Výstavy

Jak už jsem zmínil v úvodu, výstavy Osmy proběhly pouze dvě, protože umění expresionismu bylo v té době velice zatracováno. První výstava byla v Královedvorské ulici v Praze, kde vystavovali všichni z Osmy, i když Pittermannovy obrazy byly za oponou a mohly být odkryty pouze na požádání, protože Pittermann byl v té době ještě studentem Akademie. Expozice byla přijata záporně. Snad krom Maxe Broda a F. X. Šaldy nenechala kritika na umělcích suché nitky.

Druhá výstava (již bez zesnulého Maxe Horba) se konala v Topičově sále a byla přijata snad ještě negativněji než první výstava. Dokonce ani utěšující slova Maxe Broda se nedostavila. Styl umělců byl podle soudobých konvencí příliš troufalý a provokativní.

Po těchto dvou neúspěších se skupina prakticky rozpadla. Někteří z umělců, jako třeba Emil Filla, byli přijati do spolku Mánes. Jiní odcestovali do Francie a další se později setkali v kubistickém uskupení Tvrdošíjní.