunga, bear                  lásky mi Šér Chán
witness that Shere                věnuje plášť. Pevně
Khan gives me his coat              táhni, Šedáku! Táhni,
for the love that he               Akélo. Šér Chán má
bears me. Pull, Gray               tuhou kůži.
Brother! Pull, Akela!
Heavy is the hide of
Shere Khan.
The Man Pack are     <@NPAR>         Lidská smečka se
angry. They throw                 zlobí. Hází po mně
stones and talk                  kamením a žvaní
child's talk. My mouth              hlouposti. Mám
is bleeding. Let us                zkrvavená ústa. Pryč
run away.                     odtud.
Through the night,    <@NPAR>         Křepce se mnou,
through the hot night,              bratři, utíkejte nocí,
run swiftly with me,               žhavou nocí. Od světel
my brothers. We will               vesnice se pustíme k
leave the lights of                zapadajícímu měsíci.
the village and go to
the low moon.
Waters of the      <@NPAR>         Vodstvo Vaingangy,
Waingunga, the Man                lidská smečka mě
Pack have cast me out.              zapudila. Nic jsem jí
I did them no harm,                neudělal, a přece se
but they were afraid               mě bála. Proč?
of me. Why?
Wolf Pack, ye have    <@NPAR>         I ty, vlčí smečko, jsi
cast me out too. The               mě zapudila. Zavřela
jungle is shut to me               se přede mnou džungle
and the village gates               a zavřela se vesnická
are shut. Why?                  brána. Proč?
As Mang flies between  <@NPAR>         Jako poletuje Mang
the beasts and the                mezi šelmami a ptáky,
birds so fly I between              tak i já poletuji mezi
the village and the                vesnicí a džunglí.
jungle. Why?                   Proč?
I dance on the hide of  <@NPAR>         Tančím po Šér Chánově
Shere Khan, but my                kůži, ale srdce mě
heart is very heavy.               tíží. Od kamení z
My mouth is cut and                vesnice mám ústa
wounded with the                 pohmožděná a poraněná,
stones from the                  ale u srdce je mi
village, but my heart               lehko, protože jsem se
is very light because               vrátil do džungle.
I have come back to                Proč?
the jungle. Why?
These two things fight  <@NPAR>         Jako spolu zápasí na
together in me as the               jaře hadi, tak to
snakes fight in the                dvojí ve mně zápasí.
spring. The water                 Vláha mi prýští z očí.
comes out of my eyes;               A jak prýští, zároveň
yet I laugh while it               se směji. Proč?
falls. Why?
I am two Mowglis, but  <@NPAR>         Je ve mně dvojí
the hide of Shere Khan              Mauglí, ale pod nohama
is under my feet. All               mi leží Šér Chánova
the jungle knows that               kůže. Celá džungle ví,
I have killed Shere                že jsem Šér Chána
Khan. Look -- look                zabil. Dívejte se
well, O Wolves!                  dobře, vlci, dobře se
                         dívejte!
Ahae! My heart is    <@NPAR>         Ahah! Srdce mě tíží
heavy with the things               věcmi, které nechápu.
that I do not
understand.
THE WHITE SEAL      BÍLÝ LACHTAN.      BÍLÝ LACHTAN
Oh! hush thee, my    Již ztichni, mé dítě,  Spi sladce, mé díté,
baby, the night is    noc v patách se     hle, slunce se sklání
behind us,        stmívá,
And black are the    již zčernaly vody i s  a zelené vodstvo se
waters that sparkled   jiskrami svými.     pokrývá tmou,
so green.
The moon, o'er the    V hru zčeřených vln   jen měsíc tě sleduje
combers, looks      měsíc dolů se dívá    na mořské pláni,
downward to find us
At rest in the hollows  a hledá nás v      jak klidné se kolébáš,
that rustle between.   brázdách, jež jdou    houpity hou.
             mezi nimi.
Where billow meets    Kde vlny se pojí,    Kde vlnky se čeří, tam
billow, there soft be   máš kolébku    hebce jak v peří
thy pillow;       svoji,
Ah, weary wee      jen tuž se, můj     si, lachtánku, ustel,
flipperling, curl at   ploutváčku, tanči, můj  vždyť příboj už zkrot.
thy ease!        synu,
The storm shall not   tě nestihne žralok, ni  Ni bouře, ni zuby,
wake thee, nor shark   nevzbudí bouře      jimiž žraloci hubí,
overtake thee,
Asleep in the arms of  tam v mořských vod    ti nehrozí. Klidné spi
the slow-swinging    volném a houpavém    v náručí vod.
seas. Seal Lullaby.   klínu. Lachtaní
             ukolébavka.
All these things     Vše toto přihodilo se  Stalo se to až někde v
happened several years  před několika léty na  Beringově moři na
ago at a place called  místě zvaném       severovýchodním cípu
Novastoshnah, or North  Novastošna čili     Svatopavelského
East Point, on the    Severovýchodní Mys    ostrova, říká se tam
Island of St. Paul,   Ostrova sv. Paula,    Novastošna. Vyprávěl
away and away in the   daleko, daleko v     mi to zimní střízlík
Bering Sea.       Behringově moři.     Limeršin, větrem
Limmershin, the Winter  Limmeršin, střízlík   zavátý do lanoví
Wren, told me the tale  lední, vyprávěl mi    parníku, mířícího k
when he was blown on   tento příběh, když byl  Japonsku. Odnesl jsem
to the rigging of a   zavát do lanoví     si střízlíka do
steamer going to     parníku, jedoucího do  kajuty, tam jsem ho
Japan, and I took him  Japonska, a když jsem  pár dní hřál a krmil,
down into my cabin and  jej vzal dolů do své   až se zas vzpamatoval
warmed and fed him for  kajuty a zahřál a    a odlétl zpátky na Sv.
a couple of days till  nakrmil jej po několik  Pavla. Roztodivný
he was fit to fly back  dní, až byl opět     ptáček, ten Limeršin,
to St. Paul's again.   schopen odletěti zpět  ale co řekne, je
Limmershin is a very   k Sv. Pavlu. Limmeršin  pravda.
odd little bird, but   je velmi směšně
he knows how to tell   podivné drobné
the truth.        ptačisko, ale ví, jak
             vám pověděti pravdu.
Nobody comes to     Na Novastošnu nepřijde  Na Novastošnu chodí,
Novastoshnah except on  nikdo, leda by tam měl  jenom kdo tam má co
business, and the only  práci, a jedinými, kdo  dělat, a to jsou
people who have     tam mají pravidelnou   především lachtani. Z
regular business there  práci, jsou lachtani.  šedého studeného moře
are the seals. They   Přicházejí v letních   se tam v létě hrnou po
come in the summer    měsících po stech a   statisících. Na
months by hundreds and  stotisících ze šedého,  novastošenské pláži se
hundreds of thousands  chladného moře; neboť  to lachtanům žije jako
out of the cold gray   Novastošenské pobřeží  nikde na světě.
sea; for Novastoshnah  skýtá lachtanům
Beach has the finest   největší pohodlí na
accommodation for    světě.
seals of any place in
all the world.
Sea Catch knew that,   Mořský Lupič to věděl  Pirát o tom věděl, a
and every spring would  a připlaval každého   ať byl kde byl, s
swim from whatever    jara, ať se právě    prudkostí torpédového
place he happened to   nalézal kdekoliv;    člunu každé jaro
be in -- would swim   zaměřil přímo jako    rovnou namířil na
like a torpedo-boat   torpedový člun k     Novastošnu a celý
straight for       Novastošně a ztrávil   měsíc se tam se svými
Novastoshnah and spend  měsíc, zápase se svými  druhy rval o pěkné
a month fighting with  soudruhy o dobré místo  místo na skálách
his companions for a   na skalinách co jen   blizoučko moře.
good place on the    možno těsně u moře.   Patnáctiletý Pirát byl
rocks as close to the  Mořský Lupič byl již   mohutný šedý lachtan,
sea as possible. Sea   patnáct let stár, a   na hřbetě úplnou hřívu
Catch was fifteen    byl to veliký šedý,   a v tlamě dlouhé
years old, a huge gray  kožešinatý lachtan,   zlověstné špičáky.
fur-seal with almost a  skoro hřívnatý na    Opřen o přední ploutve
mane on his shoulders,  plecích, s dlouhými,   trčel dobré čtyři
and long, wicked dog-  zlými tesáky. Když se  stopy nad zem a na
teeth. When he heaved  pozdvihl na svých    váhu měl dobrých sedm
himself up on his    předních ploutvových   set liber, jenže si ho
front flippers he    nohách, měl hlavu více  nikdo zvážit
stood more than four   než čtyři stopy nad   netroufal. Od rvaček
feet clear of the    zemí, a vážil ---    byl zjizven od hlavy
ground and his weight,  kdyby se byl někdo    až k patám, ale chuť
if any one had been   odvážil jej zvážiti --  do rvaní měl pořád. To
bold enough to weigh   - dobrých sedm set    vám naklonil hlavu,
him, was nearly seven  liber. Byl po celém   jako by se bál podívat
hundred pounds. He was  těle zjizven stopami   nepříteli do očí, a
scarred all over with  zuřivých bojů, ale byl  najednou bleskem
the marks of savage   neustále hotov pustiti  vyrazil a tak dlouho
fights, but he was    se ještě v další     svíral mocnými zuby
always ready for just  zápas. Tu nakláněl    protivníkovu šíji, až
one fight more. He    hlavu k jedné straně,  se mu protivník
would put his head on  jako by se bál      vytrhl, ale sám mu to
one side, as though he  pohlédnouti nepříteli  nijak neusnadnil.
were afraid to look   do tváře, pak ji ale
his enemy in the face;  náhle vymrštil jako
then he would shoot it  blesk, a když se jeho
out like lightning,   velké zuby jednou
and when the big teeth  zaťaly pevně do šíje
were firmly fixed on   jiného lachtana, pak
the other seal's neck,  bylo na tomto, aby se
the other seal might   mu vymknul, mohl-li --
get away if he could,  - Mořský Lupič jistě
but Sea Catch would   mu k tomu nepomohl.
not help him.
Yet Sea Catch never   Leč Mořský Lupič nikdy  Poraženého lachtana
chased a beaten seal,  nepronásledoval     Pirát nepronásledoval,
for that was against   přemoženého lachtana,  příčilo se to plážovým
the Rules of the     neboť to bylo proti   pravidlům. Šlo mu jen
Beach. He only wanted  pravidlům Pobřeží.    o místo na líheň
room by the sea for   Potřeboval toliko    poblíž moře. O takové
his nursery; but as   volný prostor u moře   místo se každé jaro
there were forty or   pro svoji domácnost,   dralo čtyřicet až
fifty thousand other   protože však tu bylo   padesát tisíc
seals hunting for the  čtyřicet či padesát   lachtanů, a tak tam na
same thing each     tisíc jiných lachtanů,  pláži pískali,
spring, the whistling,  honících se každého   štěkali, řvali a
bellowing, roaring,   jara za tímtéž cílem,  troubili až hrůza.
and blowing on the    byl hvizdot, štěkot,
beach was something   řev a jekot na pobřeží
frightful.        opravdu strašlivý.
From a little hill    S malého pahorku,    Z nepatrného
called Hutchinson's   zvaného Hutchinsonovým  Hutchinsonova vršku
Hill you could look   Kopcem, bylo lze     bylo vidět na
over three and a half  přehlédnouti na půl   půlčtvrté míle pevné
miles of ground     čtvrté míle země,    půdy, a kam člověk
covered with fighting  pokryté zápasícími    pohlédl, všude se
seals; and the surf   lachtany, a příboj byl  rvali lachtani. V
was dotted all over   celý potečkován     příboji se to
with the heads of    hlavami lachtanů,    lachtaními hlavami jen
seals hurrying to land  chvátajících, aby se   hemžilo: všichni
and begin their share  dostali na zemi a    pospíchali na břeh,
of the fighting. They  zúčastnili se zápasu.  aby si taky v té
fought in the      Bojovali v pobřežních  rvačce omočili. Rvali
breakers, they fought  vlnách, bojovali v    se ve vlnobití, rvali
in the sand, and they  přímořském písku,    se na písku, rvali se
fought on the smooth-  bojovali na hladce    na ohlazených
worn basalt rocks of   omytých čedičových    čedičových skálách
the nurseries; for    skalách hnízdišť,    líhní. V hlouposti a
they were just as    byliť zrovna tak     neústupnosti si
stupid and        hloupí a neschopní    nezadali před lidmi.
unaccommodating as    přizpůsobiti se     Samice připlouvaly na
men. Their wives never  poměrům, jako lidé.   ostrov až koncem
came to the island    Jejich ženy nikdy    května nebo začátkem
until late in May or   nepřišly na ostrov    června. Netoužily po
early in June, for    dříve než pozdě v    tom, dát se rozsápat.
they did not care to   květnu aneb počátkem   Přes šiky zápasníků se
be torn to pieces; and  června, protože neměly  do vnitrozemí
the young two-, three-  chuti dáti se      prodírali dvouletí,
, and four-year-old   roztrhati na kusy, a   tříletí a čtyřletí
seals who had not    mladí, dvou-, tří- a   lachtánci, kteří si
begun housekeeping    čtyřletí lachtani,    ještě nezaložili
went inland about half  kteří ještě nepočali   domácnost. Na
a mile through the    si zařizovati      písečných přesypech si
ranks of the fighters  domácnost, odcházeli   tam v hejnech a
and played about on   na půldruhé míle     houfech hráli, až
the sand-dunes in    dovnitř ostrova skrze  vyhladili ze země
droves and legions,   řady zápasníků, a    kdejakou travičku.
and rubbed off every   hráli si vůkol po    Říkalo se jim holušici
single green thing    písčitých návějích v   neboli mládež --- jen
that grew. They were   houfech a hejnech a   na Novastošně jich
called the        oškubali každičké    bylo dvě stě až tři
holluschickie, -- the  zelené stéblo, jež kde  sta tisíc.
bachelors, -- and    rostlo. Říkali jim
there were perhaps two  holušíci ---
or three hundred     mládenečkové --- a
thousand of them at   bylo jich jen na
Novastoshnah alone.   Novastošně dvě nebo
             tři sta tisíc.
Sea Catch had just    Mořský Lupič jednoho   Bylo to jednou zjara.
finished his forty-   jara skončil právě    Pirát si zrovna odbyl
fifth fight one spring  svůj pětačtyřicátý    pětačtyřicátou rvačku
when Matkah, his soft,  zápas, když se z moře  a tu se z moře
sleek, gentle-eyed    vynořila Matka, jeho   vynořila jeho hebká,
wife, came up out of   něžná, měkká,      štíhlá, vlídnooká žena
the sea, and he caught  krásnooká žena, Mořský  Matka. Popadl ji za
her by the scruff of   Lupič chopil ji za týl  límec, složil ji na
the neck and dumped   a hodil ji na své    vyhrazené místo a
her down on his     sídliště, řka hučivě:  zabručel: "Už zas ses
reservation, saying   "Pozdě, jako vždy. Kde  opozdila. Kdepak jsi
gruffly: "Late, as    jsi byla?"        byla tak dlouho?"
usual. Where have you
been?"
It was not the fashion  Nebývalo zvykem     Celé čtyři měsíce se
for Sea Catch to eat   Mořského Lupiče     Pirát na pláži
anything during the   pojídati něčeho po ty  postíval, býval tedy
four months he stayed  čtyři měsíce, kdy    dost nakvašený. Matka
on the beaches, and so  pobýval na pobřeží, a  mu raději
his temper was      byl proto obyčejně ve  neodmlouvala. Otočila
generally bad. Matkah  velmi špatném rozmaru.  se po něm a holubičím
knew better than to   Matka byla příliš    hlasem zavrkala: "To
answer back. She     rozumna, než aby mu   jsi hodný. Zabrals
looked around and    odpovídala stejným.   stejné místo."
cooed: "How thoughtful  Rozhlédla se a
of you. You've taken   zašveholila: "Jak je
the old place again."  to od tebe pozorné.
             Zabral jsi opět naše
             staré místečko!"
"I should think I    "To si myslím, že    "Bodejť," odsekl
had," said Sea Catch.  ano!" odpověděl Mořský  Pirát. "Podívej se na
"Look at me!"      Lupič; "pohlédni jen   mě."
             na mne!"
He was scratched and   Byl rozškrabán a     Nejméně na dvaceti
bleeding in twenty    krvácel na dvaceti    místech byl rozedrán a
places; one eye was   místech, jedno oko    zkrvaven. Div nepřišel
almost blind, and his  bylo málem oslepeno a  o jedno oko a z boků
sides were torn to    jeho boky byly      mu visely cáry.
ribbons.         rozedrány na cáry.
"Oh, you men, you    "Oh, vy muži, vy     "Ach vy mužští, vy
men!" Matkah said,    muži!" řekla Matka,   mužští!" ovívala se
fanning herself with   ovívajíc se zadní    zadní ploutví Matka.
her hind flipper. "Why  ploutví. "Proč      "Kouska rozumu nemáte
can't you be sensible  nedovedete býti moudří  a po dobrém se
and settle your places  a dohodnouti se o svá  nedohodnete. Vypadáš,
quietly? You look as   místa po dobrém?     jako by ses rval se
though you had been   Vypadáš, jako bys se   zabijáckou Velrybou."
fighting with the    byl rval s bojovným
Killer Whale."      vorvaněm!"
"I have n't been doing  "Nedělal jsem vůbec   "Od poloviny května se
anything but fight    jiného, než že jsem se  rvu v jednom kuse. Na
since the middle of   rval od poloviny     pláži je letos
May. The beach is    května. Břeh je     nesnesitelně plno.
disgracefully crowded  hanebně obsazen letos.  Potkal jsem dobrou
this season. I've met  Setkal jsem se nejméně  stovku lachtanů z
at least a hundred    se stem lachtanů z    Lukanonu, jak se tady
seals from Lukannon   Lukannonského pobřeží,  hledí uchytit. Taky by
Beach, house-hunting.  kteří zde rovněž     mohli zůstat doma."
Why can't people stay  hledají byt. Proč
where they belong?"   nezůstanou tam, kam
             patří?"
"I've often thought we  "Myslila jsem si     "Však jsem si kolikrát
should be much happier  často, že by nám bylo  řekla, že bychom se
if we hauled out at   mnohem lépe, kdybychom  měli ze zdejší
Otter Island instead   odtáhli na Vydří     tlačenice odklidit na
of this crowded     Ostrov místo tohoto   Vydří ostrov, bylo by
place," said Matkah.   přecpaného místa."    nám tam o moc líp,"
                         řekla Matka.
"Bah! Only the      "Bah! Na Vydří Ostrov  "Pch! Na Vydří ostrov
holluschickie go to   chodí jen holušíkové!  chodí jen holušici.
Otter Island. If we   Kdybychom tam šli,    Ještě by si o nás
went there they would  řeklo by se, že se    řekli, že máme strach.
say we were afraid. We  bojíme. Jest nám     Má milá, musíme dělat,
must preserve      zachovati si vážnost,  co se sluší a patří."
appearances, my dear."  má drahá."
Sea Catch sunk his    Mořský Lupič sklonil   Hrdě složil Pirát
head proudly between   hlavu hrdě mezi tučná  hlavu mezi tlusté
his fat shoulders and  ramena a tvářil se,   plece, chvilku
pretended to go to    jako by chtěl na     podřimoval, ale přitom
sleep for a few     chvíli usnouti --- ale  dával pozor, jestli se
minutes, but all the   neustal bdíti pečlivě  něco nesemele. Všichni
time he was keeping a  a číhati po možném    lachtani i lachtanice
sharp lookout for a   novém boji. Nyní, když  byli už na souši a
fight. Now that all   všichni lachtani se   přes burácení vichřice
the seals and their   svými ženami byli na   se jejich ryk nesl po
wives were on the land  suchu, bylo slyšeti   moři na míle daleko.
you could hear their   jejich křik na moři na  Byl jich na pláži
clamour miles out to   míle přes nejhlučnější  dobrý milión --- staří
sea above the loudest  vichřici. Počítaje    lachtani, matky
gales. At the lowest   nejskromněji, bylo tu  lachtanice,
counting there were   alespoň na milion    lachtaňátka a
over a million seals   lachtanů, starých    holušici. Potýkali se,
on the beach -- old   otců, matek, malých   strkali a rvali,
seals, mother seals,   mláďat a holušíků,    bečeli a vyváděli ---
tiny babies, and     rvoucích se,       po četách i plucích
holluschickie,      strkajících, bečících,  lezli do moře a zas
fighting, scuffling,   lezoucích a hrajících  vylézali, kam oko
bleating, crawling,   si spolu ---       dohlédlo, zabírali
and playing together,  vrhajících se do moře  kdejaký kousek půdy a
-- going down to the   a vynořujících se opět  po celých brigádách
sea and coming up from  v zástupech a plucích,  sváděli v mlze
it in gangs and     zabírajících každé    šarvátky. Na
regiments, lying over  místečko půdy, jak    Novastošně je pořád
every foot of ground   daleko oko dohlédlo, a  mlhavo, jen občas
as far as the eye    svádějících v mlze    zasvitne slunko a
could reach, and     šarvátky v celých    všechno se perleťově a
skirmishing about in   brigádách. Na      duhově zatřpytí.
brigades through the   Novastošně je téměř
fog. It is nearly    neustále mlhavo, vyjma
always foggy at     když slunce vysvitne a
Novastoshnah, except   ozáří vše na chvíli,
when the sun comes out  až vše září perlami a
and makes everything   duhami.
look all pearly and
rainbow-coloured for a
little while.
Kotick, Matkah's baby,  Kotík, Matčin synáček,  Uprostřed tohoto
was born in the middle  narodil se uprostřed   divného zmatku se
of that confusion, and  tohoto zmatku, byly to  Matce narodil
he was all head and   skoro jen hlava a    lachtánek Kotik. Byl
shoulders, with pale,  ramena --- s bledýma,  samá hlava a plece,
watery blue eyes, as   vodnatě modrýma očima,  oči měl lachtánkovsky
tiny seals must be;   jako má býti každý    bledě modré, ale
but there was      lachtan, ale jeho    kožíšek nějak divný.
something about his   kožich byl nějak     Matka si ho pozorně
coat that made his    divný, tak že jej    prohlédla.
mother look at him    matka prohlížela velmi
very closely.      bedlivě.
"Sea Catch," she said,  "Mořský Lupiči," řekla  "Piráte," ozvala se,
at last, "our baby's   potom, "naše dítě bude  "náš synáček bude
going to be white!"   bílé."          bílý."
"Empty clam-shells and  "Marné řeči, prázdné   "Prrrázdné mušle a
dry seaweed!" snorted  mušle a suché      brrrokátové chaluhy!"
Sea Catch. "There    chaluhy!" vrčel Mořský  zafuněl Pirát. "Bílý
never has been such a  Lupič. "Nikdy nebylo   lachtan jakživ na
thing in the world as  nic podobného na     světě nebyl."
a white seal."      světě! Bílý lachtan!"
"I can't help that,"   "Nemohu si pomoci,"   "Nic naplat," řekla
said Matkah; "there's  řekla Matka; "bude to  Matka, "tak bude."
going to be now"; and  tedy nyní," a zpívala  Tiše si zabroukala
she sang the low,    tiše lachtaní      lachtaní písničku,
crooning seal-song,   ukolébavku. kterou    jakou lachtanice
that all the mother   všechny lachtaní matky  uspávají děťátka:
seals sing to their   zpívají svým dětem:
babies:
You must n't swim till  Šest neděl pokud nejsi  Do šesti neděl mi
you're six weeks old,  stár,          neplavej,
Or your head will be   mé dítě, nesmíš     nebo se překotíš.
sunk by your heels;   plovati,
And summer gales and   od letních bouří, od   Tu fujavice, tu
Killer Whales      velryb          plískanice
Are bad for baby     teď posud hrozí zkáza  tě táhne níž a níž.
seals.          ti.
Are bad for baby     Má myško, jak jen může  Ba níž a níž, můj
seals, dear rat,     být,           lachtánku,
As bad as bad can be;  je nepřátelský ti jich  těžko se ubráníš.
             rod,
But splash and grow   nuž šplýchej ted, hleď  Jen čvachtej se, až
strong,         sesílit,         vyrosteš,
And you can't be     bys nemoh od nich    za svého přijme tebe
wrong,          zkázu vzít,       též
Child of the Open Sea!  mé dítě svobodných    nesmírná vodní říš.
             vod!
Of course the little   Malý chlapík ovšem    Zprvu tomu pacholíček
fellow did not      zprvu nerozuměl ani   samozřejmě vůbec
understand the words   slova. Pleskal a     nerozuměl. Motal se a
at first. He paddled   batolil se kolem     batolil kolem matky a
and scrambled about by  matčiných boků a     horempádem uhýbal z
his mother's side, and  naučil se uhnouti s   cesty, když se otec a
learned to scuffle out  cesty, když se jeho   nějaký jiný lachtan
of the way when his   otec pral s jiným    pustili do sebe a s
father was fighting   lachtanem a oba se    řevem se kutáleli po
with another seal, and  váleli s křikem po    kluzkých skálách.
the two rolled and    kluzkých skalách.    Matka plavala za
roared up and down the  Matka odcházívala do   potravou na moře a
slippery rocks. Matkah  moře, aby sehnala věci  lachtánek dostával
used to go to sea to   k jídlu a mládě bylo   jíst každý druhý den,
get things to eat, and  krmeno jen jednou za   ale baštil jen což a
the baby was fed only  dva dny, pak ale snědl  šlo mu to k duhu.
once in two days; but  co jen mohl a zkvétal
then he ate all he    při tom.
could, and throve upon
it.
The first thing he did  Prvním jeho činem     Nejprve odlezl
was to crawl inland,   bylo, že se plazil    dál na ostrov a tam
and there he met tens  dále do vnitra země a  zastihl desetitisíce
of thousands of babies  setkal se tam s     stejně starých
of his own age, and   desetitisíci mláďaty   lachtánků. Hráli si
they played together   jeho věku, hráli si   jako štěňata, usínali
like puppies, went to  spolu jako štěňata,   na čistém písku a
sleep on the clean    spali spolu na čistém  znovu se dávali do
sand, and played     písku a hráli si opět.  hry. V líhních si jich
again. The old people  Staří v hnízdištích si  staří lachtani
in the nurseries took  jich nevšímali a     nevšímali, holušici,
no notice of them, and  holušíkové se drželi   ti drželi pohromadě, a
the holluschickie kept  na svých vlastních    tak si lachtánci
to their own grounds,  hříštích, a tak měla   krásně vyhráli.
so the babies had a   mláďata krásný volný
beautiful playtime.   čas ku hraní.
When Matkah came back  Když se Matka vracela   Po návratu z
from her deep-sea    z rybolovu v hlubokém  mořského lovu chodila
fishing she would go   moři, odebrala se    Matka za Kotikem až na
straight to their    rovnou cestou na     hřiště, bečela na něho
playground and call as  hříště a bečela, jako  jako ovce na jehně a
a sheep calls for a   bečí ovce po svém    čekala, až ho uslyší
lamb, and wait until   jehňátku, a čekala,   meknout. Potom se
she heard Kotick     dokud nezaslechla    pustila rovnou za ním,
bleat. Then she would  bečení Kotíkovo. Pak   rozháněla se předními
take the straightest   se pustila nejpřímější  ploutvemi a porážela
of straight lines in   rovnou čarou zrovna k  mláďata jako kuželky.
his direction,      němu, ohánějíc se    Takhle se na hřišti
striking out with her  předními ploutvemi a   shánělo po lachtáncích
fore flippers and    porážejíc a přemetajíc  vždycky pár set matek
knocking the       cestou mláďata v pravo  a lachtánci si chvilku
youngsters head over   i v levo. Bylo na    nepohověli. Ale Matka
heels right and left.  hříšti vždy několik   mu říkávala: "Jen se
There were always a   set matek, shánějících  mi neválej v blátivé
few hundred mothers   se po svých mláďatech,  vodě a neužeň si
hunting for their    a mláďata byla      svrab; do škrábnutí
children through the   důkladně proháněna,   nebo odřeniny si
playgrounds, and the   ale Matka řekla     nezadři písek,
babies were kept     Kotíkovi: "Pokud     neplavej na rozbouřené
lively; but, as Matkah  nebudeš léhati ve    moře, a nic se ti
told Kotick, "So long  špinavé vodě a      nestane."
as you don't lie in   nezprašivíš, anebo
muddy water and get   dokud si nezadřeš
mange; or rub the hard  tvrdý písek do nějaké
sand into a cut or    rány anebo odřeniny, a
scratch; and so long   pokud nebudeš chodit
as you never go     plovat, když je
swimming when there is  bouřlivé moře, nestane
a heavy sea, nothing   se ti tu nic."
will hurt you here."
Little seals can no   Malí lachtani neumějí  Podobně jako malé děti
more swim than little  právě tak plovat jako  i lachtánci plavat
children, but they are  malé děti, ale jsou   neumějí, ale dokud se
unhappy till they    celí nešťastní, dokud  to nenaučí, jsou celí
learn. The first time  se tomu nenaučí. Když  nešťastní. Když se
that Kotick went down  se pustil Kotík poprvé  Kotik poprvé pustil na
to the sea a wave    do moře, odnesla ho   moře, zanesla ho vlna
carried him out beyond  vlna od břehu, kde    na hlubinu. Jak mu to
his depth, and his big  byla voda hlubší nežli  Matka předtím zpívala,
head sank and his    mohl postačiti, a    hlavou se ponořil pod
little hind flippers   Kotíkova velká hlava   vodu a zadní ploutve
flew up exactly as his  se potopila a jeho    vystrčil nahoru. Nebýt
mother had told him in  drobné zadní ploutve   toho, že ho další vlna
the song, and if the   se vynořily právě tak,  zas odnesla zpátky na
next wave had not    jak mu to matka     břeh, byl by utonul.
thrown him back again  zpívala v ukolébavce,
he would have drowned.  a kdyby jej byla
             následující vlna opět
             nevynesla na zemi, byl
             by se utopil.
After that he learned  Pak se naučil lehati v  Zvykl si potom
to lie in a beach-pool  pobřežní brázdě a    lehat v plážovém
and let the wash of   dával se šplýchotem   rybníku. Omýván a
the waves just cover   vln právě jen tak    houpán zčeřenými
him and lift him up   pokrývati a       vlnami tam sebou
while he paddled, but  nadzdvihovati, máchaje  plácal, ale dával
he always kept his eye  ploutvemi; ale měl    pozor, aby ho
open for big waves    vždy pozorné oko na   nepraštila nějaká
that might hurt. He   velké vlny, které by   velká vlna. Čtrnáct
was two weeks learning  mu mohly ublížiti. Dva  dní se učil ovládat
to use his flippers;   týdny učil se užívati  ploutve. Pořád se
and all that while he  svých ploutví a po    škrábal do vody a zase
floundered in and out  celý ten čas mrskal   z vody ven, chrchlal a
of the water, and    sebou z vody a do vody  kuckal, lezl na písek,
coughed and grunted   a kašlal a chrochtal a  tam podřimoval a zas
and crawled up the    vylézal na břeh a    se vracel, až si
beach and took cat-   podřimoval v písku a   nakonec připadal ve
naps on the sand, and  vrhal se opět do vody,  vodě jako doma.
went back again, until  až na konec shledal,
at last he found that  že opravdu patří do
he truly belonged to   vody a voda je pravým
the water.        jeho domovem.
Then you can imagine   Představte si tedy,    To si můžete
the times that he had  jak dobré časy měl    myslit, jak potom se
with his companions,   nyní se svými      svými druhy vyváděl,
ducking under the    soudruhy, když se    jak se v příboji
rollers; or coming in  spolu proháněli,     potápěl, jak se vozil
on top of a comber and  podjíždějíce pod     po hřbetu vlny a s
landing with a swash   válející se vlny,    velkým šplícháním a
and a splutter as the  anebo dávajíce se    žbluňkáním přistával,
big wave went whirling  vynésti vysoko na    zatímco vlna prudce
far up the beach; or   hřeben čeřivé vlny a   ubíhala dál po pláži.
standing up on his    dopadajíce pak se    Nebo se stavěl na ocas
tail and scratching   šplýchotem a hřmotem   a po způsobu starých
his head as the old   do písku, jak se     lachtanů se škrábal na
people did; or playing  vířivá vlna přelila   hlavě. Nebo si zas na
"I'm the King of the   daleko na břeh, anebo  kluzkých, chaluhami
Castle" on slippery,   stojíce ve vodě na    zanesených skálách,
weedy rocks that just  ocasech a škrabajíce   trčících z tříště vln,
stuck out of the wash.  se na hlavě, jako to   hrál "Já jsem králem
Now and then he would  dělají staří; anebo   na hradě". Občas
see a thin fin, like a  hrajíce na "Kamarádi,  zahlédl tenkou ploutev
big shark's fin,     hýbejte se" na      jako od nějakého
drifting along close   kluzkých, travinami   velkého žraloka, a
to shore, and he knew  porostlých skalách,   hned věděl, to že je
that that was the    vyčnívajících právě   zabijácká plískavice,
Killer Whale, the    tak nad povrch      co pase po lachtáncích
Grampus, who eats    omývajících je vln. Tu  a požírá je. Jako
young seals when he   a tam zahlédli tenkou  šipka si to Kotik
can get them; and    ploutev jako by     namířil ke břehu a
Kotick would head for  velikou ploutev     ploutev pomalu
the beach like an    žraločí, jak se nesla  odhopsala pryč, jako
arrow, and the fin    těsně kolem pobřeží, a  by se vůbec po ničem
would jig off slowly,  věděli, že je to     nesháněla.
as if it were looking  velryba kosatka, jež
for nothing at all.   požírá mladé lachtany,
             může-li je chytiti, a
             tu zamířil Kotík k
             pobřeží jako šíp a
             ploutev se zvolna
             odhoupala pryč, jako
             by se vůbec ani nebyla
             po něčem pídila.
Late in October the   Pozdě v říjnu lachtani  Koncem října vypluly
seals began to leave   počali opouštěti Sv.   lachtaní rody i čeledi
St. Paul's for the    Pavla v celých      ze Sv. Pavla na širé
deep sea, by families  rodinách a kmenech,   moře. Ustaly rvačky v
and tribes, and there  pouštějíce se do     líhních a holušici si
was no more fighting   širého moře a nebylo   hráli, kde chtěli.
over the nurseries,   více zápasů o      "Napřesrok z tebe bude
and the holluschickie  hnízdiště a holušíkové  holušik," řekla Matka
played anywhere they   si hráli, kde se jim   Kotikovi; "letos se
liked. "Next year,"   líbilo. "Příštím  musíš naučit chytat
said Matkah to Kotick,  rokem," řekla Matka   ryby."
"you will be a      Kotíkovi, "budeš také
holluschickie; but    holušíkem, ale letos
this year you must    se musíš učit chytat
learn how to catch    ryby."
fish."
They set out together  Vypluli společně přes  Pustili se spolu přes
across the Pacific,   Tichý Okeán a Matka   Tichý oceán. Matka
and Matkah showed    ukázala Kotíkovi, jak  Kotikovi ukázala, jak
Kotick how to sleep on  spáti na zádech s    má s ploutvemi po
his back with his    ploutvemi skloněnými   straně svinutými spát
flippers tucked down   dolů po bocích a s    naznak, aby mu jen nos
by his side and his   nosíkem právě taktak   čouhal z vody. Jako v
little nose just out   vyčnívajícím nad vodu.  kolébce, tak pohodlně
of the water. No     Není kolébky tak     se to leží na vláčném
cradle is so       pohodlné jako dlouhé,  tichomořském vlnobití.
comfortable as the    houpavé vlnění Tichého  Po celém těle měl
long, rocking swell of  Okeánu. --- Když Kotík  Kotik svědění. Od
the Pacific. When    cítil, jak jej svrbí   Matky se dověděl, to
Kotick felt his skin   kůže po celém těle,   že dostává "vodní cit,
tingle all over,     řekla mu Matka, že se  svědění a svrbění že
Matkah told him he was  to učí nabývati     znamená nepohodu, ať
learning the "feel of  "vodního citu" a že   hledí co nejrychleji
the water," and that   tento bodavý, svědivý  odplavat.
tingly, prickly     pocit znamená příchod
feelings meant bad    zlé bouře a že musí ze
weather coming, and he  všech sil hledět, aby
must swim hard and get  jí uplaval.
away.
"In a little time,"   "V brzku budeš sám    "Za chvíli budeš sám
she said, "you'll know  vědět," řekla mu, "kam  vědět, kam plavat,
where to swim to, but  máš plavat; ale     zatím ještě poplujeme
just now we'll follow  prozatím následuj    za Mořským prasetem,
Sea Pig, the Porpoise,  Mořského Vepře,     ono je velmi moudré."
for he is very wise."  plískavici, neboť je   Pod vodu se potápěla a
A school of porpoises  velmi moudrý."   tam sebou mrskala
were ducking and     Rodina plískavic právě  družina plískavic.
tearing through the   skotačila, nořila se a  Malý Kotik s nimi
water, and little    vyskakovala vlnami a   jakžtakž držel krok.
Kotick followed them   malý Kotík plul za    "A jak víte, kam
as fast as he could.   nimi jak nejrychleji   plujete?" vyhrkl celý
"How do you know where  stačil. "Jak můžete   udýchaný. Vůdce
to go to?" he panted.  vědět, kterým směrem   družiny jen zakoulel
The leader of the    plouti," hekal. Vůdce  bílýma očima a hbitě
school rolled his    tlupy zakoulel bílýma  se potopil. "Svrbí mě
white eyes, and ducked  očima a ponořil se.   ocas, chlapče," řekl.
under. "My tail     "Ocas mne svrbí,     "A to znamená, že se
tingles, youngster,"   mladíčku," řekl, "a to  za mnou žene vichřice.
he said. "That means   znamená, že je bouře   Pojď! Jak se octneš na
there's a gale behind  za mnou. Pojď s námi.  jih od Lepkavé vody
me. Come along! When   Jsi-li na jih od     (to měl být rovník) a
you're south of the   Lepkavé Vody (myslil   začne tě svrbět ocas,
Sticky Water [he meant  tím rovník) a píchá-li  znamená to, že je před
the Equator], and your  tě ocas, znamená to,   tebou vichřice, a
tail tingles, that    že je bouře před     musíš zamířit na
means there's a gale   tebou, a že musíš jíti  sever. Pojď. Je tady
in front of you and   na sever. Pojď s námi!  špatná voda."
you must head north.   Voda tu působí
Come along. The water  ošklivým citem!"
feels bad here."
This was one of very   To byla jedna z     Byla to jedna z mnoha
many things that     přemnohých věcí,     věcí, kterým se Kotik
Kotick learned, and he  kterým se Kotík učil -  naučil. A učil se bez
was always learning.   -- a učil se neustále.  přestání. Od Matky se
Matkah taught him how  Matka jej učila honiti  dověděl, jak má na
to follow the cod and  tresky a plotice na   mělčinách
the halibut along the  podmořských mělčinách  pronásledovat tresky a
under-sea banks, and   a vytahovati břehule z  platýsy a z děr mezi
wrench the rockling   jejich děr mezi     chaluhami vytahovat
out of his hole among  chaluhami, učila jej   vousatky. Jak má sto
the weeds; how to    plouti kolem vraků,   sáhů pod hladinou
skirt the wrecks lying  ležících na sta sáhů   obeplouvat vraky a
a hundred fathoms    pod vodou, vraziti    jejich okénky se
below water, and dart  jako vystřelená kule   střemhlav vrhat na
like a rifle-bullet in  jednou střílnou     klidně plovoucí ryby.
at one porthole and   dovnitř a druhou ven   Jak má za mihotání
out at another as the  za prchajícími rybami;  blesků rejdit na
fishes ran; how to    učila jej tančiti na   hřbetě vln a jak má
dance on the top of   hřebenech vln, když   ploutví zamávat na
the waves when the    blesky křižovaly po   pozdrav větrem
lightning was racing   celém nebi a kynouti   unášenému
all over the sky, and  ploutví zdvořile     krátkoocasému
wave his flipper     krátkoocasému      albatrosovi a
politely to the Stumpy- albatrosovi a sokolu   bojovnému sokolovi.
tailed Albatross and   bojovnému, když letěli  Jak se má, ploutve
the Man-of-war Hawk as  po větru. Učila jej   semknuty a ocas
they went down the    vyskakovati tři ---   zkroucený, vymršťovat
wind; how to jump    čtyři stopy vysoko nad  tři až čtyři stopy nad
three or four feet    vodu jako plískavice s  hladinu. Jak si nemá
clear of the water,   ploutvemi přitaženými  všímat létavých ryb,
like a dolphin,     těsně k bokům a s    protože jsou kost a
flippers close to the  ocasem ohnutým, a    kůže. Jak má deset
side and tail curved;  nevšímati si ryb-    stop pod hladinou v
to leave the flying-   letounů, protože jsou  plném trysku vykusovat
fish alone because    samá kost. Učila jej,  tresce plecko. Jak se
they are all bony; to  jak si vytrhnout z    nemá ohlížet za člunem
take the shoulder-    tresky kus plece v    nebo lodí, zvláště pak
piece out of a cod at  plném běhu deset sáhů  ne za veslicí. Za šest
full speed ten fathoms  pod hladinou, a     měsíců se Kotik o moři
deep and never to stop  poučovala jej, že se   nedověděl jenom to, co
and look at a boat or  nesmí nikdy zastavit a  nestálo za vědění. Po
a ship, but       pozorovat lodi a     celou tu dobu
particularly a row    čluny, obzvláště ale   nevkročil ploutvemi na
boat. At the end of   ne čluny s vesly. ---  pevninu.
six months, what     Ke konci šestého
Kotick did not know   měsíce věděl Kotík o
about deep-sea fishing  lovu v hlubokém moři
was not worth the    vše, co jen stálo za
knowing, and all that  pamatování, a po celou
time he never set    tu dobu nedotekl se
flipper on dry ground.  nohou suché země.
One day, however, as   Jednoho dne však, leže  Bylo to poblíž ostrova
he was lying half    v polospánku v teplých  Juan Fernandez. Jednou
asleep in the warm    vodách kdesi daleko u  tam ve vlažné vodě
water somewhere off   ostrova Juan       podřimoval stejně líný
the Island of Juan    Fernandez, cítil se   a malátný jako lidé,
Fernandez, he felt    neobyčejně líným,    když jim zjara v nohou
faint and lazy all    zrovna jako to cítí   zatrne, a tu si
over, just as human   lidé, když mají jaro v  vzpomněl, jak je na
people do when the    nohách, a vzpomněl si  Novastošně, sedm tisíc
spring is in their    bezděky na dobré,    mil odtud, důkladně
legs, and he       pevné břehy       pevná pláž, jak si tam
remembered the good   Novastošny, teď     jeho druhové hrají,
firm beaches of     vzdálené na sedm tisíc  jak tam čpí chaluhy a
Novastoshnah seven    mil, vzpomněl si na   jaký je tam při
thousand miles away;   hry, jež prováděl se   lachtaních rvačkách
the games his      svými soudruhy, na    řev. V tu chvíli
companions played, the  vůni mořských chaluh,  vyrazil na sever,
smell of the seaweed,  na řev lachtanů a na   plaval a plaval a
the seal-roar, and the  jejich zápasy. A v té  cestou potkával
fighting. That very   chvilce se obrátil k   desítky známých,
minute he turned     severu a pustil se    ubírajících se tam co
north, swimming     vytrvalým během k    on, a všichni se k
steadily, and as he   severu; a pluje     němu hlásili: "Buď
went on he met scores  setkával se s tucty   zdráv, Kotiku! Letos z
of his mates, all    soudruhů, kteří     nás budou holušici, k
bound for the same    všichni spěli k témuž  Lukanonu si ve
place, and they said:  cíli, a všichni jej   vlnobití zatančíme
"Greeting, Kotick!    zdravili: "Na zdar,   ohňový tanec a
This year we are all   Kotíku! Tohoto roku   zahrajeme si na
holluschickie, and we  jsme všichni holušíky  čerstvé trávě. Odkud
can dance the Fire-   a budeme tančiti     máš ten oblek?"
dance in the breakers  ohnivý tanec ve vlnách
off Lukannon and play  Lukannonských a hráti
on the new grass. But  si na nové letošní
where did you get that  trávě. --- Ale kde jsi
coat?"          přišel k tomuto
             kabátu?"
Kotick's fur was     Kotíkův kožich byl teď  Kotik měl na sobě
almost pure white now,  téměř neposkvrněně    téměř sněhobílou srst.
and though he felt    čistě bílý a ačkoliv   Velmi si na ní
very proud of it, he   byl na to velmi hrdý,  zakládal, ale jenom je
only said: "Swim     řekl toliko: "Plujte   pobídl: "Plavejte,
quickly! My bones are  rychle! Bolí mne kosti  toužím po pevnině, až
aching for the land."  touhou po zemi." A tak  mě všechny kosti
And so they all came   přišli všichni ke    bolí." A tak
to the beaches where   břehům, kde se zrodili  dopluli k rodným
they had been born and  a slyšeli staré     břehům a zaslechli,
heard the old seals,   lachtany, své otce,   jak se tam v kotoučích
their fathers,      bojující ve válejících  mlhy rvou jejich
fighting in the     se mlhách.        otcové.
rolling mist.
That night Kotick    Té noci tančil Kotík   Tu noc si s
danced the Fire-dance  ohnivý tanec s ročními  jednoročními lachtany
with the yearling    lachtánky. Moře je v   zatančil ohňový tanec.
seals. The sea is full  letních nocích plno   Za letních nocí moře
of fire on summer    ohně na celé rozloze   mezi Novastošnou a
nights all the way    od Novastošny k     Lukanonem celé hoří,
down from Novastoshnah  Lukannonu, a každý    lachtani vyrývají za
to Lukannon, and each  lachtan zanechává za   sebou rýhu planoucí
seal leaves a wake    sebou pruh jako by    jako petrolej a při
like burning oil     hořícího oleje a     každém skoku to ohnivě
behind him, and a    vyskočí-li, zatryskne  vyšlehne, v táhlých
flaming flash when he  plamen a vlny se     čárách i kruzích
jumps, and the waves   tříští v dlouhých    pableskují zčeřené
break in great      fosforujících čarách a  vlny. Potom se
phosphorescent streaks  kruzích. Pak odebrali  odebrali na holušická
and swirls. Then they  se na souš, na místa   hřiště, váleli se ve
went inland to the    holušíků, a váleli se  vzrostlé plané pšence
holluschickie grounds,  sem a tam po mladé    a vyprávěli si, co
and rolled up and down  divoké pšenici a     všechno dělali na
in the new wild wheat,  vyprávěli si celé    moři. Povídali si o
and told stories of   historie o tom, co    Tichém oceáně, jako
what they had done    vykonali, když byli v  když si kluci povídají
while they had been at  moři. Mluvili o Tichém  o tom, že byli v lese
sea. They talked about  Okeánu, jako hoši    na oříšcích. Být tam
the Pacific as boys   hovoří o lese, v němž  někdo, kdo by jim
would talk about a    byli na ořeší, a kdo   rozuměl, klidně mohl
wood that they had    by jim byl rozuměl,   podle jejich vyprávění
been nutting in, and   byl by mohl dle jejich  nakreslit zbrusu novou
if any one had      vypravování sestaviti  mapu oceánu. Z
understood them, he   mapu moře, jaké nikdo  Hutchinsonova vršku se
could have gone away   dosud nenakreslil.    s křikem přihnali
and made such a chart  Tříletí a čtyřletí    tříletí a čtyřletí
of that ocean as never  holušíkové řítili se s  holušici: "Z cesty,
was. The three-and    Hutchinsonského kopce  drobotino! Moře je
four-year-old      a volali: "S cesty,   hluboké a vy nevíte,
holluschickie romped   hošíkové! Moře je    co v něm všechno je.
down from Hutchinson's  hluboké a vy víte    Jen počkejte, až
Hill, crying: "Out of  ještě pramálo z toho,  obeplujete Hornův mys.
the way, youngsters!   co vše v něm je.     A co ty, jednoročku.
The sea is deep, and   Počkejte, až       Kdepak sis opatřil ten
you don't know all    obeplujete mys Horn! -  bílý oblek?"
that's in it yet. Wait  -- Hle, ty ročáku, kde
till you've rounded   pak jsi přišel k
the Horn. Hi, you    tomuhle bílému
yearling, where did   kabátu?"
you get that white
coat?"
"I did n't get it,"   "Nepřišel jsem k     Já jsem si ho
said Kotick; "it     němu," odpovídal     neopatřil," řekl
grew." And just as he  Kotík, "narostl mi." A  Kotik, "on mi
was going to roll the  zrovna, když se     narostl." Užuž by byl
speaker over, a couple  chystal povaliti     převrátil holušika na
of black-haired men   mluvčího, vyšla z    lopatky, a tu se za
with flat red faces   pozadí písečné dýny   písčitým přesypem
came from behind a    dvojice černovlasých   vynořili dva
sand-dune, and Kotick,  mužů s plochými rudými  černovlasí a rudolící
who had never seen a   tvářemi a Kotík, jenž  chlapi. Kotik dosud
man before, coughed   dosud nikdy neviděl   lidi nespatřil.
and lowered his head.  člověka, zakašlal a   Zachrchlal a sklopil
The holluschickie just  sklonil hlavu.      hlavu. Holušici se
bundled off a few    Holušíkové odhopkovali  odbatolili o pár yardů
yards and sat staring  tak několik kroků a   dál a zůstali hloupě
stupidly. The men were  usedli, hledíce hloupě  čumět. Byl to sám
no less than Kerick   a vyjeveně. Oba  ostrovní náčelník
Booterin, the chief of  muži byli Kerik     lachtaních lovců,
the seal-hunters on   Buterin, náčelník    Kerik Buterin, se
the island, and     lachtaních lovců na   synem Patalamonem.
Patalamon, his son.   ostrově, a Pantalamon,  Přišli z vesničky
They came from the    jeho syn. Přišli z    ležící necelou míli od
little village not    malé vesnice, vzdálené  líhní a rozmýšleli,
half a mile from the   sotva půl míle od    které lachtany mají
seal nurseries, and   lachtaních hnízdišť, a  zahnat na jatky ---
they were deciding    vyhlíželi, které     lachtani se totiž dají
what seals they would  lachtany mají odehnati  hnát jako ovce --- a
drive up to the     k porážkovým ohradám,  tam z jejich kůže
killing-pens (for the  neboť lachtani byli   nadělat kazajky.
seals were driven just  honěni jako ovce, aby
like sheep), to be    byli později
turned into sealskin   zpracováni v tulení --
jackets later on.    - sealskinové ---
             kožíšky.
"Ho!" said Patalamon.  "Ho!" zvolal       "Ha!" vyjekl
"Look! There's a white  Pantalamon. "Pohleď!   Patalamon. "Podívej!
seal!"          Tamhle je bílý tuleň!"  Tamhle je bílý
                         lachtan."
Kerick Booterin turned  Kerik Buterin pod svým  Kerik, ač v tváři
nearly white under his  olejem a mourem téměř  umaštěný a začouzený,
oil and smoke, for he  zbělel. Byl Aleuťan, a  zbledl jako stěna. Byl
was an Aleut, and    Aleuťané nejsou     to Alueťan, a Alueťané
Aleuts are not clean   čistotný národ. Pak se  si na čistotu
people. Then he began  jal mumlati modlitbu.  nepotrpí. Zadrmolil
to mutter a prayer.    "Nedotýkej se   modlitbu. "Nedotýkej
"Don't touch him,    ho, Pantalamone!     se ho, Patalamone.
Patalamon. There has   Nebylo dosud nikdy    Bílý lachtan se tu
never been a white    bílého lachtana --- co  nevyskytl, co-co-co
seal since -- since I  jsem na živu ne! Snad  jsem živ. Třeba je to
was born. Perhaps it   je to duch starého    Zacharovův duch.
is old Zaharrof's    Zacharova. Zahynul    Zacharov zahynul v
ghost. He was lost    loni při velké bouři."  loňské vichřici."
last year in the big
gale."
"I'm not going near   "Nepůjdu k němu," řekl  "Já k němu nepůjdu,"
him," said Patalamon.  Pantalamon. "Je to    řekl Patalamon, "Ještě
"He's unlucky. Do you  zvíře neštěstí. Myslíš  mi přinese neštěstí,
really think he is old  opravdu, že je to    To myslíš, že nás
Zaharrof come back? I  starý Zacharov, který  opravdu straší starý
owe him for some     se navrátil? Jsem mu   Zacharov? Jsem mu
gulls' eggs."      dlužen za několik    dlužen pár racčích
             buřňáčích vajec."    vajec."
"Don't look at him,"   "Nedívej se na něj,"   "Nekoukej na něho,"
said Kerick. "Head off  napomínal Kerik.     řekl Kerik. "Odežeň
that drove of four-   "Obrať tamhle to stádo  hejno čtyřročků. Naši
year-olds. The men    čtyřletých. Naši lidé  pomocníci by jich dnes
ought to skin two    by dnes měli stáhnouti  měli stáhnout dvě stě,
hundred to-day, but   kůže se dvou set kusů,  ale lovecké období
it's the beginning of  ale je počátek sezóny  teprve začíná a oni to
the season, and they   a jsou posud nezvyklí  neumějí. Stovka nám
are new to the work. A  této práci. Sto kusů   postačí. Pospěš!"
hundred will do.     postačí. Rychle!"
Quick!"
Patalamon rattled a   Pantalamon zachřestil  Patalamon zachrastil
pair of seal's      párem lachtaních     před houfem holušiků
shoulder-bones in    lopatek před houfcem   lachtaními lopatkami a
front of a herd of    holušíků, a ti stanuli  oni zůstali stát, jen
holluschickie and they  tiše, supějíce a     prskali a funěli.
stopped dead, puffing  funíce. Pantalamon    Jakmile k nim
and blowing. Then he   pokročil k nim a     přistoupil, hnuli se
stepped near, and the  holušíkové počali se   vpřed a pohánění
seals began to move,   hýbat a Kerik je     Kerikem kráčeli dále
and Kerick headed them  obrátil do vnitra    na ostrov. Utéci za
inland, and they never  země, a oni ani     ostatními druhy je
tried to get back to   nezkusili vrátiti se   vůbec nenapadlo.
their companions.    zpět ke svým       Jejich odhánění
Hundreds and hundreds  soudruhům. Tisíce a   pozorovaly statisíce
of thousands of seals  statisíce lachtanů    lachtanů, ale klidně
watched them being    hleděly na ně, jak    si hrály dál. Jenom
driven, but they went  jsou odháněni, ale    Kotikovi to nedalo,
on playing just the   pokračovaly dále ve   vyptával se druhů, ale
same. Kotick was the   svých hrách jakoby    žádný nic nevěděl,
only one who asked    nic. Kotík byl      jenom že prý takhle
questions, and none of  jediným, jenž kladl   lidé odhánějí lachtany
his companions could   otázky, a nikdo z jeho  nějakých šest týdnů až
tell him anything,    soudruhů nedovedl mu   dva měsíce rok co rok.
except that the men   říci ničeho, leda že
always drove seals in  muži odvádějí lachtany
that way, for six    takto denně po šest až
weeks or two months of  osm neděl každého
every year.       roku.
"I am going to      "Půjdu za nimi," řekl  "Půjdu za nimi," řekl
follow," he said, and  Kotík, a oči div mu   Kotik a vlekl se za
his eyes nearly popped  nevyskočily z hlavy,   houfem, div mu oči z
out of his head as he  jak se šoural za     důlků nevypadly.
shuffled along in the  stádem.
wake of the herd.
"The white seal is    "Bílý lachtan jde za   "Bílý lachtan je za
coming after us," said  námi," zvolal      námi," křikl
Patalamon. "That's the  Pantalamon. "To je    Patalamon. "Poprvé jde
first time a seal has  poprvé, co přišel    lachtan sám od sebe na
ever come to the     lachtan sám k      jatky."
killing-grounds     porážkám!"
alone."
"Hsh! Don't look     "Hš! Neohlížej se!"   "Pst! neohlížej se,"
behind you," said    varoval Kerik. "Jest   napomenul ho Kerik.
Kerick. "It is      to duch starého     "Jistě je to
Zaharrof's ghost! I   Zacharova. Musím o tom  Zacharovův duch! Povím
must speak to the    promluviti s knězem."  o tom knězi."
priest about this."
The distance to the   Porážky byly vzdáleny  Na jatky to bylo pouhé
killing-grounds was   sotva půl anglické    půldruhé míle, ale jim
only half a mile, but  míle, ale stádo     to trvalo půl hodiny.
it took an hour to    potřebovalo k tomu    Když se uhřejí, to
cover, because if the  celou hodinu, protože  Kerik věděl, bude se
seals went too fast   Kerik věděl, že jdou-  jim kůže při stahování
Kerick knew that they  li lachtani příliš    trhat. A tak pomalu
would get heated and   rychle, zapotí se a   minuli Lvouní šíji a
then their fur would   kůže se jim pak při   tkalcovnu, až došli k
come off in patches   stahování trhá na    solnici. Tam už na ně
when they were      kousky. Šli tedy velmi  z pláže lachtani
skinned. So they went  zvolna kolem Lvouní   neviděli, Všecek
on very slowly, past   Šíje a kolem       udýchaný šel Kotik za
Sea-Lion's Neck, past  Websterova domu, až   nimi. Bylo mu, jako by
Webster House, till   přišli k solnici, jež  se octl na konci
they came to the Salt  byla právě mimo dohled  světa, ale z líhní k
House just beyond the  lachtanů na pobřeží.   němu stále doléhal
sight of the seals on  Kotík šel za nimi,    ryk, jako když vlak
the beach. Kotick    oddechuje a užaslý.   jede tunelem. Kerik
followed, panting and  Myslil, že je na konci  usedl na mech, z kapsy
wondering. He thought  světa, ale řev      vytáhl důkladné cínové
that he was at the    lachtaních hnízdišť   hodiny a třicet minut
world's end, but the   zněl sem tak hlasitě,  čekal, až stádo
roar of the seal     jako hřmot vlaku v    zchladne. Kotik
nurseries behind him   tunelu. Tu usedl  slyšel, jak mu ze
sounded as loud as the  Kerik na zem do mechu  štítku čapky kape
roar of a train in a   a vyndal těžké cínové  sražená pára. Tu se
tunnel. Then Kerick   hodinky, nechal stádo  objevilo asi dvanáct
sat down on the moss   půl hodiny        chlapů s okovanými
and pulled out a heavy  vychladnouti, a Kotík  holemi dlouhými asi
pewter watch and let   mohl slyšeti, jak s   čtyři stopy. Kerik jim
the drove cool off for  okraje jeho čepice    ukázal na pár lachtanů
thirty minutes, and   kapou kapky mlžné    buď pokousaných od
Kotick could hear the  rosy. Pak přišlo deset  svých druhů, nebo
fog-dew dripping from  či dvanáct mužů,     příliš uhřátých, a
the brim of his cap.   ozbrojených železem   chlapi, obutí do
Then ten or twelve    pobitými klacky s    hrubých bot z mrožího
men, each with an iron- délky tří-čtyř stop, a  chřtánu, je hned ze
bound club three or   Kerik jim ukázal     stáda vykopali. Kerik
four feet long, came   několik kusů z houfu,  jim povelel: "Do
up, and Kerick pointed  kteří byli pokousáni   toho!" a chlapi ráz na
out one or two of the  od druhých anebo byli  ráz mlátili lachtany
drove that were bitten  příliš uhřáti, a muži  po hlavě.
by their companions or  vykopali je od
were too hot, and the  ostatních svými
men kicked those aside  těžkými botami z
with their heavy boots  mrožích chřtánů, a
made of the skin of a  Kerik pak zvolal:
walrus's throat, and   "Začněme!" a muži
then Kerick said: "Let  začali mlátiti
go!" and then the men  lachtany do hlavy, jak
clubbed the seals on   nejrychleji dovedli.
the head as fast as
they could.
Ten minutes later    Deset minut na to    Za deset minut už
little Kotick did not  nepoznával Kotík více  Kotik své přátele
recognize his friends  svých přátel, neboť   nepoznal. Od čumáku až
any more, for their   jim byly kůže      po zadní ploutve jim
skins were ripped off  rozříznuty od nosu k   kůži nařízli a stáhli
from the nose to the   zadním ploutvím,     a potom je naházeli na
hind flippers --     staženy a hozeny na   hromadu.
whipped off and thrown  zem na hromadu.
down on the ground in
a pile.
That was enough for   To Kotíkovi stačilo.   Kotik toho měl
Kotick. He turned and  Obrátil se a pádil    dost. Otočil se a
galloped (a seal can   úprkem --- lachtan    klusal (chvilku to
gallop very swiftly   dovede na krátko     lachtan dokáže) zpátky
for a short time) back  ubíhati velice rychle  k moři, nedávno
to the sea, his little  --- zpět k moři, a    vypučelé vousy se mu
new mustache bristling  mladý jeho knírek celý  ježily hrůzou. U
with horror. At Sea-   se mu zježil hrůzou.   Lvouní šíje, kde na
Lion's Neck, where the  U Lvouní Šíje,   pokraji příboje
great sea-lions sit on  kde sedávají velicí   sedávali mohutní
the edge of the surf,  hřívnatí lvouni na    lvouni, vrhl se
he flung himself     pokraji příboje, vrhl  střemhlav do studené
flipper over-head into  se střemhlav do     vody a žalostně se tam
the cool water, and   chladné vody a třásl   třásl a svíjel. "Co
rocked there, gasping  se a válel, vzdychaje  je?" ozval se nevrle
miserably. "What's    žalostně. "Co tu  nějaký lvoun --- oni
here?" said a sea-    chceš?" řekl jeden ze  mají totiž rádi
lion, gruffly; for as  lvounů příkře; neboť   samotu.
a rule the sea-lions   zpravidla drží se
keep themselves to    lvouni zvlášť
themselves.       pohromadě.
