Faculty staff

doc. Mag. Vaidas Šeferis, Dr. phil.

Department vice-head, Department of Linguistics and Baltic Languages


Correspondence Address:
Arna Nováka 1/1, 602 00 Brno

Office: bldg. J/J.120
Jaselská 201/18
602 00 Brno

Show on the map

Phone: +420 549 49 7122
E‑mail:
social and academic networks:
CV

Životopis

Identifikace osoby
 • doc. Mag. Vaidas Šeferis, Dr. phil. 3. 2. 1974, Litva
Pracoviště
 • Ústav obecné jazykovědy a baltistiky FF MU
  Arna Nováka 1
  60200 Brno
Funkce na pracovišti
 • Docent
Vzdělání a akademická kvalifikace
 • 2018: habilitační řízení v oboru Obecná jazykověda. Habilitační spis: monografie "Kristijono Donelaičio 'Metu' rišlumas".
 • 1999-2003: Doktorské studium v oboru polský jazyk a literatura. Doctor philosophiae. Téma práce: "Obraz střední a východní Evropy v polské poválečné esejistice: Stempowski-Vincenz". Institut slavistiky Filozofické fakulty Vídeňské univerzity.
 • 1997-1999: Magisterské studium v oboru litevská literatura. Magister artium. Téma práce: "Tvorba Algirdase Landsbergise v kontextu moderní literatury druhé poloviny 20. století." Ústav litevské literatury Filologické fakulty Vilniuské univerzity.
 • 1993-1997: Bakalářské studium v oboru litevská filologie. Bakalaureus. Téma práce: "Narativní schémata bulvární žurnalistiky". Ústav litevské literatury Filologické fakulty Vilniuské univerzity.
Přehled zaměstnání
 • 2018-doposud: docent, Ústav jazykovědy a baltistiky, Filozofická fakulta Masarykovy univerzity. Garant studijních programů Baltistiky pro prezenční bakalářské a magisterské studium
 • 2012-doposud: vyšší odborný pracovník na Oddělení textologie Institutu pro litevskou literaturu a folklor (Vilnius, Litva) 2003-2018: odborný asistent, Ústav jazykovědy a baltistiky, Filozofická fakulta Masarykovy univerzity
 • 2011 (podzimní semestr): externí lektor v Institutu Skandinavistiky na Vídeňské univerzitě.
 • 2007-2011: vědecký pracovník Střediska pro interdisciplinární výzkum starých jazyků a starších fází jazyků moderních, Filozofická fakulta Masarykovy univerzity.
 • 2005-2006: externí lektor litevštiny Ustavu východoslovanských a baltistických studií FF UK v Praze
 • 2002-2003: externí lektor Ústavu jazykovědy Filozofické fakulty Masarykovy univerzity
Pedagogická činnost
 • Výuka litevštiny.
 • Výuka litevské literatury.
 • Vedení bakalářských, magisterských a doktorských prací.
 • Litevština v prostředí e-learningu: interaktivní kurzy litevštiny BA103L, BA104L, BA203L, BA204L.

 • PŘEDNÁŠKY (plný seznam viz v is.muni.cz):
 • Literatura a kulturní dějiny Litvy
 • Litevská literatura
 • Výklad systému litevštiny

 • SEMINÁŘE (plný seznam viz v is.muni.cz):
 • Prakická výuka litevštiny (šest navazujících kurzů)
 • Intensivní cvičení litevštiny (šest navazujících kurzů)
 • Litevská četba (čtyři navazující kurzy)
 • Litevská konversace pro magistry
 • Seminář práce s litevským literárním textem

 • ČLENSTVÍ VE ZKUŠEBNÍCH KOMISÍCH:
 • Předseda: Komise pro státní závěrečné zkoušky v studijních programech Baltistiky (Bc i Mgr studium)
 • Předseda: Komise pro přijímací zkoušky v studijních programech Baltistiky
 • Člen: Komise pro přijímací řízení v doktorském studijním programu Obecná jazykověda.
Vědeckovýzkumná činnost
 • Hlavní oblasti výzkumu: Stará litevská literatura (Donelaitis, Basanavičius); Sémantika; Novodobá polská esejistika (zejména Stempowski, Vincenz, Milosz)
 • Účast na projektu "Kontrastivní studium věcných textů", projekt GAČR 405/02/0349 pro léta 2002 - 2004.
