Aktualizace opatření FF MU v souvislosti s šířením koronaviru ke dni 14. 4. 2020

16. 4. 2020

Metodická a technická podpora k distanční podobě zkoušek

V návaznosti na schválení novely zákona (zatím Poslaneckou sněmovnou, čeká se na jednání v Senátu a podpis prezidenta) upravující zvláštní pravidla pro vzdělávání připravujeme metodickou i technickou podporu k distanční podobě zkoušek, a to včetně státních závěrečných zkoušek. Zatím je k dispozici materiál MŠMT

Způsoby zkoušení a hodnocení předmětů

Z připravovaného opatření rektora (kromě již známých skutečností) vyplývá, že předměty mohou mít ve zkouškovém období v JS 2020 diferencované způsoby zkoušení, reflektující vývoj situace (např. v červnu „distanční“ písemná práce a v září „normální“ písemná práce, příp. ústní zkouška). Tyto úpravy se týkají ovšem pouze způsobu, nikoli úrovně ověřovaných znalostí. Forma zkoušení musí být zadána do sylabu předmětu v ISu nejpozději tři týdny před prvním zkušebním termínem (v případě využití více způsobů zkoušení by měly být v ISu popsány v daném termínu všechny způsoby).

Dříve avizované hodnocení „S“ u předmětů, jejichž charakteristika neumožňuje variantu distančního plnění, bude zadáváno hromadně studijním oddělením. Studující o toto hodnocení nežádají. V souvislosti s tím apelujeme na studenty, aby veškerou komunikaci se studijním oddělením vedli výhradně z fakultního e-mailu, nikoli ze svých soukromých schránek. Žádosti o odregistrování a doregistrování předmětů je možné posílat e-mailem (prostý text v těle e-mailu) na studijní oddělení příslušné referentce. Vždy je třeba uvést relevantní zdůvodnění a zejména v případě doregistrování připojit vyjádření vyučujícího/garanta kurzu (postačuje rovněž formou e-mailu).

Odevzdávání závěrečných prací

Elektronickým odevzdáním závěrečných prací se rozumí skutečnost, že studující naplní archiv závěrečné práce standardním způsobem. Jelikož archiv práce není až do jeho uzavření a zveřejnění vyučujícím přístupný, doporučujeme pro snazší evidenci odevzdaných závěrečných textů na pracovištích zřídit u předmětů diplomových prací odevzdávárnu, kam studentky a studenti vloží soubor s prací.

Převzato z dopisu děkana FF MU ze dne 14. 4. 2020. 

Všechny informace


Více článků

Přehled všech článků

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.