Faculty staff

prof. PhDr. Margita Havlíčková

CV

Životopis

Jméno, datum a místo narození
 • PhDr. Margita Havlíčková, 4. 1. 1949, Vranov u Brna
Pracoviště
 • Katedra divadelních studií
  Masarykova univerzita v Brně - Filosofická fakulta
  Arne Nováka 1, 602 00 Brno, Česká republika
  e-mail: GitaH@seznam.cz
Funkce na pracovišti
 • pověřená vedoucí Katedry divadelních studií
Vzdělání a akademická kvalifikace
 • 2008: Doc. - dramatická umění, Divadelní fakulta Janáčkovy akademie múzických umění, Brno 1982: PhDr. - divadelní věda
 • 1968 - 1974: Filosofická fakulta Univerzity Jana Evangelisty Purkyně, Brno: divadelní věda - španělština. Závěrečná práce: "Čas v dramatu"
Přehled zaměstnání
 • 2006 - dosud: Katedra divadelních studií Filosofická fakulta MU, pověřená vedoucí
 • 2000 - dosud: Divadelní fakulta JAMU, docent
 • 1995 - 2000: Ústav divadelní vědy, Filosofická fakulta MU, odborný asistent
 • 1981 - 2007: Moravské zemské muzeum v Brně, Oddělení dějin divadla, kurátor
 • 1977 - 1978: Socialistická akademie, vedoucí oddělení kurzů
 • 1976: OKVS Brno IV, odborný pracovník
 • 1974 - 1976: Divadlo večerní Brno, náborář
Pedagogická činnost
 • Dějiny českého divadla
 • Dějiny německého divadla na Moravě a ve Slezsku Dějiny scénografie
 • Barokní profesionální divadlo
 • Divadelní reformy 18. století
 • Český divadelní romantismus
 • Německý a rakouský romantismus
 • Prozatímní divadlo
Vědeckovýzkumná činnost
 • Profesionální divadlo v Brně a na Moravě od 17. století do současnosti
 • Identifikace městských německojazyčných divadel na Moravě a ve Slezsku 1733-1944, projekt 408-06-1524 GAČR 2006-2008
Mimouniversitní aktivity
 • 2007 - 2010: členka Poradního sboru Rady města Brna
 • 2006 - 2008: členka Thalia Germanica
 • 1997 - dosud: členka Teatrologické společnosti
 • 1995 - 2005: členka SIBMAS
Ocenění vědeckou komunitou
 • 2006 - 2008: předsedkyně Teatrologické společnosti
Vybrané publikace
 • HAVLÍČKOVÁ, Margita, Klára ŠKROBÁNKOVÁ a Christian NEUHUBER. Das vielsprachige Theater Tschechiens in der Frühen Neuzeit. Brno: Masarykova univerzita, 2019, s. 1-273. ISSN 1803-845X. info
 • HAVLÍČKOVÁ, Margita. Berufstheater in Brünn 1668-1733. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2012, 181 s. Spisy Masarykovy univerzity v Brně, Filozofická fakulta, č. 402. ISBN 978-80-210-6051-7. Digitální knihovna FF MU info
 • HAVLÍČKOVÁ, Margita, Sylva PRACNÁ a Jiří ŠTEFANIDES. Německojazyčné divadlo na Moravě a ve Slezsku. 1/3 Ředitelé městských divadel. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2011, 238 s. Divadlo, svazek 4. ISBN 978-80-244-2891-8. URL info
 • HAVLÍČKOVÁ, Margita. Vztahy a vlivy barokního školského a profesionálního divadla na příkladu hry o sv. Bonifáci (Mikulov 1639). In OFTIS. Náboženské divadlo v raném novověku. první. Ústí nad Orlicí: Biskupství královéhradecké, 2011, s. 60-67. ISBN 978-80-7405-156-2. URL info
 • HAVLÍČKOVÁ, Margita. Profesionální divadlo v královském městě Brně 1668 až 1733. Brno: Janáčkova akademie múzických umění v Brně, 2009, 223 s. Acta musicologica et theatrologica 16. ISBN 978-80-86928-64-7. info
 • HAVLÍČKOVÁ, Margita. Brněnská účinkování Heinricha Rademina. In Sborník prací Filozofické fakulty brněnské Univerzity, Q 10. Brno: Filozofická fakulta Masarykovy univerzity, 2008, 20 s. ISBN 978-80-210-4541-5. info
 • HAVLÍČKOVÁ, Margita. Deset let Teatrologické společnosti. Ohlédnutí a perspektivy. In Almanach Teatrologické společnosti. Praha: Pražská scéna, 2008, 4 s. ISBN 978-80-86102-59-7. info
 • HAVLÍČKOVÁ, Margita. K výzkumu německého profesionálního divadla v Brně. In Vlastivědný věstník moravský. Brno: Muzejní a vlastivědná společnost v Brně, 2006, s. 301-304. ISSN 0323-2581. info
 • HAVLÍČKOVÁ, Margita. Profesionální divadlo v Brně ve dvacátých letech 18. století. In Brno v minulosti a dnes. Brno: Magistrát města Brna, Archiv města Brna, 2006, s. 143-162. ISBN 80-86736-03-2. info
 • HAVLÍČKOVÁ, Margita. Divadlo U stolu jako návrat k tradici. In Sklepení III. Brno: Centrum experimentálního divadla, 2006, s. 1-4. ISBN 80-903467-0-7. info
 • HAVLÍČKOVÁ, Margita. Příspěvek ke stavebním dějinám divadla na Zelném trhu (Reduty). In Brno v minulosti a dnes. Brno: Magistrát města Brna, Archiv města Brna, 2005, s. 201-215. ISBN 80-86736-01-6. info
 • HAVLÍČKOVÁ, Margita. Divadlo na Zelném trhu v 18. století. In Reduta Divadlo na Horním náměstí. Brno: Bedřich Maleček-BM Typo, 2005, s. 33-39, 5 s. ISBN 80-903339-5-8. info
 • HAVLÍČKOVÁ, Margita. Brněnské německé profesionální divadlo ve sbírkách Moravského zemského muzea. In Ztracené kontexty Verlorener Kontext. Brno: Masarykova univerzita v Brně, Rakouský ústav pro východní a jihovýchodní Evropu odbočka Brno, 2004, s. 152-159. ISBN 80-210-3035-6. info
 • HAVLÍČKOVÁ, Margita. Operní Divadlo V taverně. In O divadle na Moravě a ve Slezsku II. Olomouc: Univerzita Palackého Olomouc, 2004, s. 65-73. ISBN 80-244-0925-9. info

19. 3. 2013

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.