Automatizované knihovnické systémy

Část první:   Úvod do problematiky

      V současné době se používání počítačů v knihovnách a informačních střediscích stalo běžným jevem. Nové informační technologie, zvláště integrace telekomunikační a výpočetní techniky, umožňují splnit základní cíle automatizace:

      Automatizace v knihovnách je tedy proces, jehož cílem je využíváním prostředků telekomunikační a výpočetní techniky s cílem zvýšení produktivity práce, zlepšení operativnosti a kultury obsluhy čtenářů a uživatelům a umožnění využívání nových moderních typů služeb.

      Význam automatizace je o to větší, že knihovny představují významný prvek společenského informačního systému. Aby dokázaly plnit důležitou komunikační funkci, musí využívat nejnovější poznatky z oblasti vědy a techniky. Je to o to důležitější, protože informační bohatství je uloženo v knihovnách (v různých typech dokumentů) představuje základní bázi dokumentových informací univerzálního charakteru, která je využitelná ve všech oblastech vědy, techniky, kultury, vzdělání apod. Také je nutné si uvědomit, že bez společenské dynamizace této báze a bez informací není možné rozvíjet nadstavbové informační, expertní a poznatkové systémy, není možné ani efektivně přebudovávat systémy školního a mimoškolního vzdělávání.

      Proto je velmi důležité držet krok se světovým standardem v oblasti automatizace. Automatizace knihoven se tedy stala jedním z nejdůležitějších úkolů, kterým se v dnešní době zabývají odborné, vědecké i veřejné knihovny i informační střediska, aby mohly využít nových automatizovaných služeb ke kvalitnějšímu, rychlejšímu a efektivnějšímu uspokojení i těch nejnáročnějších požadavků čtenářů a uživatelů.

      Nabídka AKS v České republice je široká , existují však různá hlediska pro jejich hodnocení. Každá instituce, která se rozhodne pro automatizaci knihovnicko-informačních procesů, by se měla seznámit s nabídkou jednotlivých systémů a podle svých aktuálních potřeb a požadavků by mělo dojít k výběru vhodného integrovaného či samostatného automatizovaného knihovnického systému.

Nahoru


Část druhá:   Nejvýznamnější české automatizované                      knihovnické systémy

LANius

      Tento knihovnický systém vyvíjí firma ArrowSys v úzkém kontaktu s Okresní knihovnou v Táboře, kde je také testován a využíván. Vzniká speciálně pro používání ve veřejných knihovnách či knihovnách podobného typu jako knihovna v Táboře, jejichž fond obsahuje maximálně 150 000 svazků. Má výhodu v tom, že neobsahuje nevyužitelné části, které často komplikují přehlednost a použitelnost programu v běžné praxi. Základní záznam je konstruován s ohledem na ty údaje, které jsou potřebné pro vyhledávání ve veřejných knihovnách.

      LANius řeší řadu základnách i speciálních činnosti, které na sebe navazují nebo jedna druhou ovlivňují. Společná pro ně je práce s určitou množinou dat (informací). Protože určité skupiny prací jsou úzce časově či obsahově blízké, jsou sdružovány a zpracovávány jedním programem, který se nazývá modul.

      Každý z modulů se chová jako samostatný program se všemi potřebnými volbami. Je důležité, že všechny moduly pracují nad společnou datovou základnou a jsou tedy úzce svázány. To znamená, že změníme-li data v jednom modulu, tak se změna projeví na příslušných místech i v ostatních modulech. Přitom je možné používat jeden či více modulů samostatně s možností postupné kompletace systému.

      LANius je v současné době také poskytovat nové služby komunikace mezi knihovnami celé naší republiky. Spojení je řešeno pomocí propojení v síti Internetu.

      V roce 1995 vznikl základ souborného katalogu SKAT, který umožňuje knihovnám uspokojovat náročné požadavky uživatelů. Dnes obsahuje více než 70 000 titulů naučné literatury z více než padesáti velkých veřejných knihoven ČR. Každý uživatel knihovnického systému LANius se tak může podílet na jeho tvorbě a využívat uložené informace.

   Moduly knihovnického systému LANius:

                1) je určen pro knihovníky a umožňuje vyhledávání všech sledovaných údajů. Používá speciální dotazovací list, pomocí kterého lze zadat i nejsložitější kombinované dotazy přehlednou formou.

                2) je určen pro vyhledávání podle požadavků uživatele, nahrazuje dosavadní katalogy. Je řešen tak, aby byl snadno použitelný.

      Systém LANius je dnes nainstalován ve většině veřejných knihoven. Spolupracující knihovny vytvořily základ katalogů svých fondů, který je zpřístupněn na Internetu a čtenáři z různých míst ČR si mohou vyhledávat informace o jednotlivých knihách a jejich uložení ve fondech veřejných knihoven.


CLAVIUS

      Knihovnický systém Clavius začal vznikat na konci roku 1997, kdy firma ArrowSys započala s vývojem zcela nového knihovnického systému ve spolupráce se sdružením KAVKa se sídlem v Uherském Hradišti. Počátkem roku 1998 byl dokončen návrh struktury a ukládání dat a začal vlastní vývoj jednotlivých modulů.

