Faculty staff

doc. PhDr. Klára Osolsobě, Dr.

Associate professor, Department of Czech Language


Correspondence Address:
Arna Nováka 1/1, 602 00 Brno

Office: bldg. D/D.313
Arna Nováka 1
602 00 Brno

Show on the map

Phone: +420 549 49 5694
E‑mail:
CV

Životopis Kláry Osolsobě

Identifikace osoby
 • doc. PhDr. Klára Osolsobě, Dr., nar. 12.2. 1964
Pracoviště
 • Ústav českého jazyka
  FF MU
  Arna Nováka 1
  660 88 Brno
Funkce na pracovišti
 • docent
Vzdělání a akademická kvalifikace
 • 2012 habilitována v oboru český jazyk získán titul doc.
 • 1996 obhájena disertace "Algoritmický popis české formální morfologie a strojový slovník češtiny" a získán titul Dr.
 • 1987 PhDr. titul ze zákona na základě ukončení studia oboru český jazyk-německý jazyk s červeným diplomem
 • 1982-1987 studium FF UJEP obor český jazyk - německý jazyk
Přehled zaměstnání
 • 2012-dosud docent Ústavu českého jazyka FF MU
 • 1994-2012 odborný asistent Ústavu českého jazyka FF MU
 • 2002-2005 mateřská dovolená
 • 1991-1994 mateřská dovolená
 • 1989-1991 asistent Katedry českého jazyka FF MU
 • 1987-1989 Studijní pobyt na Katedře českého jazyka UJEP
Pedagogická činnost
 • Základy práce s korpusem
 • Korpusová lingvistika
 • Morfologie
 • Tvoření slov
 • Úvod do korpusové lingvistiky
 • Počítače a přirozený jazyk
 • Praktická cvičení z korpusové lingvistiky
 • Seminář k využití korpusu
Vědeckovýzkumná činnost
 • Strojové zpracování přirozeného jazyka (NLP)
 • Morfologie a tvoření slov z hlediska automatické morfologické analýzy
 • Korpusová lingvistika
 • Korpusové nástroje
Universitní aktivity
 • Účast na grantech 2017: Čeština v jednotě synchronie a diachronie – 2017 (MUNI/A/0915/2016) 2016: Čeština v jednotě synchronie a diachronie – 2016 (MUNI/A/0863/2015) 2015: Čeština v jednotě synchronie a diachronie – 2015 (MUNI/A/1165/2014) 2014: Čeština v jednotě synchronie a diachronie – 2014 (MUNI/A/0792/2013) 2013: Čeština v jednotě synchronie a diachronie – 2013 (MUNI/A/0796/2012) GAČR č. 405/03/0248 "Současná soukromá korespondence. Vytvoření databáze a zpracování vybraných jevů z pohledu lexikologicko-lexikografického a dialektologického" (úspěšně ukončen v r. 2005) GAČR č. 405/96/K214 "Textové korpusy a lexikální i gramatická základna pro rozvoj češtiny v 21. století" (úspěšně ukončen v r. 2001) GAČR č. 405/98/0746 "Čeština v jazykovědných pojmech" (úspěšně ukončen v r. 2000) GAČR č. 405/93/0218 "Počítačový korpus českých psaných textů" (úspěšně ukončen v r. 1995)
Mimouniversitní aktivity
 • Členka Komise pro studium gramatické stavby slovanských jazyků při Českém komitétu slavistů (od r. 2009) Členka redakční rady časopisu Korpus - gramatika – axiologie (od r. 2012)
Vybrané publikace
 • OSOLSOBĚ, Klára. Doktorský den studentů českého jazyka. 2023. info
 • OSOLSOBĚ, Klára. Morfematika. In Štícha, František. Velká akademická gramatika spisovné češtiny II. Morfologie. 1. vyd. Praha: Academia, 2022, s. 369-395. ISBN 978-80-200-3185-3. info
 • OSOLSOBĚ, Klára a Hana ŽIŽKOVÁ. Typ kladenští jako problém automatické morfologické analýzy. Jazykovedný časopis. SAP – Slovak Academic Press, s. r. o., 2022, roč. 72, č. 4, s. 862-872. ISSN 0021-5597. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.2478/jazcas-2022-0011. URL info
 • OSOLSOBĚ, Klára. Doktorský den studentů českého jazyka. 2021. info
