Pravidla prezenčního studia oboru filozofie na rok 2001/2002

 

Filozofie se na FF MU studuje v kombinaci s dalším oborem. Studium je bakalářské a navazující magisterské (v kombinaci s jiným bakalářským a navazujícím magisterským studiem), nebo magisterské (v kombinaci s dalším magisterským oborem). Magisterské studium se dělí do dvou cyklů. Studium filozofie se řídí zásadami kreditního systému studia. Student zapisuje v každém semestru podle vypsaného programu

- povinné předměty (kredity A)

- příslušný počet povinně volitelných předmětů z nabídky těchto předmětů na oboru filozofie (kredity B)

- jako doporučené předměty (kredity C) může zapsat

a) další předměty uvedené v programu studia filozofie jako povinně volitelné,

b) kurzy z celofakultní nabídky jiných oborů s výjimkou kurzů na oboru, který posluchač studuje v kombinaci,

c) zkoušku z latiny a světových jazyků (za tyto zkoušky se započítávají 2 kredity).

Kurzy jsou v programu uvedeny po cyklech, jejich pořadí v rámci daného cyklu není závazné s výjimkou kurzů k postupové zkoušce v 1. roce studia a dále kurzů označených I, II ad., kdy je nutno pořadí dodržet.

 

Doporučený postup

 

1. Na začátku akademického roku se ve stanoveném termínu zapsat na studijním oddělení děkanátu fakulty.

2. Před začátkem každého semestru prostudovat program kurzů vypisovaných v příslušném cyklu a semestru a anotace přednášek a seminářů a rozhodnout se i podle zveřejněného rozvrhu, které budete navštěvovat. Lze se orientovat i podle doporučeného programu studia, který je uveden v tomto pokynu a zahrnuje schéma povinných kurzů, a doplnit ho příslušným počtem volitelných kurzů k získání B a C kreditů. Tři týdny před začátkem výuky začíná v každém semestru období elektronické registrace do jednotlivých předmětů prostřednictvím Informačního systému MU. Podle šablony oboru Filozofie se musíte zaklikat do jednotlivých předmětů, abyste je mohli navštěvovat. V den zahájení semestru budete do zvolených kurzů elektronicky zapsáni. Vedle jednotlivých předmětů je nutné si dále zaregistrovat některé kontrolní body studia jako samostatné položky (postupová zkouška, státní zkoušky, písemné práce…), které jsou v daném období vyžadovány.

3. Nejpozději do 14 dnů po začátku každého semestru lze elektronický zápis v Informačním systému MU změnit nebo doplnit.

 

Jednotlivé kroky tohoto postupu jsou tedy:

- zápis na studijním oddělení děkanátu (zpravidla v září, je možno už v červnu),

elektronická registrace do jednotlivých předmětů 3 týdny před začátkem každého semestru,

případná oprava zápisu v Informačním systému do 2 týdnů po zahájení semestru.

Jednotlivé kurzy jsou ukončeny způsobem uvedeným ve studijním programu - zkouškami (Zk), kolokvii (K), zápočty (Z). Termíny a podmínky těchto forem kontroly studia stanovuje příslušný vyučující. Termíny a podmínky postupových zkoušek, souborných zkoušek, obhajob diplomových prací, státních bakalářských zkoušek a státních magisterských zkoušek jsou vypisovány v každém zkušebním období, posluchači se na tyto zkoušky závazně přihlašují předepsaným způsobem elektronicky.

 

Doporučené předměty k registraci pro 1. rok studia v podzimním semestru 2001:

Povinné předměty:

Úvod do studia filozofie

Logika I

Dějiny filozofie I – antika

Řecká a latinská filozofická terminologie

Z povinně volitelných:

Jak číst Platóna?

Proseminář z etiky

 

Písemné práce k souborným, bakalářským a magisterským zkouškám

 

Jednou ze základních podmínek skládání souborných, bakalářských a magisterských zkoušek je podle druhu zkoušky oborová, diplomová bakalářská a diplomová magisterská práce. Témata všech druhů prací vyhlašuje katedra filozofie na začátku podzimního semestru akademického roku, posluchači se přihlásí u příslušných vyučujících. Posluchač má právo navrhnout po konzultaci s příslušným učitelem vlastní téma práce. Všechny uvedené typy prací se zadávají písemným zadáním na formuláři, který ve třech exemplářích potvrdí vedoucí katedry a student. Jeden exemplář obdrží student, druhý vedoucí práce a třetí odevzdá student na sekretariátě katedry.

O zadání oborové práce k souborné zkoušce a oborové bakalářské práce (pro nediplomové bakalářské studium) požádá student nejpozději na konci 5. semestru studia, o zadání diplomového úkolu bakalářské práce nejpozději na konci 4. semestru studia. O zadání oborové magisterské práce nejpozději do začátku druhého semestru před konáním státní magisterské zkoušky, o zadání diplomového úkolu magisterské práce nejpozději do začátku třetího semestru před konáním státní magisterské zkoušky.

