Faculty staff

CV

Curriculum vitae

Person Identification
 • prof. PhDr. Marie Krčmová, CSc. (b. on 24 December 1940, Brno)
Workplace
 • Department of Linguistics
  Faculty of Arts, Masaryk University in Brno
  A. Nováka l
  602 00 Brno, Czech Republic
Employment Position
 • •Professor Emerita
Education and Academic Qualifications
 • 1998 Professor (Czech Language)
 • 1991 Reader (Czech Language, on the basis of the monograph "Běžně mluvený jazyk v Brně")
 • 1972 the degree CSc. (Candidatus scientiarum - a former Czech academic degree, on the basis of the dissertation "Městská mluva brněnská")
 • 1966 the degree PhDr. (Czech Language, on the basis of the dissertation "Přízvukování předložek na Brněnsku"
 • 1962 graduated from the Faculty of Arts, Brno university (subjects studied - Czech and Russian philology)
 • Professor Emerita – Faculty of Arts, Masaryk University (2009), Faculty of Arts, University of Ostrava (2010)
Employment Summary
 • 1970-2009 Faculty of Arts, Masaryk University
 • 1969-1970 Czech Language Institute, Czechoslovak Academy of Sciences
 • 1965-1969 internal postgraduate studies at the Czech Language Institute, Czechoslovak Academy of Sciences
 • 1962-1964 a study stay at the Czech Language Institute, Czechoslovak Academy of Sciences
 • 1997-8 taught at the Faculty of Arts, Comenius University, Bratislava
 • 2002-2006 and 2009-2010 at the Faculty of Arts and Sciences, Silesian University, Opava
 • 2005-2010 at the Faculty of Arts, University of Ostrava
Pedagogical Activities
 • General Phonetics and Phonology
 • Phonetics and Phonology of Czech
 • Phonetics and Phonology of Russian
 • Phonetics and Phonology of Slovak
 • Czech Stylistics
 • Stylistics and Poetics
 • Czech Language since 1945
 • Language and Society
 • Rhetoric and Cultivation of Language
 • Academic Text - Academic Discourse
 • Spontaneous authentic texts
 • member of scholarly boards for Ph.D. studies in general linguistics and comparative Indo-European linguistics (Faculty of Arts, Masaryk University), in phonetics (Faculty of Arts, Charles University, Prague), supervisor of Ph.D. dissertations from the spheres of Czech language, general linguistics, comparative Indo-European linguistics, Palaeo-Slavonic studies and Russian studies
 • member of boards for final state examinations
Scientific and Research Activities
 • Modern Czech Phonetics
 • Common Spoken Language
 • Urban Speech in Brno
 • Sociolinguistics
 • Recent research projects
 • Grant Agency of the Czech Republic (GAČR) - Český jazyk v Evropě na konci tisíciletí (successfully completed in 1995)
 • GAČR Project No. 405/94/1527 - Příruční mluvnice češtiny (successfully completed in 1995)
 • GAČR Project No. 405/98/0639 - Vliv pragmatických činitelů na volbu výrazových prostředků v mluvené komunikaci (successfully completed in 2000)
 • GAČR Project No. 405/98/0746 Čeština v lingvistických pojmech (successfully completed in 2000)
 • GAČR Project No. 405/02/0349 - Komparativní studium věcných textů (to be completed in December 2004)
 • GAČR Project No. 405/03/1418 - Dějiny české jazykovědné bohemisty (to be completed in December 2005)
 • GAČR 405/07/0652 Integration in languages – Languages in integration (completed in 2010)
 • projects supported by the Czech Ministry of Education
