Posudkové lékařství jako nový předmět na Lékařské fakultě Masyrykovy univerzity

This project doesn't include Faculty of Arts. It includes Faculty of Medicine. Official project website can be found on muni.cz.

Project Identification
FRVS/1017/2012
Project Period
1/2012 - 12/2012
Investor / Pogramme / Project type
Ministry of Education, Youth and Sports of the CR
MU Faculty or unit
Faculty of Medicine

Posudkové lékařství dosud není jako samostatný medicínský obor pregraduálně na lékařských fakultách v České republice vyučováno. Přitom posudková problematika je nesporně významnou součástí léčebně preventivní péče všech klinických oborů. Ošetřující lékaři proto nezbytně potřebují znát posudkové zásady u nejdůležitějších skupin nemocí nebo chorobných stavů. Všeobecný praktický lékař pro dospělé a posudkový lékař se ve své praxi běžně setkává s oblastí tzv. pojistných agend; nemocenské, invalidní důchody. Méně často s oblastí tzv. nepojistných agend, tj. státní sociální podporou, sociální pomocí (mimořádné výhody), sociálními službami (příspěvek na péči), hmotnou nouzí. Je však zřejmé, že všichni ošetřující lékaři potřebují ucelené základní znalosti z teorie lékařské posudkové činnosti. Cílem je koncipovat možnosti a podmínky pregraduálního vzdělávání v oboru posudkové lékařství jako samostatného povinně volitelného nebo volitelného předmětu v rámci magisterského jednooborového studia všeobecného lékařství na Lékařské fakultě Masarykovy univerzity. Koncepce řešení vychází z rozboru současných možností na lékařské fakultě. V rámci projektu budou jasně vymezeny název a cíl předmětu, stanoveny prerekvizity, rozsah, periodicita a umístění výuky včetně zařazení do struktury předmětů. Bude zpracována odborná náplň a osnova předmětu, vymezeny počty studentů a formy výuky, včetně implementace moderních didaktických metod, zvl. e-learningu. Budou zajištěny zdroje informací pro studenty, stanoveny metody hodnocení, způsob ukončení předmětu a jeho kreditní hodnota. Dále bude navrženo zajištění vyučujících, garant a garantující pracoviště. Bude plánována kalkulace nákladů na výuku nového předmětu a její personální zabezpečení i časový horizont realizace.