Faculty staff

Mgr. Jana Mazáčková, Ph.D.

Research specialist, Department of Archaeology and Museology


Correspondence Address:
Arna Nováka 1/1, 602 00 Brno

Office: bldg. M/219
Joštova 220/13
662 43 Brno

Show on the map

Phone: +420 549 49 6840
E‑mail:
social and academic networks:
CV

Curriculum Vitae

Person-Related Identification Information
 • Jana Mazáčková, 7th June 1979, Prachatice, married, 1 child
Department
 • Department of Archaeology and Museology of the Faculty of Arts of Masaryk University in Brno, Czech republic
Employment - Position
 • from 2009 to present: junior researcher
Education and Academic Qualifications
 • from 2004 to 2013: Ph.D., Doctoral studies (Department of Archaeology and Museology of the Faculty of Arts of Masaryk University in Brno, Czech republic) ▪ Archaeology
 • from 1997 to 2004: Mgr., Masters studies (Department of Archaeology and Museology of the Faculty of Arts of Masaryk University in Brno, Czech republic) ▪ Archaeology
Employment
 • from 2009 to present: Junior researcher (Department of Archaeology and Museology of the Faculty of Arts of Masaryk University in Brno, Czech republic)
 • from 2005 to 2009: Technical worker (Department of Archaeology and Museology of the Faculty of Arts of Masaryk University in Brno, Czech republic)
Teaching Activities
 • comission of bachalorś state exam
 • FF:AEA_04 Medieval Archaeology I
 • FF:AEA_59 Expert knowledge of medieval material culture
 • FF:AEA_66 Medieval Archaeology - Seminar
 • FF:AEA_73 Methodology of archaeological prospection and excavation: workshop I - the prospection
 • FF:AEA_74 Methodology of archaeological prospection and excavation: workshop II - the excavation
 • FF:AEB_129 Archaeological prospection practice: workshop I
 • FF:AEA_45 Field practise C
 • FF:AEA_68 Archaeology of the Middle Ages II
 • FF:PV1A17 Medieval Archaeology
 • FF:PV1B105 Medieval Archaeology
 • FF:AEB_64 Architectural and historical Survey
 • FF:AEB_65 Application of Existing and Modern Methods of Architectural and historical Survey
Scientific and Research Activities
 • 2013-2016: Historické využívání krajiny Českomoravské vrchoviny v pravěku a středověku, Program aplikovaného výzkumu a vývoje národní kulturní identity NAKI/ Historical land use of the Bohemian-Moravian Highlands in prehistoric and medieval times. Applied research and development of national cultural identity NAKI, investor: Ministry of culture, Czech Republic, project code: DF13P01OVV005,investigator: prof. PhDr. Zdeněk Měřínský ,CSc.; junior researcher in section of the mannor houses, castles, and deserted villages
 • 2012-2015: Inovace výuky archeologie a muzeologie pro praxi v kontextu mezioborové a mezinárodní spolupráce/ Innovation of Archaeology and Museology Education for Practice in the Interdisciplinary and International Frame, investor: Ministry of education, youth and sports, OPVK - 2.2 University education, project code: CZ.1.07/2.2.00/28.0230, investigator: Mgr. Jana Fantová; guarantor of activity
 • 2009-2012: Vzdělávání v moderních metodách archeologické praxe/ Education in Modern Methods of Archaeological Practice, Ministry of education, youth and sports, OPVK, project code: CZ.1.07/2.3.00/09.0187, MSM0021622427, investigator: PhDr. Miroslava Pluháčková; lector of activity
 • 2005-2011: Interdisciplinární centrum výzkumů sociálních struktur pravěku až vrcholného středověku/ Interdisciplinary centre of prehistoric to peak Middle Ages social structure research, investor: Ministry of education, youth and sports, project code: MSM0021622427, investigator: Prof. PhDr. Z. Měřínský, CSc.; technical worker
Internship