 • OSOLSOBĚ, Klára. Doktorandské dopoledne studentů českého jazyka. 2020. URL info
 • OSOLSOBĚ, Klára. Synonymní/variantní tvary infinitivu jako problém konzistentní lemmatizace. In Jana, Bílková; Kolářová, Ivana; Vondráček, Miloslav. Lingvistika – korpus – empirie. 1. vyd. Praha: Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i., 2020, s. 28-41. Lingvistika – korpus – empirie. ISBN 978-80-88211-13-6. info
 • OSOLSOBĚ, Klára a Hana ŽIŽKOVÁ. HOMONYMIE MEZI OIKONYMY A ANTROPONYMY ZAKONČENÝMI NA -SLAV/-SLAVA JAKO PROBLÉM AUTOMATICKÉ MORFOLOGICKÉ ANALÝZY. Acta onomastica. AV ČR, Ústav pro jazyk český, 2020, roč. 62, č. 2, s. 377-403. ISSN 1211-4413. URL Acta Onomastica info
 • OSOLSOBĚ, Klára a Hana ŽIŽKOVÁ. Homonymie mezi apelativy a proprii jako problém automatické morfologické analýzy češtiny. In Variantnost v onymii a dialektech, 17.-18. ledna 2019, PedF MU, Brno. 2019. info
 • OSOLSOBĚ, Klára. Pojďte si hrát s korpusy a korpusovými nástroji. In LII. ročník Letní školy slovanských (bohemistických) studií na MU v Brně, 20. července – 17. srpna 2019, 2019. 2019. info
 • OSOLSOBĚ, Klára. Pojďte si hrát s korpusy a korpusovými nástroji. In Rusinová, Eva. Přednášky a besedy z LII. ročníku Letní školy slovanských (bohemistických) studií. Brno: Masarykova univerzita, 2019, s. 205-217. ISBN 978-80-210-9298-3. info
 • OSOLSOBĚ, Klára. The Tagged Corpus (SYN2010 ) as a Help and a Pitfall in the Word-formation Research. Online. In Zdeněk Žabokrtský, Magda Ševčíková, Eleonora Litta, Marco Passarotti. Proceedings of the Second International Workshop on Resources and Tools for Derivational Morphology. Praha: Charles University, Faculty of Mathematics and Physics, Institute of Formal and Applied Linguistics, 2019, s. 55-59. ISBN 978-80-88132-08-0. URL URL info
 • OSOLSOBĚ, Klára. The Tagged Corpus (SYN2010 ) as a Help and a Pitfall in the Word-formation Research. In DeriMo 2019, Second Workshop on Resources and Tools for Derivational Morphology, 19-20 September 2019, Prague. 2019. URL info
 • OSOLSOBĚ, Klára. Doktorandský den. 2019. info
 • OSOLSOBĚ, Klára a Jaroslava HLAVÁČOVÁ. Chystané změny projektu NovaMorf jako výsledek dlouhého období konvergencí a divergencí ve zpracování české morfologie. In Aleš Horák, Klára Osolsobě, Adam Rambousek, Pavel Rychlý (eds.) Slavonic Natural Language Processing in the 21st Century. 1. vyd. Brno: Tribun EU, 2019, s. 93-99. ISBN 978-80-263-1545-2. URL info
 • OSOLSOBĚ, Klára, Vladimír PETKEVIČ, Jaroslava HLAVÁČOVÁ, Josef ŠIMANDL a Martin SVÁŠEK. Parts of Speech in NovaMorf, a New Morphological Annotation of Czech. Jazykovedný časopis. Jazykovedný ústav Ľudovíta Štúra Slovenskej akadémie vied, 2019, roč. 70, č. 2, s. 358-369. ISSN 0021-5597. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.2478/jazcas-2019-0065. URL info
 • OSOLSOBĚ, Klára a Josef ŠIMANDL. Slovník afixů užívaných v češtině: jak pracoval s korpusovými daty. 2018. URL info
 • OSOLSOBĚ, Klára, Jaroslava HLAVÁČOVÁ, Vladimír PETKEVIČ, Šimandl JOSEF a MARTIN SVÁŠEK. NovaMorf - nová morfologie pro značkování korpusů češtiny. In Linguistic Mondays - Seminar of formal linguistics. 2018. URL info
 • OSOLSOBĚ, Klára. Hláskové alternace. In František Štícha a kol. Velká akademická gramatika spisovné češtiny. I. Morfologie. Druhy slov, tvoření slov. 1. vyd. Praha: Academia, 2018, s. 140-156. ISBN 978-80-200-2719-1. URL info
