English Name Otto Salzman Zelený Loukotka Šolc Murdoch Asikinack,  Scarborough Quesnel, Davot  
Alabama   Alabamové Alabamové Alabamové          
Aleut Aleuti Alauťané Aleuťané   Aleutové        
Algonquin Algonkini Algonkini Algonkinové Algonkinové Algonkinové   Algonkini Algonkinové  
Alse       Alseové       Alseové  
Anasazi culture     anasazijská kultura   Anasazi Anasaziové, anasazský anasazijská kultura    
Apache Apačové / Apači Apači Apači Apači Apači Apači / Apačové Apači Apači  
Appalachian Apalačové     Apalačíové          
Arapaho   Arapahové/Arapažci Arapahové Arapahové Arapahové Arapahové, arapažský Arapahové    
Arikara     Arikarové Arikarové       Arikarové  
Assiniboin (Nakota)     Assiniboinové Assiniboinové Assiniboinové     Assinyboinové / Asinyboinové  
Athapaska (Na-Dené) Athapaskové / Athabaskové Atabaskové / Nadenejci Athabaskové Athabaskani     Athabaskové    
Bannock   Banokové   Banokové Bannokové   Bannockové / Banokové    
Bayougoula       Bayogulové          
Bella Coola   Belakúlové Belakulové Bellacoola Indians / Bílchuové Bellabella / Bílchula Bella Coolové Bella Coola (národ)    
Beothuk   Beotukové   Beotukové Beotukové        
Blackfoot, vl. Siksika = Černá noha Blackfeet/Černonožci Černonožci Černonožci Černonožci Černonožci Černonožci / černonožský Černonožci    
Caddo     Kadové Kaddové / kaddoská větev Kaddové     Kaddové  
Catawba           Catawbové / catawbský Čatavbové    
Cayuga Cayugové   Kajugové / kajugská Kayugové Kajugové Kajugové Kajugové    
Cherokee Čirokové   Čerokíové Čerokové Čerokíové Čerokíové Čerokí (kmen) / Čerokíové    
Cheyenne / Sheyenne Sheyenne Šajeni Čejeni - Šajeni Čeyeni Čejeni / Čejenové Čejeni Čejeni Čejeni  
Chilcat       Čilkatové   Čilkatové      
Chicksaw Cikasové Čikasovci Čikasové Čikasáwové   Čikasové / čikaský Čikasové    
Chinook Činukové / Chinooks   Činukové Činukové / činucký Činukové   Činukové    
Chipewyan   Čipevájové Čipevjové / Čipevajové Čipevayové Čipewajané Čipevajové / čipevajský Čipevajové Čipevajové  
Chitimacha   Čitimášové Čitimačové            
Choctaw Čachotové / Čoktové / Čochtové / Choctaw   Čoktové Čoktawové Čoktové Čoktové / čoktský Čoktové    
Comanche Komančové Komanči Komančové Komančové Komanči / Komačové Komančové / komančský Komančové    
Conestoga       Konestogové          
Cree  Kriové Krijové Kríové Kríové Kríové Kríové / kríský Kríové    
Creek / Muskoke Kríkové / Krikové / Muskogové Potočané Kríkové Kríkové Kríkové Kríkové Kríkové    
Crow     Vraní Indiáni Havraní Indiáni / Absarokové Vraní Indiáni Vraní Indiáni Vraní Indiáni Indiáni kmene Vran  
Dakota Dakotové   Dakotové Dakotové Dakotové Dakotové Dakotové    
Delaware Delawarové Delavárové Delawarové Delawarové Delawáři Delavarové / delavarský Delawarové    
Dog Rib Indians     Dogribové Dog Rib Indinas / Thlingčadiné Tlingčadine        
Eskimo Eskimáci Eskymáci Eskymáci Eskymáci Eskymáci Eskymáci      
Flatheads Ploskohlavci   Ploskohlavci Ploskohlavci           
Fox   Liškové Liščí indiáni Wagoši aneb Liščí Indiáni Foxové kmen Lišek      
Gros Ventres   Atsinové   Minetaree / Gros Ventres = Hidatsa   Gros Ventre   Minetariové  
Haida   Hajdové Haidové Haidové Haidové Haidové / haidský Haidové    
Havasupai           Havasupaiové      
Hidatsa       Hidatsa Hidatsa Hidatsové      
Hitchiti   Hičitijci   Hičitové          
Hopewell culture     Hopewellská kultura     Hopewellové hopewellská kultura    
Hopi     Hopiové Hopiové Hopiové Hopiové Hopiové    
Huron Huroni   Huróni Huroni Huróni Huróni Huroni    
Innuits Inuitové           Inuité    
Iowa     Iowové Iowové          
Iroquios Irokesové / Irokové   Irokézové Irokézové Irokézové Irokézové Irokézové Irokézové  
Kainah (Blood)     Kainahové, Krvaví Kainahové          
Keres     Keresové Keres Keres        
Kiowa   Kajovové Kiowové Kiowové / Kayovové Kejovové / Kejowové        
Kutenai/Kootenay   Kutenajové   Kutenaiové / větev kutenaiská       Kutenajové  
Kutchin   Kučínové Kutčinové Kučinové Kučinové        
Kwakiutl   Kvakiutlové Kwakiutlové Kwakiutlové Kwakiutlové Kvakiutlové Kvakiutlové    