 • 2011: University of Exeter, prof. dr. Oliver Crighton, topic: Medieval castles and fortifications, Landscape archaeology (especially ‘designed’ and elite landscapes),study of medieval castles and deserted village
 • 2006-2007: Erasmus: Uniwersytet Wrocławski, Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych, Institut archeologii, study of medieval warfare in Silesia
Major Publications
 • MAZÁČKOVÁ, Jana a Aleš HOCH. Rytířský turnaj, lov, střelba. In Svět středověkých her. 1. vyd. Jihlava: Muzeum Vysočiny Jihlava, 2020. s. 53-76. ISBN 978-80-7247-164-5. info
 • DOLEŽALOVÁ, Kateřina, Jana MAZÁČKOVÁ a Jakub TĚSNOHLÍDEK. Zaniklé středověké vesnice na Moravě, dějiny bádání a stav výzkumu. In Miedzynarodova interdyscyplinarna konferencja naukowa – „Wieś zagiona – stan i perspektywy badań. 2014. info
 • MAZÁČKOVÁ, Jana. Rokštejn Castle (Czech Republic) : archaeological evidence of military activities. In Lech, Marek. Weapons Bring Peace? Warfare In Medieval And Early Modern Europe. Wrocław: University of Wrocław Institute of Archeology, 2013. s. 255-289. ISBN 978-83-61416-96-8. URL info
 • MAZÁČKOVÁ, Jana a Petr VACHŮT. Meč v jímce. Nález od Velkého Špalíčku v Brně. In Dějiny a současnost. Praha: Občanské sdružení pro podporu historické literatury a časopisu Dějiny a současnost, 2013. ISSN 0418-5129. info
 • MAZÁČKOVÁ, Jana a Kateřina DOLEŽALOVÁ. Stančice : povrchová prospekce a systematické zaměřování zaniklé vsi. Časopis Moravského muzea. Acta Musei Moraviae. Scientiae sociales. Brno: Moravské zemské muzeum, 2012, roč. XCVII, č. 2, s. 259-284. ISSN 0323-0570. info
 • MAZÁČKOVÁ, Jana. Rokštejn: příklad zmapování vojenské kampaně proti hradu. In Brych, V. Arma diaboli. O kuších a střelcích. Praha: Národní Muzeum Praha, 2012. s. 51-54. ISBN 978-80-7036-374-4. info
 • MAZÁČKOVÁ, Jana. Obléhací postavení u hradu Rokštejna. Archaeologia historica. Brno: Masarykova univerzita, 2011, roč. 36, č. 1, s. 61-85. ISSN 0231-5823. Digitální knihovna FF MU info
 • MAZÁČKOVÁ, Jana a Zdeněk MĚŘÍNSKÝ. Archeologický výzkum hradu Rokštejna v letech 2007-2009 (sezóna 26.-28.). In Zimola, D. - Moržolová, L. - Hejhal, P. - Hájek, O. Archeologické výzkumy na Vysočině. Jihlava: Muzeum Vysočiny Jihlava, Muzeum Vysočiny Havlíčkův Brod, 2011. s. 18-22. ISBN 978-80-86382-36-4. info
 • MAZÁČKOVÁ, Jana a David ZIMOLA. Keramické dlaždice s motivem Samsona se lvem z Jihlavy a Rokštejna. In Ungerman, Š. – Přichystalová, R. Zaměřeno na středověk. Zdeňkovi Měřínskému k 60. narozeninám. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2010. s. 371-383, 777-779, 16 s. ISBN 978-80-7422-027-2. info
 • KREJSOVÁ, Jana, Petr VACHŮT a Petr HEJHAL. Válečné konflikty v raně středověkých Čechách a na Moravě. Konfrontace archeologie a písemných pramenů. In Funeralia Lednickie. Spotkanie 10. Poznań: Stowarzsenie naukowe archeologów polskich Odzial w Poznaniu, 2008. s. 385-412. ISBN 978-83-926211-8-8. info
 • KREJSOVÁ, Jana. K obléhání českých a moravských měst ve středověku. Forum urbes medii aevi. Brno, 2008, roč. 5, č. 1, s. 312-335. ISSN 1803-1749. info
 • KREJSOVÁ, Jana. Nastřihnuté hroty šípů z hradu Rokštejna. Sborník prací FF BU. Brno: Masarykova univerzita Brno, 2007, roč. 2005-2006, M10-11, s. 162-169. ISSN 1211-6327. info
 • KREJSOVÁ, Jana. Dochované fragmenty tesáků z hradu Rokštejna. In Archeologické výzkumy na Vysočině. 1/2007. Jihlava: Muzeum Vysočiny Jihlava, 2007. s. 267-276. ISBN 978-80-86382-03-6. info
 • KREJSOVÁ, Jana a Zdeněk MĚŘÍNSKÝ. 25. sézona archeologického výzkumu hradu Rokštejn, k.ú. Panská Lhota. In Archeologické výzkumy na Vysočině. Jihlava: Muzeum Vysočiny Jihlava, 2007. s. 44-46. ISBN 978-80-86382-03-6. info

2017/01/27

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.