 • OSOLSOBĚ, Klára. Adjektiva deverbativní. In František Štícha a kol. Velká akademická gramatika spisovné češtiny. I. Morfologie. Druhy slov, tvoření slov. 1. vyd. Praha: Academia, 2018, s. 835-842, 845-863, 27 s. ISBN 978-80-200-2719-1. URL info
 • OSOLSOBĚ, Klára. KonText a Sketch Engine : shody a rozdíly korpusových vyhledávačů v českém prostředí. In Přednášky a besedy z LI. ročníku Letní školy slovanských (bohemistických) studií. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2018, s. 194-211. ISBN 978-80-210-8962-4. info
 • OSOLSOBĚ, Klára. Doktorandské dopoledne. 2018. URL info
 • OSOLSOBĚ, Klára. Systematický popis variantních slovesných tvarů pro automatickou morfologickou analýzu češtiny. In Přednáška pro ÚFAL, 10. prosinec 2018, Praha. 2018. URL info
 • OSOLSOBĚ, Klára. KonText a Sketch Engine – shody a rozdíly korpusových vyhledávačů v českém prostředí. In LI. ročník Letní školy slovanských (bohemistických) studií na MU v Brně, 21. července – 18. srpna 2018. 2018. URL info
 • OSOLSOBĚ, Klára, Jaroslava HLAVÁČOVÁ, Vladimír PETKEVIČ, Josef ŠIMANDL a Martin SVÁŠEK. Nová automatická morfologická analýza češtiny. In Konference 100 let naší řeči, Praha, 9.-11. 1. 2017. 2017. URL info
 • OSOLSOBĚ, Klára. Projekt Slovníku afixů užívaných v češtině (automatická morfologická analýza: prostředek a past při práci s korpusovými daty). In Kruh přátel českého jazyka. 2017. info
 • OSOLSOBĚ, Klára. Nová příručka o tvoření slov : Slovník afixů užívaných v češtině. In Rusinová, Eva. Přednášky a besedy z L. (jubilejního) ročníku LŠSS. 1. vyd. Brno: Masarykova Univerzita, 2017, s. 207-217. ISBN 978-80-210-8567-1. info
 • OSOLSOBĚ, Klára, Jaroslava HLAVÁČOVÁ, Vladimír PETKEVIČ, Josef ŠIMANDL a Martin SVÁŠEK. Nová automatická morfologická analýza češtiny. Naše řeč. AV ČR, Ústav pro jazyk český, 2017, roč. 2017, č. 4, s. 225-234. ISSN 0027-8203. URL info
 • OSOLSOBĚ, Klára. Nová příručka o tvoření slov : Slovník afixů užívaných v češtině. In Přednáška pro LŠSS v Brně 2017, 15. 7. - 12. 8. 2017, Brno. 2017. info
 • OSOLSOBĚ, Klára. Doktorská konference studentů českého jazyka. 2017. info
 • OSOLSOBĚ, Klára, Vladimír PETKEVIČ, Josef ŠIMANDL, Jaroslava HLAVÁČOVÁ a Martin SVÁŠEK. Nová automatická morfologická analýza češtiny. In Konference 100 let naší řeči, Praha, 9.-11. 1. 2017. 2017. info
 • OSOLSOBĚ, Klára. Homonymní tvary českých sloves v jazykovém korpusu. In LŠSS FF MU Brno, 27. 7. 2016, Brno. 2016. info
 • OSOLSOBĚ, Klára. Homonymní tvary českých sloves v jazykovém korpusu. In Rusinová, Eva. Přednášky a besedy z XLIX ročníku LŠSS. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2016, s. 144-161. ISBN 978-80-210-8207-6. info
 • OSOLSOBĚ, Klára a Hana ŽIŽKOVÁ. Automatická morfologická analýza z hlediska pokrytí a nepokrytí morfologických variant. In Korpusová lingvistika Praha 2016, Od mluvené češtiny k psané, 17. září 2016, Praha. 2016. URL info
 • OSOLSOBĚ, Klára a Hana ŽIŽKOVÁ. Automatická morfologická analýza z hlediska pokrytí a nepokrytí morfologických variant. 2016. URL info
 • OSOLSOBĚ, Klára. Doktorský den studentů ÚČJ FF MU. 2016. info
 • OSOLSOBĚ, Klára. Doktorský den studentů ÚČJ FF MU a studentů Bohemimuc Regensburg/Passau. 2016. info
