Znovupočátky alternativní telefonie v Brně

Zpráva o projektu

Název projektu: Bezdrátové akustické propojení objektů

Objekt A
Jiráskova 14, Brno, 2. nadzemní podlaží (část ulice ohraničena Grohovou a Gorkého)
Objekt B
Grohova 26, Brno, 4. nadzemní podlaží (část ulice ohraničená Jiráskovou a Čápkovou)
viz situační plán
Řešitelský tým (všichni členové týmu byly v uvedené době pracovníky Filozofické fakulty Masarykovy univerzity v Brně):
phdr. Jana Chamonikolasová, Dr., Katedra anglistiky a amerikanistiky FF MU
mgr. et mgr. Renata Kamenická, Katedra anglistiky a amerikanistiky FF MU
PhDr. Petr Peňáz, Ústav klasických studií FF MU, nyní Katedra informačních technologií Fakulty informatiky MU
mgr. Zdeněk Pytela, vedoucí Laboratoře výpočetní techniky FF MU
ing. mgr. Jiří Rambousek, Katedra anglistiky a amerikanistiky FF MU
Dan Šlosar, odborný pracovník Laboratoře výpočetní techniky FF MU
Médium:
režný akustický kabel RAK
Použité koncové stanice:
1 ks kelímek od hořčice plnotučné 50 g,
1 ks kelímek od hořčice plnotučné 200 g.
Náklady:
Investiční náklady: 0 Kč (budovy již stály před zahájením projektu, stroje nebyly přímo použity)
Neinvestiční náklady: 0 Kč (kelímky od hořčice již byly prázdné, nit patří k běžným spotřebním materiálům domácnosti)
z toho mzdové prostředky: 0 Kč (řešitelé úkol zpracovávali ve svém volném čase)
Celkem: 0 Kč

Vývojová zpráva

(všechny uvedené časy se vztahují ke dni 7. 1. 1999 a jsou uvedeny v UTC+0100 (MET))

1. Předprojektová a projektová fáze

14:00 - 15:30
Zakládající schůzka projekčního a realizačního týmu v lokalitě A
15:00
Optická kontrola trasy (v této fázi si ještě účastníci neuvědomují, k čemu bude trasa využita, resp. uvažují pouze možnost primitivní optické signalizace praporky po vzoru Bratrstva kočičí pracky)

Z pravého okraje okna v místě A byl viditelný vertikální segment dr. Peňáze v okně místa B v šíři asi 10 cm; tím je vymezena světlost trasy

15:35
Dr. Peňáz se připojuje k řešitelskému týmu v lokalitě A

15:36 - 15:55
Vynořuje se první koncepce projektu (v teoretické rovině)

15:55
PhDr. Peňáz: "Já jdu pro nit."

15:55 - 16:10
Vypracování a oponentura projektové dokumentace první fáze

2. Realizační fáze

16:10
První kritický okamžik: vedení RAK mezi dvěma větvemi bylo nutno řešit prohozením cívky s RAK z okna v lokalitě A (dále jen "okno A") mezi větvemi s následným dopadem na úroveň ulice. Tato operace se po pečlivém vyměření zdařila na první pokus.

16:11 - 16:16
Cívka s kabelem je nesena na úrovni pozemních komunikací k úpatí budovy B, a to za plného provozu. Projíždějící vozidla ani většina kolemjdoucích o již odvinuté části kabelu nevědí; provoz je veden v první části pod odvinutým kabelem, později, když je již odvinutá část příliš dlouhá, je kabel položen na zem a provoz veden přes něj.

16:16 - 16:24
Z okna B je spuštěno zatahovací lano, na něj je upevněna cívka s RAK a následuje 1. pokus o vytažení. Tato fáze je kritická vzhledem k možné kolizi s pozemním provozem a k možnosti překročení pevnosti RAK v tahu v případě jeho zachycení na některé terénní překážce (vedle stromů se jako rizikové ukázaly zejména nárazníky automobilů). Oběma rizikům se pečlivou synchronizací prací daří předcházet, avšak asi na úrovni 2. poschodí dochází k uvolnění spoje mezi RAK a zaváděcím lanem a cívka s RAK se volným pádem vrací na úroveň pozemní komunikace.

16:24 - 16:29
Dramatická zápletka: zatímco v lokalitě B probíhá hledání vhodnějšího typu zaváděcího lana, kolemjdoucí dítě projde mezi dvěma zaparkovanými automobily a nevědomky s sebou na hrudi odnáší RAK, který dopadl na zádě automobilů a neležel tudíž na zemi. Po chvíli se dítě začíná zpožďovat za svou matkou a volá: "Mě něco tahá!" Matka naštěstí včas zjistí příčinu a nedestruktivní cestou dítě vyprostí, netušíc, že svým rozhodným a klidným postupem zachránila značné materiální hodnoty a zabránila podstatnému zdržení realizace celého projektu.

16:29
Dramatická zápletka - díl druhý: Dítě však dále natáhlo kabel, který je nyní napjat napříč přes pozemní komunikaci. Ihned jej zachytí projíždějící vozidlo a pokračuje v jízdě po ulici Grohova směrem k ulici Úvoz. Na tento stav naštěstí ihned reaguje odvíjecí technik: rychle odvine co největší rezervu RAK, poté jej přetrhne a volný konec pustí, ještě než dojde k jeho napnutí vozidlem a následnému překročení pevnosti v tahu. Vozidlo poté nerušeně odjede a kabel za ním zůstane volně natažen podél komunikace.

16:30 - 16:36
Druhý pokus o vyzdvižení volného konce RAK (tentokrát již bez cívky) je úspěšný; RAK zůstává na několika místech zachycen, což znemožňuje jeho napnutí. Pozemní četa však zasáhne a na všech takových místech, která zjistí, kabel ihned uvolní.

16:34 - 16:45
napnutí kabelu a instalace koncových stanic

16:45 - 16:55
Poslední komplikace: když už zdánlivě nic nebrání spuštění provozu, ukáže se, že se RAK zachytil o TV anténu na úrovni 1. poschodí rohového domu Jiráskova/Grohova, který má kabel podle projektu těsně míjet. Zásahová četa musí použít žebříku a násady koštěte. I tak je první pokus o uvolnění kabelu neúspěšný a nápravu zjednává teprve druhý, vyšší člen zásahové čety.

16:56
Dychtiví vědci ihned po konečném napnutí RAK zahajují zkušební provoz. Mgr. et mgr. Kamenická: "Tady hořčice plnotučná."
PhDr. Peňáz: "_________________" (nedoloženo)

16:57 - 17:03
Zkušební provoz úspěšně pokračuje. Slyšitelnost i srozumitelnost lze vzhledem k podmínkám označit za vyhovující, jisté rezervy se objevují spíše v lidském faktoru: chybí zkušenost se simplexním provozem, což chvílemi vede k potížím se synchronizací činností (vysílání/poslech) na obou koncových stanicích.

17:03
Ukončení zkušebního provozu, fixace kabelu pro klidový stav (zavřením oken v obou koncových stanicích)

3. Další plánované kroky

4. Využití nabytých zkušeností

Plánuje se instalace dalšího RAK, který propojí objekt A (Jiráskova), z nějž se tak stane propojovací uzel (ústředna), s budovou B (Katedra anglistiky a amerikanistiky FF MU), příp. i s budovou D (Laboratoř výpočetní techniky) téže fakulty na ulici Arna Nováka (viz též situační plán lokality).
Obrazová dokumentace