Faculty staff

PhDr. Marie Pardyová, CSc.

CV

Životopis

Identifikace osoby
 • PhDr. Marie Pardyová, CSc., nar. 24. 8. 1953 v Brně
Pracoviště
 • Ústav archeologie a muzeologie
  Filozofická fakulta MU
  A. Nováka 1
  660 88 Brno
Funkce na pracovišti
 • odborná asistentka na oboru klasická archeologie, garant klasické archeologie
Vzdělání a akademická kvalifikace
 • 1/2001, odevzdána habilitační práce "Raněkřesťanské sarkofágy 3., 4.a 5. století. Analýza vývoje slohu, ikonografie a technologie jejich výroby." 210 stran textu a 177 obr. příloh.
 • 1993 CSc., klasická archeologie, "Klasické tradice v raněkřesťanské ikonografii"
 • 1978 PhDr., klasická archeologie-dějiny antické literatury-dějiny starověku, disertace: "Constantinova matka Helena v historii, legendách a výtvarném umění"
 • 1971-1976 FF UJEP, vš studium kombinace:latina-francouzština-klasická archeologie (fakultativní), diplomová práce "Constantinova matka Helena v historii a legendách"
Přehled zaměstnání
 • 1995- FF MU odborná asistentka na Ústavu archeologie a muzeologie
 • 1979-1994 FF UJEP - MU odborná asistentka na Ústavu klasických studií
 • 1976-1979 FF (UJEP)MU asistentka na katedře starověké kultury, pozdějším Ústavu klasických studií.
Pedagogická činnost
 • Úvod do studia klasické archeologie
 • Proseminář klasické archeologie
 • Kultury starověkého Předního východu, Egypta a Egeidy
 • Řecké umění I a II.
 • Antické reálie
 • Překladový a interpretační seminář z Plinia Nat. hist. 34.-36. kniha a četba latinských textů týkajících se výtvarné kultury
 • Seminář Klasické archeologie z řeckého umění pro Bc I, II
 • Seminář Klasické archeologie z římského umění pro Bc I, II
 • Bakalářský diplomový s oborový seminář z klasické archeologie
 • Přehled řeckého umění
 • Přehled římského umění
 • Etrusko-italická a raná římská kultura
 • Umění římského impéria
 • Přehled dějin řecké a římské architektury
 • Úvod do římské epigrafiky
 • Řecké a římské malířství
 • Ikonografie antické mytologie
 • Římské monumentální umění, obsah a význam dekorativních programů
 • Vývoj antického portrétu od helénismu do konce antiky
 • Pozdně antické a raně křesťanské umění
 • Vybrané kapitoly z pozdně antického umění
 • Topografie antického Říma
 • Koncepce člověka ve starověku
 • Seminář klasické archeologie pro magisterské studium I a II
 • Magisterský diplomový a oborový seminář Autorka devíti e-learningových kursů na www.phil.muni.cz/elf, vedení studentských prací: 43 úspěšně obhájených diplomových prací z klasické archeologie a antropologie; v současné době vedení 5 magisterských diplomových prací.
Vědeckovýzkumná činnost
 • Týká se převážně řeckého, římského a raněkřesťanského umění: specializace: a) Římské a raně křesťanské umění: římský portrét a historický reliéf ikonografie raněkřesťanského umění římské sarkofágy- obsahová a stylistická analýza raněkřesťanské sarkofágy - jejich výzdoba a výrobní technologie b) Antické reálie c) soupis antických památek v ČR; udělené granty: 1994: FRVŠ: zabezpečení výuky a výzkumu raně křesťanského umění (řešitelka); 1997-1999: Programový projekt MK ČR: Soupis antických památek v ČR zpracování antických památek na Moravě (spoluřešitelka); 2003: FRVŠ:příprava nových přednášek v Mgr. cyklu klas. archeologie (řešitelka); 2005: FRVŠ: Příprava a realizace multimediální výuky předoasijského a egyptského umění a raněkřesťanského umění (řešitelka); 2006: FRVŠ: Inovace a multimediální verze výuky řeckého umění a kultury (řešitelka); 2006-2008:GAČR: Antropologie smrti (spoluřešitelka).