 • Účast na projektu "LITTERA: Lietuvių tapatybės paieškos kultūrų dialogo kontekstuose" (Hledání litevské identity v kontextu kulturního dialogu), projekt Státního fondu vědy a výzkumu Litevské republiky, 2005-2006.
 • Účast v grantu FF MU "Nástroje novodobé filologie" 2006-2008, GP405/06/P435
 • Účast ve výzkumném záměru MŠMT 0021622435 "Středisko pro interdisciplinární výzkum starých jazyků a starších fází jazyků moderních", 2007-2011
 • Účast na projektu "Donelaitis.300", projekt Státní vědecké rady Litevské republiky (Lietuvos mokslo taryba), 2013-2014.
Akademické stáže
 • 1998-1999: Herderovo stipendium, Universität Wien
 • Listopad 2006: Paříž, Sorbonne, studijní pobyt v rámci řešení grantu "Nástroje novodobé filologie"
 • 2008: Mellonovo stipendium - Maison des sciences de l'Homme, Paris
Univerzitní aktivity
 • Administrování studijního oboru Baltistika: příprava a aktualizace studijních programů, reakreditace oboru, sebeevaluace oboru atd.
 • Mezinárodní spolupráce s Litvou, Lotyšskem a Estonskem: administrování mezinárodních smluv, pobytů hostujících expertů, studijních pobytů studentů.
Mimouniverzitní aktivity
 • Překlady zahraniční beletrie do litevštiny: Jennifer Anselm, "Teilen wir uns einfach einen Mann" (litevské vydání Vilnius, Alma littera, 1999);Hans Ulrich Treichel, "Tristanakkord" (litevské vydání Vilnius, Alma littera, 2002);Jerzy Stempowski, překlady vybraných esejů v kulturním časopise "Šiaures Atenai" č. 691, 703.
Vybrané publikace
 • ŠEFERIS, Vaidas. Von der Auferstehung des ehrlichen Amtmanns. Zur Chronologie und Gattung der deutschen Gedichte von Christian Donelaitis. COLLOQUIA GERMANICA. Německo: Narr Francke Attempto Verlag, 2024, roč. 2024, 2024 (Vol.57), No 1, s. 51-74. ISSN 0010-1338. Odkaz na stránku vydavatele info
 • ŠEFERIS, Vaidas. Vokiški Kristijono Donelaičio eilėraščiai. Naujasis židinys - Aidai. Vilnius, 2023, roč. 2023, č. 1, s. 42-50. ISSN 1392-6845. info
 • ŠEFERIS, Vaidas. Donelaitika kaip modernios filologijos lakmuso popierėlis. In Tarptautiné konferencija "Baltistika pasaulyje: patirtys, iššūkiai ir ateitis" / International conference "Baltic studies in the world: experiences, challenges, future. 2023. info
 • ŠEFERIS, Vaidas. Lietuvių kultūros importas ir baltistikos studijos Čekijoje. In Baltistu Agora: vertimas ir tarpkulturiné komunikacija (Baltistická Agora: překlad a mezikulturní komunikace). 2023. Informace o konferenci info
 • LAURUŠAITĖ, Laura, Jurgita TRIMONYTĖ-BIKELIENĖ, Agnė BALZAITĖ a Vaidas ŠEFERIS. Baltistu Agora : vertimas ir tarpkultúriné komunikacija. 2023. Informace o konferenci info
 • ŠEFERIS, Vaidas, Medišauskienė ZITA a Telešienė AUDRONĖ. Lietvos respublikos Mokslo tarybos ekspertų komisijos narys. Lietvos Mokslo tarybos ekspertų komisija, 2023 - 2023. Kompketní text expertní zprávy info
 • ŠEFERIS, Vaidas. Basanavičiaus asdresai Prahoje ir pirmasis "Auszros" numeris. In Setkání studentů lituanistiky pořádané Velvyslanectvím Litevské republiky v Praze. 2023. info
 • ŠEFERIS, Vaidas. Lietuvos Respublikos Kultūros ministerijos Martyno Mažvydo premija už nuopelnus Lietuvos valstybės kalbai, raštijos istorijai ir knygos menui. the Ministry of Culture of the Republic of Lithuania, 2023. Informace o udělených cenách Ministerstva kultury Litevské republiky info