Academical Stays
 • 1962-1969 Ústav pro jazyk český ČSAV (Institute for the Czech Language, Czechoslovak Academy of Sciences)
University Activities
 • From 1995 to 2004 Head of the Department of general linguistics, Faculty of Arts, Masaryk University
 • 1998-2000 member of the Board of scholars, Faculty of Arts, Masaryk University
 • 1993-1999 member of the Academic senate, Faculty of Arts, Masaryk University
 • 1996-1999 member of the Academic senate, Masaryk University
Extrauniversity Activities
 • 1998-2002 a 2005-2009 member of the Board of scholars, Faculty of Arts, Charles University, Prague
 • 2007-2011 member of the Supervisory Board of the Czech Language Institute, Czech Academy of Sciences
 • member of the scholarly board for Ph.D. studies in phonetics (Faculty of Arts, Charles University
 • member of the Board of the Czech Language Institute, Czech Academy of Sciences for dissertations
 • member of boards for final state exams and Ph.D. exams at various Czech universities
 • member of committees for research and post-graduate studies established at various universities and centres within the Czech academic community
Appreciation of Science Community
 • member of the committee for organizing the conference Language communication in the 21st century (2000, Slovakia)
 • member of the team for an international project Slavonic languages 1945-1995 (Poland)
 • lectures at universities in the Czech Republic and abroad (Slovakia, Poland, Bulgaria, Germany)
 • in 2011 awarded by the Golden Plaque of Masaryk University,
Selected Publications
 • KRČMOVÁ, Marie. Léta s fakultou. In L.Fasora aj. Sto tváří, sto příběhů. první. Masarykova univerzita, 2020. s. 469-471, 397 s. ISBN 978-80-210-9382-9. info
 • KRČMOVÁ, Marie. Optát, Beneš, Gzel, Petr, Philomates, Václav. Gramatika česká. Ed. Ondřej Koupil. Linguistica Brunensia. Brno: Masarykova univerzita, 2020, roč. 68, s. 112-114. ISSN 1803-7410. info
 • KRČMOVÁ, Marie. Novotný, Gustav.) Novotný, Gustav. Ve službách zemědělského školstv a zákonodárství na Moravě. Osobnost a dílo Františka Bilovského (1876–1956). Časopis Matice moravské. Brno: Masarykova univerzita, 2020, roč. 139, s. 555-556. ISSN 0323-052X. info
 • KRČMOVÁ, Marie. Specifika mluvy v Brně. In PhDr. Eva Rusinová. Přednášky a besedy ze LI. ročníku Letní školy slovanských studií. první. Brno: Masarykova univerzita Brno, 2018. s. 160-170, 10 s. ISBN 978-80-210-8962-4. info
 • KRČMOVÁ, Marie. Morava a moravština. In Bláha, Ondřej; Svobodová, Jindřiška a kol. Současná jazyková situace na Moravě. první. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2018. s. 56-71. ISBN 978-80-244-5281-4. info
 • KRČMOVÁ, Marie. Norma kultivované výslovnosti , její popis a osvojování. Slavia occidentalis - linguistica. Poznaň: Poznańskie towarzystwo pryjaciól nauk, Wydzial filologii polskiej i klasycznej UAM, 2018, roč. 75, č. 1, s. 177-185. ISSN 0081-0002. info
 • KRČMOVÁ, Marie. Brno a jeho mluva. In Eva Rusinová. Přednášky a besedy z L. (jubilejního) ročníku Letní školy slovanských bohemistických studií. první. Brno: Kabinet češtiny pro cizince FF MU, 2017. s. 158-168, 9 s. ISBN 978-80-210-8567-1. info