      Systém Clavius není přímým následníkem systému LANius. Tým programátorů začal úplně znova budovat nový moderní systém s odlišnou strukturou záznamu, která je nyní úplně v souladu se standardy a také v budoucna je připravena akceptovat jejich změny.

      Součástí nového systému bude plná podpora prezentace dat uložených v na WWW serveru a komunikace s okolím prostřednictvím elektronické pošty. Velkou předností systému je přizpůsobivost konkrétním požadavkům uživatele ve všech směrech. Díky vizuálnímu přístupu v režimu nastavení jsou úpravy formulářů velmi snadné a jednoduché.


KP-sys a KP-win

      Firma KP-SYS spol.s.r.o dodává na náš trh integrovaný automatizovaný knihovnický systém, KP-sys. Jedná se o systém, který pracuje pod operačním systémem MS-DOS. Export a import dat je zajištěn přes výměnný formát nebo UNIMARC. Na konci roku 1999 začala firma s distribucí nejnovější verze knihovnického systému KP-win. Tato verze již plně pracuje v grafickém prostředí Windows 98.

      S KP systémy mohou pracovat profesionální i neprofesionální knihovníci. Najdou uplatnění ve všech typech knihoven. Všechna data systémů jsou pravidelně zálohována a jednotliví pracovníci knihovny mají přístup přes hesla jen do předem definovaných funkcí. Data jsou kódována pro zamezení zneužití. Uživatelům knihovny je umožněn přístup do katalogu přes tzv. OPAC. Zpracovaný dokument je však uživatelům k dispozici v jakémkoli stupni záznamu.

      Při instalaci systémů knihovníci vybírají důležité prvky systémů. Definují se přístupová práva, velikost a tvar přírůstkových čísel, signatur, kategorií uživatelů i dokumentů pro výpůjčku. Jsou určeny vstupní formuláře pro jednotlivé druhy dokumentů a rovněž si knihovníci mohou vybrat z různých variant tiskových výstupů. Systémy umožňují knihovníkům provádět pomocí počítače všechny důležité agendy, bez zbytečné manuální a duplicitní práce.

      Všechny údaje je možné zapisovat pouze jedenkrát a důležitá pole v záznamu jsou kontrolována přes autority nebo validační slovníky. Systémy pracují s proměnnou délkou polí a záznamů. Pro rychlé pořízení dat v rámci retrospektivního zpracování fondu je možné standardně využít externích katalogů např. ČNB nebo katalogů jiných knihoven. Retrospektivní zpracování je pak záležitostí nalezení záznamu v externí databázi a jednoduchého importu do vlastního formuláře. Pořízení dat se tím mnohonásobně urychlí. Oba systémy jsou modulární a všechny moduly lze zakoupit samostatně.

 • Modul Akvizice – umožňuje evidovat požadavky na nákup dokumentů, jejich objednávku a následovné dodání. Automaticky jsou generovány urgence na opožděné dodání dokumentů nebo na nevyřízení celé objednávky. V systémech jsou také automaticky vypočítávány náklady na více výtisků jednoho titulu, skutečné výdaje, ale i očekávané výdaje u zatím nedodaných knih. Automaticky se generují také přírůstková čísla pro celou knihovnu, či jednotlivé pobočky i podle typu dokumentu.
 • Modul Katalogizace – zde se provádí kompletní zpracování dokumentů. Jsou připraveny vstupní formuláře pro monografie, sborníky, výzkumné a cestovní zprávy, normy a ochranné dokumenty, diplomové práce, periodika, hudebniny, AV dokumenty, ale také články z časopisů a kapitoly ve sbornících. Uživatel má možnost definovat nebo upravovat vstupní formuláře. Struktura dat odpovídá formátu UNIMARC. Jednoduchost a jednotnost v editaci polí umožňují autority jmenné i věcné. Ostatní údaje lze vylisovat z předem připravených slovníků nebo ze slovníků již jednou uživatelem vložených. Uživatelům jsou k dispozici on-line specifikace jednotlivých údajů s příklady,které jim umožní správné ukládání dat s přihlédnutím k AACR2. Součástí modulu je i kompletní správa seriálů, včetně akvizice.
 • Modul Katalog – modul obsahuje OPAC pro nezaškolené uživatele a také profesionální vyhledávání pomocí Booleovy algebry a pravostranného a levostranného rozšíření. Vyhledávání je možné provádět i ve všech typech dokumentů současně. Vytvořené dotazy lze uchovávat pro příští použití a lze využít systém nadřazenosti a podřazenosti pro definování rešeršních dotazů.
 • Výpůjční modul– umožňuje rychlou výpůjčku, vracení, prolongace výpůjček i jejich rezervace a automatické generovaní urgencí. Lze použít také v případě, že knihovna nemá zpracovaný celý fond v katalogu. Pracuje se s čárovým kódem, ale do modulu lze vstupovat i prostřednictvím klávesnice. Součástí modulu je i výpočet poplatků a pokut.
 • WWW-OPAC – umožňuje vyhledávání a zobrazení dat ve formě uživatelsky definovaného katalogizačního záznamu v síti Internet.
 • Nové knihy - tento modul umožňuje import dat z aktuální databáze Nové knihy do externího katalogu v KP-sys.
 • PSH a MeSH - moduly umožňují využívání známých tezaurů a heslářů pro on-line validaci deskriptorů a předmětových hesel při katalogizaci.