Práce jsou na bílém papíru formátu A4, strany jsou očíslovány, u diplomových prací vyvázány do pevných desek, u oborových prací pevně spojeny. Závaznou součástí je titulní strana, která obsahuje název univerzity, fakulty a katedry, název práce, jméno zpracovatele, jméno vedoucího práce, rok zpracování. Dále musí práce obsahovat prohlášení autora o původnosti práce, soupis použité literatury a obsah.

Minimální rozsahy prací:

Oborová práce k souborné zkoušce 27 000 znaků;

oborová bakalářská práce 27 000 znaků;

oborová magisterská práce 55 000 znaků;

bakalářská diplomová práce 70 000 znaků;

magisterská diplomová práce 140 000 znaků.

Oborovou práci odevzdá v jednom exempláři student příslušnému vyučujícímu (vedoucímu práce) nejpozději 21 dní před konáním příslušné zkoušky. Pokud vedoucí práce po prostudování práci přijme, potvrdí to podpisem do indexu k předmětu Oborová práce z filozofie (u souborné zkoušky) nebo Oborová bakalářská práce nebo Oborová magisterská práce.

Diplomovou práci odevzdá posluchač ve stanoveném termínu (nejpozději však 21 dní před obhajobou) ve dvou exemplářích, když si ji předtím nechá zaregistrovat na studijním oddělení děkanátu, vedoucímu práce, který odevzdání potvrdí do indexu k předmětu Bakalářská diplomová práce nebo Diplomová práce.

 

 

Imatrikulační ročníky od roku 1997:

 

Bakalářské studium, resp. I. cyklus magisterského studia: Trvá 6 semestrů a nesmí překročit dobu 5 let.

Požadovaný počet kreditů: 80 za jednotlivé předměty (z toho 64 A, 10 B a 6 C + TV), a 15 kreditů za bakalářskou práci nebo 10 kreditů za oborovou práci k souborné zkoušce nebo 5 kreditů za oborovou práci k bakalářské zkoušce.

Navazující magisterské studium, resp. II. cyklus magisterského studia: Je možné ho zahájit po úspěšném ukončení bakalářského studia a vykonání přijímací zkoušky, resp. po úspěšném ukončení I. cyklu magisterského studia. Trvá 4 semestry a nesmí překročit dobu 4 let.

Požadovaný počet kreditů: Diplomové studium 70 kreditů, z toho 36 A, 4 B a30 kreditů za diplomovou magisterskou práci; nediplomové studium 50 kreditů, z toho 32 A, 8 B a 10 kreditů za magisterskou oborovou práci.

 

Studijní dráha má tři základní prověřovací body:

1. Postupová zkouška po 1. roce studia z dějin antické a středověké filozofie a z ontologie I.

2. Bakalářská (souborná) zkouška po 6. semestru. Podmínkou je dosažení požadovaného počtu kreditů za I. cyklus a obhájení bakalářské nebo přijetí oborové práce (u souborné zkoušky nebo pokud je bakalářská práce odevzdána na druhém oboru).

Předměty bakalářské (souborné) zkoušky: Dějiny evropské filozofie od antiky do 20. století, etika a u bakalářské zkoušky navíc klauzurní práce. Okruhy jsou vyvěšeny na nástěnce katedry a webové stránce katedry.

3. Státní magisterská zkouška po 10. semestru. Podmínkou je dosažení požadovaného počtu kreditů za II. cyklus a obhájení diplomové práce nebo přijetí oborové práce (u nediplomového studia). Předměty zkoušky: Dějiny filozofie a systematická filozofie. Okruhy jsou vyvěšeny na nástěnce katedry a webové stránce katedry.

 

Doporučený postup studia v I. cyklu magisterského studia a v bakalářském studiu pro imatrikulační ročníky od roku 1997 – povinné předměty (rozpis kreditů A):

1. rok studia – podzimní semestr:

Úvod do studia filozofie Zk kreditů 3

Logika I Z 3

Dějiny filozofie I – antika Z 3

Řecká a latin. fil. terminologie Z 2

1. rok studia – jarní semestr:

Dějiny filozofie II – antika a střed. Pzk + Z 4

Ontologie I PZk+ Z 4

Logika II Zk + Z 5

2. rok studia – podzimní semestr:

Dějiny filozofie III – renesance K 2

Filozofie společnosti K 3

Ontologie II Zk+Z 3

2. rok studia – jarní semestr:

Gnozeologie I K 4

Filozofie dějin K 3

Etika I K 3

Dějiny filozofie IV – novověk K 3

3. rok studia – podzimní semestr:

Dějiny filozofie V – něm idealismus K 3

Dějiny české filozofie I Z 2

Etika II K 3

3. rok studia – jarní semestr:

Dějiny filozofie VI – 19. a 20. st. K 6

Dějiny české filozofie II Zk 3

 

Podle rozvrhových možností studenti oboru filozofie dále absolvují v průběhu I. cyklu jako A kredity

Úvod do psychologie Zk 2

Předměty pro B a C kredity posluchači zapisují podle rozvrhových možností a zájmu v průběhu I. cyklu z katedrové a celofakultní nabídky.