 • KRČMOVÁ, Marie. Hoffmannová Jana aj., Stylistika mluvené a psané češtiny, Pra: Academia , 2016. Stylistyka. Polish Academy of Sciences, Committee of Linguistics, 2017, roč. 26, s. 359-367. info
 • KRČMOVÁ, Marie. Stylová norma. Stylistyka. Opole Poland: Universytet Opolski, 2016, roč. 25, č. 1, s. 253-267. ISSN 1230-2287. info
 • KRČMOVÁ, Marie. Proměny populárněnaučného stylu. In Balowski, Mieczyslaw. Chaos i lad w jezyku i w literaturze czeskiej. Poznaň: Uniwersytet im. Adfama Mickiewicza w Poznaniu, 2016. s. 213-224. ISBN 978-83-63090-72-2. info
 • KRČMOVÁ, Marie. Sociolecte de la ville de Brno. In Podhorná-Polická, Alena. Expressivité vs identité dans les languages; aspects contemporains des argots. první. Brno: Masarykova univerzita, 2015. s. 36-44. ISBN 978-80-210-5739-5. info
 • KRČMOVÁ, Marie. Vlastní jména v textech a kontextech. Universitas. Brno: Masarykova univerzita, 2014, roč. 47, č. 2, s. 79-80. ISSN 1211-3387. info
 • KRČMOVÁ, Marie. Čeština jako národní jazyk. první. Brno: Masarykova univerzita, 2014. s. 113-115. ISBN 978-80-210-6800-1. info
 • KRČMOVÁ, Marie. Za Milanem Jelínkem. Bohemistyka. Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa, 2014. ISSN 1642-9893. info
 • KRČMOVÁ, Marie. České, moravské a slezské dialekty v poměnách doby. Národopisná revue. Strážnice: Národní ústav lidové kultury, 2014, roč. 24, č. 4, s. 301-307. ISSN 0862-8351. info
 • KRČMOVÁ, Marie. Stylistika - disciplína pomezní. In Klímová, Květoslava; Kolářová, Ivana; Tušková, Jana Marie. Stylistika v kontextu historie a současnosti. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2013. s. 21-27. ISBN 978-80-210-6114-9. info
 • KRČMOVÁ, Marie. Mluvený a psaný projev. In Rusinová, Eva. Přednášky a besedy ze XLVI. běhu LŠSS. první. Brno: Masarykova univerzita, 2013. s. 106-109. ISBN 978-80-210-6243-6. info
 • KRČMOVÁ, Marie a Jana HOFFMANNOVÁ. K devadesátým narozeninám Milana Jelínka. Praha: ÚJČ AV ČR, 2013. 4 s. ISSN 0037-7031. info
 • KRČMOVÁ, Marie. Světla Čmejrková - Jana Hoffmannová (eds.): Mluvená čeština: hledání funkčního rozpětí. Slovo a slovesnost. Praha: ÚJČ AV ČR, 2013, roč. 74/2013, č. 2, s. 146-151. ISSN 0037-7031. info
 • KRČMOVÁ, Marie. Milan Jelínek do desátého decenia. Brno: Masarykova univerzita, 2013. 2 s. ISSN 1803-7410. Digitální knihovna FF MU info
 • KRČMOVÁ, Marie. Hladká, Zdeňka – Martincová, Olga: Slova v soukromých dopisech. Lexikografická sonda. LINGUISTICA BRUNENSIA 61, 2013, 1–2. Brno: Filozofická fakulta MU, 2013, roč. 61, 1-2, s. 265-267. ISSN 1803-7410. info
 • KRČMOVÁ, Marie. Jazyk soukromé korespondence. Český jazyk a literatura. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, a. s., 2013, roč. 64, č. 2, s. 101-102. ISSN 0009-0786. info
 • KRČMOVÁ, Marie. Dynamika stylové diferenciace současné češtiny. In Mladenova, M.; Železarova, R. Slavjanskite ezici otblizo. první. Sofia: Uníversitetsko izdatelstvo "Sv. Kliment Ochridski", 2013. s. 373-379. ISBN 978-954-07-3486-6. info
 • KRČMOVÁ, Marie. Městská mluva v Brně. In Mieczyslaw Balowski. Na styku kultury polskiej i czeskiej; dziedictwo, kontynuacje, inspiracje. Poznań (Polsko): Instytut Filologii Slowiańskiej, Uniwersytet A. Mickiewicza w Poznaniu, 2011. s. 131-144, 13 s. ISBN 978-83-63090-04-3. info