Rapid Library

      Rapid Library je komplexní systém pro střední a velké knihovny. Uplatňuje nejnovější softwarovou technologii a moderní koncepty v software ergonomics. Jedná se o modulární a cenově dostupný „upgadable“ systém. Pracuje pod operačním systémem MS DOS, na samostatném PC nebo v mnohých síťových verzích. Podporuje práci s národní diakritikou. Ochrana systému je zabezpečena na více úrovních, předělením uživatelských jsem, hesel a práv.

      Rapid Library uplatňuje proměnlivé délky položek i záznamů, stejně jako hierarchickou strukturu mezi tituly a signaturami. Tyto vlastnosti minimalizuji nároky na diskovou kapacitu. Indexový algoritmus zabezpečuje rychlé vyhledávání informací podle libovolných kritérii, v krátkém čase i ve velkých knihovních fondech.

       Rapid Library využívá knihovnickou terminologii a intuitivní metody obsluhy, s minimálním počtem úderů. Všechny hlavní funkce se dají vykonávat z jedné obrazovky. Při záznamu pohybu knihovní jednotky, se automaticky zaznamenávají všechny podobné informace, statistiky a komplexní data transakcí. Systém umožňuje propojení akvizice, katalogizace a výpůjčního procesu s plným propojením na žádanky a upomínky.

      Hlavní moduly systému jsou:

 • Modul Katalog
 • Modul Výpůjčky
 • Modul Akvizice
 • Modul Seriály

      Hlavní rysy systému můžeme shrnout do následujících bodů:

 • rychlé zaškolení a jednoduchá obsluha
 • flexibilita a přizpůsobení specifickým podmínkám
 • minimalizace nároků na kapacitu média
 • menu a pop up zařízení
 • on-line přístup ke knihovním jednotkám i uživatelům
 • detailní statistiky knihovních jednotek
 • výkonný generátor sestav
 • více než sto druhů výstupů


SMARTLIB

      Firma LUMARE spol.s.r.o. se již od svého založení věnovala vývoji programových prostředků pro obor knihovnictví. Výsledkem je komplexní knihovnický systém SMARTLIB, který je vhodný nejen pro veřejné knihovny, ale také pro knihovny vědecké, odborné, univerzitní, školní a administrativní. Ve své komplexnosti je tento systém schopen zajistit automatizaci všech knihovnických procesů. Je možné využívat také moduly pro periodika, tisk čárových kódů, evidenci mezinárodní výměny časopisů o firmách a školách

      SMARTLIB uživateli umožňuje nastavit celý systém tak, aby bylo možné pracovat s velkým objemem dat, protože ve většině knihoven nejsou stovky tisíc záznamů ničím neobvyklým. Náročnější uživatelé mohou využít program pod operačním systémem UNIX.

      Při aktivaci systému se v menu uživateli nabídne několik funkcí, z nichž si vybere alespoň ty nejpodstatnější. Jedná se především o nastavení definice dalšího modulů, kde lze vložit do menu nejen moduly základní, ale také doplňkové. Důležitým krokem je také nestavení definic tiskových výstupů, především pro tisk katalogizačních lístků, přírůstkových seznamů atd.

 • Modul Akvizice – zahrnuje všechny činnosti, které jsou v knihovnách důležité. Jedná se o práci s dezideráty, automatickou tvorbou objednávek apod. Jednotlivé údaje se vkládají pouze jednou a postupně se dále přenášejí do katalogizace. Dají se kdykoliv opravit.
 • Modul Katalogizace – je základním modulem celého systému. Skládá se z jednotlivých konstantních databázi a z databází, které si může uživatel systému nastavit při jeho aktivaci. Záznamy o dokumentech se skládají do polí a podpolí, která již odpovídají novým katalogizačním směrům, které udává Národní knihovna v Praze.
 • Výpůjční modul – navazuje na modul Katalog a umožňuje pohyb jednotlivých dokumentů z fondu k uživateli a naopak. Automaticky se tiskne čtenářská legitimace, upomínky a rezervace, prolongace, doklady o výpůjčkách. S daným modulem je možné pracovat bez vazby na modul katalogizace.
 • Podpůrné a doplňkové moduly:
  • On line katalog – pracuje jako nezávislý programový modul, samozřejmě využívající dat, které jsou vytvořeny ve SMARTLIBU.
  • On line katalog – Dětská beletrie – speciální verze katalogu pro dětské čtenáře, využívající grafických ikon a umožňující první setkání s počítačem v knihovně.
  • SMARTLIB pro seriály – speciální modul pro evidenci jednotlivých čísel časopisů, doplněných samostatným výpůjčním procesem a řadou statistik a tiskových výstupů. Lze jim řešit i meziknihovní výpůjční služby časopisů.
  • Mezinárodní výměna časopisů – speciální modul, který řeší evidenci vydaných a přijatých dokumentů v rámci mezinárodní výměny časopisů a příslušnou skladovou agendu.


Relief

      Reliéf je samostatná knihovnická aplikace, která je jádrem systému, jenž je možný definovat pro širokou škálu využití. Aplikace je vysoce přizpůsobivá požadavkům uživatele a má také možnost správy jakýchkoli sbírek v prostředí Intra/Internetu.