 • ŠEFERIS, Vaidas, Pavel ŠTOLL a Vaida NĚMEČKOVÁ. Reading the Baltics in Czech. 2023. info
 • ŠEFERIS, Vaidas. Knygos pristatymas Vilniaus Knygų mugėje 2023: Kristijonas Donelaitis, "Raštai", IV t. Vilniaus knygų mugė 2023 / Vilnius Book Fair 2023, 2023. Webové stránky Vilniuského knižního veletrhu 2023 info
 • ŠEFERIS, Vaidas. Detektyvinė teksto rekonstrukcija: naujausi faktai apie vokiškus Kristijono Donelaičio eilėraščius. In Přednáška pro posluchače studijního programu "Literární tvorba, kritika a komunikace" na Vytautas Magnus University, Kaunas. 2023. info
 • ŠEFERIS, Vaidas. Kristijonas Donelaitis. Raštai. IV tomas : Tarnybiniai raštai ir dokumentai ... Tekstus parengé ir ivadą parašé Vaidas Šeferis. Vilnius: Lietuviu literatúros ir tautosakos institutas, 2022, 323 s. Kristijonas Donelaitis. Raštai. sv. 4. ISBN 978-609-425-324-9. Bibliografický záznam Litevské národní knihovny Anotace knihy na stránkách Institutu litevské literatury a folkloru info
 • ŠEFERIS, Vaidas. Současná baltistika v Česku: instituce, souvislosti, vývoj. In Mezinárodní konference "Česko-Baltské století 1921-2021". 2022. URL info
 • ŠEFERIS, Vaidas. Jono Basanavičiaus gyvenimas ir veikla Prahoje. In Online přednáška pro Velvyslanectví Litevské republiky v Praze u příležitosti státního svátku Litevské republiky. 2022. info
 • ŠEFERIS, Vaidas. Kristijono Donelaičio nuotykiai. In Dvě vyžádané přednášky pro posluchače Vilniuské univerzity. 2022. info
 • ŠEFERIS, Vaidas a Nina KAPUŠOVÁ. Baltistika semper. 2022. info
 • ŠEFERIS, Vaidas. Lietuvos Respublikos Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos darbo grupés užsienio šaliu lituanistikos (baltistikos) centru rémimo gairéms parengti narys. Pracovní skupina Ministerstva školství Litevské republiky pro přípravu koncepce podpory lituanistických (baltistických) center v zahraničí, 2022 - 2023. info
 • ŠEFERIS, Vaidas. Leidybiniai ir finansiniai čeku lituanistikos kontekstai. In Mezinárodní konference "Romanu kalbu tekstu vertimo akiračiai" [Překladatelské obzory textů z románských jazyků"]. 2022. Informace o konferenci info
 • ŠEFERIS, Vaidas. Doc. Vaidas Šeferis: "K. Donelaičio Metus nuolat nešiojuosi su savimi". In Časopis "Donelaičio žemé", 2022, č. 2 (239). Marijampolé: Kristijono Donelaičio draugija, 2022, s. 4-6. Donelaičio žemé. ISSN 2424-5097. URL info
 • ŠEFERIS, Vaidas. Literární odpoledne s překladatelkou Věrou Kociánovou. Brno: Filozofická fakulta MU, 2022. info
 • ŠEFERIS, Vaidas. Hudební večery s estonskou lidovou hudbou. Zpěv z regionu Seto. Brno: Filozofická fakulta MU, 2022. info
 • ŠEFERIS, Vaidas. The Borderland between Conflicting Canons : Kristijonas Donelaitis. In Kučinskiené, Aisté; Šeina, Viktorija; Speičyté, Brigita. Literary Canon Formation as Nation-Building in Central Europe and the Baltics : 19th to Early 20th Century. Leiden: Brill, 2021, s. 230-255. ISBN 978-90-04-39839-9. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1163/9789004457713_015. Conference Paper Abstracts info