 • KRČMOVÁ, Marie. Rozvaha nad moravštinou. In Struktura, variety, funkce. Sborník k 70. narozeninám prof. Oldřicha Uličného. první. Praha: Univerzita Karlova v Praze, 2010. s. 9-16, 7 s. ISSN 0323-0813. info
 • ZEMAN, Jaromír. Jazykové tendence v němčině v 18. století na přílkladu německého týdeníku 'Wöchentliche Erinnerungen eines Freundes von Brünn'. In Integrace v jazycích - jazyky v integraci. 1. vyd. Praha: Lidové noviny, 2010. s. 231-254, 23 s. ISBN 978-80-7422-001-2. info
 • KRČMOVÁ, Marie. Integrační a desintegrační tendence v sociolektu. In Integrace v jazycích – jazyky v integraci. první. Praha: Nakladatelství Lidové Noviny, 2010. s. 63-82, 19 s. ISBN 978-80-7422-001-2. info
 • KRČMOVÁ, Marie. Introduction. In Languages in the Integrating World. první. München: Lincom Europa, 2010. s. IV-V, 2 s. LINCOM Studies in Communication. ISBN 978-3-86290-200-2. info
 • KRČMOVÁ, Marie. Trends of Sociolectal Integration and Disintegration: The Case of the Brno Sociolect. In Languages in the Integrating World. první. München: Lincom Europa, 2010. s. 3-20, 17 s. LINCOM Studies in Communication. ISBN 978-3-86290-200-2. info
 • KRČMOVÁ, Marie. Úskalí zjednodušení. In Slovo - Tvorba - Dynamickosť: na počesť Kláry Buzássyovej; Šimková, M. (ed.). 1. vyd. Bratislava: Jazykovedný ústav Ľ. Štúra SAV, 2010. s. 29-37, 8 s. ISBN 978-80-224-1107-3. info
 • KRČMOVÁ, Marie. Popularizace jazykovědy jako cesta ke kultivaci vyjadřování. In Jazyková kultúra na začiatku tretieho tisícročia. 1. vyd. Bratislava: Veda, vydavateľstvo SAV, 2009. s. 174-182. ISBN 978-80-224-1052-6. info
 • KRČMOVÁ, Marie. Úvodem. In Integrace v jazycích – jazyky v integraci. 1. vyd. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2009. s. 9-16. mimo edice. ISBN 978-80-7422-001-2. info
 • KRČMOVÁ, Marie. Fonetika a fonologie. 2. doplněné. Brno: Masarykova univerzita Eplortál, 2008. 215 s. none. ISSN 1802-128X. URL info
 • KRČMOVÁ, Marie. K nedožitému jubileu Jana Chloupka. Brno: Masarykova univerzita, 2008. 2 s. Universitas 41, 2008, č. 3, s. 67-68. info
 • KRČMOVÁ, Marie. Styl textu a dobový stav jazyka. In Člověk - jazyk - text. 1. vyd. České Budějovice: Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2008. s. 31-34, 5 s. ISBN 978-80-7394-075-1. info
 • KRČMOVÁ, Marie. Stylistické aspekty výstavby textu. In Současná stylistika. Čechová, M., Krčmová, M., Minářová, E. Praha: NLN 2008. 381s. 4., doplněné. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2008. s. 106-124, 18 s. none. ISBN 978-80-7106-961-4. info
 • KRČMOVÁ, Marie. Slohová charakteristika prostředků lexikálních. In Současná stylistika. Čechová, M., Krčmová, M., Minářová, E. Praha: NLN 2008. 381s. 4., doplněné. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2008. s. 169-178. none. ISBN 978-80-7106-961-4. info
 • KRČMOVÁ, Marie. Spontánnost jako konstituující faktor projevu. Funkční styl prostěsdělovací. In Současná stylistika. Čechová, M. _-_ Krčmová, M. _-_ Minářová, E. Praha: NLN 2008. 381s. 1. vyd. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2008. s. 192-207. none. ISBN 978-80-7106-961-4. info
 • KRČMOVÁ, Marie. Pojmovost jako konstituující faktor projevu. Funkční styl odborný. In Současná stylistika. Čechová, M._-_Krčmová, M._-_ Minářová, E. Praha: NLN 2008. 381s. 4., doplněné. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2008. s. 208-229, 20 s. none. ISBN 978-80-7106-961-4. info