Akademické stáže
 • Pravidelné studijní pobyty na Českém historickém ústavu v Římě každoročně od r. 2001 do r. 2015, Spojené se studiem na Ecole francaise de Rome a Istituto Pontificio di archeologie cristiana. červenec 1994: Fondation Hardt, Ženeva - dva týdny; červen 1993: Istituto Orientale, Napoli - dva týdny; listopad 1999: Österreichisches Ost- und Südosteuropa Institut, Wien; červenec 1990: Univerzita v Montpellier - jazykový kurs; červenec 1989: Univerzita v Montpellier - jazykový kurs; říjen-prosinec 1986:semestrální pobyt na Institut d'art et d'archéologie Université Paris I - Sorbonne (centrum pro pozdně římskou a raněkřesťanskou archeologii); březen-červen 1980:semestrální pobyt na Istituto di archeologia classica na Universita degli Studi v Římě; červenec 1975:Univerzita v Dijonu - jazykový kurs. .
Universitní aktivity
 • garant oboru Klasická archeologie; členka zkušební komise pro státní bakalářské a magisterské zkoušky z oboru klas.arch.; vedoucí diplomových prací na Bc i Mgr. stupni studia klas. arch., vedoucí a konzultantka (kulturní antropologie, dějiny umění); školitelka doktorandského studia v oboru klasická archeologie na FF MU;absolventka kursu pro organizátory distančního studia; autorka e-learningových výukových kurzů pro studenty Klas. archeologie; organizátorka odborných exkurzí a praxí studentů; přednášky a učební příručky pro Univerzitu III. věku; vedoucí oborové knihovny klasické archeologie; správkyně sbírek klasické archeologie; budování digitálního archívu a knihovny týkajících se předovýchodního, egyptského, antického, raně křesťanského a byzantského umění
Mimouniversitní aktivity
 • Spoluautorství a organizace výstav týkajících se antického umění: Antické umění z moravských sbírek a nálezů - MZM Brno květen-září 1997, doplňované a novými soubory památek variované reprízy: NM v Praze: březen-červenec 1998, Muzeum Kroměřížska: březen-červenec 1999; Etruskové- MG v Brně: říjen-listopad 2000. Římané a Germáni. Nepřátelé rivalové - sousedé. Moravské zemské muzeum a Muzeum města Brna Špilberk květen-říjen 2003: odborná spolupráce na projektu. Členka Společnosti Národního muzea v Praze (přednášky pro sekci antických civilizací); členka České křesťanské akademie; členství v mezinárodních organizacích: - Arbeitsgemeinschaft Christliche Archäologie (AGCA - zur Erforschung der spätantiken, frühmittelalterlichen und byzantinischen Kultur)-spojující takto orientovaná univerzitní pracoviště v německy mluvících i okolních zemích; účast na konferencích AGCA - podle dostupnosti místa konání (Berlin, Freiburg). - European Association of Archaeologists (EAA)
Ocenění vědeckou komunitou
 • Jednatelka brněnské pobočky Jednoty klasických filologů; členka org. výboru Third international Congress on Black Sea Antiquities - září 2005 (Praha). Pozvání k přednáškám v zahraničí: na úvodním zasedání Seminari di archeologia cristiana 2002, 2003 na Ecole francaise de Rome a Pontificio Istituto di archeologia cristiana; k prezentaci nejvýzńamnějších exemplářů raněkřesťanských sarkofágů v expozici Museo Pio Cristiano u příležitosti shromáždění k 150 výročí od vzniku této sbírky ve Vatikánských muzeích (listopad 2004). k přednášce o významu ikonografie Narození na papežské univerzitě Marianum (listopad 2005), v průběhu st. pobytů na Českém historickém ústavu v Římě v letech 2001-2005 pravidelné přednášky o raně křesťanském umění a antickém umění v Římě pro studenty koleje Nepomuceno včetně exkurzí do muzeí a prezentací ve sbírkách. V r. 2008 výroční přednáška v rámci Istituto storico ceco di Roma. Od r. 2011 tématické přednášky v Museo Nazionale archeologico ve Sperlonze. Spolupráce s Univerzitou v Perugi a Pise.