 • ŠEFERIS, Vaidas. Virtuali paroda: Nauji Kristijono Donelaičio rankraščiai. Lietuvos Kultūros ministerija, 2021. URL info
 • ŠEFERIS, Vaidas. Neregétas Donelaitis: nauji donelaitikos atradimai. In Vyžádaná přednáška v rámci edukačních aktivit Litevské národní knihovny. 2021. URL info
 • ŠEFERIS, Vaidas. Kristijonas Donelaitis: aktuálnost kanonické postavy. In Vyžádaná přednáška v rámci aktivit Pražského lingvistického kroužku. 2021. info
 • ŠEFERIS, Vaidas. Donelaitis be Rézos ir Neselmano - autentika ar sintetika? In Online přednáška pro posluchače Vilniuské univerzity. 2021. info
 • ŠEFERIS, Vaidas. Nauji Donelaitikos atradimai. In Literatúros klasika mokykloje (Klasická literatura pro školy). 2021. info
 • ŠEFERIS, Vaidas. One field, many plots of land. Colloquia. Vilnius: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2020, roč. 2020, č. 44, s. 215-226. ISSN 1822-3737. URL info
 • ŠEFERIS, Vaidas. Contemporary challenges of Czech baltistics. 2020. info
 • ŠEFERIS, Vaidas. Epistemic shifts and Baltic studies. In International workshop "Contemporary challenges of Czech baltistics", 23.-25. 11. 2020. 2020. info
 • ŠEFERIS, Vaidas. Kristijonas Donelaitis a jeho "Metai" : hledání koheze. In Videopřednáška. 2020. Kompletní záznam videopřednášky info
 • ŠEFERIS, Vaidas. Morfologie a morfosémantika litevských participií. Online. In Série 4 videopřednášek pro studenty baltistiky. 2020. Gerundium přítomné Gerundium minulé Participium minulé aktivní Přechodník info
 • ŠEFERIS, Vaidas. Šiuolaikinés čeku baltistikos raida. In Česká baltistika / baltistika Čekijoje 1918-2018, 29.4. 2019, Praha. 2019. URL info
 • ŠEFERIS, Vaidas. Filologiniu tyrimu metodika magistru diplominiuose darbuose : analizé, reikalavimai, vertinimas. In Paskaita Vilniaus universiteto studentams / Přednáška pro studenty Vilniuské univerzity, 22.5.2019, Vilnius. 2019. URL info
 • ŠEFERIS, Vaidas. Redakcinés kolegijos narys. Colloquia, 2019. ISSN 1822-3737. URL info
 • ŠEFERIS, Vaidas. Redakcinés kolegijos narys. Senoji Lietuvos literatura, 2019. ISSN 1822-3656. URL info
 • ŠEFERIS, Vaidas. The Borderland between Conflicting Canons : Kristijonas Donelaitis. In International conference Literary Canon Formation as Nation-building in Central and Eastern Europe (19th to Early 20th Century), 3–4 May 2018, Vilnius. 2018. info
 • ŠEFERIS, Vaidas. Ka ka tu ten studijuoji? Lietuviu, latviu ir estu kalbu déstymas užsienyje. In Baltistu agoros ciklo mokslinis seminaras Baltijos regiono savimoné : kontaktai ir kontekstai, 18.-20.10.2018, Tartu. 2018. info
 • ŠEFERIS, Vaidas. Příběh Vilniuské univerzity. In Přednáškový cyklus Masarykovy univerzity "Univerzitní tradice a mýty", 2. – 9. března 2018, Brno. 2018. URL info
 • ŠEFERIS, Vaidas. Česko-litevské jazykové a kulturní vztahy. In Habilitační přednáška, 30. 11. 2017, Brno, Masarykova univerzita. 2017. info
 • ŠEFERIS, Vaidas. Jonas Basanavičius ir Praha. In Exkurze pro veřejnost - vyžádáno Velvyslanectvím Litevské republiky. 2016. URL info
 • ŠEFERIS, Vaidas. Latgale jako součást tajemného světa Baltů. In Veřejná přednáška v Moravském zemském muzeu, Brno. 2016. URL info
