Martin Cajthaml, Petr Osolsobě (eds.): Care of the Soul, Quest for Virtue

Essays in Search of Our European Spirtiual Heritage

From the time of the ancient Greeks to the development of modern thought, the Socratic “care of the soul” has emerged as one of the main features characterizing European religion, philosophy, and education. Among those to have recognized its significance for the roots of European consciousness was Jan Patočka. Another theme which reoccurs in the European arts, both visual and literary, is the tradition of virtue, whose acquisition presents the primary ethical task for the individual. Both approaches, the Socratic “care of the soul” and the Aristotelian “training in virtue” are ultimately compatible at the level of their higher order integration into the Christian philosophy of love and a life imbued with both contemplation and activity. The real challenge to the European citizen of today seems not so much to leave his continent a better place, but rather, to leave this world a better man.
This volume brings together materials and themes which will make it possible in subsequent discussions to advance beyond our current understanding of Europe and its cultural identity.

Přebal knihy | Zakoupit knihu

   
 
Petr Osolsobě: Kierkegaard o estetice divadla a dramatu

Na estetice divadla a dramatu lze ukázat, co jinak uniká při výkladu filosofa Kierkegaarda. Divadlo a drama je jakýmsi trvalým protestem existence proti objektivizující filosofii. Nikoli člověk obecně, nýbrž zde tento jedinec je dramatem vsazen do určitého času a situace, z nichž nemůže uniknout. Existuje reálně, nikoli
pojmově. Kierkegaardova filozofie je převážně teorií jednání. Pro důraz kladený na jedince v situaci rozhodnutí byla mnohokrát označena jako „drama“ (Wahl, Gilson, Marcel). Je však dramatická i způsobem nepřímého podání: filosof nechal pod pseudonymy promlouvat charakterům jednotlivých životních „stadií“. Do třetice: Kierkegaard byl náruživým divadelním návštěvníkem a reflexe postav – Antigony, Hamleta či Dona Giovanniho, portréty dobových herců a úvahy o podstatě tragédie, komedie, frašky, humoru či vážnosti prolínají celým jeho dílem. Kniha je doplněna o překlady Kierkegaardových esejí Obvyklá i případná krize v životě herečky a Reflex antického tragična v tragičnu moderním.

Přebal knihy | Zakoupit knihu

   
 
Ordo amoris aneb červotoč ve stromě poznání

Hledání řádu ve fotografických meditacích Libora Teplého a esejích Václava Cílka, Jiřího Grygara, Jana Sokola, Tomáše Špidlíka, Bedřicha Velického, Karla Vrány a Petra Osolsobě.
Brno: Fototep, 2005 // Mnohé další naleznete na stránkách vydavatelství Fototep

   
   

 

Giovanni Reale: Kulturní a duchovní kořeny Evropy

Za obrození evropského člověka

Co je to vlastně Evropa? Výběžek Asie, jak polemicky poznamenal Nietzsche? Anebo má Evropa nějakou ideu? Jak je možné, že se tato idea zrodila v jedné kultuře, v Platónově a Sókratově Řecku, a přece časem nabyla univerzálního významu a dosahu, jak ukazoval Husserl? Můžeme si dnes říkat „Evropané“? Tyto otázky se snad nikdy nezdály být tak naléhavé jako nyní, kdy probíhají diskuse o Evropské ústavě. A přece, jak zdůrazňuje Giovanni Reale, se těmto otázkám dnes více než kdy jindy vyhýbáme. Pokud se Evropa nechce omezit na pouhý politicko-ekonomický provoz, pokud ji chceme opět naplnit smyslem pro svobodu, který k ní odevždy patřil, musíme se odvážit pohlédnout k počátkům našich dějin s vědomím, že osud stavby „společného evropského domu“ závisí na možnosti obrodit „evropského člověka“ a na jeho schopnosti vdechnout nový život formám vyrůstajícím z evropských duchovních a kulturních kořenů. Neboť, jak říká Max Scheler: „Žádné smlouvy ještě nikde a nikdy nestvořily skutečné společenství, nýbrž jsou nanejvýš jeho výrazem.“
   
 
   

 

Emil Volek: Znak - funkce - hodnota

Estetika a sémiotika umění Jana Mukařovského v proudech současného myšlení

 
   

 