Laguna       Laguna          
Mandan     Mandanové Mandanové   Mandanové / mandanský      
Massachusetts   Masačusetové Massachusettové Mäsäčusetové Masačusetové        
Menominee / Menomini   Menominijci   Menomíniové Menominí / Menomíniové Menominíové   Menominíové  
Metis     méti       Métové    
Miami Miamiové   Miamiové Miamiové   Miamiové / miamský      
Micmac Mikmakové Mikmekové Mikmakové Mikmakové Mikmakové Mikmakové Mikmakové    
Missisauga     Missisaugové Mississaugové          
Modoc Modokové   Modokové Modokové Modokové Modokové      
Mohawk Mohawkové   Mohavkové Mohawkové Mohawkové Mohavkové  / mohavkská / mohavská Mohavkové Mohavkové  
Mohican   Mohykáni Mohykáni Mohykáni Mohykáni        
Montagnais     Montaněsové Montagnais / Horalé Montagnais        
Missouri     Missuriové Missouriové Misuriové   Missouri (kmen)    
Muskogee Muskogové Maskodžijci / maskodžijský Maskogiové Maskogíové / větev maskogíská Muskogiové        
Nanticoke       Nantikokové          
Naskapi     Naskapiové Naskapíové   Naskapiové / naskapijský      
Natchez   Nečezové Načézové Natčézové / natčézská větev   Načezové / načezský Načézové    
Navaho, Navajo Navajové Návahové / Navažci Navahové Navahové Navahové Navahové Navahové    
Nez Percé     Nes Perséové Nez Percé / Nez Percéové Nez Percé Nez Percé      
Nottaway       Nottowayové          
Nootka Nutkové Nutkové Nutkové Nutka Nutka     Nootka  
Ojibwa, Chippewa Odžiboové / Odžibvové Odžibvejové Odžibvejové / odžibvejský Obžibwei Odžibwejové Odžibvejové Odžibvejové / Odživbejové    
Oglala     Oglalové Oglalové / Oglalahové Oglalové        
Omaha     Omahové Omahové Omahové Omahové / omažský Omahové    
Oneida Oneidové   Oneidové Oneidové Oneidové Oneidové Oneidové    
Onondaga Onondagové   Onondagové Onondagové   Onondagové Onondagové    
Osage     Osedžové Osedžové Osadžové        
Ottawa Ottavové   Ottavové Ottawové Ottawové   Ottawové    
Paiute   Pajútové Pajutové Paiutové Paiutové Pajutové      
Pamlico     Pamlikové Pamplikové Pamlikové        
Passamaquody     Passamaquoddyové Pasamakodiové          
Pawnee Pániové / Pawnee   Poníové Pawní, gen. Pawníe, pl. Pawníů          
Pemaquid             Pemaquidové    
Penobscot   Penobskoti   Penobskoti   Penobscotové / penobscottský      
Pomo     Pomové Pomové Pomové        
Ponka     Ponkové Ponkové Ponkové        
Powhatan     Powhatanové Pauhatanci Pauhatané Powhatani Povhatanové / Powhatanové    
Pueblo Pueblové   Pueblané            
Quapaw     Kapóové            
Quinault           Quinaultové      
Salish Selišové Selišové Sališové Sališové Selišové        
Saponi       Saponiové          
Sauk   Sókové Saukové Saukové Saukové Saukové / saucký      
Secota     Sekotové Sekotanové   Sekotané / secotanský      
Seminole Seminolové Seminolové Seminolové Seminolové Seminolové Seminolové Seminolové    
Seneca Senekové   Senekové Senekové Senekové Senekové Senekové    
Seri     Seriové Seriové          
Shawnee Sániové Šóniové Šoníové Šawníové Šóniové Šauniové / šaunijská      
Shoshone Šošoni Šošoni Šošoni Šošoni Šošoni   Šošoni    
Sioux / Siouan Sioux   Siouxové / siuský Sioux / siouxský     Siouxové Siuxové - Lakotové / Siouxové  
Tacobago       Takobagové          
Tlingit Thlinkitové Tlingité Tlingité   Tlinkitové / Tlinkité Tlingitové / tlingitští Tlingitové Tlingitové  
Tsimshian     Cimšjané Čimesjané / Tsimšiané Cimšjané Tsimshiané      
Tuscarora Tuscarorové   Tuskarorové Tuskarorové Tuskarorové   Tuskarorové    
Ute   Utahové / Utažci Juteové Ute / Uteové   Utové Juteové    
Wahpekutewan       Wahpekutové          
Wahpetonwan       Wahpetonové          
Wampanoag     Wampanoagové Wampanoagové   Wampanoagové Wampanoagové    
Wappinger       Wappingeři          
Wichita     Wičitové Wičitové       Vičitové  
Winnebago     Vinebagové Winebagové Winnebagové Winibagové Winnebagové    
Wintun       Wintumové       Vintuové  
Yuchi       Yučí / větev yučíská   Yuchiové / yuchijský      
Yurok   Jurákové   Yurokové          
Zuñi     Zuñiové Zuñiové Zuňiové Zuniové Zuniové