"Scoochnie! Ochen    "Skúčno, očeň      "Skučno! Očeň skučno!
scoochnie!" ("I'm    skúčno.[*) Autor zde   (Je to smutné, velmi
lonesome, very      užívá ruských slov,   smutné)," řekl Kotik.
lonesome!") said     která přepisuje     "Kdejakého holušika na
Kotick. "They're     anglickým pravopisem.]  kdejaké pláži
killing all the     Teskno je mi, velmi   pozabíjejí!"
holluschickie on all   teskno," řekl Kotík.
the beaches!"      "Zabíjejí všechny
             holušíky na všech
             březích."
The sea-lion turned   Lvoun obrátil hlavu ke  Lvoun se otočil hlavou
his head inshore.    břehu a řekl:      k pevnině. "Hloupost,"
"Nonsense," he said;   "Nesmysl! Tvoji     řekl, "vždyť tvoji
"your friends are    přátelé tropí právě   přátelé rámusí jako
making as much noise   takový hřmot, jako kdy  jindy. To jsi snad
as ever. You must have  jindy. Viděls nejspíše  viděl, jak starý Kerik
seen old Kerick     starého Kerika, jak   skolil stádo. Dělá to
polishing off a drove.  shladil stádo. Činí   už třicet let."
He's done that for    tak již po třicet
thirty years."      let."
"It's horrible," said  "To je hrozné," řekl   "Je to hrozné," řekl
Kotick, backing water  Kotík, vzpíraje se    Kotik. Opřel se
as a wave went over   vodě, jak se přes něho  dorážející vlně,
him, and steadying    převalila velikou    šroubovitým pohybem
himself with a screw-  vlnou, a postaviv se v  ploutví se narovnal a
stroke of his flippers  ní šroubovitým rázem   zůstal stát asi tři
that brought him up   ploutví, což ho     palce od zubatého
all standing within   přineslo zcela      skaliska.
three inches of a    vzpřímeného na tři
jagged edge of rock.   palce od rozervaného
             hrotu skalin.
"Well done for a     "Výborně provedeno na  "Na ročka dost slušný
yearling!" said the   ročáka!" řekl lvoun,   výkon," řekl Lvoun,
sea-lion, who could   který dovedl oceniti   velký plavecký znalec.
appreciate good     dobrý plavecký kousek.  "Pro tebe je to ovšem
swimming. "I suppose   "Věřím, že je to dosti  hrozná podívaná, jenže
it is rather awful    smutné s vašeho     vy lachtani sem
from your way of     lachtaního hlediska,   chodíte každý rok, a
looking at it; but if  ale když vy lachtani   lidé o tom samozřejmě
you seals will come   sem přicházíte rok co  vědí, a dokud si
here year after year,  rok, zvědí to lidé    nenajdete ostrov, kam
of course the men get  ovšem také a budete   se lidé vůbec
to know of it, and    odháněni, ač-li     nedostanou, budou si
unless you can find an  nenajdete ostrovu, kam  vás pořád odhánět."
island where no men   lidé nikdy
ever come, you will   nepřicházejí!"
always be driven."
"Is n't there any such  "A je někde takový    "A je takový ostrov?"
island?" began Kotick.  ostrov?" ptal se     spustil Kotik.
             Kotík.
"I've followed the    "Honil jsem platýse po  "Dvacet let honím
poltoos [the halibut]  dvacet let, ale nemohu  platýsy, a ještě jsem
for twenty years, and  říci, že bych byl kdy  ho nenašel. Poslyš ---
I can't say I've found  takového ostrova     zřejmě se rád bavíš se
it yet. But look here  našel. Ale počkej, zdá  staršími ---, co kdyby
-- you seem to have a  se mi, že si rád     sis zašel na Mroží
fondness for talking   pohovoříš s vyššími --  ostrůvek a zeptal se
to your betters;     - což abys šel na    Mořského čaroděje.
suppose you go to    Mroží Ostrov a      Třeba o tom něco ví.
Walrus Islet and talk  promluvil s Mořským   Nežeň se tolik. Po
to Sea Vitch. He may   Čarodějem? Snad o    moři je to šest mil.
know something. Don't  něčem ví. Nefanti se   Být tebou, drobečku,
flounce off like that.  odtud tak honem! Je   nejprve bych se natáhl
It's a six-mile swim,  tam dobrých šest mil,  a prospal."
and if I were you I   a kdybych byl tebou,
should haul out and   natáhl bych se a
take a nap first,    prospal se trochu na
little one."       to, maličký."
Kotick thought that   Kotík uznal, že je to  Kotikovi se ta rada
that was good advice,  dobrá rada a zabočil   líbila, odplaval tedy
so he swam round to   tedy ke svému pobřeží  na svou pláž, tam se
his own beach, hauled  a vyspal se as půl    natáhl a půl hodiny
out, and slept for    hodinky, trhaje sebou  spal, po lachtaním
half an hour,      při tom, jako všichni  způsobu se přitom celý
twitching all over, as  lachtani. A pak     tetelil. Potom se
seals will. Then he   zaměřil rovnou k     rovnou vydal na Mroží
headed straight for   Mrožímu Ostrovu,     ostrůvek, plochý
Walrus Islet, a little  malému to, plochému   skalnatý útes na
low sheet of rocky    skalnímu ostrůvku,    severovýchod od
island almost due    skoro přesně na     Novastošny, posetý
northeast from      severovýchod od     skalními výstupky s
Novastoshnah, all    Novastošny, se      racčími hnízdy. Mroži
ledges of rock and    skalnatými břehy,    tam žili v houfech
gulls' nests, where   plnými děr s buřňáčími  sami pro sebe.
the walrus herded by   hnízdy. Zde žili mroži
themselves.       sami pro sebe.
He landed close to old  Kotík přistál těsně u  Přistál před samým
Sea Vitch -- the big,  Mořského Čaroděje,    Čarodějem. Byl to
ugly, bloated,      velikého to,       velikánský tichomořský
pimpled, fat-necked,   ošklivého, naduřelého,  mrož ze severu, s
long-tusked walrus of  trudovitého mrože ze   tlustou šíjí a
the North Pacific, who  Severního Tichého    dlouhými kly, ohyzdný,
has no manners except  Moře, s tlustým krkem  měchatý, dolíčkovatý.
when he is asleep --   a dlouhými tesáky,    Slušný je, jenom když
as he was then, with   který nezná způsobů   spí --- a on zrovna
his hind flippers half  leda když spí --- jako  spal, zadní ploutve
in and half out of the  spal právě i tehdy,   zpola ponořeny v
surf.          maje zadní vesla     příboji.
             napolo na zemi a
             napolo v příboji.
"Wake up!" barked    "Probuď se!" zahafal   "Vstávej!" štěkl
Kotick, for the gulls  Kotík, neboť rackové   Kotik, rackové tam
were making a great   tropili strašný hřmot.  totiž velmi hlomozili.
noise.
"They were all awake   <@NPAR>         "Haha! Hoho! Co to?"
and staring in every               ozval se Mořský
direction but the                 čaroděj,
right one."
"Hah! Ho! Hmph! What's  "Ha! Ho! Mmf! Co je?"   kly uhodil
that?" said Sea Vitch,  ptal se Mořský Čaroděj  dalšího mrože, až ho
and he struck the next  a udeřil svými tesáky  probudil, ten zas
walrus a blow with his  sousedního mrože a    uhodil dalšího a tak
tusks and waked him   vzbudil jej tím, a ten  to šlo dál, až všichni
up, and the next     pak udeřil sousedního  procitli a koukali
struck the next, and   a ten zase souseda a   vyjeveně na všechny
so on till they were   tak byli za chvíli    strany, jenom ne na tu
all awake and staring  všichni vzhůru a     správnou.
in every direction but  čuměli vyjeveně všemi
the right one.      možnými směry, jenom
             ne tím pravým.
"Hi! It's me," said   "Hi! To jsem já," řekl  "Hej! To já," řekl
Kotick, bobbing in the  Kotík a houpal se v   Kotik a jako nějaký
surf and looking like  příboji, vypadaje jako  bílý slimáček se
a little white slug.   malý bílý chumáček.   pohupoval v příboji.
"Well! May I be -- --  "Hle, hle! Ať mne    "No ne, ať mě --- z
skinned!" said Sea    stáhnou z kůže!" řekl  kůže stáhnou!" ulevil
Vitch, and they all   Mořský Čaroděj, a pak  si Mořský čaroděj a
looked at Kotick as   hleděli všichni na    všichni se na Kotika
you can fancy a club   Kotíka, jako by asi   zahleděli asi tak,
full of drowsy old    hleděla společnost    jako když se plný sál
gentlemen would look   ospalých pánů na     ospalých vašnostů
at a little boy.     hošíka. Kotík neměl   koukne po nějakém
Kotick did not care to  zrovna chuti       kloučkovi. O stahování
hear any more about   poslouchati nějaké    z kůže nechtěl Kotik
skinning just then; he  řeči o stahování kůže  nic slyšet, stačilo
had seen enough of it;  --- viděl toho dnes   mu, co viděl. Křikl
so he called out: "Is  dosti. Proto zvolal:   tedy: "Je někde na
n't there any place   "Je někde nějaké     světě pro lachtany
for seals to go where  místo, kam by mohli   místo, kam se za nimi
men don't ever come?"  jíti lachtani a kam   lidé nedostanou?"
             lidé nepřicházejí?"
"Go and find out,"    "Jdi a hledej si je!"  "Najdi si je sám,"
said Sea Vitch,     řekl starý Mořský    odbyl ho Mořský
shutting his eyes.    Čaroděj zavíraje oči.  čaroděj a zamhouřil
"Run away. We're busy  "Kliď se odtud. Máme   oči. "Zmizni! Máme moc
here."          zde jinou práci."    práce."
Kotick made his     Kotík provedl svůj    Kotik udělal delfíní
dolphin-jump in the   delfíní kozelec a    kotrmelec a křikl z
air and shouted as    vzkřikl co nejhlasněji  plných plic: "Žroute
loud as he could:    mohl: "Žráči měkkýšů!  přílipek! Žroute
"Clam-eater! Clam-    Žráči měkkýšů!" Věděl,  přílipek!" Věděl o
eater!" He knew that   že Mořský Čaroděj    Čaroději, že rybu
Sea Vitch never caught  nechytil za celý život  jakživ nechytí, pořád
a fish in his life,   ani rybičky, ale stále  jen chlemtá přílipky a
but always rooted for  jen ryl po mušlích a   chaluhy a přitom se
clams and seaweeds;   mořských chaluhách, ač  tváří tak hrozivě.
though he pretended to  činil, jako by byl kdo  Papuchalci a guverušky
be a very terrible    ví jakým hrozným     a jepatky, racci
person. Naturally the  tvorem. Buřňáci,  obrovští a tříprstí a
Chickies and the     rackové a mořské     polární kachny, celá
Gooverooskies and the  vlaštovky, mořské    ta zlolajná čeládka to
Epatkas, the       slípky, govrušky,    po něm opakovala a
Burgomaster Gulls and  jepatky a potáplice,   podle Limeršinových
the Kittiwakes and the  jež ustavičně slídí,   slov dobrých pět minut
Puffins, who are     kde by si mohli     i rána z děla by byla
always looking for a   dovoliti nějakou     na Mrožím ostrově
chance to be rude,    nezdvořilost, chopili  zanikla. Kdekdo tam
took up the cry, and -  se tohoto zvolání a   ječel a vřískal:
- so Limmershin told   tak --- dle slov     "Žroute přílipek!
me -- for nearly five  limmeršina --- po    Dědku!" a Morský
minutes you could not  dobrých pět minut    čaroděj se jen
have heard a gun fired  nebyli byste slyšeli   převaloval a chrochtal
on Walrus Islet. All   na Mrožím Ostrůvku ani  a hekal.
the population was    výstřel z ručnice.
yelling and screaming"  Všichni jeho obyvatelé
Clam-eater! Stareek   ječeli a vřískali:
[old man]!" while Sea  "Žráči měkkýšů!
Vitch rolled from side  Dědku!"[ *) V
to side grunting and   originále "Stareek"
coughing.        (čti Starik, rusky
             stařec, dědek).] zatím
             co se Mořský Čaroděj
             převaloval s boku na
             bok bruče a funě.
"Now will you tell?"   "Povíš mi to tedy snad  "Tak co, povíš mi to?"
said Kotick, all out   teď ?" ptal se Kotík,  zasípal Kotik.
of breath.        všecek bezdechý.
"Go and ask Sea Cow,"  "Jdi a zeptej se     "Jdi se zeptat
said Sea Vitch. "If he  mořských krav," řekl   Mořského koně," řekl
is living still, he'll  Mořský Čaroděj. "Je-li  Čaroděj. "Ten ti to
be able to tell you."  ještě jaká na světě,   poví, jestli je dosud
             bude snad ti moci    naživu."
             pověděti."
"How shall I know Sea  "Podle čeho poznám    "A jak ho poznám?"
Cow when I meet him?"  Mořskou Krávu, kdybych  zeptal se už na
said Kotick, sheering  ji potkal?" ptal se   odchodu Kotik.
off.           Kotík na odchodu.
"He's the only thing   "Je to jediné zvíře v  "On jediný je z celého
in the sea uglier than  moři, které je      moře ještě ohyzdnější
Sea Vitch," screamed a  ošklivější než Mořský  než Čaroděj,"
burgomaster gull,    Čaroděj," vřískal    zavřískal albatros
wheeling under Sea    racek, krouže těsně   obrovský a mihl se
Vitch's nose. "Uglier,  kolem Čarodějova nosu.  Čarodějovi přímo před
and with worse      "Šerednější a s ještě  nosem. "Ještě
manners! Stareek!"    horšími způsoby.     ohyzdnější a hrubší.
             Dědku! Dědku!"      Dědku!"
Kotick swam back to   Kotík ploval zpět k   Kotik nechal racky
Novastoshnah, leaving  Novastošně, nechav    vřískat a odplaval
the gulls to scream.   racky křičeti. Tam    zpátky na Novastošnu.
There he found that no  shledal, že nikdo se   Ale jak zjistil, nikdo
one sympathized with   nezajímal s ním o jeho  tam pro jeho snahu
him in his little    pokus nalézti klidné   nalézt lachtanům
attempts to discover a  místo pro lachtany.   klidné místečko neměl
quiet place for the   Řekli mu, že lidé vždy  porozumění. Holušiky
seals. They told him   honili holušíky ---   prý lidé odhánějí
that men had always   patřilo to k dennímu   odjakživa --- je to
driven the        životu --- a že když   jejich obživa ---,
holluschickie -- it   nevidí rád ošklivé    když se na ošklivé
was part of the day's  věci, neměl choditi k  věci nerad dívá, neměl
work -- and that if he  porážkovým ohradám.   na jatky chodit, Kromě
did not like to see   Ale žádný z ostatních  něho žádný jiný
ugly things he should  lachtanů neviděl     lachtan při zabíjení
not have gone to the   zabíjení, a to byl    nebyl, tím se od svých
killing-grounds. But   velký rozdíl mezi nimi  přátel lišil. A ke
none of the other    a Kotíkem. Mimo to byl  všemu ještě byl bílý.
seals had seen the    Kotík bílým lachtanem.
killing, and that made
the difference between
him and his friends.
Besides, Kotick was a
white seal.
"What you must do,"   Když uslyšel starý    Starý Pirát si
said old Sea Catch,   Mořský Lupič o synově  poslechl synova
after he had heard his  dobrodružství, řekl   dobrodružství a řekl
son's adventures, "is  mu: "Tvojí věcí jest,  mu: "Až dospěješ v
to grow up and be a   abys vyrostl a byl    pořádného lachtana,
big seal like your    velikým lachtanem,    jako jsem já, založíš
father, and have a    jako tvůj otec, a měl  si na pláži líheň, pak
nursery on the beach,  na břehu svoje      ti dají pokoj. Za
and then they will    hnízdiště, a pak tě   takových pět let z
leave you alone. In   nechají s pokojem. Za  tebe bude rváč jedna
another five years you  pět let budeš s to,   radost." Také hodná
ought to be able to   abys bojoval sám za   Matka mu domlouvala:
fight for yourself."   sebe." Ano i mírná    "Proti zabíjení nic
Even gentle Matkah,   jeho Matka mu řekla.   nesvedeš, Jdi si hrát,
his mother, said: "You  "Nezabráníš nikdy    Kotiku, do moře." A
will never be able to  zabíjení. Jdi a hraj   tak Kotik šel a se
stop the killing. Go   si v moři, Kotíku." A  sklíčeným srdečkem
and play in the sea,   tak Kotík šel a tančil  zatančil ohňový tanec.
Kotick." And Kotick   ohnivý tanec s velice
went off and danced   těžkým srdéčkem.
the Fire-dance with a
very heavy little
heart.
That autumn he left   Tohoto podzimu opustil  Na podzim odešel z
the beach as soon as   břeh, jakmile mohl, a  pláže záhy a sám a sám
he could, and set off  pustil se na cesty    se vydal na cestu ---
alone because of a    samoten, protože měl v  v makovičce se mu
notion in his bullet-  kulovité své hlavě    zlíhl nápad. Jestli je
head. He was going to  myšlenku. Šel hledat   v moři nějaký Mořský
find Sea Cow, if there  Mořské Krávy, ač-li   kůň, tak ho vyhledá, a
was such a person in   jsou v moři takoví    vyhledá také lachtanům
the sea, and he was   tvorové, a chtěl     klidný ostrov s
going to find a quiet  vyhledat v moři tichý  důkladně pevnou pláží,
island with good firm  ostrov s dobrým pevným  kam se na ně lidé
beaches for seals to   břehem, kde by mohli   nedostanou. A tak bez
live on, where men    lachtani žíti a kde by  cizí pomoci pátral a
could not get at them.  k nim lidé nemohli. A  pátral od severu k
So he explored and    tak pátral a pátral   jihu po celém Tichém
explored by himself   samoten Tichým Oceánem  oceáně, kolikrát
from the North to the  od severu na jih,    uplaval za den a noc
South Pacific,      urážeje až tři sta mil  tři sta mil. Prožil
swimming as much as   za den a noc. Měl    tolik dobrodružství,
three hundred miles in  cestou více       že se to ani vypovědět
a day and a night. He  dobrodružství, než    nedá, jen taktak unikl
met with more      možno vypověděti, a   jednou žraloku
adventures than can be  jen taktak že ušel    obrovskému, podruhé
told, and narrowly    zubům žraloka      žraloku skvrnitému,
escaped being caught   obrovského a žraloka   jindy zas
by the Basking Shark,  skvrnitého a       kladivounovi, potkal
and the Spotted Shark,  kladivouna a setkal se  lecjakého podezřelého
and the Hammerhead,   se všemi zákeřnými    otrapu, jací se
and he met all the    ničemy, kteří se     potloukají po mořích,
untrustworthy ruffians  toulají mořem, s     a také ryby nemotorně
that loaf up and down  těžkými uhlazenými    zdvořilé, posléze
the high seas, and the  rybami i s šarlatově   šarlatově hřebenité
heavy polite fish, and  skvrnitými hřebenatými  lasturnatky, které po
the scarlet-spotted   lasturnatci, kteří se  staletí trčí na jednom
scallops that are    zakotví na sta let na  místě a velmi si na
moored in one place   jediném místě a jsou   tom zakládají. Nikdy
for hundreds of years,  na to nesmírně hrdi;   však nezahlédl
and grow very proud of  ale nikdy se nesetkal  Mořského koně ani
it; but he never met   s Mořskou Krávou a    ostrov, který by se mu
Sea Cow, and he never  nikde nenašel ostrova,  zamlouval.
found an island that   který by mu vyhovoval.
he could fancy.
If the beach was good  Byl-li břeh dobrý a   Pláž měl ostrov třeba
and hard, with a slope  tvrdý, v pozadí s    pořádnou a pevnou a
behind it for seals to  úbočím, na němž by si  nad ní svah na hraní,
play on, there was    mohli lachtani hráti,  ale na obzoru vždycky
always the smoke of a  byl vždy na obzoru    čoudila nějaká
whaler on the horizon,  kouř velrybářů,     velrybářská loď,
boiling down blubber,  vyvářejících rybí tuk,  převařující tuk z
and Kotick knew what   a Kotík věděl, co to   velryb, a co to
that meant. Or else he  znamená. Anebo tam    znamená, to Kotik
could see that seals   bylo patrno, že tam   věděl. Nebo si zas
had once visited the   kdysi tuleni       všiml, že lachtani na
island and been killed  přicházeli, ale byli   ostrov kdysi zavítali,
off, and Kotick knew   povražděni, a Kotík   ale byli vybiti. Kam
that where men had    věděl, že kam jednou   lidé přijdou, to Kotik
come once they would   lidé přišli, přijdou   také věděl, tam se zas
come again.       opět.          vracejí.
He picked up with an   Shodnul se se starým   Seznámil se se starým
old stumpy-tailed    tupoocasým albatrosem  krátkoocasým
albatross, who told   a ten mu řekl, že    albatrosem a ten mu
him that Kerguelen    ostrov Kerguelenský je  řekl, že klid a pokoj
Island was the very   tím nejlepším místem   najde na Kerguelenově
place for peace and   pro toho, kdo chce    ostrově. Kotik se tam
quiet, and when Kotick  míti pokoj a klid, ale  pustil a v prudké
went down there he was  když tam Kotík přišel,  plískanici s hromy a
all but smashed to    byl by býval málem    blesky se málem
pieces against some   rozbit na kusy o     roztříštil o zákeřné
wicked black cliffs in  šeredné černé skalní   černé útesy. Jakžtakž
a heavy sleet-storm   útesy ve hrozné     se odtamtud proti
with lightning and    chumelenici za blesku  vichru vyhrabal a tu
thunder. Yet as he    a hromu. A když přece  si všiml, že i tam
pulled out against the  se prodral příbojem,   bývala lachtaní líheň.
gale he could see that  poznal, že i tam kdysi  Stejně tomu bylo na
even there had once   bylo lachtaní      jiných ostrovech, na
been a seal nursery.   hnízdiště. A stejně   které zavítal.
And it was so in all   tomu bylo i na všech
the other islands that  jiných ostrovech,
he visited.       které navštívil.
Limmershin gave a long  Limmeršin jich      Limeršin mi je dlouze
list of them, for he   vyjmenoval celou     vypočítal. Pět let po
said that Kotick spent  dlouhou řadu, a     sobě prý Kotik pátral,
five seasons       povídal, že Kotík    na Novastošně
exploring, with a four  ztrávil celých pět let  odpočíval vždycky
months' rest each year  hledáním, odpočívaje   pouhé čtyři měsíce.
at Novastoshnah, where  každoročně po čtyři   Holušici si ho pro
the holluschickie used  měsíce na Novastošně,  jeho pomyslné ostrovy
to make fun of him and  kde si jej holušíkové  dobírali. Doplul na
his imaginary islands.  dobírali pro jeho    Galapágy, ležící na
He went to the      fantastické ostrovy.   rovníku, je tam
Gallapagos, a horrid   Přišel na     příšerné sucho, vedrem
dry place on the     Gallapagos, hrozné to  se div neupekl.
Equator, where he was  suché místo na      Odebral se na
nearly baked to death;  rovníku, kde byl málem  Georgijské ostrovy, na
he went to the Georgia  upečen do smrti,     Orkneje, na Smaragdový
Islands, the Orkneys,  přišel na ostrovy    ostrov, Skřivánčí
Emerald Island, Little  Georgijské, na      ostrůvek, Goughův
Nightingale Island,   Orkneye, na Smaragdový  ostrov, Bouvetův
Gough's Island,     Ostrov, na Malý Ostrov  ostrov, Crossety, ba i
Bouvet's Island, the   Slavičí, na Goughův   na ten ostrůveček na
Crossets, and even to  Ostrov, na Ostrov    jih od mysu Dobré
a little speck of an   Bouvetův, na Crossety,  naděje. Všude slyšel
island south of the   ano i na pramalounký   stejnou písničku.
Cape of Good Hope. But  ostrůvek na jihu od   Lachtani na ostrovy
everywhere the People  Mysu Dobré Naděje. Ale  kdysi dávno přišli,
of the Sea told him   všude vyprávěli mu    ale lidé je do jednoho
the same things. Seals  mořští obyvatelé tutéž  vybili. Na tisíc mil
had come to those    historii. Lachtani    odplaval z Tichého
islands once upon a   přišli kdysi na každý  oceánu až k mysu
time, but men had    ostrov, ale lidé je   Corrientes (to jak se
killed them all off.   všechny pobili. I když  vracel z Goughova
Even when he swam    plul tisíce mil ven z  ostrova) a tam na
thousands of miles out  Tichého Oceánu a     skále našel několik
of the Pacific, and   přišel na místo zvané  set prašivých lachtanů
got to a place called  Mys Corientes --- bylo  a od nich se dověděl,
Cape Corientes (that   to, když vracel se z   že i tam na ně chodí
was when he was coming  Ostrovu Goughova ---   lidé. Div mu nad tím
back from Gough's    nalezl na skále     srdce nepuklo.
Island), he found a   několik set
few hundred mangy    zprašivělých lachtanů,
seals on a rock, and   a ti řekli mu, že lidé
they told him that men  přicházejí i tam.
came there too.
That nearly broke his  Pukalo mu nad tím    Kolem Hornova mysu
heart, and he headed   málem srdce, a zaměřil  zamířil rovnou k své
round the Horn back to  okolo mysu Hornova    pláži. Cestou si
his own beaches; and   zpět ke svým vlastním  pohověl na ostrově
on his way north he   břehům, a na své cestě  porostlém zelenými
hauled out on an     k severu přistál na   stromy. Zastihl tam
island full of green   ostrovu plném zelených  skomírajícího
trees, where he found  stromů, kde našel    stařičkého lachtana.
an old, old seal who   starého tuleně. ---   Nachytal mu ryb,
was dying, and Kotick  Umíral již, a Kotík mu  rozpovídal se o svých
caught fish for him   nachytal ryb a svěřil  nezdarech a dodal:
and told him all his   mu všechen svůj bol.   "Vrátím se na
sorrows. "Now," said   "A teď," řekl Kotík,   Novastošnu, ať si mě
Kotick, "I am going   "teď jdu zpět k     třeba zaženou s
back to Novastoshnah,  Novastošně a poženou-  holušiky na jatky, to
and if I am driven to  li mne s holušíky k   je jedno."
the killing-pens with  porážkové ohradě, bude
the holluschickie I   mi to jedno."
shall not care."
The old seal said:    Starý tuleň řekl:    Starý lachtan mu řekl:
"Try once more. I am   "Zkus to ještě jednou.  "Ještě to zkus. Jsem
the last of the Lost   Jsem posledním z     poslední z bývalé
Rookery of Masafuera,  bývalého hnízdiště    líhně masafuerské.
and in the days when   Masafuerského, a v    Kdysi nás pobíjeli po
men killed us by the   dobách, kdy nás lidé   statisících, a tehdy
hundred thousand there  vraždili po       kolovala na pláži
was a story on the    statisících, byla na   pověst, že jednou
beaches that some day  pobřežích pověst, že   připluje ze severu
a white seal would    jednou přijde od     bílý lachtan a odvede
come out of the north  severu bílý lachtan a  lachtaní plémě někam,
and lead the seal    dovede lachtaní národ  kde je klid. Jsem
people to a quiet    na klidné místo. Jsem  starý, už se toho
place. I am old and I  stár a nedožiji se    nedožiji, ale třebas
shall never live to   této podívané, ale    se toho dožijí jiní.
see that day, but    jiní se dožijí. Zkus   Zkus to ještě."
others will. Try once  to ještě jednou."
more."
And Kotick curled up   Kotík zježil svůj knír  Kotik si nakroutil
his mustache (it was a  --- a byl to velmi    švihácké kníry a řekl:
beauty), and said: "I  krásný knírek! --- a   "Jsem jediný bílý
am the only white seal  řekl: "Jsem jediný    lachtan, jaký se kdy
that has ever been    bílý lachtan, který se  na pláži narodil, a
born on the beaches,   kdy zrodil na      aťsi černý nebo bílý,
and I am the only    pobřežích, a jsem také  jsem jediný lachtan,
seal, black or white,  jediný lachtan, ať    jaký kdy hledal nové
who ever thought of   bílý či černý, který   ostrovy."
looking for new     kdy na to pomyslil,
islands."        aby hledal nové
             ostrovy."
That cheered him     To mu nesmírně  Velmi ho to vzpružilo.
immensely; and when he  dodalo odvahy. A když  V létě se vrátil na
came back to       se toho léta vrátil na  Novastošnu a Matka ho
Novastoshnah that    Novastošnu, prosila ho  prosila, aby se oženil
summer, Matkah, his   Matka, aby se oženil a  a založil vlastní
mother, begged him to  usadil, neboť nebyl   rodinu. Z holušika
marry and settle down,  více holušíkem, ale   vyspěl v pořádného
for he was no longer a  zplna dorostlým     piráta, po otci
holluschick, but a    mořským lapačem s    rozložitého, statného
full-grown sea-catch,  kučeravou bílou hřívou  i prchlivého, na
with a curly white    na plecích, tak     zádech se mu kadeřila
mane on his shoulders,  těžkým, tak velkým a   bílá hříva. "Dopřej mi
as heavy, as big, and  tak statným jako jeho  ještě rok," řekl.
as fierce as his     otec. "Dopřej mi ještě  "Pamatuj, že nejdále
father. "Give me     rok času," odpověděl   na pláž doletí sedmá
another season," he   jí, "pamatuj, matko,   vlna."
said. "Remember,     že je to vždy sedmá
Mother, it is always   vlna, jež se dostane
the seventh wave that  nejdále na břeh."
goes farthest up the
beach."
Curiously enough,    Bylo to dosti      Jedna lachtanice si
there was another seal  zvláštní, že tu byl   kupodivu taky řekla,
who thought that she   ještě jeden lachtan --  že se vdá až
would put off marrying  - lachtanice vlastně,  napřesrok. Večer před
till the next year,   jež si usmyslila, že   poslední výzkumnou
and Kotick danced the  odloží svatbu až na   výpravou tančil s ní
Fire-dance with her   příští rok, a Kotík   Kotik na lukanonské
all down Lukannon    tančil s ní ohnivý    pláži ohňový tanec.
Beach the night before  tanec podél celého
he set off on his last  Lukannonského pobřeží
exploration.       té noci, nežli se
             vydal na svoji
             poslední výzkumnou
             cestu.
This time he went    Tentokráte ploval na   Tentokrát vyplul na
westward, because he   západ, jelikož přišel  západ. Pustil se po
had fallen on the    na stopu velikému    stopě velkého roje
trail of a great shoal  hejnu plotic, a     táhnoucích platýsů. Na
of halibut, and he    potřeboval alespoň sto  posilněnou spotřeboval
needed at least one   liber ryb denně, aby   denně aspoň sto liber
hundred pounds of fish  se udržel při síle.   ryb. Do úmoru se za
a day to keep him in   Honil je, až se     nimi štval, nakonec se
good condition. He    unavil, a pak se     stulil v brázdě vln
chased them till he   stočil a usnul ve    valících se k Měděnému
was tired, and then he  brázdách vln hlubokého  ostrovu a usnul. Dost
curled himself up and  příboje, bijícího o   se na tom pobřeží
went to sleep on the   Měděný Ostrov. Znal   vyznal. O půlnoci
hollows of the ground-  pobřeží dokonale, a   dopadl zlehka do
swell that sets in to  proto, když kolem    záhonu chaluh a řekl
Copper island. He knew  půlnoci cítil, že je   si: "To je dnes nějaký
the coast perfectly   lehce vržen na ložisko  ostrý příliv." Zvolna
well, so about      mořských trav a     se pod vodou
midnight, when he felt  chaluh, řekl si: "Hm,  převrátil, otevřel oči
himself gently bumped  příliv je dnes nějak   a pořádně se protáhl.
on a weed bed, he    prudký" a obrátil se   A tu se vymrštil jak
said: "Hm, tide's    pod vodou, otevřel    kočka: na mělčině před
running strong to-    líně oči a protáhl se.  ním očuchávaly a
night," and turning   V tom ale vyskočil    okusovaly chomáče
over under water     jako kočka, neboť    chaluh nějaké obludy.
opened his eyes slowly  spatřil veliká
and stretched. Then he  zvířata, čenichající v
jumped like a cat, for  mělké vodě a okusující
he saw huge things    těžké chumáče chaluh.
nosing about in the
shoal water and
browsing on the heavy
fringes of the weeds.
"By the Great Combers  "U velkých vln      "Při mocném vlnobití
of Magellan!" he said  Magellanských!" bručel  magellanském," řekl si
beneath his mustache.  si pod vousy. "Co je   pod vousy. "Co je to
"Who in the Deep Sea   to za národ, u všech   za mořské tvory?"
are these people!"    mořských hlubin?"
They were like no    Nebyli podobni mrožům,  Nepodobali se mrožovi,
walrus, sea-lion,    lvounům, tuleňům,    lvounovi, lachtanovi,
seal, bear, whale,    medvědům, velrybám,   medvědu, velrybě,
shark, fish, squid, or  žralokům, sepiím ani   žraloku, rybě, plotici
scallop that Kotick   měkkýšům, ničemu, co   ani hřebenatce,
had ever seen before.  kdy Kotík dřív viděl.  ničemu, co kdy Kotik
They were between    Byli asi dvacet nebo   spatřil. Měřili dvacet
twenty and thirty feet  třicet stop dlouzí a   až třicet stop, zadní
long, and they had no  místo zadních      ploutve neměli, jenom
hind flippers, but a   ploutvovitých noh měli  lopatovitý ocas jako
shovel-like tail that  lopatovitý ocas, který  vyštípnutý z vlhké
looked as if it had   vyhlížel, jako by byl  usně. Hlavu měli nad
been whittled out of   vystřižen z mokré    pomyšlení vyjevenou, a
wet leather. Their    vydělané kůže. Jejich  když se nepásli,
heads were the most   hlavy byly        komíhali se v hloubi
foolish-looking things  nejsměšnější věcí,    moře na ocase, ve vší
you ever saw, and they  jakou kdy kdo viděl.   vážnosti se klaněli a
balanced on the ends   Houpali se na svých   předními ploutvemi na
of their tails in deep  ocasech ve vodě a    sebe kývali, jako když
water when they were   pásli se, kloníce se   tlouštík mává rukou.
n't grazing, bowing   slavnostně druh druhu
solemnly to one     a mávali svými
another and waving    předními ploutvemi,
their front flippers   jako tlustý člověk
as a fat man waves his  rameny.
arm.
"Ahem!" said Kotick.   "Ahm!" zakašlal Kotík.  "Hmhm!" odkašlal si
"Good sport,       "Dobrou zábavu,     Kotik. "Veselou
gentlemen?" The big   pánové!" Velcí tvorové  zábavu, pánové." Místo
things answered by    odpověděli tím, že se  odpovědi se mu obludy
bowing and waving    klaněli a mávali     uklonily a zamávaly
their flippers like   ploutvemi jako      předními ploutvemi
the Fog-Footman. When  signálovými vlajkami.  jako žabácký lokaj v
they began feeding    Když se začali znovu   Alence. Daly se do
again Kotick saw that  pást, viděl Kotík, že  jídla. Jak si Kotik
their upper lip was   mají hoření ret     všiml, měly
split into two pieces,  rozštěpený na dvé, tak  rozštípnutý horní ret,
that they could twitch  že ho mohou na stopu   celou stopu jej
apart about a foot and  rozevříti a zase     dovedly roztáhnout a
bring together again   sevříti, držíce mezi   vsoukat do sebe otep
with a whole bushel of  oběma laloky celé    chaluh. Ve vší
seaweed between the   otepi mořské trávy.   vážnosti se cpaly a
splits. They tucked   Cpali si potravu do   žmoulaly.
the stuff into their   tlam a kývali se
mouths and chumped    slavnostně.
solemnly.
"Messy style of     "Jaké to ohavné     "Pěkně se krmíte, jen
feeding that," said   krmení," pravil Kotík.  co je pravda,"
Kotick. They bowed    Klaněli se znovu a    prohodil Kotik. Znovu
again, and Kotick    Kotík pozbýval      se mu obludy uklonily.
began to lose his    trpělivosti. "Dobrá,"  "Dobrá," řekl. "Když
temper. "Very good,"   řekl. "Máte-li náhodou  už máte v předních
he said. "if you do   o nějaký zvláštní    ploutvích jeden kloub
happen to have an    kloub ve svých      navíc, proto se
extra joint in your   předních ploutvích    nemusíte tolik
front flipper you need  více, nemusíte se tím  naparovat. Klanět se
n't show off so. I see  tak chlubit. Vidím, že  umíte ladně, to vidím,
you bow gracefully,   se umíte půvabně     ale rád bych věděl,
but I should like to   klanět, ale raději    jak se jmenujete."
know your names." The  bych věděl, jak se    Pohnuly a škubly
split lips moved and   jmenujete." Rozštěpené  rozštípnutým rtem;
twitched, and the    pysky se pohybovaly a  skelným zeleným zrakem
glassy green eyes    roztahovaly; skleněné  se na něho upřeně
stared; but they did   zelené oči zíraly    zahleděly, ale ani
not speak.        tupě, ale zvířata se   nemrkly.
             neozvala.
"Well!" said Kotick,   "Nu!" řekl si Kotík,   "Vy jediní jste
"you're the only     "jste jedinými tvory,  ohyzdnější než Mořský
people I've ever met   s nimiž jsem se     čaroděj --- a taky
uglier than Sea Vitch  setkal, kteří jsou    hrubší."
-- and with worse    šerednější než Mořský
manners."        Čaroděj --- a horších
             způsobův."
Then he remembered in  Tu si mžikem vzpomněl,  Naráz si vzpomněl, co
a flash what the     co mu vykřikoval     na něho jednou u
Burgomaster Gull had   buřňák, dokud byl    Mrožího ostrůvku ---
screamed to him when   malým jednoročákem na  byl mu tehdy pouhý rok
he was a little     Mrožím Ostrůvku a    --- zavřískl albatros
yearling at Walrus    překotil se radostí   obrovský. Až se do
islet, and he tumbled  zpět do vody, neboť   vody překulil ---
backward in the water,  poznal, že konečně    konečně našel Mořské
for he knew that he   našel Mořské Krávy!   koně.
had found Sea Cow at
last.
The sea cows went on   Pásly se dál, kývajíce  Pořád se jen klaněli a
schlooping and      se v mořské trávě, a   okusovali a žvýkali
grazing, and chumping  Kotík vyptával se jich  chaluhy. Kotik se jich
in the weed and Kotick  ve všech řečech, jaké  vyptával všemi jazyky,
asked them questions   jen na svých cestách   které na cestách
in every language that  pochytil, a Mořský    pochytil, však jich
he had picked up in   Národ mluví skorem    mořští obyvatelé mají
his travels; and the   tolika nářečími, jako  skoro tolik jako lidé.
Sea People talk nearly  lidské bytosti. Ale   Mořští koně mu však
as many languages as   Mořské Krávy       neodpovídali. Mořští
human beings. But the  neodpovídaly, poněvadž  koně totiž neumějí
Sea Cow did not     Mořská Kráva vůbec    mluvit. Místo sedmi
answer, because Sea   neumí mluvit. Má v    mají v krku pouhých
Cow cannot talk. He   krku jen šest obratlů  šest obratlů. V moři
has only six bones in  na místě řádných     se o nich říká, že se
his neck where he    sedmi, a říká se v    ani mezi sebou
ought to have seven,   podmoří, že proto    nedomluví. V přední
and they say under the  nemohou mluvit ani    ploutvi však mají, jak
sea that that prevents  mezi sebou; ale má,   víte, jeden kloub
him from speaking even  jak již víme, zvláštní  navíc a podle jakéhosi
to his companions;    kloub v přední      hrubého telegrafického
but, as you know, he   ploutvovité noze a    klíče tou ploutví
has an extra joint in  kývajíc jí nahoru a   šermují.
his fore flipper, and  dolů dorozumívá se jím
by waving it up and   jako jakýmsi
down and about he    neobratným telegrafem.
makes what answers to
a sort of clumsy
telegraphic code.
By daylight Kotick's   Když se rozednilo,    Do rána měl Kotik
mane was standing on   ježil Kotík již hřívu  hřívu celou naježenou,
end and his temper was  a trpělivost jeho šla  trpělivost ho nadobro
gone where the dead   cestou, kam odcházejí  přešla. A tu vykročili
crabs go. Then the Sea  mrtví krabi. Tu se    Mořští koně zvolna k
Cow began to travel   začaly Mořské Krávy   severu, občas se
northward very slowly,  hýbati pomalu k     zastavili a s nejapným
stopping to hold     severu, zastavujíce se  klaněním se radili.
absurd bowing councils  chvílemi, aby odbývaly  Kotik plaval za nimi a
from time to time, and  směšné kývavé porady,  říkal si: "Kdyby si
Kotick followed them,  a Kotík je následoval,  takoví hlupáčci
saying to himself:    mluvě k sobě: "Zvířata  nenašli nějaký
"People who are such   tak blbá, jako tato,   bezpečný ostrov, dávno
idiots as these are   byla by dávno již    by po nich bylo veta.
would have been killed  vyhubena, kdyby nebyla  A co se hodí pro
long ago if they had   našla nějakého      Mořského koně, to se
n't found out some    bezpečného ostrova a   hodí i pro lachtany.
safe island; and what  co jest dobré pro    Jen kdyby si trochu
is good enough for the  Mořské Krávy, stačí   pospíšili."
Sea Cow is good enough  také pro Mořského
for the Sea Catch. All  Lupiče. Vše jedno, jen
the same, I wish     bych rád, aby si
they'd hurry."      trochu pospíšily!"
It was weary work for  Byla to únavná cesta   Kotika takové
Kotick. The herd never  pro Kotíka. Stádo    cestování zmáhalo. Za
went more than forty   Mořských Krav nikdy   den urazili Mořští
or fifty miles a day,  neurazilo denně více   koně čtyřicet až
and stopped to feed at  než čtyřicet nebo    padesát mil, navečer
night, and kept close  padesát mil. v noci se  se stádo zastavilo a
to the shore all the   zastavovalo, aby se   napáslo, ale pořád se
time; while Kotick    napáslo, a drželo se   drželo u břehu ---
swam round them, and   stále těsně u břehu.   Kotik plul kolem nich,
over them, and under   Kotík ploval kolem    nad nimi, pod nimi,
them, but he could not  nich, nad nimi i pod   ale o jedinou míli je
hurry them up one half- nimi, ale nemohl je   tím nepopohnal. Jak
mile. As they went    popohnati ani o míli.  postupovali na sever,
farther north they    Když postupovaly dále  konali ukláněcí porady
held a bowing council  k severu, odbývaly své  vždycky za pár hodin,
every few hours, and   kývavé porady po     div si nad tím Kotik
Kotick nearly bit off  každých několika     zlostí vousy neukousl.
his mustache with    hodinách, a Kotík si   A tu si všiml, že
impatience till he saw  div neukousal knírův   plují po teplém
that they were      netrpělivostí. Konečně  mořském proudu, a hned
following up a warm   viděl, že sledují    k nim pocítil úctu.
current of water, and  jakýsi vlažný proud, a
then he respected them  tu začal o nich mít
more.          trochu lepší mínění.
One night they sank   Jedné noci pohroužily  Jednu noc se jako
through the shiny    se do jasné vody ---   kámen střemhlav
water -- sank like    zapadly do ní jako    ponořili do jasné vody
stones -- and, for the  kameny --- a poprvé,   a za tu dobu, co s
first time since he   co je znal, začaly    nimi byl, poprvé
had known them, began  plovati rychle. Kotík  plavali hbitě vpřed.
to swim quickly.     ploval za nimi. divě   Kotik je sledoval
Kotick followed, and   se této rychlosti,    všecek užaslý, jak jim
the pace astonished   nenapadloť mu ani ve   to jde, takhle že by
him, for he never    snu, že by Mořské    uměli Mořští koně
dreamed that Sea Cow   Krávy byly takovými   plavat, to vůbec
was anything of a    plavci. Mířily k     netušil. Mířili k
swimmer. They headed   pobřežnímu útesu,    pobřežnímu útesu,
for a cliff by the    příkře spadajícímu v   sahajícímu hluboko do
shore, a cliff that   hlubinu a pohroužily   moře, na jeho úpatí se
ran down into deep    se v temnou sluji na   pak dobrých dvacet
water, and plunged    úpatí jeho, na dvacet  sáhů pod hladinou
into a dark hole at   sáhů pod mořem. Byla   ponořili do tmavého
the foot of it, twenty  to dlouhá, dlouhá    otvoru. Dlouho
fathoms under the sea.  plavba, a Kotík se již  plavali, a než se
It was a long, long   začal dusit       Kotik z toho tmavého
swim, and Kotick badly  nedostatkem svěžího   tunelu, do něhož ho
wanted fresh air     vzduchu, až konečně   zavedli, dostal ven,
before he was out of   vypluly z temného    dusil se nedostatkem
the dark tunnel they   tunelu, jímž jej     vzduchu.
led him through.     vedly.
"My wig!" he said,    "U mé srsti!" zvolal,  "Namoutě!" řekl si,
when he rose, gasping  když vyrazil v širý   když se pak na druhé
and puffing, into open  proud na druhém konci  straně všecek uřícený
water at the farther   průplavu, oddychuje a  a zalknutý vynořil z
end. "It was a long   funě. "To byl dlouhý   vody. "To ponoření
dive, but it was worth  ponor. ale stálo to za  trvalo dlouho, ale
it."           to!"           stálo opravdu za to."
The sea cows had     Mořské Krávy se     Mořští koně se
separated, and were   rozdělily a pásly se   rozběhli a klidně se
browsing lazily along  líně podél krajů     pásli na pokraji
the edges of the     nejkrásnějšího      pláže, že krásnější
finest beaches that   pobřeží, jaké kdy    Kotik jakživ
Kotick had ever seen.  Kotík viděl. Hladce   nespatřil. Na míle se
There were long     omleté skály táhly se  tam táhly hlaďoučké
stretches of smooth   tu na míle, jako     skály jako stvořené
worn rock running for  stvořeny pro lachtaní  pro lachtaní líhně, za
miles, exactly fitted  příbytky a za nimi    nimi se pak do
to make seal       skláněly se dále po   vnitrozemí zdvíhala
nurseries, and there   souši tvrdé písčiny,   tvrdá písečná hriště.
were playgrounds of   kde bylo místo pro    Lachtani tam mohli
hard sand, sloping    hry, a byly tu víry   rejdit v příboji a
inland behind them,   vodní, kde mohli     válet se ve vysoké
and there were rollers  lachtani provádět své  trávě a zlézat písečné
for seals to dance in,  tance, a dlouhá tráva  přesypy. A co víc, z
and long grass to roll  tu byla. v níž se    vody Kotik vycítil (a
in, and sand-dunes to  mohli válet, a pískové  v tom se piráti
climb up and down, and  dyny, po nichž mohli   nezmýlí), že se tam
best of all, Kotick   lézt nahoru i dolů. A  nikdy nedostali lidé.
knew by the feel of   nejkrásnější bylo, že
the water, which never  Kotík poznal dle
deceives a true Sea   doteku vody, v němž se
Catch, that no men had  lachtan nikdy nemýlí,
ever come there.     že tu dosud nikdy
             nebyli lidé.
The first thing he did  Přesvědčil se nejprve,  Nejprve se
was to assure himself  je-li tu dobrý      přesvědčil, jestli je
that the fishing was   rybolov, a pak ploval  tam dost ryb, potom si
good, and then he swam  podél pobřeží a     zaplaval podél pláže a
along the beaches and  počítal rozkošné nízké  počítal, co rozkošných
counted up the      písčité ostrůvky,    plochých ostrůvků se
delightful low sandy   napolo skryté ve     před ním noří z krásné
islands half hidden in  skvostné valící se    mlhy. Na sever
the beautiful rolling  mlze. Na severní     vybíhaly k moři útesy,
fog. Away to the     straně vbíhala daleko  mělčiny a skály, dál
northward out to sea   do moře řada útesův,   než šest mil od pláže
ran a line of bars and  mělčin a úskalí, které  se přes ně žádná loď
shoals and rocks that  na šest mil daleko    nedostala, a mezi
would never let a ship  nepustily žádné lodi   ostrovy a pevninou
come within six miles  ku břehu. Mezi ostrovy  byla hloubka sahající
of the beach; and    a pevninou tekl     až k strmým útesům a
between the islands   hluboký proud k výspám  někde pod útesy byl
and the mainland was a  kolmo se sklánějícím,  vchod do tunelu.
stretch of deep water  a někde pod nimi bylo
that ran up to the    ústí tunelu.
perpendicular cliffs,
and somewhere below
the cliffs was the
mouth of the tunnel.
"It's Novastoshnah    "Je to docela jako    "Úplná Novastošna,
over again, but ten   Novastošna, ale     jenže desetkrát
times better," said   desetkrát lepší,"    lepší," řekl Kotik.
Kotick. "Sea Cow must  pravil Kotík. "Mořské  "Mořští koně jsou
be wiser than I     Krávy jsou jistě     přece jen chytřejší,
thought. Men can't    moudřejší, než jsem si  než jsem si myslel.
come down the cliffs,  myslil. Lidé, i kdyby  Kdyby se sem nakrásně
even if there were any  tu nějací byli,     dostali lidé, pod
men; and the shoals to  nemohou slézti dolů   útesy neproniknou a na
seaward would knock a  přes skaliska, a na   mělčinách směrem k
ship to splinters. If  písčinách u moře     moři by se každá loď
any place in the sea   rozkotala by se každá  roztříštila napadrť.
is safe, this is it."  loď na třísky. Je-li   Jestli je v moři někde
             vůbec místo na moři   bezpečno, tak je to
             bezpečné, je to zde."  tady."
He began to think of   Vzpomněl si na samičku  Zatoužil po
the seal he had left   lachtaní, kterou     lachtanici, kterou
behind him, but though  zanechal doma, a ač   doma zanechal. Honem
he was in a hurry to   spěchal, aby se vrátil  se chtěl vrátit do
go back to        do Novastošny, zkoumal  Novastošny, ale
Novastoshnah, he     přec pečlivě nový    nejprve novou krajinu
thoroughly explored   kraj, aby mohl      důkladně probádal, aby
the new country, so   odpověděti na všechny  mohl každému tazateli
that he would be able  otázky.         odpovědět.
to answer all
questions.
Then he dived and made  Pak se potopil a našed  Ponořil se pod vodu,
sure of the mouth of   ústí tunelu, ploval   zjistil, kde je ústí
the tunnel, and raced  jím úprkem k jihu.    tunelu, a tryskem z
through to the      Nikomu, kromě Mořské   něho vyrazil k jihu. O
southward. No one but  Krávy nebo lachtana,   takovém útočišti se
a sea cow or a seal   nemohlo ani ve snu    kromě mořských koní a
would have dreamed of  napadnouti, že by tam  lachtanů nikomu
there being such a    takové místo bylo, a i  nesnilo. Ohlédl se po
place, and when he    Kotík, když se ohlédl  útesech a sám tomu
looked back at the    zpět k útesům, stěží   nevěřil, že tam vůbec
cliffs even Kotick    věřil, že byl tam dole  byl.
could hardly believe   pod nimi.
that he had been under
them.
He was six days going  Šest dní trvala mu    Nějak pomalu neplaval,
home, though he was   cesta domů, ač      a přece mu cesta domů
not swimming slowly;   neploval nijak zvolna,  trvala deset dní. Z
and when he hauled out  a když se dostal na   vody vylezl přímo nad
just above Sea-Lion's  břeh blíže Lvouního   Lvouní šíjí, a koho
Neck the first person  Hřbetu, byla první    tam nepotkal jako tu
he met was the seal   osoba, s kterou se    čekající lachtanici.
who had been waiting   setkal, ona lachtaní   Na očích mu poznala,
for him, and she saw   samička, která tu na   že přece jen ostrov
by the look in his    něj čekala. Viděla,   našel.
eyes that he had found  jak mu oči září a
his island at last.   poznala dle toho, že
             konečně našel svůj
             ostrov.
But the holluschickie  Ale holušíkové, Mořský  Vyprávěl o svém objevu
and Sea Catch, his    Lupič, jeho otec a    holušikům, otci
father, and all the   všichni ostatní     Pirátovi a ostatním
other seals, laughed   lachtani posmívali se  lachtanům, ale oni se
at him when he told   mu, když jim pověděl,  mu vysmáli. Nějaký
them what he had     co objevil, a mladý   stejně starý lachtánek
discovered, and a    jeden lachtan jeho    mu namítl: "To se ti
young seal about his   věku řekl: "To je    řekne, Kotiku, přijdeš
own age said: "This is  všechno velice krásné,  si bůhvíodkud, a my
all very well, Kotick,  Kotíku, ale ty přece   abychom se sebrali a
but you can't come    nemůžeš přijíti kdo ví  šli za tebou.
from no one knows    odkud a rozkazovati   Nezapomeň, že na
where and order us off  nám tu takovýmto     rozdíl od tebe my jsme
like this. Remember   způsobem. Nezapomeň,   si vybojovali líhně a
we've been fighting   že my jsme si svá    ty ses zatím potloukal
for our nurseries, and  místa zde vybojovali,  po moři."
that's a thing you    což jsi ty nikdy
never did. You      nečinil. Tobě bylo
preferred prowling    milejší zevlovat podle
about in the sea."    mořských pobřeží."
The other seals     Ostatní lachtani se    Lachtani se
laughed at this, and   dali do smíchu a mladý  dali do smíchu a
the young seal began   lachtan začal točiti   lachtánek zakroutil
twisting his head from  hlavou se strany na   samolibě hlavou.
side to side. He had   stranu. Oženil se před  Zrovna se ten rok
just married that    nedávnem a dělal s tím  oženil a moc si o sobě
year, and was making a  mnoho povyku.      myslel.
great fuss about it.
"I've no nursery to   "Není mi třeba bojovat  "Já zatím o líheň
fight for," said     o žádné místo," pravil  nebojuji," řekl Kotik.
Kotick. "I want only   Kotík. "Chci vám jen   "Chci vám jen ukázat
to show you all a    všem ukázat místo, kde  místo, kde se vám
place where you will   byste byli bezpečni. K  nemůže nic stát. Nač
be safe. What's the   čemu má býti boj?"    se pořád rvát?"
use of fighting?"
"Oh, if you're trying  "Ó, chceš-li před    "Inu, jestli si
to back out, of course  bojem couvat, pak    netroufáš do rvačky,
I've no more to say,"  nemám ovšem, co bych   je to tvoje věc,"
said the young seal,   ještě řekl," pravil   ušklíbl se lachtánek.
with an ugly chuckle.  mladý lachtan se
             zlomyslným úsměškem.
"Will you come with me  "Půjdeš se mnou,     "A co když vyhraju,
if I win?" said     přemohu-li tě?" ptal   půjdeš se mnou?"
Kotick; and a green   se Kotík, a zelené    Kotikovi to v očích
light came into his   světlo zasvitlo mu v   zeleně zablýsklo,
eyes, for he was very  očích, hněvalť se    mrzelo ho, že se musí
angry at having to    velice, že má vůbec   rvát.
fight at all.      bojovat.
"Very good," said the  "Dobře," pravil mladý  "Dobrá," odsekl
young seal,       lachtan nedbale.     lachtánek. "Když
carelessly. "If you   "Vyhraješ-li, půjdu."  vyhraješ, půjdu s
win, I'll come."                 tebou."
He had no time to    Neměl ostatně času    Než se stačil
change his mind, for   změniti své smýšlení,  rozmyslit, Kotik
Kotick's head darted   neboť Kotík vztyčil   vymrštil hlavu a zuby
out and his teeth sunk  hlavu a zaťal zuby do  mu zaťal do tučné
in the blubber of the  sádelného týla mladého  šíje, vzepřel se,
young seal's neck.    lachtana. Pak se     smykl protivníka na
Then he threw himself  vzepřel na bocích a   pláž, zalomcoval jím a
back on his haunches   smýkal svého       mrštil o zem. Potom se
and hauled his enemy   protivníka po svahu   rozkřikl na lachtany:
down the beach, shook  dolů, zatřepal jím a   "Posledních pět let
him, and knocked him   mrštil jím o zem. Pak  jsem myslel jen na
over. Then Kotick    zařval Kotík k druhým  vás. Našel jsem vám
roared to the seals:   lachtanům: "V minulých  ostrov, kde budete v
"I've done my best for  pěti letech činil jsem  bezpečí. Jenže vy
you these five seasons  pro vás, co jsem mohl  uvěříte, až vám z těch
past. I've found you   nejlepšího. Našel jsem  pitomých šíjí hlavu
the island where     vám ostrov, kde budete  srazím. Však já vás
you'll be safe, but   bezpečni, ale      zpražím. Braňte se!"
unless your heads are  neuvěříte, dokud vám
dragged off your silly  všem vaše hloupé krky
necks you won't     nezakroutím. Chci vás
believe. I'm going to  tomu teď tedy naučit.
teach you now. Look   Chraňte teď každý
out for yourselves!"   sebe!"
Limmershin told me    Limmeršin vyprávěl mi,  Kotik se vrhl na
that never in his life  že jaktěživ neviděl --  líhně, že to Limeršin
-- and Limmershin sees  - a Limmeršin vidí    --- a ten je za rok
ten thousand big seals  deset tisíc velkých   svědkem desetitisíce
fighting every year --  lachtaních bojů ročně  lachtaních rvaček ---
never in all his     --- co by se bylo    že to ani Limeršin
little life did he see  podobalo Kotíkovu    jakživ neviděl. Vybral
anything like Kotick's  řádění mezi lachtany.  si největšího piráta,
charge into the     Vrhl se na        vrhl se na něho,
nurseries. He flung   nejsilnějšího      popadl ho za chřtán,
himself at the biggest  lachtana, jakého jen   škrtil ho a tak dlouho
sea-catch he could    mohl najíti, chytil ho  jím tloukl a mlátil,
find, caught him by   za hrdlo, škrtil ho,   až prosil o milost.
the throat, choked him  kousal ho a házel jím,  Potom ho odhodil a
and bumped him and    až tento skučel o    vzal si na mušku
banged him till he    milost, a pak ho     dalšího. Kotik totiž
grunted for mercy, and  odhodil stranou a    na rozdíl od dospělých
then threw him aside   útočil na druhého.    lachtanů nedodržoval
and attacked the next.  Inu, Kotík se nikdy   čtyřměsíční půst,
You see, Kotick had   nepostil po čtyři    plaváním v širém moři
never fasted for four  měsíce, jak to činí   se pěkně otužil, a
months as the big    každoročně velcí     hlavně se až doposud
seals did every year,  lachtani, a jeho     nikdy nerval. Kudrnatá
and his deep-sea     plavecké výlety po    hříva se mu ježila
swimming-trips kept   širém moři otužily ho  vztekem, z očí mu
him in perfect      dokonale, a co je    šlehal blesk, mohutné
condition, and best of  hlavní věcí, nikdy se  špičáky se mu
all, he had never    dosud s nikým      blýskaly, byla to
fought before. His    nepotýkal. Jeho     nádherná podívaná.
curly white mane stood  kučeravá bílá hříva
up with rage, and his  ježila se mu vztekem,
eyes flamed, and his   oči plály, velké
big dog-teeth      tesáky se leskly, byla
glistened, and he was  na něho skvostná
splendid to look at.   podívaná.
Old Sea Catch, his    Starý Mořský Lupič,    Jeho otec,
father, saw him     jeho otec, viděl ho   starý Pirát, pozoroval
tearing past, hauling  rvát a smýkat starými  jeho řádění:
the grizzled old seals  šedivými lachtany,    prošedivělými lachtany
about as though they   jako by to byly     smýká Kotik jako
had been halibut, and  plotice, a rozhánět   platýsy a holušiky
upsetting the young   mladé holušíky všemi   rozhání na všechny
bachelors in all     směry, a Mořský Lupič  strany. A tu zařval
directions; and Sea   zařval a vzkřikl: "Je  ryčně starý Pirát:
Catch gave one roar   snad pošetilec, ale je  "Aťsi je hlupák, ale
and shouted: "He may   nejlepším bojovníkem   přitom je nejlepší
be a fool, but he is   na celém pobřeží!    rváč z celé pláže! Do
the best fighter on   Nenapadni svého otce,  táty se, synu,
the Beaches. Don't    synu! Je s tebou!"    nepouštěj! Ten drží s
tackle your father, my              tebou!"
son. He's with you!"
Kotick roared in     Kotík zařval v odpověď  Místo odpovědi Kotik
answer, and old Sea   a starý Mořský Lupič   jen zařval. Starý
Catch waddled in, his  vaIiI se se zježeným   Pirát zježil vousy,
mustache on end,     knírem k němu, funě   zafuněl jako
blowing like a      jako lokomotiva,     lokomotiva a přivalil
locomotive, while    mezitím co Matka a ona  se k němu. Matka a
Matkah and the seal   samička Iachtaní,    Kotikova nevěsta se
that was going to    která se měla stát    jen pokorně krčily a
marry Kotick cowered   ženou Kotíkovou, se   planuly obdivem. Byla
down and admired their  krčily k sobě a     to velkolepá rvačka,
menfolk. It was a    obdivovaly se svým    rvali se tak dlouho,
gorgeous fight, for   pánům. Byl to nádherný  až si žádný lachtan
the two fought as long  boj, neboť ti dva    netroufal zdvihnout
as there was a seal   bojovali, dokud tu    hlavu. Potom si bok po
that dared lift up his  bylo jediného      boku pyšně vykračovali
head, and then they   lachtana, který se    po pláži a štěkali.
paraded grandly up and  odvážil zdvihnouti
down the beach side by  hlavu, a když byli
side, bellowing.     všichni přemoženi,
             procházeli se otec se
             synem, bok po boku,
             štěkajíce, hrdě
             pobřežím nahoru a
             dolů.