Vybrané publikace
 • PARDYOVÁ, Marie. La Villa Tugendhat a Brno par Mies van der Rohe (chef d'oeuvre de l'architecture fonctionnaliste). Studia Hercynia. Praha: Facuty of Arts, Charles University, 2014, Neuveden, XII, s. 104-107. ISSN 1212-5865. info
 • PARDYOVÁ, Marie. Quelques réflexions sur le sarcophage d'Acilia au Museo Nazionale Romano-Palazzo Massimo. Bolletino dell'Istituto Storico Ceco di Roma. Praha: Akademie věd, 2014, roč. 2008, suppl., s. 41-47, 8 s. ISSN 1214-9438. info
 • PARDYOVÁ, Marie. Moravské umělecko-průmyslové muzeum v Brně - Antika. 1. vyd. Brno: Společnost pro obnovu Moravského umělecko-průmyslového muzea, 2013, s. 244-248. ISBN 978-80-905028-4-0. info
 • PARDYOVÁ, Marie. Sulle caratteristiche dello stile del maestro dello sarcofago di Portonaccio. Bolletino dell'Istituto storico ceco di Roma. Praha: Akademie věd ČR, 2012, Neuveden, č. 7, s. 3-14. ISSN 1214-9438. info
 • PARDYOVÁ, Marie. Pozdně antické slonovinové pyxidy ze Žuráně a Velkých Klačian. In Kordiovský, Emil; Synek, František. Národní kulturní památka Slovanské hradiště v Mikulčicích a kostel sv. Markéty Antiochijské v Kopčanech. 1. vyd. Hodonín: Masarykovo muzeum, 2012, s. 102-107, 163-164, 8 s. ISBN 978-80-904956-4-7. info
 • PARDYOVÁ, Marie. Neznámý italský sochař. In Moravská národní galerie v Brně. Brno: Moravská národní galerie v Brně, 2012, s. 68. Moravská národní galerie v Brně. ISBN 978-80-7027-231-2. info
 • PARDYOVÁ, Marie. Italský neoklasicistní sochař. In Moravská národní galerie v Brně. 1. vyd. Brno: Moravská národní galerie v Brně, 2012, s. 69. Moravská národní galerie v Brně I. ISBN 978-80-7027-231-2. info
 • PARDYOVÁ, Marie. Nuove indagini sui sarcofagi pagani e paleocristiani di Roma. 2008. info
 • PARDYOVÁ, Marie. Římské portréty jako palimpsesty. Ve službách archeologie. Brno: Archeologický ústav SAV Nitra, 2008, roč. 2, č. 208, s. 257-264. ISSN 1802-5463. info
 • MALINA, Jaroslav, Luboš BĚLKA, Pavel BRAVENÝ, Ivo BUDIL, Petr BUREŠ, Petra CIMBŮRKOVÁ, Martin ČUTA, Marie DOHNALOVÁ, Jan FILIPSKÝ, Helena HONCOOPOVÁ, Ladislava HORÁČKOVÁ, Drahomír HORKÝ, Blahoslav HRUŠKA, Josef KANDERT, Oldřich KAŠPAR, Josef KOLMAŠ, Stanislav KOMÁREK, Jaromír KOVÁRNÍK, Miroslav KRÁLÍK, Michaela KRÁLÍKOVÁ, Michaela KŘIVANOVÁ, Monika LAŠTOVIČKOVÁ, Miriam LÖWENSTEINOVÁ, Klára MACÚCHOVÁ, Tatiana MACHALOVÁ, Giuseppe MAIELLO, Kateřina MERTLOVÁ, Zuzana MORAVČÍKOVÁ, Tomáš MOŘKOVSKÝ, Rudolf MUSIL, Marie NOVÁKOVÁ, Stanislav NOVOTNÝ, Vladimír NOVOTNÝ, Jaroslav OLIVERIUS, Lucie OLIVOVÁ, Libor PÁČ, Marie PARDYOVÁ, Jiří PAVELKA, Ivo POSPÍŠIL, Miroslav PROKOPEC, Vladimír PŘÍVRATSKÝ, Jiřina RELICHOVÁ, Olga REZÁKOVÁ, Alena ŘIHÁKOVÁ, Jaroslav SKUPNIK, Jiří SVOBODA, Leoš ŠATAVA, Lukáš ŠÍN, Petra ŠTEFKOVÁ, Richard THÉR, Tereza TRUBAČOVÁ, Zdeněk TVRDÝ, Josef UNGER, Petra URBANOVÁ, Břetislav VACHALA, Václav VANČATA, Marina VANČATOVÁ, Michaela VAŇHAROVÁ, Lenka VARGOVÁ, Jiří VORLÍČEK, František VRHEL, Josef WOLF, Jan ZÁHOŘÍK, Michaela ZELINKOVÁ a Jaroslav ZVĚŘINA. Slovník pro studenty antropologie II. M - Ž. Brno: Akademické nakladatelství CERM, 2007, 2011 s. ISBN 978-80-7204-508-2. info
