PhDr. Stanislava Kloferová, CSc.


E‑mail:
CV

Životopis

Identifikace osoby
 • PhDr. Stanislava Kloferová, CSc.
Pracoviště
 • Ústav pro jazyk český Akademie věd České republiky, dialektologické oddělení, Veveří 97, 602 00 Brno
Funkce na pracovišti
 • vědecká pracovnice
Vzdělání a akademická kvalifikace
 • 1991: CSc., ÚJČ ČSAV, Praha, obor: bohemistika (disertace: Jazyková situace v nově dosídleném severomoravském pohraničí)
 • 1984-1987: interní vědecká aspirantura, ÚJČ ČSAV
 • 1983: PhDr., Univerzita Jana Evangelisty Purkyně (obor: učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů ČJ)
 • 1983-1984: studijní pobyt, Ústav pro jazyk český ČSAV, dialektologické oddělení
 • 1974-1979: Filozofická fakulta Univerzity Jana Evangelisty Purkyně, Brno (obory: německý jazyk-český jazyk, diplomová práce: Die Rolle der alltagssprachlichen Elemente im neueren deutschen Prosastil, dargestellt an Ulrich Plenzdorfs "Die neuen Leiden des jungen W.")
Přehled zaměstnání
 • 2003-doposud: Ústav pro jazyk český AV ČR, dialektologické oddělení, Brno, vědecká pracovnice
 • 2002-2003: Institut für Slawistik der Universität Wien, Rakousko, lektorka českého jazyka
 • 1982-2000: Ústav pro jazyk český AV ČR (dříve ČSAV), dialektologické oddělení, Brno:
  1995-2000: vedoucí vědecká pracovnice
  1993-2000: vedoucí pracoviště
  1991-1995: vědecká pracovnice
  1987-1991: odborná pracovnice
Pedagogická činnost
 • Ústav českého jazyka FF MU Brno
  1998-2000, 2003-doposud: semináře k dialektologii
  1990-1998, 2004: semináře k současné české morfologii
  1990-1998: semináře k tvoření slov
 • Letní škola slovanských studií při FF MU Brno
  1996-1998, 2003-2004: přednášky na téma česká dialektologie
  1983-1998, 2000-2002: lektorka českého jazyka
 • Institut für Slawistik der Universität Wien
  2000-2003: lektorka českého jazyka (kurzy pro začátečníky a pokročilé, semestrální jazyková praktika s tématy jazyk českých psaných a mluvených médií, běžně mluvený jazyk, tvoření slov v češtině)
 • Institut für Übersetzen und Dolmetschen der Universität Wien
  2000-2003: lektorka českého jazyka (překladatelské kurzy ČJ-NJ, NJ-ČJ)
Vědeckovýzkumná činnost
 • projekty v rámci zahraniční spolupráce (Ost-West-Programm):
  Die Sprache der Wiener Tschechen/Mluva vídeňských Čechů (s Institutem für Slawistik der Universität Wien, 1994-1997)
  Tschechisch-österreichische Sprachkontakterscheinungen/Česko-rakouské jazykové kontakty (s Institutem für Österreichische Dialekt- und Namenlexika der ÖAW, 1991-1994)
 • projekty GA ČR:
  hlavní řešitelka grantu GA ČR č. 405/06/0293 Český jazykový atlas - Dodatky (2006-2007)
  účast na grantu GA ČR č. 405/05/20D5 Slovník pomístních jmen na Moravě a ve Slezsku (2005-2007)
  účast na grantu GA ČR č. 405/03/1418 Dějiny české jazykovědné bohemistiky (2003-2005)
  účast na grantu GA ČR č. 405/01/0110 Završení jazykovězeměpisného výzkumu českých dialektů (2001-2003)
  účast na grantu GA ČR č. 405/98/0746 Čeština v jazykovědných pojmech (1998-2000)
  účast na grantu GA ČR č. 405/93/1223 Český jazyk v Evropě na konci tisíciletí (1993-1995)
  účast na grantu GA ČR č. 405/98/0211 Hláskoslovný systém českých nářečí (jazykovězeměpisná studie) (1998-2000)
  účast na grantu GA ČR č. 405/95/0013 Morfologický systém českých nářečí (1995-1997)
  účast na grantu GA ČR č. 91695 Vývoj nářeční zemědělské terminologie (1992-1994)
Akademické stáže
 • 1996: září-listopad, studijní pobyt v Institutu für deutsche Sprache, Deutscher Sprachatlas, Marburg, Německo (DAAD)
Univerzitní aktivity
 • 1998-2000: členka Vědecké rady FF MU
 • členka oborové komise pro doktorský studijní program pro obor český jazyk na FF MU

7. 3. 2006