At night, just as the  V noci, když zakmitla  Tu noc probleskovala a
Northern Lights were   a zazářila mlhou     šlehala z mlhy polární
winking and flashing   severní záře, vylezl   záře. Kotik se
through the fog,     Kotík na holou skálu a  vyšplhal na holou
Kotick climbed a bare  rozhlížeje se po     skálu a pod sebou
rock and looked down   zpustošených       uviděl rozkotlané
on the scattered     hnízdištích a      líhně a potlučené,
nurseries and the torn  pokousaných a      zkrvavené lachtany.
and bleeding seals.   krvácejících       "Teď jsem vás
"Now" he said, "I've   lachtanech, řekl: "Nu,  zpražil."
taught you your     teď jsem vám dal
lesson."         náležitě za vyučenou!"
"My wig!" said old Sea  "U mého kožichu."    "Namoutě!" řekl starý
Catch, boosting     zvolal starý Mořský   Pirát a všecek
himself up stiffly,   Lupič a vztyčil se    pohmožděný se pracně
for he was fearfully   namáhavě, neboť byl   narovnal. "Ani
mauled. "The Killer   strašlivě sbit, pravě:  plískavice by je hůř
Whale himself could   "dravá velryba nebyla  nezřídila. Jsem na
not have cut them up   by je mohla více     tebe, synu, pyšný. Ba
worse. Son, I'm proud  potrhat. Synu, jsem na  co víc, sám s tebou
of you, and what's    tebe hrdý, a --- půjdu  odejdu na ten ostrov -
more, I'll come with   s tebou na tvůj     -- jestli opravdu
you to your island --  ostrov, je-li někde   takový ostrov je."
if there is such a    jaký."
place."
"Hear you, fat pigs of  "Slyšíte, tlustí vepři  "Poslyšte, vy bachratí
the sea! Who comes    mořští? Kdo jde se    mořští vepři. Kdo
with me to the Sea    mnou ke sluji Mořských  půjde se mnou do
Cow's tunnel? Answer,  Krav? Odpovězte, nebo  tunelu Mořských koní?
or I shall teach you   vás začnu učit znovu,"  Odpovězte, nebo vás
again," roared Kotick.  řval Kotík.       ještě jednou zpražím,"
                         zařval Kotik.
There was a murmur    Ozval se šum jako    Jako když se příliv
like the ripple of the  hukot přílivu po celém  čeří, tak to zašumělo
tide all up and down   pobřeží. "Půjdeme,"   po celé pláži:
the beaches. "We will  pravilo tisíc      "Půjdem," hlesly
come," said thousands  znavených hlasů.     malátně tisíceré
of tired voices. "We   "Chceme jít za tebou,  hlavy. "Půjdeme za
will follow Kotick,   Kotíku, bílý       bílým lachtanem
the White Seal."     lachtane!"        Kotikem."
Then Kotick dropped   Tu Kotík přikrčil    Kotik skrčil hlavu
his head between his   hlavu mezi rameny a   mezi plece a pyšně
shoulders and shut his  přivřel hrdě oči.    přimhouřil oči. Nebyl
eyes proudly. He was   Nebyl již bílým     už bílý, byl rudý od
not a white seal any   lachtanem, ale rudým   hlavy až k patám. Ale
more, but red from    krví od hlavy až k    kouknout na ránu nebo
head to tail. All the  ocasu. Byl ale příliš  si na ni sáhnout, to
same he would have    hrdý, než aby se byl   by se byl styděl.
scorned to look at or  dotkl svých ran,
touch one of his     třebas i jen pohledem.
wounds.
A week later he and   Za týden odebral se   Za týden pak celý voj
his army (nearly ten   Kotík a jeho armáda   (čítající skoro deset
thousand holluschickie  (asi deset tisíc     tisíc holušiků a
and old seals) went   holušíků a starých    starých lachtanů) v
away north to the Sea  lachtanův) na sever,   čele s Kotikem vyrazil
Cow's tunnel, Kotick   ke sluji Mořských    na sever k tunelu
leading them, and the  Krav. Kotík je vedl, a  Mořských koní. Ti, co
seals that stayed at   lachtani, kteří     zůstali na Novastošně,
Novastoshnah called   zůstali v Novastošně,  jim nadávali pitomců.
them idiots. But next  přezdívali jim      Zjara se pak všichni
spring when they all   hlupcův. Když se však  sešli na rybolovu v
met off the fishing-   příštího jara sešli   Tichém oceáně. O
banks of the Pacific,  všichni při rybolovu v  nových plážích za
Kotick's seals told   Tichém Moři, vyprávěli  tunelem Mořských koní
such tales of the new  Kotíkovi lachtani    vyprávěli Kotikovi
beaches beyond Sea    takové povídky o     tuleni hotové divy, a
Cow's tunnel that more  nových pobřežích za   tak odešli z
and more seals left   slují Mořských Krav,   Novastošny další
Novastoshnah.      že mnoho lachtanův    lachtani.
             opustilo opět
             Novastošnu.
Of course it was not   Nestalo se to ovšem   Toť se ví, že neodešli
all done at once, for  najednou, neboť     najednou, moc chytří
the seals need a long  lachtani potřebují    totiž lachtani nejsou,
time to turn things   dlouhou dobu, než si   dlouho se rozmýšlejí.
over in their minds,   věc promyslí, ale rok  Ale přece jen rok co
but year by year more  po roce odcházelo vždy  rok odcházeli lachtani
seals went away from   více lachtanův z     z Novastošny a
Novastoshnah, and    Novastošny, Lukannonu  Lukanonu a jiných
Lukannon, and the    a ostatních hnízdišť,  líhní na pokojnou,
other nurseries, to   ke klidnému,       odevšad chráněnou
the quiet, sheltered   chráněnému pobřeží,   pláž. V tom moři, kam
beaches where Kotick   kde prodlévá Kotík po  se nikdy lidé
sits all the summer   celé léto, každým    nedostanou, Kotik celé
through, getting     rokem větší, tlustší a  léto prosedí a
bigger and fatter and  silnější, a       obklopen skotačícími
stronger each year,   "holušíkové" hrají si  holušiky rok od roku
while the        kolem něho v moři, kam  mohutní, tloustne a
holluschickie play    nikdy člověk       sílí.
round him, in that sea  nepronikne.
where no man comes.
LUKANNON         LUKANNON.        Lukanon
This is the great deep- [*) Toto je velký    Teskná lachtaní hymna
sea song that all the  mořský zpěv, jejž
St. Paul seals sing   zpívají vodní lachtani
when they are heading  ze Sv. Pavla, když se
back to their beaches  v létě obracejí zpět
in the summer. It is a  ke svým břehům. Je to
sort of very sad seal  jakási velmi smutná
National Anthem.     lachtaní Národní
             Hymna.]
I met my mates in the  Já druhy potkal z    Své druhy potkal jsem
morning (and oh, but I  jitra (žel, velmi stár  já, zestárlý, teď,
am old!) Where roaring  již jsem), kde   zrána, kde skála
on the ledges the    na útesy vlny se řítí  vlnobitím je všecka
summer ground-swell   příbojem. Já    rozervána, kde prudký
rolled; I heard them   hlas jich, který vln   příboj urputně na břeh
lift the chorus that   hlas přerušil, jsem   doráží --- dva milióny
dropped the breakers'  slech' --- dva   hlasů tam řvaly na
song -- The beaches of  milliony hlasů, jež   pláži.
Lukannon -- two     lukanský má břeh.
million voices strong!
The song of pleasant   Zpěv ladných skupin v  O solných lagunách
stations beside the   solných lagun      tato píseň zpívá,
salt lagoons, The song  sousedství, zpěv  o houfech na
of blowing squadrons   škadron kvetoucích,   dýnách zní tato píseň
that shuffled down the  jenž mělčinou se chví.  tklivá, o
dunes, The song of    Zpěv tanců     půlnočních tancích
midnight dances that   půlnočních, jenž moře  zpívám svou píseň
churned the sea to    brázdí v plam,   lachtaní. Kdopak
flame -- The beaches   břeh dříve tuleňů, než  tě, Lukanone, před
of Lukannon -- before  lovci přišli tam.    lovci zachrání!
the sealers came!
I met my mates in the  Své druhy potkal jsem  Své druhy potkal jsem
morning (I'll never   (jich nepotkám, oh,   (ach, vzpomínka už
meet them more!); They  již), břeh jimi  bledne), hemžily se
came and went in     temnil se, jak spěli   jich všude houfy
legions that darkened  blíž a blíž. A   nepřehledné, náš
all the shore. And    přes mlhy, přes pěnu,  pozdrav rozléhal se a
through the foam-    jež moře postříká,    vracel ozvěnou, jak na
flecked offing as far   pozdrav nesoucí  břeh se brodili za
as voice could reach   hlas náš v dál zaniká.  námi vodou zpěněnou.
We hailed the landing-
parties and we sang
them up the beach.
The beaches of      Můj lukannonský břeh   Ach Lukanone, kde
Lukannon -- the winter- se zimní pšenicí,    zimní pšenka do klasu
wheat so tall -- The   kde roste     žene, kde lišejníky
dripping, crinkled    lišejník z mhy všecko  jsou mlhou celičké
lichens, and the sea-  halící! Hřišť   orosené, kde na
fog drenching all! The  našich plošiny, vše   hladkých hřištích
platforms of our     uhlazené tak,    lachtanům život
playground, all     břeh lukannonský, kde  začíná, ach Lukanone,
shining smooth and    zřel poprv svět můj   jsi naše předrahá
worn! The beaches of   zrak.          otčina.
Lukannon -- the home
where we were born!
I meet my mates in the  Své druhy potkal jsem,  Své druhy jsem potkal
morning, a broken,    --- ah, četa rozbitá!  zbité, ach, pramálo
scattered band. Men   --- jež člověk   jich zbylo. Střílet a
shoot us in the water  střelami a kyjem     kyji nás utloukat, toť
and club us on the    uvítá! Nás honí  lidské dílo, a jako
land; Men drive us to  k solnici jak stádo   ovce nás do solnic
the Salt House like   hloupých ovcí, a  honit surově. My
silly sheep and tame,  přec jsme byli zde,   zpívat budeme dále o
And still we sing    dřív nežli přišli    svém ostrově.
Lukannon -- before the  lovci!
sealers came.
Wheel down, wheel down  Tam, bouřliváku, leť,  Leť na jih, guveruško,
to southward; oh,    kde vzdálený je jih,   leť na jih bez
Gooverooska go! And    rci moře      prodlení, vladařům
tell the Deep-Sea    vladařům o našich    hlubin pověz o našem
Viceroys! the story of  svízelích, než   utrpení. Za chvíli
our woe; Ere, empty as  lukannonský břeh, jak  ustane tu všechen šum
the shark's egg the   vejce žraločí    a shon a navždycky
tempest flings ashore,  jsa prázdný, synů    osiří náš rodný
The beaches of      svých již nikdy     Lukanon.
Lukannon shall know   nezočí!
their sons no more!
"RIKKI-TIKKI-TAVI"    "RIKI-TIKI-TAVI"     RIKKI-TIKKI-TAVI
At the hole where he   U brlohu, v nějž se   Do dutiny skryté v
went in         smeklo,         kvítí
Red-Eye called to    Očko Kůži z šupin    na hada on takto volá:
Wrinkle-Skin.      řeklo:
Hear what little Red-  "Slyš, co praví Očko   "Zvu tě k tanci smrti,
Eye saith:        rudé:          hola.
"Nag, come up and    S Nagem tančiti smrt   Zvu té, hade, na
dance with death!"    bude!"          zápas.
Eye to eye and head to  Čelem k čelu stanem v  <@NPAR>
head,          ráz.
(Keep the measure,    (Vzdálenost jen dodrž,  (Dej si pozor, Nágu.)
Nag.)          Nagu.)
This shall end when   Zemřít musí jeden z   Zemřít musí jeden z
one is dead;       nás!           nás."
(At thy pleasure,    (Dle tvojí libosti,   (Jen si posluž, Nágu.)
Nag.)          Nagu!)
Turn for turn and    Od přemetu ku přemetu.  Rány prší, had se
twist for twist --                svíjí.
(Run and hide thee,   (Ukrýti se spěj hned,  (Uteč, skryj se,
Nag.)          Nagu !)         Nágu.)
Hah! The hooded Death  Ha! Smrt chybila se v  Hadí zub se cíle míjí.
has missed!       letu --
(Woe betide thee,    (Nyní běda tobě,     (Béda tobě, Nágu!)
Nag!)          Nagu!)
This is the story of   Toto je příběh o     A teď vám povím, jaký
the great war that    velkém boji, jejž Riki- boj svedl Rikki-tikki-
Rikki-tikki-tavi     Tiki-Tavi probojoval   tavi sám a sám v
fought single-handed,  samoten v koupelně    koupelně velkého
through the bathrooms  velkého indického    bungalovu v segaulíské
of the big bungalow in  letohrádku v posádce v  stanicí. Snovač Darzí
Segowlee cantonment.   Segowlee. Darzy, pták  mu sice pomáhal a
Darzee, the tailor-   krejčík, mu pomáhal, a  krysa Čhačhúndra, co
bird, helped him, and  Čučundra, krysa     se nikdy neodváží
Chuchundra, the     pižmová, která nikdy   doprostřed a pořád se
muskrat, who never    nevkročí doprostřed   drží při zdi, mu
comes out into the    síně, nýbrž pobíhá    radila, ale boj svedl
middle of the floor,   stále kolem zdi,     Rikki-tikki-tavi sám.
but always creeps    přispěla mu svou
round by the wall,    radou; ale Riki-Tiki
gave him advice; but   provedl skutečnou
Rikki-tikki did the   bitvu.
real fighting.
He was a mongoose,    Byl to mungo, který   Rikki-tikki-tavi byl
rather like a little   podle kožichu a ocasu  mungo, srst a ocásek
cat in his fur and his  vyhlíží jako malá    měl spíše jako kočka,
tail, but quite like a  kočka, ale podle hlavy  ale hlavu a chování
weasel in his head and  a zvyků je spíše jako  docela jako lasička.
his habits. His eyes   lasice. Oči a konec   Oči a špičku
and the end of his    nepokojného nosíku    neposedného čumáčku
restless nose were    byly růžové; mohl se   měl růžové, dovedl se
pink; he could scratch  drbat po těle, kdekoli  poškrábat, kde se mu
himself anywhere he   chtěl, kteroukoli    zachtělo, kterou chtěl
pleased, with any leg,  nohou mu napadlo,    pracičkou, přední nebo
front or back, that he  přední nebo zadní;    zadní, uměl naježit
chose to use; he could  mohl rozčepýřit ocas,  ocásek, až byl jako
fluff up his tail till  až vyhlížel jako     kartáček na láhve, a
it looked like a     štětka k cídění lahví,  jak smejčil ve vysoké
bottle-brush, and his  a válečný pokřik jeho,  trávě, vydával válečný
war-cry as he scuttled  chvátal-li vysokou    pokřik: "Rikk-tikki-
through the long     travou, zněl: "Rik-tik- tikki-čk!"
grass, was: "Rikk-tikk- tikitiki-tčk!"
tikki-tikki-tchk!"
One day, a high summer  Jednoho dne spláchl ho  Jednou ho vyplavil
flood washed him out   silný letní příval z   letní příval z
of the burrow where he  doupěte, kde žil se   doupěte, kde dosud žil
lived with his father  svým otcem a matkou, a  s otcem a matkou, a ať
and mother, and     unášel jej, ač se    kopal a kvičel
carried him, kicking   vzpíral a bránil, dolů  sebevíc, nic naplat,
and clucking, down a   silniční strouhou.    proud ho unášel
roadside ditch. He    Zachytil se chomáčku   silničním příkopem.
found a little wisp of  trávy tudy plovoucího  Chytil se plujícího
grass floating there,  a držel se ho pevně.   chumáče trávy a držel
and clung to it till   až pozbyl smyslův.    se ho, až ztratil
he lost his senses.   Když se vzpamatoval,   vědomí. Když zas
When he revived, he   ležel na parném     přišel k sobě, ležel
was lying in the hot   výsluní uprostřed    celý urousaný na
sun on the middle of a  zahradní stezky věru   zahradní pěšince a
garden path, very    důkladně zablácený, a  slunce do něho
draggled indeed, and a  malý jakýs hošík     pražilo. Nějaký
small boy was saying:  pravil: "Tu je mrtvý   chlapeček se ozval:
"Here's a dead      mungo. Vystrojíme mu   "Hele, mrtvý mungo.
mongoose. Let's have a  pohřeb."         Pochováme ho."
funeral."
"No," said his mother;  "Ne," řekla jeho     "Ba ne," řekla
"let's take him in and  matka; "vezmeme jej   maminka, "vezmeme ho
dry him. Perhaps he is  domů a osušíme jej.   domů a osušíme ho.
n't really dead."    Snad ani není opravdu  Třeba ani není opravdu
             mrtev."         mrtvý."
They took him into the  Vzali jej do domu a   Vzali ho domů a nějaký
house, and a big man   nějaký velký muž     dlouhán ho uchopil
picked him up between  pozdvihl ho       dvěma prsty a řekl, že
his finger and thumb   ukazováčkem a palcem a  mungo není mrtvý,
and said he was not   pravil, že není mrtev,  jenom napolo zadušený.
dead but half choked;  ale napolo udušen;    Zabalili ho tedy do
so they wrapped him in  zaobalili ho tedy do   vaty, zahřáli ho, a on
cotton-wool, and     bavlnky a zahřívali   otevřel očka a kýchl.
warmed him, and he    ho, až otevřel oči a
opened his eyes and   kýchl.
sneezed.
"Now," said the big   "Tak," řekl velký muž  "Jenom ho nepoplašte,"
man (he was an      (byl to Angličan,    řekl dlouhán (byl to
Englishman who had    který se právě      Angličan, právě se do
just moved into the   přistěhoval do      bungalovu nastěhoval),
bungalow); "don't    letohrádku). "Teď ho   "uvidíme, co bude
frighten him, and    nepoplašte, uvidíme,   dělat."
we'll see what he'll   co bude dělat."
do."
It is the hardest    Poplašiti munga je    Ale poplašit munga, to
thing in the world to  snad tou nejtěžší věcí  není tak lehké,
frighten a mongoose,   na světě, poněvadž je  protože mungo je
because he is eaten up  od čenichu až po ocas  vtělená zvědavost.
from nose to tail with  naplněn zvědavostí.   Všichni mungové se
curiosity. The motto   Heslem celého mungova  řídí heslem: "Běž se
of all the mongoose   rodu je: "Běhej a    podívat!" a Rikki-
family is, "Run and   hledej!" a Riki-Tiki   tikki-tavi byl pravý
find out"; and Rikki-  byl pravým mungem.    mungo. Prohlédl si
tikki was a true     Prohlédl bavlnku,    vatu a usoudil, že se
mongoose. He looked at  uznal, že se nehodí k  nejí, pak oběhl stůl,
the cotton-wool,     jídlu, oběhl kolem    posadil se a uhladil
decided that it was   stolu, usedl a      si kožíšek, podrbal se
not good to eat, ran   upravoval si kožíšek,  a skočil chlapečkovi
all round the table,   poškrabal se a      na rameno.
sat up and put his fur  vyskočil hošíkovi na
in order, scratched   rameno.
himself, and jumped on
the small boy's
shoulder.
"Don't be frightened,  "Nelekej se, Teddy,"   "Neboj se, Teddy,"
Teddy," said his     pravil otec. "Je to   chlácholil chlapečka
father. "That's his   jeho způsob uzavírati  tatínek. "Takhle on se
way of making      přátelství."       seznamuje.
friends."
"Ouch! He's tickling   "Ou, lehtá mne pod    "Au! Když on mě šimrá
under my chin," said   bradou!" volal Teddy.  pod bradou," bránil se
Teddy.                      Teddy.
Rikki-tikki looked    Riki-Tiki díval se    Rikki-tikki nakukoval
down between the boy's  chlapci dolů za límec  chlapci za krk pod
collar and neck,     a za krk, očichával mu  košili, očenichal mu
snuffed at his ear,   ucho a skočil opět na  ucho a pak slezl na
and climbed down to   zem, kde usedl, mna si  zem, usadil se a třel
the floor, where he   nos.           si čumáček.
sat rubbing his nose.
"Good gracious," said  "Můj bože," řekla    "Panebože," zvolala
Teddy's mother, "and   Teddyho matka, "a tomu  Teddyho maminka,
that's a wild      se říká divoké zvíře!  "tohle že je divoké
creature! I suppose   Myslím, že je proto   zvíře! Je krotký asi
he's so tame because   tak krotký, že jsme k  proto, že jsme na něho
we've been kind to    němu byli laskavi."   hodní."
him."
"All mongooses are    "Všichni mungové jsou  "Takhle se chovají
like that," said her   takoví," pravil její   všichni mungové,"
husband. "If Teddy    manžel. "Nebude-li ho  vysvětloval otec.
does n't pick him up   Teddy tahat za ocas,   "Když ho nebude Teddy
by the tail, or try to  nebo nezkusí-li ho    tahat za ocásek a
put him in a cage,    zavírat do klece, bude  strkat do klece, bude
he'll run in and out   běhat celý den po    se celý den volně
of the house all day   domě. Dejte mu něco   prohánět. Ale teď mu
long. Let's give him   jíst."          dejme něco jíst."
something to eat."
They gave him a little  Dali mu kus syrového   Dali mu tedy kousek
piece of raw meat.    masa. Riki-Tikimu    syrového masa. Rikki-
Rikki-tikki liked it   chutnalo velice, a    tikki si moc
immensely, and when it  když ho snědl, vyběhl  pochutnal, a když se
was finished he went   na verandu, usedl na   najedl, sedl si na
out into the veranda   slunci a rozčechrával  verandě na sluníčko a
and sat in the      si kožich, aby mu    načechrával si
sunshine and fluffed   proschnul až do     kožíšek, aby mu
up his fur to make it  kořínkův. Pak mu již   proschl. Hned mu bylo
dry to the roots. Then  bylo lépe.        líp.
he felt better.
"There are more things  "Zde v domě a kolem   "Tady v domě se toho
to find out about in   domu," pravil k sobě,  dá objevit tolik,"
this house," he said   "je více věcí, jež    povídal si mungo, "že
to himself, "than all  možno vyzvědět, než   celá má rodina toho
my family could find   viděla celá moje     tolik neobjevila, co
out in all their     rodina za celý svůj   živa byla. Rozhodně
lives. I shall      život. Zůstanu zde    tady zůstanu a všechno
certainly stay and    najisto a vyzvím     proslídím."
find out."        všechno."
He spent all that day  Ztrávil celý den     Celý den se potom
roaming over the     čenichaje a slídě. V   potuloval po domě. Div
house, He nearly     koupelně byl by se    se neutopil ve vaně,
drowned himself in the  málem utopil ve vědru;  do inkoustu na psacím
bath-tubs, put his    strčil nos do inkoustu  stole strčil čumák a
nose into the ink on a  na psacím stole a pak  pak si ho zas spálil o
writing-table, and    si ho spálil o konec   špičku doutníku, když
burned it on the end   doutníku velkého muže,  se vyšplhal dlouhánovi
of the big man's     jelikož mu skočil na   na klín, aby viděl,
cigar, for he climbed  klín. aby viděl, jak   jak se píše. K večeru
up in the big man's   se píše. V podvečer   vběhl k Teddymu do
lap to see how writing  běžel do ložnice     dětského pokoje a
was done. At nightfall  Teddyho, aby viděl,   díval se, jak se
he ran into Teddy's   jak se rozsvěcují    rozsvěcí petrolejové
nursery to watch how   kerosenové lampy, a   lampy, a když pak
kerosene lamps were   když Teddy vlezl do   ulehl Teddy do
lighted, and when    postele, Riki-Tiki tam  postele, vylezl si tam
Teddy went to bed    vylezl též. Byl však   Rikki-tikki za ním.
Rikki-tikki climbed up  neklidným soudruhem,   Ale byl to neklidný
too; but he was a    jelikož musil dávat   druh, celou noc
restless companion,   pozor na každý ruch a  vstával a naslouchal
because he had to get  šustot po celou noc, a  každému šramotu, aby
up and attend to every  musel vědět, kdo ho   mu nic neušlo. Nakonec
noise all through the  dělá. Teddyho matka a  se přišli Teddyho
night, and find out   otec přišli se      rodiče podívat na
what made it. Teddy's  naposled podívat na   chlapce a Rikki-tikki
mother and father came  svého hošíka, a Riki-  na polštáři byl
in, the last thing, to  Tiki hleděl na ně s   vzhůru. "To se mi
look at their boy, and  polštáře. "To nevidím  nelíbí," řekla Teddyho
Rikki-tikki was awake  ráda," řekla matka    maminka, "může dítě
on the pillow. "I    Teddyho; "mohl by dítě  pokousat." "Nic
don't like that," said  kousnout." "Neudělá   takového neudělá,"
Teddy's mother; "he   nic takového," pravil  řekl otec. "S tímhle
may bite the child."   otec. "Teddy je     zvířátkem je Teddy
"He'll do no such    bezpečnější s tímto   bezpečnější, než kdyby
thing," said the     zvířátkem, než kdyby   ho hlídal lovecký pes.
father. "Teddy's safer  tu měl hafana, který   Kdyby se do dětského
with that little beast  by ho hlídal. Kdyby   pokoje vplížil had ---
than if he had a     teď vešel had do     "
bloodhound to watch   ložnice ---"
him. If a snake came
into the nursery now -
- "
But Teddy's mother    Ale matka Teddyho    Ale o něčem tak
wouldn't think of    nechtěla na něco tak   hrozném nechtěla
anything so awful.    hrozného ani pomyslit.  Teddyho maminka ani
                         slyšet.
Early in the morning   Záhy z rána přišel    Časně ráno přišel
Rikki-tikki came to   Riki-Tiki k snídaní na  Rikki-tikki k snídani
early breakfast in the  verandu, sedě Teddymu  na verandu, usazen
veranda riding on    na rameně, a dali mu   Teddymu na rameni.
Teddy's shoulder, and  banany a vařená vejce;  Dostal banán a kousek
they gave him banana   a on jim sedal všem po  vařeného vajíčka;
and some boiled egg;   řadě na klínech,     střídavě seděl všem na
and he sat on all    protože každý dobře   klíně, protože každý
their laps one after   vychovaný mungo     dobře vychovaný mungo
the other, because    pomýšlí vždy na to,   pevně věří, že z něho
every well-brought-up  aby se stal jednou    jednou bude mungo
mongoose always hopes  domácím mungem a měl   domácí a bude se
to be a house-mongoose  pokoje k probíhání.   prohánět po pokojích.
some day and have    Matka Riki-Tikiho žila  Proto taky matka (žila
rooms to run about in,  kdys v domě generálově  kdysi u generála v
and Rikki-tikki's    v Segowlee a vštípila  Segaulí) Rikki-tikkiho
mother (she used to   Rikimu důkladně, jak   důkladně poučila, jak
live in the General's  si má počínat, setká-  se má chovat, až se
house at Segowlee) had  li se s bílými lidmi.  jednou setká s bílými
carefully told Rikki               lidmí.
what to do if ever he
came across white men.
Then Rikki-tikki went  Na to odběhl Riki-Tiki  Rikki-tikki pak odběhl
out into the garden to  do zahrady, aby     porozhlédnout se po
see what was to be    shlédl, co tu bude k   zahradě. Byla to
seen. It was a large   shlédnutí. Byla to    velká, jen zpola
garden, only half    velká zahrada, jen do  pěstěná zahrada a v ní
cultivated, with     polovice kultivovaná,  ohromné keře růží
bushes as big as     s keři růží "Maréchal  Maršál Niel, vysoké
summer-houses of     Niels" velkými jako   jako besídky,
Marshal Niel roses,   besídky, s citronovými  citroníky a
lime and orange trees,  a oranžovými stromy, s  oranžovníky, bambusová
clumps of bamboos, and  bambusovými houštinami  křoviska a houšť
thickets of high     a vysokou travou. Riki- vysoké trávy. Rikki-
grass. Rikki-tikki    Tiki si olizoval rty.  tikki se olízl. "Tady
licked his lips. "This  "To je skvostné     se to bude lovit!" a
is a splendid hunting-  místečko pro lov,"    při tom pomyšlení hned
ground," he said, and  řekl si, a ocas se mu  zas byl z ocásku
his tail grew bottle-  rozčepýřil jako štětka  kartáček na láhve.
brushy at the thought  již při pouhém      Rikki smejčil sem tam
of it, and he scuttled  pomyšlení. Probíhal   po zahradě, tu a tam
up and down the     zahradou nahoru i    začenichal, až
garden, snuffing here  dolů, čenichal tu i   najednou uslyšel v
and there till he    tam, až zaslechl velmi  trní ustarané hlasy.
heard very sorrowful   žalostné hlasy z
voices in a thorn-    trnitého keře.
bush.
It was Darzee, the    Byl to Darzy, krejčík,  Byl to snovač Darzí a
tailor-bird, and his   a jeho žena. Udělali   jeho žena. Udělali si
wife. They had made a  si krásné hnízdečko ze  krásné hnízdečko ze
beautiful nest by    dvou velkých listů,   dvou velkých listů;
pulling two big leaves  které přitáhli      sešili je k sobě
together and stitching  dohromady a sešili na  dlouhými vlákny a
them up the edges with  okrajích vlákny, a    vystlali chomáčky
fibers, and had filled  vyplnili vnitřek     bavlny a chmýří.
the hollow with cotton  bavlnkou a měkkým    Seděli na okraji a
and downy fluff. The   prachovým peřím.     naříkali a hnízdo se s
nest swayed to and    Hnízdo se houpalo semo  nimi pohupovalo.
fro, as they sat on   tamo, a oni seděli na
the rim and cried.    jeho okraji a
             naříkali.
"What is the matter?"  "Co je vám?" ptal se   "Co se stalo?" zeptal
asked Rikki-tikki.    Riki-Tiki.        se Rikki-tikki.
"We are very       "Jsme velmi       "Jsme velmi
miserable," said     nešťastni," odpověděl  zarmouceni," řekl
Darzee. "One of our   Darzy. "Jedno naše    Darzí. "Včera nám
babies fell out of the  mládě vypadlo včera z  vypadlo jedno mládě z
nest yesterday and Nag  hnízda a Nag je     hnízda a Nág je
ate him."        snědl."         sežral."
"H'm!" said Rikki-    "Hm!" pravil Riki-    "No, to je opravdu moc
tikki, "that is very   Tiki, "to je velmi    smutné," řekl Rikki-
sad -- but I am a    smutné. Avšak jsem zde  tikki, "ale neznám to
stranger here. Who is  cizincem. Kdo je to   tady. Kdo je Nág?"
Nag?"          Nag?"
Darzee and his wife   Darzy a jeho žena jen  Darzí se ženou se jen
only cowered down in   se přikrčili do hnízda  přikrčili v hnízdečku
the nest without     a neodpověděli; neboť  a neodpověděli; z
answering, for from   z husté slámy pod    husté trávy u samého
the thick grass at the  křovím ozval se     keře to zhluboka
foot of the bush there  tlumený sykot ---    zasyčelo --- tak
came a low hiss -- a   strašlivý mrazivý    studeně, děsivě, až
horrid cold sound that  zvuk, tak že Riki-Tiki  Rikki-tikki celé dvě
made Rikki-tikki jump  až odskočil na dvě    stopy uskočil. A pak
back two clear feet.   stopy na zad. Na to   se z trávy kousek po
Then inch by inch out  kousek po kousku     kousku soukala hlava a
of the grass rose up   vylézala z trávy hlava  rozprostřená kápě
the head and spread   a rozepiatý klobouk   černého brejlovce
hood of Nag, the big   Nagův, velkého černého  Nága, od jazýčku po
black cobra, and he   brejlovce, dlouhého   ocas pět stop
was five feet long    pět stop od hlavy až k  dlouhého. Když se
from tongue to tail.   ocasu. Pozdvihl     vztyčil z jedné
When he had lifted one- třetinu svého těla od  třetiny do výše,
third of himself clear  země a stál tu kývaje  zůstal tak a kolébal
of the ground, he    se se strany na     se sem a tam, zrovna
stayed balancing to   stranu, jako se houpe  jako odkvetlá
and fro exactly as a   pampeliška ve větru, a  pampeliška ve větru, a
dandelion-tuft      díval se na Riki-    upíral na Rikki-
balances in the wind,  Tikiho zlomyslným    tikkiho zlý hadí
and he looked at Rikki- hadím okem, které    pohled, jehož výraz se
tikki with the wicked  nikdy nemění svého    nikdy nemění, ať už si
snake's eyes that    výrazu, nechť si myslí  had myslí co chce.
never change their    had cokoli.
expression, whatever
the snake may be
thinking of.
"Who is Nag?" he said.  "Kdo je Nag?" syčel.   "Kdože je Nág?"
"I am Nag. The great   "Já jsem Nag. Vznešený  spustil. "To jsem já.
god Brahm put his mark  bůh Brahma vtiskl    Velký dobrý Bráhma dal
upon all our people   celému našemu rodu své  našemu rodu tento znak
when the first cobra   znamení, jelikož první  za to, že nad ním
spread his hood to    brejlovec rozestřel   první brejlovec
keep the sun off Brahm  svůj klobouk nad     rozestřel svou kápi a
as he slept. Look, and  Brahmou, aby ho ve    chránil ho před
be afraid!"       spánku chránil před   sluncem, když spal.
             sluncem. Viz a třes   Pohleď a třes se!"
             se!"
He spread out his hood  Rozepial svůj klobouk  Roztáhl svou kápi co
more than ever, and   šíře než kdy jindy, a  nejvíc a Rikki-tikki
Rikki-tikki saw the   tu uzřel Riki-Tiki na  na ní spatřil kresbu
spectacle-mark on the  zadní straně jeho    brejlí, podobnou
back of it that looks  znamení brejlí, jež   petlici, na kterou se
exactly like the eye   vypadá zrovna tak jako  zapíná háček. Na
part of a hook-and-eye  obroučky brejlí.     okamžik se mungo
fastening. He was    Zděsil se na chvíli;   zalekl, ale žádný
afraid for the minute;  ale mungovi je nemožno  mungo se nevydrží bát
but it is impossible   býti zděšenu delší    dlouho, a třebaže se s
for a mongoose to stay  dobu. Ačkoli Riki-Tiki  živým brejlovcem Rikki-
frightened for any    nikdy dřív neviděl    tikki ještě nesetkal,
length of time, and   živého brejlovce,    doma už ho matka
though Rikki-tikki had  krmila ho přec jeho   krmila mrtvými a dobře
never met a live cobra  matka mrtvými hady, a  věděl, že všichni
before, his mother had  věděl, že je životním  dospělí mungové celý
fed him on dead ones,  povoláním dospělého   život s hady bojují a
and he knew that all a  munga bojovat z hady a  pak je pojídají. Nág
grown mongoose's     požírat je. Nag to    to věděl také a v
business in life was   věděl též a na dně    hloubi svého chladného
to fight and eat     svého chladného srdce  srdce měl strach.
snakes. Nag knew that  byl uděšen.
too, and at the bottom
of his cold heart he
was afraid.
"Well," said Rikki-   "Nu," pravil Riki-    "Znak sem, znak tam,
tikki, and his tail   Tiki, a ocas se mu    copak se sluší sežrat
began to fluff up    začal zase čepýřit,   mládě vypadlé z
again, "marks or no   "znamení nebo      hnízda?" spustil na
marks, do you think it  neznamení, ale myslíš,  něho Rikki-tikki a
is right for you to   že je v pořádku     ocásek se mu naježil.
eat fledglings out of  požírat holátka
a nest?"         vypadlá z hnízda?"
Nag was thinking to   Nag přemýšlel a dával  Nág se zamyslil a
himself, and watching  pozor na každý      přitom bedlivě
the least little     nejmenší pohyb v trávě  pozoroval každý
movement in the grass  za Riki-Tikim. Věděl,  sebemenší pohyb v
behind Rikki-tikki. He  že mungové v zahradě   trávě za Rikki-tikkim.
knew that mongooses in  znamenají pro něho a   Věděl, že mungova
the garden meant death  jeho rodinu smrt dříve  přítomnost v zahradě
sooner or later for   či později, a snažil   znamená dříve či
him and his family;   se tedy odvrátiti    později smrt pro něho
but he wanted to get   pozornost Riki-Tikiho  a jeho rodinu, ale teď
Rikki-tikki off his   k neopatrnosti. Sehnul  chtěl ukolébat Rikki-
guard. So he dropped   tedy poněkud hlavu a   tikkiho ostražitost.
his head a little, and  naklonil ji stranou.   Svěsil hlavu trochu na
put it on one side.                stranu.
"Let us talk," he    "Promluvme si o tom,"  "Můžeme se snad
said. "You eat eggs.   pravil. "Ty pojídáš   domluvit," řekl Nág.
Why should not I eat   vejce. Proč bych já   "Ty přece jíš vejce.
birds?"         neměl pojídat ptákův?"  Proč bych já neměl
                         jíst ptáky?"
"Behind you! Look    "Za sebe! Ohlédni se   "Za tebou! Pozor, za
behind you!" sang    za sebe!" zazpíval    tebou!" zahvízdal
Darzee.         Darzy.          Darzí.
Rikki-tikki knew     Riki-Tiki byl příliš   Rikki-tikki hned věděl
better than to waste   chytrý, než aby mařil  co a jak a ani se
time in staring. He   čas ohlížením.      neohlédl, aby
jumped up in the air   Vyskočil, jak vysoko   neztrácel čas.
as high as he could   mohl, a těsně pod ním  Vyskočil, jak nejvýš
go, and just under him  projela hlava Nagainy,  dokázal, a těsně pod
whizzed by the head of  Nagovy zlé ženy.     ním zasvištěla hlava
Nagaina, Nag's wicked  Připlazila se za ním,  Náginy, zlé Nágovy
wife. She had crept up  dokud hovořil, aby jej  ženy. Za jeho řeči se
behind him as he was   usmrtila; slyšel její  připlazila až k Rikki-
talking, to make an   zuřivý sykot, když se  tikkimu a chtěla ho
end of him; and he    její rána minula s    zabít. Slyšel, jak
heard her savage hiss  cílem. Riki dopadl    vztekle zasyčela, když
as the stroke missed.  skorem na její záda, a  se minula cíle. Dopadl
He came down almost   kdyby byl býval starým  jí přímo na záda, a
across her back, and   mungem, byl by věděl,  být zkušený mungo, byl
if he had been an old  že nyní byl čas     by věděl, že teď je
mongoose he would have  zlomiti jí vaz jediným  pravý okamžik
known that then was   kousnutím; ale bál se  překousnout jí páteř,
the time to break her  hrozného, bičovitého   ale Rikki se bál, že
back with one bite;   zpětného kousnutí    se mu pomstí strašným
but he was afraid of   hadova. Zakousl se    šlehnutím. Sice se
the terrible lashing   sice opravdu do něho,  zakousl, ale zas brzy
return-stroke of the   ale ne na dlouho, a   pustil a uskočil od
cobra. He bit, indeed,  odskočil od       rozdrásané Náginy,
but did not bite long  mrskajícího sebou    vztekle mrskající
enough, and he jumped  ocasu hadího,      ocasem.
clear of the whisking  zanechávaje Nagainu
tail, leaving Nagaina  raněnou a rozzuřenou.
torn and angry.
"Wicked, wicked     "Zlý, zlý Darzy!"    "Darzí, ty uličníku!"
Darzee!" said Nag,    volal Nag, vymršťuje   syčel Nág a mrskal
lashing up as high as  se jak vysoko mohl,   tělem vzhůru k hnízdu,
he could reach toward  aby dosáhl hnízda v   jak nejvýš mohl. Jenže
the nest in the thorn-  trnitém křoví; ale    Darzí si hnízdo
bush; but Darzee had   Darzy je udělal mimo   postavil tak, aby na
built it out of reach  dosah hadí, a ono jen  ně hadi nedosáhli, a
of snakes, and it only  se houpalo semo tamo.  tak se jen houpalo sem
swayed to and fro.                tam.
Rikki-tikki felt his   Riki-Tiki cítil, že mu  Rikki-tikki cítil, jak
eyes growing red and   oči rudnou a zapalují  mu oči rudnou a žhnou
hot (when a mongoose's  se (zčervenají-li    (mungům rudnou oči,
eyes grow red, he is   mungovi oči, je     když se rozzlobí),
angry), and he sat    rozzloben). Posadil se  usedl na ocásek, zadní
back on his tail and   na ocas a na zadní    nožky složil jako
hind legs like a     nohy jako malý klokan  klokánek, rozhlížel se
little kangaroo, and   a rozhlížel se kolem   a vztekle si něco
looked all around him,  třesa se zlostí. Ale   brblal. Ale Nág s
and chattered with    Nag s Nagainou zmizeli  Náginou už zmizeli v
rage. But Nag and    v trávě. Nepodaří-li   trávě. Když se had
Nagaina had       se hadu jeho útok,    nestrefí, nedá na sobě
disappeared into the   nedá nikdy na jevo, co  nic znát a neprozradí,
grass. When a snake   zamýšlí učiniti v    co má za lubem. Rikki-
misses its stroke, it  nejbližší době. Riki-  tikki raději za nimi
never says anything or  Tiki nedbal o to, aby  neběžel, nebyl si
gives any sign of what  je následoval, jelikož  jist, zda na dva hady
it means to do next.   si nebyl jist, zmohl-  stačí. Odcupital na
Rikki-tikki did not   li by dva hady      štěrkovou cestičku
care to follow them,   zároveň. Odcupal tedy  před domem, tam se
for he did not feel   na stezku pískem     posadil a přemýšlel.
sure that he could    posypanou u domu a    Však to také byla
manage two snakes at   usedl, přemýšleje.    vážná věc.
once. So he trotted   Byla to pro něho vážná
off to the gravel path  věc.
near the house, and
sat down to think. It
was a serious matter
for him.
If you read the old   Čtete-li staré      Ve starých
books of natural     přírodopisné knihy,   přírodopisech byste se
history, you will find  dočtete se v nich, že  dočetli, že když je
they say that when the  zápasí-li mungo s    mungo při zápase s
mongoose fights the   hadem a kousne-li ho   hadem uštknut, běží si
snake and happens to   had, že doběhne pro   sníst jistou bylinku a
get bitten, he runs   jistou bylinku, která  ta ho zachrání. To
off and eats some herb  jej uzdraví. To není   není pravda. Vyhrává
that cures him, That   pravda. Vítězství    rychlý postřeh a
is not true. The     záleží jediné na     rychly pohyb --- had
victory is only a    bystrosti oka a     udeří, mungo uskočí --
matter of quickness of  rychlosti nohou, ---   - přitom se pohyb hadí
eye and quickness of   hadí uštknutí proti   hlavy při útoku nedá
foot, -- snake's blow  mungovu skoku --- a   zrakem postřehnout, a
against mongoose's    jelikož nemůže žádné   tak je to mnohem
jump, -- and as no eye  oko sledovati pohyb   nádhernější než nějaká
can follow the motion  útočící hadí hlavy při  zázračná bylinka. Že
of a snake's head when  ráně, je věc tím jen   je ještě mladý, to
it strikes, that makes  ještě podivuhodnější   Rikki-tikki věděl, a
things much more     než kterákoli kouzelná  tím ho víc těšilo, jak
wonderful than any    bylinka. Riki-Tiki    unikl útoku zezadu.
magic herb. Rikki-    věděl, že je mladým   Posílilo to jeho
tikki knew he was a   mungem, a těšilo ho   sebevědomí, a když
young mongoose, and it  tedy tím více,      přiběhl po cestičce
made him all the more  pomyslil-li, že se mu  Teddy, Rikki-tikki se
pleased to think that  podařilo odolati útoku  nebránil pohlazení.
he had managed to    ze zadu. Dodalo mu to
escape a blow from    sebedůvěry, a když k
behind. It gave him   němu přiběhl Teddy po
confidence in himself,  stezičce, byl Riki-
and when Teddy came   Tiki zcela ochoten k
running down the path,  mazlení.
Rikki-tikki was ready
to be petted.
But just as Teddy was  Avšak právě, když byl  Ale jak se Teddy k
stooping, something   Teddy sehnut, zavrtělo  němu shýbal, něco
flinched a little in   sebou něco v prachu a  sebou v prachu
the dust, and a tiny   jemný hlásek řekl:    nepatrně cuklo a ozval
voice said: "Be     "Pozor! Jsem Smrt!"   se slaboučký hlásek:
careful. I am death!"  byl to Karait, šedě   "Pozor! Jsem smrt!"
It was Karait, the    hnědý hádek, který    Byl to Karait,
dusty brown snakeling  nejraději lehává v    šedohnědý hádek, který
that lies for choice   prachu cest; uštknutí  se rád popelí v
on the dusty earth;   jeho je právě tak    prachu. Má stejně
and his bite is as    nebezpečné, jako     nebezpečné uštknutí
dangerous as the     brejlovcovo. Ale je   jako brejlovec. Ale že
cobra's. But he is so  tak malý, že si ho    je tak maličký, nikdo
small that nobody    nikdo nepovšimne a tak  s ním nepočítá, a tím
thinks of him, and so  může lidem tím spíše   víc lidem škodí.
he does the more harm  ublížiti.
to people.
Rikki-tikki's eyes    Riki-Tikiho oči opět   Rikki-tikkimu zas
grew red again, and he  zrudly a tančil směrem  zrudla očka a
danced up to Karait   ku Karaitovi oním    kolébavým, houpavým
with the peculiar    zvláštním houpavým a   pohybem, zděděným po
rocking, swaying     kolébavým chodem,    rodičích, se přitočil
motion that he had    který je vlastním jeho  ke Karaitovi. Vypadá
inherited from his    rodu. Vyhlíží to     směšně ta chůze, ale
family. It looks very  velice směšně. ale je  je tak dokonale
funny, but it is so   to tak dokonale     vyvážená, že mungo
perfectly balanced a   vyrovnovážený krok, že  může kdykoli vyrazit v
gait that you can fly  z něho lze odskočiti   libovolném úhlu; a to
off from it at any    rychle do kterého úhlu  je velká výhoda, když
angle you please; and  chce; v boji s hady je  má co dělat s hady.
in dealing with snakes  to velkou výhodou.    Rikki-tikki měl vědět,
this is an advantage.  Riki-Tiki ani nevěděl,  že boj s Karaitem je
If Rikki-tikki had    že podniká mnohem    mnohem nebezpečnější
only known, he was    nebezpečnější věc, než  než boj s Nágem.
doing a much more    je boj s Nagem, neboť  Karait je maličký a
dangerous thing than   Karait je tak malý a   dovede sebou rychle
fighting Nag for     umí se tak otáčeti, že  mrsknout: když se mu
Karait is so small,   kdyby se mu Riki-Tiki  Rikki-tikki nezakousne
and can turn so     nezakousl do těla    do týlu, Karait se
quickly, that unless   těsně za hlavu,     vymrští a uštkne ho do
Rikki bit him close to  obrátil by se ještě a  oka nebo do tlamičky.
the back of the head,  uštknul by ho do     Jenže Rikki-tikki to
he would get the     čenichu nebo oka. Ale  nevěděl. Oči mu
return-stroke in his   Riki-Tiki toho      zrudly, kolébal se sem
eye or lip. But Rikki  nevěděl: měl oči celé  tam a hledal nějakou
did not know: his eyes  zrudlé a houpal se ku  pevnou oporu. Karait
were all red, and he   předu i do zadu,     se vymrštil. Rikki
rocked back and forth,  vyhlížeje si vhodné   uskočil a chtěl se na
looking for a good    místečko k zakousnutí.  hada vrhnout, ale ta
place to hold. Karait  Karait se vymrštil,   zlá šedohnědá hlavička
struck out. Rikki    Riki-Tiki uskočil    se mu kmitla u ramene;
jumped sideways and   stranou a chystal se   musil tedy hada
tried to run in, but   běžeti na něj, ale    přeskočit, ale jeho
the wicked little    zlá, malá, prachově   hlavička mu byla pořád
dusty gray head lashed  šedá hlava mrskla    v patách.
within a fraction of   sebou o čárku mimo
his shoulder, and he   jeho šíji; musil
had to jump over the   přeskočiti tělo a
body, and the head    hlava zas se mu mihla
followed his heels    těsně u nohou.
close.
Teddy shouted to the   Teddy volal do vnitř   Teddy volal do domu:
house: "Oh, look here!  domu: "Ó, pojďte se   "Pojďte se podívat!
Our mongoose is     podívat! Náš Mungo    Náš mungo zabíjí
killing a snake"; and  zabíjí hada!" a Riki-  hada." A Rikki-tikki
Rikki-tikki heard a   Tiki zaslechl výkřik   zaslechl, jak Teddyho
scream from Teddy's   Teddyho matky. Otec   maminka vykřikla. Otec
mother. His father ran  vyběhl ven s holí, ale  vyběhl ven s klackem,
out with a stick, but  ve chvíli, když     ale v okamžiku, kdy k
by the time he came   přicházel, vymrštil se  nim dobíhal, Karait
up, Karait had lunged  Karait poněkud příliš  udělal výpad příliš
out once too far, and  daleko a Riki-Tiki mu  daleko. Rikki-tikki se
Rikki-tikki had     skočil v týl, sevřel   vymrštil, skočil hadu
sprung, jumped on the  jeho hlavu mezi své   na hřbet, hlavu
snake's back, dropped  přední nohy, zakousl   pohroužil mezi přední
his head far between   se mu do těla, jak jen  nožky, zakousl se hadu
his fore legs, bitten  hluboko mohl a odkulil  do těla, až kam
as high up the back as  se od něho. Kousnutí   nejvýše dosáhl, a pak
he could get hold, and  ochromilo Karaita a   se skulil. Kousnutím
rolled away. That bite  Riki-Tiki chystal se   Karaita zneškodnil, a
paralyzed Karait, and  právě pozříti ho od   už se chystal pustit
Rikki-tikki was just   ocasu k hlavě dle    se do něho od ocásku,
going to eat him up   rodinného zvyku při   jak to dělávali doma
from the tail, after   obědě, kdy si v tom   při obědě, ale vtom si
the custom of his    vzpomněl, že plný    připomněl, že po
family at dinner, when  žaludek činí munga    vydatném jídle mungo
he remembered that a   líným, a chtěl-li si   zleniví. Má-li si
full meal wakes a slow  zachovati veškeru svou  udržet sílu a hbitost,
mongoose, and if he   bystrost a sílu, musil  musí zůstat štíhlý.
wanted all his      zůstati štíhlým.
strength and quickness
ready, he must keep
himself thin.
He went away for a    Poodešel si pro     Odběhl tedy pod
dust-bath under the   prachovou lázeň pod   ricinový keř a
castor-oil bushes,    skočcové keře, mezitím  vykoupal se tam v
while Teddy's father   co otec Teddyho bil   prachu. Teddyho otec
beat the dead Karait.  holí do mrtvého hada.  zatím tloukl klackem
"What is the use of   "K čemu to?" myslil si  do mrtvého Karaita. K
that?" thought Rikki-  Riki-Tiki; "vždyť jsem  čemu to? pomyslil si
tikki. "I have settled  se s ním nadobro     Rikki-tikki, vždyť už
it all"; and then    vypořádal." Teddyho   jsem ho vyřídil.
Teddy's mother picked  matka zdvihla ho pak z  Teddyho maminka pak
him up from the dust   prachu a tiskla ho k   sebrala munga z prachu
and hugged him, crying  sobě, plačíc, že     a s pláčem ho tiskla k
that he had saved    zachránil Teddyho před  sobě, že zachránil
Teddy from death, and  smrtí; a otec Teddyho  Teddymu život, a
Teddy's father said   pravil, že byl jejich  Teddyho otec
that he was a      prozřetelností, a    prohlásil, že mungo je
providence, and Teddy  Teddy vyvaloval na    jejich prozřetelnost.
looked on with big    všechny polekaně oči.  Teddy tu stál a hleděl
scared eyes. Rikki-   Riki-Tikiho bavil    na ně velkýma
tikki was rather     veškerý ten poplach,   ustrašenýma očima.
amused at all the    kterého ovšem      Rikki-tikki ovšem
fuss, which, of     nechápal. Riki-Tiki   nechápal, nač tolik
course, he did not    byl úplně spokojen sám  cavyků, ale bavilo ho
understand. Teddy's   s sebou.         to. Vlastně měla
mother might just as               maminka Teddymu
well have petted Teddy              vyhubovat, že si hrál
for playing in the                v prachu. Rikki se
dust. Rikki was                  výborně bavil.
thoroughly enjoying
himself.
That night, at dinner,  Toho večera procházel  Večer u večeře se směl
walking to and fro    se při večeři po     procházet po stole
among the wine-glasses  stole, mezi sklenicemi  mezi vinnými sklenkami
on the table, he could  a vínem a byl by se   a sníst trojnásobnou
have stuffed himself   mohl třikráte nasytiti  dávku dobrot, ale
three times over with  všelikými dobrými    nezapomínal na Nága a
nice things; but he   věcmi. Připomínal si   Náginu. Nechat se
remembered Nag and    však Naga a Nagainu, a  hladit a hýčkat od
Nagaina, and though it  ačkoli bylo velice    Teddyho maminky a
was very pleasant to   příjemno, hladila-li   hovět si na Teddyho
be patted and petted   ho a laskala Teddyho   rameni se Rikkimu sice
by Teddy's mother, and  matka a seděl-li     líbilo, ale oči mu
to sit on Teddy's    Teddymu na rameně,    chvílemi zrudly a pak
shoulder, his eyes    zčervenaly mu přece   vydával válečný
would get red from    chvílemi oči a vyrážel  pokřik: "Rikk-tikk-
time to time, and he   ze sebe svůj dlouhý   tikki-tikki-čk!"
would go off into his  válečný pokřik: "Rik-
long war-cry of "Rikk-  tik-tiki-tiki-tčk!"
tikk-tikki-tikki-
tchk!"
Teddy carried him off  Teddy si ho odnesl s   Teddy si ho odnesl do
to bed, and insisted   sebou do postele a    postele a nedal jinak,
on Rikki-tikki      chtěl. aby mu Riki-   než že mu mungo musí
sleeping under his    Tiki spal pod bradou.  spát pod bradou. Rikki-
chin. Rikki-tikki was  Riki-Tiki byl příliš   tikki byl dobře
too well bred to bite  dobře vychován, aby   vychovaný a nekousal
or scratch, but as    byl kousal nebo     ani neškrábal, ale
soon as Teddy was    škrábal, ale jakmile   sotva Teddy usnul,
asleep he went off for  Teddy usnul, vybral se  vydal se na obchůzku
his nightly walk round  na svou noční      po domě. Ve tmě
the house, and in the  procházku kolem domu;  narazil na Čhačhúndru,
dark he ran up against  po tmě narazil na    krysu plížící se kolem
Chuchundra, the     Čučundru, krysu     stěn. Čhačhúndra je
muskrat, creeping    pižmovou, která     vtělené zoufalství.
round by the wall.    pobíhala kolem zdi.   Celé noci fňuká a
Chuchundra is a broken- Čučundra je velice    piští, ráda by se
hearted little beast.  bázlivé zvířátko.    pustila doprostřed
He whimpers and cheeps  Kničí a píská po celou  místnosti, ale
all the night, trying  noc a snaží se      netroufá si.
to make up his mind to  vzmužiti a vběhnouti
run into the middle of  doprostřed komnaty,
the room, but he never  ale nikdy tam nedojde.
gets there.
"Don't kill me," said  "Nezabíjej mne,"     "Nezabíjej mě,"
Chuchundra, almost    pravila Čučundra     plačtivě žadonila
weeping. "Rikki-tikki,  skorem plačky. "Riki-  Čhačhúndra. "Rikki-
don't kill me."     Tiki, nezabíjej mne!"  tikki, nezabíjej mě."
"Do you think a snake-  "Což myslíš, že vrah   "Myslíš, že zabíječ
killer kills       hadův zabíjí pižmové   hadů bude zabíjet
muskrats?" said Rikki-  krysy?" pravil Riki-   krysy?" odbyl ji
tikki scornfully.    Tiki pohrdlivě.     pohrdavě Rikki.
"Those who kill snakes  "Kdo hady zabíjí, může  "Kdo zabíjí hady, toho
get killed by snakes,"  sám býti od hadů     hadi zabijí," řekla
said Chuchundra, more  zabit." řekla Čučundra  Chačhúndra ještě
sorrowfully than ever.  starostlivěji než    zoufaleji. "Kdo mi
"And how am I to be   prve. "A kdo mi ručí   zaručí, že si mě
sure that Nag won't   za to, že si mne Nag   jednou v temné noci
mistake me for you    nesplete s tebou za   nesplete Nág s tebou?"
some dark night?"    některé tmavé noci?"
"There's not the least  "O to není nejmenší   "Žádný strach," řekl
danger," said Rikki-   starost." ušklíbl se   Rikki-tikki; "Nág je
tikki; "but Nag is in  Riki-Tiki; "ale Nag je  na zahradě a tam ty
the garden, and I know  v zahradě, a vím, že   přece nechodíš."
you don't go there."   ty tam nejdeš."
"My cousin Chua, the   "Můj bratranec Chua,   "Sestřenice Čháa mi
rat, told me --" said  krysa polní. vyprávěl  povídala ---,"
Chuchundra, and then   mi ---" pravila     spustila Čhačhúndra a
he stopped.       Čučundra, ale v tom se  náhle umlkla.
             zarazila.
"Told you what?"     "Co ti vyprávěl?"    "Co povídala?"
"H'sh! Nag is      "Pst! Nag je všude,   "Pst! Nág je všude,
everywhere, Rikki-    Riki-Tiki. Měl jsi si  Rikki-tikki. Měl sis
tikki. You should have  promluviti s Chuou v   promluvit s Čháou na
talked to Chua in the  zahradě."        zahradě."
garden."
"I did n't -- so you   "Neučinil jsem tak,   "Nemluvil jsem s ní --
must tell me. Quick,   musíš mi to tedy říci  - tak mi to musíš říct
Chuchundra, or I'll   ty. Rychle. Čučundro,  ty. Dělej, Čhačhúndro,
bite you!"        nebo tě kousnu!"     nebo tě kousnu!"
Chuchundra sat down   Čučundra usedl a     Čhačhúndra se dala do
and cried till the    plakal, až mu tekly   usedavého pláče, až se
tears rolled off his   slzy po vousech. "Jsem  jí slzy jako hráchy
whiskers. "I am a very  ubožáček," vzdychal.   kutálely z fousků.
poor man," he sobbed.  "Neměl jsem nikdy    "Jsem ubožačka,"
"I never had spirit   dosti odvahy, abych   vzlykala. "Nikdy se
enough to run out into  veběhl doprostřed    neodvážím doprostřed
the middle of the    pokoje. Pst! Nemusím   místnosti. Pst! Nic
room. H'sh! I must n't  ti již nic povídat.   neřeknu. Copak
tell you anything.    Slyšíš, Riki-Tiki?"   neslyšíš, Rikki-
Can't you hear, Rikki-              tikki?"
tikki?"
Rikki-tikki listened.  Riki-Tiki naslouchal.  Rikki-tikki
The house was as still  V domě bylo naprosté   poslouchal. V domě
as still, but he     ticho, ale Rikimu se   bylo hrobové ticho,
thought he could just  zdálo, jako by slyšel  ale připadlo mu, že
catch the faintest    praslabounký šelest,   zaslechl slaboulinké
scratch-scratch in the  tak slabý, jako     škrab škrab --- tak
world, -- a noise as   prochází-li se vosa po  slaboulinké, jako když
faint as that of a    okně. Byl to suchý    se vosa prochází po
wasp walking on a    šelest hadích šupin po  okenní tabuli ---
window-pane, -- the   zdi.           suché škrábání hadích
dry scratch of a                 šupin o cihlovou zeď.
snake's scales on
brickwork.
"That's Nag or      "To je Nag nebo     "To je Nág nebo
Nagaina," he said to   Nagaina," řekl si, "a  Nágina," řekl si v
himself; "and he is   leze splavem do     duchu; "leze do
crawling into the bath- koupelny. Máš pravdu,  kanálku v koupelně.
room sluice. You're   Čučundro; měl jsem    Máš pravdu,
right, Chuchundra; I   mluviti s Chuou."    Čhačhúndro, měl jsem
should have talked to               si promluvit s Čháou."
Chua."
He stole off to     Odkradl se do koupelny  Odplížil se do Teddyho
Teddy's bath-room, but  Teddyho, ale nebylo   koupelny, ale tam nic
there was nothing    tam ničeho, a pak do   nebylo, tak šel do
there, and then to    koupelny matky      koupelny Teddyho
Teddy's mother's     Teddyho. U spodu     maminky. Z hladce
bathroom. At the     hladké sádrové stěny   omítnuté zdi byla dole
bottom of the smooth   byla vyňata cihla, aby  vytažena jedna cihla
plaster wall there was  byl zjednán odtok vodě  pro kanálek, kterým
a brick pulled out to  z koupelny, a jak se   odtékala voda z vany,
make a sluice for the  Riki-Tiki plížil podél  a jak se plížil podél
bath-water, and as    cihlové podezdívky,   podezdívky, pod vanou
Rikki-tikki stole in   kde je zasazena vana,  zaslechl Nága a
by the masonry curb   slyšel, jak si Nag s   Náginu, jak si venku
where the bath is put,  Nagainou šeptají venku  při měsíčku šeptají.
he heard Nag and     v měsíčním světle.