 • PARDYOVÁ, Marie. Protektivní prvky v antickém sochařství. In Ve službách archeologie VII. 1. vyd. Brno 2006: Muzejní a vlastivědná společnost v Brně, 2006, s. 449-464. ISBN 80-7275-066-6. info
 • PARDYOVÁ, Marie. I sarcofagi cristiani e i loro problemi specifici. Bolletino dell'Istituto storico ceco di Roma. Praha: Av ČR, 2006, V, č. 1, s. 3-17. ISSN 1214-9438. info
 • PARDYOVÁ, Marie. Pětset let vatikánského Laokoonta. Sloh, interpretace, datace (500 years of the vatican Laokoon - its style, interpretation and dating). Ve službách archeologie. Brno, 2006, VIII, č. 2, s. 201-209. ISSN 1802-5463. info
 • PARDYOVÁ, Marie. La représentation de bataille sur le sarcophage de Portonaccio et sa composition. In Eirene XLII. 1. vyd. Praha: AV ČR, 2006, s. 135-151. ISBN 80-86410-41-2. info
 • PARDYOVÁ, Marie. Změny sochařského konceptu a antické opravy sošných památek. In Ve službách archeologie VI. 1. vyd. Brno: Muzejní a vlastivědná společnost v Brně, 2005, s. 513-527, 13 s. ISBN 80-7275-060-7. info
 • PARDYOVÁ, Marie. La fabrication des sarcophages paléochrétiens et le partage du travail parmi les sculpteurs. SPFFBU N 10. Brno: MU, 2005, roč. 10, č. 1, s. 35-55. ISSN 1211-6335. info
 • PARDYOVÁ, Marie. Přehled vývoje řeckého a římského sochařství. 1. vyd. Brno: Vzdělávací a poradenské centrum MU, 2005, 27 s. Univerzita 3. věku. info
 • PARDYOVÁ, Marie. Přehled vývoje řecké a římské architektury. 1. vyd. Brno: Vzdělávací a poradenské centrum MU, 2005, 29 s. Univerzita 3. věku. info
 • PARDYOVÁ, Marie. Le sarcophage de Portonaccio et la composition de son décor. SPFFBU N 9. Brno: Masarykova univerzita, 2004, roč. 9, 1., s. 55-76. ISSN 1211-6335. info
 • PARDYOVÁ, Marie. Římané v Carnuntu. In Vademecum Graeco-latinum Brunense 4. 1. vyd. Brno: Masarykova Univerzita, 2004, s. 77-85. ISBN 80-210-3484-X. info
 • PARDYOVÁ, Marie. Raněkřesťanské sarkofágy - jejich materiál a specifické problémy dílenské technologie při jejich zpracování. In Ve službách archeologie V. 1. vyd. Brno: Moravská vlastivědná a muzejní společnost, 2004, s. 328-338. ISBN 80-7275-051-8. info
 • PARDYOVÁ, Marie. Pozdně antické mince a jejich význam pro interpretaci výtvarných děl. In Realita, představa a symbol v mincovní ikonografii. 1. vyd. Ostrava: MARQ, 2004, s. 29-40. ISBN 80-85988-93-3. info
 • PARDYOVÁ, Marie. Přežívání některých prvků antické mytologie v raněkřesťanském umění. In Druhý život antického mýtu. 1. vyd. Brno: Centrum pro práci s patristickými prameny, 2004, s. 80-89, 9 s. ISBN 80-7325-042-X. info
 • PARDYOVÁ, Marie. Filozof nebo Kristus? Příspěvek k obecné ikonografii filozofů a intelektuálů v antice. Pro-fil. http://Profil.muni.cz: Katedra filozofie FF MU, 2003, roč. 4, č. 2, s. 12-17. ISSN 1212-9097. info
