Ú V O D 

D O 

O N T O L O G I E

 

Š Josef Šmajs, Josef Krob, Masarykova univerzita, Brno, 1991, 1994
ISBN 80-210-0879-2

 


Doc. PhDr. Ing. Josef Šmajs, CSc.
PhDr. Josef Krob, CSc.

Úvod do ontologie

(Skriptum filosofické fakulty MU)

Vedoucí katedry Lubomír Nový
Vydavatel Masarykova univerzita Brno
11,81 AA - 12,09 VA
2. opravené a rozšířené vydání, 1994
poř. č. 2202
Náklad 250 výtisků
Grafická úprava a sazba (emTEX) - Josef Krob
Vytisklo ediční středisko VMU, Brno - Kraví hora
xeroxový tisk
Tematická skupina 17/99

ISBN 80-210-0879-2
ISBN 80-210-0247-6 (1. vydání 1991)


 

K tématu ontologie dále můžete zakoupit:

sborník Konec ontologie, Brno 1993, zasílá katedra filosofie
Na téma sborníku volně navazuje diskuse předních českých filosofů uveřejňovaná ve Filosofickém časopise od č. 1, 1994

k tématům příbuzným se vztahují tyto práce:
Josef Krob: Antropocentrismus v dějinách a současnosti kosmologie, Filosofický časopis, č. 5, 1993,
Josef Krob: Antropocentrismus v otázkách a odpovědích, SPFFBU, 1993.
Josef Krob: Antropický princip, SPFFBU, 1992.
Josef Šmajs: Ekologická krize a ontologie, Filosofický časopis, č. 6, 1993,
Josef Šmajs: Ontologie a dnešní věda, SPFFBU, 1993,
Josef Šmajs: Filosofie a ekologický bod obratu, Universitas č. 1, 1994,
Josef Šmajs: Ontologický aspekt ekologické krize. In: diskuse o ekofilosofii. Bratislava 1992.


File translated from TEX by TTH, version 2.00.
On 02 Dec 1999, 21:59.