Nagaina whispering
together outside in
the moonlight.
"When the house is    "Nebude-li v domě    "Až budou lidi pryč,"
emptied of people,"   lidí," pravila Nagaina  říkala Nágina svému
said Nagaina to her   k svému manželu,     muži, "pak bude muset
husband, "he will have  "odejde také o n, a   odejít i on a zahrada
to go away, and then   pak bude zahrada opět  bude zase jen naše.
the garden will be our  naše. Vejdi tiše     Vlez tiše do domu a
own again. Go in     dovnitř, a nezapomeň,  pamatuj si, ž nejdřív
quietly, and remember  že nejdříve musíš    musíš uštknout
that the big man who   uštknout velkého muže,  dlouhána, co zabil
killed Karait is the   který zabil Karaita.   Karaita. Pak sem přijď
first one to bite.    Pak mi sem přijď vše   e spolu chytneme Rikki-
Then come out and tell  říci, a budeme honit   tikkiho."
me, and we will hunt   Riki-Tikiho společně."
for Rikki-tikki
together."
"But are you sure that  "Jsi jista, že tím    "Víš jistě, že nám to
there is anything to   něco získáme, pobijeme- pomůže, když ty lidi
be gained by killing   li lidi?" ptal se Nag.  zabijeme?" ptal se
the people?" said Nag.              Nág.
"Everything. When    "Všechno. Měli jsme tu  "Jistě. Copak jsme
there were no people   dosud jakého munga v   měli v zahradě nějaké
in the bungalow, did   zahradě? Pokud je dům  mungy, dokud v
we have any mongoose   prázdný. jsme králem a  bungalovu nebyli lidé?
in the garden? So long  královnou zahrady; a   Dokud bude bungalov
as the bungalow is    pamatuj, že jakmile se  prázdný, budeme
empty, we are king and  naše vajíčka v      kralovat v zahradě my;
queen of the garden;   melounovém záhoně    a nezapomeň, že až se
and remember that as   vylíhnou, což se může  nám z vajíček v
soon as our eggs in   státi již zítra ---   melounovém záhonu
the melon-bed hatch   budou míti naše děti   vylíhnou mláďata (a
(as they may       potřebí prostoru a    může to být zítra),
tomorrow), our      klidu!"         budou potřebovat
children will need                prostor a klid,"
room and quiet."
"I had not thought of  "Nepomyslil jsem na   "Na to jsem
that," said Nag. "I   to." řekl Nag; "jdu   nepomyslil," řekl Nág.
will go, but there is  již. Ale není potřebí,  "Už jdu, ale potom
no need that we should  abychom potom honili   snad už Rikki-tikkiho
hunt for Rikki-tikki   Riki-Tikiho. Zabiji   chytat nemusíme.
afterward. I will kill  velkého muže a jeho   Zabiju dlouhána a jeho
the big man and his   ženu i dítě, budu-li s  ženu, a když to půjde,
wife, and the child if  to, a odejdu opět    i jejich dítě, a potom
I can, and come away   tiše. Pak bude      se klidně odplazím.
quietly Then the     bungallow prázdný a   Bungalov pak bude
bungalow will be     Riki-Tiki odejde sám."  prázdný a Rikki-tikki
empty, and Rikki-tikki              už půjde sám."
will go."
Rikki-tikki tingled   Riki-Tiki zrovna hořel  Rikki-tikki celý hořel
all over with rage and  vztekem a nenávistí,   vztekem a nenávistí, a
hatred at this, and   když to slyšel. A tu   vtom se vynořila z
then Nag's head came   se z odtoku vynořila   kanálku Nágova hlava a
through the sluice,   Nagova hlava, a pět   hned za ní jeho
and his five feet of   stop jeho chladného   studené pětistopé
cold body followed it.  těla vplazilo se za   tělo. Když viděl tu
Angry as he was, Rikki- ní. Jak byl Riki-Tiki  délku obrovského
tikki was very      rozzuřen, přece byl   brejlovce, Rikki-tikki
frightened as he saw   notně postrašen, když  při všem vzteku dostal
the size of the big   uzřel brejlovcovu    hrozný strach. Nág se
cobra. Nag coiled    velikost. Nag se     svinul, vztyčil hlavu
himself up raised his  svinul, zdvihnul hlavu  a rozhlížel se v tmavé
head, and looked into  a rozhlížel se tmou po  koupelně. Rikki viděl,
the bath-room in the   koupelně, a Riki-Tiki  jak mu oči blýskají.
dark, and Rikki could  viděl, jak se mu
see his eyes glitter.  lesknou oči.
"Now, if I kill him   "Hm, jestliže jej    "Co teď: když ho
here, Nagaina will    zabiji zde, bude o tom  zabiju hned zde,
know; and if I fight   Nagaina vědět; a budu-  neujde to Nágině, a
him on the open floor,  li s nim bojovati na   když ho napadnu na
the odds are in his   volné podlaze, jsou   prostředku, bude ve
favour. What am I to   výhody na jeho straně.  výhodě on. Co mám
do?" said Rikki-tikki-  Co mám dělat?"      dělat?" uvažoval Rikki-
tavi.          přemítal Riki-Tiki.   tikki-tavi.
Nag waved to and fro,  Nag se houpal sem a   Nág se kolébal sem tam
and then Rikki-tikki   tam a pak jej Riki-   a pak zaslechl Rikki-
heard him drinking    Tiki slyšel píti z    tikki, jak pije z
from the biggest water- největšího džberu na   největšího džbánu,
jar that was used to   vodu, jehož užívali k  kterým se nalévala
fill the bath. "That   naplnění vany. "To je  voda do vany. "Je
is good," said the    výborné," povídal si   dobrá," pochvaloval si
snake. "Now, when    had. "Když byl Karait  had. "Dlouhán držel
Karait was killed, the  zabit, měl velký muž   klacek, když zabil
big man had a stick.   hůl. Snad má svou hůl  Karaita. Možná že ho
He may have that stick  posud, ale až přijde   ještě má, ale až se
still, but when he    ráno se koupat, nebude  půjde ráno koupat,
comes in to bathe in   míti hůl. Počkám tu   jistě klacek mít
the morning he will   naň, až přijde.     nebude. Počkám na něj,
not have a stick. I   Nagaino --- slyšíš    až přijde sem. Nágino
shall wait here till   mne? Počkám tu v     --- slyšíš mě? ---
he comes. Nagaina --   chladu do rána!"     počkám tady v chládku
do you hear me? -- I               do rána."
shall wait here in the
cool till daytime."
There was no answer   Z venčí se neozvala   Zvenku se neozvala
from outside, so Rikki- odpověď a Riki-Tiki   odpověď a Rikki-tikki
tikki knew Nagaina had  zvěděl, že Nagaina    si domyslil, že Nágina
gone away. Nag coiled  odešla. Nag svinul se  odešla. Nág se pomalu
himself down, coil by  do kotoučka, několika  svinoval, závit po
coil, round the bulge  oviny kolem dna džberu  závitu, kolem
at the bottom of the   a Riki-Tiki byl tich,  vypouklého dna džbánu
water-jar, and Rikki-  jako by byl mrtev.    a Rikki-tikki byl
tikki stayed still as  Teprve za hodinu počal  tiše, ani nedýchal. Po
death. After an hour   se pohybovati, sval za  hodině se začal hýbat,
he began to move,    svalem, úd za údem, ke  sval za svalem, a
muscle by muscle,    džberu. Nag spal a    šoural se ke džbánu.
toward the jar. Nag   Riki-Tiki pohlížeje na  Nág spal a Rikki-tikki
was asleep, and Rikki-  velký jeho týl,     si prohlížel jeho
tikki looked at his   přemýšlel. do kterého  velký hřbet a
big back, wondering   místa by se mohl     odhadoval, kde by se
which would be the    nejpevněji        nejlépe zakousl. "Když
best place for a good  zakousnouti. "Nezlámu-  mu nezlomím páteř při
hold. "If I don't    li mu vaz prvým     prvním skoku," řekl si
break his back at the  skokem," přiznával si  Rikki, "bude ještě
first jump," said    Riki-Tiki, "bude ještě  zápasit; a když bude
Rikki, "he can still   bojovat --- ó Riki!"   zápasit --- běda ti,
fight; and if he     Pohlížel na silný krk  Rikki!" Prohlížel si
fights -- O Rikki!" He  za kloboukem --- ale   tlustý krk pod kápí --
looked at the      ten byl proň příliš   - na to nestačí; a
thickness of the neck  mocný; a kousnutí    kousnout Nága za
below the hood, but   poblíž ocasu by Naga   ocasem, jen ho
that was too much for  jen rozzuřilo.      rozzuří.
him; and a bite near
the tail would only
make Nag savage.
"It must be the head,"  "Musí to býti hlava,"  "Tak tedy do hlavy,"
he said at last; "the  řekl na konec; "hlava  rozhodl se nakonec;
head above the hood;   zrovna nad kloboukem;  "do hlavy hned nad
and, when I am once   a když ji budu jednou  kápí, a až se
there, I must not let  držet, nesmím více    zahryznu, už nesmím
go."           pustit."         povolit."
Then he jumped. The   A pak skočil. Hlava   A skočil. Hadí hlava
head was lying a     hadova ležela trochu   ležela trochu stranou
little clear of the   stranou od džberu, pod  pod břichem velkého
water-jar, under the   břichem nádoby; a když  džbánu. Rikki rychle
curve of it; and, as   Riki stiskl zuby,    skousl, opřel se
his teeth met, Rikki   opřel se zády o rudou  hřbetem o hliněnou
braced his back     hliněnou nádobu, aby   výduť a tiskl hlavu k
against the bulge of   mohl přitisknouti    zemi. Získal tím
the red earthenware to  hlavu hadovu k zemi.   vteřinový náskok a
hold down the head.   Byla to výhoda pro    jaksepatří ho využil.
This gave him just one  jedinou vteřinu, a    Potom s ním had
second's purchase, and  Riki jí využitkoval,   cloumal jako pes s
he made the most of   jak mohl         krysou --- sem tam po
it. Then he was     nejdůkladněji. A pak   podlaze, nahoru, dolů
battered to and fro as  bylo jím třepáno sem a  a dokola ve velkých
a rat is shaken by a   tam. jako když pes    kruzích, ale Rikki měl
dog -- to and fro on   třepe chycenou krysou  oči stále rudé a
the floor, up and    --- sem a tam po     nepovolil, když hadí
down, and round in    podlaze, nahoru a dolů  tělo prudce svištělo
great circles; but his  --- a kolem dokola ve  po podlaze, převrhlo
eyes were red, and he  velkých kruzích; ale   plecháček, misku na
held on as the body   Riki měl zrudlé oči a  mýdlo a kartáč a
cartwhipped over the   držel se pevně, jak   tlouklo o zinkovou
floor, upsetting the   sebou hadovo tělo    vanu. Tiskl přitom
tin dipper and the    smýkalo a švihalo po   zuby k sobě pořád
soap-dish and the    podlaze, shazujíc    pevněji a pevněji,
flesh-brush, and     cínovou naběračku a   nepochyboval už, že ho
banged against the tin  misku na mýdlo a     had k smrti usmýká, a
side of the bath. As   umývací kartáč, a bilo  pro čest svého rodu ch
he held he closed his  sebou o cínové boky   těl, aby ho našli se
jaws tighter and     vany. Drže se pevně,   zuby stisknutými.
tighter, for he made   svíral čelisti pevněji
sure he would be     a pevněji, bylť jist,
banged to death, and,  že bude utlučen do
for the honour of his  smrti a pro rodinnou
family, he preferred   čest byl rozhodnut
to be found with his   dáti se nalézt s
teeth locked.      čelistmi zaťatými.
He was dizzy, aching,   Točila se mu   Všecko se s ním
and felt shaken to    hlava, šly naň mdloby,  točilo, všecko ho
pieces when something  bolelo ho celé tělo,   bolelo, byl celý
went off like a     bylo mu, jako by byl   polámaný, když vtom
thunder-clap just    roztlučen na drobné   něco prásklo jako hrom
behind him; a hot wind  kousíčky, když náhle   těsně nad ním. Horký
knocked him senseless  něco spustilo jako    vítr ho zbavil smyslů
and red fire singed   ranou hromu, zrovna za  a rudý oheň mu sežehl
his fur. The big man   ním; žhavý vítr     kožíšek. Dlouhán se
had been wakened by   vyrazil z něho      hlomozem probudil a
the noise, and had    poslední vědomí a rudý  vypálil z obou hlavní
fired both barrels of  oheň ožehl mu srst.   své brokovnice Nágovi
a shot-gun into Nag   Velký muž byl probuzen  pod kápi.
just behind the hood.  hřmotem v koupelně a
             vypálil obě hlavně
             brokovnice do Naga
             zrovna pod kloboukem.
Rikki-tikki held on   Riki-Tiki držel se    Rikki-tikki s očima
with his eyes shut,   dále, maje oči      zavřenýma stále ještě
for now he was quite   zavřeny; bylť nyní    tiskl zuby. Byl
sure he was dead; but  nadobro jist, že je   přesvědčen, že je
the head did not move,  sám mrtev; ale hadova  mrtev, ale hadí hlava
and the big man picked  hlava se již ani     se nehýbala a dlouhán
him up and said: "It's  nehnula, a velký muž   munga zdvihl a řekl:
the mongoose again,   jej zdvihl a řekl:    "Zase náš mungo,
Alice; the little chap  "Je to opět náš  Alice. Teď zachránil
has saved our lives   mungo, Alice; ten    život nám, chlapík."
now." Then Teddy's    chlapíček zachránil   Přistoupila k nim
mother came in with a  tentokráte život nám."  Teddyho maminka, ve
very white face, and   A Teddyho matka  tváři celá bílá, a
saw what was left of   vešla se zbělelou    dívala se, co zbylo z
Nag, and Rikki-tikki   tváří a viděla, co    Nága. A Rikki-tikki se
dragged himself to    zbylo z Naga, a Riki-  odšoural do Teddyho
Teddy's bedroom and   Tiki se odvlekl do    ložnice, a než usnul,
spent half the rest of  Teddyho ložnice a    dlouho se opatrně
the night shaking    ztrávil polovinu noci  ohmatával, jestli
himself tenderly to   tím, že se něžně     opravdu není rozbit na
find out whether he   protřepával po celém   čtyřicet kusů, jak se
really was broken into  těle, aby se       mu zdálo.
forty pieces, as he   přesvědčil, je-li
fancied.         opravdu rozbit na
             padesát kusů, jak se
             mu zdálo.
When morning came he   Když konečně nadešlo   A pak přišlo ráno a
was very stiff, but   jitro, byl Riki-Tiki   Rikki byl celý
well pleased with his  všecek ztuhlý, ale byl  strnulý, ale spokojený
doings. "Now I have   velmi spokojen sebou   s tím, co vykonal.
Nagaina to settle    samým i svými činy.   "Teď ještě musím
with, and she will be  "Teď mi ještě zbývá   skoncovat s Náginou a
worse than five Nags,  vypořádati se s     ta bude horší než pět
and there's no knowing  Nagainou, a to bude   Nágů a kdovíkdy se
when the eggs she    horší nežli pět Nagů,  vlastně vyklubou ta
spoke of will hatch.   a nikdo nemůže vědět,  její mláďata. Propána,
Goodness! I must go   kdy se vylíhnou vejce,  honem za Darzím!"
and see Darzee," he   o nichž Nagaina
said.          mluvila. Ty má
             dobroto! Hned půjdu a
             promluvím s Darzym."
Without waiting for   Nečekaje na snídani   Rikki-tikki ani
breakfast, Rikki-tikki  vyběhl Riki-Tiki k    nepočkal na snídani a
ran to the thorn-bush  trnovému keři, kde    uháněl k hloží. Darzí
where Darzee was     spatřil Darzyho, jak   tam vyzpěvoval z
singing a song of    zpíval z plného hrdla  plných plic vítěznou
triumph at the top of  chvalozpěv o Rikim.   píseň. Novinku o
his voice. The news of  Zpráva o Nagově smrti  Nágově smrti už znali
Nag's death was all   roznesla se již po    po celé zahradě,
over the garden, for   celé zahradě, neboť   protože sluha při
the sweeper had thrown  poklízeč vyhodil ráno  úklidu vyhodil hadí
the body on the     jeho tělo na smetiště.  tělo na smetiště.
rubbish-heap.
"Oh, you stupid tuft   "Ó, ty pitomý chumáči  "Ty hlupáku opeřený!"
of feathers!" said    peří," zlobil se Riki-  zlobil se Rikki-tikki.
Rikki-tikki, angrily.  Tiki, "je toto vhodný  "Copak teď je čas na
"Is this the time to   čas k zpěvu?"      zpívání?"
sing?"
"Nag is dead -- is    "Nag je mrtev ---    "Nág je mrtev ---
dead -- is dead!" sang  mrtev --- mrtev!"    mrtev --- mrtev!"
Darzee. "The valiant   zpíval Darzy. "Udatný  vyzpěvoval Darzí.
Rikki-tikki caught him  Riki-Tiki chytil jej   "Statečný Rikki-tikki
by the head and held   za hlavu a držel     mu stiskl hlavu a
fast. The big man    pevně. Velký muž     nepustil. Dlouhán
brought the bang-stick  přinesl třaskavou hůl  přinesl bouchačku a
and Nag fell in two   a Nag se rozpadl na   Nág byl na dva kusy!
pieces! He will never  dva kusy. Nebude nikdy  Už mi nikdy nebude
eat my babies again."  více požírati mých    žrát mláďata."
             děťátek."
"All that's true     "To vše je sice     "To je sice pravda,
enough; but where's   pravda, ale kde je    ale kde je Nágina?"
Nagaina?" said Rikki-  Nagaina?" ptal se Riki- zeptal se Rikki-tikki
tikki, looking      Tiki, ohlížeje se    a opatrně se
carefully round him.   pečlivě kolem sebe.   rozhlížel.
"Nagaina came to the   "Nagaina přišla k    "Nágina přišla ke
bath-room sluice and   výtoku z koupelny a   kanálku z koupelny a
called for Nag,"     volala po Nagovi,"    volala Nága," zpíval
Darzee went on; "and   Darzy pokračoval ve   dál Darzí, "a Nág
Nag came out on the   svém zpěvu; "a Nag    vyšel ven na holi ---
end of a stick -- the  vyšel na konci hole --  sluha ho sebral na
sweeper picked him up  - poklízeč vzal jej na  špičku hole a hodil ho
on the end of a stick  konec hole a vyhodil   na smetiště. Opěvujeme
and threw him upon the  jej na smetiště.     velkého rudookého
rubbish-heap. Let us   Zpívejme, zpívejme o   Rikki-tikki-taviho!" A
sing about the great,  velikém, o rudookém   Darzí nafoukl hrdélko
the red-eyed Rikki-   Riki-Tikim." A Darzy   a zpíval.
tikki!" and Darzee    znovu nadmul hrdélko a
filled his throat and  zpíval co mohl.
sang.
"If I could get up to  "Kdybych jen mohl    "Jen kdybych dosáhl na
your nest, I'd roll   nahoru k tvému hnízdu,  hnízdo, všecka mláďata
all your babies out!"  vyklopil bych ti     bych ti vyházel,"
said Rikki-tikki. "You  všechna mláďata z    zlobil se Rikki-tikki.
don't know when to do  hnízda," zlobil se    "Nikdy neuděláš v
the right thing at the  Riki-Tiki. "Nedovedeš  pravou chvíli, co se
right time. You're    dělati pravou věc v   patří. Ty jsi v svém
safe enough in your   pravý čas. Jsi ovšem   hnízdečku v bezpečí,
nest there, but it's   bezpečen nahoře ve    ale já tady dole musím
war for me down here.  svém hnízdě, ale já   bojovat. Přestaň na
Stop singing a minute,  zde dole mám válku.   chvilku zpívat,
Darzee."         Přestaň přece na     Darzí."
             chvíli se svým zpěvem,
             Darzy."
"For the great, the   "Pro velkého, krásného  "Velikému, nádhernému
beautiful Rikki-     Riki-Tikiho přestanu   Rikki-tikkimu k vůli
tikki's sake I will   zpívat," dozpíval    přestanu zpívat," řekl
stop," said Darzee.   Darzy. "Co si přeješ.  Darzí. "Co si přeješ,
"What is it, O Killer  ó vítězi nad hrozný m  ty, který jsi zabil
of the terrible Nag?"  Nagem?!         strašlivého Nága?"
"Where is Nagaina, for  "Kde je Nagaina, ptám  "Ptám se tě potřetí,
the third time?"     se tě již po třetí."   kde je Nágina?"
"On the rubbish-heap   "Na smetišti u      "Na smetišti vedle
by the stables,     koníren, truchlí pro   stáje, oplakává tam
mourning for Nag.    Naga. Veliký je Riki-  Nága. Velký je Rikki-
Great is Rikki-tikki   Tiki s bílými zuby."   tikki s bělostnými
with the white teeth."              zuby."
"Bother my white     "Dej mi pokoj s mými   "Dej pokoj s
teeth! Have you ever   zuby! Neslyšel jsi    bělostnými zuby. Nevíš
heard where she keeps  nikdy, kde má Nagaina  náhodou, kde má svá
her eggs?"        svá vejce?"       vejce?"
"In the melon-bed, on  "V melounovém záhonu   "V záhoně melounů, až
the end nearest the   na konci u samé zdi,   u samé zdi, slunce se
wall, where the sun   kam slunce pálí skoro  tam opírá skoro celý
strikes nearly all    celý den. Ukryla je   den. Je to už kolik
day. She had them    tam před několika    týdnů, co je tam
there weeks ago."    týdny."         ukryla."
"And you never thought  "A tobě ani nenapadlo,  "A to tě nenapadlo
it worth while to tell  abys mi o tom řekl? --  říct mi o tom? Říkáš
me? The end nearest   - Na konci u samé zdi,  až u samé zdi?"
the wall, you said?"   povídáš?"
"Rikki-tikki, you are  "Riki-Tiki, snad     "Rikki-tikki, přec jí
not going to eat her   nechceš jíti sežrat jí  ta vejce nesníš?"
eggs?"          vejce?"
"Not eat exactly; no.  "To zrovna ne; nikoli.  "To zrovna ne. Darzí,
Darzee, if you have a  Darzy, máš-li jen    jestli máš špetku
grain of sense you    špetičku rozumu v    rozumu, leť honem ke
will fly off to the   hlavě, zaleť ke     stáji, dělej, že máš
stables and pretend   konírnám a dělej, jako  zlámané křídlo, ať tě
that your wing is    bys měl zlomené     Nágina pronásleduje až
broken, and let     křídlo, a nech se od   sem k hloží. Musím se
Nagaina chase you away  Nagainy honiti sem ke  dostat k záhonu
to this bush! I must   keři. Musím k      melounů a tam by mě
get to the melon-bed,  melounovému záhonu. a  zpozorovala."
and if I went there   kdybych tam šel teď,
now she'd see me."    Nagaina by mne
             viděla."
Darzee was a feather-  Darzy byl malý      Darzí měl jen ptačí
brained little fellow  chlapíček s peřím na   mozeček a myslet
who could never hold   hlavě místo mozku v   dovedl vždycky jen na
more than one idea at  hlavě, a nedovedl v ní  jedno. Věděl, že
a time in his head;   nikdy podržeti      Náginina mláďata,
and just because he   najednou více nežli   právě jako jeho, se
knew that Nagaina's   jedinou myšlenku. A   líhnou z vajec, a tak
children were born in  protože věděl, že se   jeho první myšlenka
eggs like his own, he  Nagaininy děti rodí z  byla, že se nesmějí
did n't think at first  vajec jako jeho     zabíjet. Ale Darzího
that it was fair to   vlastní mláďata,     žena byla rozumné
kill them. But his    nemohl hned pochopiti,  stvoření a věděla, že
wife was a sensible   že by bylo slušné    z brejlovčích vajec
bird, and she knew    zabíti je. Ale jeho   budou mladí brejlovci,
that cobra's eggs    samička byla rozumné   hned tedy vylétla z
meant young cobras    ptačátko a věděla, že  hnízda a Darzího
later on; so she flew  kobří vejce znamenají  nechala, ať zahřívá
off from the nest, and  pozdější mladé kobry;  mladé a zpívá si dál o
left Darzee to keep   odlétla tedy z hnízda  Nágově smrti. V něčem
the babies warm, and   a nechala Darzyho, aby  byl Darzí jako všichni
continue his song    zahříval mláďata a    mužští.
about the death of    pokračoval ve svém
Nag. Darzee was very   zpěvu o Nagově smrti.
like a man in some    Darzy se v mnohém
ways.          podobal muži.
She fluttered in front  Darzyho samička     U smetiště zatřepala
of Nagaina by the    třepala sebou u     křídly Nágině přímo
rubbish-heap, and    smetiště a volala: "Ó,  nad hlavou a naříkala:
cried out, "Oh, my    mám zlomené křídlo!   "Ach, mám zlámané
wing is broken! The   Chlapec z domu hodil   křídlo! Chlapec z domu
boy in the house threw  po mně kamenem a     po mně hodil kamenem a
a stone at me and    zlomil mi je!" A     zlomil mi je." A ještě
broke it." Then she   třepala sebou ještě   zoufaleji třepetala
fluttered more      zoufaleji než dříve.   křídly.
desperately than ever.
Nagaina lifted up her  Nagaina zdvihla hlavu  Nágina vztyčila hlavu
head and hissed, "You  a zasyčela: "Tys     a zasyčela: "Nebýt
warned Rikki-tikki    varovala Riki-Tikiho,  tvého varování, byla
when I would have    když bych jej byla    bych zabila Rikki-
killed him. Indeed and  mohla zabíti. Vybralas  tikkiho. To sis
truly, you've chosen a  si věru prašpatné    vybrala špatné místo
bad place to be lame   místo, abys zde     pro své kulhání." A
in." And she moved    chromala." A plazila   plazila se prachem k
toward Darzee's wife,  se k Darzyho samičce,  ženě Darzího.
slipping along over   šinouc se přes prach.
the dust.
"The boy broke it with  "Chlapec mi je zlomil  "Přerazil mi je
a stone!" shrieked    kamenem!" ječela     chlapec kamenem!"
Darzee's wife.      Darzyho samička.     vykřikovala Darzího
                         žena.
"Well! It may be some  "Dobře! Bude ti snad   "No dobrá! Může ti být
consolation to you    útěchou. až budeš    útěchou, že až bude po
when you're dead to   mrtva, zvíš-li, že se  tobě, vypořádám se i s
know that I shall    s chlapcem vypořádám   chlapcem. Je ráno a
settle accounts with   já. Můj manžel leží na  můj muž tu leží na
the boy. My husband   smetišti od rána, ale  smetišti, ale než bude
lies on the rubbish-   než nastane noc, bude  večer, chlapec v domě
heap this morning, but  v domě ležeti chlapec  bude ležet bez hnutí.
before night the boy   velmi tiše. K čemu    Proč vlastně prcháš?
in the house will lie  vlastně utíkáš? Chytím  Stejně tě chytím.
very still. What is   tě přece docela jistě.  Hlupáčku, podívej se
the use of running    Hlupáčku, pohlédni    mi do očí!"
away? I am sure to    přec na mne!"
catch you. Little
fool, look at me!"
Darzee's wife knew    Ale Darzyho samička   Ale Darzího žena
better than to do    byla příliš moudrá,   nebyla tak hloupá, aby
that, for a bird who   než aby to učinila,   to udělala. Když se
looks at a snake's    neboť pták, jenž     totiž pták podívá hadu
eyes gets so       pohlédne hadovi v oko,  do očí, je tak zděšen,
frightened that she   zděsí se tak, že se   že se nehne z místa.
cannot move. Darzee's  nemůže hnouti. A tak   Darzího žena třepetala
wife fluttered on,    ptáček se odtřepal    křídly dál, ustrašeně
piping sorrowfully,   dále, pípaje úzkostně,  pípala, a ze země se
and never leaving the  ale neopouštěje zemi,  nevznesla a Nágina se
ground, and Nagaina   a Nagaina zrychlila   plazila za ní stále
quickened her pace.   běh.           rychleji.
Rikki-tikki heard them  Riki-Tiki je slyšel   Rikki-tikki slyšel,
going up the path from  běžeti po cestě od    jak se vzdalují po
the stables, and he   stájí a upaloval vší   pěšině od stáje, a
raced for the end of   silou ke konci      uháněl k záhonu
the melon-patch near   melounového záhonu u   melounů až k samé zdi.
the wall. There, in   zdi. A tam, v teplém   Tam v teplé slámě
the warm litter about  doupěti okolo melounů,  podestlané pod melouny
the melons, very     velmi obratně      bylo důmyslně ukryto
cunningly hidden, he   uschována, našel     pětadvacet vajec,
found twenty-five    Nagainina vejce ---   velkých asi jako vejce
eggs, about the size   dvacet pět počtem,    liliputek, ale místo
of a bantam's eggs,   velikosti bantánčích   ve skořápkách byla v
but with whitish skin  vajíček, ale s bělavou  bělavé kůži.
instead of shell.    koží místo skořápek.
"I was not a day too   "Nepřišel jsem ani o   "Přišel jsem přesně na
soon," he said; for he  den příliš brzy,"    den," pomyslil si
could see the baby    pochvaloval si Riki-   Rikki. Ve vejcích už
cobras curled up     Tiki; byloť viděti    bylo vidět mladé
inside the skin, and   mladé brejlovce     brejlovce, stočené do
he knew that the     svinuté uvnitř vaječné  klubíčka. Věděl, že
minute they were     kůže a věděl, že v té  jakmile se vylíhnou,
hatched they could    chvíli, kdy se      může každý z nich
each kill a man or a   vylíhnou, jsou s to   zabít člověka nebo
mongoose. He bit off   zabíti každý muže nebo  munga. Co nejrychleji
the tops of the eggs   munga. Co nejrychleji  ukusoval vejcím špičky
as fast as he could,   mohl ukousl každému   a důkladně drtil mladé
taking care to crush   vejci konec, dávaje   brejlovce; občas
the young cobras, and  pozor, aby rozmáčkl i  prohraboval slámu, aby
turned over the litter  háďata. a chvílemi    mu žádné neušlo. Už
from time to time to   prohraboval i doupě,   zbývala jen pouhá tři
see whether he had    hledaje, zdali některé  vejce a Rikki se
missed any. At last   nevynechal. Konečně   usmíval pod vousy,
there were only three  zbývala již jen tři   když tu spustila
eggs left, and Rikki-  vejce a Riki-Tiki    Darzího žena křik:
tikki began to chuckle  počal se radostně
to himself, when he   usmívati. když
heard Darzee's wife   zaslechl Darzyho
screaming:        samičku ječící:
"Rikki-tikki, I led   "Riki-Tiki, dovedla   "Rikki-tikki, odvedla
Nagaina toward the    jsem Nagainu k domu, a  jsem Náginu k domu a
house, and she has    ona šla na verandu ---  ona vlezla na verandu
gone into the veranda,  a --- oh, pojď rychle,  a běž tam honem ---
and -- oh, come     chce tam vraždit!"    chce někoho zabít!"
quickly -- she means
killing!"
Rikk-tikki smashed two  Riki-Tiki rozmačkal   Ještě dvě vejce Rikki-
eggs, and tumbled    dvě vejce a skulil se  tikki rozmáčkl, s
backward down the    pozpátku s melounového  třetím v tlamě
melon-bed with the    záhonu s třetím vejcem  vycouval po záhoně a
third egg in his     v hubě, a běžel k    uháněl na verandu,
mouth, and scuttled to  verandě --- jen se mu  sotva se země dotýkal.
the veranda as hard as  nohy po zemi kmitaly.  Teddy, maminka a
he could put foot to   Teddy s matkou a otcem  tatínek tam právě
the ground. Teddy and  seděli tam u ranní    seděli u snídaně, ale
his mother and father  snídaně; ale Riki-Tiki  Rikki-tikki viděl, že
were there at early   viděl, že nikdo z nich  se jídla ani nedotkli.
breakfast; but Rikki-  nejedl. Seděli jako   Seděli jako vytesaní z
tikki saw that they   zkamenělí a tváře měli  kamene a v tváři byli
were not eating     bílé. Nagaina byla    bílí. Nágina byla
anything. They sat    svinuta na rohožce u   svinuta na rohoži
stone-still, and their  Teddyho stolice, na   vedle Teddyho židle,
faces were white.    vzdálenost pohodlné   na dosah od Teddyho
Nagaina was coiled up  rány od Teddyho holého  bosé nohy, a kolébala
on the matting by    lýtka, kývala se sem a  se sem tam a zpívala
Teddy's chair, within  tam zpívajíc vítěznou  vítěznou píseň.
easy striking distance  píseň.
of Teddy's bare leg,
and she was swaying to
and fro singing a song
of triumph.
"Son of the big man   "Synu muže, jenž zabil  "Synu dlouhána, který
that killed Nag," she  Naga," syčela, "buď   zabil Nága," syčela,
hissed, "stay still. I  tich! Nejsem posud    "ani se nehýbej. Ještě
am not ready yet. Wait  připravena. Počkej    nejsem hotova.
a little. Keep very   trochu. Buďte velmi   Počkejte chvilku.
still, all you three.  zticha, vy všichni    Nikdo z vás tří ať se
If you move I strike,  tři. Hnete-li se,    nepohne. Když se
and if you do not move  uštknu, a nehnete-li   pohnete, uštknu, a
I strike. Oh, foolish  se, uštknu rovněž. Ó,  když se nepohnete,
people, who killed my  vy pošetilí, pošetilí  taky uštknu. Jste
Nag!"          lidé, kteří jste     hlupáci, že jste
             zabili mého Naga!"    zabili Nága!"
Teddy's eyes were    Teddyho oči byly     Teddy upíral pohled na
fixed on his father,   upřeny na otce, a otec  otce a otec jenom
and all his father    nemohl učinit více.   šeptal: "Seď tiše,
could do was to     nežli že zašeptal:    Teddy. Ani se nehýbej.
whisper, "Sit still,   "Seď tiše, Teddy,    Teddy, buď tiše."
Teddy. You must n't   nesmíš se ani hnout.
move. Teddy, keep    Nehýbej se, Teddy!"
still."
Then Rikki-tikki came  Tu vešel Riki-Tiki a   Vtom se přihnal Rikki-
up and cried: "Turn   volal: "Obrať se,    tikki a vykřikl: "Otoč
round, Nagaina; turn   Nagaino, obrať se a   se, Nágino! Otoč se a
and fight!"       bojuj!"         bojuj!"
"All in good time,"   "Všechno v pravý čas,"  "Všecko má svůj čas,"
said she, without    odpověděla Nagaina,   řekla Nágina a
moving her eyes. "I   aniž by hnula i jen   neodvracela pohled. "S
will settle my account  okem. "Chci teď     tebou se vypořádám za
with you presently.   súčtovati s vámi     chvíli. Teď se podívej
Look at your friends,  všemi. Pohleď na své   na své přátele, Rikki-
Rikki-tikki. They are  přátele, Riki-Tiki;   tikki. Jsou bílí a
still and white; they  jsou tiši a bledi;    tiší, mají strach.
are afraid. They dare  bojí se. Neodváží se   Netroufají si pohnout
not move, and if you   ani hnouti, a přijdeš-  se, a jestli uděláš
come a step nearer I   li jen o krůček blíže,  ještě krok, udeřím.
strike."         uštknu."
"Look at your eggs,"   "Pohlédni na svá     "Běž se podívat na svá
said Rikki-tikki, "in  vejce," řekl Riki-    vejce v záhoně melounů
the melon-bed near the  Tiki, "pohlédni na svá  vzadu u zdi. Jen se
wall. Go and look,    vejce v melounovém    běž podívat, Nágino."
Nagaina." The big    záhonu u zdi. Jdi, a   Obrovský had se
snake turned half    podívej se, Nagaino!"  pootočil a uviděl na
round, and saw the egg  Veliký had se   verandě vejce. "Á! Dej
on the veranda. "Ah-h!  napolo obrátil a uzřel  ho sem!" zasykl.
Give it to me," she   vejce na verandě. "Ach
said.          --- ach --- dej mi
             je!" řekl.
Rikki-tikki put his   Riki-Tiki položil obě  Rikki-tikki vzal vejce
paws one on each side  nohy na vejce, každou  do dvou tlapiček a oči
of the egg, and his   s jedné strany, a oči  měl krvavě rudé. "Co
eyes were blood-red.   mu zrudly do krvava.   mi dáš za hadí vejce?
"What price for a    "Co dáš za hadí vejce?  Za mladého brejlovce?
snake's egg? For a    Za mladého brejlovce?  Za krále brejlovců? Za
young cobra? For a    Za mladého královského  posledního --- za
young kingcobra? For   brejlovce? Za      posledního z celé
the last -- the very   posledního --- za    líhně? Všecky ostatní
last of the brood? The  nejposlednějšího z    už žerou mravenci tam
ants are eating all   celého hnízda?      v záhoně melounů."
the others down by the  Mravenci požírají
melon-bed."       všechny ostatní tam
             dole na melounovém
             záhonku."
Nagaina spun clear    Nagaina rozvinula se   Teď teprve se Nágina
round, forgetting    úplně a obrátila na   otočila celá a pro to
everything for the    druhou stranu,      jediné vajíčko na
sake of the one egg;   zapomínajíc na vše pro  všecko ostatní
and Rikki-tikki saw   toto jediné vejce; a   zapomněla. A Rikki-
Teddy's father shoot   Riki-Tiki viděl, jak   tikki zahlédl, jak
out a big hand, catch  Teddyho otec natáhl   otec prudce vymrštil
Teddy by the shoulder  velkou ruku, chopil   velkou ruku, popadl
and drag him across   Teddyho za rameno a   Teddyho za rameno a
the little table with  vytáhl jej přes stolek  přes stolek s šálky ho
the tea-cups, safe and  s čajem, do bezpečí a  přitáhl do bezpečné
out of reach of     mimo dosah Nagainy.   vzdálenosti od Náginy.
Nagaina.
"Tricked! Tricked!    "Přelstěna! Přelstěna!  "Zaskočena! Zaskočena!
Tricked! Rikk-tck-    Přelstěna! Rik-tck-   Zaskočena! Rikk-tik-
tck!" chuckled Rikki-  tck!" smál se Riki-   tčk!" posmíval se
tikki. "The boy is    Tiki. "Chlapec je v   Rikki-tikki. "Chlapec
safe, and it was I --  bezpečí a byl jsem to  je v bezpečí a to já -
I -- I that caught Nag  já, já, já --- jenž   -- já --- já chytil
by the hood last night  chytil Naga za klobouk  Nága za kápi včera
in the bath-room."    včera v noci v      večer v koupelně." A
Then he began to jump  koupelně." A    začal skákat na všech
up and down, all four  Riki se dal do      čtyřech, s hlavou u
feet together, his    skákání, všemi čtyřmi  země. "Cloumal mnou
head close to the    nohami najednou, a s   sem a tam, ale střást
floor. "He threw me to  hlavou stále těsně při  mě nemohl. Byl mrtvý,
and fro, but he could  zemi, a vykládal dále:  ještě než ho dlouhán
not shake me off. He   "Házel mnou sem  přestřelil vejpůl. To
was dead before the   a tam, ale nemohl mne  já jsem udělal. Rikki-
big man blew him in   setřásti. Byl mrtev,   tikki-čk-čk! Tak pojď,
two. I did it. Rikki-  ještě než jej velký   Nágino. Pojď a bojuj
tikki-tck-tck! Come   muž rozfoukl na dví.   se mnou. Dlouho vdovou
then, Nagaina. Come   Já jsem to udělal!    nebudeš."
and fight with me. You  Riki-tiki-tck-tck!
shall not be a widow   Pojď tedy, Nagaino,
long."          pojď na zápas se mnou!
             Pojď, nebudeš dlouho
             vdovou!"
Nagaina saw that she   Nagaina viděla, že    Nágina viděla, že
had lost her chance of  přišla o příležitost   propásla příležitost
killing Teddy, and the  zabíti Teddyho, a    zabít Teddyho a
egg lay between Rikki-  vejce leželo mezi    vajíčko že má v
tikki's paws. "Give me  tlapkami Rikiho.  tlapkách Rikki-tikki.
the egg, Rikki-tikki.  "Dej mi mé vejce, Riki- "Dej sem vejce, Rikki-
Give me the last of my  Tiki; dej mi moje    tikki. Dej sem mé
eggs, and I will go   poslední vejce, a    poslední vejce a
away and never come   odejdu a nepřijdu již  odejdu a nikdy se
back," she said,     nikdy zpět!" prosila   nevrátím," žadonila a
lowering her hood.    sklánějíc klobouk.    sklonila kápi.
"Yes, you will go    "Ano, odejdeš, a     "Ano, odejdeš a nikdy
away, and you will    nevrátíš se již nikdy.  se nevrátíš, protože
never come back; for   neboť půjdeš na     půjdeš za Nágem na
you will go to the    smetiště za Nagem.    smetiště. Bojuj,
rubbish-heap with Nag.  Bojuj, vdovo! Velký   vdovo! Dlouhán si šel
Fight, widow! The big  muž odešel pro svou   pro pušku! Bojuj!"
man has gone for his   pušku. Bojuj!"
gun! Fight!"
Rikki-tikki was     Riki-Tiki skákal kolem  Rikki-tikki skákal
bounding all round    dokola Nagainy, drže   kolem Náginy, ale tak
Nagaina, keeping just  se právě mimo její    daleko, aby ho nemohla
out of the reach of   dosah, a jeho oči    zasáhnout, a oči mu
her stroke, his little  svítily jako rudě    žhnuly jako uhlíky.
eyes like hot coals.   žhoucí uhlíky. Nagaina  Nágina se smrštila a
Nagaina gathered     se svinula v klubko a  vyrazila na něho.
herself together, and  náhle se vrhla na něj.  Rikki-tikki vyskakoval
flung out at him.    Riki-Tiki uskočil do   a uskakoval. Nágina
Rikki-tikki jumped up  výše a nazpět.   útočila zas a zas a
and backward. Again   Opět a opět útočila   pokaždé udeřila hlavou
and again and again   Nagaina a pokaždé    o rohož na zemi
she struck, and each   udeřila její hlava    verandy a smrštila se
time her head came    ranou do rohožky na   jako hodinkové péro.
with a whack on the   verandě a Nagaina    Rikki-tikk; tančil v
matting of the veranda  svinovala se znovu a   kruhu, aby se dostal
and she gathered     znovu jako hodinové   za ni, Nágina se zas
herself together like  péro. A Riki-Tiki    točila, aby s ním byla
a watch-spring. Then   tančil okolo ní     hlavou proti hlavě, a
Rikki-tikki danced in  kruhem, aby se dostal  ocas jí přitom šustil
a circle to get behind  za ni, a Nagaina se   o rohož jako suché
her, and Nagaina spun  stáčela a přetáčela,   listí poháněné větrem.
round to keep her head  aby se udržela čelem
to his head, so that   proti čelu jeho, tak
the rustle of her tail  že šelest jejího ocasu
on the matting sounded  na rohožce zněl jako
like dry leaves blown  šelest suchého listí,
along by the wind.    jímž zmítá vítr.
He had forgotten the   Riki-Tiki zapomenul na  Rikki zapomněl na
egg. It still lay on   vejce. Leželo dosud na  vejce. Leželo dosud na
the veranda, and     verandě, a Nagaina se  verandě a Nágina se
Nagaina came nearer   mu stále pozvolna    šinula blíž a blíž, až
and nearer to it, till  blížila, až na konec,  konečně, zatímco Rikki-
at last, while Rikki-  ve chvíli, kdy Riki-   tikki popadal dech,
tikki was drawing    Tiki ustal, aby si    chytila je do tlamy,
breath, she caught it  oddechl, uchvátila    namířila ke schodům z
in her mouth, turned   vejce do huby,      verandy a jako šipka
to the veranda steps,  obrátila se ke stupňům  se vrhla po pěšině s
and flew like an arrow  verandy a letěla jako  Rikki-tikkim v patách.
down the path, with   šíp dolů cestou, a    Když jde brejlovci o
Rikki-tikki behind    Riki-Tiki za ní. Když  život, kmitá se jako
her. When the cobra   brejlovec prchá     bič kolem koňské šíje.
runs for her life, she  strachem o svůj život,
goes like a whiplash   letí jako bič, švihaný
flicked across a     kolem koňova krku.
horse's neck.
Rikki-tikki knew that  Riki-Tiki věděl, že ji  Rikki-tikki věděl, že
he must catch her, or  musí chytiti, nemá-li  ji musí chytit, nebo
all the trouble would  všechna běda začíti   začne celé to trápení
begin again. She     znovu. A had mířil    nanovo. Mířila rovnou
headed straight for   rovnou cestou k vysoké  do vysoké trávy pod
the long grass by the  trávě u trnového keře,  hložím, a jak tamtudy
thorn-bush, and as he  a jak běželi, slyšel   Rikki-tikki běžel,
was running Rikki-    Riki-Tiki Darzyho    slyšel, že Darzí pořád
tikki heard Darzee    stále ještě zpívati   ještě zpívá tu svou
still singing his    svou pošetilou      hloupou vítěznou
foolish little song of  vítěznou písničku. Ale  písničku. Ale Darzího
triumph. But Darzee's  Darzyho žena byla    žena byla chytřejší.
wife was wiser. She   moudřejší. Slétla s   Slétla z hnízda, a jak
flew off her nest as   hnízda, a jak se     tudy Nágina prchala,
Nagaina came along,   Nagaina hnala okolo,   tloukla ji Darzího
and flapped her wings  mávala jí křídloma    žena křídly do hlavy.
about Nagaina's head.  okolo hlavy. Kdyby byl  Kdyby jí byl pomohl,
If Darzee had helped   Darzy pomohl, mohli ji  mohli Náginu obrátit;
they might have turned  obrátiti; takto však   takhle Nágina jen
her; but Nagaina only  Nagaina jen sklonila   sklonila kápi a
lowered her hood and   hlavu níže a ubíhala   prchala dál. Ale ta
went on. Still, the   dále. Přece však tento  vteřina zdržení
instant's delay     okamžik zdržení     stačila, aby ji Rikki-
brought Rikki-tikki up  přivedl Riki-Tikiho až  tikki dohonil, a když
to her, and as she    k ní, a když se nořila  se vrhla do krysí
plunged into the rat-  do krycí díry, kde    díry, kde s Nágem
hole where she and Nag  žívala s Nagem, byly   žila, zakousl se jí
used to live, his    Rikiho bílé zuby     bílými zoubky do ocasu
little white teeth    zaťaty do jejího ocasu  a vletěl tam s ní ---
were clenched on her   a Riki-Tiki zmizel v   řeknu vám, málokterý
tail, and he went down  jámě za ní --- a věru  mungo, sebestarší a
with her -- and very   jest málo mungů, byť   sebezkušenější, si
few mongooses, however  byli sebe zkušenější a  troufne vlézt za
wise and old they may  sebe starší, aby stáli  brejlovcem až do jeho
be, care to follow a   o to, vejíti za hadem  díry. V díře bylo tma
cobra into its hole.   do díry. --- V díře   a Rikki-tikki neměl
It was dark in the    bylo temno a Riki-Tiki  tušení, kdy se díra
hole; and Rikki-tikki  nebyl jist ani na    rozšíří a Nágina bude
never knew when it    okamžik, nerozšíří-li  mít dost místa obrátit
might open out and    se těsná chodba a    se a vrhnout se na
give Nagaina room to   neposkytne Nagaině    něj. Zuřivě se držel
turn and strike at    možnost, aby se     tlapkami a opíral na
him. He held on     obrátila a chňapla po  tmavém svahu v horké,
savagely, and struck   něm. Držel se jen    vlhké hlíně, jak když
out his feet to act as  zuřivě a roztáhl nohy,  brzdí.
brakes on the dark    aby působily jako
slope of the hot,    brzdy, vzpírajíce se o
moist earth.       temný svah horké,
             vlhké země.
Then the grass by the  Konečně přestala se   Pak se tráva v otvoru
mouth of the hole    tráva u ústí díry    do díry přestala
stopped waving, and   zmítati a Darzy řekl:  kolébat a Darzí řekl:
Darzee said: "It is    "Je konec s Riki- "S Rikki-tikkim je
all over with Rikki-   Tikim! Musíme mu     konec! Zazpívejme mu
tikki! We must sing   zazpívati pohřební    pohřební píseň! Se
his death-song.     píseň! Udatný Riki-   statečným Rikki-tikkim
Valiant Rikki-tikki is  Tiki je mrtev! Neboť v  je konec! Nágina ho
dead! For Nagaina will  podzemí jej Nagaina   jistě pod zemí
surely kill him     jistotně usmrtí."    zabije."
underground."
So he sang a very    A tak zpíval Darzy    A dal se do zpěvu
mournful song that he  velmi truchlivou     velmi truchlivé písně,
made up all on the    píseň, kterou si     kterou na místě
spur of the minute,   okamžitě sestavil, a   složil, a právě když
and just as he got to  právě když dospěl k   dospěl k
the most touching part  nejdojemnějšímu místu,  nejdojemnějšímu místu,
the grass quivered    zachvěla se opět tráva  tráva se zas zavlnila
again, and Rikki-    a Riki-Tiki, celý    a Rikki-tikki celý od
tikki, covered with   zabalený prachem a    bláta se hrabal z
dirt, dragged himself  špínou, vydrápal se úd  díry, jednu nohu za
out of the hole leg by  za údem z díry,     druhou, a olizoval si
leg, licking his     olizuje si kníry.    fousky. Darzí přestal
whiskers. Darzee     Darzy přestal,      zpívat a vykřikl.
stopped with a little  vykřiknuv překvapením.  Rikki-tikki si
shout. Rikki-tikki    Riki-Tiki     vytřepal trochu prachu
shook some of the dust  setřásl si trochu    z kožíšku a kýchl. "Už
out of his fur and    prachu s kožíšku a    je po všem," řekl.
sneezed. "It is all   kýchl. "Je po   "Vdova už víckrát
over," he said. "The   všem!" řekl; "vdova už  nevyleze." A zaslechli
widow will never come  vícekráte nevyleze."   to červení mravenci
out again." And the    A rudí mravenci,  žijící mezi stébly
red ants that live    žijící mezi travními   trávy a pospíchali se
between the grass    stébly, jej slyšeli a  přesvědčit, zda je to
stems heard him, and   počali se trousiti    pravda.
began to troop down   jeden za druhým dolů
one after another to   pod zemi, aby
see if he had spoken   pohlédli, zdali mluvil
the truth.        pravdu.
Rikki-tikki curled    Riki-Tiki se svinul v  Rikki-tikki se svinul
himself up in the    trávě a usnul tam, kde  do klubíčka a na místě
grass and slept where  právě byl --- a spal a  usnul --- a spal a
he was -- slept and   spal až do pozdního   spal do pozdního
slept till it was late  odpoledne, neboť měl   odpoledne; však také
in the afternoon, for  za sebou kus důkladné  měl za sebou těžkou
he had done a hard    práce za tento jediný  práci.
day's work.       den.
"Now," he said, when   "A teď," řekl, když se  "A teď," řekl, když se
he awoke, "I will go   probudil, "půjdu zpět  vzbudil, "půjdu do
back to the house,    do domu. Darzy, řekni  domu. Ty, Darzí, řekni
Tell the Coppersmith,  Kotláříkovi, aby     Kotláři, ať rozhlásí
Darzee, and he will   vyřídil celé zahradě,  po celé zahradě, že
tell the garden that   že je Nagaina mrtva."  Nágina je mrtvá."
Nagaina is dead."
The Coppersmith is a   Kotlářík je pták, jenž  Kotlář je ptáček,
bird who makes a noise  vzbuzuje zvuk přesně   který vydává právě
exactly like the     podobný zvuku malého   takové zvuky, jako
beating of a little   kladiva, tlukoucího na  když se tluče malým
hammer on a copper    měděný kotlík; a činí  kladívkem do měděného
pot; and the reason he  to proto, protože    kotle; dělá to proto,
is always making it is  slouží v každé indické  že je v každé indické
because he is the town- zahradě za veřejného   zahradě obecním
crier to every Indian  vyvolávače a vypráví   zpravodajem a každému,
garden, and tells all  všechny noviny      kdo o to stojí, poví
the news to everybody  každému, kdo je chce   všecky novinky. Rikki-
who cares to listen.   slyšet. Když šel Riki-  tikki běžel po pěšině
As Rikki-tikki went up  Tiki cestou k domu,   a slyšel Kotlářovo
the path, he heard his  slyšel již Kotláříkovo  "bubnování" jako na
"attention" notes like  vyzvání k pozornosti   malinký gong a pak
a tiny dinner-gong;   právě tak, jako by    dál: "Bim-bam-bam! Nág
and then the steady   tloukl na gong,     je mrtev --- bum!
"Ding-dong-tock! Nag   volající k obědu. A   Nágina je mrtva! Bim-
is dead -- dong!     pak pták spustil:    bam-bam!" Všichni
Nagaina is dead! Ding-  "Ding-dong-tok! Nag je  ptáci v zahradě se
dong-tock!" That set   mrtev! dong! Nagaina   dali do zpěvu a žáby
all the birds in the   je mrtva! Ding-dong-   do kuňkání, vždyť Nág
garden singing, and   tok!" A tu se dali    a Nágina požírali žáby
the frogs croaking;   všichni ptáci v     stejně jako ptáky.
for Nag and Nagaina   zahradě do zpěvu a
used to eat frogs as   žáby spustily
well as little birds.  kvakotem; neboť Nag a
             Nagaina požírali žáby
             právě tak jako malé
             ptáky.
When Rikki got to the  Když došel Riki-Tiki k  Když došel Rikki k
house, Teddy and     domu, vyšli ven Teddy,  domu, Teddy, Teddyho
Teddy's mother (she   Teddyho otec a Teddyho  maminka (ještě celá
looked very white    matka --- byla ještě   bledá, protože
still, for she had    velmi bledá, neboť    omdlela) a Teddyho
been fainting) and    omdlela --- a skoro   otec, všichni vyběhli
Teddy's father came   nad ním plakali; a té  z domu a div nad ním
out and almost cried   noci jedl Riki-Tiki   neplakali. A ten večer
over him; and that    vše, co mu dali, až už  snědl Rikki všechno,
night he ate all that  více nemohl a šel spat  co mu dali, až už
was given him till he  na Teddyho rameni, na  nemohl dál a usnul
could eat no more, and  němž seděl ještě, když  Teddymu na rameni.
went to bed on Teddy's  přišla pozdě v noci   Maminka ho tam našla,
shoulder, where     Teddyho matka podívat  když se šla ještě
Teddy's mother saw him  se na ně.        pozdě večer podívat na
when she came to look               Teddyho.
late at night.
"He saved our lives   "Zachránil život nám i  "Zachránil nám a
and Teddy's life," she  Teddymu," řekla svému  Teddymu život," řekla
said to her husband.   manželu; "pomysli si   manželovi. "Představ
"Just think, he saved  jen, zachránil nám    si, všem nám zachránil
all our lives."     všem život!"       život!"
Rikki-tikki woke up   Riki-Tiki se probudil  Rikki-tikki sebou trhl
with a jump, for all   skokem --- jsouť     a procitl; všichni
the mongooses are    všichni mungové lehcí  mungové mají totiž
light sleepers.     spáči.          lehké spaní.
"Oh, it's you," said   "Ah, to jste vy?"    "To jste vy?" řekl.
he. "What are you    řekl. "Proč ještě    "Co zas máte? Všichni
bothering for? All the  žvatláte? Všichni    brejlovci už jsou
cobras are dead; and   brejlovci jsou mrtvi -  mrtvi. A i kdyby
if they were n't I'm   -- a kdyby nebyli,    nebyli, jsem tady
here."          jsem tu já!"       přece já."
Rikki-tikki had a    Riki-Tiki měl prvé    Právem byl Rikki-tikki
right to be proud of   právo, aby byl na sebe  na sebe hrdý; ale ne
himself; but he did   hrdým; ale nezpyšněl   zas příliš hrdý, a
not grow too proud,   přespříliš a hleděl si  zahradu opatroval, jak
and he kept that     zahrady, ochraňuje ji,  se na munga sluší; hop
garden as a mongoose   jak jen mungo má     a skok a hryz a skus,
should keep it, with   zahradu chránit.     a žádný brejlovec si
tooth and jump and    skokem a chvatem a    už za plot netroufl.
spring and bite, till  kousnutím, až se na
never a cobra dared   konec žádný brejlovec
show its head inside   neodvážil vstrčiti
the walls.        hlavu do zahradních
             zdí.
DARZEE'S CHAUNT (SUNG  ZPĚV DARZYHO    Darziova óda
IN HONOUR OF RIKKI-   zpívaný k oslavě Riki-
TIKKI-TAVI)       Tiki-Taviho.
Singer and tailor am I  Krejčím a zpěvákem    Já pěvec a snovač jsem
--            jsem,
Doubled the joys that  zdroj to je radostí   a dvojnásob šťastně
I know --        mých,          žiju:
Proud of my lilt     hrd na svůj pyšný    zpívám pro celou zem
through the sky,     vzlet pod nebem,
Proud of the house    na dům, jejž ušil jsem  a přitom hnízdo si
that I sew --      sám,           šiju.
Over and under, so    houpám tam hudbu tónů  Nahoru dolů snovám
weave I my music so   svých, i dům,   svůj zpěv --- nahoru
weave I the house that  jejž ušil jsem sám.   dolů hnízdo si šiju.
I sew.
Sing to your       Zpívej svým holátkům   Jen zpívej svým dětem
fledglings again,    zas,           zas
Mother, oh lift up    matko, a pozdvihni    a hlavu už nevěš,
your head!        líc!           matko!
Evil that plagued us   Zhynulo zlo, které    Mrtev je na věčný čas
is slain,        trápilo nás,
Death in the garden   v zahradě leží smrt   brejlovec. Řádil tu
lies dead.        mrtva.          krátko.
Terror that hid in the  Zkáza se v růžích teď  Had, který v růžích
roses is impotent --   neskrývá víc, na  číhal, je mrtev ---
flung on the dung-hill  hnoji leží již mrtva.  řádil jen krátko.
and dead!
Who hath delivered us,  Kdo nám, kdo, svobodu  Kdo zachránil život
who?           vydobyl?         nám?
Tell me his nest and   Jak zve se vlast, jež  Jak jmenuje se, kde
his name.        se jím chlubí?      žije?
Rikki, the valiant,   Riki to zdatný a     To rudooký Rikki sám,
the true,        statečný byl,
Tikki, with eyeballs   Tiki, jenž v očích má  on odvážný, statečný
of flame.        plamen,         je.
Rik-tikki-tikki, the   on, jenž má ze slonů   Rikki-tikki-tavi sám,
ivory-fanged, the    zuby, lovec,    oči má rudé, statečný
hunter with eye-balls  jenž v ocích má plamen  je.
of flame.        !
Give him the Thanks of  Vzdejte mu projev díků  Vychvalte ho zpěvem
the Birds,        svých,          svým,
Bowing with tail-    chvosty svých per    že zbavil nás zlého
feathers spread!     skloňte k zemi,     hada.
Praise him with     slavte ho v písních   Slavte ho hlasem
nightingale words --   slavičích,        slavičím.
Nay, I will praise him  jej velebit teď je mi!  Můj hlas už též ódu
instead.                     spřádá.
Hear! I will sing you  Zpěv slyšte, Rikiho   Slyšte mou ódu o
the praise of the    chválit jenž bude,    hrdinném Rikkim s
bottle-tailed Rikki,   jeho, jenž oči   rudýma očima.
with eyeballs of red!  má rudé!
(Here Rikki-tikki    <@NPAR>         Tu přerušil Darzího
interrupted, and the               Rikki-tikki, a tak je
rest of the song is                konec písně neznámý.
lost.)
TOOMAI OF THE      TUMÉ, MILÁČEK SLONŮV.  TÚMÉ, MILÁČEK SLONŮ
ELEPHANTS
I will remember what I  Řetězů ryk, chci nyní,  Nezapomínám, čím jsem
was, I am sick of rope  čím dříve jsem býval,  byl. Já pout a řetězů
and chain --       vzpomínat,        jsem syt.
I will remember my old  na svou chci vzpomínat  Nezapomínám na svou
strength and all my   sílu, na svoje všecky  dávnou sílu a volnost
forest affairs.     činy,          v lese.
I will not sell my    za otep cukrové třtiny  Za otep třtiny cukrové
back to man for a    hřbet člověku nechci   už nechci otročit.
bundle of sugar-cane,  již dát,
I will go out to my   k bratrům svým jít    Vrátím se k druhům do
own kind, and the wood- chci, v jich doupata,  hor, tam všechno líp
folk in their lairs.   ukrytá v lesa stíny.   se snese.
I will go out until   Kráčet chci dále a    Já půjdu třeba celou
the day, until the    dále, až vytryskne    noc až do ranního
morning break,      jitra svit,       svítání
Out to the winds'    k vodám a k rannímu   tam, kde mé svéží vítr
untainted kiss, the   vánku. tváře jenž    zulíbá a voda obejme,
waters' clean caress:  zulíbá mi,
I will forget my ankle- kruh svůj chci      že zapomenu na své
ring and snap my     zapomnít, kůl vězení   okovy a hrotu bodání -
picket-stake.      přelomit,        --
I will revisit my lost  navštívit soudruhy    tam, kde dosud volné
loves, and playmates   svobodné, bavit se    žiji druzi a družky
masterless!       volnými hrami!      dávné mé.