 • PARDYOVÁ, Marie. K interpretaci tzv. palatinského grafita. Religio : revue pro religionistiku. Brno: Česká společnost pro studium náboženství, 2003, roč. 11, č. 1, s. 101-108. ISSN 1210-3640. info
 • PARDYOVÁ, Marie. Les tenons dans la sculpture grecque, romaine et paléochrétienne. SPFFBU - N 8. Brno: Masarykova Univerzita, 2003, N 8, č. 1, s. 65-93, 24 s. ISSN 1211-6335. info
 • PARDYOVÁ, Marie. Traianus - nejlepší mezi císaři. Univerzitní noviny. Brno: Nadace Universitas Masarykiana, 2003, roč. 2003, č. 11, s. 20-27. ISSN 1211-6866. info
 • PARDYOVÁ, Marie. La statuette du soi-dit Christ enseignant au Museo Nazionale Romano. Remarques a propos de son identification et son style. In Schmuck und Tracht der Antike im Laufe der Zeit. Anodos 3. 1. vyd. Trnava: Trnavská univerzita, 2003, s. 159-180. ISBN 80-8082-006-6. info
 • PARDYOVÁ, Marie. Quelques sarcophages paléochrétiens de l'époque autour de l'an 330 et leur ressemblance au style des comics. SPFFBU N 6-7Graeco-Latina Brunensia. Brno: Masarykova univerzita, 2002, roč. 2001-2002, č. 1, s. 193-200. ISSN 1211-6335. info
 • PARDYOVÁ, Marie. Les sarcophages paléochrétiens et quelques aspects de leur méthodologie. In Probleme und Perspektiven der klassischen und provinzialrömischen Archäologie Anodos, Supplementum 2. 1. vyd. Trnava: Trnavská univerzita, fakulta humanistiky, 2002, s. 35-39. ISBN 80-89074-36-7. info
 • PARDYOVÁ, Marie. Sind die Sarkophage der Anastasis und der sog. Sarkophag zweier Brüder im Vatikan das Werk zweier Bildhauer. Anmerkungen zu weiteren Sarkophhagen aus der Gruppe zweier Brüder". Kurzfassung. In Festschrift für Titus Kolník zum 70. Geburtstag. 1. vyd. Nitra: Archeologický ústav Slovenskej akadémie vied, 2002, s. 181. ISBN 80-88709-61-X. info
 • PARDYOVÁ, Marie. La statuette de Vénus dans une collection privée a Brno. Eirene. Praha: Akademie věd ČR, 2001, XXXVI, s. 125-127. ISSN 0046-1628. info
 • PARDYOVÁ, Marie. A propos des portraits romains d'enfants et d'adolescents, leur identification et datation. In ANODOS. Studies of Ancient World. Symposium Mittelmeergebiet und Mitteleuropa in Kontakten und Konfrontationen seit den Bronzezeit bis zum Ausklang der Antike. Trnava, 2001. info
 • PARDYOVÁ, Marie. Raněkřesťanské sarkofágy 3., 4. a 5. století. Analýza vývoje slohu, ikonografie a technologie jejich výroby. Habilitační práce. Brno, 2001, 210 + 177. info
 • PARDYOVÁ, Marie. Les sarcophages de l'Anastasis et de 'deux frères' du Vatican sont-ils oeuvres de deux sculpteurs? Remarques a propos des autres sarcophages du 'groupe du sarcophage de deux frères'. Nitra: Archeologický ústav SAV, 2001, 22 s. Slovenská archeológia XLIX, 1-2. ISSN 1335-0102. info
 • PARDYOVÁ, Marie. Les sarcophages 'de l'Anastasis' et de 'deux freres' du Vatican sont-ils oeuvres de deux sculpteurs¸? Remarques a propos des autres sarcophages du 'groupe du sarcophage de deux freres'. Slovenská archeológia. Nitra: Slovenská akadémia vied, 2001, XLIX, 1-2, s. 181-202. ISSN 1335-0102. info