 • OSOLSOBĚ, Klára. -dlo. In Josef Šimandl. Slovník afixů užívaných v češtině. 1. vyd. Praha: Karolinum, 2016, s. 150-152. ISBN 978-80-246-3544-6. URL info
 • OSOLSOBĚ, Klára. -áž. In Josef Šimandl. Slovník afixů užívaných v češtině. 1. vyd. Praha: Karolinum, 2016, s. 109-110. ISBN 978-80-246-3544-6. URL info
 • OSOLSOBĚ, Klára. -í. In Josef Šimandl. Slovník afixů užívaných v češtině. 1. vyd. Praha: Karolinum, 2016, s. 226-228. ISBN 978-80-246-3544-6. URL info
 • OSOLSOBĚ, Klára. -ie/-erie/-érie. In Josef Šimandl. Slovník afixů užívaných v češtině. 1. vyd. Praha: Karolinum, 2016, s. 243-247. ISBN 978-80-246-3544-6. URL info
 • OSOLSOBĚ, Klára. in-/im-/i-. In Josef Šimandl. Slovník afixů užívaných v češtině. 1. vyd. Praha: Karolinum, 2016, s. 256-257. ISBN 978-80-246-3544-6. URL info
 • OSOLSOBĚ, Klára. -it (se). In Josef Šimandl. Slovník afixů užívaných v češtině. 1. vyd. Praha: Karolinum, 2016, s. 286-288. ISBN 978-80-246-3544-6. URL info
 • OSOLSOBĚ, Klára. -ivý/-čivý/-člivý/-livý/-nlivý/-tivý/-tlivý. In Josef Šimandl. Slovník afixů užívaných v češtině. 1. vyd. Praha: Karolinum, 2016, s. 297-299. ISBN 978-80-246-3544-6. URL info
 • OSOLSOBĚ, Klára. -ko. In Josef Šimandl. Slovník afixů užívaných v češtině. 1. vyd. Praha: Karolinum, 2016, s. 316-317, 3 s. ISBN 978-80-246-3544-6. URL info
 • OSOLSOBĚ, Klára. -ký/-oký/-eký/-iký/-ec-ký/-(n)ic-ký. In Josef Šimandl. Slovník afixů užívaných v češtině. 1. vyd. Praha: Karolinum, 2016, s. 327-330. ISBN 978-80-246-3544-6. URL info
 • OSOLSOBĚ, Klára. nad(e)-. In Josef Šimandl. Slovník afixů užívaných v češtině. 1. vyd. Praha: Karolinum, 2016, s. 377-378. ISBN 978-80-246-3544-6. URL info
 • OSOLSOBĚ, Klára. nej-. In Josef Šimandl. Slovník afixů užívaných v češtině. 1. vyd. Praha: Karolinum, 2016, s. 389-390. ISBN 978-80-246-3544-6. URL info
 • OSOLSOBĚ, Klára. o-/ob(e)-. In Josef Šimandl. Slovník afixů užívaných v češtině. 1. vyd. Praha: Karolinum, 2016, s. 403-405. ISBN 978-80-246-3544-6. URL info
 • OSOLSOBĚ, Klára. o-/ob(e)- -lý. In Josef Šimandl. Slovník afixů užívaných v češtině. 1. vyd. Praha: Karolinum, 2016, s. 412-413. ISBN 978-80-246-3544-6. URL info
 • OSOLSOBĚ, Klára. po- -ní. In Josef Šimandl. Slovník afixů užívaných v češtině. 1. vyd. Praha: Karolinum, 2016, s. 480-481. ISBN 978-80-246-3544-6. URL info
 • OSOLSOBĚ, Klára. -ský/-ký, -ov-ský, -en-/-ěn-ský, -án-ský, -in-ský, -ín-ský. In Josef Šimandl. Slovník afixů užívaných v češtině. 1. vyd. Praha: Karolinum, 2016, s. 545-547. ISBN 978-80-246-3544-6. URL info
 • OSOLSOBĚ, Klára. u- -ný / ú- -ný. In Josef Šimandl. Slovník afixů užívaných v češtině. 1. vyd. Praha: Karolinum, 2016, s. 589-590. ISBN 978-80-246-3544-6. URL info
 • OSOLSOBĚ, Klára. ultra-. In Josef Šimandl. Slovník afixů užívaných v češtině. 1. vyd. Praha: Karolinum, 2016, s. 595-597. ISBN 978-80-246-3544-6. URL info
 • OSOLSOBĚ, Klára. z- -it/-nit (se). In Josef Šimandl. Slovník afixů užívaných v češtině. 1. vyd. Praha: Karolinum, 2016, s. 626-628. ISBN 978-80-246-3544-6. URL info
 • OSOLSOBĚ, Klára. za-/zá-. In Josef Šimandl. Slovník afixů užívaných v češtině. 1. vyd. Praha: Karolinum, 2016, s. 629-632. ISBN 978-80-246-3544-6. URL info
 • OSOLSOBĚ, Klára. za-/zá- -í. In Josef Šimandl. Slovník afixů užívaných v češtině. 1. vyd. Praha: Karolinum, 2016, s. 634-635. ISBN 978-80-246-3544-6. URL info