Kala Nag, which means  Kala Nag, což znamená  Celých sedmačtyřicet
Black Snake, had     Černý Had, sloužil    let sloužil Kálá Nág,
served the Indian    indické vládě po     což znamená Černý had,
Government in every   čtyřicet sedm let    indické vládě všemi
way that an elephant   všemi způsoby, jakými  způsoby, jak jen slon
could serve it for    jí jen může slon     sloužit může. Když ho
forty-seven years, and  sloužiti; a jelikož mu  chytili, bylo mu
as he was fully twenty  bylo plných dvacet    dobrých dvacet let, a
years old when he was  let, když byl chycen.  tam mu teď táhlo na
caught, that makes him  byl nyní bezmála     sedmdesátku --- a to
nearly seventy -- a   sedmdesátník --- zralý  je u slona zralý věk.
ripe age for an     to věk pro slona.    Ještě si vzpomínal,
elephant. He       Pamatoval se, jak    jak s širokým koženým
remembered pushing,   strkal s velikou     polštářem na čele
with a big leather pad  koženou poduškou na   tlačil dělo uvízlé v
on his forehead, at a  čele dělo uvízlé v    hlubokém bahně. Bylo
gun stuck in deep mud,  hlubokém bahně; bylo   to před afghánskou
and that was before   to před afghanskou    válkou r. 1842 a tehdy
the Afghan war of    válkou z r. 1842, a   ještě nebyl v plné
1842, and he had not   tehdy nebyl ještě při  síle. Ještě než mu
then come to his full  plné síle. Jeho matka  vypadly mléčné kly, od
strength. His mother,  Radha Pyari, --- Radha  matky Rádhy Pjárí ---
Radha Pyari, -- Radha  Miláček --- která byla  rozmilé Rádhy, chycené
the darling, -- who   chycena zároveň s Kala  zároveň s ním ---
had been caught in the  Nagem, říkávala mu,   slýchal, že bázlivého
same drive with Kala   dříve než mu vypadly   slona nejspíš něco
Nag, told him before   malé mléčné tesáky, že  zlého potká. Brzy se
his little milk tusks  sloni, kteří se bojí,  Kálá Nág přesvědčil,
had dropped out, that  vždycky přijdou k    že měla pravdu; když
elephants who were    úrazu. A Kala Nag    před ním prvně vybuchl
afraid always got    poznal, že to byla    granát, zavřískl a
hurt; and Kala Nag    dobrá rada, neboť když  uskočil rovnou do
knew that that advice  viděl poprvé prasknout  hromady naskládaných
was good, for the    granát, couvl s     pušek a kdejaké měkké
first time that he saw  jekotem do pyramidy   místečko na těle měl
a shell burst he     ručnic a bajonety    popíchané od bajonetů.
backed, screaming,    polehtaly ho na všech  Nebylo mu ještě
into a stand of piled  nejcitlivějších     pětadvacet a už se
rifles, and the     místech. Tak než mu   nebál ničeho, byl z
bayonets pricked him   bylo dvacet pět let,   něho nejoblíbenější a
in all his softest    zanechal veškeré bázně  nejhýčkanější slon ve
places. So, before he  a stal se tak      službách indické
was twenty-five, he   nejoblíbenějším a    vlády. Na pochodu
gave up being afraid,  nejpečlivěji       severní Indií nosil
and so he was the best- opatrovaným slonem ve  stany, dvanáct set
loved and the best-   službách indické     liber těžké stany.
looked-after elephant  vlády. Nesl stan ---   Parním jeřábem ho
in the service of the  dvanáct set liber    spustili na loď a
Government of India.   stanů. na pochodu do   mnoho dní se plavil
He had carried tents,  Hořejší Indie; byl    přes vodu a potom
twelve hundred pounds'  vytažen na konci     tahal na hřbetě
weight of tents, on   parního jeřábu na loď  hmoždíř v neznámé
the march in Upper    a plavil se kolik dnů  skalnaté zemi daleko
India: he had been    po vodě; bylo mu     od Indie. V Mandale
hoisted into a ship at  nositi hmoždíř v     viděl císaře Theodora
the end of a steam-   podivném cizím,     na márách. Pak se zas
crane and taken for   skalnatém kraji, kdesi  na parníku vrátil;
days across the water,  velmi daleko od Indie;  vojáci říkali, že by
and made to carry a   viděl mrtvého císaře   měl dostat habešskou
mortar on his back in  Theodora ležeti v    válečnou medaili. Za
a strange and rocky   Magdale a vrátil se   deset let potom viděl,
country very far from  zpět parníkem, maje,   jak jeho sloní druhy
India, and had seen   jak tvrdili vojáci,   hubí zima, hlad,
the Emperor Theodore   právo na válečnou    padoucnice a úžeh v
lying dead in Magdala,  medaili habešskou. O   místě zvaném Alí
and had come back    deset let později    Masdžid. Potom ho zas
again in the steamer   viděl umírati své    poslali tisíce mil na
entitled, so the     soudruhy slony na    jih do dřevařské
soldiers said, to the  místě zvaném Ali     ohrady v Moulmeinu;
Abyssinian war medal.  Musžid, zimou,      tam tahal a skládal na
He had seen his fellow- křečemi, hladem a    hromady týkové kmeny.
elephants die of cold  úpalem slunečním, a   Div tam nezabil jedno
and epilepsy and     byl pak poslán tisíc   neposlušné slůně,
starvation and      mil jižněji do      které se vyhýbalo
sunstroke up at a    dřeváren         práci.
place called Ali     Moulmeinských, aby tu
Musjid, ten years    tahal a skládal
later; and afterward   ohromné klády
he had been sent down  teákového dřeva. Zde
thousands of miles    by byl málem usmrtil
south to haul and pile  neposlušného mladého
big baulks of teak in  slona, který se
the timber-yards at   poťouchle vyhýbal své
Moulmein. There he had  povinné účasti na
half killed an      díle.
insubordinate young
elephant who was
shirking his fair
share of the work.
After that he was    Pak jej vzali od     Od tahání dřeva ho
taken off timber-    tahání klad a poslali  poslali s desítkami
hauling, and employed,  s několika dvaceti    slonů, zvlášť k tomu
with a few score other  jinými slony, kteří   vycvičených, pomáhat
elephants who were    byli k této práci    při chytání divokých
trained to the      vycvičeni, k lovu    slonů v Gáróských
business, in helping   divokých slonův v    horách. Indická vláda
to catch wild      Garoských horách.    si slony přísně
elephants among the   Slonové jsou indickou  chrání. Celý jeden
Garo hills. Elephants  vládou velice přísně   vládní úřad se věnuje
are very strictly    chráněni. Jest celý   jen nahánění, chytání
preserved by the     úřední odbor, který   a krocení slonů a pak
Indian Government.    nedělá nic jiného, než  je rozesílá po celé
There is one whole    že honí a chytá slony,  zemi, jak je kde
department which does  ochočují je a      potřebují na práci.
nothing else but hunt  rozesílají po kraji,
them, and catch them,  kde jich je potřeba k
and break them in, and  pracím.
send them up and down
the country as they
are needed for work.
Kala Nag stood ten    Kala Nag byl vysoký   Kálá Nág měl v plecích
fair feet at the     dobrých deset stop a   dobrých deset stop.
shoulders, and his    jeho kly byly na pět   Kly mu useklí na
tusks had been cut off  stop uřezány a na    pouhých pět stop a na
short at five feet,   konci opatřeny      konci je stáhli
and bound round the   měděnými pruhy, aby se  měděnými pásy, aby se
ends, to prevent them  nerozštěpovaly; dovedl  mu nerozštíply, ale
splitting, with bands  však těmito tupými    Kálá Nág dokázal s
of copper; but he    pahýly poříditi víc,   těmi pahýly víc než
could do more with    než kterýkoli      necvičený slon s kly
those stumps than any  necvičený slon svými   celými a nabroušenými.
untrained elephant    dlouhými a ostrými
could do with the real  kly.
sharpened ones.
When, after weeks and  Když po dlouhých     Celé dlouhé týdny
weeks of cautious    týdnech opatrného    opatrně sháněli slony
driving of scattered   nadhánění slonův,    rozběhlé po horách, až
elephants across the   rozptýlených po     konečně zahnali
hills, the forty or   horách, bylo čtyřicet  takových čtyřicet
fifty wild monsters   nebo padesát divokých  padesát divokých
were driven into the   oblud vehnáno za     potvor do poslední
last stockade, and the  poslední ohradu z    ohrady. Sotva za nimi
big drop-gate, made of  kolů, a když za nimi   zaskřípala padací
tree-trunks lashed    zapadla velká padací   vrata z kmenů
together, jarred down  vrata, sestrojená ze   svázaných lanem, tu na
behind them, Kala Nag,  stromových kmenů do   povel vstoupil Kálá
at the word of      sebe zapletených,    Nág do toho bouřícího,
command, would go into  vešel Kala Nag na daný  troubícího pekla
that flaring,      rozkaz do tohoto     (obyčejně v noci při
trumpeting pandemonium  zuřícího,        svitu pochodní, kdy se
(generally at night,   vytrubujícího      tak těžko odhaduje
when the flicker of   pandemonia, obyčejně   vzdálenost), vybral si
the torches made it   za noci, za mihotavého  z toho davu největšího
difficult to judge    svitu pochodní, při   a nejdivočejšího
distances), and,     čemž lze tak těžko    hromotluka a bušil do
picking out the     posouditi vzdálenost,  něho tak dlouho, až
biggest and wildest   a vybrav si z davu    zkrotl. Muži posazení
tusker of the mob,    největšího a       na hřbetě druhých
would hammer him and   nejdivočejšího slona s  slonů zatím chytali
hustle him into quiet  nejdelšími kly, bušil  mladší slony a
while the men on the   do něho a strkal, až   svazovali je provazy.
backs of the other    ztichl, mezitím co
elephants roped and   muži na hřbetech
tied the smaller ones.  jiných slonů poutali a
             přivazovali menší.
There was nothing in   Nebylo ve věcech boje  Kálá Nág, ten moudrý
the way of fighting   ničeho, čeho by byl   Černý had, se vyznal v
that Kala Nag, the old  neznal Kala Nag,     zápolení všeho druhu,
wise Black Snake, did  starý, moudrý Černý   vždyť nejednou musil
not know, for he had   Had; více než jednou   čelit raněnému tygru.
stood up more than    za své doby odolal    Svinul měkký chobot
once in his time to   útoku raněného tygra,  vysoko, aby nepřišel k
the charge of the    a vztyčiv svůj měkký   úrazu, a když šelma
wounded tiger, and,   chobot, aby byl mimo   zaútočila, trhl
curling up his soft   možnost úrazu, odrazil  hlavou, jako když
trunk to be out of    tygra při skoku ve    srpem sekne, a v letu
harm's way, had     vzduchu stranou     ji srazil stranou. Sám
knocked the springing  rychlým trhnutím čela,  na tenhle způsob
brute sideways in mid-  jež vynalezl docela   přišel. Pak tygra
air with a quick     sám; porazil jej na   povalil a tak dlouho
sickle-cut of his    zemi a pak si svými   na něm obrovskými
head, that he had    mocnými koleny klekl   koleny klečel, až tygr
invented all by     na tygra, až z něho s  s funěním a supěním
himself; had knocked   řevem a supěním     vypustil duši; zbyl z
him over, and kneeled  vyrazil život, takže   něho jen pruhovaný
upon him with his huge  zbyla na zemi jen na   střapatý cár a Kálá
knees till the life   kaši rozdrcená      Nág ho tahal za ocas.
went out with a gasp   pruhovaná hmota,
and a howl, and there  kterou Kala Nag tahal
was only a fluffy    za ocas.
striped thing on the
ground for Kala Nag to
pull by the tail.
"Yes," said Big     "Ano," pravil Velký   "Je to tak," řekl jeho
Toomai, his driver,   Tumé, jeho hlídač, syn  poháněč Velký Túmé,
the son of Black     Černého Tuméa, který   syn Černého Túmého,
Toomai who had taken   ho vedl do Habeše, a   který byl s Kálá Nágem
him to Abyssinia, and  vnuk Tuméa, Miláčka   v Habeši, a vnuk
grandson of Toomai of  slonův, který ho viděl  Túmého, miláčka slonú,
the Elephants who had  chytat. "Černý Had se  který byl při tom,
seen him caught,     nebojí ničeho vyjma   když Kálá Nága
"there is nothing that  mne. Viděl tři naše   chytili. "Černý had se
the Black Snake fears  pokolení, jež jej    nebojí ničeho, leda
except me. He has seen  krmila a opatrovala, a  mne. Dává se od nás
three generations of   dočká se ještě      opatrovat už po tři
us feed him and groom  čtvrtého."        generace a dočká se
him, and he will live               ještě čtvrté."
to see four."
"He is afraid of me   "Bojí se také mne,"   "Mě se taky bojí,"
also," said Little    ozval se malý Tumé a   řekl Malý Túmé a
Toomai, standing up to  vypial se v plné výšce  vypjal se do plné
his full height of    svých čtyř stop, maje  výšky svých ctyř stop;
four feet, with only   kolem těla ovinutý    na sobě měl jediný
one rag upon him. He   pouhý cár. Bylo mu    hadřík. Bylo mu deset
was ten years old, the  deset let, byl      a byl nejstarší syn
eldest son of Big    nejstarším synem     Velkého Túmého. Podle
Toomai, and, according  Velkého Tuméa, a až by  dávného zvyku nastoupí
to custom, he would   dorostl, měl dle     na otcovo místo u Kálá
take his father's    dávného zvyku      Nága, jen co vyroste a
place on Kala Nag's   zaujmouti otcovo místo  unese těžký železný
neck when he grew up,  na hřbetě Kala Nagově  ankus, bodec k
and would handle the   a vládnouti těžkým    pohánění slonů, celý
heavy iron ankus, the  železným ankusem,    uhlazený od otce, děda
elephant-goad that had  sloním bodcem, který   i praděda. Malý Túmé
been worn smooth by   byl do hladka obroušen  nemluvil jen tak do
his father, and his   již jeho pradědem,    větru. Vždyť se ve
grandfather, and his   dědem a otcem. Věděl,  stínu Kálá Nága
great-grandfather. He  co mluví. Narodil se v  narodil, ještě neuměl
knew what he was     stínu Kala Nagově,    chodit a už si hrál se
talking of; for he had  hrál si s koncem jeho  špičkou jeho chobotu,
been born under Kala   chobotu, nežli se    sotva se naučil běhat,
Nag's shadow, had    naučil běhat, a     vodil ho k vodě
played with the end of  jakmile se tomu     napojit a Kálá Nágovi
his trunk before he   naučil, vodil jej k   ani ve snu nenapadlo
could walk, had taken  vodě, a Kala Nagovi   neuposlechnout jeho
him down to water as   nenapadlo ani ve snu,  břitkých dětských
soon as he could walk,  býti neposlušným     rozkazů, zrovna jako
and Kala Nag would no  pronikavého jeho     ho nenapadlo zabít ho,
more have dreamed of   rozkazování, tak jako  když mu tenkrát Velký
disobeying his shrill  mu nenapadlo ublížit   Túmé vyzdvihl hnědé
little orders than he  mu v onen den, kdy    děťátko až ke klům a
would have dreamed of  Velký Tumé přinesl    vyzval ho, aby
killing him on that   malé hnědé děťátko pod  pozdravil svého
day when Big Toomai   jeho kly a řekl mu,   budoucího pána.
carried the little    aby pozdravil svého
brown baby under Kala  budoucího pána.
Nag's tusks, and told
him to salute his
master that was to be.
"Yes," said Little    "Ano," pravil malý    "Opravdu se mě bojí,"
Toomai, "he is afraid  Tumé, "bojí se mne," a  tvrdil Malý Túmé,
of me," and he took   pokročil dlouhými    dlouhým krokem zamířil
long strides up to    kroky ke Kala Nagovi,  ke Kálá Nágovi, řekl
Kala Nag, called him a  nadal mu tlustých,    mu ty tlusté prase a
fat old pig, and made  starých vepřů a     poručil mu zvedat nohy
him lift up his feet   poroučel mu zdvihat   jednu po druhé.
one after the other.   jednu nohu po druhé.
"Wah!" said Little    "Bah," pravil malý    "Ty jsi ale velikánský
Toomai, "thou art a   Tumé, "ty jsi      slon," pokyvoval Malý
big elephant," and he  velikánský slon," a   Túmé střapatou hlavou
wagged his fluffy    potřásl svou huňatou   a mlel dál, jak to
head, quoting his    hlavou, pitvoře se po  slýchal od otce: "Stát
father. "The       otci. "Nechť si vláda  na slony platí, ale
Government may pay for  platí za slony, oni   oni stejně patří nám
elephants, but they   přec náležejí nám,    mahautům. Až budeš,
belong to us mahouts.  mahutům. Až sestárneš,  Kálá Nágu, starý,
When thou art old,    Kala Nagu, přijde    přijde nějaký bohatý
Kala Nag, there will   bohatý rajah a koupí   rádža a koupí tě od
come some rich Rajah,  tě od vlády, protože   státu, protože jsi tak
and he will buy thee   jsi tak velký a     velký a dobře
from the Government,   způsobný, a pak     vychovaný, a pak už
on account of thy size  nebudeš mít na práci   nebudeš dělat nic, jen
and thy manners, and   nic jiného, než nosit  chodit v čele
then thou wilt have   zlaté kruhy v uších,   královského průvodu se
nothing to do but to   zlaté sedlo na hřbetě  zlatými náušnicemi v
carry gold earrings in  a rudou, zlatem     uších, se zlatým
thy ears, and a gold   vyšitou pokrývku na   palankinem na hřbetě a
howdah on thy back and  plecích a budeš kráčet  s červenou zlatě
a red cloth covered   v čele královského    protkávanou čabrakou
with gold on thy     průvodu. Já pak budu   na bocích. Já ti budu
sides, and walk at the  sedět, Kala Nagu, na   sedět na krku, můj
head of the       tvých zádech, se     milý Kálá Nágu,
processions of the    stříbrným ankusem, a   stříbrný ankus v ruce,
King. Then I shall sit  před námi poběhnou    a před námi poběží
on thy neck, O Kala   muži se zlatými holemi  muži se zlatými holemi
Nag, with a silver    a budou křičet:     a budou vyvolávat:
ankus, and men will   "Ustupte královskému   "Místo pro královského
run before us with    slonu! To bude      slona!' To bude hezké,
golden sticks, crying,  výborné, Kala Nagu,   ale lovit v džungli je
'Room for the King's   ale přece ne tak     ještě lepší."
elephant!' That will   skvostné, jako honba v
be good, Kala Nag, but  džungli."
not so good as this
hunting in the
jungles."
"Umph!" said Big     "Hum!" řekl velký    "Ach jo!" povzdechl si
Toomai. "Thou art a   Tumé. "Ty jsi chlapec  Velký Túmé. "Jsi ještě
boy and as wild as a   a divoký jako buvolí   klouček, ale divoký
buffalo-calf. This    tele. Tohle lítání po  jak mladý buvol.
running up and down   horách není právě    Lítání po kopcích, to
among the hills is not  nejlepší vládní     není dobrá státní
the best Government   službou. Stárnu již a  služba. Stárnu a
service. I am getting  nemám rád divokých    divoké slony už nemám
old, and I do not love  slonův. Stáje z cihel,  v lásce. Než tohle
wild elephants. Give   s oddělením pro     kočovné táboření, to
me brick elephant-    každého slona, silné   raději zděné stáje,
lines, one stall to   koly, k nimž je možno  pro každého slona
each elephant, and big  bezpečně je přivázat,  zvláštní stání s
stumps to tie them to  a rovné široké cesty k  velkým sloupem, ke
safely, and flat,    jejich cvičení jsou mi  kterému se pevně
broad roads to      milejší než toto     přiváže, a rovné
exercise upon instead  potulné táboření. Ach,  široké silnice, po
of this come-and-go   kasárny v Cawnporu    kterých se sloni
camping. Aha, the    byly výborné! Blízko   provádějí. Jo, taková
Cawnpore barracks were  nich byl bazar a měli  kasárna v Kánpuru, to
good. There was a    jsme jen tři hodiny   bylo něco! Bazar hned
bazaar close by and   práce denně."      vedle a práce jen tři
only three hours' work              hodiny denně."
a day."
Little Toomai      Malý Tumé pamatoval se  Malý Túmé si kánpurské
remembered the      dobře na Cawnporské   stáje pamatoval a
Cawnpore elephant-    sloní stáje, ale     mlčel. Radši měl život
lines and said      mlčel. Měl mnohem    v táboře a široké
nothing. He very much  raději život v táboře  rovné silnice
preferred the camp    a nenáviděl ona rovná,  nenáviděl. Každý den
life, and hated those  rozlehlá cvičiště, onu  tahat píci z
broad, flat roads,    denní žatvu trávy na   vyhrazených pastvin a
with the daily      místech vyhrazených za  pak celé dlouhé hodiny
grubbing for grass in  zásobárnu pro píci a   nemít do čeho
the forage-reserve,   ony dlouhé hodiny, kdy  píchnout, leda koukat,
and the long hours    nebylo nic na práci,   jak Kálá Nág
when there was nothing  jen hlídat Kala Naga,  přešlapuje mezi kůly.
to do except to watch  který sebou nepokojně
Kala Nag fidgeting in  trhal u svého kolu.
his pickets.
What Little Toomai    Malému Tumé líbilo se  To zas mnohem lepší
liked was to scramble  mnohem více, mohl-li   bylo šplhání po
up bridle-paths that   lézti po horských    horských stezkách, kam
only an elephant could  stezkách, kudy se jen  se jen slon odváží,
take; the dip into the  slon může odvážiti;   pak zas prudký sjezd
valley below; the    spouštěti se v hluboká  do údolí, letmý pohled
glimpses of the wild   údolí; nenadálé     na slony pasoucí se na
elephants browsing    pohledy na divoké    míle daleko, úprk
miles away; the rush   slony pasoucí se na   vyplašených kanců a
of the frightened pig  míle daleko; líbilo se  pávů, aby je Kálá Nág
and peacock under Kala  mu, když poplašený    nezašlápl, teplé
Nag's feet; the     vepř nebo páv vyběhli  lijáky, až se z kopců
blinding warm rains,   z pod noh Kala      i z údolí kouří,
when all the hills and  Nagových; měl rád    překrásná zamlžená
valleys smoked; the   husté, teplé deště,   rána, kdy není jisté,
beautiful misty     když se kouřilo ze    kde se bude na noc
mornings when nobody   všech hor i údolí;    tábořit, vytrvalé a
knew where they would  krásná mlhavá rána,   ostražité nahánění
camp that night; the   když nikdo nevěděl,   divokých slonů, a
steady, cautious drive  kde se na noc rozloží  potom poslední večer
of the wild elephants,  táborem; stálý,     šílený shon, plápol a
and the mad rush and   obezřetný hon divokých  ryk, když se sloni
blaze and hullaballoo  slonů a konečně onen   jako lavina naženou do
of the last night's   šílený ryk, troubení a  ohrady, zjistí, že
drive when the      hlomoz a ryk       nemohou ven, vrhnou se
elephants poured into  posledního nájezdu,   proti těžkým kůlům, a
the stockade like    když se sloni vřítili  hned zas jsou zahnáni
boulders in a      do kolové ohrady jako  zpátky křikem,
landslide, found that  kamenné balvany při   plápolem pochodní a
they could not get    lavině, a shledavše.   salvou slepých nábojů.
out, and flung      že nemohou uniknouti,
themselves at the    vrhali se na těžké
heavy posts only to be  dřevěné pilíře, jen
driven back by yells   aby byli znovu a znovu
and flaring torches   hnáni zpět ohlušujícím
and volleys of blank   jekotem, plápolem
cartridge.        pochodní a praskotem
             hluché střelby.
Even a little boy    I malý hoch mohl se tu  I malý chlapec se při
could be of use there,  ukázati prospěšným a   tom uplatnil a Túmé
and Toomai was as    Tumé byl prospěšným za  pomáhal za tři. Dostal
useful as three boys.  tři hochy. Dostal svou  do ruky pochodeň,
He would get his torch  pochodeň a mával jí a  mával s ní a křičel ze
and wave it, and yell  ječel o závod s     všech sil. Ale pravý
with the best. But the  kýmkoliv jiným. Ale   požitek pro něho
really good time came  nejlepší chvíle     nastal, když zas slony
when the driving out   nastala pro něho, když  hnali ven a khéda ---
began, and the Keddah,  byli sloni vyháněni.   to jest ohrada ---
that is, the stockade,  Tu vyhlížela "kedda"   vypadala jako o
looked like a picture  t. j. kolová ohrada,   soudném dni: lidi jen
of the end of the    jako pravý obraz     posunkovali, protože
world, and men had to  soudného dne, a lidé   jeden neslyšel
make signs to one    museli se dorozumívat  druhého. Malý Túmé se
another, because they  jen znameními, jelikož  vyšplhal až nahoru na
could not hear      pro hluk neslyšeli    kymácející se sloup
themselves speak. Then  vlastního slova. Tu   ohrady, hnědé, od
Little Toomai would   vylezl malý Tumé na   slunce vyrudlé vlasy
climb up to the top of  vrchol některého z    mu poletovaly kolem
one of the quivering   třesoucích se pilířův  ramen, v záři pochodně
stockade-posts, his   ohrady a jeho sluncem  vypadal jako skřítek.
sun-bleached brown    vybledlé hnědé vlasy   Když se rámus na
hair flying loose all  poletovaly mu volně po  chvilku ztišil, přes
over his shoulders,   plecích, takže      troubení a praskot,
and he looking like a  vyhlížel při svitu    svištění provazů a
goblin in the torch-   pochodní jako šotek;   sténání spoutaných
light; and as soon as  kdykoliv nastala malá  slonů bylo slyšet, jak
there was a lull you   přestávka, bylo slyšet  písklavým hlasem
could hear his high-   jeho pronikavý vysoký  povzbuzuje Kálá Nága:
pitched yells of     hlásek, jímž pobízel   "Mail, mail, Kálá Nág!
encouragement to Kala  Kala Naga,        (Do toho! Do toho,
Nag, above the      přehlušující na chvíli  Černý hade!) Dánt dó!
trumpeting and      troubení, třesk,     (Naber ho klem!)
crashing, and snapping  praskot provazů a    Sambháló! Sambháló!
of ropes, and groans   sténání přivázaných   (Pozor! Pozor!) Máro!
of the tethered     slonův. "Mail, mail,   Már! (Uhoď ho! Uhoď
elephants. "Mail,    Kala Nag! (Jen dál,   ho!) Pozor na kůl!
mail, Kala Nag! (Go   jen dál. Černý Hade!)  Aré! Aré! Hé! Jé!
on, go on, Black     Dant do! (Rýpni ho    Kjá!" křičel Malý Túmé
Snake!) Dant do! (Give  klem!) Somalo! Somalo!  a Kálá Nág s divokým
him the tusk!) Somalo!  (Pozor, pozor!) Maro!  slonem se zmítali v
Somalo! (Careful,    Mar! (Uhoď ho, uhoď   prudkém zápase sem tam
careful!) Maro! Mar!   ho!) Pozor na pilíř!   po celé khédě. Staří
(Hit him, hit him! )   Arré! Arré! Hai! Yai!  chytači slonů si
Mind the post! Arre!   Kya-a-ah!" křičel, a   utírali pot z očí, a
Arre! Hai! Yai! Kya-a-  velký zápas mezi Kala  přec občas zamávali
ah!" he would shout,   Nagem a divokým slonem  Malému Túmému, který
and the big fight    kolísal s jednoho    se nahoře na kůlu
between Kala Nag and   konce "keddy" na     tetelil radostí.
the wild elephant    druhý, a staří chytači
would sway to and fro  slonů stírali si pot s
across the Keddah, and  očí a každý přece
the old elephant-    nalezl chvíli, aby
catchers would wipe   kývl na malého Tumé,
the sweat out of their  vrtícího sebou radostí
eyes, and find time to  na vrcholu pilíře.
nod to Little Toomai
wriggling with joy on
the top of the posts.
He did more than     Ale Tumé sebou jen    Ale nejen to. Jedné
wriggle. One night he  nevrtěl. Jedné noci   noci sjel po kůlu na
slid down from the    svezl se s pilíře a   zem, vklouzl mezi
post and slipped in   propletl se mezi     slony a hodil konec
between the elephants,  slony, aby podal     provazu lovci; ten ho
and threw up the loose  uvolněný konec provazu  upustil, jak se ho
end of a rope, which   do rukou honce, který  pokoušel zaklesnout
had dropped, to a    se snažil svázati nohu  kopajícímu slůněti na
driver who was trying  kopajícího mladého    nohu (slůňata dají
to get a purchase on   sloňátka (sloní     vždycky víc práce než
the leg of a kicking   mláďata dají vždy více  dospělí sloni). Kálá
young calf (calves    práce než dorostlá    Nág Malého Túmého
always give more     zvířata). Kala Nag to  zpozoroval, popadl ho
trouble than full-    viděl, uchopil ho svým  chobotem a podal ho
grown animals). Kala   chobotem a podal ho   Velkému Túmému. Ten
Nag saw him, caught   velkému Tumé, který   chlapci na místě
him in his trunk, and  dal chlapci několik   naplácal a posadil ho
handed him up to Big   pohlavků a vysadil ho  zpátky na kůl.
Toomai, who slapped   znovu na pilíř.
him then and there,
and put him back on
the post.
Next morning he gave   Nazítří mu důkladně   Ráno mu jaksepatří
him a scolding, and   vyčinil, řka: "Což ti  vyhuboval: "Copak ti
said: "Are not good   nestačí pořádné     zděné stáje a nošení
brick elephant-lines   cihlové stáje sloní a  stanu nestačí, to
and a little tent-    nošení stanův, že    musíš ještě chytat
carrying enough, that  ještě na svůj účet    slony na vlastní pěst,
thou must needs go    pomáháš při chytání   ty jeden ničemo? Ti
elephant-catching on   slonův, ty malý     hloupí lovci, placení
thy own account,     ničemo? Teď to ti    míň než já, o tom
little worthless? Now  pošetilí lovci, kteří  jistě řekli sáhibu
those foolish hunters,  mají menší plat než   Petersenovi." Malý
whose pay is less than  já, pověděli Sahibu   Túmé se polekal. Moc
my pay, have spoken to  Petersenovi!" Malý    toho o bílých lidech
Petersen Sahib of the  Tumé se zalekl. Věděl  nevěděl, ale sáhib
matter." Little Toomai  málo o bílých lidech,  Petersen byl pro něho
was frightened. He did  ale Sahib Petersen byl  největší bílý muž na
not know much of white  pro něho         světě. Řídil všecky
men, but Petersen    nejvznešenějším     práce v khédě ---
Sahib was the greatest  bělochem světa. Byl   lovil všechny slony
white man in the world  hlavou všech podniků v  pro indickou vládu a
to him. He was the    "keddách"; byl to muž,  ve slonech se vyznal
head of all the Keddah  který chytal všechny   jako nikdo na světě.
operations -- the man  slony pro indickou
who caught all the    vládu a který znal
elephants for the    sloní způsoby lépe,
Government of India,   než kterýkoli člověk
and who knew more    na světě.
about the ways of
elephants than any
living man.
"What -- what will    "Co --- co se stane?"  "Co --- co se stane?"
happen?" said Little   koktal malý Tumé.    koktal Malý Túmé.
Toomai.
"Happen! the worst    "Co se stane! To     "Co se stane! To
that can happen.     nejhorší se může stát.  nejhorší, co se stát
Petersen Sahib is a   Sahib Petersen je    může. Sáhib Petersen
madman. Else why     blázen; což by jinak   je šílenec. Proč by
should he go hunting   šel lovit ty divoké   jinak sám lovil takové
these wild devils? He  ďábly? Bude třebas    divousy. Třeba bude
may even require thee  chtít, abys se stal   chtít, abys taky
to be an elephant-    chytačem slonův, abys  chytal slony, spal
catcher, to sleep    spal někde v       bůhvíkde v zamořené
anywhere in these    džunglích, plných    džungli a nakonec se
fever-filled jungles,  zimnice, a byl konečně  dal k smrti udupat v
and at last to be    v "keddě" k smrti    khédě. Ještě že ten
trampled to death in   udupán. Štěstí, že    celý nesmysl dobře
the Keddah. It is well  celý tento nesmysl již  dopadne. Přiští týden
that this nonsense    skončí. Příští týden   lov končí a nás z
ends safely. Next week  je po lovu a my z    roviny pošlou zpátky
the catching is over,  kraje budeme posláni   do stanic. Potáhneme
and we of the plains   zpět do svých stanic.  po hladkých silnicích
are sent back to our   Pak budeme zas chodit  a na lovení zapomenem.
stations. Then we will  po rovných cestách a   Ale zlobím se na tebe,
march on smooth roads,  zapomeneme na všechen  chlapče, že se pleteš
and forget all this   ten hon. Ale zlobím se  do věcí, na které se
hunting. But son, I am  na tebe, synu, že se   hodí ještě tak ti
angry that thou     pleteš do věci, která  špinaví Ásamci z
shouldst meddle in the  náleží jen špinavému   džungle. Kálá Nág
business that belongs  džunglímu národu     poslechne jen mě,
to these dirty      Assamesův. Kala Nag   proto s ním musím do
Assamese jungle-folk.  neposlechne nikoho    khédy; ale on jen se
Kala Nag will obey    mimo mne, musím tedy   slony zápasí a při
none but me, so I must  jít s ním do "keddy"   jejich svazování
go with him into the   ale on je pouze     napomáhá. A tak si na
Keddah, but he is only  bojovným slonem a    něm hovím jako pravý
a fighting elephant,   nepomáhá při vázání   mahaut --- ne jako
and he does not help   divokých slonův. A tak  obyčejný lovec, ale
to rope them. So I sit  sedím na něm pohodlně,  mahaut, slyšíš,
at my ease, as befits  jak se sluší mahutovi,  člověk, který dostane
a mahout, -- not a    a ne pouhému honci ---  penzi, když doslouží.
mere hunter, -- a    povídám mahutovi,    Copak se to hodí pro
mahout, I say, and a   muži, který ke konci   syna z rodu Túmého,
man who gets a pension  svých služeb dostane   miláčka slonů, dát se
at the end of his    výslužné. Což má být   v té blátivé khédě
service. Is the family  rodina sloního Tumé   ušlapat? Ty uličníku!
of Toomai of the     šlapána ve špíně     Ty darebáku! Ty
Elephants to be     "keddy"? Ošklivče!    ničemo! Teď běž Kálá
trodden underfoot in   Nezdaro! Nehodný synu!  Nága umýt a vyčistit
the dirt of a Keddah?  Jdi a umyj Kala Naga a  mu uši a ať nemá v
Bad one! Wicked one!   dbej hlavně na jeho   chodidlech ani jeden
Worthless son! Go and  uši, a hleď, aby neměl  trn, nebo tě sáhib
wash Kala Nag and    trnů v nohách, nebo   Petersen chytne a
attend to his ears,   jinak tě Sahib      udělá z tebe divokého
and see that there are  Petersen jistě chytí a  lovce --- stopaře
no thorns in his feet;  udělá z tebe divokého  sloních šlépějí,
or else Petersen Sahib  lovce, slídiče sloních  divokého medvěda. Fuj!
will surely catch thee  stop, džunglího     Styď se! Už utíkej!"
and make thee a wild   medvěda. Fuj! Styď se!
hunter -- a follower   Jdi!"
of elephant's foot-
tracks, a jungle-bear.
Bah! Shame! Go!"
Little Toomai went off  Malý Tumé odcházel    Malý Túmé beze slova
without saying a word,  beze slova, ale když   odešel, ale když
but he told Kala Nag   prohlížel Kala Nagovy  prohlížel Kálá Nágovi
all his grievances    nohy, svěřil se mu se  nohy, se vším si mu
while he was examining  vším svým zármutkem.   postěžoval. "Aťsi,"
his feet. "No matter,"  "Aťsi!" řekl si malý   řekl Malý Túmé, když
said Little Toomai,   Tumé, obraceje boltec  ohrnoval Kálá Nágovi
turning up the fringe  ohromného pravého ucha  obrovský boltec
of Kala Nag's huge    Kala Nagova. "Řekli   pravého ucha. "Sáhib
right ear. "They have  Sahibu Petersenovi mé  Petersen o mně ví a
said my name to     jméno, a snad --- a   možná --- možná ---
Petersen Sahib, and   snad --- a snad ---   možná --- kdož ví?
perhaps -- and perhaps  kdož ví? Hoj! Tohle   Jéje, teď jsem ti ale
-- and perhaps -- who  byl velký trn, co jsem  vytáhl velikánský
knows? Hai! That is a  teď vytáhl!"       trn."
big thorn that I have
pulled out!"
The next few days were  Několik následujících  Pár dní potom slony
spent in getting the   dnů ušlo tím, že byli  jen shromažďovali,
elephants together, in  sloni sehnáni      nově chycené divoké
walking the newly    dohromady tak, že nově  slony prováděli mezi
caught wild elephants  chycení divocí slonové  dvěma krotkými, aby už
up and down between a  byli prováděni semo   na pochodu do rovin
couple of tame ones,   tamo mezi párem     tolik nevyváděli, a
to prevent them from   krotkých, aby pak    zjišťovali, kolik
giving too much     nepůsobili přílišných  přikrývek, provazů a
trouble on the      zmatků při sestupu s   všeho ostatního se v
downward march to the  hor do kraje; a pak se  lesích zničilo a
plains, and in taking  nahrazovaly zásoby    poztrácelo.
stock of the blankets  pokrývek, provazů a
and ropes and things   jiných věcí, které se
that had been worn out  buď opotřebovaly nebo
or lost in the forest.  poztrácely v lesích.
Petersen Sahib came in  Sahib Petersen přijel  Sáhib Petersen přijel
on his clever she-    na své krásné slonici  za nimi na své chytré
elephant Pudmini; he   Pudmini; vyplácel mzdu  slonici Padminí. Dělal
had been paying off   po táborech v horách,  výplatu v ostatních
other camps among the  neboť saisona blížila  horských táborech,
hills, for the season  se ke konci; pod     končilo totiž období
was coming to an end,  stromem u stolku seděl  lovu. U stolu pod
and there was a native  domorodý písař a     stromem seděl domorodý
clerk sitting at a    rozděloval honcům    úředník a vyplácel
table under a tree, to  peníze. Po výplatě    honcům mzdu. Když
pay the drivers their  vracel se každý muž k  dostal honec peníze,
wages. As each man was  svému slonu a postavil  šel k svému slonu a
paid he went back to   se v řadu, která tu   postavil se do řady
his elephant, and    stála připravena k    připravené na pochod.
joined the line that   pochodu. Chytači,    Honci, lovci, náhončí,
stood ready to start.  honci a popoháněči,   stálí zaměstnanci
The catchers, and    lidé, kteří náleželi k  khédy, kteří zůstávají
hunters, and beaters,  pravidelné "keddě" a   v džungli po celý rok,
the men of the regular  zůstávali v džunglích  seděli na slonech
Keddah, who stayed in  po celý rok, seděli na  patřících k
the jungle year in and  zádech slonů,      Petersenově družině
year out, sat on the   tvořících permanentní  nebo se s puškou na
back of the elephants  voj Sahiba Petersena,  rameni opírali o
that belonged to     nebo se opírali o    strom, pošklebovali se
Petersen Sahib's     stromy, s ručnicemi na  odcházejícím honcům a
permanent force, or   ramenou, a tropili si  smáli se, když nově
leaned against the    žerty z odcházejících  chyceni sloni vyrazili
trees with their guns  honců, a smáli se,    z řady a pobíhali sem
across their arms, and  prorazili-li nově    tam.
made fun of the     chycení sloni řadu a
drivers who were going  pobíhali kolem.
away, and laughed when
the newly caught
elephants broke the
line and ran about.
Big Toomai went up to  Velký Tumé dostavil se  Velký Túmé přistoupil
the clerk with Little  také k písaři. a malý  k úředníkovi s Malým
Toomai behind him, and  Tumé za ním, a Machua-  Túmém v patách a tu
Machua Appa, the head-  Appa, vrchní stopař,   řekl potichu
tracker, said in an   prohodil polohlasně k  kamarádovi vrchní
undertone to a friend  svému sousedu: "Tu jde  stopař Mačhua Apa: "Z
of his, "There goes   jeden pravý, pořádný   tohohle jistě jednou
one piece of good    sloní hoch! Je to    bude dobrý lovec
elephant-stuff at    škoda, posílat toho   slonů. Škoda posílat
least. 'Tis a pity to  mladého džunglího    toho kohoutka z
send that young jungle- kohouta, aby       džungle do rovin,
cock to moult in the   vypelichal v       vypelichá tam."
plains."         rovinách."
Now Petersen Sahib had  Sahib Petersen měl    Sáhib Petersen měl uši
ears all over him, as  všude uši, jak se také  všude, jak se sluší na
a man must have who   sluší na člověka,    muže, který naslouchá
listens to the most   který naslouchá     tvoru ze všech
silent of all living   nejtiššímu ze všech   nejtiššímu ---
things -- the wild    živých tvorův,      divokému slonu. Jak
elephant. He turned   divokému slonu.     ležel Padminí na
where he was lying all  Obrátil se, jak ležel  hřbetě, otočil se a
along on Pudmini's    natažen po celé délce  řekl: "Co to povídáš?
back, and said, "What  na zádech Pudmini a   Jak znám honce z
is that? I did not    řekl: "Co to povídáš?  rovin, ani jeden chlap
know of a man among   Neznám mezi honci z   nedokáže spoutat třeba
the plains-drivers who  kraje ani jediného    jen mrtvého slona."
had wit enough to rope  muže, který by měl
even a dead elephant."  dosti vtipu svázat
             třebas i mrtvého
             slona."
"This is not a man,   "Není to muž, je to   "Není to chlap, je to
but a boy. He went    hoch. Vešel při     chlapec. Při posledním
into the Keddah at the  poslední honbě do    lovu vlezl do khédy a
last drive, and threw  "keddy" a hodil     hodil Barmavovi
Barmac there the rope,  Barmaovi provaz, právě  provaz, když jsme
when we were trying to  když jsme se snažili   odtrhovali od matky to
get that young calf   odvésti od matky ono   slůně se skvrnou na
with the blotch on his  mládě se skvrnou na   plecích."
shoulder away from his  zádech."
mother."
Machua Appa pointed at  MachuaAppa ukázal na   Mačhua Apa ukázal na
Little Toomai, and    malého Tumé, Sahib    Malého Túmého, sáhib
Petersen Sahib looked,  Petersen podíval se na  Petersen se na něho
and Little Toomai    něj a malý Tumé     podíval a Malý Túmé se
bowed to the earth.   poklonil se až k zemi.  poklonil až k zemi.
"He throw a rope? He   "Že hodil provaz?    "Ten že hodil provaz?
is smaller than a    Vždyť je menší než    Vždyť je jak za groš
picket-pin. Little    vázací kolík! Jak ti   kudla. Jakpak ti
one, what is thy     říkají, maličký!" ptal  říkají, chlapečku?"
name?" said Petersen   se Sahib Petersen.    zeptal se sáhib
Sahib.                      Petersen.
Little Toomai was too  Malý Tumé byl příliš   Malý Túmé strachy ze
frightened to speak,   ustrašen, aby byl mohl  sebe nevypravil ani
but Kala Nag was     promluvit, ale Kala   slovo, ale za sebou
behind him, and Toomai  Nag stál za ním, a    měl Kálá Nága, dal mu
made a sign with his   Tumé mu dal znamení   tedy znamení rukou a
hand, and the elephant  rukou, a slon ho     slon ho vzal do
caught him up in his   uchopil svým chobotem  chobotu a vyzdvihl do
trunk and held him    a držel ho v stejné   výše Padminina čela,
level with Pudmini's   výši s Pudmininým    přímo před velkého
forehead, in front of  čelem, proti       sáhiba Petersena. Malý
the great Petersen    vznešenému Sahibu    Túmé schoval obličej
Sahib. Then Little    Petersenovi. Tu si    do dlaní, byl přece
Toomai covered his    malý Tumé zakryl tvář  ještě dítě a každého
face with his hands,   rukama; bylť pouhým   kromě slonů se styděl,
for he was only a    dítětem a ve všem, co  jak všechny děti.
child, and except    se netýkalo slonův,
where elephants were   byl právě tak
concerned, he was just  ostýchavým, jak jen
as bashful as a child  děcko může být.
could be.
"Oho!" said Petersen   "Oho!" zvolal Sahib   "Podívejme se!"
Sahib, smiling      Petersen, usmívaje se  usmíval se sáhib
underneath his      pod svými kníry. "A   Petersen pod vousy,
mustache, "and why    proč pak jsi naučil   "pročpak jsi naučil
didst thou teach thy   svého slona tomuto    svého slona tomuhle
elephant that trick?   kousku, co? To jistě,  kousku? Abys mohl
Was it to help thee   aby ti pomáhal krást   snáze krást zelenou
steal green corn from  se střech domův zelené  kukuřici ze střech,
the roofs of the     obilí, rozložené tam k  kde se klasy suší?"
houses when the ears   sušení, viď."
are put out to dry?"
"Not green corn,     "Zelené obilí ne,    "Ba ne, zelenou
Protector of the Poor,  Ochránče Chudých, ale  kukuřici ne, Ochránče
-- melons," said     --- melouny," pravil   chudých --- melouny,"
Little Toomai, and all  malý Tumé, a všichni   řekl Malý Túmé a
the men sitting about  muži, sedící kolem,   všichni, co seděli
broke into a roar of   vypukli v hlučný     kolem, se dali do
laughter. Most of them  smích. Většina jich.   hrozného řehotu. Sami
had taught their     pokud byli hochy,    také v dětství tomu
elephants that trick   učívala slony tomuto   kousku svého slona
when they were boys.   kousku. Malý Tumé    naučili. Malý Túmé
Little Toomai was    vznášel se osm stop   visel ve vzduchu osm
hanging eight feet up  nad zemí, a přál si   stop nad zemí a
in the air, and he    horoucně, aby byl osm  nejraději by byl osm
wished very much that  stop pod zemí.      stop pod zemí.
he were eight feet
underground.
"He is Toomai, my son,  "Je to Tumé, můj syn,  "Je to můj syn Túmé,
Sahib," said Big     Sahibe," pravil velký  sáhibe," řekl
Toomai, scowling. "He  Tumé, mrače se. "Je   zamračeně Velký Túmé.
is a very bad boy, and  velice ošklivý chlapec  "Je to uličník a
he will end in a jail,  a skončí jistě ve    skončí v žaláři,
Sahib."         vězení, Sahibe."     sáhibe."
"Of that I have my    "O tom pochybuji,"    "Ani bych neřekl,"
doubts," said Petersen  pravil Sahib Petersen.  odporoval sáhib
Sahib. "A boy who can  "Hoch, který se v    Petersen. "Chlapec,
face a full Keddah at  tomto věku odváží do   který se v jeho věku
his age does not end   prostřed "keddy"     odváží do plné khédy,
in jails. See, little  neskončí ve vězení.   nekončí v žaláři.
one, here are four    Zde, maličký, jsou pro  Koukej, chlapečku,
annas to spend in    tebe čtyři anna na    tady máš čtyři ány na
sweetmeats because    pamlsky za to, že máš  cukroví, že máš
thou hast a little    chytrou hlavičku pod   takovou malou hlavičku
head under that great  tím svým hustým     pod tou velkou kšticí.
thatch of hair. In    chundelem vlasů. Časem  Třeba z tebe jednou
time thou mayest     se můžeš také státi   bude lovec." Velký
become a hunter too."  lovcem." Velký Tumé   Túmé se mračil ještě
Big Toomai scowled    zamračil se ještě více  víc. "Ale pamatuj si,
more than ever.     než dříve. "Pamatuj si  že khéda není hřiště
"Remember, though,    však, že "keddy"     pro děti," varoval ho
that Keddahs are not   nejsou vhodným místem  sáhib Petersen.
good for children to   pro dětské hry,"
play in," Petersen    pokračoval Sahib
Sahib went on.      Petersen.
"Must I never go     "Nesmím tam víckrát   "To už tam nikdy
there, Sahib?" asked   jíti, Sahibe?" ptal se  nesmím, sáhibe?" se
Little Toomai, with a  malý Tumé s velkým    zatajeným dechem hlesl
big gasp.        vzdechem.        Malý Túmé.
"Yes," Petersen Sahib  "Ó, ano," usmál se    "Ale ano," usmál se
smiled again. "When   opět Sahib Petersen.   zase sáhib Petersen.
thou hast seen the    "Až uvidíš slony     "Až uvidíš slony
elephants dance. That  tančit. Pak bude     tancovat. Pak už smíš.
is the proper time.   vhodná doba k tomu.   Až uvidíš slony
Come to me when thou   Přijď ke mně, až     tancovat, přijď ke mně
hast seen the      uvidíš sloní tanec a   a já tě pak pustím do
elephants dance, and   pak ti dovolím jíti do  khédy."
then I will let thee   všech kedd."
go into all the
Keddahs."
There was another roar  Ozval se nový výbuch   Znovu se všichni
of laughter, for that  smíchu, neboť je to   zařehtali, protože se
is an old joke among   starý žert mezi     to mezi lovci slonů
elephant-catchers, and  chytači slonů a     říká jen žertem a
it means just never.   znamená právě tolik,   znamená to nikdy.
There are great     jako nikdy. Hluboko v  Hluboko v lesích jsou
cleared flat places   lesích jsou skryty    skryty rovné mýtiny,
hidden away in the    udupané mýtiny, jimž   takzvané sloní taneční
forests that are     se říká taneční síně   sály, ale přijde se na
called elephants'    slonův, ale i ty se   ně jen náhodou a slony
ballrooms, but even   najdou jen náhodou a   tančit ještě nikdo
these are found only   nikdo nikdy neviděl   neviděl. Když se
by accident, and no   slony tančit. Chlubí-  nějaký lovec moc
man has ever seen the  li se některý honec   chlubí, co všecko
elephants dance. When  svou statečností a    dokáže, zeptají se ho
a driver boasts of his  obratností, říkají mu  druzí: "A slony
skill and bravery the  druzí honci: "A kdy ty  tancovat jsi viděl?"
other drivers say,    jsi viděl slony
"And when didst thou   tančit?"
see the elephants
dance?"
Kala Nag put Little   Kala Nag postavil    Kálá Nág postavil
Toomai down, and he   malého Tumé opět na   Malého Túmého na zem,
bowed to the earth    zem, ten se znovu    ten se uklonil a
again and went away   poklonil až k zemi a   odešel s otcem.
with his father, and   odešel s otcem;     Stříbrný čtyrák dal
gave the silver four-  stříbrný peníz dal    matce, zrovna krmila
anna piece to his    matce, která kojila   jeho bratříčka. Pak je
mother, who was     jeho malého bratříčka,  všecky naložili Kálá
nursing his baby-    a celá rodina byla    Nágovi na hřbet a řada
brother, and they all  naložena na záda Kala  frkajících, kňučících
were put up on Kala   Naga, a řada       slonů se valila po
Nag's back, and the   chrochtajících a     horské cestě do rovin.
line of grunting,    kvičících slonů hrnula  Byl to rušný pochod, u
squealing elephants   se horskou cestou dolů  každého brodu byla s
rolled down the hill-  k nížinám. Byl to    novými slony patálie,
path to the plains. It  velice nepokojný     musili je v jednom
was a very lively    pochod k vůli novým   kuse přemlouvat a bít.
march on account of   slonům, kteří
the new elephants, who  způsobili zmatek při
gave trouble at every  každém brodu a musili
ford, and who needed   být pobízeni
coaxing or beating    lichocením nebo i
every other minute.   bitím každou minutu.
Big Toomai prodded    Velký Tumé bodal Kala  Velký Túmé vztekle
Kala Nag spitefully,   Naga zlostně, neboť   popoháněl Kálá Nága,
for he was very angry,  byl velice rozhněván.  byl celý rozzlobený,
but Little Toomai was  Ale malý Tumé nemohl   ale Malý Túmé byl nad
too happy to speak.   radostí ani mluvit.   pomyšlení šťastný,
Petersen Sahib had    Sahib Petersen si ho   sáhib Petersen si ho
noticed him, and given  povšiml a dal mu     všiml a dal mu peníze.
him money, so he felt  peníze. A tak měl hoch  Bylo mu jako prostému
as a private soldier   tentýž pocit, jaký má  vojáku, kterého
would feel if he had   prostý vojín. je-li   velitel vyvolá z řady
been called out of the  vyvolán z řady a     a udělí mu pochvalu.
ranks and praised by   jenerál ho pochválí.
his commander-in-
chief.
"What did Petersen    "Co myslil Sahib     "Jak to myslil sáhib
Sahib mean by the    Petersen sloním     Petersen s tím sloním
elephant-dance?" he   tancem?" ptal se     tancem?" zeptal se
said, at last, softly  konečně tiše své     potichoučku matky.
to his mother.      matky.
Big Toomai heard him   Velký Tumé to zaslechl  Velký Túmé ho zaslechl
and grunted. "That    a zabručel: "Že     a zabručel: "Že z tebe
thou shouldst never be  nebudeš nikdy jedním z  nikdy žádný horský
one of these hill-    těch horských buvolů   buvolí stopař nebude.
buffaloes of trackers.  stopařů. To tím     Tak to myslel. Co vy
That was what he     myslel. Hej, vy tam   tam napřed, proč zase
meant. Oh you in     napřed, co je v     stojíte?"
front, what is      cestě?"
blocking the way?"
An Assamese driver,   Jeden z assameských   Nějaký ásamský honec,
two or three elephants  honců, asi o dva ---   asi o tři slony před
ahead, turned round   tři slony napřed,    nimi, se vztekle
angrily, crying:     obrátil se zlostně a   obrátil a křikl:
"Bring up Kala Nag and  vzkřikl: "Přiveď sem   "Přiveď sem Kálá Nága,
knock this youngster   Kala Naga, ať mi     ať spořádá tohohle
of mine into good    zkrotí zde mé mládě.   klacka. Bůhsuď, proč
behaviour. Why should  Proč si zvolil Sahib   vybral sáhib Petersen
Petersen Sahib have   Petersen právě mne,   zrovna mě, abych
chosen me to go down   abych šel s vámi, osly  doprovázel tyhle osly
with you donkeys of   z rýžových polí? Tumé,  z rýžových polí! Pusť,
the rice-fields? Lay   zajeď se svým zvířetem  Túmé, to zvíře k nám,
your beast alongside,  sem, ať ho bodne svými  ať pořádně bodne těmi
Toomai, and let him   kly. U všech bohů hor!  svými kly. U všech
prod with his tusks.   ti noví sloni jsou    horských bohů, ti noví
By all the Gods of the  posedlí, anebo snad   sloni jsou jak
Hills, these new     větří své soudruhy v   posedlí, anebo větří
elephants are      džungli."        své druhy v džungli."
possessed, or else
they can smell their
companions in the
jungle."
Kala Nag hit the new   Kala Nag rýpl mladého  Kálá Nág rýpl nováčka
elephant in the ribs   slona do žeber a     do žeber, až mu
and knocked the wind   vyrazil z něho dech, a  vyrazil dech, a Velký
out of him, as Big    Velký Tumé pravil:    Túmé řekl: "Vždyť jsme
Toomai said, "We have  "Při posledním lovu   při posledním lovu
swept the hills of    vyčistili jsme hory   všecky slony z hor
wild elephants at the  ode všech divokých    pochytali. Ale vy
last catch. It is only  slonův. Je tím vinna   slony pořádně
your carelessness in   jen vaše nedbalost.   neženete. Copak mám v
driving. Must I keep   Což musím udržovat    celém průvodu udržovat
order along the whole  pořádek po celé řadě?"  pořádek?"
line?"
"Hear him!" said the   "Slyšíte ho?" ozval se  "Slyšíte ho?" smál se
other driver. "We have  jiný honec. "My jsme   honec, "my že jsme
swept the hills! Ho!   vyčistili hory! Ho!   slony pochytali!
ho! You are very wise,  ho! Jste velice     Chacha! Jste vy ale
you plains-people. Any  moudří, vy lidé z    mudrlanti, vy lidi z
one but a mudhead who  rovin! Každý jiný, jen  rovin. To jenom takový
never saw the jungle   ne takový hliněný    trouba, co jakživ
would know that they   panák, který nikdy    džungli neviděl, to
know that the drivers  neviděl džungle, ví,   nechápe, ale oni dobře
are ended for the    že sloni znají dobře,  vědí, že období lovu
season. Therefore all  že je lov pro tuto    je u konce. Proto
the wild elephants to-  saisonu skončen. Proto  všichni divocí sloni
night will -- but why  budou všichni divocí   dnes v noci --- ale co
should I waste wisdom  slonové dnes v noci --  bych to vykládal
on a river-turtle?"   - ale co bych plýtval  nějakému slemejšovi!"
             moudrostí říční
             želvě?"
"What will they do?"   "Co budou dělat?"    "Copak budou dělat?"
Little Toomai called   vzkřikl malý Tumé.    vykřikl Malý Túmé.
out.
"Ohe, little one. Art  "Ohé, maličký! Tys tu?  "A jéje, chlapečku, ty
thou there? Well, I   Nuže, tobě to povím,   jsi tady taky? Tak
will tell thee, for   ty máš bystrou      tobě to povím, ty máš
thou hast a cool head.  hlavičku. Tančit     jasnou hlavu. Budou
They will dance, and   budou, a tvůj otec,   tancovat, a tvůj táta,
it behooves thy     který vyčistil všechny  co pochytal všechny
father, who has swept  hory ode všech slonův,  slony z celých hor,
all the hills of all   udělá dobře, opatří-li  ten ať dá ke kůlům
the elephants, to    své koly dnes      dvojité popruhy."
double-chain his     dvojnásobným řetězem."
pickets to-night."
"What talk is this?"   "Jaké to jsou      "Co je to za řeči?"
said Big Toomai. "For  povídačky?" pravil    zlobil se Velký Túmé.
forty years, father   velký Tumé. "Po     "Celých čtyřicet let
and son, we have     čtyřicet let jsme,    jsme s otcem
tended elephants, and  otec i syn, hlídali   opatrovali slony, a
we have never heard   slony, ale nikdy jsme  takové povídačky o
such moonshine about   neslyšeli takových    sloním tanci jsme
dances."         náměsíčních báchorek o  jakživ neslyšeli."
             tanci."
"Yes; but a plains-man  "Ovšem, člověk z     "No jo, jenomže člověk
who lives in a hut    kraje, jako vy, který  z rovin, co bydlí v
knows only the four   žije v boudě, zná jen  chýši, zná jen ty své
walls of his hut.    čtyři stěny své chaty.  čtyři stěny. Dobrá,
Well, leave thy     Dobře, nechte tedy    jen nech slony dnes v
elephants unshackled   dnes v noci slony    noci odvázané a
to-night and see what  nespoutané a uvidíte,  uvidíš, co se stane. A
comes; as for their   co se bude dít. Co se  to jejich tancování,
dancing, I have seen   týče jejich tance, sám  sám jsem viděl místo,
the place where --    jsem viděl místo, kde  kde --- báp ré báp!
Bapree-Bap! how many   --- Bapree bap! kolik  Kolik zákrutů má ještě
windings has the     ohybů má řeka Dihang?  ta řeka Díháng? Zase
Dihang River? Here is  Už jsme zase u brodu,  brod a musíme pomoct
another ford, and we   a musíme přeplaviti   telatům přeplavat.
must swim the calves.  sloní telata na druhý  Stát, vy tam vzadu!"
Stop still, you behind  břeh. Stůjte, vy tam
there."         vzadu!"
And in this way,     A tak hovoříce,     A tak si povídali a
talking and wrangling  hašteříce se a      hádali se a brodili se
and splashing through  šplýchajíce se řekami,  řekami, až urazili
the rivers, they made  skončili první pochod  první část pochodu do
their first march to a  jakéhosi přijímacího   jakéhosi sběrného
sort of receiving-camp  ležení pro nové slony;  tábora pro nové slony,
for the new elephants;  avšak ztratili      ale nálada je přešla
but they lost their   trpělivost dávno před  už dávno předtím.
tempers long before   tím, nežli tam došli.
they got there.
Then the elephants    Pak byli sloni      V táboře uvázali slony
were chained by their  přivázáni za zadní    za zadní nohu k
hind legs to their big  nohy k silným kolům a  mohutným nízkým kůlům,
stumps of pickets, and  noví sloni byli     novým slonúm pout
extra ropes were     opatřeni ještě      ještě přidali a
fitted to the new    zvláštními provazy.   nasypali před ně píci.
elephants, and the    Před ně naložili píci  Horští lovci se
fodder was piled     a horští honci vraceli  vraceli odpoledne
before them, and the   se za soumraku k     zpátky k sáhibu
hill-drivers went back  Sahibu Petersenovi,   Petersenovi, ale před
to Petersen Sahib    napomínajíce honce z   odchodem ještě
through the afternoon  kraje, aby byli dnes v  nabádali honce z
light, telling the    noci zvláště bedlivi,  rovin, aby tu noc
plains-drivers to be   a smáli se, když se   dávali zvlášť dobrý
extra careful that    jich honci z kraje    pozor, a když se jich
night, and laughing   ptali po příčině.    honci ptali proč, jen
when the plains-                 se jim vysmáli.
drivers asked the
reason.