 • ŠEFERIS, Vaidas a Juris KALNINŠ. Riga no augšas. 2016. info
 • ŠEFERIS, Vaidas. Naujas požiúris i Krisijono Donelaičio "Metu" kompozicija. In Vaicekauskas, Mikas. Kristijono Donelaičio reikšmés. Vilnius: Lietuviu literatúros ir tautosakos institutas, 2016, s. 110-125. ISBN 978-609-425-176-4. info
 • ŠEFERIS, Vaidas. Atsiminimai apie Marceliju Martinaiti. In Marcelijus. Vilnius: Lietuviu literatúros ir tautosakos institutas, 2016, s. 369-372. ISBN 978-609-425-175-7. info
 • ŠEFERIS, Vaidas. Lietuvos Respublikos Švietimo ir mokslo ministerijos skiriama mokslo premija lietuviu kilmés užsieniečiams mokslininkams bei Lietuvos Respublikos pilietybe turintiems mokslininkams, gyvenantiems užsienyje. Litevská republika, Ministerstvo osvěty a vědy, 2016. info
 • ŠEFERIS, Vaidas. Kristijonas Donelaitis, Lietuva ir šiuolaikinis mokslas. In Veřejná přednáška u příležitosti udělení státní ceny Ministerstva osvěty a vědy Litevské republiky pro litevské vědce působící v zahraničí. 2016. info
 • ŠEFERIS, Vaidas. Kristijonas Donelaitis a jeho Metai: hledání koheze. In Pražský lingvistický kroužek, FF UK, 23 03 2015. 2015. info
 • ŠEFERIS, Vaidas. "Metai" von Kristijonas Donelaitis im Licht der Kompositionsanalyse. Annaberger Annalen. Kempten, 2015, roč. 2015, č. 23, s. 245-270. ISSN 1614-2608. URL info
 • ŠEFERIS, Vaidas. Paroda Brno apie Baltijos valstybes. Literatúra ir menas. 2014, Neuveden, 2 (3456), s. 23-24. ISSN 0233-3260. info
 • ŠEFERIS, Vaidas. Litva, Lotyšsko, Estonsko: tři různé země, tři literatury. In Moravské zemské muzeum: veřejné přednášky k výstavě Svět tajmených Baltů. The World of the Mysterious Balts. 2014. info
 • ŠEFERIS, Vaidas. "Rudenio gérybiu" kontrapunktai. Naujasis židinys - Aidai. Vilnius, 2014, Neuveden, č. 5, s. 48-64. ISSN 1392-6845. info
 • ŠEFERIS, Vaidas. The Cultural Environment from the 18th Century to the First Half of the 19th Century. In Bagdonavičius, Vaclovas. Concise Encyclopaedia of Lithuania Minor. Vilnius: Foundation of Lithuania Minor (USA, Canada), Science and Encyclopaedia Publishing Centre (Lithuania), 2014, s. 196-198. ISBN 978-5-420-01746-3. info
 • ŠEFERIS, Vaidas. Kristijonas Donelaitis - artimas ir paslaptingas. In Edukační vysílání radija "Znad Wilii". 2014. Archiv rozhlasových přednášek radia "Znad Wilii" info
 • ŠEFERIS, Vaidas. „Žiemos rúpesčiu" pradžia kaip Metu struktúros kodas. Senoji Lietuvos literatura. Vilnius (Litva), 2014, Neuveden, č. 37, s. 192-233. ISSN 1822-3656. info
 • ŠEFERIS, Vaidas. Kristijono Donelaičio "Metu" rišlumas. Vilnius: Lietuviu literatúros ir tautosakos institutas, 2014, 340 s. ISBN 978-609-425-134-4. info
 • ŠEFERIS, Vaidas. Naujas požiúris i Kristijono Donelaičio "Metu" kompozicija. 2014. info
 • ŠEFERIS, Vaidas. Kristijonui Donelaičiui - 300. Metai : Lietuvos rašytojų sąjungos mėnraštis. Vilnius: Metai, 2013, Neuveden, č. 1, s. 85-90. ISSN 0134-3211. URL info
 • ŠEFERIS, Vaidas. Baltistika "paklausos" ir "pasiúlos" kategoriju šviesoje: raidos tendencijos. In Mezinárodní konference "Baltistikos centrai ir Lietuva" (Baltistická centra a Litva). 2013. info
