Aktualizace opatření FF MU v souvislosti s šířením koronaviru ke dni 23. 3. 2020

23. 3. 2020

Uzavírání předmětů

Obnovení kontaktní výuky se stále jeví jako nejisté, podle vyjádření rektora to nebude dříve než 15. května 2020. Věříme, že kontakt se studenty v žádném případě neustal a jsou realizovány různé formy distanční výuky. Předpokládáme, že snahou nemála garantů kurzů bude připravit i „distanční ukončení“ předmětů ve všech typech (zkouška, kolokvium, zápočet). Vedle toho bude ovšem dle metodiky RMU zaveden další způsob hodnocení – „S“ (splněno), který bude uplatněn výhradně v jarním semestru 2020. Hodnocení bude k dispozici v těch případech, kdy se nepodaří realizovat distanční formou standardní způsob zakončení, ovšem studenti dle jiných, jasných kritérií příslušný kurz splní. Hodnocení „S“ bude moci přidělovat pouze studijní oddělení (nikoliv vyučující jednotlivě), a to u předmětů, jež specifikuje vyučující a schválí garant (může se týkat například stáží, praxí či exkurzí). Uvedené hodnocení zajistí studentům splnění povinnosti absolvovat daný předmět a příslušný počet kreditů (včetně kreditové funkce). Tento způsob hodnocení ovšem nijak nevylučuje skutečnost, že studenti budou reálně přistupovat k ukončení těch předmětů, u kterých se fakultě podařilo zajistit výuku buď distančním způsobem, nebo v pozdějším termínu blokově (či jakkoliv jinak).

Státní závěrečné zkoušky 

Končící studenti bakalářského i magisterského studia budou moci v období jarního semestru 2020 využít celého státnicového období FF MU, tj. 1. 6. – 11. 9. 2020. Na základě komunikace ústavů se studenty, resp. dle jejich připravenosti odevzdat závěrečné práce, mohou být SZZ realizovány jak v červnu, tak v září. Zářijové termíny lze využít jako opravné, ovšem s ohledem na aktuální situaci i jako legitimní, řádné termíny, čímž budou zohledněny objektivní obtíže při dokončování závěrečných prací, způsobené výjimečnou situací.

Závěrečné práce

Termíny odevzdávání závěrečných prací budou v souladu s organizací státních závěrečných zkoušek stanovovány v rámci celého zkušebního období jednotlivými ústavy individuálně (tj. i za mez 30. 4.) a s ohledem na splnění příslušných lhůt pro vypracování a zveřejnění posudků. Bakalářské i závěrečné diplomové práce budou odevzdávány výhradně elektronicky. Není tudíž zapotřebí je tisknout; studentům doporučujeme práce netisknout, dokud nebude s ohledem na příznivý vývoj situace rozhodnuto jinak.

Dodatečné zapisování předmětů

Pro studenty, kteří se nuceně vrátili ze zahraničních studijních pobytů, bude dodatečné zapisování předmětů maximálně vstřícné, aby umožnilo kompenzovat kreditový „výpadek“ v důsledku nerealizované stáže.

Přijímací řízení do bakalářského studia

Test studijních předpokladů se posouvá na 20.–21. června 2020. Rovněž oborové testy byly odloženy, budou se konat 19.–22. června 2020. V případě, že se termíny ještě změní, budeme uchazeče neprodleně informovat.

Uchazeči budou podmínečně přijímáni i bez maturitní zkoušky, kterou bude možné doložit až po jejím absolvování v září či říjnu 2020.

Přijímací řízení do navazujícího magisterského a doktorského studia

Budou připraveny dva termíny přijímacích zkoušek do magisterských stupňů studia – původní v červnu a nově i v září. Harmonogram zářijových termínů přijímacího řízení bude stanoven a zveřejněn do konce května. Termín podání přihlášky zůstává nezměněn, tj. 30. 4. 2020. 

Stejným způsobem bude organizováno přijímací řízení do doktorského studia.

Poplatek za prodlouženou dobu studia

Studentům, kteří přesáhnou standardní dobu studia kvůli tomu, že budou své studium ukončovat v září, bude mu poplatek za prodlouženou dobu studia prominut.

Mobilitní stipendia

Otázka stipendií na podporu mobility studentů v případech, kdy mobilita nemohla být uskutečněna, je aktuálně předmětem řešení. Zálohové prostředky, jež studenti na cestovné, ubytování a konferenční poplatky již zaplatili a které jsou v současnosti obtížně vymahatelné, budou v případě, že stipendium zatím nebylo vyplaceno, uhrazeny studentům formou mimořádného stipendia. U stipendií, která již byla vyplacena, budou ztratné částky odečteny v rámci vyúčtování od vratky.

Převzato z dopisu děkana FF MU ze dne 23. 3. 2020.

Všechny informace


Více článků

Přehled všech článků

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.