Little Toomai attended  Malý Tumé přihlížel,   Malý Túmé se Kálá
to Kala Nag's supper,  až se Kala Nag      Nágovi postaral o
and as evening fell,   navečeřel, a jakmile   večeři, a když se
wandered through the   nastal večer, bloudil  setmělo, toulal se
camp, unspeakably    nevýslovně šťasten po  nevýslovně šťasten po
happy, in search of a  ležení, sháněje nějaký  táboře a sháněl nějaký
tom-tom. When an     tam-tam. Je-li srdce   tamtam. Když nějakému
Indian child's heart   indického děcka     indickému dítěti
is full, he does not   přeplněno, nepobíhá   přetéká srdce štěstím,
run about and make a   kolem a netropí hřmot  neběhá a nepovykuje
noise in an irregular  výstředním způsobem.   jako ztřeštěné. Zaleze
fashion. He sits down  Usedne jakoby k     si někam a o samotě se
to a sort of revel all  osamělým hodům. A malý  oddává své radosti.
by himself. And Little  Tumé byl osloven     Vždyť s Malým Túmém
Toomai had been spoken  Sahibem Petersenem!   mluvil sám sáhib
to by Petersen Sahib!  Kdyby nebyl našel,    Petersen! Kdyby byl
If he had not found   čeho potřeboval, byl   Túmé nenašel, co
what he wanted I     by se snad rozstonal.  hledal, snad by se byl
believe he would have  Ale prodavač pamlsků v  rozstonal. Ale v
burst. But the      ležení zapůjčil mu    krámku s cukrovím mu
sweetmeat-seller in   malý tam-tam ---     půjčili malý tamtam --
the camp lent him a   bubínek, na který se   - bubínek, na který se
little tom-tom -- a   tluče dlaní --- a Tumé  tluče dlaní ---, a
drum beaten with the   usedl před Kala Nagem,  když vyšly první
flat of the hand --   skřížil nohy. a když   hvězdy, Túmé se
and he sat down, cross- se začaly objevovat   posadil nohy křížem
legged, before Kala   hvězdy, položil     před Kálá Nága s
Nag as the stars began  bubínek na klín, a    bubínkem v klíně a
to come out, the tom-  bubnoval, a bubnoval,  bubnoval a bubnoval a
tom in his lap, and he  a bubnoval. a čím více  bubnoval, a čím víc
thumped and he thumped  přemýšlel o velké cti,  myslel na tu velkou
and he thumped, and   která se mu stala, tím  poctu, které se mu
the more he thought of  horlivěji bubnoval,   dostalo, tím víc
the great honour that  sedě tu sám u kupy    bubnoval, sám a sám na
had been done to him,  pice. Nebylo tu     hromadě sena. Bez
the more he thumped,   melodie ani slov, ale  melodie, beze slov,
all alone among the   bubnováni činilo jej   jen bubnoval a byl
elephant-fodder. There  šťastným.        šťasten.
was no tune and no
words, but the
thumping made him
happy.
The new elephants    Noví sloni tahali na   Noví sloni občas trhli
strained at their    svých provazech a    lany, zakňučeli a
ropes, and squealed   chvílemi kvičeli a    zatroubili a v
and trumpeted from    troubili, a z chýže v  táborové chýši
time to time, and he   ležení mohl slyšeti   uspávala matka jeho
could hear his mother  svou matku, která    bratříčka starodávnou
in the camp hut     uspávala malého     ukolébavkou o velkém
putting his small    bratříčka starou,    bohu Šivovi, jak kdysi
brother to sleep with  prastarou písní o    přikázal všem tvorům,
an old, old song about  velkém bohu Šivovi,   co má který jíst. Je
the great God Shiv,   který kdysi rozkázal   to velmi konejšivá
who once told all the  všem zvířatům, co mají  ukolébavka a takhle
animals what they    pojídat. Je to lahodná  zní první sloka:
should eat. It is a   ukolébavka a první
very soothing lullaby,  její verše praví:
and the first verse
says:
Shiv, who poured the   Šiva, který větrům dal  Šiva, jenž dával žeň a
harvest and made the   vát, žeň jenž sil,    větrům velel vát,
winds to blow,
Sitting at the      kdysi dávno, u bran   u bran světa kdys
doorways of a day of   sedě, světů pán,     seděl, když svět byl
long ago,                     ještě mlád,
Gave to each his     na krmi i na osudu    každému určoval podíl,
portion, food and toil  každému dal díl,     jídlo, práci i osud,
and fate,
From the King upon the  pro krále i pro     ať král či rab byl,
guddee to the Beggar   žebráka u svých bran.  starý či nenarozen
at the gate.                   dosud.
All things made he --  Všechno v světě     Všechno stvořil Šiva
Shiva the Preserver.   stvořil Šiva       Ochranitel.
             Zachovatel.
Mahadeo! Mahadeo! he   Mahadeo, Mahadeo     Mohadev! Ó Mohadev!
made all, --       všecky věci stvořil!   Všechno stvořil,
Thorn for the camel,   Bodlák pro velblouda,  pro velblouda bodlák,
fodder for the kine,   pro krávu zas píci,   pro dobytek píci,
And mother's heart for  mateřské pak srdce pro  matčino dal srdce
sleepy head, O little  nemluvně spící!     tobě, synáčku můj
son of mine!                   spící!
Little Toomai came in  Mladý Tumé vpadl v    Na konci každého verše
with a joyous tunk-a-  konec každého verše   vpadl Malý Túmé s
tunk at the end of    radostným bum a bum!   radostným bum-a-bum,
each verse, till he   až konečně na něj    až ho přemohla
felt sleepy and     přišlo spaní a natáhl  ospalost a natáhl se
stretched himself on   se na kupu vedle Kala  na seně vedle Kálá
the fodder at Kala    Naga.          Nága.
Nag's side.
At last the elephants  Konečně začali si    Sloni jeden po druhém
began to lie down one  sloni uléhat jeden po  uléhali, jak to mají
after another as is   druhém, jak mají ve   ve zvyku, až nakonec
their custom, till    zvyku, až jediný Kala  po pravé straně zůstal
only Kala Nag at the   Nag stál vzpřímen v   stát jediný Kálá Nág;
right of the line was  řadě. Houpal se zvolna  zvolna se kolébal ze
left standing up; and  se strany na stranu,   strany na stranu, uši
he rocked slowly from  maje uši nataženy, aby  nastražené,
side to side, his ears  naslouchal nočnímu    poslouchal, jak noční
put forward to listen  vánku, vějícímu velmi  vítr zlehka vane po
to the night wind as   zvolna od hor. Vzduch  horách. Ve vzduchu
it blew very slowly   byl plný všech těch   bylo plno nočních
across the hills. The  nočních lomozů, které  šramotů a ty dávaly
air was full of all   dohromady tvoří     dohromady velké ticho
the night noises that,  vlastně jediné velké   --- bambusový proutek
taken together, make   mlčení --- tu klepání  ťukl o druhý, v
one big silence -- the  bambusových stébel o   podrostu šustlo něco
click of one bamboo-   sebe, zašelestění    živého, v polosnu
stem against the     čehosi živého v mlází,  zaškrábal a zatíkal
other, the rustle of   na větvi zaškrábání   pták (ani bychom
something alive in the  napolo probuzeného    neřekli, jak často se
undergrowth, the     ptáka (ptáci       ptáčci v noci budí),
scratch and squawk of  probouzejí se v noci   kdesi ve veliké dálce
a half-waked bird    častěji, než si     šuměl vodopád. Malý
(birds are awake in   myslíme). a z velké   Túmé chvíli spal, a
the night much more   dálky hučení vodopádu.  když se probudil,
often than we      Malý Tumé spal chvíli,  měsíc jasně svítil a
imagine), and the fall  a když se probudil,   Kálá Nág pořád ještě
of water ever so far   svítil jasný měsíc, a  stál s ušima
away. Little Toomai   Kala Nag dosud stál s  nastraženýma. Malý
slept for some time   napnutýma ušima. Malý  Túmé se převrátil,
and when he waked it   Tumé se obrátil,     zašustil v seně, díval
was brilliant      zašustiv v kupě píce,  se na křivku Kálá
moonlight, and Kala   a díval se na křivku   Nágova obrovského
Nag was still standing  mocných jeho zad,    hřbetu proti hvězdné
up with his ears     zakrývajících mu     obloze a tu zaslechl z
cocked. Little Toomai  polovinu hvězdnatého   velikánské dálky, že
turned, rustling in   nebe. A jak tak     to znělo, jako když
the fodder, and     hleděl, zaslechl z    ticho protkne
watched the curve of   dálky zvuk znějící,   špendlík, zatroubení
his big back against   jako by jen vzduch    divokého slona.
half the stars in    zapískal uchem jehly,
heaven, and while he   bylo to zatroubení
watched he heard, so   divokého slona: "hút-
far away that it     tút!"
sounded no more than a
pinhole of noise
pricked through the
stillness, the "hoot-
toot" of a wild
elephant.
All the elephants in   Všichni sloni v ohradě  Všichni sloni v stání
the lines jumped up as  vyskočili, jako by byl  naráz vyskočili, jako
if they had been shot,  do nich střelil, a řev  když do nich střelí,
and their grunts at   jejich probudil     až svým frkáním
last waked the      konečně spící mahuty,  probudili spící
sleeping mahouts, and  kteří přišli a      mahauty. Ti přiběhli,
they came out and    přitloukli dřevěné    velkými palicemi
drove in the picket-   hřeby v kolech      zatloukli kůly
pegs with big mallets,  velikými kladivy, a   hlouběji do země, tu
and tightened this    přitáhli a zauzlili   upevnili lano, tam
rope and knotted that  pevněji ten či onen   zase udělali smyčku a
till all was quiet.   provaz, až vše opět   nakonec zavládl klid.
One new elephant had   ztichlo. Jeden z     Jeden nový slon málem
nearly grubbed up his  nových slonův skorem   vyhrabal svůj kůl.
picket, and Big Toomai  vytrhl svůj kůl ze    Velký Túmé sňal Kálá
took off Kala Nag's   země, a Velký Tumé    Nágovi pouta z nohou a
leg-chain and shackled  vzal s Kala Nagovy    přivázal onomu slonu
that elephant fore    nohy řetěz a spoutal   přední nohy k zadním,
foot to hind foot, but  novému slonu přední   Kálá Nágovi pak
slipped a loop of    nohu se zadní, stočil  navlékl na nohu
grass-string round    smyčku ze slámy a    travnaté povříslo a
Kala Nag's leg, and   obtočil kolem nohy    připomněl mu, že je
told him to remember   Kala Nagovy, a řekl   pevně připoután.
that he was tied fast.  mu, aby pamatoval, že  Zrovna tak to stokrát
He knew that he and   je pevně svázán.     udělali on, otec i
his father and his    Věděl, že on sám, otec  děd. Avšak Kálá Nág na
grandfather had done   i děd jeho učinili to  ten příkaz nezahuhlal
the very same thing   tak už stokráte před   jako jindy. Jen tiše
hundreds of times    tím. Ale Kala Nag    stál, s hlavou trochu
before. Kala Nag did   neodpověděl na rozkaz  zdviženou, s ušima
not answer to the    zamručením, jak     rozprostřenýma jako
order by gurgling, as  obyčejně činíval. Stál  vějíř hleděl přes
he usually did. He    tiše a hleděl vpřed   měsíční krajinu až tam
stood still, looking   měsíčním jasem, s    ke vzdáleným hřebenům
out across the      hlavou poněkud      Gáróských hor.
moonlight, his head a  nadzdviženou a ušima
little raised and his  roztaženýma jako
ears spread like fans,  vějíře, zíraje směrem
up to the great folds  k mocným hřbetům
of the Garo hills.    Garoských hor.
"Look to him if he    "Dej na něj pozor,    "Dohlídni na něj,
grows restless in the  kdyby snad byl v noci  kdyby se snad v noci
night," said Big     nepokojným," řekl    plašil," přikázal
Toomai to Little     Velký Tumé k Malému   Velký Túmé Malému a
Toomai, and he went   Tumé a odešel odtud do  šel si lehnout do
into the hut and     chýže, kde usnul. Malý  chýše. Malý Túmé
slept. Little Toomai   Tumé rovněž právě    zrovna usínal, a tu
was just going to    usínal, když zaslechl,  zaslechl, jak povříslo
sleep, too, when he   jak kokosový provaz   slabounce luplo a Kálá
heard the coir string  praskl s lehkým "tang"  Nág vyklouzl zvolna a
snap with a little    a Kala Nag se vyvalil  tiše ze stání, jako
"tang" and Kala Nag   ze svých kolů tak    když mrak vypluje z
rolled out of his    pomalu a tak tiše,    jícnu údolí. Malý Túmé
pickets as slowly and  jako se mrak vyvalí z  cupital za ním bos po
as silently as a cloud  ústí údolí. Malý Tumé  silnici zalité
rolls out of the mouth  rozcupal se za ním,   měsíčním svitem a tiše
of a valley. Little   bos, dolů po cestě    volal: "Kálá Nágu!
Toomai pattered after  měsíčním svitem a    Kálá Nágu! Vezmi mě s
him, bare-footed, down  volal, co mu dech    sebou, milý Kálá
the road in the     stačil: "Kala Nagu!   Nágu!" Slon se v
moonlight, calling    Kala Nagu! Vezmi mne s  měsíční záři bez hlesu
under his breath,    sebou, ó, Kala Nagu!"  otočil tři kroky
"Kala Nag! Kala Nag!   --- Slon se obrátil   zpátky k chlapci,
Take me with you, O   bez hlesu, učinil tři  schýlil k němu chobot
Kala Nag!" The      kroky zpět v měsíční   a vyzdvihl sí ho na
elephant turned     záři k chlapci,     krk, a než se Malý
without a sound, took  sklonil chobot,     Túmé pořádně usadil,
three strides back to  vyhoupl chlapce na    vklouzl Kálá Nág do
the boy in the      hřbet a skorem dříve,  lesa.
moonlight, put down   nežli si malý Tumé
his trunk, swung him   usadil pohodlně
up to his neck, and   kolena, vklouzli do
almost before Little   lesa.
Toomai had settled his
knees, slipped into
the forest.
There was one blast of  Z řad tábora se     Ze stání zaburácelo
furious trumpeting    rozlehl hlahol      troubení, potom všude
from the lines, and   zuřivého zatroubení a  zavládlo ticho a Kálá
then the silence shut  pak bylo vše pohlceno  Nág se dal na cestu.
down on everything,   tichem a Kala Nag se   Tu se mu otřel o boky
and Kala Nag began to  pustil do běhu.     chomáč vysoké trávy,
move. Sometimes a tuft  Chvílemi zašelestily   jako se vlna otře o
of high grass washed   podél jeho boků     bok lodi, tu zas
along his sides as a   chumáče vysoké trávy,  drásavé šlahouny
wave washes along the  jako by voda šplýchala  divokého pepře ho
sides of a ship, and   podél boků lodi, a    škrábly po hřbetě, pak
sometimes a cluster of  chvílemi hrozen     zase zapraskal bambus,
wild-pepper vines    divokého pepře škrábl  jak o něj zavadil
would scrape along his  po jeho hřbetě anebo   plecí, ale jinak se
back, or a bamboo    bambus zapraskl,     pohyboval docela tiše,
would creak where his  dotknut jeho plecí;   proplouval hustým
shoulder touched it;   ale krom těchto     Gáróským lesem jako
but between those    chvilkových zvuků    dýmem. Stoupal do
times he moved      pohyboval se slon    kopce, ale kterým
absolutely without any  naprosto neslyšně,    směrem, to Túmé
sound, drifting     pluje skrze hustý    nevěděl, ač skulinami
through the thick Garo  Garský les, jako by to  mezi stromy pozoroval
forest as though it   byl pouhý dým. Stoupal  hvězdy.
had been smoke. He was  do vrchu, ale ač malý
going up-hill, but    Tumé sledoval hvězdy v
though Little Toomai   mezerách mezi stromy,
watched the stars in   nemohl udati, kterým
the rifts of the     směrem.
trees, he could not
tell in what
direction.
Then Kala Nag reached  Pak dospěl Kala Nag na  Konečně dorazil Kálá
the crest of the     hřeben svahu a na    Nág na hřeben a zůstal
ascent and stopped for  minutku se zastavil a  okamžik stát a Malý
a minute, and Little   malý Tumé viděl     Túmé viděl na míle
Toomai could see the   vrcholky stromů,     daleko jen samé
tops of the trees    prostírající se jako   vrcholky stromů,
lying all speckled and  by skvrnitá kožešina   rozsochaté a žíhané
furry under the     na míle a míle měsíční  měsíčním světlem, a v
moonlight for miles   září, a modrobílou    úžlabině modravou mlhu
and miles, and the    mlhu vznášející se nad  nad řekou. Túmé natáhl
blue-white mist over   řekou v dolině. Tumé   krk a vykulil oči, v
the river in the     se naklonil ku předu a  lese pod ním bylo čilo
hollow. Toomai leaned  hleděl --- a cítil, že  a živo, jen se to tam
forward and looked,   dole pod ním se les   hemžilo. Kolem ucha mu
and he felt that the   probudil --- probudil  prolétl hnědý netopýr,
forest was awake below  a naplnil životem.    který se živí ovocem,
him -- awake and alive  Velký hnědý plodožravý  v houští zaharašil
and crowded. A big    netopýr zašuměl mu    bodlinami dikobraz a
brown fruit-eating bat  kolem ucha; v houští   ve tmě mezi kmeny bylo
brushed past his ear;  zachřestily bodliny   slyšet kance, jak ryje
a porcupine's quills   dikobraza a v temnotě  ve vlhké, teplé zemi a
rattled in the      mezi stromovými kmeny  přitom funí.
thicket, and in the   slyšel medvěda horlivě
darkness between the   hrabat ve vlhké, teplé
tree-stems he heard a  zemi a doprovázet svou
hog-bear digging hard  práci hlasitým
in the moist warm    čenicháním.
earth, and snuffing as
it digged.
Then the branches    Pak se větve opět    Pak se nad ním zas
closed over his head   zavřely nad jeho     větve zavřely a Kálá
again, and Kala Nag   hlavou a Kala Nag    Nág sestupoval do
began to go down into  počal sestupovati dolů  údolí --- už ne tiše,
the valley -- not    do údolí ---       ale divoce, jako když
quietly this time, but  tentokráte ne již    se utrhne dělo a řítí
as a runaway gun goes  klidně, ale jako se   se po příkrém svahu.
down a steep bank --   utržené dělo řítí po   Obrovské údy se mu
in one rush. The huge  příkrém svahu ---    sunuly vytrvale jako
limbs moved as      jediným rozběhem.    písty, každý krok na
steadily as pistons,   Obrovské údy hýbaly se  osm stop, svraštělá
eight feet to each    tak pravidelně jako   kúže mu na koubech
stride, and the     písty stroje,      vrzala. Z obou stran
wrinkled skin of the   urážejíce osm stop    podrost praskal, jako
elbow-points rustled.  každým krokem, a     když se trhá plátno,
The undergrowth on    svrasklá kůže na     malé stromky, které
either side of him    loketních kloubech    plecemi ohýbal napravo
ripped with a noise   chrastila. Podrost po  nalevo, se zas
like torn canvas, and  obou jeho stranách se  napřimovaly a tloukly
the saplings he heaved  lámal s hlukem, jako   ho do slabin, obrovské
away right and left   by se trhalo plátno, a  hustě spletené
with his shoulders    mladé výhonky, které   šlahouny lián se mu
sprang back again, and  rozhrnoval v pravo i v  věšely na kly, jak
banged him on the    levo svými plecemi,   pohazoval hlavou ze
flank, and great     srážely se opět a    strany na stranu a
trails of creepers,   šlehaly jej do boků a  klestil si tak cestu.
all matted together,   s klů mu visely velké  Malý Túmé se mu pevně
hung from his tusks as  chumáče spletených a   přitiskl na veliký
he threw his head from  zamotaných lian,     krk, aby ho nějaká
side to side and     strhány jak klátil    rozhoupaná větev
plowed out his      hlavou se strany na   nesmetla na zem, a
pathway. Then Little   stranu raze si cestu   nejraději by už byl
Toomai laid himself   houštím. A tu se mu   zpátky ve stání.
down close to the    malý Tumé položil
great neck, lest a    těsně na mohutný krk,
swinging bough should  aby jej některá
sweep him to the     klátící se větev
ground, and he wished  nesrazila dolů. a přál
that he were back in   si, aby byl již opět
the lines again.     zpátky v ohradě.
The grass began to get  Lučina počala se     Tráva přešla v
squashy, and Kala    měniti v měkkotu a    mokřinu, Kálá Nágovi
Nag's feet sucked and  Kala Nagovy nohy     při každém šlápnutí
squelched as he put   počaly se bořiti a    nohy mlaskaly a
them down, and the    vázly při každém     čvachtaly a Malého
night mist at the    kroku, a noční mlha na  Túmého zastudila noční
bottom of the valley   dně údolí mrazila    mlha na dně údolí.
chilled Little Toomai.  malého Tumé. Uslyšel   Pleskalo a šplouchalo
There was a splash and  šplýchnutí a dupot a   to, zašuměl vodní
a trample, and the    hukot tekoucí vody a   proud a Kálá Nág se
rush of running water,  Kala Nag procházel    brodil korytem říčky a
and Kala Nag strode   řečištěm, ohledávaje   opatrně našlapoval.
through the bed of a   půdu při každém kroku.  Voda crčela slonu
river feeling his way   Přes hluk řeky   kolem noh. Pod nimi a
at each step. Above   vířící slonu kolem    nad nimi v řece bylo
the noise of the     nohou slyšel malý Tumé  slyšet šplouchání a
water, as it swirled   i jiné šplýchání, ano  troubení a zlostné
round the elephant's   i vytrubováni vzhůru i  funění a frkání a v
legs, Little Toomai   dolů po proudu, hlasné  mlze kolem dokola jako
could hear more     chrochtání a hněvivý   by se valily a vlnily
splashing and some    brukot, a všechna mlha  šeré stíny.
trumpeting both up-   kolem něho jako by
stream and down --    byla plna valících se
great grunts and angry  a kolébajících stínů.
snortings, and all the
mist about him seemed
to be full of rolling
wavy shadows.
"Ai!" he said, half   "Aj!" řekl si      "Hele," vyjekl Túmé a
aloud, his teeth     polohlasně s       zuby mu drkotaly.
chattering. "The     jektajícími zuby.    "Sloní panstvo si dnes
elephant-folk are out  "Sloni jsou dnes     vyšlo. Tak přece bude
to-night. It is the   vzhůru! Je to tedy    tanec."
dance, then."      tanec!"
Kala Nag swashed out   Kala Nag vybředl z    Kálá Nág se vyhrabal z
of the water, blew his  vody, profrkl si     vody, odfrkl a začal
trunk clear, and began  chobot a počal opět   zase stoupat; ale už
another climb; but    stoupat. Tentokráte   nebyl sám a nemusil si
this time he was not   nebyl však sám a     klestit cestu. Do
alone, and he had not  nebylo mu raziti si   šířky šesti stop byla
to make his path. That  cestu. Byla již     už před ním proražena
was made already, six  proražena, šest stop z  cesta a zohýbaná
feet wide, in front of  šíří, přímo před ním,  divoká tráva se na ní
him, where the bent   a zohýbaná džunglí    marně narovnávala a
jungle-grass was     tráva se snažila znovu  zdvíhala. Před malou
trying to recover    pozdvihnout a      chvilkou tudy asi
itself and stand up.   narovnat. Mnoho slonů  prošla spousta slonů.
Many elephants must   patrně prošlo touto   Malý Túmé se ohlédl a
have gone that way    cestou, a to jen před  uviděl za sebou
only a few minutes    několika minutami.    velkého divokého slona
before. Little Toomai  Malý Tumé se ohlédl a  s prasečíma očkama,
looked back, and     viděl, jak se za ním   žhavýma jako uhlíky,
behind him a great    právě zdvihá z řeky   jak se vynořuje ze
wild tusker with his   ohromný divoký zubáč,  zamlžené řeky. Stromy
little pig's eyes    s malými prasečími    se nad nimi zase
glowing like hot     očky žhoucími jako    zavřely a Kálá Nág s
coals, was just     žhavé uhlíky. Pak se   Túmém stoupali dál a
lifting himself out of  stromy opět spojily,   výš a kolem dokola to
the misty river. Then  zase to šlo vpřed a   troubilo a praskalo a
the trees closed up   vzhůru a po obou     větve se lámaly.
again, and they went   stranách provázelo je
on and up, with     jen troubení a třeskot
trumpeting and      a praskot lámaných
crashings, and the    větví.
sound of breaking
branches on every side
of them.
At last Kala Nag stood  Konečně stanul Kala   Konečně Kálá Nág
still between two tree- Nag tiše mezi dvěma   stanul na vrcholu mezi
trunks at the very top  kmeny na samém      dvěma kmeny. Stromy tu
of the hill. They were  vrcholku kopce. Kmeny  v kruhu obklopovaly
part of a circle of   tvořily část kruhu    nepravidelný prostor,
trees that grew round  tyčícího se kolem    tři až čtyři jitra
an irregular space of  nepravidelného      veliký, a Malý Túmé si
some three or four    prostoru zaujímajícího  všiml, že po celém tom
acres, and in all that  asi tři, čtyři jitra,  prostoru je země
space, as Little     a malý Tumé viděl, že  udupaná jako mlat.
Toomai could see, the  na celé této prostoře  Uprostřed mýtiny stálo
ground had been     byla půda udupána tak  několik stromů, ale
trampled down as hard  na tvrdo jako cihlová  kůru měly sedřenou, a
as a brick floor. Some  podlaha. Uprostřed    kde na ně dopadal
trees grew in the    mýtiny rostlo několik  měsíc, bílé dřevo se
center of the      stromů, ale jejich    jen blyštělo. Z
clearing, but their   kůra byla odřena a    horních větví visely
bark was rubbed away,  bílé dřevo pod ní    liány a jejich voskové
and the white wood    svítilo se, uhlazené a  zvonkovité květy jako
beneath showed all    lesklé ve svitu     velké svlačce měly
shiny and polished in  měsíce. S hořejších   hlavy svěšené, jako by
the patches of      větví visely liany a   tvrdě spaly. Ale na
moonlight. There were  květné kalichy lian,   mýtině samé nebyl
creepers hanging from  velké, bílé a      jediný zelený lupínek
the upper branches,   voskovité jako veliké  --- nic než udusaná
and the bells of the   svlačce. visely dolů,  země.
flowers of the      uzavřeny nočním
creepers, great waxy   spánkem; ale uvnitř
white things like    celého obvodu mýtiny
convolvuluses, hung   nebylo jediného
down fast asleep; but  zeleného lupínku ---
within the limits of   nic nežli udupaná
the clearing there was  země.
not a single blade of
green -- nothing but
the trampled earth.
The moonlight showed   Ve svitu měsíčním    V měsíčním světle byla
it all iron-gray,    leskla se všecka tato  ocelově šedá, jen
except where some    půda ocelovou šedí,   sloni na ni vrhali
elephants stood upon   vyjma tam, kde na ní   inkoustově černé
it, and their shadows  stálo několik slonů,   stíny. Malému Túmému
were inky black.     jejichž stíny se     se tajil dech a oči mu
Little Toomai looked,  černaly jako inkoust.  lezly z důlků, jak
holding his breath,   Malý Tumé hleděl s    stále noví a noví
with his eyes starting  dechem zatajeným a s   sloni se vynořovali z
out of his head, and   očima vyvalenýma na   lesa na volné
as he looked, more and  vrch hlavy, a čím déle  prostranství. Uměl
more and more      se díval, tím více    počítat jen do deseti
elephants swung out   slonů vystupovalo na   a počítal desítky na
into the open from    mýtinu mezi kmeny.    prstech, až se mu
between the tree-    Malý Tumé uměl      popletly a hlava se mu
trunks. Little Toomai  počítati jen do desíti  zatočila. Slyšel
could count only up to  a počítal znovu a    praskat podrost, jak
ten, and he counted   znovu na prstech, až   se sloni prodíralí
again and again on his  ztratil počet desítek  nahoru na mýtinu; ale
fingers till he lost   a hlava se mu začala   sotva se octli v kruhu
count of the tens, and  točit. Slyšel je, jak  stromů, pohybovali se
his head began to    si s praskotem razili  jako duchové.
swim. Outside the    cestu podrostem vzhůru
clearing he could hear  do stráně za mýtinou,
them crashing in the   ale jakmile vstoupili
undergrowth as they   dovnitř kruhu mezi
worked their way up   kmeny. pohybovali se
the hillside; but as   tiše jako duchové.
soon as they were
within the circle of
the tree-trunks they
moved like ghosts.
There were white-    Byli tu divocí samci s  Byli tam divocí sloni
tusked wild males,    bílými kly, s      s bělostnými kly, do
with fallen leaves and  napadaným listím a    vrásek na krku a do
nuts and twigs lying   ořechy a větvičkami   záhybů na boltcích jim
in the wrinkles of    uvázlými ve vráskách   napadalo listí,
their necks and the   jejich šíjí a v     větvičky a oříšky,
folds of their ears;   záhybech uší; byly tu  byly tam tlusté
fat slow-footed she-   tučné sloní samice    těžkopádné slonice,
elephants, with     loudavé chůze, s     pod trupem jim
restless, little pinky- neposednými malými,   pobíhala neposedná
black calves only    zarudle černými, sotva  růžová a černá
three or four feet    3---4 stopy vysokými   slůňata, sotva tři
high running under    sloňátky, která jim   čtyři stopy vysoká.
their stomachs; young  podbíhala pod břichem;  Byli tam i mladíci
elephants with their   mladí slonové s     velmi hrdí na kly
tusks just beginning   nedávno vyrážejícími   sotva prořezané. Pak
to show, and very    kly, na něž byli     tam byly vyzáblé staré
proud of them; lanky,  nesmírně hrdi; hubené,  panny s vpadlými
scraggy old-maid     svrasklé staré panny -  ustaranými tvářemi a s
elephants, with their  -- slonice s vyzáblými  chobotem jako drsná
hollow anxious faces,  úzkostnými tvářemi a   kůra. Byli tam i
and trunks like rough  choboty jakoby se    zuřiví sloní samci, od
bark; savage old bull-  staré hrubé kůry; diví  plecí až po slabiny
elephants, scarred    sloni býci, zjizvení   samý šrám a jizva po
from shoulder to flank  od ramen k bokům     starých půtkách, z
with great weals and   velikými šrámy a     plecí jim padaly kusy
cuts of bygone fights,  jizvami prodělaných   uschlého bláta,
and the caked dirt of  bojů, s plecemi, s    pozůstatky jejich
their solitary mud-   nichž padaly spečené   samotářských bahenních
baths dropping from   kusy bláta z jejich   koupelí. Dokonce tam
their shoulders; and   samotářských bahenních  byl i jeden slon se
there was one with a   lázní, a jeden tu byl  zlomeným klem a
broken tusk and the   se zlomeným klem a se  strašným šrámem na
marks of the full-    známkami strašné rány,  boku; byly to stopy po
stroke, the terrible   hrozného to podpisu   plném zásahu tygřích
drawing scrape, of a   tygří tlapy na boku.   drápů.
tiger's claws on his
side.
They were standing    Stáli hlavami k sobě   Desítky a desítky
head to head, or     anebo se procházeli v  slonů stály buď hlavou
walking to and fro    párech sem a tam po   proti sobě, nebo se v
across the ground in   mýtině, anebo se     párech procházely po
couples, or rocking   kolébali a natřásali   mýtině, nebo se
and swaying all by    osaměle --- tucty a   kolébaly a pohupovaly,
themselves -- scores   tucty slonů.       každý sám pro sebe.
and scores of
elephants.
Toomai knew that so   Tumé věděl, že pokud   Dokud bude klidně
long as he lay still   bude ležeti tiše na   ležet Kálá Nágovi na
on Kala Nag's neck    krku Kala Nagově, nic  krku, to Túmé věděl,
nothing would happen   se mu nestane; neboť   nic se mu nestane;
to him; for even in   ani v tlačenici a    vždyť ani v divoké
the rush and scramble  zmatku honby v "keddě"  vřavě v khédě se
of a Keddah-drive a   nezdvihne divoký slon  divoký slon neožene po
wild elephant does not  chobot, aby stáhl muže  člověku sedícím na
reach up with his    se šíje krotkého     krku krotkému slonu a
trunk and drag a man   slona; a tito sloni za  neshodí ho na zem. A
off the neck of a tame  dnešní noci dokonce   co teď bylo slonům po
elephant; and these   nemyslili na lidi.    lidech. Najednou sebou
elephants were not    Jenom jednou se     sloni trhli a
thinking of men that   vzrušili a vztyčili   nastražili uši.
night. Once they     uši ku předu       Zaslechli v lese
started and put their  zaslechnuvše v lese   kovové cinknutí, ale
ears forward when they  cinkot nánožního     to jenom Padminí,
heard the chinking of  řetězu; ale byla to   miláček sáhiba
a leg-iron in the    Pudmini, oblíbená    Petersena, s urvaným
forest, but it was    slonice Sahiba      kusem řetězu supěla a
Pudmini, Petersen    Petersena, která     funěla do kopce.
Sahib's pet elephant,  chrochtala a hekala do  Nejspíš se utrhla od
her chain snapped    stráně s řetězem na   kůlu a přihnala se tam
short off, grunting,   krátko přetrženým.    rovnou z tábora sáhiba
snuffling up the     Utrhla se asi od kolů  Petersena. A tu
hillside. She must    a přišla rovnou ze    spatřil Malý Túmé
have broken her     Sahibova tábora. A    jiného slona, toho
pickets, and come    malý Tumé viděl ještě  neznal, měl na hřbetě
straight from Petersen  jiného slona, kterého  a na hrudi hluboké
Sahib's camp; and    neznal, s hlubokými   jizvy po provazech.
Little Toomai saw    rýhami od provazů na   Také asi utekl z
another elephant, one  hřbetě a na prsou. Ten  některého tábora v
that he did not know,  rovněž jistě uprchl z  horách.
with deep rope-galls   některého tábora někde
on his back and     v okolních horách.
breast. He, too, must
have run away from
some camp in the hills
about.
At last there was no   Konečně nebylo již    Nakonec už nebylo v
sound of any more    slyšeti žádného slona  lese slyšet další
elephants moving in   procházeti okolním    slony. Kálá Nág se
the forest, and Kala   lesem a Kala Nag     vyvalil ze svého místa
Nag rolled out from   vyvalil se ze svého   pod stromy do středu
his station between   stanoviště mezi kmeny  zástupu a kvokal a
the trees and went    a vešel do prostřed   frkal, a všichni sloni
into the middle of the  davu, kloktaje a     se dali po svém do
crowd, clucking and   chrochtaje a všichni   řeči a procházeli se
gurgling, and all the  sloni začali mluviti   po mýtině.
elephants began to    svou řečí a hýbati se
talk in their own    kruhem.
tongue, and to move
about.
Still lying down,    Stále leže hleděl malý  Malý Túmé vleže
Little Toomai looked   Tumé na tucty a tucty  shlížel na desítky
down upon scores and   širokých zad,      rozložitých slonů, jak
scores of broad backs,  klátících se uší,    mávají ušima, pohupují
and wagging ears, and  kroutících se chobotů  tělem a koulí očkama.
tossing trunks, and   a malých koulejících   Sloní kly klapaly, jak
little rolling eyes.   se očí. Slyšel nárazy  o sebe náhodou
He heard the click of  klů, jak se náhodou   zavadily, suše šustily
tusks as they crossed  srazily s jinými kly,  dvojice trupů,
other tusks by      slyšel suchý šelest   obrovské plece a
accident, and the dry  svíjených chobotů a   slabiny se v tom
rustle of trunks     tření ohromných boků a  chumlu o sebe třely,
twined together, and   plecí v tlačenici,    veliké ocasy se
the chafing of      slyšel ustavičný     ustavičně mrskaly a
enormous sides and    pleskot a mrskání    svištěly. Měsíc se
shoulders in the     velkých ohonů. Pak    schoval za mrak a
crowd, and the      přešel přes měsíc mrak  kolem Túmého byla
incessant flick and   a Tumé byl v černé    černá tma, ale tiché
hissh of the great    tmě; ale klidné,     hemžení, strkání a
tails. Then a cloud   neustálé strkání a    funění neustávalo.
came over the moon,   tlačenice a chrochtání  Věděl, že kolem Kálá
and he sat in black   se nezměnilo. Tumé    Nága jsou spousty
darkness; but the    věděl, že kolem dokola  slonů a že s ním z
quiet, steady hustling  Kala Naga jsou všude   toho zástupu nemůže
and pushing and     samí sloni a že nebylo  žádným způsobem
gurgling went on just  naděje, aby jej dostal  vycouvat. Zaťal zuby a
the same. He knew that  ven ze shromáždění;   celý se třásl. V khédě
there were elephants   zaťal tedy zuby a    aspoň svítí pochodně a
all round Kala Nag,   chvěl se. V keddě bylo  lidé tam pokřikují,
and that there was no  alespoň světlo      ale tady je sám a sám
chance of backing him  pochodní a volání, ale  v úplné tmě; jednou mu
out of the assembly;   zde byl zcela sám ve   dokonce zavadil nějaký
so he set his teeth   tmě, a jednou pocítil,  chobot o kolena.
and shivered. In a    jak se zdvihl nějaký
Keddah at least there  chobot a dotekl se ho
was torch-light and   na koleně.
shouting, but here he
was all alone in the
dark, and once a trunk
came up and touched
him on the knee.
Then an elephant     Pak jeden ze slonů    Jeden slon zatroubil a
trumpeted, and they   zatroubil a všichni   hned se všichni na
all took it up for    ostatní jej       několik vteřin přidali
five or ten terrible   následovali asi pět,   --- bylo to strašné.
seconds. The dew from  deset hrozných vteřin.  Jako déšť crčela rosa
the trees above     Rosa kapala s okolních  ze stromů na
spattered down like   stromů jako déšť na   neviditelné hřbety.
rain on the unseen    neviditelné hřbety a   Pak se ozvalo tupé
backs, and a dull    vůkol počal temný    dunění, zprvu ne
booming noise began,   dunivý lomoz. z     příliš silné, a Malý
not very loud at     počátku velmi hlasitý,  Túmé nevěděl, co by to
first, and Little    a malý Tumé nemohl    bylo, ale dunění
Toomai could not tell  rozeznati, co to bylo;  sílilo a sílilo, Kálá
what it was; but it   ale lomoz vzrůstal a   Nág zvedl jednu přední
grew and grew, and    vzrůstal, a Kala Nag   nohu, potom druhou a
Kala Nag lifted up one  zdvihl nejprve jednu   zas je spustil na zem
fore foot and then the  přední nohu a pak    --- raz dva, raz dva,
other, and brought    druhou a spouštěl je   pravidelně jako
them down on the     na zem --- jedna ---   buchar. Sloni dupali
ground -- one-two, one- dvě, jedna --- dvě,   všichni naráz, znělo
two, as steadily as   tak pravidelně jako   to, jako když v ústí
triphammers. The     kladiva stoupy.     jeskyně víří válečný
elephants were      Všichni sloni nyní    buben. Rosa ze stromů
stamping altogether   dupali společně a    spadala, až jí tam
now, and it sounded   znělo to. jako by    nezbyla ani kapka, a
like a war-drum beaten  bubnoval na válečný   dunění neustávalo a
at the mouth of a    buben před vchodem do  země se houpala a
cave. The dew fell    jeskyně. Rosa kapala   třásla a Malý Túmé si
from the trees till   se stromů, až tam    zacpal uši, aby to
there was no more left  nezbylo, co by bylo   neslyšel. Ale mohutný,
to fall, and the     ještě lze setřásti, a  drásavý zvuk mu
booming went on, and   dupání trvalo a země   probíhal celým tělem -
the ground rocked and  se třásla a houpala a  -- dupot sterých
shivered, and Little   malý Tumé přitiskl    těžkých noh do syré
Toomai put his hands   ruce k uším, aby toho  země. Párkrát ucítil,
up to his ears to shut  neslyšel. Ale celým   jak Kálá Nág s
out the sound. But it  tělem probíhalo mu    ostatními se několik
was all one gigantic   jako jediný obrovský,  kroků dere vpřed, a
jar that ran through   děsný hřmot toto     místo dupání bylo
him -- this stamp of   dupání tisíců těžkých  slyšet, jak láme a
hundreds of heavy feet  noh na holou půdu.    praská šťavnatý zelený
on the raw earth. Once  Několikráte cítil, jak  porost, ale za chvilku
or twice he could feel  Kala Nag a ostatní se  už zas zazněl dupot
Kala Nag and all the   hnuli o několik kroků  noh o tvrdou zemi.
others surge forward a  ku předu a dusot se   Někde nablízku
few strides, and the   změnil v drtivý zvuk   zapraskal a zasténal
thumping would change  drcených šťavnatých   strom. Malý Túmé
to the crushing sound  zelených větví, ale v  vztáhl ruku a nahmatal
of juicy green things  minutě bylo slyšeti   kůru, ale Kálá Nág se
being bruised, but in  zas jen dupot nohou na  s dupotem šinul
a minute or two the   holou zemi. Někde    kupředu a tak Túmé
boom of feet on hard   těsně vedle něho     nepoznával, kde na
earth began again. A   zapraštěl a zavzdychal  mýtině vlastně je.
tree was creaking and  strom --- Tumé natáhl  Sloni byli zticha, jen
groaning somewhere    ruku a nahmatal kůru;  jednu chvíli asi tři
near him. He put out   ale Kala Nag se hnul   slůňata vykvikla
his arm and felt the   ku předu a Tumé     najednou. Sloni do
bark, but Kala Nag    nevěděl, na kterém    sebe chvíli šťouchali
moved forward, still   místě mýtiny se     a strkali a zas už
tramping, and he could  nalézá. Sloni nevydali  dupali dál. Trvalo to
not tell where he was  ani hlásku, vyjma    snad dobré dvě hodiny,
in the clearing. There  jednou či dvakráte,   Malého Túmého už
was no sound from the  když několik mladých   všecko bolelo, ale v
elephants, except    sloňátek společně    nočním vzduchu zvětřil
once, when two or    zakvičelo. Tu bylo    blízké svítání.
three little calves   slyšeti plesknutí a
squeaked together.    strkání a dupot
Then he heard a thump  pokračoval. Trvalo to
and a shuffle, and the  dojista plné dvě
booming went on. It   hodiny a malého Tumé
must have lasted fully  bolel kde jaký nerv;
two hours, and Little  ale podle vůně nočního
Toomai ached in every  vzduchu poznával, že
nerve; but he knew by  se blíží svítání.
the smell of the night
air that the dawn was
coming.
The morning broke in   Jitro se zjevilo     Za zelenými
one sheet of pale    žlutým pruhem za     kopci se bledě žlutě
yellow behind the    zelenými kopci a s    rozbřesklo a při
green hills, and the   prvým paprskem ustal   prvním slunečním
booming stopped with   dusot, jako by bylo   paprsku ustalo dupání
the first ray, as    světlo znamením     jako na povel. Malému
though the light had   rozkazu. Nežli malému  Túmému ještě ani
been an order. Before  Tumé přestalo zvonit v  nepřestalo hučet v
Little Toomai had got  hlavě, ano nežli se   hlavě, ještě se ani
the ringing out of his  narovnal ve své     nenarovnal, a všichni
head, before even he   poloze, nebylo viděti  sloni zmizeli a zbyl
had shifted his     jediného slona vyjma   tu jen Kálá Nág,
position, there was   Kala Naga, Pudmini a   Padminí a slon s
not an elephant in    onoho slona s rýhami   jizvami po provazech.
sight except Kala Nag,  od provazů, a dolů po  Ani hlásek, ani šelest
Pudmini, and the     stráni neozvalo se ani  na svahu neprozradil,
elephant with the rope- zvuku ani šelestu ani  kam se ostatní poděli.
galls, and there was   šeptu, který by
neither sign nor     prozradil, kam zmizeli
rustle nor whisper    ostatní.
down the hillsides to
show where the others
had gone.
Little Toomai stared   Malý Tumé hleděl     Malý Túmé si div oči
again and again. The   vyjeveně znovu a     nevykoukal. Ta mýtina,
clearing, as he     znovu. Mýtina, jak si  jak si ji pamatoval,
remembered it, had    ji pamatoval, přes noc  se v noci rozrostla.
grown in the night.   se zvětšila. Uvnitř   Uprostřed stálo víc
More trees stood in   stálo nyní více     stromů, ale podrost a
the middle of it, but  stromů, ale podrost a  divoká tráva po
the undergrowth and   džunglí tráva po     okrajích ustoupily.
the jungle-grass at   stranách byly      Malý Túmé se rozhlédl
the sides had been    zatlačeny nazpět. Malý  ještě jednou. Teď už
rolled back. Little   Tumé se rozhlédl     tomu dupání rozuměl.
Toomai stared once    znovu. Nyní rozuměl   Sloni udupali víc
more. Now he       dupotu. Sloni   místa --- rozdupali
understood the      vydupali více místa --  hustou trávu a
trampling. The      - rozdupali hustou    šťavnatý rákos na drť,
elephants had stamped  trávu a šťavnatou    tu drť na kousíčky,
out more room -- had   třtinu na klestí,    kousíčky na tenká
stamped the thick    klesti na kousky,    vlákna a vlákna na
grass and juicy cane   kousky na tenká     tvrdou zem.
to trash, the trash   vlákna, a vlákna na
into slivers, the    tvrdou zemi.
slivers into tiny
fibers, and the fibers
into hard earth.
"Wah!" said Little    "Wah!" řekl malý Tumé,  Malý Túmé měl najednou
Toomai, and his eyes   a sotva držel těžká   hrozně těžká víčka a
were very heavy. "Kala  víčka na očích. "Kala  zaprosil: "Kálá Nágu,
Nag, my lord, let us   Nagu, můj pane,     prosím tě, držme se
keep by Pudmini and go  přidržme se Pudmini a  Padminí a pojďme s ní
to Petersen Sahib's   pojďme do tábora     do tábora sáhiba
camp, or I shall drop  Sahiba Petersena, nebo  Petersena, nebo ti
from thy neck."     ti spadu s krku."    spadnu z krku."
The third elephant    Třetí slon se díval,   Třetí slon hleděl za
watched the two go    jak oba druzí      nimi, jak odcházejí,
away, snorted, wheeled  odcházejí, pak      zafrkal, otočil se a
round, and took his   zafrčel, obrátil se a  dal se svou cestou.
own path. He may have  šel svou cestou. Snad  Možná že patřil k
belonged to some     patřil k družině     malému dvoru nějakého
little native king's   některého malého     domorodého krále
establishment, fifty   domorodého krále, na   nějakých padesát,
or sixty or a hundred  padesát --- šedesát či  šedesát až sto mil
miles away.       na sto mil daleko    odtamtud.
             odtud.
Two hours later, as   Dvě hodiny po té, když  Za dvě hodiny nato,
Petersen Sahib was    Sahib Petersen pojídal  sáhib Petersen právě
eating early       svou časnou snídaní,   snídal, sloni, které v
breakfast, his      sloni, kteří byli této  noci dvojnásob
elephants, who had    noci uvázáni na     připoutali, začali
been double-chained   dvojitých řetězech,   troubit a do tábora se
that night, began to   počali troubit, a    přibelhala Padminí,
trumpet, and Pudmini,  Pudmini, zamazaná až   zablácená až po plece,
mired to the       po plece a Kala Nag, s  a vedle ní Kálá Nág s
shoulders, with Kala   velmi odřenýma nohama,  rozbolavěnýma nohama.
Nag, very foot-sore,   vbelhali se do tábora.
shambled into the
camp.
Little Toomai's face   Tvář malého Tumé byla  Malý Túmé byl celý
was gray and pinched,  šedá a přepadlá a jeho  sinalý a přepadlý a ve
and his hair was full  vlas byl pln listi a   vlasech promáčených
of leaves and drenched  promočen rosou; ale   rosou měl plno listí;
with dew; but he tried  přece se pokusil     ale přece jen vypravil
to salute Petersen    pozdraviti Sahiba    ze sebe pozdrav sáhibu
Sahib, and cried     Petersena a zvolal    Petersenovi a slabě
faintly: "The dance --  matně: "Tanec ---    zavolal: "Tanec ---
the elephant-dance! I  sloní tanec! viděl    sloní tanec! Viděl
have seen it, and -- I  jsem ho a --- umírám!"  jsem ho a --- umírám!"
die!" As Kala Nag sat  A když tu Kala Nag    Když se Kálá Nág
down, he slid off his  usedl, malý Tumé se   posadil, skouzl mu
neck in a dead faint.  svezl s jeho krku ve   Túmé z krku v hluboké
             smrtelných mdlobách.   mdlobě.
But, since native    Protože však domorodé  Ale děti domorodců
children have no     děti nemají nervů, co  něco vydrží, a tak za
nerves worth speaking  by stálo za řeč, ležel  dvě hodiny si už Túmé
of, in two hours he   malý Tumé za dvě     hověl v síťovém lůžku
was lying very      hodiny velmi spokojeně  sáhiba Petersena s
contentedly in      v síti Sahiba      jeho loveckým pláštěm
Petersen Sahib's     Petersena s jeho     pod hlavou, posilněn
hammock with Petersen  loveckým kabátem pod   sklenicí teplého mléka
Sahib's shooting-coat  hlavou, v žaludku se   s trochou brandy a
under his head, and a  sklenkou teplého mléka  špetkou chininu, a
glass of warm milk, a  s trochou pálenky a   starým zarostlým
little brandy, with a  špetkou chininu. A    zjizveným lovcům z
dash of quinine inside  kolem něho seděli v   džungle, kteří seděli
of him, and while the  trojnásobných řadách   třemi řadami kolem
old hairy, scarred    staří zarostli,     něho a hleděli na něho
hunters of the jungles  zjizveni lovci z     jako na zjevení,
sat three deep before  džungle hledíce naň,   vyprávěl celý příběh
him, looking at him as  jako by to byl duch, a  krátce, jak už to děti
though he were a     on vyprávěl svůj     dělají, a takto
spirit, he told his   příběh po způsobu    skončil:
tale in short words,   dětí, krátkými slovy,
as a child will, and   a končil:
wound up with:
"Now, if I lie in one  "A teď jestliže lžu   "A jestli jen jedno
word, send men to see,  jediným slovem,     slovo není pravda,
and they will find    pošlete muže, aby se   pošlete tam lidi, ať
that the elephant-folk  podívali a uvidí, že   to vidí, že sloni
have trampled down    sloní stádo vydupalo   udupali víc místa v
more room in their    více místa ve své    tom svém tanečním sále
dance-room, and they   tančírně a naleznou   a že k tomu sálu vedou
will find ten and ten,  deset a deset a     velké spousty stop.
and many times ten,   mnohokráte deset stop  Nohama tam udělali víc
tracks leading to that  vedoucích k tančírně.  místa. Viděl jsem to,
dance-room. They made  Udělali nohama více   Kálá Nág mě tam vzal a
more room with their   místa. Viděl jsem to.  já to viděl. Však taky
feet. I have seen it.  Kala Nag mne vzal s   Kálá Nága moc bolí
Kala Nag took me, and  sebou a já to viděl.   nohy!"
I saw. Also Kala Nag   Kala Nag je také velmi
is very leg-weary!"   znaven v nohách."
Little Toomai lay back  Malý Tumé se svalil na  Malý Túmé ležel a spal
and slept all through  zad a spal po celé    celičké odpoledne až
the long afternoon and  dlouhé odpoledne až do  do soumraku, a zatímco
into the twilight, and  soumraku, a zatím co   spal, sáhib Petersen s
while he slept      spal, Sahib Petersen a  Mačhuou Apou šli po
Petersen Sahib and    Machua Appa sledovali  stopách obou slonů
Machua Appa followed   stopu obou slonů     patnáct mil přes
the track of the two   patnáct mil skrze    kopce. Sáhib Petersen
elephants for fifteen  kopce. Petersen Sahib  chytal slony už
miles across the     ztrávil osmnácte let   osmnáct let a na
hills. Petersen Sahib  chytáním slonů a     takovou taneční síň
had spent eighteen    nalezl jen jednou před  přišel doposud jen
years in catching    tím takovouto      jedinkrát. Mačhuovi
elephants, and he had  tančírnu. Machua Appa  Apovi stačil jediný
only once before found  nemusil pohlédnouti na  pohled na mýtinu a
such a dance-place.   mýtinu dvakráte, aby   hned věděl, co se tu
Machua Appa had no    věděl, co se tu dělo,  dálo, ani nemusil
need to look twice at  ani škrabati palcem   rýpnout palcem u nohy
the clearing to see   nohy do speklé,     do udusané, upěchované
what had been done    upěchované země.     země.
there, or to scratch
with his toe in the
packed, rammed earth.
"The child speaks    "Dítě mluví pravdu,"   "Ten chlapec mluví
truth," said he. "All  řekl. "Vše to se stalo  pravdu," řekl. "Tohle
this was done last    této noci a napočítal  udělali dnes v noci a
night, and I have    jsem sedmdesát stop   u brodu přes řeku jsem
counted seventy tracks  přes řeku. Pohleď,    napočítal sedmdesát
crossing the river.   Sahibe, zde Pudminin   stop. Podívejte se,
See, Sahib, where    řetěz prořízl kůru    sáhibe, tady sedřela
Pudmini's leg-iron cut  tohoto stromu! Ano,   Padminí řetězem kůru
the bark of that tree!  byla tu také!"      ze stromu! Ano, ona tu
Yes; she was there                byla taky."
too."
They looked at each   Pohlédli oba na sebe a  Hleděli jeden na
other, and up and    pak kolem sebe a     druhého, pak se
down, and they      divili se; neboť cesty  rozhlíželi kolem
wondered; for the ways  slonů jsou        dokola a nešlo jim to
of elephants are     nevyzpytatelny nad    do hlavy. Mravy slonů
beyond the wit of any  důmysl kteréhokoliv   jsou nezbadatelné,
man, black or white,   člověka, ať bílého či  lidský rozum, ať
to fathom.        černého.         černý, ať bílý, na to
                         nestačí.
"Forty years and     "Čtyřicet let a pět   "Už pětadvacet let,"
five," said Machua    sledoval jsem svého   spustil Mačhua Apa,
Appa, "have I followed  pána, slona," řekl    "chodím za svým pánem
my lord, the elephant,  Machua Appa. "ale    slonem, ale jakživ
but never have I heard  nikdy jsem neslyšel,   jsem neslyšel, že by
that any child of man  aby lidský syn viděl,  nějaký lidský tvor
had seen what this    co vidělo toto dítě. U  viděl to, co viděl ten
child has seen. By all  všech bohů hor, to je  náš hoch. Při všech
the Gods of the Hills,  --- co máme říci?" a   bozích našich hor, je
it is -- what can we   potřásal hlavou.     to --- jak to jen
say?" and he shook his              nazvat?" a zavrtěl
head.                       hlavou.
When they got back to  Když přišli zpět do   Domů se vrátili zrovna
camp it was time for   tábora, byl čas k    včas na večeři. Sáhib
the evening meal.    večeři. Petersen Sahib  Petersen jedl sám ve
Petersen Sahib ate    jedl sám ve svém     stanu, ale pro tábor
alone in his tent, but  stanu, ale nařídil,   poručil vydat dvě ovce
he gave orders that   aby celý tábor dostal  a nějakou drůbež,
the camp should have   dvě ovce a něco     dvojitou dávku mouky,
two sheep and some    drůbeže a dvojnásobnou  rýže a soli; věděl, že
fowls, as well as a   porci mouky, rýže a   bude hostina.
double-ration of flour  soli, neboť věděl, že
and rice and salt, for  tam bude slavnost.
he knew that there
would be a feast.
Big Toomai had come up  Velký Tumé přišel    Velký Túmé tam přiběhl
hot-foot from the camp  kvapem z tábora v    rovnou z tábora v
in the plains to     rovině vyhledat svého  rovině hledat svého
search for his son and  syna a svého slona, a  syna a slona, a teď
his elephant, and now  teď, když je našel,   když je našel, jako by
that he had found them  hleděl na ně, jako by  se jich obou bál. A
he looked at them as   se jich obou bál. A   před řadamí uvázaných
though he were afraid  pak byla slavnost u   slonů se konala
of them both. And    planoucích ohňů před   hostina v záři
there was a feast by   řadami uvázaných slonů  táborových ohňů a Malý
the blazing camp-fires  a malý Tumé byl     Túmé byl hrdinou dne.
in front of the lines  hrdinou celé oslavy; a  A ostatní snědí
of picketed elephants,  velcí hnědí chytači   chytači slonů,
and Little Toomai was  slonů, stopaři a honci  stopaři, honci a
the hero of it all;   a vazači a muži, kteří  poutači a muži, znalí
and the big brown    znali všechna      všech tajemství, jak
elephant-catchers, the  tajemství výchovy a   zkrotit i ty
trackers and drivers   dresury divokých     nejdivočejší slony, ti
and ropers, and the   slonů, podávali si jej  všichní si ho podávali
men who know all the   jeden druhému a     z ruky do ruky a jeden
secrets of breaking   poznamenali mu čelo   po druhém mu
the wildest elephants,  krví z čerstvě      poznamenal čelo krví z
passed him from one to  zabitého džunglího    hrudi čerstvě zabitého
the other, and they   kohouta, aby       divokého kohouta na
marked his forehead   naznačili, že je     důkaz toho, že je
with blood from the   lesním lovcem,      zasvěcenec lesů a
breast of a newly    posvěceným a svobodným  džunglí.
killed jungle-cock, to  ve všech džunglích.
show that he was a
forester, initiated
and free of all the
jungles.
And at last, when the  A na konec, když     A když konečně ohně
flames died down, and  plameny uhasly a rudá  dohořely a v rudé záři
the red light of the   zář polen osvěcovala   polen vypadali sloni,
logs made the      slony, že vypadali,   jako by je byli také
elephants look as    jako by se rovněž byli  namočili do krve,
though they had been   smočili v krvi, Machua  vystoupil Mačhua Apa -
dipped in blood too,   Appa, náčelník všech   -- vůdce všech honců
Machua Appa, the head  honců ve všech      ze všech khéd, Mačhua
of all the drivers of  keddách, Machua Appa,  Apa, pravá ruka sáhiba
all the Keddahs --    druhé já Sahiba     Petersena, Mačhua Apa,
Machua Appa, Petersen  Petersena, jenž po    který celých čtyřicet
Sahib's other self,   čtyřicet let neviděl   let pořádnou silnici
who had never seen a   stavěné cesty, Machua  ani okem nespatřil,
made road in forty    Appa, jenž byl tak    Mačhua Apa, tak
years: Machua Appa,   slavný, že neměl     slavný, že neměl jiné
who was so great that  jiného jména než     jméno než Mačhua Apa -
he had no other name   Machua Appa, skočil na  -- vyskočil, vyzdvihl
than Machua Appa --   nohy a drže malého    Malého Túmého vysoko
leaped to his feet,   Tumé vysoko nad hlavou  nad hlavu a křičel:
with Little Toomai    houkl:       "Slyšte mě, bratři!
held high in the air   "Poslyšte, moji     Slyšte í vy, mí páni
above his head, and   bratří! Poslyšte i vy,  tam ve stáních, mluvím
shouted: "Listen, my   moji páni tamhle v    k vám já, Mačhua Apa!
brothers. Listen, too,  řadách, neboť já,    Tenhle chlapec se už
you my lords in the   Machua Appa, mluvím!   nebude jmenovat Malý
lines there, for I,   Tento maličký nebude   Túmé, ale Túmé,
Machua Appa, am     více nazýván malým    miláček slonů, jako
speaking! This little  Tumé, ale Tumé,     kdysi jeho praděd.
one shall no more be   miláček slonů, jak byl  Celou noc se díval na
called Little Toomai,  před ním nazýván jeho  něco, co jakživ nikdo
but Toomai of the    dědeček. Čeho nikdy   neviděl, a přízeň
Elephants, as his    člověk neviděl, to on  celého sloního rodu a
great-grandfather was  viděl po celou noc, a  přízeň bohů džungle ho
called before him.    přízeň sloního národa  provází. Bude z něho
What never man has    a přízeň horských bohů  velký stopař, bude
seen he has seen     je s ním. Stane se    slavnější než já, než
through the long     velkým stopařem; bude  Mačhua Apa! Jasným
night, and the favour  slavnějším nežli já --  okem pozná čerstvou
of the elephant-folk   - i nežli já, Machua   stopu, vyčichlou stopu
and of the Gods of the  Appa! Bude sledovati   i smíšenou stopu. V
Jungles is with him.   jasným okem novou    khédě se mu nikdy nic
He shall become a    stopu a zašlou stopu a  nestane, i když bude
great tracker; he    smíšenou stopu!     běhat pod břichem
shall become greater   Nepřijde k úrazu v    divokých slonů a
than I, even I, Machua  keddě, když jim vběhne  spoutávat je. Když
Appa! He shall follow  pod břicho uvázat    uklouzne před útočícím
the new trail, and the  divoké, zubaté slony;  sloním samcem, samec
stale trail, and the   a klopýtne-li před    ho pozná a nerozdrtí
mixed trail, with a   nohama útočícího     ho. Ehé! mí páni v
clear eye! He shall   divokého sloního býka,  řetězech ---" a rukou
take no harm in the   tento sloní býk pozná,  obkroužil řadu kůlů --
Keddah when he runs   kdo jest a nerozdrtí   - "tenhle klouček
under their bellies to  jej. Aihai! moji     viděl, jak na skrytém
rope the wild tuskers;  pánové v řetězech," --  místě tančíte --- to
and if he slips before  - obrátil se k řadě   ještě žádný člověk
the feet of the     slonů u kolů --- "zde  neviděl! Vzdejte mu
charging bull-elephant  je maličký, jenž viděl  čest, pánové! Salám
that bull-elephant    vaše tance na vašich   karó, děti moje!
shall know who he is   skrytých místech ---   Pozdravte Túmého,
and shall not crush   pohled, jejž nikdy    miláčka slonů! Ganga
him. Aihai! my lords   člověk neviděl!     paršád, héj! Híra
in the chains," -- he  Vzdejte mu čest, moji  gadž. Barčhí gadž,
whirled up the line of  pánové! Salaam karo,   Kattar gadž, héj!
pickets, -- "here is   moje děti. Pozdravte   Padminí, tys ho viděla
the little one that   Tumé, miláčka slonů!   při tanci, a ty taky,
has seen your dances   Gunga Peršad, ahá!    Kálá Nágu, ty perlo
in your hidden places  Hira Guj, Birchi Guj,  mezi slony! --- Héj!
