Aktualizace opatření FF MU v souvislosti s šířením koronaviru ke dni 16. 3. 2020

16. 3. 2020

Uzavření budov fakulty pro studenty a veřejnost

I nadále platí, že budovy zůstávají pro studenty a veřejnost uzavřené. Není možné konat individuální osobní konzultace ani zkoušení, pokud nespadají do výjimky omezení volného pohybu vydaného vládou. Kontakt učitelů se studenty probíhá distančně za využití možností, které jsou specifikovány na našem webu.  

Režim práce z domu a přítomnost na pracovišti

Akademickým pracovníkům je nařízen režim práce z domu. 

U neakademických zaměstnanců je režim práce z domu nařízen všem zaměstnancům nad 70 let, těhotným ženám, zaměstnancům po transplantaci či s jinou závažnou zdravotní indikací a dále těm zaměstnancům, kterým to styl a povaha práce umožňují. Vedoucí oddělení odevzdají podrobný rozpis rozhodnutí o přidělení způsobu práce jednotlivým zaměstnancům na Personální oddělení FF MU.

Všem ostatním neakademickým zaměstnancům, jimž styl a povaha práce plný režim práce z domu neumožňují, nařizuje děkan po dobu platnosti stávajících vládních opatření redukovaný pracovní režim na pracovišti (pondělí, středa a pátek od 10:00 do 14:00 hod., ve zbylém čase v režimu práce z domu), nevyžaduje-li konkrétní situace jiné řešení. O této úpravě rozhodují vedoucí pracovišť po dohodě s tajemníkem fakulty.

Vedení fakulty vyzývá všechny zaměstnance, aby si nechali přesměrovat telefonní linku na svoje mobilní telefony; formulář naleznete zde

Provoz Ústřední knihovny FF MU 

Informace pro studenty

Knihovna zůstává studentům i nadále uzavřena a neposkytuje do odvolání žádnou formu absenčních výpůjček. Studentům jsou k dispozici odborné elektronické zdroje, jež jsou dostupné díky vzdálenému připojení také ze zařízení mimo univerzitní síť. Zpřístupnění tištěného fondu elektronickou formou  je aktuálně předmětem řešení; sledujte prosím Facebook či webové stránky knihovny. Knihovníci jsou k dispozici online na adrese pujcovna@phil.muni.cz, dále v pracovní dny vždy od 9:00 do 12:00 hod. na telefonním čísle 549 49 5379 a rovněž na Facebooku knihovny. Jakmile to situace alespoň trochu umožní, bude fond Ústřední knihovny FF MU zpřístupněn dle možností.

Informace pro zaměstnance

Pro zaměstnance je fond přístupný po předchozí domluvě se zaměstnanci knihovny, kteří knihy připraví k předání. Knihy budou následně k dispozici v pondělí, středu a pátek v čase od 10:00 do 13:00 hod. Požadavky je možné zasílat na adresu pujcovna@phil.muni.cz, nebo lze volat na telefonní číslo 549 49 5379. Dále platí nabídka získání části knih formou digitální kopie pro zpřístupnění ve studijních materiálech předmětu, případně zakoupení konkrétních e-knih či databází.

Termíny a plnění studijních povinností

Plnění průběžných semestrálních a dílčích úkolů s termínem odevzdání po 11. 3. 2020 (včetně) se nyní posouvá na 30. 4. 2020. Vyučující/garanty tímto vyzýváme k úpravě sylabů. Průběžné plnění úkolů je i nadále možné, avšak nesplnění takového úkolu před 30. 4. se nesmí stát důvodem neúspěšného hodnocení předmětu. Tímto zohledňujeme nejen ztíženou dostupnost studijních materiálů, ale také dáváme studentům možnost plně se zapojit do dobrovolnické činnosti a pomáhat svému okolí (např. péčí o mladší sourozence či pomocí skupinám obyvatel ohrožených současnou situací).

Zatím nelze určit přesné termíny odevzdávání závěrečných prací a konání státních závěrečných zkoušek. Dle informací RMU se předpokládá přesun uvedených zkoušek na zářijové termíny. Adekvátně tomu budou posunuty i termíny odevzdání závěrečných prací. I když se situace může změnit, prozatím se nepředpokládá odevzdávání diplomových prací před 31. 5. 2020. Konečný termín bude stanoven později a v souladu s potřebami jednotlivých pracovišť.

Případné posuny termínů přijímacího řízení koordinujeme s vedením MU, podrobnější informace budou známy později.

Dobrovolnická činnost

Vedení fakulty si váží všech, kteří v této nelehké době nabídli svou pomoc jako dobrovolníci. Zájemci o zapojení se mohou přihlásit do celouniverzitní databáze

Převzato z dopisu děkana FF MU ze dne 16. 3. 2020. 

Všechny informace


Více článků

Přehled všech článků

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.