 • ŠEFERIS, Vaidas a Petra HEBEDOVÁ. Středověké písemnictví v Pobaltí. In Jan, Libor; Kostrhun Petr; Nerudová, Zdeňka. Svět tajemných Baltů. The World of the Mysterious Balts. 1. vyd. Brno: Moravské zemské muzeum, 2013, s. 201-213. ISBN 978-80-7028-414-8. info
 • ŠEFERIS, Vaidas, Libor JAN a Pavel BOČEK. Svět tajemných Baltů. 2013. URL info
 • ŠEFERIS, Vaidas. Jasukaitytéová. In Kolektiv pracovnikov Encyklopedického ústavu Slovenskej akadémie vied. Encyklopaedia Beliana : slovenská všeobecná encyklopédia v dvanástich zväzkoch. 1. vyd. Bratislava: Encyklopedický ústav SAV, 2013, s. 425-425. sv. VII. ISBN 978-80-970350-1-3. info
 • ŠEFERIS, Vaidas. Jonynas. In Kolektiv pracovnikov Encyklopedického ústavu Slovenskej akadémie vied. Encyklopaedia Beliana : slovenská všeobecná encyklopédia v dvanástich zväzkoch. 1. vyd. Bratislava: Encyklopedický ústav SAV, 2013, s. 544-544. sv. VII. ISBN 978-80-970350-1-3. info
 • ŠEFERIS, Vaidas. Juknaitéová. In Kolektiv pracovnikov Encyklopedického ústavu Slovenskej akadémie vied. Encyklopaedia Beliana : slovenská všeobecná encyklopédia v dvanástich zväzkoch. 1. vyd. Bratislava: Encyklopedický ústav SAV, 2013, s. 583-583. sv. VII. ISBN 978-80-970350-1-3. info
 • ŠEFERIS, Vaidas. Jonas Basanavičius. In Literatúra 11 klasei. Chrestomatija. Romantizmas, realizmas, neoromantizmas. Vilnius: Lietuviu literatúros ir tautosakos institutas, 2012, s. 234-244. Literatúra 11 klasei. Chrestomatija, II dalis. ISBN 978-609-425-057-6. info
 • ŠEFERIS, Vaidas. Hledání koherence literárního textu: záhady Kristijonase Donelaitise. In Přednáška v Jazykovědném sdružení Filozofické fakulty Masarykovy univerzity, Brno. 2012. info
 • ŠEFERIS, Vaidas. Gimtinés ieškojimas Ulro žeméje. In Kvietkauskas Mindaugas. Czeslawo Miloszo kúryba : modernioji LDK tradiciju tasa. Vilnius: Lietuviu literatúros ir tautosakos institutas, 2012, s. 112-126. ISBN 978-609-425-073-6. URL info
 • ŠEFERIS, Vaidas. Jonas Basanavičius v Praze 1882-1884 - Jonas Basanavičius Prahoje 1882-1884. Studia territorialia. Praha: Karolinum, 2012, roč. II, č. 1, s. 43-64. ISSN 1804-4247. URL info
 • ŠEFERIS, Vaidas, Luboš ŠVEC a Geda MONTVILAITÉ-SABAITIENÉ. Češi, Litevci a středoevropský vektor jejich moderní historie. In Studia Territorialia : Supplementum II, 1/2011. Praha: Karolinum, 2012, s. 1-428. URL info
 • ŠEFERIS, Vaidas. Předseda expertní komise pro posouzení odbornosti překladatelů z/do litevštiny. Expertní komise pro posouzení odbornosti překladatelů z/do litevštiny - Univerzita Jana Šafařika v Košicích, Katedra tlumočnctví, 2012. info
 • ŠEFERIS, Vaidas. Pokalbis Lietuvos Radijo tiesioginiame eteryje apie baltistikos raida Cekijoje ir pasaulyje. Vilnius: Lietuvos Nacionalinis Radijas, 2012. Ryto allegro. URL info
 • ŠEFERIS, Vaidas. BA103L: základní kurz litevštiny v e-learningovém prostředí FF MU. 2012. URL info
 • ŠEFERIS, Vaidas. Ocenění za rozvoj baltistiky na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity. Sněmovna Lotyšské Republiky, 2012. info
 • ŠEFERIS, Vaidas. Kristijono Donelaičio "Metu" kompozicijos problemos. Literatura. Vilnius: Vilniaus universiteto leidykla, 2012, roč. 54, č. 1, s. 39-55. ISSN 0258-0802. URL info