      Reliéf je určen pro profesionální správu sbírek, v prostředí Intranetu/Internetu. Pro vytváření katalogu objektů nabízí Reliéf jedinečné řešení založené na nejmodernějších technologiích.

      Dynamický model databáze přináší aplikaci vysokou flexibilitu, která je téměř na hranici vývojového prostředí. Uživatel systému má možnost pomocí grafického rozhraní definovat strukturu databáze a připravit libovolné vstupní a výstupní formuláře. Celkové řešení je postaveno na přístupu uživatelů prostřednictvím webovského prohlížeče, který spouští klientský applet. Stejně je řešen přístup pro administraci systému.

      Reliéf je svou architekturou a použitými technologiemi patří mezi vysoce vyspělé systémy. Aplikace je napsána v jazyce JAVA. Využívá třívrstvé architektury, což přináší optimální rozložení nároků na hardware a možnost efektivní zprávy přinášených klientů.

      Implementace znalostních vyhledávacích nástrojů, které patří ke světové špičce a začlenění znalostních databází, posunuje systém z hlediska uživatele do nové úrovně – tzv. znalostních systémů.

      V dnešní době, kdy lidská společnost bojuje s přehlcením daty a informacemi, mnohdy neuspořádanými, jsou právě znalostní systémy východiskem, jak konečným uživatelům přinést odpovídající informace, které řeší problém či zodpovídající dotaz-znalosti, v okamžiku, kdy je potřebují.

      Pro konkrétní aplikaci systému Relief připravuje společnost Invar jednotlivé konfigurace. První bude model Knihovna, využitelný ve všech typech knihoven a informačních institucích. Dodržením standardu popisu AACR2 a výměnného formátu UNIMARC a také kompatibilita záznamů s Národní knihovnou, byly výchozími požadavky na vývoj systému.


DAWINCI

      Knihovnický systém DAWINCI je společným produktem týmu elitních programátorů společnosti ASP a.s. a skupiny vysoce fundovaných a zkušených knihovníků Regionální knihovny Karviná.

      Systém byl vytvořen s použitím nejmodernějších objektových-komponentních programátorských technologií, díly kterým přestavuje DAWINCI robustní informační systém v „multi-tier“ architektuře. Tato architektura umožňuje univerzální šíření systému přes Internetové nebo Intranetové technologie. Samozřejmostí systému je také plná podpora a kompatibilita Z39.50 protokolu, který zajišťuje univerzální celosvětovou dostupnost systému.

      Systém DAWINCI je prvním knihovnickým systémem, který pro správu dat a přístupu k nim využívá kombinaci SQL databázových systémů a nejsilnějšího Full-text systému Topic. Tato kombinace s sebou přináší zcela nové a neomezené možnosti při vyhledávání a získávání informací ze systému. Standardní knihovní záznamy ve formátu UNIMARC je také možné vázat s informacemi jakékoliv struktury.

      Systém DAWINCI obsahuje všechny standardní moduly knihovnicko-informačního systému. Součástí systému je také Administrátorský modul, pro vlastní univerzální nastavení systému a jeho následnou dokonalou správu.

 • Modul Administrátor – obsahuje všechny funkce pro univerzální nastavení a údržbu systému. Je přístupný jenom definovaným osobám (správce systému, odpovědní metodičtí pracovníci knihovny apod.). V rámci modulu je vloženo nastavení přístupu k datům systému, všeobecné provozní parametry, nastavení fondů, tématických skupin a rovněž nastavení generátorů identifikátorů.
 • Modul Katalog – umožňuje vkládání fondů a tématických skupin pro libovolný počet záznamů, volnou tvorbu vstupních formulářů, generování a úpravy přírůstků, tvorbu a kontrolu souboru autorit, využívání databází dodavatelů, tvorbu, sledování a tisk objednávek, revizi stavu fondu, využití generátorů identifikátorů a modelového Thezauru, import/export záznamů a dat, připojení mediálních informací k záznamům.
 • Modul OPAC – je využíván ve full-textovém vyhledávání podle jednoduchého slova nebo složeného, volně tvořeného výrazu. V rámci tohoto modulu je možné vyhledávat podle autorit, hledat na základě výběru slova, tématu za stromu tématických hesel (Thezauru). Samozřejmě součásti OPAC je přehled o výpůjčkách titulů a zobrazování a tisk informací o nalezených titulech ve volitelném formátu.
 • Modul Výpůjční systém – přináší prostředky pro tvorbu a manipulaci se záznamy čtenářů a uživatelů, zabezpečuje vlastní výpůjční proces, zobrazuje záznamy čtenářů podle zadaných kritérii, tiskne uživatelský definované tiskové sestavy a statistické přehledy. Výpůjční modul zahrnuje také systém pro MVS a systém analýzy a zobrazování speciálních služeb, událostí a poplatků.