 • PARDYOVÁ, Marie, Jiří PAVELKA a Ivo POSPÍŠIL. Kruh prstenu II - Euroamerická civilizace. (1. část: Antika a rané křesťanství, s. 20-238). Brno: Nadace Universitas Masarykiana, 2000, 592 s. ISBN 80-86258-09-2. info
 • PARDYOVÁ, Marie. Etruskové v Brně. Univerzitní noviny. Brno: Masarykova univerzita, 2000, roč. 7, č. 10, s. 33-36. ISSN 1211-6866. info
 • PARDYOVÁ, Marie. Bibliografie prací k raněkřesťanskému a pozdněantickému umění. Brno, UKS, 2000. info
 • PARDYOVÁ, Marie. Fragment du sarcophage constantinien de Saint-Bertrand de Comminges et ses paralleles stylistiques. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. N 3-4, Řada klasická. Brno: Masarykova univerzita, 1999, roč. 3-4, č. 1, s. 69-73. ISSN 1211-6335. info
 • PARDYOVÁ, Marie. Rozhovor s prof. Brunem d´Agostino a dr. Patrizií Gastaldi. Univerzitní noviny, List Masarykovy univerzity a Nadace Universitas Masarykiana. Brno: Nakladatelství MU, 1999, roč. 6, č. 11, s. 46-48. ISSN 1211-6866. info
 • PARDYOVÁ, Marie. Antické mozaiky z Raveny v Brně. Univerzitní noviny. Brno, 1998, roč. 1998, 7-8, s. 45-49. info
 • PARDYOVÁ, Marie, Marie DUFKOVÁ a Jana ČIŽMÁŘOVÁ. Antické umění v moravských sbírkách a nálezech. (průvodce výstavou). 1. vyd. Brno: Moravské zemské muzeum, 1997, 19 s. MZM. ISBN 80-7028-102-2. info
 • PARDYOVÁ, Marie. Anticke umeni z moravskych sbirek a nalezu (pozvanka na vystavu). Univerzitni noviny. 1997, roč. 4, č. 5, s. 40-42. ISSN 1211-6866. info
 • PARDYOVÁ, Marie. Les sarcophages paléochrétiens de dimensions monumentales. SPFFBU N 2. Brno: Masarykova univerzita, 1997, roč. 2, 1., s. 123-134. ISSN 1211-6335. info
 • PARDYOVÁ, Marie. A propos de l´iconographie énigmatique du sarcophage de Saint-Bertrand de Comminges. SPFFBU N 1. Brno: FF MU, 1996, s. 75-85. ISSN 1211-6335. info
 • PARDYOVÁ, Marie. L'orante (quelques réflexions sur le plus spécifique symbole de l'art paléochrétien). SPFFBU E 38. Brno: Masarykova univerzita, 1993, roč. 38, E 38, s. 169-182. ISSN 1211-6335. info
 • PARDYOVÁ, Marie. Řekové a Římané, tvůrci evropského výtvarného názoru. In O tvořivosti ve vědě, politice a umění II. 1. vyd. Brno: Nadace Universitas Masarykiana, 1993, s. 52-70, 20 s. ISBN 80-85834-00-6. info
 • PARDYOVÁ, Marie. Les étapes en évolution de l'art paléochrétien. Brno: Masarykova univerzita, 1992. SPFFBU E 37. ISBN 80-210-0602-1. info
 • PARDYOVÁ, Marie. Vzpomínka na prof. Gabriela Hejzlara. In Pravěk 2. Brno: Masarykova univerzita, 1992, s. 380. ISBN 80-210-0849-0. info
 • PARDYOVÁ, Marie a Jiří FREL. Deux fragments grecs les plus archaïques dans les collections tchèques. SPFFBU E. Brno: Masarykova univerzita, 1991, roč. 36, č. 1, s. 141-142, 3 s. info
 • PARDYOVÁ, Marie a Jiří SEJBAL. Une iscription romaine fragmentaire de l'an 8 av. J.-C. Listy filologické. Praha: Akademie věd Československé republiky, 1991, roč. 114, č. 2, s. 83-87. info