 • KRČMOVÁ, Marie. Působení na posluchače jako konstituující faktor projevu. In Současná stylistika. Čechová, M., Krčmová, M., Minářová, E. Praha: NLN 2008. 381s. 3., doplněné. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2008. s. 284-295, 11 s. none. ISBN 978-80-7106-961-4. info
 • KRČMOVÁ, Marie. Deklarování estetické funkce jako konstituující faktor projevu. In Současná stylistika. Čechová, M., Krčmová, M., Minářová, E. Praha: NLN 2008. 381s. 4. doplněné. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2008. s. 296-331, 34 s. none. ISBN 978-80-7106-961-4. info
 • KRČMOVÁ, Marie. Ženský časopis - cesta ke kultivování jazyka. In Jezyk i literatura czeska w europejskim kontekście kulturowym. 1. vyd. Racibórz: Państwowa wysza szkola zawodowa w Racibórzu, 2008. s. 127-134. ISBN 978-83-60730-15-7. info
 • KRČMOVÁ, Marie. Úvod do fonetika a fonologie pro bohemisty. 3., doplněné. Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě, 2008. 214 s. none. ISBN 978-80-7368-636-9. info
 • KRČMOVÁ, Marie. Fonetika. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2007. 200 s. Elportál MU. ISSN 1802-128X. info
 • KRČMOVÁ, Marie. Existuje moravština? In Přednášky a besedy ze XL. běhu LŠSS. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2007. s. 93-100, 7 s. ISBN 978-80-210-4315-2. info
 • KRČMOVÁ, Marie. Integrační procesy ve stylizaci textů. In Co všechno slovo znamená. 1. vyd. Ústí n. Labem: Univerzita J. E. Purkyně, 2007. s. 161-169, 8 s. ISBN 978-80-7044-901-1. info
 • KRČMOVÁ, Marie. Výchova kultivovaného mluveného projevu: mezi teorií a praxí. In Čeština - bádání a učení. 1. vyd. Brno: Pedagogická fakulta Masarykovy univerzity, 2007. s. 113-119, 6 s. ISBN 978-80-210-4278-0. info
 • KRČMOVÁ, Marie. Stylistika. In Kapitoly z dějin české jazykovědné bohemistiky. 1. vyd. Praha: Academia, 2007. s. 296-335. mimo edice. ISBN 978-80-200-1523-5. info
 • KRČMOVÁ, Marie. Úvod do fonetiky a fonologie pro bohemisty. 2., doplněné. Ostrava: Ostravská univerzita, Filozofická fakulta, 2007. 194 s. none. ISBN 978-80-7368-405-1. info
 • KRČMOVÁ, Marie. J. Kořenský a styl. Jazykovědné aktuality. Praha: Jazykovědné sdružení České republiky, 2007, XLIV/2007, 3 a 4, s. 58-62, 4 s. ISSN 1212-5326. info
 • KRČMOVÁ, Marie. Proměny funkce obecné češtiny při stylizaci textů. Stylistyka. Opole -Warszawa - Kraków: Wydawnictwo Unywersytetu Opolskiego, 2007, XVI, /2007, s. 209-220, 11 s. ISSN 1230-2287. info
 • KRČMOVÁ, Marie. Kómete? Větrné mlýny, Husa na provázku, Centrum experimentálního divadla, 2006. info
 • KRČMOVÁ, Marie. Process konstituirovanija sovremennoj povsednevnoj reči. In Globalizacija-etnizacija : etnokuľturnyje i etnojazykovyje processy. Neščimenko, G.P. (ed.). 1. vyd. Moskva: Nauka, 2006. s. 102-119, 17 s. none. ISBN 5-02-035614-X. info
 • KRČMOVÁ, Marie. Ján Findra: Štylistika slovenčiny. Martin: Osveta, 2004. 232s. Slovo a slovesnost. Praha: Ústav pro jazyk český AV ČR, 2005, roč. 66, č. 1, s. 69-72, 2 s. ISSN 0037-7031. info
 • KRČMOVÁ, Marie. Biografický slovník českých zemí. Písmeno A. Český jazyk a literatura. Praha: SPN-pedagogické nakladatelství, a. s., 2005, roč. 55/2004-20, č. 4, s. 202-204. ISSN 0009-0786. info