Nahoru


Část třetí:   Zahraniční automatizované knihovnické                    systémy

BIBIS

      Knihovnický informační systém byl poprvé v České republice představen v prosinci roku 1994. Jedná se o komplexní modulární plně integrovaný knihovnický informační systém, který vyvinula holandská firma SQUARE B.V. Pro menší knihovny je výhodou, protože lze jednotlivé moduly zakoupit samostatně a postupně doplňovat kategorie Ibisu s přibývajícími tituly. V praxi se většinou instaluje na hardware, který již knihovna vlastní. Systém pracuje na veškerých platformách standardních operačních systémů a obrovskou výhodou je možnost přechodu mezi jednotlivými operačními systémy. V takovém případě se změní pouze softwarový toolkit a BIBIS i data zůstávají stejná.

      Systém pracuje v reálném čase a umožňuje současný přístup více uživatelů do databáze. Umožňuje import a export dat a snadné napojení na databáze jiných knihoven. Systém podporuje multimediální aplikace a k jednotlivým záznamům lze připojit nascanovaný dokument, zvukový záznam nebo videosekci. Jedná se o multijazyčný systém, který existuje v anglické, německé, holandské, portugalské, české a francouzské jazykové verzi. I během práce se systémem lze přepínat mezi jednotlivými jazyky.

      Knihovna má možnost systém nakonfigurovat podle své potřeby a měnících se požadavků, které vznikají v souvislosti s automatizací, více než 150 přepínači. Za základní moduly systému můžeme považovat:

 • Modul Katalog – je nejdůležitějším a největším modulem. Umožňuje pracovat nejen s velkým počtem standardních polí, která lze aktivovat pro jednotlivé pole dokumentů, navíc umožňuje velice snadno nadefinovat nová. Vyhledávat v katalogu lze podle základních polí, podle polí nadefinovaných uživatelem, jednotlivých slov ve všech záznamech, jednotlivých slov v určitých polích, klíčových slov, pomocí Booleovských operátorů. Výhodné je spojení modulu katalogu se systémem plnotextového vyhledávání EFS Excalibur. Značná pozornost je věnována také zpřístupnění katalogu veřejnosti a snadnost ovládání. Díky tomu mohou čtenáři v katalogu snadno vyhledávat a záleží pouze na knihovně, které informace z katalogu svým uživatelům zpřístupní. Z uživatelského katalogu je také přístup k multimediálním záznamům a lze použít i hlasovou navigaci, např. v dětských odděleních.
 • Modul Objednávky – zde jsou řešeny veškeré činnosti spojené s objednáváním nových přírůstků do knihovny. Aktuální objednávky mohou být tištěny ve formě, kterou vyžaduje dodavatel a systém po vystavení objednávky sám kontroluje, zda dodávka probíhá podle předpokladu. Pokud tomu není tak, postará se submodel urgencí o urgenční dopisy. Tento modul řeší také MVS a MMVS, včetně statistik.
 • Modul Evidence přírůstků – stará se nejen o zpracování nových akvizic, ale také nabízí možnost tisku seznamu přírůstků v požadovaném členění a formě. Třídění je volitelné a i na tento modul navazují tiskové formuláře.
 • Modul Výpůjční protokol – zajišťuje jednoduchý systém při půjčování, vracení, rezervaci, prolongaci a pokutách. Systémy výpůjček jsou rozdílné pro jednotlivé typy knihoven a informačních institucí.
 • Modul Periodika – řeší komplexní evidenci a cirkulaci periodik. Automaticky hlídá přecházející periodika do knihovny. Cirkulace je řešena kombinací metod hvězdy a kruhu.
 • Modul Správa systému – tento modul se nezakupuje samostatně, ale je součástí každé instalace. Jsou v něm uloženy informace o vylisovaných tabulkách, konfiguraci systému a bezpečnostních pravidlech.


GLIS

      Systém GLIS (Geac Library Information System) je modulární systém a jeho moduly vznikaly postupně. GLIS pracuje ve vlastním operačním systému firmy Geac, pouze na počítačích vyvinutých a vyráběných firmou Geac. Vlastní počítače vyrábí firma z důvodu pocitu omezení vlastnostmi jiných operačních systémů a počítačů. Geac klade důraz na to, aby jeho systémy byly schopny provádět i ve velkých databázích mnoho úkonů najednou a uživatel nemusel dlouho čekat na odpověď systému. Tomu je přizpůsobena architektura počítačů, na kterých GLIS pracuje.

      GLIS je modulární systém a každý z modulů může pracovat i samostatně. Každý modul má svoji bázi dat a při práci systému jednotlivé moduly mezi sebou spolupracují a navenek se zdá, že systém používá jen jednu databázi pro všechny činnosti. GLIS je postaven na koncepci postupné výstavby katalogizačního záznamu. Záznam je primárně vytvořen v Modulu Akvizice, může však být i přejat z externích databází. Po obdržení dokumentu je popisná část záznamu dokumentu zkopírována do Modulu Katalogizace, do bibliografické báze dat. Po úplném zpracování je záznam převeden do báze dat veřejného on-line katalogu (OPAC). Zkrácený katalogizační záznam je současně převeden také do Modulu Výpůjčního systému. Systém kontroly periodik je zahrnut do modulu Akvizice. Kromě těchto modulů si knihovny mohou ještě zakoupit Modul Místního informačního systému. Tento model umožňuje hlavně veřejným knihovnám nabízet uživatelům nebibliografické informace typu adres firem nebo organizací, kalendáře akcí, adresy a služby místních správních orgánů, plné texty místních zpráv, oznámení apod.

