Aktualizace opatření FF MU v souvislosti s šířením koronaviru ke dni 6. 4. 2020

7. 4. 2020

Zkušební termíny v rámci zkouškového období JS 2020

Postup při vypisování zkušebních termínů se s ohledem na výjimečnou situaci a při zohlednění standardních procesů, stejně jako připravované novely zákona o VŠ stanovuje níže popsaným způsobem. Je žádoucí, aby ústavy zajistily vypsání termínů ve standardní struktuře (minimálně jeden řádný a dva řádné a opravné) do začátku zkouškového období (tj. do 18. 5.), a to s přihlédnutím na plánování jak ze strany studentů, tak ústavů. Vedle toho ovšem existuje možnost vypisovat i další zkušební termíny po celé prodloužené zkouškové období (do 30. 9.), a to dle konsenzuálních individuálních dohod mezi ústavy (vyučujícími) a studenty. Musí být však dodržena lhůta zveřejnění daného termínu 15 dnů před vlastní zkouškou (kolokviem apod.). V této souvislosti připravuje CIT jednotnou možnost rezervace učeben pro zkoušení v rámci IS MU.

Organizace a podoba státních zkoušek

I v tomto případě platí povinnost zveřejnit termíny SZZ nejpozději 15 dní před jejich konáním – ve standardním režimu v prostředí IS MU (Termíny státní závěrečné zkoušky). V případě vypisování SZZ již v červnovém období, tj. od 1. 6., jak stanovuje aktuální harmonogram FF MU, je třeba termíny SZZ stanovit rovněž do 18. 5.. Možnost distančního zkoušení je v tuto chvíli připuštěna, nicméně s ohledem na aktuální schvalování novely zákona o vysokých školách vyčkáváme na přesné instrukce RMU, které budou reflektovat ustanovení této novely.

V případě distančního vedení SZZ se jako problematický aspekt ukazuje písemná část SZZ (především u filologických oborů). V současné době pracujeme na technickém řešení, které však může mít své slabiny, zvláště s ohledem na kontrolní mechanismy takové zkoušky. Apelujeme proto na jednotlivé ústavy, aby zvážily, zda je možné připravit alternativní formu SZZ, která by eliminovala tuto aktuálně problematickou formu zkoušení. Prosíme o zprávu, jak se k této záležitosti jednotlivé ústavy stavějí (vedení ústavů bude ještě vyzváno zvláštním dopisem), a případně žádáme o doplňující informace o dalších problematických okolnostech SZZ, které současný stav vyvolává.

Odevzdávání závěrečných prací

Od 1. 4. jsou otevřeny, resp. zakládány archivy závěrečných prací. K jejich uzavírání, tj. zveřejňování prací, bude docházet v součinnosti studijního oddělení s jednotlivými ústavy – pro tyto účely připraví studijní oddělení přesný návod.

Přijímací řízení

Vzhledem k současné situaci se Masarykova univerzita rozhodla posunout termín Testu studijních předpokladů z 25.–26. dubna na 20.–21. června 2020. Změna se týká také fakultních oborových zkoušek, které se budou konat od 19. do 22. června 2020. V případě, že by situace konání testu a zkoušek neumožňovala, jsou plánovány  alternativní zářijové termíny. Přijímací řízení do doktorských a navazujících magisterských programů bude probíhat podle harmonogramu v červnu, ale pokud to bude situace vyžadovat, tak rovněž i v září 2020.

Podpora distanční výuky

Od úterý se rozbíhá série webinářů a videopřednášek pro akademiky a doktorandy zaměřených na  didaktiku online výuky. Kolegové, kteří se této iniciativy chopili, tak reagují na poptávku z některých pracovišť, jež žádají více než technologickou/nástrojovou podporu online výuky. 

Věda/výzkum/publikace

Vedle výuky neztrácíme ze zřetele ani podporu výzkumu a publikační činnosti. Z vyhodnocení úspěšnosti podpory internacionalizace publikací za poslední dva roky se ukazuje, že vynaložené prostředky se vracejí v postupně se zvyšující efektivitě publikování. V tomto trendu chceme pokračovat i letos – program podpory internacionalizace publikací byl vyhlášen i pro tento rok.

Elektronizace agend

V současné době pracujeme na další elektronizaci agend, včetně administrace stipendií a dalších kroků.

Rozpočet fakulty 

Vedení fakulty začalo v komunikaci s Ekonomickou komisí děkana a s fakultním senátem připravovat inovovanou variantu fakultního rozpočtu. Ta by měla zachovat akcentování klíčových priorit, ale současně reflektovat očekávatelné dopady koronavirové krize. Půjde tedy o variantu, která bude počítat s vytvořením jisté finanční rezervy.

Převzato z dopisu děkana FF MU ze dne 6. 4. 2020. 

Všechny informace


Více článků

Přehled všech článků

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.