 • OSOLSOBĚ, Klára. za- -(n)it. In Josef Šimandl. Slovník afixů užívaných v češtině. 1. vyd. Praha: Karolinum, 2016, s. 635-637. ISBN 978-80-246-3544-6. URL info
 • OSOLSOBĚ, Klára. Využití corpus driven metod při corpus based výzkumu. Online. In Děngeová, Zuzana; Vališová, Pavlína. Proměna jazyka a jeho výzkumu v době nových médií a technologií. 1. vyd. Praha: Ústav pro jazyk český AV ČR, 2015, s. 3-12. ISBN 978-80-86496-87-0. URL info
 • OSOLSOBĚ, Klára. Homonymie jako jeden z problémů lingvistického využití jazykových korpusů. In Rusinová, Eva. Přednášky a besedy z XLVIII. ročníku LŠSS. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2015, s. 121-134. ISBN 978-80-210-7846-8. info
 • OSOLSOBĚ, Klára. Homonymie jako jeden z problémů lingvistického využití jazykových korpusů. In Přednáška na XLVIII. ročníku LŠSS, Brno. 2015. info
 • OSOLSOBĚ, Klára. Korpusy jako zdroje dat pro úpravy nástrojů automatické morfologické analýzy (Slovotvorné varianty adjektiv na [(ou)|í]cí z hlediska morfologického značkování). Časopis pro moderní filologii. Praha: Univerzita Karlova v Praze, 2015, roč. 97, č. 2, s. 136-145. ISSN 0008-7386. URL info
 • OSOLSOBĚ, Klára, Pavel ŠMERK, Karel PALA a Dana HLAVÁČKOVÁ. Deriv— softwarový nástroj pro testování mezí a možností automatické slovotvorné analýzy. In Hlaváčová, Jaroslava. Sborník semináře o digitálních zdrojích a službách ve společenských a humanitních vědách. 1. vyd. Praha: ÚFAL MFF UK, 2015, s. 42-46. ISBN 978-80-904571-9-5. URL info
 • OSOLSOBĚ, Klára, Pavel ŠMERK, Karel PALA a Dana HLAVÁČKOVÁ. Deriv— softwarový nástroj pro testování mezí a možností automatické slovotvorné analýzy. In Seminář o digitálních zdrojích a službách ve společenských a humanitních vědách, Praha, 24. 9. 2015. 2015. info
 • OSOLSOBĚ, Klára. Lhoucí nebo lžoucí ? Slovotvorné dublety procesuálních adjektiv na -oucí/-ící v českých korpusech. In Rusinová, Eva. Přednášky a besedy ze XLVII. běhu LŠSS. Brno: Masarykova univerzita, 2014, s. 124-143. ISBN 978-80-210-6800-1. info
 • OSOLSOBĚ, Klára. Korpusy jako zdroje dat pro úpravy nástrojů automatické morfologické analýzy (Slovotvorné varianty adjektiv na [(ou)|í]cí z hlediska morfologického značkování). In Korpusová lingvistika Praha, 17.-19. září 2014. 2014. info
 • OSOLSOBĚ, Klára. Česká morfologie a korpusy. Vyd. 1. Praha: Karolinum, 2014, 236 s. ISBN 978-80-246-2562-1. URL info
 • OSOLSOBĚ, Klára. Homonymie jako jeden z problémů počítačové lingvistiky. In Týden vědy FF MU ÚČJ: Chcete se stát počítačovým lingvistou? 2014. URL info
 • OSOLSOBĚ, Klára a Jana MACHALOVÁ. Hypokoristika z rodných jmen v Korpusu soukromé korespondence. In Hladká, Zdeňka a kol. Soukromá korespondence jako lingvistický pramen. Vyd. 1. Brno: Masarykova univerzita, 2013, s. 33-59. ISBN 978-80-210-6140-8. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.5817/CZ.MUNI.M210-6140-2013. info
 • OSOLSOBĚ, Klára. Korpusy a internet jako zdroje dat pro výzkum produktivity periferního slovotvorného typu: adjektiva typu hrůzoucí (hrůza) v korpusech a na internetu. In Klímová, Jana. Gramatika a korpus 2012 : 4. mezinárodní konference. 1. vyd. Hradec Králové: Gaudeamus, 2013, s. 1-13. ISBN 978-80-7435-243-0. URL info
 • VALIŠOVÁ, Pavlína, Zuzana DĚNGEOVÁ, Jan ŠPLÍCHAL, Klára OSOLSOBĚ a Pavel KOSEK. Konference studentů českého jazyka 2013. 2013. domovská stránka konference info