      Díky výkonným počítačům, na kterých GLIS pracuje, bývá většinou nainstalován ve velkých knihovnách nebo v sítích knihoven. K centrálnímu počítači může být zapojeno až 500 terminálů a po menších úpravách až 999 terminálů.


ADVANCE

      Systém je vhodný spíše pro knihovny menších nebo středních velikostí, jako jsou např. fakultní či univerzitní knihovny. Jedná se o plně integrovaný systém, což znamená, že údaje jsou v systému uchovány pouze jednou. Všechny subsystémy pracují s jedinou společnou bází dat. Tato relační databáze umožňuje rychlý a efektivní přístup k údajům a údaje mohou být vloženy do databáze pouze jedinkrát a stačí je vždy pouze opravit. Při práci se systémem se změny v databázi provádějí okamžitě v reálném čase.

      ADVANCE se přizpůsobuje požadavkům tzv. „otevřených systémů“ . Byl napsán v upraveném programovém jazyce BASIC v systému PICK, což je interaktivní multiuživatelský operační systém, umožňující provádět mnoho úloh najednou. Současně je to databázový systém se silným vyhledávacím jazykem. Je široce používán pro řízení provozu databází a velmi vhodný pro manipulaci s daty – jejich třídění, vyhledávání a přemisťování.

      Systém ADVANCE je velmi flexibilním systémem, kterého je možné do značné míry přizpůsobit zvyklostem a požadavkům knihovny. Je možné měnit funkce systému a jeho design změnou údajů v definičních tabulkách systému. Knihovna může vytvářet nabídky pro různé kategorie uživatelů a přizpůsobovat tak systém různým skupinám uživatelů a základě jejich potřeb, schopností pracovat s počítačem a znalosti systému.

      ADVANCE je systémem vícejazykovým, který umožňuje modifikaci systému do jakéhokoliv jazyka užívajícího latinské abecedy, popř. je možné přizpůsobit systém tak, aby s ním bylo možné pracovat simultánně v několika jazycích.

      Systém ADVANCE nabízí knihovnám použití tzv. „fantómových procesorů“. Jsou to programy, které vykonávají některé činnosti systému tak, aby neměly vliv na provádění důležitých činností, např. vyhledávání v katalogu, půjčování, katalogizaci. Pomocí fantómových procesorů může ADVANCE ráno sám zapínat terminály veřejného on-line katalogu a večer je sám vypínat, sám pravidelně přes noc tisknout upomínky nebo zálohovat data. Katalogizační fantómový procesor řídí aktualizaci databáze při katalogizaci, jestliže na mnoha terminálech probíhá katalogizace a současně na mnoha terminálech uživatelé vyhledávají v on-line katalogu. Systém se tváří, jako by aktualizovat databázi v reálném čase, ve skutečnosti vytváří z nových či opravených záznamů fronty a čeká, až bude kapacita počítače méně vytížena. Kalendářní fantómový procesor zase umožňuje provádění určitých úkonů systémem automaticky v předem určeném čase. Tak může ADVANCE v určený čas tisknout faktury, oznámení, dopisy, upomínky, sestavovat a tisknout různé knihovnické statistiky, zprávy a soupisy.

      ADVANCE pořizuje záložní kopie dat na magnetickou pásku dvojím způsobem. Buď pouze změny v databázi provedené za určité období nebo kopie celé databáze.

      Systém ADVANCE se skládá z následující subsystémů:

 • Modul Akvizice
 • Modul Katalogizace
 • Modul Veřejný on-line katalog
 • Modul Výpůjční systém
 • Modul Správa periodik (seriálů)

      Systém byl vyvinut jako plně integrovaný, všechny příkazy se používají ve všech subsystémech stejně, data jsou zobrazována ve všech subsystémech stejně. Uživatelé se mohou pohybovat mezi subsystémy a funkcemi pomocí menu a příkazů. Údaje vložené do jednoho subsystému ke možné použít ve všech dalších modulech.


OLIB 7

      Knihovnický systém OLIB 7 je produktem britské firmy FDI Ltd., což je tradiční producent knihovnických systémů a jeho zákazníky lze nalézt po celém světě.

      Systém OLIB 7 poskytuje komfortní i intuitivní prostředí pro běžné činnosti v knihovně. Jeho výrazovým rysem je jednotné prostředí a možnost přístupu uživatelů přes Internet.

      Základem integrovaného automatizovaného systému je databázový server Oracle a grafické prostředí se standardními rysy Windows. Data jsou organizována uvnitř systému v tzv. doménách – tituly, autoři, edice, předmětová hesla, věcný rejstřík, knihovní jednotky, uživatele a referenční data.

      Systém OLIB 7 pracuje s daty v jednotlivých modulech, které využívá pro automatizovanou správu jednotlivých knihovnických procesů. Systém tedy využívá tyto základní moduly:

 • Modul MVS
 • Modul Akvizice a fondy
 • Modul Správa seriálů
 • Modul Požadavky
 • Modul Cirkulace (výpůjční modul)
 • Modul Katalog

      Kromě uvedených vlastností a funkcí systém OLIB 7 zahrnuje tyto rozšiřovací vlastnosti. Umožňuje komplexní správu knihovnických procesů a subsystémů z jednoho prostředí, zahrnuje implementaci Z39.50, umožňuje druhotné prohledávání pro získání informací vztahujících se k dané položce, využívá integrace objektů k bibliografickým záznamům, integraci databázových informačních zdrojů, využívá automatického generování a rozesílání upomínek, dodržuje normalizační pravidla, vytváří statistické a jiné reporty pro potřeby knihoven. Jedná se tedy o plně univerzální, otevřený a flexibilní systém, který je možné využít pro automatizaci knihovnických procesů.


