Film Culture: Brno 1945-1970

The History of Distribution, Exhibition and Reception

 
 
  
Document Title
Ptáček, Milan: Filmové zájmy brněnského obyvatelstva
 
Description
Přítomný text je rukopisem nikdy nepublikované disertační práce Milana Ptáčka (nar. 1921), člena sociologického semináře vedeného Inocencem Arnoštem Bláhou. Po únorovém převratu neměl Ptáček možnost práci obhájit a akademický titul získal na základě práce Somatický typ brněnské středoškolské mládeže (květen 1951, 92 s., uloženo na Ústavu antropologie Přírodovědecké fakulty MU). Rukopis nalezla v pozůstalosti po svém otci paní ing. Iva Ptáčková, která mi jej laskavě poskytla a udělila souhlas s publikováním na tomto místě.
Historii Bláhova empirického výzkumu Brna z let 1947-49 i dřívějších sociologicky zaměřených výzkumů filmového publika se věnuje text Dušana Janáka a Olgy Buchtíkové Sociologie města a filmu. Inocenc Arnošt Bláha a jeho role ve výzkumu Brna po druhé světové válce. Iluminace 1, 2008, s. 161-178.

Literatura k Bláhovu sociologickému výzkumu Brna:

Bláha, Inocenc Arnošt: Město. Výzkumný plán. Sociologická revue 15, 1949, č. 1-3, s. 33-41.
Bláha, Inocenc Arnošt: Sociologický výzkum města Brna. Sociologická revue 12, 1949, č. 4, s. 79.
Bláha, Inocenc Arnošt: Rodinná kronika. Universitas 36, 2003, č. 4.
Boček, Leonard: K sociologickému výzkumu děti. Informace Výzkumného ústavu pedagogického J. A. Komenského, pobočky v Brně 2, 1947, č. 2, s. 4-5.
Boček, Leonard: Sociologický výzkum Brna. Informace Výzkumného ústavu pedagogického J. A. Komenského, pobočky v Brně 1, 1946, č. 4, s. 1.
Cep, Tomáš: Zemědělství města Brna v historickém nástinu. Sociologická revue 15, 1949, č. 1-3, s. 52-58.
Janák, Dušan - Buchtíková, Olga: Sociologie města a filmu. Inocenc Arnošt Bláha a jeho role ve výzkumu Brna po druhé světové válce. Iluminace 1, 2008, s. 161-178.
Láznička, zdeněk: Půdorys města Brna. Sociologická revue 15, 1949, č. 1-3, s. 41-44.
Obrdlíková, Juliána: Zpráva o činnosti Masarykovy sociologické společnosti v Brně. Sociologická revue 14, 1948, č. 4, s. 232.
Papírník, Miloš: Čtenářský profil Brna. Příspěvek k sociologickému výzkumu Brna. Disertační práce, Brno 1949 (uloženo v Moravské zemské knihovně).
Papírník, Miloš: Sociologický výzkum čtenářského profilu Brna. Knihovna. Vědeckoteoretický sborník. Praha: Státní pedagogické nakladatelství 1966, s. 45-86.
Popelář, Bohumír: Brno pravěké. Sociologická revue 15, 1949, č. 1-3, s. 44-52.
Popis výzkumů a šetření prováděných v letech 1947-48. Brno: Výzkumný ústav pedagogický J. A. Komenského, pobočka v Brně, 1948.
Vysloužil, Jiří: Hudební zájmy občanů Brna. Sociologická revue 15, 1949, č. 1-3, s. 58-67.

Vzpomínky spolupracovníků I. A. Bláhy:
Gaďourek, Ivan: Cestou Komenského. Vzpomínky z mládí účastníka třetího odboje. Brno: Barrister & Principal, 2006.
Hájek, Mojmír: Paměti sociologa. Nepublikovaný rukopis. Brno: Archiv Masarykovy univerzity, pozůstalost Mojmír Hájek, fond B/81, č. 2.
Slouka, Zdenek: Jdi po skryté stopě. Lidské kroky politickou krajinou exilu. Praha: Academia 2009.
 
Text
iluminace
Část 1
Úvodem s. 2
Vědecký výzkum veřejnosti všeobecně s. 5
Prostředky a metody výzkumu s. 7
Zpracování výsledků s. 10
Výzkum obyvatelů Brna -- filmový úsek s. 13
Rozpětí a problematika výzkumu s. 15
Uspořádání látky s. 18
Postup zpracování s. 21

Část 2
Filmová návštěvnost s. 22
Motivy návštěvnosti s. 34

Část 3
Které druhy filmů se líbí s. 50
Motivy obliby filmových druhů s. 66

Část 4
Které filmy se nelíbí s. 77
Proč se nelíbí s. 91

Část 5
Filmové noviny a krátké kulturní filmy s. 100
Jak se líbí krátké filmy s. 103
Konečné závěry s. 110
Závěrem s. 115
 
nahoru