-- the sight that    Kuttar Guj, ahá!     Všichni najednou!
never man saw. Give   Pudmini --- ty jsi jej  Túmé, miláček slonů.
him honour, my lords!  viděla při tanci, a ty  Bará hó!"
Salaam karo, my     rovněž, moje perlo
children. Make your   mezi slony! --- ahá!
salute to Toomai of   Všichni najednou!
the Elephants! Gunga   Tumé, miláček slonů --
Pershad, ahaa! Hira   - Barrao!"
Guj, Birchi Guj,
Kuttar Guj, ahaa!
Pudmini, -- thou hast
seen him at the dance,
and thou too, Kala
Nag, my pearl among
elephants! -- ahaa!
Together! To Toomai of
the Elephants.
Barrao!"
And at that last wild  Při posledním divokém  A při posledním
yell the whole line   výkřiku mávla celá    divokém výkřiku
flung up their trunks  řada svými choboty do  všichni sloni v řadě
till the tips touched  výše, až se konečky   zvedli chobot, až se
their foreheads, and   dotkly čel a vypukla v  dotkl čela, a vyrazili
broke out into the    plný pozdrav --- v    slavnostní pozdrav ---
full salute -- the    třeskný troubivý     hromové troubení, jaké
crashing trumpet-peal  pozdrav, jejž slýchá   slýchá jen indický
that only the Viceroy  toliko místokrál Indie  místokrál, salámat
of India hears, the   --- v Salaamut Keddy.  khédy. A to
Salaamut of the      A bylo to vše   všechno jen pro Malého
Keddah. But it was all  jen pro malého Tumé,   Túmého, který viděl,
for the sake of Little  který viděl, co nikdy  co nikdo předtím
Toomai, who had seen   před ním člověk     nespatřil --- tanec
what never man had    neviděl --- tanec    slonů uprostřed noci
seen before -- the    slonů v noci, sám v   sám a sám v srdci
dance of the elephants  lůnu Garských kopců!   Gáróských hor.
at night and alone in
the heart of the Garo
hills!
SHIV AND THE       ŠIVA A ZELENÝ KONÍK.   Šiva a kobylka luční
GRASSHOPPER (THE SONG   (Zpěv, jejž     Píseň, kterou
THAT TOOMAI'S MOTHER   zpívala matka malému   zpívala děťátku Túmého
SANG TO THE BABY)    Tumé.)          matka
Shiv, who poured the   Šiva, který větrům dal  Šiva, jenž dával žeň a
harvest and made the   vát, žeň jenž sil,    větrům velel vát,
winds to blow,
Sitting at the      kdysi dávno, u bran   u bran světa kdys
doorways of a day of   sedě, světů pán,     seděl, když svět byl
long ago,                     ještě mlád.
Gave to each his     na krmi i na osudu    Každému určil podíl,
portion, food and toil  každému dal díl,     jídlo, práci i osud,
and fate,
From the King upon the  pro krále i pro     ať král či rab byl, či
guddee to the Beggar   žebráka u svých bran.  nenarozen dosud.
at the gate.
All things made he --  Všechno v světě     Všechno stvořil Šiva
Shiva the Preserver.   stvořil Šiva       Ochranitel.
             Zachovatel,
Mahadeo! Mahadeo! he   Mahadeo, Mahadeo     Mohadev! Ó Mohadev!
made all, --       všecky věci stvořil.   Všechno stvořil,
Thorn for the camel,   Bodlák pro velblouda,  pro velblouda bodlák,
fodder for the kine,   pro krávu zas píci,   pro dobytek píci,
And mother's heart for  mateřské pak srdce pro  matčino dal srdce
sleepy head, O little  nemluvně spící!     tobé, synáčku můj
son of mine!                   spící!
Wheat he gave to rich  Proso chudým, boháčům  Boháčům popřál pšenici
folk, millet to the   dal zase pšenici,    a chudým proso jen,
poor,
Broken scraps for holy  drobty světcům, kteří  žebravým mnichům
men that beg from door  světem chodí prosící.  drobtů pár a vodu den
to door;                     co den.
Cattle to the tiger,   Dobytek dal tygru,    Dobytek tygrům dal,
carrion to the kite,   zdechlinu dal supu,   luňákům mršiny,
And rags and bones to  kosti s cáry vlkům k   vlkům, co v nocí loví,
wicked wolves without  nočnímu dal lupu.    notný kus zvěřiny.
the wall at night.
Naught he found too   Nikoho on vznešeným,   Na všechny pamatoval,
lofty, none he saw too  též nízkým neshléd    nic neodešlo s
low --          zcela,          prázdnou.
Parbati beside him    Parbati je přecházeti  Parbati, jeho žena,
watched them come and  kolem něho zřela.    lest přece nehoráznou
go;
Thought to cheat her   Uzavřela podvést     si smyslela, z boha
husband, turning Shiv  chotě, Šivu uvést v   Šivy tak ztropila si
to jest --        smích ---        smích:
Stole the little     vzala luční kobylku a  kobylku luční malou
grasshopper and hid it  skryla v ňadrech     skryla na ňadrech
in her breast.      svých.          svých.
So she tricked him,   A tak oklamán byl Šiva  Obelstěn byl Šiva
Shiva the Preserver.   Zachovatel,       Ochranitel.
Mahadeo! Mahadeo! turn  Mahadeo, Mahadeo,    Mohadev! Ó Mohadev!
and see.         obrať se a viz!     Všem néco dal,
Tall are the camels,   Velký velbloud je, je  velbloudům bodlák a
heavy are the kine,   krávy velká tíž,     dobytku píci.
But this was least of  tato nejmenší je z    Kobylka byla malinká,
little things, O     věcí všech, jež zříš!  synáčku můj spící.
little son of mine!
When the dole was    Po skončení nadílky   Když s rozdílením
ended, laughingly she  pak řekla se smíchem:  hotov byl, Parbati ptá
said,                       se:
"Master, of a million  Udělil jsi, Pane, krmi  "Milión úst jsi
mouths is not one    v světě všem?      nasytil, pane, mně zdá
unfed?"                      se,
Laughing, Shiv made   Načež Šiva odpověděl:  krom jedněch." Šiva
answer, "All have had  Každý z nich je syt,   směje se: "Jídlo má
their part,
Even he, the little   i ten malý, nejmenší,  i kobylka ta malá, již
one, hidden 'neath thy  jenž u tvých ňader    hřejí ňadra tvá."
heart."         skryt!
From her breast she   Sáhla k srdci Parbati  Parbati hned kobylku
plucked it, Parbati   a zřela čerstvý list   na ňadrech odkrývá.
the thief,
Saw the Least of     právě vzrostlý      Ta do lístečku
Little things gnawed a  nejmenšího z tvorů    čerstvého své zoubky
new-grown leaf!     světa hrýzt!       zarývá.
Saw and feared and    K Šivovi se modlila   Užasne jeho žena a do
wondered, making     pak v bázni velikému,  prsou se bije.
prayer to Shiv,
Who hath surely given  který pokrm poskyt' v  Vždyť Šiva doopravdy
meat to all that live.  světě žijícímu všemu.  nasytil vše, co žije.
All things made he --  Všechno v světě     Všechno stvořil Šiva
Shiva the Preserver.   stvořil Šiva       ochranitel.
             Zachovatel,
Mahadeo! Mahadeo! he   Mahadeo, Mahadeo,    Mohadev! Ó Mohadev!
made all, --       všechny věci stvořil,  Všechno stvořil,
Thorn for the camel,   bodlák pro velblouda,  pro velblouda bodlák,
fodder for the kine,   pro krávu zas píci,   pro dobytek píci,
And mother's heart for  mateřské pak srdce pro  matčino dal srdce
sleepy head, O little  nemluvně spící!     tobě, synáčku můj
son of mine!                   spící!
HER MAJESTY'S SERVANTS  SLUHOVÉ JEJÍHO      SLUŽEBNÍCI JEJÍHO
             VELIČENSTVA.       VELIČENSTVA
You can work it out by  Na zlomek to počítej   Trojčlenka, zlomky,
Fractions or by simple  si prostou trojčlenkou  násobilka
Rule of Three      též jen,
But the way of Tweedle- píseň pro housličky   nic nepomohou, samá
dum is not the way of  není písní pro buben.  mylka.
Tweedle-dee.
You can twist it, you  Točte si a pleťte si   Kvaky žab, šlapy šlap,
can turn it, you can   to až do omrzení,    klapy klap,
plait it till you
drop,
But the way of Pilly-  píseň Pilly Winkie    z deště pod okap.
Winky's not the way of  nikdy zpěvem Papa
Winkie-Pop!       Winkie není !
It had been raining   Pršelo jen se lilo po  Celý měsíc lilo jako z
heavily for one whole  celý měsíc --- pršelo  konve --- lilo na
month -- raining on a  na tábor třiceti tisíc  tábor, v němž bylo
camp of thirty      mužů, tisíců       třicet tisíc mužů a
thousand men,      velbloudů, slonů,    tisíce velbloudů,
thousands of camels,   koní, volů a mezků,   slonů, koní, volků a
elephants, horses,    shromážděných na místě  mezků. V končině zvané
bullocks, and mules,   zvaném Rawal Pindi,   Rávalpindí se tam
all gathered together  aby byli podrobeni    shromáždili na
at a place called    přehlídce indického   přehlídku před
Rawal Pindi, to be    místokrále. Mělť     indickým místokrálem.
reviewed by the     návštěvu emira      Za místokrálem přijel
Viceroy of India. He   Afganského ---      afghánský emír ---
was receiving a visit  divokého krále velmi   divošský král země
from the Amir of     divokého kraje; a emir  nadmíru divošské.
Afghanistan -- a wild  přivedl s sebou jako   Emírovu tělesnou stráž
king of a very wild   tělesnou stráž osm set  tvořilo šest set mužů
country; and the Amir  mužů a koní, kteří    i koní, kteří předtím
had brought with him   dosud nikdy v životě   tábor a lokomotivu
for a bodyguard eight  neviděli vojenského   jakživ neviděli ---
hundred men and horses  ležení ani lokomotivy  sveřepí muži a sveřepí
who had never seen a   --- divocí to muži a   koně až bůhvíodkud ze
camp or a locomotive   divocí koně odkudsi z  Střední Asie. Noc co
before in their lives  pozadí střední Asie.   noc přervali koně na
-- savage men and    Noc jak noc některý   nohou provazy a ve tmě
savage horses from    oddíl těchto koní    a blátě pak lítala
somewhere at the back  zpřetrhal provazy,    splašená smečka po
of Central Asia. Every  jimiž uvazovány jejich  celém táboře, jindy se
night a mob of these   nohy a pádil sem a tam  zas utrhli velbloudi a
horses would be sure   táborem skrze bláto a  v běhu klopýtali o
to break their heel-   tmu; jindy zase to    stanové provazy. Jak
ropes, and stampede up  byli velbloudi, kteří  je to příjemné, když
and down the camp    se utrhli a pobíhali   člověk usíná, to si
through the mud in the  kolem, padajíce přes   můžete domyslit. Stan
dark, or the camels   provazy stanů, a     jsem měl kus od
would break loose and  můžete si představiti,  ustájených velbloudů,
run about and fall    jak příjemným to bylo  tam se mi, říkal jsem
over the ropes of the  pro muže pokoušející   si, nemůže nic stát.
tents, and you can    se usnouti. Můj stan   Ale jednou v noci ke
imagine how pleasant   ležel daleko od     mně někdo nakoukl a
that was for men     staniště velbloudů a   křikl: "Honem ven! Už
trying to go to sleep.  troufal jsem, že jsem  jdou. Po mém stanu je
My tent lay far away   v něm bezpečen; ale   veta!"
from the camel lines,  jedné noci jakýs muž
and I thought it was   vstrčil hlavu do mého
safe, but one night a  stanu a vzkřikl: "Ven,
man popped his head in  ven, rychle! Už jsou
and shouted, "Get out,  tu! Můj stan je pryč!"
quick! They're coming!
My tent's gone!"
I knew who "they"    Věděl jsem hned, kdo   Hned jsem věděl, o kom
were; so I put on my   že tu jest; a tak jsem  je řeč. Vjel jsem do
boots and waterproof   se vrhl do bot a     bot, navlékl si pršák
and scuttled out into  uchopiv nepromokavý   a hnal se ven do
the slush. Little    plášť, vyrazil jsem o  plískanice. Má
Vixen, my fox-terrier,  překot ven do      foxteriéří fenka
went out through the   plískanice. Malá     Lištička vylítla
other side; and then   Vixen, můj foxterrier,  druhou stranou.
there was a roaring   vyrazila druhou     Rozlehlo se ječení,
and a grunting and    stranou; a pak zaznělo  chroptění, supění,
bubbling, and I saw   řvaní a chrochtání a   stanová tyč praskla,
the tent cave in, as   brblání a viděl jsem,  stan se zhroutil a
the pole snapped, and  jak se můj stan     poletoval jako nějaké
begin to dance about   zbortil přelomením    bláznivé strašidlo.
like a mad ghost. A   střední tyče --- a dal  Vrazil do něho nějaký
camel had blundered   se do tance jako     velbloud. Jak jsem byl
into it, and wet and   šílené jakési      promáčený a vzteklý,
angry as I was, I    strašidlo. Vpadlť do   neubránil jsem se
could not help      něho velbloud, a jak   smíchu. Nevěda, kolik
laughing. Then I ran   jsem byl promáčen a   velbloudů se vlastně
on, because I did not  dopálen, neubránil    utrhlo, o překot jsem
know how many camels   jsem se smíchu. A pak  se brodil bahnem dál,
might have got loose,  jsem se dal do úprku,  až mi tábor zmizel z
and before long I was  nevěda, kolik že to   očí.
out of sight of the   velbloudů uprchlo a
camp, plowing my way   byl jsem mžikem z
through the mud.     dohledu svého ležení,
             raze si cestu blátem.
At last I fell over   Konečně jsem upadl    Nakonec jsem upadl
the tail-end of a gun,  přes dolní konec     přes zadek děla. Hned
and by that knew I was  dělové lafety a dle   jsem věděl, že jsem
somewhere near the    toho jsem poznal, že   poblíž dělostřeleckého
Artillery lines where  jsem kdesi u stanišť   stanoviště, kam se na
the cannon were     dělostřelectva, kde   noc děla ukládají.
stacked at night. As I  byla děla postavena   Neměl jsem chuť motat
did not want to     přes noc. Necítě žádné  se dokola v mrholení a
plowter about any more  potřeby capati dále   ve tmě. Přehodil jsem
in the drizzle and the  prškou a tmou,      tedy pršák přes ústí
dark, I put my      přehodil jsem svůj    jednoho děla, našel si
waterproof over the   nepromokavý plášť přes  pár nabijáků a s nimi
muzzle of one gun, and  ústí děla, shledal    zrobil jakýsi vigvam.
made a sort of wigwam  jsem tři nabijáky a   Vedle zadku druhého
with two or three    udělal si pomocí nich  děla jsem pak ulehl a
rammers that I found,  jakýsi vigvam a ulehl  přemýšlel, kam se
and lay along the tail  jsem pod ním na lafetu  poděla Lištička a kde
of another gun,     předního děla,      to vlastně jsem.
wondering where Vixen  vzpomínaje, kam asi
had got to, and where  utekla Vixen a kde asi
I might be.       jsem já sám.
Just as I was getting  Právě když jsem se    Zrovna jsem usínal, a
ready to sleep, I    uvelebil a chystal    tu cinkl postroj a
heard a jingle of    usnouti, zaslechl jsem  někdo zachrchlal.
harness and a grunt,   klinkání postroje a   Nějaký mezek šel kolem
and a mule passed me   chrkot a kolem mne    a stříhal mokrýma
shaking his wet ears.  kráčel mezek otřásaje  ušima. Podle toho, jak
He belonged to a screw- své mokré uši. Patřil  na něm chrastíly
gun battery, for I    k batterii šroubových  řemínky a kroužky a
could hear the rattle  děl --- byloť slyšeti  řetízky a součásti
of the straps and    chřestot řemení a    sedlové podložky, byl
rings and chains and   kruhů a řetězů a     od baterie
things on his saddle-  ostatních věcí      šroubovacích děl.
pad. The screw-guns   upevněných k sedlovému  Šroubovací děla jsou
are tidy little cannon  polštáři na jeho     pěkné dvoudílné
made in two pieces,   zádech. Šroubová děla  kanónky. Podle potřeby
that are screwed     jsou roztomilá malá   se oba díly k sobě
together when the time  dělíčka, zhotovená ze  sešroubují. Berou se
comes to use them.    dvou kusů, které se   do hor, až kam se
They are taken up    sešroubuji v jedno,   mezek vyškrábe, a hodí
mountains, anywhere   když přijde čas jejich  se pro boj v skalnatém
that a mule can find a  upotřebení. Berou je s  terénu.
road, and they are    sebou na hory. všude,
very useful for     kam mezek dovede
fighting in rocky    nalézti cestu, a
country.         konají znamenité
             služby v bojích v
             hornatém kraji.
Behind the mule there  Za mezkem šel velbloud  Za mezkem se ubíral
was a camel, with his  klouzaje a uvízaje v   velbloud. Důkladnými
big soft feet      blátě svými měkkými   měkkými chodidly
squelching and      velkými nohami a klátě  čvachtal a klouzal v
slipping in the mud,   krkem sem a tam jako   blátě a jako nějaká
and his neck bobbing   zbloudilá slepice.    zatoulaná slepice na
to and fro like a     Na štěstí jsem   všechny strany kroutil
strayed hen's.      se dostatečně vyznal v  krkem. Naštěstí jsem
Luckily, I knew enough  řeči zvířat --- ne v   se od domorodců naučil
of beast language --   řeči divoké zvěře    řeči zvířat ---
not wild-beast      ovšem, ale v řeči    samozřejmě ne
language, but camp-   vojenských zvířat ---  divokých, ale
beast language, of    což jsem pochytil od   táborových ---,
course -- from the    domorodců tolik, abych  vyrozuměl jsem tedy,
natives to know what   věděl, co si povídají.  co říká.
he was saying.
He must have been the  Byl to patrně týž    Zřejmě to byl ten, co
one that flopped into  velbloud, jenž se    se mi zamotal do
my tent, for he called  ocitl v mém stanu,    stanu. Křikl totiž na
to the mule, "What    neboť volal na mezka:  mezka: "Co mám dělat?
shall I do? Where     "Co mám dělat?   Kam mám jít? S něčím
shall I go? I have    Co mám dělat? Kam mám  jsem se porval, bylo
fought with a white   teď jít? Zápasil jsem  to bílé, poletovalo to
thing that waved, and  s nějakou bílou věcí,  sem tam a holí mě to
it took a stick and   která vlála a vzala na  praštilo po zádech."
hit me on the neck."   mne hůl a třískala mne  (To byla má zlámaná
(That was my broken   po krku." (Byla to    stanová tyč, velmi mě
tent-pole, and I was   přelomená stanová tyč  to potěšilo.)
very glad to know it.)  a bylo mi velkou     "Poběžíme dál?"
"Shall we run on?"    útěchou, když jsem to
             uslyšel.) "Máme snad
             utéci?"
"Oh, it was you," said  "Ach, to jsi byl tedy  "Aha," řekl mezek,
the mule, "you and    ty?" odpovídal mezek,  "tak to ty děláš v
your friends, that    "ty a tvoji přátelé   táboře spolu s přáteli
have been disturbing   tedy jste to byli,    takový zmatek? Dobrá.
the camp? All right.   kteří tak vyrušili    Ráno dostaneš výprask.
You'll be beaten for   tábor? Dobrá! Budete   Tady máš závdavek."
this in the morning;   za to zmláceni zítra
but I may as well give  ráno; ale bude dobře,
you something on     když ti i já teď něco
account now."      přidám k zítřejšímu
             účtu."
I heard the harness   Slyšel jsem postroj   Mezek vyhodil zadníma
jingle as the mule    řinčeti, jak se mezek  nohama, postroj mu
backed and caught the  vzepial a kopl      přitom zacinkal, a
camel two kicks in the  velblouda předníma    zasadil velbloudovi
ribs that rang like a  nohama dvakráte do    dvě rány do žeber, až
drum. "Another time,"  žeber. až to zadunělo,  to zadunělo. K tomu
he said, "you'll know  jako by tloukl do    dodal: "Ať tě už
better than to run    bubnu. "Po druhé,"    nenapadne běhat v noci
through a mule-battery  dodával, "budeš     po mezčí baterii a
at night, shouting    moudřejší, než abys   křičet: ,Zloději,
'Thieves and fire!'   běhal v noci batterií  hoří!' Posaď se a
Sit down, and keep    mezků křiče ,Lupiči a  nekruť hloupě krkem."
your silly neck     vrahové.' Posaď se a
quiet."         drž ten svůj hloupý
             krk trochu v klidu."
The camel doubled up   Velbloud se sklapl    Velbloud se po
camel-fashion, like a  jako skládací      velbloudím způsobu
two-foot rule, and sat  pravítko, po       složil na zem jako
down whimpering. There  velbloudím způsobu a   sklápěcí pravítko a
was a regular beat of  usedl fňukaje. Ve tmě  seděl a fňukal. Tmou
hoofs in the darkness,  bylo slyšeti       se rozlehl dusot
and a big troop-horse  pravidelný tepot kopyt  kopyt. Pravidelným
cantered up as      a velký jezdecký kůň   krokem jako na
steadily as though he  přiklusal sem tak    vojenské přehlídce
were on parade, jumped  pěkně, jako by byl při  přicválal jezdecký
a gun-tail, and landed  parádě, přeskočil    kůň, přeskočil zadek
close to the mule.    dělovou lafetu a     děla a dopadl přímo
             doskočil těsně k     vedle mezka.
             mezkovi.
"It's disgraceful," he  "Toť hanebné," řekl,   "Je to hanba,"
said, blowing out his  profrknuv si nozdry.   zafrkal. "Potřetí
nostrils. "Those     "Tihle velbloudi už   tento týden řádili na
camels have racketed   zase bláznili našimi   našem stanovišti
through our lines    řadami --- po třetí v  velbloudi. Jak má být
again -- the third    tomto týdnu. Jak má   kůň při síle, když se
time this week. How's  kůň zůstati v dobrém   nevyspí. Kdo jsi ty?"
a horse to keep his   stavu, není-li mu
condition if he is n't  možno spáti? Kdo je to
allowed to sleep?    tu?"
Who's here?"
"I'm the breech-piece  "Jsem mezek od zadního  "Mezek od zadního kusu
mule of number two gun  dílu děla číslo 2 v   druhého děla první
of the First Screw    prvé batterii      šroubovací baterie,"
Battery," said the    šroubových děl,"     řekl mezek, "a ten
mule, "and the other's  odvětil mezek, "a ten  druhý patří k tvým
one of your friends.   druhý zde je jeden z   známým. Taky mě
He's waked me up too.  vašich přátel. Vzbudil  probudil. A co ty?"
Who are you?"      mne také. Kdo jsi ty?"
"Number Fifteen, E    "Číslo patnáct. četa   "Číslo patnáct, oddíl
troop, Ninth Lancers -  E. devátí huláni ---   E, devátý hulánský ---
- Dick Cunliffe's    kůň Dicka Cunliffa.   jsem kůň Bertíka
horse. Stand over a   Ustup trochu tady ---  Cunliffa. Uhni
little, there."     tak!"          trochu."
"Oh, beg your pardon,"  "Prosím za odpuštění,"  "Promiň," řekl mezek,
said the mule. "It's   řekl mezek. "Je příliš  "potmě není na krok
too dark to see much.  tma a je sotva vidět.  vidět. Z kůže bych nad
Are n't these camels   Tihle velbloudi jsou   těmi velbloudy vylítl.
too sickening for    ale přece jen trochu   Jdu si sem ze
anything? I walked out  příliš unavující ---   stanoviště trochu
of my lines to get a   ne-li. Je to hloupé.   vydechnout a pohovět."
little peace and quiet  Odešel jsem raději
here."          pryč ze svého
             staniště, abych si
             nalezl trochu klidu a
             pokoje."
"My lords," said the   "Pánové," povídá     "Pánové," ozval se
camel humbly, "we    velbloud s velkou    poníženě velbloud. "V
dreamed bad dreams in  ponížeností, "měli    noci se nám zdály
the night, and we were  jsme ošklivé sny dnes  ošklivé sny a dostali
very much afraid. I am  v noci a měli jsme    jsme strach. Jsem
only a baggage-camel   opravdu velký strach.  pouhý nákladní
of the 39th Native    Jsem jenom nákladní   velbloud od
Infantry, and I am not  velbloud 39. domorodé  devětatřicátého
so brave as you are,   pěchoty, a nejsem tak  domorodého pěšího
my lords."        udaten jako vy, drazí  pluku, nejsem, pánové,
             pánové."         tak statečný jako vy."
"Then why the pickets  "Proč tedy u všech    "U všech všudy, proč
did n't you stay and   všudy kolíků jste    tedy netaháš náklad
carry baggage for the  nezůstali a nestarali  pro devětatřicátý pěší
39th Native Infantry,  se o zavazadla      domorodý pluk a lítáš
instead of running all  devětatřicáté domorodé  po celém táboře?"
round the camp?" said  pěchoty, místo abyste  pokáral ho mezek.
the mule.        lítali po celém
             táboře?" zlobil se
             mezek.
"They were such very   "Byly to takové     "Byly to velmi ošklivé
bad dreams," said the  opravdu moc ošklivé   sny," řekl velbloud.
camel. "I am sorry.   sny," vysvětloval    "Moc mě to mrzí.
Listen! What is that?  velbloud. "Je mi toho  Poslouchejte! Co je
Shall we run on     líto. Pst! Poslyšte?   to? Máme se zase
again?"         Co je to? Máme snad   rozběhnout?"
             zase utéci?"
"Sit down," said the   "Sedneš!" okřikl jej   "Seď," okřikl ho
mule, "or you'll snap  mezek, -nebo si     mezek, "nebo si ty
your long legs between  přelomíš své dlouhé   dlouhé hnáty přerazíš
the guns." He cocked   hnáty mezi děly."    o děla." Nastražil
one ear and listened.  Sklonil jedno ucho a   ucho a poslouchal.
"Bullocks!" he said;   naslouchal. "Voli!"   "Volci!" řekl, "volci
"gun-bullocks. On my   řekl pak. "Děloví    od děl. Namoutě,
word, you and your    voli. Na mou čest, ty  vyburcoval jsi se
friends have waked the  a tvoji přátelé jste   svými přáteli celý
camp very thoroughly.  vzbudili celé ležení   tábor. Dá to nějakého
It takes a good deal   opravdu důkladně. Je   šťouchání, než se
of prodding to put up  potřebí notné dávky   takový volek od děl
a gun-bullock."     šťuchanců, aby se    zdvihne."
             takový dělový vůl
             zdvihl."
I heard a chain     Slyšel jsem řinčení   O zem zařinčel řetěz a
dragging along the    řetězu vlekoucího se   bok po boku se jedním
ground, and a yoke of  po zemi a tmou      jařmem spřáhnuti
the great sulky white  přicházela, bok po    přihrnuli dva bílí
bullocks that drag the  boku, dvojspřež dvou   zarputilí volci, jací
heavy siege-guns when  velkých, chmurných,   za slony, neochotné
the elephants won't go  jhem spojených bílých  chodit blízko k palbě,
any nearer to the    volů. Byli to mohutní  tahají těžká obléhací
firing, came       voli, kteří táhnou    děla. Málem jim na
shouldering along    těžká obléhací děla,   řetěz šlápl jiný
together; and almost   když sloni nechtějí   mezek: zuřivě se
stepping on the chain  již blíže k dostřelu;  sháněl po nějakém
was another battery-   a za nimi, šlapaje jim  Vilíkovi.
mule, calling wildly   skorem na řetěz, šel
for "Billy."       jiný mezek, volaje
             divě "Billy! Billy!"
"That's one of our    "Toť jeden z našich   "On je to nováček,"
recruits," said the   rekrutů," řekl starý   vysvětloval mezek
old mule to the troop-  mezek jízdeckému koni,  hulánskému koni.
horse. "He's calling   "volá po mně. Sem,    "Stýská se mu po mně.
for me. Here,      mladíčku, sem, přestaň  No tak, chlapče,
youngster, stop     kvičet; tma ještě    přestaň kňučet. Tma tě
squealing; the dark   nikdy nikoho       nepokouše."
never hurt anybody    nekousla."
yet."
The gun-bullocks lay   Děloví voli ulehli    Dělostřelečtí
down together and    spolu a pokračovali ve  volci ulehli vedle
began chewing the cud,  svém přežvykování; ale  sebe a přežvykovali.
but the young mule    mladý mezek přitulil   Mladý mezek se
huddled close to     se těsně k Billymu.   přitulil k Vilíkovi.
Billy.
"Things!" he said;    "Huf!" vykládal;     "Strašidelné přízraky,
"fearful and horrible  "podivné, hrozné a    Vilíku!" řekl nováček.
things, Billy! They   strašné věci, Billy!   "Přišly na nás ve
came into our lines   Přišli na naše      spaní. Co myslíš,
while we were asleep.  stanoviště, když jsme  zabijí nás?"
D'you think they'll   spali. Myslíš, že nás
kill us?"        snad pobijí?"
"I've a very great    "Mám opravdu náramnou  "Mám chuť pořádně tě
mind to give you a    chuť dopřáti ti dávku  zkopat," zakřikl ho
number one kicking,"   kopanců prvé třídy,"   Vilík. "Cvičený mezek
said Billy." The idea  horlil Billy. "Když.   vysoký čtrnáct pěstí,
of a fourteen-hand    pomyslím, že čtrnáct   a on tady před pánem
mule with your      pěstí vysoký mezek    dělá celé baterii
training disgracing   tvého výcviku zahanbí  ostudu."
the battery before    takto celou batterii
this gentleman!"     před tímto pánem!"
"Gently, gently!" said  "Pomalu, pomalu; jen   "Ne tak zhurta!" ozval
the troop-horse.     mírně," napomínal    se hulánský kůň:
"Remember they are    jízdecký kůň.      "Pamatuj, že všichni
always like this to   "Pamatuj, že jsou z   začínají stejně. Když
begin with. The first  počátku vždy takoví.   jsem jako tříroček
time I ever saw a man  všichni. Když jsem    (bylo to v Austrálii)
(it was in Australia   poprvé viděl člověka -  poprvé uviděl člověka,
when I was a three-   -- bylo to v       běhal jsem půl dne.
year-old) I ran for   Australii, když mně   Uvidět tehdy
half a day, and if I'd  byly tři roky ---    velblouda, snad bych
seen a camel I should  běžel jsem tryskem    běhal dosud."
have been running    celého půl dne;
still."         kdybych byl uviděl
             velblouda, upaloval
             bych snad ještě až do
             dnes."
Nearly all our horses  Skorem všichni koně   Pro anglickou
for the English     pro naše anglické    kavalerii se do Indie
cavalry are brought to  jízdectvo přicházejí   dovážejí koně hlavně z
India from Australia,  do Indie z Australie a  Austrálie. Kavaleristé
and are broken in by   jsou ochočeni a     je sami zajíždějí.
the troopers       cvičeni teprve vojáky
themselves.       samotnými.
"True enough," said   "Pravda," svědčil    "To je pravda," řekl
Billy. "Stop shaking,  Billy. "Přestaň se už  Vilík. "Přestaň se,
youngster. The first   třásti, mladíčku! ---  mládenče, třást. Když
time they put the full  Když mi poprvé dali na  mi poprvé nasadili na
harness with all its   hřbet plný postroj se  hřbet úplný postroj i
chains on my back, I   všemi řetězy, postavil  s řetízky, postavil
stood on my fore legs  jsem se na přední nohy  jsem se na přední nohy
and kicked every bit   a skopal jsem se sebe  a tak dlouho jsem
of it off. I had n't   zase vše do posledního  vyhazoval, až jsem to
learned the real     kousíčku. Neovládal   všecinko střásl.
science of kicking    jsem tehdy ovšem ještě  Vyhazovat podle všech
then, but the battery  opravdově pravé umění  pravidel jsem tehdy
said they had never   kopací, ale celá     ještě neuměl, ale celá
seen anything like    batterie přece      baterie na mně mohla
it."           prohlásila, že ještě   oči nechat."
             nikdy neviděla nic
             podobného."
"But this was n't    "Ale tohle nebyl     "Ale to nezařinčel
harness or anything   postroj a vůbec nic,   nějaký postroj,"
that jingled," said   co by řinčelo,"     bránil se mladý mezek.
the young mule. "You   namítal mladý mezek.   "Z toho si, však to,
know I don't mind that  "Víš přece, Billy, že  Vilíku, víš, dávno nic
now, Billy. It was    si toho teď už ani    nedělám. Ty příšery
Things like trees, and  nevšimnu. Byly to    byly jak stromy a
they fell up and down  takové divné věci jako  kymácely se po našem
the lines and bubbled;  stromy a vpadly mezi   stanovišti a supěly.
and my head-rope     nás a lítaly sem a tam  Praskla mi ohlávka,
broke, and I could n't  a bublaly; a mně se   poháněč nikde a ty,
find my driver and I   přetrhl náhlavní     Vilíku, nikde, a tak
could n't find you,   provaz a nemohl jsem   jsem spolu s těmihle
Billy, so I ran off   nalézti svého honce a  pány utekl."
with -- with these    nemohl jsem nalézti
gentlemen. "       tebe, Billy. a tak
             jsem utekl --- s
             těmito pány."
"H'm!" said Billy. "As  "H'm!" řekl Billy.    "Hm!" řekl Vilík. "To
soon as I heard the   "Jak jsem uslyšel, že  já jsem zas, jakmile
camels were loose I   se velbloudí utrhli,   mi řekli, že se
came away on my own   odešel jsem dobrovolně  velbloudi utrhli,
account, quietly. When  sám. Jestliže      klidně vstal a odešel.
a battery -- a screw-  batterijní ---      Když mezek od baterie,
gun mule calls gun-   jestliže mezek od    mezek od šroubovacího
bullock gentlemen, he  šroubových děl nazývá  děla, říká dělovým
must be very badly    dělové voly pány, je   volkům páni, to má asi
shaken up. Who are you  už dojista důkladně   důkladně nahnáno.
fellows on the ground  otřesen. Kdo jste, vy  Kdopak jste, vy tam na
there?"         dva chlapíci tam na   zemi?"
             zemi?"
The gun-bullock rolled  Děloví voli přehodili  Volci od děl přehodili
their cuds, and     své sousto a       v hubě žvanec a
answered both      odpověděli oba      odpověděli oba naráz:
together: "The seventh  zároveň: "Sedmé jho   "Sedmý pár prvního
yoke of the first gun  prvého děla těžké    děla velké baterie.
of the Big Gun      batterie. Spali jsme,  Velbloudi nás zastihli
Battery. We were     když přišli velbloudi.  ve spaní, šlapali po
asleep when the camels  Jest lépe ležeti     nás, a tak jsme
came, but when we were  klidně v blátě než    odešli. Raději ležet v
trampled on we got up  býti stále rušenu na   blátě než se dát
and walked away. It is  dobrém lůžku. Řekli   vyrušovat na pořádném
better to lie quiet in  jsme tuto vašemu     lůžku. Tady vašemu
the mud than to be    příteli, že tu není   známému jsme
disturbed on good    čeho se báti, ale    vymlouvali, že se nemá
bedding. We told your  věděl toho tolik, že   čeho bát, ale on to
friend here that there  smýšlel jinak. Wah!"   věděl líp a nedal si
was nothing to be                 říct. Bú!"
afraid of, but he knew
so much that he
thought otherwise.
Wah!"
They went on chewing.  A pokračovali v     A přežvykovali dále.
             přežvykování.
"That comes of being   "To pochodí z bázně!"  "To máš z toho, když
afraid," said Billy.   zlobil se Billy.     se bojíš," řekl Vilík.
"You get laughed at by  "Dojdeš posměchu i u   "I volci od děl se ti
gun-bullocks. I hope   dělových volů. Doufám,  vysmějí. To máš,
you like it, young    že z toho máš radost,  mladíče, radost, co?"
'un."          drahoušku, ne?"
The young mule's teeth  Mezkovy zuby cvakly a  Mladý mezek sklapl
snapped, and I heard   slyšel jsem jej     zuby a něco zamručel,
him say something    mumlati cosi, že se   jako že se žádného
about not being afraid  nebojí žádného starého  hovadského volka
of any beefy old     hovězího vola na     nebojí. Volci jenom
bullock in the world;  světě; ale voli jen   ťukli rohy o sebe a
but the bullock only   ťukli rohy o sebe a   přežvykovali dále.
clicked their horns   přežvykovali klidně
together and went on   dále.
chewing.
"Now, don't be angry   "Nu, teď se nezlob,   "Napřed ses bál, a teď
after you've been    potom, když jsi se    se zlobíš. To je
afraid. That's the    dříve bál. To je     nejhorší zbabělost,"
worst kind of      nejhorší způsob     pokáral ho hulánský
cowardice," said the   zbabělosti," řekl    kůň. "Když se někdo v
troophorse. "Anybody   jízdecký kůň. "Každému  noci poleká něčeho,
can be forgiven for   lze odpustiti, když   čemu nerozumí, já bych
being scared in the   byl poplašen v noci,   mu to neměl za zlé.
night, I think, if    myslím si aspoň já,   Kolikrát jsme se jen
they see things they   když vidí něco, čemu   my, a bylo nás čtyři
don't understand.    nerozumí. My jsme se   sta padesát, utrhli ze
We've broken out of   utrhli od svých     stanoviště, když nám
our pickets, again and  kolíků, opět a opět,   nějaký nováček
again, four hundred   čtyři i pět set nás,   vyprávěl, jaké u nich
and fifty of us, just  jen proto, že nový    v Austrálii mají hady
because a new recruit  rekrut počal       bičovky, nakonec jsme
got to telling tales   vypravovati o hadrech  se lekali kdejakého
of whip-snakes at home  u nich doma v      cancouru na ohlávce."
in Australia till we   Australii, až jsme
were scared to death   byli k smrti uplašeni
of the loose ends of   volnými konci svých
our head-ropes."     vázacích provazů."
"That's all very well  "To je vše v pořádku v  "V táboře se to ještě
in camp," said Billy;  ležení," řekl Billy;   snese," řekl Vilík,
"I'm not above      "já sám nepohrdnu    "když mě pár dní
stampeding myself, for  pěkným divokým úprkem,  nepustí ven, kolikrát
the fun of the thing,  už pro tu zábavu při   se sám splašeně
when I have n't been   tom, když jsem nevyšel  rozběhnu, jen tak pro
out for a day or two;  po den neb dva ven;   nic za nic. Ale jak to
but what do you do on  ale co děláš v činné   děláš ve službě?"
active service?"     službě?"
"Oh, that's quite    "Ó, to je zcela jiný   "To je něco docela
another set of new    druh nových podkov!"   jiného," řekl hulánský
shoes," said the troop- odpověděl kůň. "Dick   kůň. "To na mně sedí
horse. "Dick       Cunliffe je pak na mém  Bertík Cunliffe, mačká
Cunliffe's on my back  hřbetu, tiskne mne    mě koleny a já jen
then, and drives his   koleny a já nemám    koukám, abych správně
knees into me, and all  jiného na starosti,   našlapoval kopyty,
I have to do is to    než abych dával pozor,  držel pevně zadní nohy
watch where I am     kam kladu nohy, abych  a řídil se udidlem."
putting my feet, and   držel zadní nohy dobře
to keep my hind legs   pod sebou a byl měkkým
well under me, and be  pro uzdu."
bridle-wise."
"What's bridle-wise?"  "Měkkým pro uzdu? Co   "Jak to, udidlem?"
said the young mule.   je to?" ptal se mladý  řekl mladý mezek.
             mezek.
"By the Blue Gums of   "U modrých dásní     "Při mokrých dásních
the Black Blocks,"    zadních stoliček,"    zadních stoliček,"
snorted the troop-    funěl oř, "chceš snad  zafuněl hulánský kůň,
horse, "do you mean to  říci, že vy u vašeho   "copak ty se při práci
say that you are n't   řemesla nejste učeni,  neučíš řídit udidlem?
taught to be bridle-   abyste byli měkcí pro  Co vůbec dokážeš, když
wise in your business?  uzdu? Jak pak můžete   se neumíš rázem
How can you do      něco dokázat, když se  otočit, jakmile se ti
anything, unless you   nedovedete rázem     uzda přitiskne na krk?
can spin round at once  obrátiti, když se vám  Pro jezdce je to
when the rein is     uzda přitiskne na krk?  otázka života a smrti
pressed on your neck?  Znamená to smrt anebo  a pro tebe ovšem taky.
It means life or death  život pro vašeho muže  Jakmile ucítíš na krku
to your man, and of   a to je ovšem i smrtí  uzdu, opřen o zadní
course that's life or  či životem pro vás    nohy se v tu chvíli
death to you. Get    samé. Jen se pěkně    otočíš. Když na to
round with your hind   obraťte se zadníma    nemáš dost místa,
legs under you the    nohama pod sebou v ten  vzepneš se na zadních
instant you feel the   okamžik, jak pocítíte  nohách a tak se přece
rein on your neck. If  uzdu na svém krku.    otočíš. Tomu se říká
you have n't room to   Nemáte-li místa,     řídit se udidlem."
swing round, rear up a  abyste sebou hodili
little and come round  obratem. vzepněte se
on your hind legs.    trošku a obraťte se na
That's being bridle-   zadních nohách. To
wise."          znamená býti měkkým
             pro uzdu."
"We are n't taught    "Nás neučí v tomto    "To my se neučíme,"
that way," said Billy  smyslu," řekl mezek   řekl upjatě mezek
the mule stiffly.    Billy upiatě. "Nás    Vilík. "Učíme se
"We're taught to obey  učí, abychom       poslouchat člověka,
the man at our head:   poslouchali muže u své  který nám strojí
step off when he says  hlavy. Vykroč, když   hlavy: na povel
so, and step in when   řekne a ukroč, když   zastavit a na povel
he says so. I suppose  řekne. Myslím, že si   vyrazit. Myslím, že je
it comes to the same   to vyjde na jedno. Ale  to nakonec jedno. Při
thing. Now, with all   se vším tím svým     vší té parádě a
this fine fancy     fantastickým obracením  drezúře, která jistě
business and rearing,  a vzpínáním, jež je   vašim zadním hnátům
which must be very bad  dojista velmi zlé pro  neslouží, co vlastně
for your hocks, what   vaše šlachy, co při   děláte?"
do you do?"       tom všem konáte?"
"That depends," said   "To záleží od      "Přijde na to," řekl
the troop-horse.     okolností,"       hulánský kůň.
"Generally I have to   vysvětloval jízdecký   "Obyčejně se musím
go in among a lot of   kůň. "Obyčejně mi jest  rozjet do houfu
yelling, hairy men    vjeti mezi tlupu     hulákajících
with knives, -- long   křičících, vlasatých   střapatých chlapů,
shiny knives, worse   mužů s noži ---     ozbrojených noži ---
than the farrier's    dlouhými lesklými    dlouhými lesklými
knives, -- and I have  noži, horšími nežli   noži, horšími než
to take care that    kovářovy nože --- a   kovářské ---, a musím
Dick's boot is just   musím dávati pozor,   hledět, aby se Bertík
touching the next    aby Dickova bota se   sousedovy boty dotýkal
man's boot without    právě dotýkala boty   a netlačil do ní.
crushing it. I can see  sousedního muže, aniž  Napravo od pravého oka
Dick's lance to the   by ji mačkala. Vidím   vidím Bertíkovu píku a
right of my right eye,  Dickovo kopí v pravo   vím, že se mi nemůže
and I know I'm safe. I  od svého pravého oka a  nic stát. Čelit
should n't care to be  vím, že jsem bezpečen.  Bertíkovi a mně, když
the man or horse that  Nepřál bych si býti   se rozejdeme, to bych
stood up to Dick and   mužem nebo koněm, jenž  nechtěl, ať už bych
me when we're in a    se postaví proti     byl člověk a nebo
hurry"          Dickovi a mně, když   kůň."
             jsme v útoku."
"Don't the knives    "A nože neublíží?"    "A co nože, bolí to od
hurt?" said the young  ptal se mladý mezek.   nich," zeptal se mladý
mule.                       mezek.
"Well, I got one cut   "Nu, dostal jsem     "Jednou mě sekli přes
across the chest once,  jednou řeznou ránu    hruď, ale Bertík za to
but that was n't     přes hruď, ale to    nemohl ---"
Dick's fault -- "    nebylo Dickovou vinou
             ---"
"A lot I should have   "Staral bych se já o   "Kdo za to může, to je
cared whose fault it   to, čí je to vinou,   mi jedno, když to
was, if it hurt!" said  kdybych byl raněn!"   bolí!" rozumoval mladý
the young mule.     řekl mladý mezek.    mezek.
"You must," said the   "Musíš!" vysvětloval   "To ti nesmí být
troop-horse. "If you   kůň. "Jestliže nemáš   jedno," opravil ho
don't trust your man,  důvěry ve svého muže,  hulánský kůň. "Když
you may as well run   dej se raději hned na  jezdci nedůvěřuješ,
away at once. That's   útěk. To činí někteří  tak rovnou uteč. Však
what some of our     z našich koňů a     to někteří naši koně
horses do, and I don't  nehaním jich proto.   dělají, a já jim to
blame them. As I was   Jak jsem řekl, nebylo  nemám za zlé. Jak
saying, it was n't    to Dickovou vinou.    říkám, Bertík za to
Dick's fault. The man  Onen muž ležel na zemi  nemohl. Chlap ležel na
was lying on the     a já se natáhl, abych  zemi, vzepjal jsem se,
ground, and I      naň nešlápl, a on ťal  abych na něho nešlápl,
stretched myself not   po mně ze spodu. Až mi  a on po mně sekl. Až
to tread on him, and   bude příště zase     zas budu muset někoho
he slashed up at me.   běžeti přes člověka,   překročit, šlápnu na
Next time I have to go  šlápnu naň, a to     něho, a to důkladně."
over a man lying down  důkladně."
I shall step on him --
hard."
"H'm!" said Billy; "it  "H'm!" řekl Billy;    "Hm!" řekl Vilík.
sounds very foolish.   "zní to velmi      "Taková hloupost. Nože
Knives are dirty     pošetile. Nože jsou   jsou vždycky ohavná
things at any time.   vždy náramně hloupá   věc. Nejlepší ze všeho
The proper thing to do  věc. Nejlepším ze    je lézt s vyváženým
is to climb up a     všeho jest šplhati    sedlem na kopec, zuby
mountain with a well-  nahoru na kopec s    nehty držet a
balanced saddle, hang  dobře vyváženým     nepovolit, plazit se,
on by all four feet   sedlem, držeti se    škrábat, drápat, až se
and your ears too, and  skály všema čtyřma    octneš stovky stop výš
creep and crawl and   nohama a snad i ušima,  na skalním výstupku,
wriggle along, till   a lézti a drápati se a  kde se jen taktak
you come out hundreds  šroubovati ku předu,   vejdeš s kopyty.
of feet above any one  až se dostanete o    Klidně tam stojíš ---
else, on a ledge where  několik set stop výše  nechtěj, mládenče, po
there's just room    než kdokoliv jiný, na  nikom, aby ti držel
enough for your hoofs.  skalní hřbet, kde je   hlavu --- klidně
Then you stand still   právě tak místo pro   stojíš a čekáš, až
and keep quiet, --    vaše čtyři kopyta. A   smontují děla, a potom
never ask a man to    pak stůjte tiše a    se díváš, jak do korun
hold your head, young  nehýbejte se mladíčku,  stromů hluboko pod
'un, -- keep quiet    --- nehýbej se, když   tebou praskají
while the guns are    sešroubovávají děla a  granáty."
being put together,   dívej se pak na malé
and then you watch the  granáty, jak padají
little poppy shells   jako hračky daleko
drop down into the    kamsi do stromových
tree-tops ever so far  vršků."
below."
"Don't you ever trip?"  "A nesklouznete     "A to nikdy
said the troop-horse.  nikdy?" ptal se kůň.   neklopýtneš?" zeptal
                         se hulánský kůň.
"They say that when a  "Říká se, že kdo uvidí  "To by byl div, aby
mule trips you can    mezka sklouznouti,    mezek klopýtl," řekl
split a hen's ear,"   dovede slepici      Vilík. "S nevyváženým
said Billy. "Now and   štípnouti do ucha,"   sedlem se mezek třeba
again perhaps a badly  odpověděl Billy. "Tu a  překotí, ale stane se
packed saddle will    tam s --- snad špatně  to málokdy. Kdybych ti
upset a mule, but it's  upevněné a chybně    tak mohl ukázat, jak
very seldom. I wish I  naložené sedlo      to děláme. Je to
could show you our    převrhne mezka, ale   krása. Teprve za tři
business. It's      stává se to velmi    léta jsem pochopil, oč
beautiful. Why, it    zřídka. Chtěl bych.   lidem vlastně jde.
took me three years to  abych ti mohl ukázati  Celé umění tkví v tom,
find out what the men  naše zaměstnání. Je to  neukazovat se proti
were driving at. The   velmi krásné. Což,    obzoru, jinak po tobě
science of the thing   stálo mne to tři léta,  střelí. Zapiš si to za
is never to show up   nežli jsem pochopil,   uši, chlapče. Třeba
against the sky-line,  oč našim lidem vlastně  míli si zajdi, jenom
because, if you do,   jde. Umění celé věci   zůstaň schován. Při
you may get fired at.  spočívá v tom, abyste  takovém šplhání bývám
Remember that, young   se nikdy neukázali    v čele baterie."
'un. Always keep     proti obloze, protože
hidden as much as    učiníte-li to, bude se
possible, even if you  na vás střílet.
have to go a mile out  Pamatuj si to,
of your way. I lead   mladíčku. Drž se vždy,
the battery when it   jak jen možno v
comes to that sort of  úkrytu, i kdybys si
climbing."        měl o celou míli
             zajíti se své cesty.
             Když dojde k tomuto
             způsobu šplhání, jsem
             to já, jenž vede celou
             batterii."
"Fired at without the  "Nechat na sebe     "Nechat po sobě
chance of running into  střílet bez možnosti   střílet a nesmět se
the people who are    vběhnouti mezi lidi.   vrhnout na ty, co po
firing!" said the    kteří na vás       tobě střílejí!"
troop-horse, thinking  střílejí," řekl     zadumal se hulánský
hard. "I could n't    jezdecký kůň       kůň. "To bych
stand that. I should   zamyšleně. "To bych   nevydržel. Raděj bych
want to charge, with   nevydržel. Chtělo by   šel s Bertíkem do
Dick."          se mně útočiti, s    útoku."
             Dickem."
"Oh no, you wouldn't;  "Ó ne, nechtělo by se  "Do útoku bys vůbec
you know that as soon  ti; věděl bys, že    nešel. Vždyť to víš,
as the guns are in    jakmile budou děla    děla se rozestaví a
position they'll do   uvedena do pravého    potom útočí sama. To
all the charging.    postavení, obstarají   je čistá věda. S noži
That's scientific and  sama všechno útočení.  mi dej pokoj!"
neat; but knives --   Toť vědecké a přesné,
pah!"          Ale nože --- fuj!"
The baggage-camel had  Nákladní velbloud    Chvíli už vystrkoval
been bobbing his head  pokyvoval již chvíli   nákladní velbloud
to and fro for some   hlavou sem a tam,    hlavu a nemohl se
time past, anxious to  snaže se nalézti     dočkat, až jim vpadne
get a word in      příležitost, aby     do řeči. Zaslechl
edgeways. Then I heard  prohodil také slovíčko  jsem, jak si odkašlal
him say, as he cleared  do hovoru ostatních.   a nesměle řekl:
his throat, nervously:  Pak jsem slyšel, jak
             praví odkašlav si z
             krku trochu nervosně:
"I -- I -- I have    "Já --- Já --- Já jsem  "Taky --- taky ---
fought a little, but   také trochu bojoval,   taky jsem si
not in that climbing   ale ne tímto šplhavým  zabojoval, ale přitom
way or that running   ani tímto běhavým    jsem ani nešplhal, ani
way."          způsobem."        neútočil."
"No. Now you mention   "Dojista ne," ušklíbl  "Když tak o tom
it," said Billy, "you  se Billy. "Když sám   mluvíš," odbyl ho
don't look as though   tak na to upozorňuješ,  Vilík, "šplhání nebo
you were made for    možno říci, že      útočení asi moc nedáš.
climbing or running --  nevypadáš, jako bys   Tak jak to bylo, milý
much. Well, how was   byl zrovna stvořen k   Otýpko."
it, old Hay-bales?"   velkému šplhání nebo k
             běhání. --- Ale dobrá.
             Jak to tedy bylo,
             stará senná otýpko?"
"The proper way," said  "Bylo to to pravé,"   Nejlepší je ---," řekl
the camel. "We all sat  sděloval velbloud.    velbloud. "Všichni
down -- "        "Všichni jsme usedli -  jsme se rozsadili ---"
             --"
"Oh, my crupper and   "Oh, u mého předního i  "Má ty podpěnko a můj
breastplate!" said the  zadního řemenu!" divil  ty podocasníku!" hlesl
troop-horse under his  se jízdecký kůň;     hulánský kůň.
breath. "Sat down?"   "usedli jste?"      "Rozsadili?"
"We sat down -- a    "Usedli jsme --- bylo  "Ano, rozsadili ---
Hundred of us," the   nás sto ---"       bylo nás celkem sto,"
camel went on, "in a   pokračoval velbloud,   hovořil velbloud, "do
big square, and the   "ve velkém čtverci a   velikánského čtverce,
men piled our packs   muži nakupili náš    za čtverec vojáci
and saddles outside   náklad a sedla venku   naskládali vaky a
the square, and they   před čtvercem a     sedla a potom nám přes
fired over our backs,  stříleli přes naše    hřbet stříleli
the men did, on all   hřbety, naši muži, se  ostošest."
sides of the square."  všech stran čtverce."
"What sort of men? Any  "Jací muži? Komukoliv  "Jací vojáci? Co se
men that came along?"  napadlo?" ptal se kůň.  tam zrovna
said the troop-horse.  "Učí nás v jízdecké   nachomýtli?" rozhořčil
"They teach us in    škole, abychom ulehli  se hulánský kůň. "V
riding-school to lie   a nechali své pány    jízdárně se učíme
down and let our     stříleti přes sebe,   lehnout, aby jezdec
masters fire across   ale Dick Cunliffe je   mohl přes nás střílet,
us, but Dick Cunliffe  jediný muž. jemuž bych  ale já bych to jinému
is the only man I'd   důvěřoval, aby to směl  než Bertíkovi
trust to do that. It   učinit. Lehtá mi to   Cunliffovi nestrpěl.
tickles my girths,    slabiny, a ostatně    Šimrá mě to ve
and, besides, I can't  nemohu vidět s hlavou  slabinách a kromě toho
see with my head on   na zemi."        s hlavou na zemi nic
the ground."                   nevidím."
"What does it matter   "Co na tom záleží, kdo  "Co je ti po tom, kdo
who fires across you?"  přes vás střílí?"    přes tebe střílí?"
said the camel. "There  odpíral velbloud.    namítl velbloud.
are plenty of men and  "Vedle vás je mnoho   "Kolem tebe je hromada
plenty of other camels  mužů a mnoho       vojáků a hromada
close by, and a great  velbloudů, a velmi    velbloudů a kotouče
many clouds of smoke.  mnoho kouře. A tu se   dýmu. V tu chvíli se
I am not frightened   já nebojím Sedím tiše  nebojím. Klidně sedím
then. I sit still and  a čekám."        a čekám."
wait."
"And yet," said Billy,  "A přece," rýpal     "Vida, a v noci se ti
"you dream bad dreams  Billy, "máte ošklivé   pak zdají ošklivé sny
and upset the camp at  sny a vzbouříte v noci  a vzbouříš celý
night. Well! well!    tábor. Dobrá. dobrá.   tábor," řekl Vilík.
Before I'd lie down,   Nežli bych si lehl,   "Tak nevím. Než já
not to speak of     neřku-li abych si    bych si lehl, natož
sitting down, and let  sedl, a nechal někoho  sedl, a nechal někoho
a man fire across me,  přes sebe střílet,    přes sebe střílet,
my heels and his head  měla by moje kopyta   spíše bych mu kopyty
would have something   nějaké sdělení pro    dal pár do hlavy.
to say to each other.  jeho hlavu. Slyšeli   Hrůza, kdo to jakživ
Did you ever hear    jste již někdy někdo o  slyšel."
anything so awful as   něčem tak hrozném?"
that?"
There was a long     Nastalo dlouhé mlčení,  Dlouho bylo ticho a tu
silence, and then one  a pak zdvihl jeden z   zdvihl hlavu jeden
of the gun-bullocks   volů svoji velikou    volek a řekl: "To je
lifted up his big head  hlavu a řekl: "Je to   mi hloupost. Bojovat
and said, "This is    vše opravdu velmi    se dá jen jedním
very foolish indeed.   pošetilé. Jest jenom   způsobem."
There is only one way  jediný pořádný způsob
of fighting."      boje."
"Oh, go on," said    "Oh. vypravujte!" řekl  "Ale jdi," dobíral si
Billy. "Please don't   Billy. "Prosím,     ho Vilík. "Tak ven s
mind me. I suppose you  neračte se hněvat. Mám  tím. Vy se v boji asi
fellows fight standing  za to, že vy,      stavíte na ocas."
on your tails?"     chlapíci, bojujete
             stojíce na ocasech?"
"Only one way," said   "Jen jediný způsob,"   "Jen jedním způsobem,"
the two together.    řekli oba voli zároveň  ozvali se oba volci
(They must have been   --- byla to dojista   naráz. (Snad to byla
twins.) "This is that  dvojčata. "Je to     dvojčata.) "A to
way. To put all twenty  takto. Připřáhnouti   takhle. Jakmile
yoke of us to the big  všech dvacet našich   zatroubí Dvojocasník (-
gun as soon as Two    dvojspřeží k těžkému   -- v táborové hantýrce
Tails trumpets." ("Two  dělu, jakmile      se tak říká slonovi --
Tails" is camp slang   Dvouohonáč zatroubí."  -), zapřáhnou nás,
for the elephant.)    ("Dvouohoňák" je     všech dvacet párů, do
             vojenská hantýrka pro  velkého děla."
             slona.)
"What does Two Tails   "Proč troubí       "A proč vlastně
trumpet for?" said the  dvouohoňák?" ptal se   Dvojocasník zatroubí?"
young mule.       mladý mezek.       řekl mladý mezek.
"To show that he is   "Aby ukázal, že nejde  "Znamená to, že dál
not going any nearer   ani o krok blíže ke   směrem k protějšímu
to the smoke on the   kouři na druhé straně.  dýmu nepůjde.
other side. Two Tails  Dvouohonáč je velký   Dvojocasník je
is a great coward.    zbabělec. A pak     zbabělec. Společně se
Then we tug the big   vlečeme my všichni    tedy do velkého děla
gun all together --   společně veliké dělo.  zapřeme --- Heja! ---
Heya -- Hullah!     --- Heya! --- Hulla! -  Hula! --- Híja! ---
Heeyah! Hullah! We do  -- Hýjá! Hulla! --- My  Hula! My nešplháme
not climb like cats   nešplháme jako kočky   jako kočky a nelítáme
nor run like calves.   ani neběháme jako    jako telata. Po
We go across the level  telata. Jdeme přes    dvaceti párech kráčíme
plain, twenty yoke of  rovnou planinu, dvacet  po rovině, potom nám
us, till we are     párů za sebou, až nás  sundají jařmo a dáme
unyoked again, and we  opět odpřáhnou a my se  se do pastvy. Velká
graze while the big   paseme, zatím co těžká  děla si to zatím přes
guns talk across the   děla hovoří přes     rovinu vyřizují s
plain to some town    rovinu k nějakému    nějakým městem,
with mud walls, and   městu s hliněnými    ohrazeným hliněnou
pieces of the wall    valy, a kusy hradby   hradbou, až s ní kusy
fall out, and the dust  opadávají a prach se   odletují, a všude je
goes up as though many  zdvihá, jako by to šla  prachu, jako když
cattle were coming    domů spousta dobytka."  táhne domů spousta
home."                      krav."
"Oh! And you choose   "Ach! A vy si vybéřete  "A to vy se zrovna
that time for grazing,  takovou chvíli k     tehdy dáte do pastvy?"
do you?" said the    pasení? Opravdu?" ptal  divil se mezek.
young mule.       se mladý mezek.
"That time or any    "Tu jako jinou. Jísti  "Tehdy stejně jako
other. Eating is     je vždy dobré. Jíme,   jindy. Krmení se hodí
always good. We eat   až nás opět zapřáhnou  vždycky. Nakrmíme se,
till we are yoked up   a pak odvlečeme zase   znovu nám nasadí
again and tug the gun  dělo zpět tam, kde na  jařmo, potom odvlečeme
back to where Two    ně čeká Dvouohonáč.   dělo zpátky
Tails is waiting for   Někdy jsou ve městě   Dvojocasníkovi, ten už
it. Sometimes there   také veliká děla,    na ně čeká. Někdy
are big guns in the   která odpovídají a    velká děla palbu z
city that speak back,  někteří z nás jsou    města oplácejí, pár
and some of us are    zabiti, a pak je tu   nás při tom padne a
killed, and then there  jen tím více pastvy   zbylí mají pak víc
is all the more     pro ty, kdo zbudou. To  pastvy. Osud --- pouhý
grazing for those that  je osud --- nic nežli  osud. Nic naplat.
are left. This is Fate  osud. Ale přes to vše,  Dvojocasník je velký
-- nothing but Fate.   Dvouohonáč je velký   zbabělec. Nejlíp se
None the less, Two    zbabělec. --- A toto   bojuje takhle. Jsme
Tails is a great     je pravý způsob boje.  bratři z Hapuru. Otec
coward. That is the   My dva jsme bratři od  byl posvátný Šivův
proper way to fight.   Hapuru. Náš otec byl   býk. Domluvili jsme."