 • PARDYOVÁ, Marie. Galula Roma Arelas I. (Historie a současnost jednoho města). Echo latina. Brno: Ústav klasických studií FF MU, 1991, roč. 1991-1, s. 24-29. ISSN 2110-7336. info
 • PARDYOVÁ, Marie. Raně křesťanské umění a jeho místo ve výtvarné kultuře pozdní antiky. Echo Latina. Ústav klasických studií FF MU, 1990, roč. 1990, č. 1, s. 17-21. ISSN 1210-7336. info
 • PARDYOVÁ, Marie. Přehled vývoje raně křesťanského umění: I. Echo Latina. 1990, roč. 1990, č. 2, s. 23-27. ISSN 1210-7336. info
 • PARDYOVÁ, Marie. Přehled vývoje raně křesťanského umění: II. Echo Latina. 1990, roč. 1990, č. 3, s. 32-36. ISSN 1210-7336. info
 • PARDYOVÁ, Marie. Antika a Indiáni. Echo latina. Brno: Ústav klasických studií FF MU, 1990, roč. 1990, č. 4, s. 20-23. ISSN 1210-7336. info
 • PARDYOVÁ, Marie. Osudy archeologických objevů, památek a lidí kolem nich. Echo latina. Brno: Ústav klasických studií FF MU, 1990, roč. 1990-4, s. 8-24. ISSN 2110-7336. info
 • PARDYOVÁ, Marie. Sochařské a mincovní portréty Konstantina Velikého a členů jeho rodiny. Zprávy brněnské pobočky České numismatické společnosti. Brno: Česká numismatická společnost, 1990, roč. 77, č. 1, s. 360-369. info
 • PARDYOVÁ, Marie. Podoby členů julsko-claudiovského rodu na sochařských památkách. Zprávy brněnské pobočky České numismatické společnosti. Brno: Česká numismantická společnost, 1989, roč. 70-71, č. 4, s. 237-240. info
 • PARDYOVÁ, Marie. La pyxide de Čierne Klačany et son décor figuré. Byzantinoslavica. Praha: Československá akademie věd, 1988, XLIX, s. 223-232, 14 s. ISSN 0007-7712. info
 • PARDYOVÁ, Marie. A propos de la Trinité dans l'art paléochrétien. Eirene. Praha: Akademie věd Československé republiky, 1988, roč. 25, č. 1, s. 25-44, 15 s. info
 • PARDYOVÁ, Marie a Daniela URBANOVÁ. Une inscription paléochrétiene de Rome à Brno. Listy filologické. Praha: Akademie věd Československé republiky, 1988, roč. 111, č. 4, s. 205-209. info
 • PARDYOVÁ, Marie. Vývoj a utváření obrazu křesťanského Boha ve výtvarném umění 3.-4.století se specifikou na ikonografii Kristovu. In Problémy křesťanství. 1. vyd. Praha: Kabinet pro studia řecká, římská a latinská ČSAV, 1986, s. 227-238. info
 • PARDYOVÁ, Marie. Un portrait de Trajan remanié et réutilisé au IVe siècle. SPFFBU E. Brno: Univerzita J. E. Purkyně, 1983, roč. 28, č. 1, s. 229-240. info
 • PARDYOVÁ, Marie. Faustin portrét ze sbírek Národního muzea v Praze. SPFFBU-E 26. Brno: Univerzita J. E. Purkyně, 1981, roč. 26, s. 85-90. info
 • PARDYOVÁ-VODOVÁ, Marie. L'impératrice Hélène et l'invention de la Sainte-Croix. SPFFBU E 25. Brno: Univerzita J. E.Purkyně, 1980, 1., s. 235-240. info
 • PARDYOVÁ-VODOVÁ, Marie. Chronologie života Constantinovy matky Heleny a její dochované portréty. SPFFBU 4 24. Brno: Univerzita J. E. Purkyně, 1979, s. 65-72. info

25. 8. 2015

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.