Z análů amatérské telekomunikační techniky

Brno. Oblast Jiráskovy třídy, ulice Grohovy, Obilného trhu a ulice Čápkovy


Motto: The word of your chords 1
Les sons des ton coeur 2
Resounds in my still self
Like bells summoning
To the ceremony of the soul...
z nepublikované rukopisné sbírky z pozůstalosti Alexandra Grahama Bella, 34 Mute Poems Řeč tvých akordů,
tvojho srdca hlas,
v mém tichu rezonuje
jak zvony z dálky zvoucí
na obřady duše...
Komentář

1 Prof. Circler upozorňuje též na další možný výklad tohoto slova vysunutého do významné pozice na konci verše, a to tětiva.

2 Bellův vztah k francouzštině zůstává dosud předmětem sporů. Jedna skupina vědců se přiklání k názoru, že Bell pro svou nedoslýchavost nikdy nezvládl všechny její nuance, ale podporu nachází i názor, že Bell byl odvážným předchůdcem těch, kdo dnes volají po reformě francouzštiny. Abychom nezavdali příčinu dalšímu vyhrocení sporu, dokud nebude tato otázka definitivně vyřešena, přiklonili jsme se ve svém převodu tohoto verše ke kulturní substituci.

Překlad a komentář mgr. et mgr. Renata Kamenická


V dobách omezené vodivosti telefonních kabelů i radiových vln, přesněji v polovině osmdesátých let můžeme doložit zvýšenou aktivitu na poli amatérských telekomunikací v nadepsané lokalitě. Mezi pamětníky máme doložen dostatečný počet výskytů podomácky realizovaných komunikačních medií na to, abychom mohli tento fenomén analyzovat a vyvozovat z něj kýžená teritoriálně-společenská stanoviska.

V oblasti Jiráskovy třídy byli pionýry lokální telekomunikace (příznačně) bratranci Pavel Š. a Tomáš M. (v této souvislosti si povšimněme, jak se v dějinách vědy tvůrčí objevný duch často rozpíná spolu s poutem bratraneckým; připomeňme namátkou bratrance Veverkovy). Zmínění spolupracovníci drží historický primát v průkopnictví telekomunikací, proto stojí přinejmenším za zmínku v našem pojednání.

Z poloviny 80. let máme svědectví již existujícího spojení mezi č. or. 16 a č. or. 19 na Jiráskově třídě, který realizoval tým Pavel Š. a Tomáš M. Urbanistická fakta poukazují na geografickou vzdálenost mezi objekty, které nejsou sobě čelní, jsou - jak se v lokálním argotu říká - "šejdrem". Kabel byl natažen přímo z 2. podlaží č. or. 16 (základna Tomáše M.) do 5. podlaží č. or. 19 (základna Pavla Š.) a to vzdušnou cestou. Koncovými jednotkami i médiem byly součásti blíže nespecifikovaného dětského telefonního aparátu bulharské provenience, generovaný sérií galvanických monočlánků. (Jeden z tvůrců, Pavel Š., se zabýval i amatérskou aviatikou. V této oblasti však byl méně zdárný, jeho anamneticky doložitelný letecký experiment, realizovaný bez podpůrných médií ze střechy č. or. 16, skončil frakturou dolní končetiny dext.)

Autor pojednání dokonce krátkodobě realizoval propojení 1. podlaží č. or. 22 s 5. podlažím č. or. 19, nicméně tento pokus byl nezdárný, jelikož kabelové propojení nebylo kontinuální.

Zmiňme se ještě o obdobném, bratranci P. Š. a T. M. nepochybně inspirovaném počinu 2. pol. 80. let, který byl uskutečněn v lokalitě Obilného trhu. Dva obyvatelé č. or. 10 (hned vedle Čápa) Jiří K. a č. or. 5 Václav F. zprovoznili linku vedenou volným prostranstvím využívaným k domestikálnímu zemědělství, zakončenou též galvanicky živenými jednotkami obdobného typu jako v případě spojení předchozího. Spojení bylo perzekuováno výkonným orgánem veřejného pořádku, řadovým příslušníkem VB, sídlícím v č. or. 3. Ten vlastní iniciativou (mimo pracovní dobu, nebo během ni, ovšem mimo teritorium determinované obchůzky) vždy nejspíše ve večerních hodinách opakovaně přerušoval spojení patrně pomocí kleští "štípaček". Perzekuce tohoto rázu se opakovala i při následujících pokusech obnovit telekomunikační kanál, ale nekompromisní vykonavatel nedovolil, aby cizí vedení, zavěšené přes oblast jejich mrkvového záhonku, nadále fungovalo. Díky pamětníkům se nám zachovala osudná reakce rezignace Jiřího K. na další úsilí na tomto poli vědy, když po mnohanásobném přerušení linky konstatoval: "Ten hajzl polda nám to zas přefikl."

Vypracován byl i troufalý plán propojit stanici Tomáše M. (Jiráskova č. or. 16) se stanicí Jiřího K. (Obilný trh č. or. 10), nicméně prodlevy způsobené technickou nákladností (množství vodiče) a náročností (překážející dům Jiráskova č. or. 14 a dům na ulici Gorkého; od demolice se po jednáních upustilo). Ačkoli nebyl projekt realizován, co vedlo teleamatéry k takové touze spojovat? Co bylo hnacím motorem, toužícím (abychom použili obrazu z Bellovy básně) po "word of your chords"? (Někdy se překládá "řeč tvých akordů", jindy též "slovo tvých vazů" [rozuměj hlasivkových].) V čem tkvělo prázdno volající po naplnění?...

Poznamenejme jen krátce nenáročný projekt, který jakoby na znamení úpadku jedné slavné éry završuje faktografickou část této kapitoly. Byl uskutečněn ke konci 80. let na ulici Čápkové ze zvýšeného přízemí č. or. 4 do 2. podlaží č. or. 6, realizovaný Miroslavou P. (č. or. 4) a Miroslavem Š. (č. or. 6) za pomoci identických koncových jednotek jako u nezdárného experimentu na třídě Jiráskové (mezi č. or. 19 a č. or. 22). Nutno dodat, že toto spojení přetrvalo několik let.

Co mohlo zapříčinit ten nenadálý rozvoj telekomunikačních iniciativ diskutovaného teritoria?

Kromě fyzicky (kognitivně) restaurovatelných konsekventních řetězců, které jednoznačně počínají v mateřské školce na Jiráskově třídě č. or. 25, kde byla součástí osnov konstrukce kabelového spojení, mediálně zajištěného režnou nití a dvěma kelímky od bílých jogurtů (á 1,10 Kčs s náplní), které evidentně inspirovaly a vychovaly četné radio- či kabelově komunikační amatéry, zůstává se nad celou oblastí vznášet arkánní, mysteriózní duch, - snad bychom mohli říci - jakýsi genius loci. Jak jinak vysvětlit těžko pochopitelné souvztažnosti tak vysoké - a poznamenejme, že v době, kdy všechny vodiče měly průchodnostní restrikce - i značně nebezpečné a společensky nežádané koncentrace výskytů amatérského počínání v naší oblasti? Síla nedosažitelnosti? Sjednocení rozdvojeného?

Otazníky dosud zůstávají zeti jako černé díry dávných enigmat...

(výňatek z připravované publikace Pavla Drábka vycházející za finanční podpory opozičních telekomunikačních firem)