Písmo

Vývoj latinského písma

Písmo je hláskové. Vyvinulo se z řeckého (to z fénického), vliv písma Etrusků; nebo paralelně z obou (Mommsen).
21 písmen, v 1. století n. l. přibylo y a z, v 18. století dnešní abeceda.
Nejstarší doklady jsou epigrafické.

Antické období

6. stol. př. n. l. až 8. stol. n. l.
 1. Epigrafická písma
   Majuskulní písma. Ke slavnostním příležitostem; rozšířená ještě v 6. století, v nápisech se mohou vyskytnout i dnes
   nejstarší památky: 7. až 5. století př. n. l.
   Neoddělují se slova (scriptio continua), až ve 3. př. n. l. se objevují značky v polovině písmene
  1. scriptura monumentalis - pečlivě provedené písmo, čtvercový charakter; capitalis quadrata, capitalis elegans
   důležitější nápisy, desky zákona
  2. scriptura actuaria - zběžnější, obdélníkový charakter; capitalis actuaria, rustická kapitála
   běžné nápisy
 2. Písma pro běžnou potřebu
   Kurzívní písma
  1. Starší římská kurzíva, též majuskulní kurzíva
   převzala tvary z kapitály, ale je provedena zběžněji
  2. Mladší římská kurzíva, též minuskulní kurzíva
   navazuje na starší ř. k., ale ve 4linkovém systému; od 3. století n. l.
  3. unciála
   vyvinula se z kvadrátní kapitály, jenom volí obloučky místo úseček
   od 2. století; od konce 3. století začala vytlačovat kapitálu z literárních písemností, též pergamenové rukopisy; uplatňovala se až do 8. století
  4. polounciála
   navazuje na unciálu, odvozena z písem kurzívních
   přechodný typ písma, mísí se tvary majuskulní (které postupně opouští) s minuskulními (b, d, f, h), jiné jsou pro ni typické (a, g, n, r, s)
   5. až 9. století, těžiště v 8. století
   pergamenové rukopisy

Středověk

5. až 12. století

Nové národy přijímají křesťanství - přijímají kulturu a posléze písmo. Na počátku středověku vznikají nové druhy písma, tradičně (Maubillon) označované jako národní písma. Dělí se teritoriálně na:

Karel Veliký (768-814)
V době karolinské renesance v 8. století se rozšířila znalost čtení a psaní v okruhu Karla Velikého - ten vydával svá nařízení písemně, což usnadňovalo správu říše. Ve franckých klášterech se vytvořilo nové, jednoduché písmo: karolinská minuskule.

Novověk

k. m. u nás: od počátku 9 - Cyril a Metoděj. 9-13 prakticky jediným písmem užívaném soustavně v textech literárních i úředních
postupně v 11 vytlačena gotickým písmem, které se 13 a 14 rozšířilo
od sklonku 14 opět k. m.

Ukázky písem


Doporučená literatura


Vypsat adresář
Stránka o typografickém systému TeX
Stránka hudebněvědných informací

pocitadlo


--Zdeněk pytela@phil.muni.cz