Vlastimil Zuska (ed.): Umění, krása, šeredno

Texty z estetiky 20. století

Umění, krása, šeredno představuje v podstatě jedinou antologii do češtiny přeložených textů estetiky 2é. století na našem (myšlenkovém) trhu. Vlastimil Zuska spolu se svými kolegy posbíral to nejpodstatnější z analytické tradice, počínaje traktátem O měřítcích vkusu Davida Huma, přes Sibleyho Estetické pojmy, Weitzovu Roli teorie v estetice, až po Nelsona Goodmana a jeho Skutečnost znovu ztvárněnou. Výraznou kapitolu tvoří vybrané eseje německých estetiků Worringera, Adorna a Lüdekinga a kratičké zastavení u fenomenologie v podání Romana Ingardena. Sbírka je uzavřena exkursem do francouzského myšlení výborem ze statí Jeana Baudrillarda, Véronique Nahoum-Grappeové a Murielle Gagnebiové. Neschází pochopitelně ani úvodová shrnující zamyšlení nad jednotlivými směry a školami z per editorů. Vřele doporučeno jako úvod do analytické a kontinentální estetiky. (-mP-)
   
Umberto Eco: Teorie sémiotiky: A theory of semiotics

První české vydání jednoho ze stěžejních Ecových děl v oblasti sémiotiky, které opět zkoumá znak jako podstatně antropologický fenomén, jako základ veškeré komunikace, a zároveň reviduje některé výsledky svých bádání představené v předešlých pracech. V úvodové části vymezuje prostor a podmínky pro existenci své teorie sémiotiky, v kapitole první mapuje strukturu komunikace, v druhé kapitole se zaobírá jednou z jejích složek - kódem, jeho povahou a užitím a v poslední, třetí, kapitole otevírá diskusi na téma samotné produkce znaků.

Vydala: JAMU, Brno 2004. Přeložil Marek Sedláček, 407 stran, 340,-Kč. (-mP-)

   
 
Umberto Eco: Meze interpretace
Českého vydání se dočkal i soubor statí tematizujících sémiotiku a její uplatnění v různých oblastech lidského poznání Meze interpretace. Kniha poprvé vyšla v roce 1990 v Indiana University Press v edici Advances in semiotics redigované Thomasem A. Sebeokem pod názvem The Limits of Interpretation a spolu s A Theory of Semiotics (1976), The Role of the Reader (1979) a Semiotica e filosofia del linguaggio (1984) tvoří nejvlastnější jádro Ecových úvah v této disciplíně.
   
Roger Scruton: Estetické porozumění

Brněnské nakladatelství Barrister & Principal právě vydalo v edici Studium po úspěšné Filozofii umění z pera Gordona Grahama další titul, který se počítá mezi klasiku evropské estetiky. Autorem je Čechám dobře známý britský filozof analytického ladění Roger Scruton, který touto knihou na českém trhu doplňuje soubor esejů podobného zaměření "Průvodce inteligentního člověka po moderní kultuře." Podtitul knihy "Eseje o filosofii, umění a kultuře" jasně naznačuje šíři záběru, jež v případě tohoto myslitele nikterak nepřekvapuje. Proti původnímu manchesterskému vydání z roku 1983 je český překlad ochuzen o několik kapitol zaměřených příliš úzce na problematiku hudební a anglosaské estetiky. Centrálním motivem jako červená nit se vinoucím jednotlivými kapitolami je koncept estetické zkušenosti a její vztah k lidskému chování. Zde se projevuje Scrutonova úporná snaha odhalovat laciné intelektuálství a kritika nekritického, módního přebírání postmoderních stanovisek. Můžete se těšit na následující kapitoly:

Veřejný text a běžný čtenář
Fotografie a zobrazení
Fantazie, imaginace a film
Smích
Beckett a karteziánská duše
Dnešní snahy o estetično
O humanitním vzdělání

Překlad Jiří Ogrocký, 178 stran, 245 Kč (-mP-)

   

Wilhelm Worringer: Abstrakce a vcítění

Příspěvek k psychologii stylu

 
   

Hans Georg Gadamer: Aktualita krásného

Umění jako hra, symbol, slavnost

 
   

Mario Perniola: Estetika 20. století

 
   

 

katalog ústřední knihovny FF

katalog mzk

katalog knihovny jiřího mahena

katalog národní knihovny

souborný katalog CASLIN

jednotná informační brána

seznam brněnských knihkupectví a antikvariátů

home | o semináři | studium | lidé | studijní materiály | 1. ročník | uchazeči | rozvrh | studijní pobyty a stipendia | odkazy | kontakt | is | ff | mu | english

Knihovny

Knihy

Bibliografie

Virtuální
knihovna