PC-LIB

      PC-LIB je slovenský systém určený pro střední a větší knihovny, využitelný v knihovnické praxi pro výpůjční protokol, sestavování bibliografií, rešerší, nejrůznějších zajímavých přehledů, statistik, při objednávkách nových titulů, kontrole dodávek apod. Jedná se tedy o systém, který je schopný zapamatovat si a později poskytnout logické vazby mezi důležitými atributy. Systém byl vytvořen jako integrovaný, modulární a flexibilní systém, přičemž jeho jednotlivé moduly jsou přímo dostupné z hlavního uživatelského menu, bez nutnosti opustit základní prostředí. Systém umožňuje jednoduché postupné rozšiřování a propojování modulů, podle přání zákazníka.

      Uživatelské prostředí je velmi příjemné a přístup k požadovaným informacím je jednoduchý a rychlý, realizovaný formou nabídek s možností vyhledávání, prostředí je vybaveno také kontextovou nápovědou.

      PC-LIB je navržený a realizovaný formou, která umožňuje evidovat všechny typy dokumentů, včetně trojrozměrných dokumentů, speciálních tiskovin, výzkumných zpráv, firemní literatury atd. podle zásad a pravidel pro katalogizaci až po úroveň analytického popisu. Systém také nabízí využití čárového kódu pro evidenci uživatelů a knihovních jednotek, což výrazně zpřesňuje a zrychluje evidenci, zjednodušuje práci knihovníků při katalogizaci, výpůjčním procesu a revizích knihovního fondu.

      Kromě udržování elektronických katalogů umožňuje systém tisknout katalogizační lístky s možností jejich editace. Systém tak disponuje různými přehledy a revizemi fondu a následným výstupem na tiskárnu. U každého modulu uživatel také volí formy výstupů na obrazovku, tiskárnu nebo do souboru.

 • Modul Katalogizace – umožňuje vkládat do databáze nové údaje, opravovat již existující záznamy a postupně doplňovat záznamy k jinému titulu. Poskytuje všechny možnosti vyhledávání a při zadávání jiného údaje poskytuje jeho výběr podle jiného údaje, jehož hodnotu zná z již existující databáze. Výsledky katalogizace se přenášejí do modulu definování.
 • Modul Akvizice – obsahuje tvorbu objednávek, dodávek, pomáhá vytvářet vlastní databázi kontaktů na vydavatele a distributory atd. Modul umožňuje aktualizaci knihovního fondu, vyřizování či přeřazování, export a import údajů ve formátu ISO 2709. Pomocí uvedeného modulu je možné komunikovat s více pobočkami knihovny, pokud nejsou soustředěny v jedné budově.
 • Modul Výpůjčky-rezervace-upomínky-urgence – zahrnuje veškeré možnosti výpůjčního protokolu. Od registrace čtenáře či uživatele, přes výpůjční protokol, rezervace, vracení, upomínky, prolongace atd. V rámci uvedeného modulu je také agenda spravující oblast MVS s využitím jejího propojení na Internet.
 • Modul Rešerše a bibliografie – evidence vytvořených rešerší podle čísla a názvu. Modul také eviduje, člení a umožňuje třídit vytvořené bibliografie.
 • Modul Výročí osobnosti – velký pomocný modul, který buduje a vyhodnocuje výročí autorů a osobností. Vychází z údajů na definování. V této části systému jsou běžně sestavována různá kalendária, slovníky, personální bibliografie a rešerše.
 • Modul Metodika – zahrnuje evidenci jednotlivých organizačních jednotek, zaměstnanců, evidenci obecných knihovních záležitostí, s možností využití v rámci akvizice a výpůjčního protokolu. Součástí jsou statistické přehledy a výkazy za určité období.
 • Modul Přehledy – evidence s možností statistických výkazů a přehledů, které jsou využitelné při práci v knihovnách.
 • Modul Revize – pomáhá při revizích knihovního fondu a s evidencí a fyzickým zpracováním. Umožňuje následné vyhodnocení a sestavení výkazu o provedené revizi.

      Systém PC-LIB není stále uzavřen a předpokládá se jeho vývoj, hlavně v oblasti statistických informací a meziknihovní komunikace a s tím související konverze dat, tvorby souborného katalogu a autorit.


ALEPH

      ALEPH (Automated Library Expandable Program) u nás distribuuje firma Ex-Libris. Systém byl vyvinut programátory, analytiky a knihovníky Hebrejské univerzity v Jeruzalémě.

      ALEPH je navržen tak, aby jej mohly používat kromě knihoven také archívy, muzea a informační centra. Jedná se o modulární systém, což znamená, že se každá z institucí může rozhodnout, který modul si zakoupí a který pro svůj provoz nepotřebuje. Systém ALEPH je vícejazyčný.