 • KRČMOVÁ, Marie. Hantec jako fenomén dnešních dnů. In Profesor Lumír Klimeš jubilující. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni - Pedagogická fakulta, 2005. s. 91-98. ISBN 80-7043-351-5. info
 • KRČMOVÁ, Marie. Kultivovaná výslovnost současné češtiny. In Oratio et naratio. Sborník k životnímu jubileu Jiříhpo KJrause. Čmejrková, S. - Svobodová, I. (eds.). 1. vyd. Praha: AV ČR, Ústav pro jazyk český, 2005. s. 209-219, 10 s. ISBN 80-86496-23-6. info
 • KRČMOVÁ, Marie. Od deskripce k poznání obecného ve stylistice. In Jazyk a komunikácia v súvislostiach. 1. vyd. Bratislava: Univerzita Komenského, 2005. s. 71-79, 10 s. ISBN 80-223-2023-4. info
 • KRČMOVÁ, Marie, Olga MÜLLEROVÁ, Jaroslav HUBÁČEK a Svatava MACHOVÁ. Stratyfikacja wspólczesnego jezyka czeskigo, System gramatyczny jezyka czeskiego. In Rozvój jezyka czeskiego po aksamitnej rewolucji. 1. vyd. Racibórz (Polsko): Państwowa wysza szkola zawodowa w Raczibórzu, 2005. s. 41-136, 93 s. ISBN 83-920312-5-3. info
 • KRČMOVÁ, Marie. Za prof. dr. Janem Chloupkem, DrSc. Sborník prací Filosofické fakulty brněnské university. A, Řada jazykovědná. Brno: Filosofická fakulta brněnské university, 2004, roč. 52, s. 159-160. ISSN 0231-7567. info
 • KRČMOVÁ, Marie. Příznakovost a její specifika v morfologii. In Život s morfémy. Sborník studií na počest Zdenky Rusínové. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita v Brn, 2004. s. 111-122. ISBN 80-210-3373-8. info
 • KRČMOVÁ, Marie. Slangové výrazivo jako součást zábavných textů. In Jazykověda. Linguistica, svazek 214. 1. vyd. Ostrava: Filozofická fakulta OU, 2004. s. 213-220. ISBN 80-7042-664-0. info
 • KRČMOVÁ, Marie. Stylistika, stylizace a spisovnost. In Spisovnost a nespisovnost. zdroje, proměny a perspektivy. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita v Brně, 2004. s. 18-21. ISBN 80-210-3568-4. info
 • KRČMOVÁ, Marie. Psaná podoba sociolektu. In Jazyk v komunikácii. 1. vyd. Bratislava: Jazykovedný ústav Ľudovíta Štúra, 2004. s. 54-62. ISBN 80-224-0809-3. info
 • MINÁŘOVÁ, Eva, Marie KRČMOVÁ, Jan CHLOUPEK a Marie ČECHOVÁ. Současná česká stylistika. 1. vyd. Praha: ISV nakladatelství, 2003. 342 s. none. ISBN 80-86642-00-3. info
 • KRČMOVÁ, Marie. Úskalí popisu zvukové roviny jazyka. In Tradície a perspektívy gramatického výskumu na Slovensku. Bratislava: Jazykovedný ústav Ľ. Štúra SAV, 2003. s. 53-60, 7 s. ISBN 80-224-0732-1. info
 • KRČMOVÁ, Marie. Styl a stylistika. In Současná česká stylistika. Čechová, M., Chloupek, J., Krčmová, M., Minářová, E. Praha: ISV 2003. 342s. 3., doplněné. Praha: Nakladatelství ISV, 2003. s. 17-23, 6 s. none. ISBN 80-86642-00-3. info
 • KRČMOVÁ, Marie. Stylistické aspekty výstavby textu. In Současná česká stylistika. Čechová, M., Chloupek, J., Krčmová, M., Minářová, E. Praha: ISV 2003. 342s. 3., doplněné. Praha: Nakladatelství ISV, 2003. s. 73-90, 17 s. none. ISBN 80-86642-00-3. info
 • KRČMOVÁ, Marie. Slohová charakteristika prostředků lexikálních. In Současná česká stylistika. Čechová, M., Chloupek, J., Krčmová, M., Minářová, E. Praha: ISV 2003. 342s. 3., doplněné. Praha: Nakladatelství ISV, 2003. s. 138-147, 9 s. none. ISBN 80-86642-00-3. info
 • KRČMOVÁ, Marie. Pojmovost jako konstituující faktor projevu. In Současná česká stylistika. Čechová, M., Chloupek, J., Krčmová, M., Minářová, E. Praha: ISV 2003. 342s. 3., doplněné. Praha: Nakladatelství ISV, 2003. s. 175-193, 18 s. none. ISBN 80-86642-00-3. info