 • ŠEFERIS, Vaidas. Paskutiniojo dešimtmečio baltistikos studiju raida Vidurio Europoje. Žmogus ir žodis. Vilnius: Lietuvos edukologijos universitetas, 2011, roč. 13/2011, I, s. 113-117. ISSN 1392-8600. URL info
 • ŠEFERIS, Vaidas. Baltistika Brno. Literatura. Vilnius: Vilniaus universiteto leidykla, 2011, roč. 53/2011, č. 1, s. 157-159, 2 s. ISSN 0258-0802. URL info
 • ŠEFERIS, Vaidas. Jonas Basanavičius: Life and Work in Prague 1882-1884. In Mezinárodní konference "Basanavičius - lékař, vědec, národní buditel", Varna, Bulharsko. 2011. info
 • ŠEFERIS, Vaidas. Literatur, Kultur und Geschichte im Südlichen Ostseeraum. In Cyklus vyžádaných přednášek na Ústavě Skandinavistiky Vídeňské univerzity. 2011. info
 • ŠEFERIS, Vaidas. Známá a neznámá česká lituanistika: od středověku po současnost. In Moderní teorie v klasické filologii a filologii starých jazyků. 2011. info
 • ŠEFERIS, Vaidas. Donelaičio "Metai" - epizodu virtiné ar vientisas tekstas? Pokalbiai apie Donelaičio kúrybos rišluma. In Cyklus vyžádaných přednášek na Lituanistické fakultě Litevské edukologické univerzity. 2011. info
 • ŠEFERIS, Vaidas. Vilniaus universiteto "Literatúros" žurnalo redaktoriu kolegijos narys. Redakční rada časopisu pro literární vědu "Literatúra" (Vilniuská univerzita), 2011. URL info
 • ŠEFERIS, Vaidas. Mano tévyné - prie jo širdies : Gabrielos Eleonoros Mol-Basanavičienés dienoraštis ir laiškai. Vilnius: Lietuviu literaturos ir tautosakos institutas, 2010, 327 s. ISBN 978-609-425-018-7. info
 • ŠEFERIS, Vaidas. Paskutiniojo dešimtmečio baltistikos studiju raida Vidurio Europoje. In Mazinárodní konference pořádaná Litevskou edukologickou univerzitou "Gimtosios kalbos ir literatūros didaktika". 2010. info
 • ŠEFERIS, Vaidas. Textová koheze tvorby Christiana Donalitia. In Cyklus přenášek na Vilniuské univerzitě. 2009. info
 • ŠEFERIS, Vaidas. Karel Janáček. Přízvukování u Donalitia : Donelaičio kirčiavimas. 1. vyd. Brno: Neuveden, 2009, 248 s. ISBN 978-80-7399-896-7. info
 • ŠEFERIS, Vaidas. Slovníček česko-litevský a litevsko český. Brno: Neuveden, 2009, 171 s. ISBN 978-80-7399-894-3. info
 • ŠEFERIS, Vaidas. Kristijono Donelaičio kuryba čeku filologijos akiratyje. Senoji Lietuvos literatura. Vilnius (Litva), 2009, Neuveden, č. 28, s. 41-62. ISSN 1822-3656. info
 • ŠEFERIS, Vaidas. Karelo Janačeko disertacija apie Donelaičio kirčiavima. Gimtoji kalba. Vilnius: Mokslo ir enciklop. leidybos institutas, 2008, roč. 2008, 5 (491), s. 14-15. ISSN 0868-5134. info
 • ŠEFERIS, Vaidas. Baltské jazyky v proměnách metod. Sborník příspěvků z mezinárodní baltistické konference. In Baltské jazyky v proměnách metod. Sborník příspěvků z mezinárodní baltistické konference. 1. výd. Brno: Masarykova univerzita, 2008, 171 s. ISBN 978-80-210-4623-8. info
 • ŠEFERIS, Vaidas. Recepce díla Kristijonase Donelaitise v českých zemích. In Baltské jazyky v proměnách metod. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2008, s. 63-77. ISBN 978-80-210-4623-8. info
 • ŠEFERIS, Vaidas. Novodobá litevská esejistika. Praha: Plav, 2008, 3 s. 9. ISSN 1802-4734. info
 • ŠEFERIS, Vaidas. Surasta Karelo Janáčeko disertacija apie Donelaičio kirčiavimą. Baltistica. Vilnius: Universiteto leidykla, 2008, XLIII, č. 2, s. 321-322. ISSN 0132-6503. info