We are brothers from   posvátným býkem Šivy.
Hapur. Our father was  Domluvili jsme."
a sacred bull of
Shiva. We have
spoken."
"Well, I've certainly  "Dobře, naučil jsem se  "To jsem se toho dnes
learned something to-  dnes v noci       v noci dověděl," řekl
night," said the troop- ledačemus," řekl kůň.  hulánský kůň. "Co vy,
horse. "Do you      "Cítíte vy, pánové od  páni od šroubovacích
gentlemen of the screw- šroubových děl, chuť k  děl, jestlipak se vám
gun battery feel     jídlu, když se na vás  chce jíst, když do vás
inclined to eat when   střílí a Dvouohoňák je  střílejí z velkého
you are being fired at  za vámi?"        děla a za vámi je
with big guns, and Two              Dvojocasník?"
Tails is behind you?"
"About as much as we   "Asi zrovna tak, jako  "Zrovna tak se nám
feel inclined to sit   se nám chce usednouti  nechce vsedě sloužit
down with knives. I   a nechat muže práskati  vojákům za podpěru
never heard such     přes nás anebo      nebo se vrhat proti
stuff. A mountain    veběhnouti mezi muže s  divochům ozbrojeným
ledge, a well-balanced  noži. Nikdy jsem nesly  noži. Kdo to jakživ
load, a driver you can  šel takové nesmysly.   slyšel. Horský
trust to let you pick  Horský sráz, dobře    výstupek, vyvážený
your own way, and I'm  vyvážený náklad,     náklad, poháněč, který
your mule; but the    honec, na nějž můžete  tě nechá jít svou
other things -- no!"   spolehnouti, že vás   cestou, jako mezek
said Billy, with a    nechá vyhledati si    jsem každému k
stamp of his foot.    samostatně svoji     službám; s tím
             cestu, a jsem vaším   ostatním dejte pokoj!"
             mezkem; ale to ostatní  řekl Vilík a zadupal.
             --- ne!" řekl Billy
             dupnuv nohou.
"Of course," said the  "Ovšem," řekl jízdecký  "Nejsme všichni
troop-horse, "every   kůň. "není každý     stejní, toť se ví,"
one is not made in the  učiněn dle téhož     řekl hulánský kůň,
same way, and I can   vzoru, a nahlížím    "tví příbuzní z otcovy
quite see that your   jasně, že váš rod po   strany, to je mi
family, on your     otcově straně by se   jasné, všelicos
father's side, would   marně snažil pochopiti  nechápou!"
fail to understand a   tak ledacos."
great many things."
"Never you mind my    "Nech na pokoji můj   "Jenom nech mé
family on my father's  rod po straně mého    příbuzné z otcovy
side," said Billy    otce!" odsekl Billy   strany na pokoji,"
angrily; for every    hněvivě; neboť žádný   utrhl se na něho
mule hates to be     mezek nemá rád,     Vilík; mezek je totiž
reminded that his    připomíná-li se mu, že  nerad, když se mu
father was a donkey.   jeho otcem byl osel.   připomene, že má otce
"My father was a     "Můj otec byl      osla. "Můj otec byl
Southern gentleman,   gentleman z jihu a    pán z jihu, jak padl
and he could pull down  dovedl poraziti a    na nějakého koně,
and bite and kick into  pokousati a pokopati   porazil ho na zem a
rags every horse he   každého koně, s kterým  pokousal a pokopal až
came across. Remember  se setkal. Pamatuj si  běda. Pamatuj si to,
that, you big brown   to, ty velký hnědý    ty hnědý australský
Brumby!"         brumby!"         mustangu!"
Brumby means wild    Brumby znamená      Mustang je nevycválaný
horse without any    divokého koně beze vší  divoký kůň. Představte
breeding. Imagine the  výchovy. Představte si  si, jak je závodnímu
feelings of Sunol if a  pocity závodního koně.  koni, když mu
car-horse called her a  kdyby jej drožkářský   drožkářský kůň řekne
"skate," and you can   kůň nazval herkou, a   "ty herko". Tak nějak
imagine how the     pochopíte, jak bylo   bylo našemu
Australian horse felt.  australskému koni.    australskému koni.
I saw the white of his  Viděl jsem, jak se    Všiml jsem si, jak mu
eye glitter in the    bělmo jeho očí lesklo  ve tmě bělmo ostře
dark.          ve tmě.         zablýsklo.
"See here, you son of  "Poslyš, synu      "Koukej, ty synu osla
an imported Malaga    importovaného pitomého  přivezeného z Malagy,"
jackass," he said    osla z Malagy," řekl   procedil mezi zuby,
between his teeth,    skrze zuby, "abys    "vezmi na vědomí, že
"I'd have you know    věděl, že jsem po    po matce pocházím od
that I'm related on my  matčině straně      Karabiníka, který
mother's side to     spřízněn s Karabinou,  vyhrál pohár na
Carbine, winner of the  která vyhrála      melbournských
Melbourne Cup, and    Melbournský pohár. A   dostizích. Tam u nás
where I come from we   tam odkud já       si nedáváme sprostě
are n't accustomed to  přicházím, nejsme    nadávat od nějakého
being ridden over    zvyklí, aby nás na    mezka s papouščím
roughshod by any     ostro kované přejel   zobákem a prasečí
parrot-mouthed, pig-   nějaký mezek s      tlamou, který slouží u
headed mule in a pop-  papouščí hubou a     baterie hrachových
gun pea-shooter     prasečí hlavou od    kanónků. Jsi
battery. Are you     nějakého hračkářského  připraven?"
ready?"         děla z baterie
             hrachostřelů. Jsj
             připraven?"
"On your hind legs!"   "Na zadní nohy!"     "Postav se na zadní,"
squealed Billy. They   zaječel Billy. Oba se  zahýkal Vilík. Oba se
both reared up facing  vzepiali čelem proti   vzepjali a stanuli
each other, and I was  sobě a očekával jsem   proti sobě. Čekal
expecting a furious   zuřivý zápas, když v   jsem, že se zuřivě
fight, when a gurgly,  tom hrdelní. kloktavý,  porvou, a tu někdo ve
rumbly voice called   hrčivý hlas zavolal ze  tmě zprava zahuhlal a
out of the darkness to  tmy po pravici: "Děti,  zahlaholil: "Ale děti,
the right --       oč pak se tady perete?  nač se rvete? Jen
"Children, what are   Dejte pokoj!"      klid."
you fighting about
there? Be quiet."
Both beasts dropped   Obě zvířata spustila   Oba nevrle odfrkli a
down with a snort of   se na zemi s       spustili se na přední
disgust, for neither   odfrknutím nechuti,   nohy. Sloní hlas zní
horse nor mule can    neboť ani kůň ani    totiž nelibě koni i
bear to listen to an   mezek nesnesou      mezkovi.
elephant's voice.    naslouchati hlasu
             slona.
"It's Two Tails!" said  "Je to Dvouohonáč,"   "Je to Dvojocasník!"
the troop-horse. "I   řekl jezdecký kůň.    řekl hulánský kůň.
can't stand him. A    "Nemohu ho snésti. Po  "Nemohu ho ani vystát.
tail at each end is   každé straně těla po   Nosit na obou stranách
n't fair!"        ocasu, to není v     ocas, to je trochu
             pořádku."        moc!"
"My feelings exactly,"  "Zcela mé mínění,"    "Já si to taky
said Billy, crowding   řekl Billy, tule se ke  myslím," řekl Vilík a
into the troop-horse   koni, aby měl      vmísil se mezi
for company. "We're   společníka. "Jsme si v  hulánského koně. "Jsme
very alike in some    některých věcech velmi  si v lecčems podobni."
things."         podobni."
"I suppose we've     "Myslím, že jsme je   "To máme asi po
inherited them from   zdědili po svých     matce," řekl hulánský
our mothers," said the  matkách," řekl kůň;   kůň. "Co bychom se
troop-horse. "It's not  "nestojí za to,     hádali. Hej,
worth quarreling     abychom se o to     Dvojocasníku,
about. Hi! Two Tails,  hádali. Hi!       jestlipak jsi
are you tied up?"    Dvouohonáči, jsi     přivázán?"
             uvázán?"
"Yes," said Two Tails,  "Ano!" řekl Dvouohonáč  "Jsem." Dvojocasník se
with a laugh all up   a smích mu zněl celým  zasmál, až se mu celý
his trunk. "I'm     nosem. "Jsem na noc   chobot třásl.
picketed for the     uvázán u kolu. Slyšel  "Přivázali mě na noc
night. I've heard what  jsem, co jste si vy,   ke kůlu. Zaslechl
you fellows have been  hoši, povídali. Ale   jsem, co si povídáte.
saying. But don't be   nemějte strach.     Jen žádný strach.
afraid. I'm not coming  Nepřijdu tam."      Nejdu na vás."
over."
The bullocks and the   Voli a velbloud řekli  Volci a velbloudi si
camel said, half     si polohlasem: "Strach  ulevili. "Bát se
aloud: "Afraid of Two  z Dvouohonáče! Jaky to  Dvojocasníka --- koho
Tails -- what      nesmysl!" A voli     by to napadlo!" A
nonsense!" And the    pokračovali: "Mrzí    volci dodali: "Žes to
bullocks went on: "We  nás, že jsi slyšel,   zaslechl, to nás mrzí,
are sorry that you    ale je to pravda.    ale je to tak. Proč
heard, but it is true.  Dvouohonáči, proč se   se, Dvojocasníku,
Two Tails, why are you  bojíš děl, když     tolik bojíš
afraid of the guns    střílejí?"        střílejících děl?"
when they fire?"
"Well," said Two     "Mhm!" řekl       "To máte tak,"
Tails, rubbing one    Dvouohonáč, tra si    Dvojocasník si třel
hind leg against the   jednu zadní nohu o    jednu zadní nohu o
other, exactly like a  druhou právě jako malý  druhou, jako když
little boy saying a   hoch, když odříkává   školák odříkává báseň:
piece, "I don't quite  básničku. "Nevím věru,  "Vy to, zdá se mi,
know whether you'd    zdali byste rozuměli."  nechápete."
understand."
"We don't, but we have  "Nerozumíme, ale na   "Nechápeme, zato děla
to pull the guns,"    nás jest, abychom pak  tahat musíme," řekli
said the bullocks.    táhli děla,"       volci.
             odpověděli voli.
"I know it, and I know  "Vím to a vím, že jste  "To vím a taky vím, že
you are a good deal   ještě o hodně      jste o moc
braver than you think  statečnější nežli si   statečnější, než si
you are. But it's    myslíte, že jste. Ale  myslíte. To já nejsem.
different with me. My  se mnou je to jinak.   Onehdy mi kapitán od
battery captain called  Kapitán mé batterie   naší baterie řekl
me a Pachydermatous   nazval mne onehdy    Tlustokožecký
Anachronism the other  pachydermatickým     přežitek."
day."          anachronismem."
"That's another way of  "To je, myslím, další  "To má být nějaký jiný
fighting, I suppose?"  nějaký způsob boje,   způsob boje?" ozval se
said Billy, who was   ne?" ptal se Billy,   Vilík; už zase do něho
recovering his      jenž pomalu přicházel  vjela kuráž.
spirits.         opět do své míry.
"You don't know what   "Ty ovšem nevíš, co to  "Co to je, to vy ovšem
that means, of course,  znamená, ale já vím.   nevíte, ale já to vím.
but I do. It means    To znamená uprostřed a  Znamená to asi tak
betwixt and between,   mezi věcmi, a to jest  uprostřed, a tam já
and that is just where  právě tam, kde jsem   trčím. V duchu vidím,
I am. I can see inside  já. Mohu viděti uvnitř  co se stane, až granát
my head what will    své hlavy, co se     vybuchne. Vy volci to
happen when a shell   stane. když praskne   nevidíte."
bursts; and you     granát; a vy voli
bullocks can't."     nemůžete."
"I can," said the    "Já mohu," řekl kůň,   "Já ano," ozval se
troop-horse. "At least  "alespoň trošku. A    hulánský kůň. "Aspoň
a little bit. I try   zkouším nemysleti na   trošku. Ale snažím se
not to think about    to."           na to nemyslit."
it."
"I can see more than   "Já mohu viděti mnohem  "To já zas vidím víc
you, and I do think   více nežli ty a já na  než vy, a přece na to
about it. I know     to myslím. Vím, že je  myslím. Vím, že musím
there's a great deal   mne notný kousek, o   na sebe dbát, a je mě
of me to take care of,  nějž jest se mi     pořádný kus, a vím, že
and I know that nobody  starat, a vím, že    když onemocním, nikdo
knows how to cure me   nikdo neví, jak mne   si se mnou neví rady.
when I'm sick. All    léčit, když jsem     Nanejvýš přestanou
they can do is to stop  nemocen. Vše, co     mému poháněči platit
my driver's pay till I  dovedou, jest, že    do té doby, než se
get well, and I can't  zarazí mému vůdci    uzdravím, a já svému
trust my driver."    plat, dokud se opět   poháněči vůbec
             neuzdravím, a na svého  nevěřím."
             vůdce se nemohu
             spolehnout."
"Ah!" said the troop-  "Ach," řekl kůň, "tím  "Ach tak!" řekl
horse. "That explains  je vše vysvětleno. Já  hulánský kůň. "Tudy na
it. I can trust Dick."  se na Dicka mohu     to. To já zas
             spolehnout."       Bertíkovi věřím."
"You could put a whole  "Mohl bys mi posadit   "Posaď mi na hřbet
regiment of Dicks on   na záda Dicků celý    třeba celý pluk
my back without making  pluk, a přece bych se  Bertíků, a nijak mě to
me feel any better. I  necítil lépe. Vím    nevzpruží. Co vím, to
know just enough to be  právě dost, abych se   mi stačí na to, abych
uncomfortable, and not  cítil nevolným a ne   zneklidněl, ale
enough to go on in    dost, abych šel ku    nestačí mi na to,
spite of it."      předu přes to přese   abych přece jen táhl
             všechno."        vpřed."
"We do not        "Tomu nerozumíme,"    "My to nechápeme,"
understand," said the  řekli voli.       bránili se volci.
bullocks.
"I know you don't. I'm  "Vím, že ne. Nemluvím  "Bodejť. S vámi
not talking to you.   také pro vás. Vy     nemluvím. Nevíte, co
You don't know what   nevíte, co je krev."   je to krev."
blood is."
"We do," said the    "To víme. Je to     "Víme," řekli volci.
bullocks. "It is red   červená kaše, která se  "Je to červená
stuff that soaks into  vsákne do země a     tekutina, vsakuje se
the ground and      páchne."         do země a čpí."
smells."
The troop-horse gave a  Jezdecký kůň vyhodil,  Hulánský kůň vyhodil
kick and a bound and a  skočil a zafrkal.    nohama, poskočil a
snort.                      odfrkl.
"Don't talk of it," he  "Nemluvte o tom,"    "Nemluv mi o ní,"
said. "I can smell it,  řekl, "cítím ji     řekl. "Jen na ni
now, just thinking of  zrovna, jen na to    pomyslím, hned ji
it. It makes me want   pomyslím. Budí to ve   cítím. Mám chuť
to run -- when I have  mně potřebu k prchání  rozběhnout se, i když
n't Dick on my back."  --- když nemám Dicka   na mně Bertík nesedí."
             na hřbetě."
"But it is not here,"  "Ale vždyť tu žádná   "Vždyť tu žádná není,"
said the camel and the  není," řekl velbloud   ozval se velbloud s
bullocks. "Why are you  spolu s oběma voly.   volky. "Proč jsi tak
so stupid?"       "Proč jsi tak hloupý?"  bláhový?"
"It's vile stuff,"    "Je to nepěkná věc,"   "Krev je odporná,"
said Billy. "I don't   řekl Billy. "Mně se   řekl Vilík. "Chuť
want to run, but I    nechce utíkat. ale    rozběhnout se sice
don't want to talk    nechce se mi o tom    nemám, ale nechci o ní
about it."        slyšet."         mluvit."
"There you are!" said  "Tady jsme tedy!" řekl  "Tudy na to," řekl
Two Tails, waving his  Dvouohonáč, mávaje    Dvojocasník a na
tail to explain.     ocasem na vysvětlenou.  vysvětlenou mávl
                         ocasem.
"Surely. Yes, we have  "Ovšem. Jsme tady již  "Kudy, vždyť jsme tu
been here all night,"  celou noc," řekli    celou noc," řekli
said the bullocks.    voli.          volci.
Two Tails stamped his  Dvouohonáč dupl nohou,  Dvojocasník dupl, až
foot till the iron    až železný kruh na ni  mu na noze zařinčel
ring on it jingled.   zazvonil. "Och,     železný kruh. "S vámi
"Oh, I'm not talking   nemluvím vůbec s vámi.  nemluvím. Vy v duchu
to you. You can't see  Nedovedete viděti    nic nevidíte."
inside your heads."   uvnitř svých hlav."
"No. We see out of our  "Ne. Vidíme ven z    "To ne. Vidíme jenom
four eyes," said the   našich čtyř očí,"    čtyřma očima," řekli
bullocks. "We see    řekli voli. "Vidíme   volci. "Vidíme přímo
straight in front of   přímo před sebe."    před sebe."
us."
"If I could do that   "Kdybych to mohl a nic  "Kdybych uměl jen to a
and nothing else you   jiného, nebylo by vás  nic jiného, nemuseli
would n't be needed to  vůbec potřebí, abyste  byste tahat velká
pull the big guns at   tahali těžké dělo.    děla. Kdybych byl jako
all. If I was like my  Kdybych byl jako můj   můj kapitán --- ten
captain -- he can see  setník --- ten dovede  vidí všechno v duchu
things inside his head  viděti věci uvnitř své  ještě před palbou,
before the firing    hlavy, nežli střelba   celý se třese, ale je
begins, and he shakes  začne a třese se na   tak moudrý, že neuteče
all over, but he knows  celém těle, ale ví    ---, kdybych byl jako
too much to run away -  příliš mnoho, než aby  on, tahal bych děla
- if I was like him I  utekl --- kdybych byl  jako nic. Ale mít
could pull the guns.   jako on, mohl bych    tolik moudrosti, nebyl
But if I were as wise  táhnouti dělo. Ale    bych se tu octl. Byl
as all that I should   kdybych byl tak     bych jako dřív lesním
never be here. I     moudrý. nebyl bych    králem, půl dne bych
should be a king in   vůbec zde. Byl bych   prospal a koupat bych
the forest, as I used  králem v lese, jako   se chodil, jak by se
to be, sleeping half   jsem býval, prospal   mi zachtělo. Měsíc
the day and bathing   bych půl dne a koupal  jsem se už pořádně
when I liked. I have   bych se. kdybych     nevykoupal."
n't had a good bath   chtěl. Nevykoupal jsem
for a month."      se pořádně již celý
             měsíc."
"That's all very     "To je vše velmi     "To je hezké," řekl
fine," said Billy;    pěkné," řekl Billy;   Vilík, "ale něco
"but giving a thing a  "ale dáme-li čemu    sáhodlouze pojmenovat,
long name does n't    dlouhé jméno, pak jsme  tím se nic nespraví."
make it any better"   to ještě nespravili."
"H'sh!" said the troop- "Huš!" řekl kůň.     "Pst!" okřikl ho
horse. "I think I    "Myslím. že rozumím,   hulánský kůň. "Tak se
understand what Two   co Dvouohonáč myslí."  mi zdá, že chápu, jak
Tails means."                   to Dvojocasník myslí."
"You'll understand    "Hned budete rozuměti  "Za chvíli to pochopíš
better in a minute,"   lépe," řekl Dvouohonáč  ještě líp," rozhorlil
said Two Tails      hněvivě. "Nuž,      se Dvojocasník. "Tak
angrily. "Now, just   vysvětlete mně teď,   mi vysvětli, proč se
you explain to me why  proč se vám nelíbí    ti tohle nelíbí."
you don't like this!"  tohle!"
He began trumpeting   Spustil zuřivé      Zuřivě zatroubil, co
furiously at the top   troubení celou silou   mu chobot stačil.
of his trumpet.     své trouby.
"Stop that!" said    "Přestaň s tím,"     "Přestaň," okřikli ho
Billy and the troop-   volali kůň i mezek    naráz Vilík i hulánský
horse together, and I  zároveň, a slyšel jsem  kůň. Zadupali a
could hear them stamp  zřetelně jejich dupání  zatetelili se, až to
and shiver. An      a chvění. Sloní     bylo slyšet. Sloní
elephant's trumpeting  troubení je vždy     troubení je vždycky
is always nasty,     protivno, zvláště za   ošklivé, zvláště pak v
especially on a dark   temné noci.       noci.
night.
"I sha'n't stop," said  "Nepřestanu," řekl    "A nepřestanu," řekl
Two Tails. "Won't you  Dvouohonáč.       Dvojocasník.
explain that, please?  "Vysvětlíte mi to,    "Vysvětlete mi to
Hhrrmph! Rrrt! Rrrmph!  prosím? Hrrmpfh! Rrrt!  laskavě. Hrmf! Rrrt!
Rrrhha!" Then He     Rrrmph!Rrrhha!" V tom  Rrrmf! Rrrhha!"
stopped suddenly, and  náhle přestal a slyšel  Najednou umlkl, ve tmě
I heard a little     jsem ve tmě slabé    něco zakňučelo.
whimper in the dark,   kňučení a poznal jsem,  Konečně mě Lištička
and knew that Vixen   že mne Vixen konečně   našla. Stejně jako já
had found me at last.  našla. Věděla tak    i ona věděla, že ze
She knew as well as I  dobře jako já. že je-  všeho nejvíc se slon
did that if there is   li na světě něco, čeho  bojí štěkavého pejska.
one thing in the world  se slon bojí více než  Přestala na
the elephant is more   čehokoliv jiného, je   Dvojocasníka dorážet a
afraid of than another  to malý hafající pes;  ňafala mu po mohutných
it is a little barking  proto stanula, aby    nohách. Dvojocasník se
dog; so she stopped to  zahnala Dvouohonáče   od ní odštrachal a
bully Two Tails in his  mezi jeho kolíky a    zaječel. "Jdi pryč,
pickets, and yapped   ňafala kolem jeho    pejsku. Neočmuchávej
round his big feet.   obrovských noh.     mi kotníky, nebo tě
Two Tails shuffled and  Dvouohonáč funěl a    kopnu. Hodný --- milý
squeaked. "Go away,   kvičel. "Jdi    pejsánku! Táhni, ty
little dog!" He said.  pryč, psíčku!" říkal.  hafavá potvůrko! Proč
"Don't snuff at my    "Nečuchej mi okolo    ji někdo neodvede?
ankles, or I'll kick   kotníků, nebo tě     Ještě mě pokouše."
at you. Good little   kopnu! Jdi domů, ty
dog -- nice little    malá štěkavá bestie!
doggie, then! Go home,  Och, proč si ji jen
you yelping little    někdo nevezme pryč!
beast! Oh, why does   Může mne každou chvíli
n't some one take her  kousnout."
away? She'll bite me
in a minute."
"Seems to me," said   "Mně se zdá," řekl    "Tak se mi zdá," řekl
Billy to the troop-   Billy jízdeckému koni,  Vilík hulánskému koni,
horse, "that our     "že náš přítel      "že našemu příteli
friend Two Tails is   Dvouohonáč se bojí    Dvojocasníku kdeco
afraid of most things.  lecčehos. Nu, kdybych  nahání strach. Kdybych
Now, if I had a full   měl plné jesle za    tak byl za každého
meal for every dog    každého psa, kterého   psa, kterého jsem
I've kicked across the  jsem vykopal přes    vykopal ze cvičiště,
parade-ground, I     cvičiště, byl bych    dostal pořádně najíst,
should be as fat as   skoro tak tlustý jako  moc by nechybělo, a
Two Tails nearly." I   Dvouohonáč."    vydal bych za dva
whistled, and Vixen   Hvízdl jsem a Vixen   Dvojocasníky." 
ran up to me, muddy   přiběhla ke mně,     Zahvízdal jsem na
all over, and licked   všecka zablácená, a   Lištičku. Celá
my nose, and told me a  lízala mi nos a     zablácená ke mně
long tale about     vyprávěla mi dlouhou   přiběhla, lízala mi
hunting for me all    povídku. jak se za    nos a dlouze mi
through the camp. I   mnou honila po celém   vyprávěla o tom, co se
never let her know    táboře. Neukázal jsem  mě po táboře
that I understood    jí nikdy, že rozumím   nahledala. Že rozumím
beast talk, or she    řeči zvířat, neboť by  zvířecí řeči, to jsem
would have taken all   si byla dovolila     jí neprozradil, jinak
sorts of liberties. So  všelijaké volnosti. A  bych s ní nebyl vůbec
I buttoned her into   tak jsem si ji zapial  obstál. Zapjal jsem si
the breast of my     na prsa pod svůj     ji tedy do pršáku.
overcoat, and Two    vrchní kabát, a     Dvojocasník zatím
Tails shuffled and    Dvouohonác si frkal a  přešlapoval, dupal a
stamped and growled to  dupal a bručel pro    bručel si něco pro
himself.         sebe.          sebe.
"Extraordinary! Most   "Podivné! Náramně    "Zvláštní! Zvláštní
extraordinary!" he    podivné!" rozumoval.   věc! Máme to v rodině.
said. "It runs in our  "Udržuje se to v naší  Kampak se ta ošklivá
family. Now, where has  rodině. Nu, kam to    potvůrka poděla?"
that nasty little    hloupé malé zvíře
beast gone to?"     uteklo?"
I heard him feeling   Slyšel jsem, jak hmatá  Bylo slyšet, jak kolem
about with his trunk.  chobotem okolo sebe.   sebe šmátrá chobotem.
"We all seem to be    "Zdá se, že na nás na  "Zřejmě každý máme
affected in various   všechny něco jiného   nějakého brouka v
ways," He went on,    působí," řekl pak    hlavě," povzdechl si a
blowing his nose.    profukuje si nos. "Nu,  odfrkl. "Tak se mi
"Now, you gentlemen   vy pánové, jste byli,  zdá, pánové, že jsem
were alarmed, I     myslím, poplašeni,    vás tím zatroubením
believe, when I     když jsem troubil?"   polekal."
trumpeted."
"Not alarmed,      "Ne právě poplašeni,"  "Polekal, to zrovna
exactly," said the    odvětil kůň, "ale    ne," řekl hulánský
troop-horse, "but it   způsobilo mi to pocit,  kůň, "mně se jen
made me feel as though  jako bych měl sršně   zdálo, jako bych měl
I had hornets where my  tam, kde by mělo býti  na hřbetě místo sedla
saddle ought to be.   sedlo. Nezačni zase   sršně. Už s tím
Don't begin again."   znovu."         nezačínej."
"I'm frightened of a   "A já jsem postrašen   "Mě straší pejsek a
little dog, and the   malým pejskem a tamhle  tady velblouda zas
camel here is      velbloud se postraší   ošklivé sny."
frightened by bad    zlými sny v noci."
dreams in the night."
"It is very lucky for  "Je velké štěstí pro   "Štěstí že nemusíme
us that we have n't   nás, že nám není všem  bojovat všichni
all got to fight in   bojovati stejným     stejně," řekl hulánský
the same, way" said   způsobem," řekl     kůň.
the troop-horse.     jízdecký kůň.
"What I want to know,"  "A já bych rád věděl -  Mladý mezek dlouho
said the young mule,   --" vmísil se mladý   mlčel a najednou řekl:
who had been quiet for  mezek, jenž byl tak   "Rád bych věděl, moc
a long time -- "what I  dlouho z ticha, "j á   rád bych věděl, proč
want to know is, why   bych rád věděl, proč   musíme vůbec bojovat."
we have to fight at   máme vůbec bojovati."
all."
"Because we are told   "Protože se nám to    "Protože nám to
to," said the troop-   poručí," řekl kůň s   kážou," frkl pohrdlivě
horse, with a snort of  opovržlivým       hulánský kůň.
contempt.        odfrknutím.
"Orders," said Billy   "Rozkaz!" řekl mezek   "Rozkaz," řekl mezek
the mule; and his    Billy a jeho zuby    Vilík a scvakl zuby.
teeth snapped.      cvakly.
"Hukm hai!" (It is an  "Hukm hai" (je to    "Hukm hai!" (Tak zní
order) said the camel  rozkaz), řekl velbloud  rozkaz!) zachrčel
with a gurgle; and Two  kloktavě. a Dvouohonáč  velbloud. A
Tails and the bullocks  a voli opakovali:    Dvojocasník a volci po
repeated, "Hukm hai!"  "Hukm hai!"       něm opakovali: "Hukm
                         hai!"
"Yes, but who gives   "Ano, ale kdo udílí   "Ano, ale kdo ho
the orders?" said the  tento rozkaz?" ptal se  dává?" zeptal se mezčí
recruit-mule.      mezek rekruta.      nováček.
"The man who walks at  "Muž. který jde vedle  "Člověk, který ti jde
your head -- Or sits   tvé hlavy" "který ti   u hlavy nebo ti sedí
on your back -- Or    sedí na zádech" "který  na hřbetě nebo tě drží
holds the nose-rope --  drží provaz od kruhu v  na ohlávce nebo ti
Or twists your tail,"  nose" --- "anebo     krouti ocas," ozval se
said Billy and the    kroutí tvůj ocas" ---  Vilík, po něm hulánský
troop-horse and the   řekli Billy, kůň,    kůň, velbloud a volci.
camel and the bullocks  velbloud a voli, jeden
one after the other.   po druhém.
"But who gives them   "Ale kdo jim dává    "Ale kdo jim dává
the orders?"       rozkazy?"        rozkaz?"
"Now you want to know  "To se ale ptáš trochu  "Moc bys toho,
too much, young 'un,"  příliš mnoho,      mládenče, chtěl
said Billy, "and that  mladíčku," řekl Billy,  vědět," usadil ho
is one way of getting  "a to je jeden ze    Vilík, "ještě dostaneš
kicked. All you have   způsobů, abys si     kopanec. Poslouchej
to do is to obey the   utržil kopance. Vše,   člověka, který jde
man at your head and   co ti jest činiti,    před tebou, a na nic
ask no questions."    jest, abys poslouchal  se neptej."
             muže u své hlavy a
             nekladl žádných
             otázek."
"He's quite right,"   "Má pravdu," řekl    "Správně," řekl
said Two Tails. "I    Dvouohonáč. "Já nemohu  Dvojocasník. "Já
can't always obey,    vždy poslechnouti,    vždycky poslechnout
because I'm betwixt   protože jsem uprostřed  nemohu, protože trčím
and between; but     a mezi věcmi; ale    někde uprostřed, ale
Billy's right. Obey   Billy má pravdu.     Vilík to říká správně.
the man next to you   Poslouchejte muže sobě  Poslouchej toho, kdo
who gives the order,   nejbližšího, který    stojí vedle tebe a
or you'll stop all the  dává rozkaz, anebo    poroučí, jinak
battery, besides     zarazíte celou      zastavíš celou baterii
getting a thrashing."  batterii a dostanete   a ještě ti nařežou."
             mimo to výprask."
The gun-bullocks got   Děloví voli vstali k   Volci od děl se
up to go. "Morning is  odchodu.      zdvihli a řekli:
coming," they said.   "Nadchází jitro,"    "Hnedle bude den.
"We will go back to   řekli. "Vrátíme se ke  Vrátíme se na svá
our lines. It is true  svému stanovišti. Je   stanoviště. Pravda,
that we see only out   pravda, že vidíme    vidíme jen svýma očima
of our eyes, and we   jenom ven z našich očí  a chytří moc nejsme,
are not very clever;   a nejsme velmi chytří;  ale my dva jediní jsme
but still, we are the  ale přece jsme byli   se v noci nebáli.
only people to-night   dnes v noci jedinými,  Dobrou noc, hrdinové."
who have not been    kteří nebyli poděšeni.
afraid. Good-night,   Dobrou noc, vy udatní
you brave people."    hrdinové."
Nobody answered, and   Nikdo neodpověděl a   Nikdo ani nemukl.
the troop-horse said,  jízdecký kůň řekl, aby  Hulánský kůň to zkusil
to change the      změnil směr hovoru:   zamluvit: "Kdepak je
conversation, "Where's  "Kde je ten malý  ten psík? Kde je pes,
that little dog? A dog  psík? Pes znamená    tam je člověk."
means a man somewhere  člověka zde někde v
near."          okolí."
"Here I am," yapped   "Zde jsem!" zaštěkla   "Tady, pod spodkem
Vixen, "under the gun  Vixen, "pod dělem u   děla u svého pána,"
tail with my man. You  svého muže. Ty velký,  hafla Lištička. "Ty
big, blundering beast  klopýtavý, nemotorný   nemehlo, ty
of a camel you, you   velbloude, ty, tys nám  velbloudisko, tys nám
upset our tent. My    porazil stan! Můj muž  převrhl stan. Můj pán
man's very angry."    se velice zlobí."    se hrozně zlobí."
"Phew!" said the     "Pfú!" řekli voli. "Je  "Fú!" vyhrkli volci.
bullocks. "He must be  dojista bílý?"      "Tak to bude běloch."
white?"
"Of course he is,"    "Toť se ví, že jest!"  "Toť se ví," řekla
said Vixen. "Do you   řekla Vixen. "Což    Lištička. "Copak si
suppose I'm looked    myslíte, že se o mne   myslíš, že se o mě
after by a black     stará nějaký černý    stará nějaký černý
bullock-driver?"     honec volů?"       honák volků?"
"Huah! Ouach! Ugh!"   "Huach! Uach! Úf!"    "Uá! Uach! Fú!"
said the bullocks.    řekli voli. "Pojďme   polekali se volci.
"Let us get away     rychle pryč!"      "Honem pryč!"
quickly."
They plunged forward   Vrhli se ku předu    Jak se brodili blátem,
in the mud, and     blátem a nějak      nějak se s jařmem
managed somehow to run  narazili na voj vozu   napíchli na voj vozíku
their yoke on the pole  se střelivem, kde    se střelivem a zůstali
of an ammunition-    uvázli za jho.      trčet.
wagon, where it
jammed.
"Now you have done    "No, teď jste to     "To jste to vyvrbili,"
it," said Billy     dodělali!" řekl Billy  řekl klidně Vilík.
calmly. "Don't      klidně. "Nervete se.   "Neškubejte sebou. Do
struggle. You're hung  Jste pěkně pověšeni až  rána se nehnete. Copak
up till daylight. What  do bílého dne. Co u   je vám?"
on earth's the      všech všudy máte?"
matter?"
The bullocks went off  Voli spustili dlouhý,  Po způsobu indického
into the long hissing  syčivý hukot, jejž    rohatého dobytka
snorts that Indian    vyluzuje indický skot  začali volci syčivě
cattle give, and     a tlačili, strkali,   funět, strkali se,
pushed and crowded and  tahali, a dupali a    škubali, motali,
slued and stamped and  byli by málem upadli   dupali, vztekle
slipped and nearly    do bláta, bučíce     chroptěli, nohy jim
fell down in the mud,  zuřivě.         ujížděly, div nespadli
grunting savagely.                do bláta.
"You'll break your    "Zlomíte si krky,    "Ještě si zlámete
necks in a minute,"   uvidíte," řekl      vaz," napomenul je
said the troop-horse.  jízdecký kůň. "Co to   hulánský kůň. "Co máte
"What's the matter    jen máte s bílými    proti bělochům? Já s
with white men? I live  lidmi. Žiji s nimi    nimi žiji."
with 'em."        dobře."
"They -- eat -- us!   "Oni nás --- jedí!    "Když oni --- nás ---
Pull!" said the near   Tlač!" řekl jeden vůl;  pojídají! Zatlač!"
bullock: the yoke    jho prasklo s třeskem  řekl krajní volek.
snapped with a twang,  a oba odkvapili     Jařmo prasklo a oba se
and they lumbered off  společně.        spolu odštrachali.
together.
I never knew before   Nevěděl jsem dříve    Předtím jsem vůbec
what made Indian     nikdy, proč se indický  netušil, proč se
cattle so afraid of   dobytek tolik plaší   indický dobytek
Englishmen. We eat    před Angličany. Jíme   Angličanů tak bojí.
beef -- a thing that   befsteaky, věc to,    Jíme hovězí --- honák
no cattle-driver     které se žádný      se ho ani nedotkne ---
touches -- and of    domorodý honec      a dobytku se to ovšem
course the cattle do   nedotkne, a dobytku se  nelíbí.
not like it.       to ovšem nelíbí.
"May I be flogged with  "Ať mne spráskají mými  "Ať mě sedlovymi
my own pad-chains!    vlastními sedlovými   řetízky seřežou.
Who'd have thought of  řetězy," řekl Billy.   Kohopak by napadlo, že
two big lumps like    "Kdo by si byl      se dvě taková
those losing their    pomyslil. že dva     nemotorná hovada
heads?" said Billy.   takové veliké kusy    splaší?" řekl Vilík.
             jako tito ztratí tak
             pro nic za nic hlavu?"
"Never mind. I'm going  "Nemysli na to.     "Nech je být. Půjdu se
to look at this man.   Podívám se na toho    na toho člověka
Most of the white men,  muže. Většina bílých   kouknout. Pokud vím,
I know, have things in  mužů má různé věci v   běloši mívají všelicos
their pockets," said   kapsách. uvidíš," řekl  po kapsách," řekl
the troop-horse.     jízdecký kůň.      hulánský kůň.
"I'll leave you, then.  "Opustím tě tedy.    "Tak tě opustím. Že
I can't say I'm over-  Nemohu říci, že bych   bych je měl nějak moc
fond of 'em myself.   je měl sám příliš rád.  rád, to ne, Ostatně
Besides, white men who  A mimo to bílí muži,   běloši, kteří nemají
have n't a place to   kteří nemají kde     kde spát, bývají
sleep in are more than  spáti, jsou zcela    šmahem zloději, a já
likely to be thieves,  pravděpodobně zloději  mám na hřbetě hromadu
and I've a good deal   a já mám na hřbetě    státního majetku.
of Government property  notný kousek vládního  Pojď, chapče, vrátíme
on my back. Come     majetku. Pojď se mnou,  se na své stanoviště.
along, young 'un, and  mladíčku, vrátíme se   Dobrou noc,
we'll go back to our   na své stanoviště.    Australane! Uvidíme se
lines. Good-night,    Dobrou noc, Australie!  snad zítra na
Australia! See you on  Uvidím tě ráno při    přehlídce. Dobrou noc,
parade to-morrow, I   defilé, troufám?     milý Otýpko! ---
suppose. Good-night,   Dobrou noc, stará    nepoddávej se tolik
old Hay-bale! -- try   otýpko sena! Pokus se  citům. Dobrou noc,
to control your     ovládati své city,    Dvojocasníku! Netrub,
feelings, won't you?   nechtěl bys? Dobrou   až půjdeš zítra na
Good-night, Two Tails!  noc, Dvouohonáči! Až   cvičiště kolem nás.
If you pass us on the  půjdeš zítra kolem    Mateš nám řady."
ground to-morrow,    nás, nezačni
don't trumpet. It    vytrubovat. Kazí to
spoils our formation."  naše řady."
Billy the mule stumped  Mezek Billy odešel    Mezek Vilík vojenským
off with the       pohodlným krokem     krokem furiantsky
swaggering limp of an  starého venkovana a   odšmatlal. Hulánský
old campaigner, as the  hlava koníkova vsunula  kůň mi tak dlouho
troop-horse's head    se čenichajíc pod můj  čmuchal v náprsních
came nuzzling into my  kabát a já mu dal    kapsách, až dostal
breast, and I gave him  suchary. A Vixen.    suchar. Lištička, ta
biscuits; while Vixen,  která je         mazaná potvůrka, mu
who is a most      nejduchaplnějším     zatím bájila o tom, že
conceited little dog,  pejskem, jakého jsem   chováme, já a ona,
told him fibs about   kdy poznal, vyprávěla  tucty koní.
the scores of horses   mu pohádky o celých
that she and I kept.   tuctech koní, které
             ona a já jsme chovali.
"I'm coming to the    "Přijdu zítra k defilé  "Na přehlídku si zítra
parade to-morrow in my  na svém kozlíku,"    přijedu v loveckém
dogcart," she said.   řekla. "Kde budeš ty?"  vozíku," řekla. "Kde
"Where will you be?"               ty budeš?"
"On the left hand of   "Na levé straně druhé  "Na levé straně druhé
the second squadron. I  škadrony. Udávám krok  škadrony. Já,
set the time for all   pro celou svou četu,   slečinko, udávám krok
my troop, little     malá lady," řekl kůň   celému oddílu," řekl
lady," he said      zdvořile. "Teď ale    dvorně. "Už musím za
politely. "Now I must  musím nazpět k      Bertíkem. Mám
go back to Dick. My   Dickovi. Můj ocas je   zablácený ocas, než mě
tail's all muddy, and  plný bláta a bude    na přehlídku vyparádí,
he'll have two hours'  musit dvě hodiny     bude mít dvě hodiny co
hard work dressing me  důkladně pracovat, aby  dělat."
for the parade."     mne upravil k parádě."
The big parade of all  Velká přehlídka všech  Odpoledne se konala
the thirty thousand   třiceti tisíc mužů    velká přehlídka všech
men was held that    odbývala se odpoledne,  třiceti tisíc mužů.
afternoon and Vixen   a Vixen a já měli jsme  Dostali jsme s
and I had a good place  pěkné místo těsně u   Lištičkou pěkné místo
close to the Viceroy   místokrále a emira    blízko místokrále a
and the Amir of     afganského s jeho    afghánského emíra. Ten
Afghanistan, with his  vysokým, velkým černým  měl na hlavě vysoký
high big black hat of  kloboukem z       černý astrachánový
astrakhan wool and the  astrachánské vlny a   širák a na něm
great diamond star in  velkou démantovou    uprostřed velkou
the center. The first  hvězdou v jeho středu.  démantovou hvězdu.
part of the review was  Prvá část přehlídky   Zprvu nám svítilo
all sunshine, and the  děla se za        sluníčko, kolem nás
regiments went by in   nejkrásnějšího      pochodovaly pluky,
wave upon wave of legs  slunečního svitu a    vlna za vlnou se
all moving together,   pluky šly vlna noh za  stejnoměrně sunuly
and guns all in a    vlnou, hýbajíce se    nohy, ve vyrovnaném
line, till our eyes   všechny najednou, a   šiku za nimi jela
grew dizzy. Then the   děla všechna v jediné  děla, až nám oči
cavalry came up, to   řadě, až se nám     přecházely. Podle
the beautiful cavalry  zamžily oči. Pak     krásné melodie "Bonnie
canter of "Bonnie    přišla jízda za zvuku  Dundee" drobným klusem
Dundee," and Vixen    krásné jezdecké písně  se přihnala kavalerie.
cocked her ear where   "Bonnie Dundee" a    Lištička, usazená na
she sat on the dog-   Vixen na kozlíku     loveckém vozíku,
cart. The second     stříhala ušima. Druhá  zastříhala ušima.
squadron of the     škadrona hulánů hnala  Kolem nás ujížděla
lancers shot by, and   se kolem a tu byl náš  druhá hulánská
there was the troop-   známý oř, s ocasem    škadrona a v ní
horse, with his tail   jako předené hedvábí,  hulánský kůň; ocas měl
like spun silk, his   s hlavou vtaženou k   jak hedvábný, hlavu
head pulled into his   prsům, jedno ucho ku   vtaženou na prsa,
breast, one ear     předu, druhé nazpět,   jedno ucho namířeno
forward and one back,  udávaje krok pro celou  dopředu, druhé dozadu,
setting the time for   škadronu a klada nohy  vykračoval si plavně
all his squadron, his  tak mírně a hladce,   jako při valčíku a
legs going as smoothly  jakoby dle zvuků     udával krok celé
as waltz-music. Then   valčíku. Pak přišla   škadroně. Potom
the big guns came by,  těžká děla a viděl    projela kolem velká
and I saw Two Tails   jsem Dvouohonáče a    děla. Uviděl jsem
and two other      jiné dva slony      Dvojocasníka ještě se
elephants harnessed in  zapřažené za sebou ku  dvěma jinými slony
line to a forty-     čtyřicetilibernímu    zapřaženého do
pounder siege-gun    obléhacímu dělu, za   čtyřicetiliberního
while twenty yoke of   nímž kráčela řada    obléhacího děla, za
oxen walked behind.   dvaceti párů jhem    nimi pak šlo pod
The seventh pair had a  sepiatých volů. Sedmý  jařmem dvacet párů
new yoke, and they    pár měl nové jho a oba  volků. Sedmý pár měl
looked rather stiff   vypadali trochu     nové jařmo a vypadal
and tired.        ztrnule a znaveně.    nějak toporně a
                         utrmáceně.
Last came the screw-   Naposledy     Nakonec projela
guns, and Billy the   přišla šroubovací děla  šroubovací děla a
mule carried himself   a mezek Billy se nesl,  mezek Vilík se tvářil
as though he commanded  jako by byl velitelem  jako velitel vojska.
all the troops, and   všeho vojska a jeho   Postroj měl namaštěný
his harness was oiled  postroj byl naolejován  a vyleštěný, až se
and polished till it   a vyleštěn, až se    celý blyštil. Provolal
winked. I gave a cheer  blýskal. Provolal jsem  jsem mezkovi Vilíkovi
all by myself for    po tichu hurrá Billymu  hurá, ale on se
Billy the mule, but he  mezkovi, ale on se    nedíval ani napravo,
never looked right or  neobrátil ani v pravo  ani nalevo.
left.          ani vlevo.
The rain began to fall  Pak počal opět déšť a  Znovu se rozpršelo a
again, and for a while  bylo na chvíli příliš  chvíli byla taková
it was too misty to   zamženo, než aby bylo  mlha, že na pohyb
see what the troops   viděti, co vojsko    vojska nebylo vidět.
were doing. They had   dělá. Udělali veliký   Seskupilo se na
made a big half-circle  půlkruh rovinou a    planině do půlkruhu a
across the plain, and  rozcházeli se v     potom se roztáhlo v
were spreading out    jedinou řadu. Tato    šik. Šik rostl a rostl
into a line. That line  řada rostla a rostla,  a rostl, až měřil od
grew and grew and grew  až byla dlouhá tři    jednoho křídla k
till it was three-    míle od konce ke konci  druhému tři čtvrtě
quarters of a mile    --- jediná pevná zeď   míle --- pevná hradba
long from wing to wing  mužů, koňů a děl. A   mužů, koní a děl.
-- one solid wall of   pak vyrazila v před   Postupoval přímo k
men, horses, and guns.  přímo proti místokráli  místokráli a emírovi,
Then it came on     a emirovi a jak se    jak se k nim blížil,
straight toward the   blížila, počala se    země se otřásala jako
Viceroy and the Amir,  země třásti jako     paluba na parníku,
and as it got nearer   paluba parníku, jsou-  když jdou stroje na
the ground began to   li stroje spuštěny na  plnou páru.
shake, like the deck   rychlo.
of a steamer when the
engines are going
fast.
Unless you have been   Kdo jste při tom     Kdo tam nebyl,
there you cannot     nebyli, nemůžete si   nedovede si
imagine what a      představiti, jak     představit, jaký dojem
frightening effect    hrozným dojmem na    mají z takového
this steady come-down  diváka působí toto    stejnoměrného postupu
of troops has on the   stálé blížení se     diváci, i když vědí,
spectators, even when  vojska, i když ví, že  že je to pouhá
they know it is only a  jest to jen pouhá    přehlídka. Koukl jsem
review. I looked at   přehlídka. Pohleděl   po emírovi. Až doposud
the Amir. Up till then  jsem na emira. Až    nedal na sobě znát
he had not shown the   dosud neukázal ani    úžas. Ale najednou
shadow of a sign of   stínek údivu anebo    vyvalil oči, hmátl po
astonishment or     čehokoliv jiného; ale  uzdě a ohlédl se.
anything else; but now  teď se jeho oči počaly  Chvíli to vypadalo, že
his eyes began to get  šířiti a šířiti ---   užuž vytasí šavli a
bigger and bigger, and  uchopil uzdu svého    proseká se přes
he picked up the reins  koně a ohlédl se za   Angličany a Angličanky
on his horse's neck,   sebe. Minutku to     usazené vzadu v
and looked behind him.  vypadalo, jako by    kočárech. A tu
For a minute it seemed  chtěl vytrhnouti meč a  postupující šik rázem
as though he were    prosekati si cestu    strnul, země se
going to draw his    anglickými muži a    přestala třást, vojsko
sword and slash his   paními v kočárech za   zasalutovalo a
way out through the   jeho zády. Tu však    najednou spustilo
English men and women  pochod vojů náhle    třicet kapel.
in the carriages at   zarazil --- celá řada  Přehlídka skončila a
the back. Then the    pozdravila a třicet   pluky odtáhly v dešti
advance stopped dead,  hudebních sborů     do tábora. Pěchotní
the ground stood     spustilo současně ---  kapela zanotovala:
still, the whole line  byl to konec přehlídky
saluted, and thirty   a pluky odcházely opět
bands began to play   deštěm do svých
all together. That was  ležení.
the end of the review,
and the regiments went
off to their camps in
the rain; and an
infantry band struck
up with --
The animals went in   <@NPAR>         Velká, prostřední i
two by two,                    malá,
Hurrah!         <@NPAR>         hurá!
The animals went in   <@NPAR>         do archy se ubírala
two by two,
The elephant and the   <@NPAR>         zvířata vždy po dvou,
battery mul',                   trala!
and they all got into  <@NPAR>         Všechna se tam
the Ark,                     namačkala,
For to get out of the  <@NPAR>         aby nezmokla!
rain!
Then I heard an old,   Slyšel jsem starého   A tu jsem zaslechl
grizzled, long-haired  šedivého,        nějakého stařičkého,
Central Asian chief,   dlouhovlasého      prošedivělého
who had come down with  středoasijského     vlasatého náčelníka
the Amir, asking     náčelníka, jenž přišel  odněkud ze Střední
questions of a native  s emirem, jak se ptá   Asie, který k nám
officer.         domorodého důstojníka:  přišel s emírem, jak
                         se vyptává domorodého
                         indického důstojníka.
"Now," said he, "in   "Nuže, jakým způsobem  "Jakpak takový div
what manner was this   byla tato divuplná věc  dokážete?" řekl.
wonderful thing done?"  vykonána?"
And the officer     A důstojník odpověděl:  Důstojník mu
answered, "There was   "Byl dán rozkaz a    odpověděl: "Poslechnou
an order and they    všichni poslechli."   na rozkaz."
obeyed."
"But are the beasts as  "Ale což jsou tato    "Copak jsou zvířata
wise as the men?" said  zvířata tak moudrá    tak moudrá jako lidi?"
the chief.        jako lidé?" ptal se   řekl náčelník.
             náčelník.
"They obey, as the men  "Poslouchají jako    "Poslouchají stejně
do. Mule, horse,     lidé. Mezek, kůň, slon  jako lidi. Mezek, kůň,
elephant, or bullock,  anebo vůl, každý     slon, volek poslouchá
he obeys his driver,   poslouchá svého vůdce.  poháněče, poháněč
and the driver his    a vůdce svého      seržanta, seržant
sergeant, and the    poddůstojníka, tento   poručíka, poručík
sergeant his       poručíka, poručík    kapitána, kapitán
lieutenants, and the   setníka, setník     majora, major
lieutenant his captain  majora, major      plukovníka, plukovník
, and the captain his  plukovníka, plukovník  brigádníka, brigádník
major, and the major   brigádníka, jenž velí  generála, generál pak
his colonel, and the   třem plukům, brigádník  poslouchá místokrále,
colonel his brigadier  generála, který     který je císařovniným
commanding three     poslouchá místokrále.  služebníkem. Tak to
regiments, and the    jenž je sluhou      dokážeme."
brigadier his general,  císařovny. Tak se to
who obeys the Viceroy,  děje."
who is the servant of
the Empress. Thus it
is done."
"Would it were so in   "Chtěl bych, aby tomu  "Kéž by to tak bylo i
Afghanistan!" said the  tak bylo v        v Afghánistánu!"
chief; "for there we   Afganistanu!" řekl    povzdechl náčelník.
obey only our own    náčelník; "neboť tam   "Tam poslouchá každý
wills."         posloucháme každý jen  sám sebe."
             svou vlastní vůli."
"And for that reason,"  "A z toho důvodu,"    Domorodý důstojník si
said the native     odpověděl domorodý    nakroutil kníry a
officer, twirling his  důstojník, kroutě si   řekl: "Proto si musí
mustache, "your Amir   kníry. "váš emir,    váš emír, kterého
whom you do not obey   jehož neposloucháte,   neposloucháte, chodit
must come here and    musí přijíti sem a    pro rozkazy k našemu
take orders from our   přijímati rozkazy od   místokráli."
Viceroy."        našeho místokrále."
PARADE-SONG OF THE    PARÁDNÍ ZPĚV       Písně táborovych
CAMP ANIMALS       VOJENSKÝCH ZVÍŘAT.    zvířat zpívané
                         na vojenské přehlídce
ELEPHANTS OF THE GUN-  SLONI OD DĚLOVÉ ČETY.  Dělostřelečtí sloni
TEAM
We lent to Alexander   My propůjčili      Hlavou a koleny my
the strength of     Alexandru sílu Herkula  působíme strach a děs,
Hercules,
The wisdom of our    a zdatnost velikou,   dík nám byl Alexandr
foreheads, the cunning  kterou naše noha     silný jako Hérakles,
of our knees;      proslula.
We bowed our necks to  Šíj k službě skloněna,  tak sloužíme, co bodec
service; they ne'er   nepřijde volnost zpět,  vrážejí nám do šíje.
were loosed again, --  --
Make way there, way   teď z cesty četě, jež  Uhněte z cesty ---
for the ten-foot teams  má deset stop --     deset stop se tyčí
Of the Forty-Pounder   řad, jenž má liber    polní artilerie.
train!          čtyřicet!
GUN-BULLOCKS       DĚLOVÍ VOLI.       Volci od děl
Those heroes in their  To rekové jsou, již se  Prach hrozně neradi,
harnesses avoid a    kulím vyhýbají,     když granát na ně
cannon-ball,                   namíří,
And what they know of  je ihned rozvrátí vše,  jsou celí bez sebe, ti
powder upsets them one  o prachu co znají!    hrdinové v krunýři.
and all;
Then we come into    my vejdem v činnost   Co s nimi! To zas
action and tug the    pak, dál děla tíhnou v  volek tahoun mnohem
guns again, --      před.          lepší je.
Make way there, way   Hoj, z cesty ustupte   Uhněte z cesty --- je
for the twenty yoke   jhu čety dvaceti,    nás dvacet párů
Of the Forty-Pounder   řad, jenž má liber    polní artilerie.
train!          čtyřicet!
CAVALRY HORSES      JÍZDEČTÍ KONĚ.      Jezdečtí koně
By the brand on my    U znamení, které na   Při melodii, jakou
withers, the finest of  mých zádech vpálené   hrají huláni,
tunes          je,
is played by the     hulán, husar, dragoun  dragouni, husaři, to
Lancers, Hussars, and  píseň svoji pěje     se to uhání,
Dragoons,
And it's sweeter than  Milejší než "voda" a   na poslech koním
"Stables" or "Water"   též milejší než     stejně příjemná je,
to me          "stáje"
The Cavalry Canter of  Dundee-Bonnie mi     jako když řekneš
"Bonnie Dundee"!     jezdců písnička je.   "voda" nebo "stáje".
Then feed us and break  Tož nás řádně nakrmte  Ví každý, kdo je v
us and handle and    a obsluhu nám dejte,   sedle pravý umělec,
groom,
And give us good     dobrými a statnými nás  že hlavní věc je
riders and plenty of   jezdci osedlejte,    žrádlo, trénink,
room,                       hřebelec.
And launch us in     osedlané do kolon nás  Pak pyšně vzpínají se
column of squadrons   vřaďte ve škadroně,   ve škadroně
and see
The way of the war-   k Bonnie-Dundee vizte  dragounští, husarští,
horse to "Bonnie     cestu válečného koně!  hulánstí koně.
Dundee"!
SCREW-GUN MULES     MEZCI OD ŠROUBOVÝCH   Mezčí baterie 
             DĚL.           šroubovacích děl
As me and my       Na vrch kopce když    Vzhůru a vzhůru nás to
companions were     jsem se soudruhy     neustále nutí,
scrambling up a hill   vylézal,
The path was lost in   ztratila se cesta, my  až tam, kde kostrbatá
rolling stones, but we  však přece šli jsme   cesta mizí v suti.
went forward still;   dál.
For we can wriggle and  Umíme my všude šplhat  Jen zkuste zadržet ho,
climb, my lads, and   a se všude obrátit,   když se mezek chystá
turn up everywhere,
And it's our delight   pro dvé noh kde není   stanout, kde víc než
on a mountain height,  místa, tam je sladko   pro dvě nohy není
with a leg or two to   pro nás dlít.      místa.
spare!
Good luck to every    Zdar vždy kyne      Zdar seržantům, co
sergeant, then, that   seržantu, jenž dle nás  nebrání nám prudce
lets us pick our road;  cestu hledá,       stoupat,
Bad luck to all the   za to, břímě naložit   zmar honákům, co
driver-men that cannot  kdo nezná, tomu běda!  nechávají děla houpat.
pack a load:
For we can wriggle and  Umíme my všude šplhat  Jen zkuste zadržet ho,
climb, my lads, and   a se obrátit,      když se mezek chystá
turn up everywhere,
And it's our delight   nohám dvěma kde stát   stanout, kde víc než
on a mountain height   nelze, tam je sladko   pro dvě nohy není
with a leg or two to   pro nás dlít.      místa.
spare!
COMMISSARIAT CAMELS   KOMISNÍ VELBLOUDI.    Zásobovací velbloudi
We have n't a camelty  Zpěv neznám je,     Velbloud, tvor hrbatý,
tune of our own     zvláštní pro velbloudů
             rod,
To help us trollop    ,jenž k rychlejším    zná málo not,
along,          pohybům zval by jich
             chod.
But every neck is a   Však každý náš krk    jen chřtán, ten pozoun
hairy trombone      trombon huňatý jest,   Huňatý,
(Rtt-ta-ta-ta! is a   trá, tatata, trombon   ratata, pozoun Huňatý,
hairy trombone!)     krk huňatý jest,
And this is our     a to právě zpěv je pro  mu troubí na pochod:
marching song:      zdar našich cest.
Can't! Don't! Sha'n't!  Dál nepůjdu teď, ---   Dál nejdu! A nejdu!
Won't!          až zas bude mi vhod!   Ani hni!
Pass it along the    Nuž, rcete to dále do  Zdá se mi:
line!          ostatních řad!
Somebody's pack has   Hle, někomu náklad teď  Tam z předních řad
slid from his back,   se hřbetu spad!     někomu spad
Wish it were only    Tak mně se to státi,   náklad. Bác! --- už je
mine!          jak byl bych, oh, rád!  na zemi.
Somebody's load has   Spad' do cesty náklad  Ach, shodit své břímě!
tipped off in the road  teď někomu, hle,     Chvilku si pohovíme.
--
Cheer for a halt and a  zdar, hurrá buď     Ta únava!
row!           zastávce nenadálé !
Urrr! Yarrh! Grr!    Urr! Gurrh! Grr! Arrt!  Urr! Jarr! rrr! Arrr!
Arrh!
Somehody's catching it  Však někdo to odnes   Někdo tam vpředu
now!           teď, hle!        výprask dostává.
ALL THE BEASTS      VŠECHNA ZVÍŘATA     Všechna zvířata sborem
TOGETHER         SPOLEČNĚ.
Children of the Camp   Zrozeni jsme táborem,  Pod jařmem i pod
are we,                      chomoutem
Serving each in his   každý slouží v dílu   sehnuti anebo poutem
degree;         svém,
Children of the yoke   jha a bodáků jsme    pevně k sobě
and goad,        děti,          připoutáni,
Pack and harness, pad  sedel, stezek,      naložení, osedlaní,
and load.        nákladů.
See our line across   Pojďte na nás      po pláni se všichni
the plain,        pohleděti,        plouží.
Like a heel-rope bent  prohýbanou na řadu,   Každý tak či onak
again.                      slouží,
Reaching, writhing,   kterak valí se proud v  úmorným pochodem
rolling far,       dálky,          zpocen,
Sweeping all away to   vykračuje si v hřmot   od ran bičem krví
war!           války!          zbrocen.
While the men that    Při tom lidé, kteří s  S nimi táhnou v jednom
walk beside       námi spějí,       šiku
Dusty, silent, heavy-  mlčky, znaveni mdle v  houfy chmurných
eyed,          dálky pohlížejí,     bojovníků.
Cannot tell why we or  říci nemohou, proč v   Říkají si, uprášení,
they           práci bědné
March and suffer day   trpí jak my v pochodu  nač je válka, utrpení!
by day.         den ze dne!
Children of the camp   <@NPAR>         Po pláni se všichni
are we,                      plouží,
Serving each in his   <@NPAR>         každý tak či onak
degree;                      slouží,
Children of the yoke   <@NPAR>         pod jařmem i pod
and goad,                     chomoutem,
Pack and harness, pad  <@NPAR>         s druhým spoután
and load.                     jedním poutem.
End.           <@NPAR>         <@NPAR>