 • KRČMOVÁ, Marie. Působení na posluchače jako konstituující faktor projevu. In Současná česká stylistika. Čechová, M., Chloupek, J., Krčmová, M., Minářová, E. Praha: ISV 2003. 342s. 2., doplněné. Praha: Nakladatelství ISV, 2003. s. 230-245, 15 s. none. ISBN 80-86642-00-3. info
 • KRČMOVÁ, Marie. Deklarování estetické funkce jako konstituující faktor projevu. In Současná česká stylistika. Čechová, M., Chloupek, J., Krčmová, M., Minářová, E. Praha: ISV 2003. 342s. 3., doplněné. Praha: Nakladatelství ISV, 2003. s. 255-288, 33 s. none. ISBN 80-86642-00-3. info
 • KRČMOVÁ, Marie. Úskalí popisu zvukové roviny jazyka. In Tradícia a perspektívy gramatického výskumu na Slovensku. 1. vyd. Bratislava: Veda, 2003. s. 53-59. ISBN 80-224-0732-1. info
 • KRČMOVÁ, Marie. Mluvenost a psanost jako slohotvorné činitele. In Sborník prací Filozoficko-přírodovědecké fakulty Slezské univerzity v Opavě, D3. 1. vyd. Opava: Slezská univerzita v Opavě, 2003. s. 29-35. ISBN 80-7248-188-6. info
 • KRČMOVÁ, Marie. Učastije zvukovogo urovnja teksta v formirovanii stilja sovremennych oratorskich vystuplenij. In Vstreči etničeskich kuĺtur v zerkale jazyka. 1. vyd. Moskva: Nauka, 2002. s. 329-341, 12 s. ISBN 5-02-022654-8. info
 • KRČMOVÁ, Marie. Nová média - nové styly? Stylistyka. Opole: Univezita Opole, 2002, roč. 11, none, s. 349-360, 11 s. ISSN 1230-2287. info
 • KRČMOVÁ, Marie. Individuální a obecné ve zvukové stylizaci. In Stylistyka i pragmatyka. Katowice: Wydawnictwo Universytetu Ślaskiego, 2001. s. 261-268. ISBN 83-226-1104-8. info
 • KRČMOVÁ, Marie. Termín obecná čeština a různost jeho chápání. In Čeština - unverzália a specifika 2. 1. vyd. Brno: MU, 2000. s. 63-77. ISBN 80-210-2262-0. info
 • KRČMOVÁ, Marie. Dialekt jako exponent stylových hodnot komunikátu. Stylistyka. Opole, Polska. Polsko-Opole, 2000, IX, nemá, s. 189-199, 10 s. ISSN 1230-2287. info
 • KRČMOVÁ, Marie. Zvuková stavba textů. In Tváře češtiny. Ostrava: Ostravská univerzita, 2000. s. 119-138. ISBN 80-7042-566-0. info
 • KRČMOVÁ, Marie. Jazyk spojující. In Človek a jeho jazyk. 1. Jazyk ako fenomén kultúry. Bratislava: Veda, 2000. s. 23-30. ISBN 80-224-0641-4. info
 • KRČMOVÁ, Marie. Otraženije češsko-nemeckogo bilingvizma v dovojennoj reči žitelej goroda Brno. In Jazyk kak sredstvo transľaciji kuľtury. 1. vyd. Moskva: Nauka, 2000. s. 213-119, 7 s. ISBN 5-02-011706-4. info
 • KRČMOVÁ, Marie. Nad mluvou města Brna (zdroje mluvy - stav - vývoj). In Mesto a jeho jazyk. 1. vyd. Bratislava: Jazykovedný ústav Ľ. Štúra SAV, 2000. s. 67-73. ISBN 80-224-0605-8. info
 • KRČMOVÁ, Marie. Nové prvky ve spisovné češtině. Poznańskie Spotkania Językoznawcze. Tom V, cz. 2. Poznań, 1999, V, 2., s. 127-135. ISSN 0079-4678. info
 • KRČMOVÁ, Marie. Cesta k překonání cizosti; bilingvní město. In Jinakost, cizost v jazyce a v literatuře. Ústí n. Labem: UJEP, 1999. s. 194-200, 6 s. ISBN 80-7044-240-9. info
 • KRČMOVÁ, Marie. Rozbité zrcadlo. Nad textovou výstavbou současného popularizačního textu. In Dyskurs naukowy - tradycja i zmiana. Opole: Uniwersytet Opolski, 1999. s. 271-281. ISBN 8386881240. info