      Obsahuje tyto moduly:

 • Modul OPAC
 • Modul Katalogizace
 • Modul Soubor autorit
 • Modul Statistika
 • Modul Fondy
 • Modul Výpůjčky
 • Modul Akvizice
 • Modul MVS
 • Modul Správa seriálů a periodik
 • Modul Elektronická pošta


T-series (Tinlib)

      Automatizovaný knihovnický systém T-series je vyzrálým knihovnickým systémem třetí generace, jehož základem je objektově orientovaný, entitě. relační databázový řídící systém. Tento systém byl vytvořen speciálně pro potřeby knihovnických a informačních aplikací. Tato struktura vytvořená hypertextovými technikami, umožňuje uživateli navigaci mezi jednotlivými entitami.

      Celá aplikace je psaná v 4GL (programovací jazyk 4.generace) a představuje jednu z nejperspektivnějších komerčních aplikací hypertextu. T-series je určen pro systémy Open Systems Architecture, procuje pod operačním systémem MS-DOS a pod UNIX. Přechod od prostředí MS-DOS k prostředí UNIX je snadný a bezproblémový.

      V systému je velká péče věnována bezpečnosti uložených dat, úroveň přístupu a práva přístupu k bázi dat jsou hierarchicky seřazena a zabezpečena přidělenými identifikátory a hesly. Všechna pole záznamů jsou opakovatelná a dovolují proměnnou délku pole.

      T-series je charakterizován modulární architekturou, integrovaným prostředím a mimořádně vlídným uživatelským rozhraním. Modularita systému umožňuje knihovnám doplnit zakoupené sestavy dalšími moduly, které byly nově vyvinuty, popř. doplnit ty moduly, které knihovny na počátku nezakoupila.

      T-series je považován za světově nejkomplexnější knihovnický a rešeršní systém a skládá se z následujících modulů:

 • Modul Katalogizace a vyhledávání – data mohou být vkládána do libovolného katalogizačního formátu systému T-series. Důmyslné řešení editace v T-series umožňuje vytváření pružné struktury záznamu s poli libovolně dlouhými a libovolně opakovatelnými. Jediné omezení ve skutečnosti vyplývá z typu použitého hardwaru. Pomocí inteligentních oken mohou knihovníci položky vybrat v otevřených oknech a překopírovat. Je možné v oknech plně využít všech vyhledávacích možností a dokonce je možné uvnitř oken editovat. Tezaurus systému, začleněný v modulu katalog, poskytuje možnost ukládat nadřazené výrazy, podřazené výrazy, příbuzné výrazy apod. Tedy všechno, co knihovníci potřebují k tomu, aby mohli vytvořit plně hierarchický tezaurus.
 • Modul Výpůjční protokol – je dokonale propojen s ostatními moduly T-series. Zahrnuje všechny funkce a kroky potřebné při sledování jednotlivých dokumentů a při jejich půjčování. Modul výpůjční protokol umožňuje knihovnám nastavit vlastní parametry, pomocí nichž mohou knihovníci lépe klasifikovat své dokumenty a čtenáře. V tomto modulu je možné nastavit texty pro sdělení potřebných při rozesílání upomínek a při vyřizování rezervací. Vypůjčení a vracení dokumentů je možné provádět z jakékoli pozice v systému, několika různými způsoby. Upomínky a různá vyrozumění mohou být automaticky generovány a tištěny jednotlivě nebo v dávkách. Tento modul také obsahuje možnost vytvářet zprávy a statistiky týkající se chodu knihovny.
 • Modul Akvizice – zahrnuje všechny kroky potřebné při objednávání, urgencích a přijímání monografií. Administrativní podrobnosti, např. nákladová střediska, osobní záznamy, kódy a adresy dodavatelů je třeba vložit jenom jednou. Bibliografické údaje se okamžitě zobrazují v katalogu s jasně označeným statutem – objednáno. Modul Akvizice umožňuje kompletní vedení účetnictví.
 • Modul Správa seriálů – základní funkcí správy seriálů je jejich denní vstupní kontrola seriálů. V systému T-series se provádí pomocí jediné funkční klávesy, a to i v případě více kopií. Při vstupní kontrole se automaticky tisknou kopie příslušných cirkulářů. Tento modul dává možnost také objednávat, fakturovat, rušit, urgovat a vracet seriály a tvořit různé zprávy a statistiky.
 • Modul Formátování a přenosu dat – tento modul, plně propojený s modulem Katalog, umožňuje konverzi formátu záznamů. Používá se při importu záznamů do databáze T-series a při exportu záznamů ze systému do jiného formátu. Je vysoce adaptabilní a dovoluje efektivní a rychlé začlenění požadavků pro jednotlivá lokální data. Dokáže pracovat se strukturou formátů s pevnou délkou, poměnou délkou, s tagy i se speciálními strukturami formátů, včetně výměnného formátu ISO 2709.
 • Modul TINGEN, Generátor zpráv – umožňuje třídit data T-series, formátovat je a řadit do tabulky. Typickým využitím tohoto modulu je tvorba přírůstkových seznamů nebo tvorba katalogizačních lístků, přičemž lze použít všechny relevantní informace uložené v systému.

Nahoru