 • OSOLSOBĚ, Klára. Mezi Skyllou a Charybdou přegenerovávání a podgenerovávání : jak efektivně vyhledávat v korpusech data pro výzkum slovotvorby. In Rusinová, Eva. Přednášky a besedy ze XLV. běhu LŠSS. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2012, s. 174-198. ISBN 978-80-210-5871-2. info
 • VALIŠOVÁ, Pavlína a Klára OSOLSOBĚ. Using data-driven method in teaching Czech as a foreign language. In Thomas, James; Boulton, Alex. Input, process and product : development in teaching and language corpora. 1st ed. Brno: Masaryk University Press, 2012, s. 183-194. ISBN 978-80-210-5896-5. info
 • OSOLSOBĚ, Klára. Korpusy a internet jako zdroje dat pro výzkum produktivity periferního slovotvorného typu: adjektiva typu hrůzoucí (hrůza) v korpusech a na internetu. In Gramatika a korpus 2012 4. mezinárodní konference, Praha, 28.-30. listopadu 2012. 2012. URL info
 • OSOLSOBĚ, Klára. Korpus jako zdroj dat pro studium slovotvorby. In Vladimír Petkevič, Alexandr Rosen. Korpusová lingvistika Praha 2011 3. Gramatika a značkování korpusů. 1. vyd. Praha: Nakladatelství Lidové Noviny, 2011, s. 10-23. ISBN 978-80-7422-116-3. info
 • KOSEK, Pavel, Michal KŘÍSTEK, Klára OSOLSOBĚ, Markéta ZIKOVÁ a Jarmila VOJTOVÁ. Mluvnice současné češtiny (recenze). Bohemistyka, č. 1, s. 56-63., 2011. URL info
 • OSOLSOBĚ, Klára. Korpus jako zdroj dat pro studium slovotvorby. In Korpusová lingvistika Praha 2011, Praha, 22.-24. září 2011. 2011. URL info
 • OSOLSOBĚ, Klára a Pavlína VALIŠOVÁ. Tagset korpusů ČNK z hlediska předpokládané znalosti gramatické terminologie u nerodilých mluvčích (Možnosti a meze využívání korpusů češtiny pro nerodilé mluvčí). In Dominiková, I. – Lachout, M. Lingua terminologica, Soubor vědeckých statí. 1. vyd. Praha: Metropolitní univerzita Praha, 2010, s. 141–156. ISBN 978-80-86855-58-5. info
 • OSOLSOBĚ, Klára. Jak se učit česky s korpusem. In Přednášky a besedy z XLIII. běhu LŠSS, Brno. 1. vyd. Brno: MU FF Brno, 2010, s. 112-119. ISBN 978-80-210-5194-2. info
 • OSOLSOBĚ, Klára. Člen redakční rady časopisu Korpus - gramatika – axiologie. Redakční rada Korpus - gramatika - axiologie, 2010 - 2016. URL info
 • OSOLSOBĚ, Klára. Deriv - nástroj pro automatické vyhledávání slovotvorných vztahů. In Přednášky a besedy ze XLII. běhu LŠSS. 1. vyd. Brno: Masarykova Univerzita, 2009, s. 132-137. ISBN 978-80-210-4874-4. info
 • OSOLSOBĚ, Klára. Kajícný a nevěřícný - adjektiva na -cí/-cný: slovníky, gramatiky, korpusy. In After Half a Century of Slavonic Natural Language Processing. 1. vyd. Brno: Masaryk University, 2009, s. 171-183, 250 s. ISBN 978-80-7399-815-8. info
 • OSOLSOBĚ, Klára, Dana HLAVÁČKOVÁ, Karel PALA a Pavel ŠMERK. Exploring Derivational Relations in Czech with the Deriv Tool. In NLP, Corpus Linguistics, Corpus Based Grammar Research. Bratislava, Slovakia: Tribun, 2009, s. 152-161. ISBN 978-80-7399-875-2. info
 • OSOLSOBĚ, Klára. K jednomu typu vyjadřování stupně v češtině (hebrejský superlativ v češtině). Acta Universitatis Palackianae Olomoucensis. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2009, roč. 1, č. 3, s. 106-120. ISSN 0231-634X. info
 • OSOLSOBĚ, Klára, Karel PALA, Pavel ŠMERK a Dana HLAVÁČKOVÁ. Relations between Formal and Derivational Morphology in Czech. In Czech in Formal Grammar. Mnichov: Lincom, 2009, s. 79-87. ISBN 978-3-89586-282-3. info