 • CHLOUPEK, Jan a Marie KRČMOVÁ. Proměny stylových norem dnešní češtiny. In Jazykověda. Linguistica. Sborník prací FF OU č. 3. Ostrava: Sfinga, 1999. s. 89-100. ISBN 80-7042-526-1. info
 • KRČMOVÁ, Marie. Nejen lexikum. In Internacionalizácia v súčasných slovanských jazykoch: pro a proti. Bratislava: Veda, 1999. s. 38-45. none. ISBN 80-224-0599-X. info
 • KRČMOVÁ, Marie. Jazyk v komunikaci. In Argumentace a umění komunikovat. Brno: PedF MU, 1999. s. 221-230, 9 s. none. ISBN 80-210-2186-1. info
 • KRČMOVÁ, Marie. Výslovnost ve veřejném projevu. In Argumentace a umění komunikovat. Brno: PedF MU, 1999. s. 297-312. není. ISBN 80-210-2186-1. info
 • KRČMOVÁ, Marie. Rétorika mezi tradicí, přítomností a budoucností. In Všeobecné retrospektívne a perspektívne pohľady na jazykovú komunikáciu. Banská Bystrica: Pedagogická fakulta Univerzity M. Bela, 1999. s. 51-56. ISBN 80-8055-287-8. info
 • KRČMOVÁ, Marie. Proměny současné češtiny: Styl a nauka o něm. In Najnowsze dzieje jezyków slowiańskich: Český jazyk. 1. vyd. Opole: Uniwersytet Opolski, 1998. s. 196-201. nemá. ISBN 83-86881-17-8. info
 • KRČMOVÁ, Marie. Péče o češtinu. In Najnowsze dzieje jezyków slowiańskich: Český jazyk. 1. vyd. Opole: Uniwersytet Opolski, 1998. s. 117-141. ISBN 83-86881-17-8. info
 • KRČMOVÁ, Marie. Aktuelle Probleme der Sprachkultur des Tchechischen. In Europaeische Sprachkultur und Sprachpflege. 1. vyd. Tubingen: Gunter Narr Verlag, 1998. s. 169-178. ISBN 3-8233-5100-1. info
 • KRČMOVÁ, Marie. Dnešní problémy kultury mluveného projevu. In Jazyk a kultura vyjadřování. 1. vyd. Brno: FF MU, 1998. s. 107-112. ISBN 80-210-1801-1. info
 • KRČMOVÁ, Marie. Milan Jelínek - člověk a jeho osud. In Jazyk a kultura vyjadřování. Milanu Jelínkovi k pětasedmdesátinám. 1. vyd. Brno: FF MU, 1998. s. 7-14. ISBN 80-210-1801-1. info
 • KRČMOVÁ, Marie. Cizí, nebo jen jiní. Český jazyk a literatura. Praha: SPN a. s., 1998, roč. 49, č. 2, s. 90-92. ISSN 0009-0786. info
 • KRČMOVÁ, Marie. Proměny brněnské městské mluvy. In Český jazyk na přelomu tisíciletí. l. Praha: Academia, 1997. s. 223-227. ISBN 80-200-0617-6. info
 • KRČMOVÁ, Marie. Deklarování estetické funkce jako konstituující faktor projevu - funkční styl umělecký. In Stylistika současné češtiny. 1. vyd. Praha: ISV, 1997. s. 212-249. ISBN 80-85866-21-8. info
 • KRČMOVÁ, Marie. Současná běžná mluva v českých zemích. In Český jazyk na přelomu tisíciletí. 1. vyd. Praha: Academia, 1997. s. 160-172. mimo edice. ISBN 80-200-0617-6. info
 • KRČMOVÁ, Marie. Mluva dítěte v dnešní moravské jazykové situaci. In Český jazyk na přelomu tisíciletí. 1. vyd. Praha: Academia, 1997. s. 219-224. ISBN 80-200-0617-6. info
 • KRČMOVÁ, Marie. Proměny češtiny našich dnů. Naučni trudove. Plovdiv: Plovdivski universitet, 1997, roč. 35, č. 1, s. 31-39. info
 • KRČMOVÁ, Marie. Fonetika a fonologie. In Příruční mluvnice češtiny. 1. vyd. Praha: LN, 1995. s. 21-63. ISBN 80-710-6134-4. info
 • KRČMOVÁ, Marie. Fonetika a fonologie. Zvuková stavba současné češtiny. třetí. Brno: Masarykova univerzita Brno, 1993. 148 s. ISBN 80-210-0137-2. info
 • KRČMOVÁ, Marie. Metodika jazykové výchovy v předškolním věku. Praha: SPN, 1992. info
 • KRČMOVÁ, Marie. Běžně mluvený jazyk v Brně. Vyd. 1. Brno: Univerzita J.E. Purkyně, 1981. 198 s. URL info

2012/02/25

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.