 • ŠEFERIS, Vaidas. Strukturní sémantika VS interpretativní sémantika. In Přednáška v Jazykovědném sdružení České republiky (pobočka Brno). 2008. info
 • ŠEFERIS, Vaidas. Baltské jazyky v proměnách metod. 2007. info
 • ŠEFERIS, Vaidas. Iš naujo atrandamas Vilnius. Literatura. Vilnius: Vilniaus universiteto leidykla, 2007, roč. 49, č. 1, s. 72-77. ISSN 0258-0802. info
 • ŠEFERIS, Vaidas. Baltistika Brno universitete. Literatūra. Vilnius: Vilniaus universiteto leidykla, 2007, roč. 49, č. 1, s. 83-84. ISSN 0258-0802. info
 • ŠEFERIS, Vaidas. Basanavičius Prahoje: meiles istorija. In Jiří (George) Marvan. Balto-Slavicum Pragense. Praha: Univerzita Karlova - Filozofická fakulta, 2007, s. 171-179. ISBN 978-80-7308-271-0. info
 • ŠEFERIS, Vaidas. Tautine tapatybe lietuviu biografijose (Jonas Basanavičius, Jonas Šliúpas, Vincas Kudirka). Literatura. Vilnius: Vilniaus universiteto leidykla, 2006, roč. 2006, 48(5), s. 45-76. ISSN 0258-0802. info
 • ŠEFERIS, Vaidas. Apie tapatybę. Literatūra. Vilnius: Vilniaus universiteto leidykla, 2006, roč. 2006, 48(5), s. 9-12. ISSN 0258-0802. info
 • HOSKOVEC, Tomáš a Vaidas ŠEFERIS. Patronas, rasantis klientas ir jo publika: diskursyvios valdzios ir itakos konstrukcijos XVI-XVIII amziaus LDK rastijoje. 2005. info
 • ŠEFERIS, Vaidas a Vaida KNABIKAITE. Z dějin litevské stylistiky. Slovo a slovesnost. Praha: Akademie věd ČR, ÚJČ, 2004, roč. 2006, č. 67, s. 120-145, 25 s. ISSN 0037-7031. info
 • ŠEFERIS, Vaidas. Kazimieras Klimavičius. In XVIII amžiaus antrosios puses - XIX amžiaus pradžios lietuviškoji religine proza, chrestomatija. Vilnius: Vilniaus universiteto leidykla, 2003, s. 49-65. ISBN 9986-19-587-X. info
 • ŠEFERIS, Vaidas. Tadas Juozapas Bukota. In XVIII amžiaus antrosios puses - XIX amžiaus pradžios lietuviškoji religine proza, chrestomatija. Vilnius: Vilniaus universiteto leidykla, 2003, s. 106-123. ISBN 9986-19-587-X. info
 • ŠEFERIS, Vaidas. Baltistika Brno universitete [Baltistika na Brněnské univerzitě]. Literatura. Vilnius: Vilniaus universiteto leidykla, 2002, roč 2002, č. 44, 3 s. ISSN 0202-3296. info
 • ŠEFERIS, Vaidas. Lietuva.Lotyniškas raidynas [Litva. Latinská abeceda]. Editor: Paulius Subačius. In Šiek tiek iš šalies. Ese apie Lietuva ir Europa. Vilnius: Inter Nos, 2002, s. 169-178. ISBN 9955-9463-3-4. info
 • ŠEFERIS, Vaidas. Litauen. Das lateinische Alphabet. Editor: Paulius Subačius. In Fortsetzung folgt. Essays über Litauen und Europa. Vilnius: Inter Nos, 2002, s. 119-130. ISBN 9955-9463-4-2. info
 • ŠEFERIS, Vaidas. Tureti ir netureti. Metai. Vilnius: Lietuvos rašytoju sajunga, 2000, roč. 2000, č. 5, s. 122-127. ISSN 0134-3211. info
 • ŠEFERIS, Vaidas. Samones dirginimas pramogines spaudos mistiniuose tekstuose [Narativni strategie mistických textů bulvárních periodik]. In Šiuolaikinio socialinio diskurso analize. Vilnius: Baltos lankos, 1997, 10 s. info
 • ŠEFERIS, Vaidas. Lituanistika ir jos realios perspektyvos. Šiaurés Aténai. Vilnius: Šiaurés Aténu fondas, 1996, 43 (337), s. 11. ISSN 1392-7760. info

26. 10. 2023

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.