 • OSOLSOBĚ, Klára. Formální pravidla derivace deverbativ na -č. Linguistica Brunensia. Brno: Masarykova univerzita, 2008, A 56, č. 1, s. 121-135. ISSN 1803-7410. info
 • OSOLSOBĚ, Klára. Čeho je moc, toho je příliš aneb jaké má čeština komparativy a superlativy ? In Přednášky a besedy ze XLI. běhu LŠSS. Brno: Masarykova Univerzita, 2008, s. 147-160. ISBN 978-80-210-4618-4. info
 • HLAVÁČKOVÁ, Dana a Klára OSOLSOBĚ. Morfologické značkování mluvených korpusů, zkušenosti a otevřené otázky. Kopřivová, Marie, Waclawičová, Martina. In Čeština v mluveném korpusu. 1. vyd. Praha: Nakladatelství Lidové noviny/ Ústav Českého národního korpusu, 2008, s. 105-114. ISBN 978-80-7106-982-9. info
 • OSOLSOBĚ, Klára. Značkování a status některých gramatických kategorií v ČNK (syntetické futurum, stupňování adjektiv, neurčité číslovky a příslovce míry). In Grammar & Corpora / Gramatika a korpus 2007. 1. vyd. Praha: Academia, 2008, s. 407-416. ISBN 978-80-200-1634-8. info
 • OSOLSOBĚ, Klára. K jednomu typu vyjadřování stupně v češtině. In IX. mezinárodní setkání mladých lingvistů, Olomouc 12.–14. května, 2008. 2008. info
 • OSOLSOBĚ, Klára. Propria (příjmení na -č) - problém automatické morfologické analýzy. In Jazyk a jeho proměny. 1. vyd. Brno: Host, 2008, s. 205-216. ISBN 978-80-7294-301-2. info
 • OSOLSOBĚ, Klára. K jednomu typu vyjadřování stupně v češtině. In IX. mezinárodní setkání mladých lingvistů, Olomouc 12. – 14. května 2008. 2008. info
 • OSOLSOBĚ, Klára. Recenze : František Čermák - Renata Blatná (eds.): Jak využívat český národní korpus, Praha : Nakladatelství Lidové noviny, 2005. 179 s. 2007. info
 • OSOLSOBĚ, Klára. Syntetické futurum v češtině - gramatiky, slovníky, korpusy. In Přednášky a besedy ze XL. běhu LŠSS. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, Brno, 2007, s. 131-144, 15 s. ISBN 978-80-210-43367. info
 • OSOLSOBĚ, Klára. Popis gramatických významů (hodnot) jednoduchých slovesných tvarů v anotacích českých (slovenských) korpusů. Linguistica Brunensia. Brno: Masarykova Univerzita, 2007, A 55, č. 1, s. 201-218. ISSN 0231-7567. info
 • OSOLSOBĚ, Klára. Matematická lingvistika. In KRČMOVÁ, Marie, Radoslav VEČERKA, Jana PLESKALOVÁ a Petr KARLÍK. Kapitoly z dějin české jazykovědné bohemistiky. 1. vyd. Praha: Academia, 2007, s. 447-466. Mimo - humanitní vědy. ISBN 978-80-200-1523-5. info
 • OSOLSOBĚ, Klára. Korpus jako zdroj dat pro opravy chyb automatické morfologické analýzy. In Grammar & Corpora, 2nd International Conference, Abstracts. 1. vyd. Praha: Ústav pro jazyk český AV ČR, V. v. i., 2007, s. 59-61. ISBN 80-86496-35-X. info
 • OSOLSOBĚ, Klára. Korpus soukromé korespondence (KSK) z hlediska morfologického značkování. Linguistica Brunensia. Brno: Masarykova Univerzita, 2006, A 54, č. 1, s. 187-201. ISSN 0231-7567. info
 • OSOLSOBĚ, Klára. Hypokoristika v korpusu soukromé korespondence KSK. Linguistica Brunensia. Sborník prací filozofické fakulty brněnské univerzity. Brno: Masarykova univerzita, 2005, A 53, č. 1, s. 125-136. ISSN 0231-7567. info
 • OSOLSOBĚ, Klára. Recenze: Renata Blatná Vladimír Petkevič (eds.): Jazyky a jazykověda: Sborník k 65. narozeninám prof. PhDr. Františka Čermáka, DrSc. Ústav pro jazyk český AV ČR, 2005. info
 • VEBER, Marek, Radek SEDLÁČEK, Karel PALA a Klára OSOLSOBĚ. A Procedure for Word Derivational Processes Concerning Lexicon Extension in Highly Inflected Languages. In Proceedings of the Third International Conference on Language Resources and Evaluation, LREC. Las Palmas de Gran Canaria: ELRA, 2002, s. 1254-1259. ISBN 2-9517408-0-8. info
 • KARLÍK, Petr, Marek NEKULA a Jana PLESKALOVÁ. Encyklopedický slovník češtiny. 1. vyd. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2002, 604 s. Encyklopedický slovník češtiny. ISBN 80-7106-484-X. info
 • OSOLSOBĚ, Klára. Mluvnice versus korpus, několik poznámek k problémům dubletních a variantních koncovek českých substantiv. In Čeština - univerzália a specifika 4. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2002, s. 333-336. ISBN 80-7106-611-7. info
 • HLADKÁ, Zdeňka a Klára OSOLSOBĚ. Příprava elektronických korpusů češtiny. In Přednášky a besedy z XXXIV. běhu LŠSS. 1. vyd. Brno: Vydavatelství MU, 2001, s. 63-70. info
 • OSOLSOBĚ, Klára. Morfologické značkování složených slovesných tvarů v korpusu. SPFFBU. Brno: MU, 1999, roč. 48, A 47, s. 33-50. ISSN 0231-7567. info
 • OSOLSOBĚ, Klára. Frekvence vzorů českých sloves (na materiálu ČNK). Slovo a slovesnost. Praha: Akademie věd ČR, ÚJČ, 1998, roč. 98, č. 4, s. 265-277. ISSN 0037-7031. info
 • OSOLSOBĚ, Klára. Formale Beschreibung der Tschechischen Morphologie. In Formale Slavistik. Frankfurt am Main: Vervuert Verlag, 1997, s. 443-451. ISBN 3-89354-267-1. info
 • OSOLSOBĚ, Klára. Formale Beschreibung der tschechischen Morphologie und ihre Anwendung auf dem Gebiet der linguistischen Datenverarbeitung. In SP FF MU A 44. Brno: MU, 1996, s. 59-70. ISBN 80-210-1408-3. info
 • OSOLSOBĚ, Klára. Algoritmický popis české formální morfologie a strojový slovník češtiny. Brno, 1996, 161 s. info
 • OSOLSOBĚ, Klára. Automatické rozpoznávání a generování českých určitých číslovek a od nich odvozených číselných pojmenování na počítači. SPFFBU. Brno: MU, 1995, roč. 1995, A 43, s. 31-48. ISSN 0231-7567. info
 • OSOLSOBĚ, Klára. Česká formální morfologie na počítači aneb jak se počítač učil časovat česká pravidelná i nepravidelná slovesa. In Přednášky a besedy z XXVIII. běhu LŠSS. Brno: Masarykova univerzita, 1994, s. 16-31. info
 • OSOLSOBĚ, Klára a Karel PALA. Czech Stem Dictionary. Czech stem Dictionary. In Sborník prací filozofické fakulty brněnské univerzity. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, Brno, 1993, s. 51-60. ISBN 80-210-0883-0. info
 • OSOLSOBĚ, Klára a Karel PALA. Základy počítačové lingvistiky. 1. vyd. Brno: FF MU, 1992, 70 s. skriptum FF MU. ISBN 80-210-0341-3. info
 • OSOLSOBĚ, Klára a Karel PALA. Czech Stem Dictionary for IBM PC XT/AT. In Conference on Computer Lexicography. 1. vyd. Balatonfuered: Research Institute for Linguistics Hungarn Academy of Sciences, 1991, s. 163-172. info
 • OSOLSOBĚ, Klára. Algoritmický popis české formální morfologie substantiv a adjektiv. In Sborník prací filozofické fakulty Univerzity Jana Evangelisty Purkyně. 1. vyd. Brno: UJEP Brno, 1990, s. 83-97, 17 s. ISBN 80-210-0168-2. info
 • PALA, Karel, Klára OSOLSOBĚ a Stanislav FRANC. Česká morfologie a syntax v PROLOGU. In Sborník semináře SOFSEM 1987. 1. vyd. Bratislava: VUSEIAR, 1987, s. 38-42. info

9. 11. 2017

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.