 

Doporučený postup studia v navazujícím magisterském studiu, resp. v II. cyklu magisterského studia pro imatrikulační ročníky od roku 1997 – povinné předměty (rozpis kreditů A):

Pozn.: Z kurzů Francouzská filozofie I, II, Současná německá filozofie I, II, Soudobá angloamerická filozofie I, II, je jeden povinný (kredity A), ostatní je možno navštěvovat jako povinně volitelné (kredity B). Kurz Četba filozofických textů (A, N, Fr) se dělí do skupin podle jazykové orientace posluchačů. Diplomový seminář I, II zapisují posluchači diplomového studia.

4. rok studia – podzimní semestr:

Francouzská filozofie 19. a 20. st. I K 4

Současná německá filozofie I K 4

Soudobá anglo-amer. filozofie I K 4

Četba filozofických textů (A,N,F) Z 4

4. rok studia – jarní semestr:

Francouzská filozofie 19. a 20. st. II Zk 4

Současná německá filozofie II Zk 4

Soudobá anglo-amer. filozofie II Zk 4

Gnozeologie II Zk 4

5. rok studia – podzimní semestr:

Ontologie III Zk 4

Metodologie vědy K 4

Diplomový seminář I Z 2

5. rok studia – jarní semestr:

Ontologie IV K 4

Soudobá etika K 4

Diplomový seminář II Z 2

Předměty pro B kredity posluchači zapisují podle rozvrhových možností a zájmu v průběhu II. cyklu z katedrové nabídky.

 

Zájemcům o získání učitelské způsobilosti:

Posluchači oboru filozofie mohou během II. cyklu studia v rámci pedagogického studia získat učitelskou způsobilost pro výuku předmětu Základy společenských věd (filozofie) na středních školách. První část programu (předměty Psychologie pro učitele, Základy pedagogiky a Obecná a alternativní didaktika) zajišťují Psychologický ústav a Ústav pedagogických věd - nejlépe absolvovat ve 4. roce studia. Posluchač oboru filozofie dále prokáže, že na FF nebo FSS složil během svého studia další dílčí zkoušky ze společenskovědních předmětů s tematikou sociologie, politologie, práva a ekonomie. Navazuje didaktika (metodika) základů společenských věd, kterou zajišťuje katedra filozofie, a pedagogická praxe na školách. Studenti zaplatí před nástupem pedagogické praxe 500 Kč za aprobační předmět Základy společenských věd jako náhradu nákladů na úhradu dohody s učiteli středních škol. Příslušnou částku je možno zaplatit na pokladně fakulty s uvedením účelu platby nebo složenkou na účet Masarykova univerzita, Žerotínovo nám. 9, 601 77 Brno, KB Brno-město, č. ú. 85636-621/0100, k. symbol 0379, var. symbol 2157002699. Závěrečná zkouška z pedagogického studia se koná na Ústavu pedagogických věd, posluchači se hlásí na studijním oddělení děkanátu na stanovených formulářích, prokáží splnění předepsaných požadavků a předloží písemnou práci. Předměty zkoušky jsou obhajoba práce, pedagogika, psychologie a didaktika předmětu.

 

Zvláštní pokyny ke studiu II. cyklu pro imatrikulační ročníky 1996 a starší:

II. cyklus (5.-10. semestr):

Požadovaný počet kreditů: Diplomové studium 40, z toho 22 A, 12 B a 6 C, nediplomové studium 32, z toho 18 A, 8 B a 6 C.

Státní závěrečná zkouška po 8. semestru (nediplomoví) a po 10. semestru (diplomoví). K jejímu vykonání je třeba prokázat dosažení stanoveného počtu kreditů na oboru

filozofie a obhájení diplomové nebo přijetí oborové magisterské práce.

Termíny státních závěrečných zkoušek a obhajob diplomových prací vypisuje katedra filozofie v každém zkušebním období. Posluchači se závazně přihlašují ve stanovenou dobu na sekretariátě katedry.

Předměty státní magisterské zkoušky: Dějiny filozofie a systematická filozofie. Okruhy jsou zveřejněny na nástěnce katedry.

 

Rozpis požadovaných kreditů v II. cyklu pro imatrikulační ročníky 1996 a starší

Nediplomoví:

18 kreditů A:

Dějiny soudobé filozofie I, II 2 Z + Zk kredity 4

(posluchači se vybírají alternativně z kurzů Francouzská filozofie 19. a 20. stol. I, II; Současná německá filozofie I, II; Hermeneutika a soudobá angloamerická filozofie I, II)

Dějiny české filozofie I, II 2 Z + Zk 4

Četba fil. textů (A, N, Fr) I, II 2 x 2 Z 4

Etika Z + Zk 4

Filozofie umění (Estetika) Z + Zk 2

(Posluchači v kombinaci s estetikou mají možnost vykázat kredity za kurz z estetiky jinými kredity za výběrové kurzy na oboru filozofie. Posluchači, kteří neabsolvovali kurz Filozofie umění – Estetika v době, kdy byl katedrou filozofie vypisován, získají požadované kredity absolvováním odpovídajícího kurzu v rámci oborové výuky estetiky, do kterého budou přijati.)

8 kreditů B - z výběrových přednášek a seminářů na oboru filozofie

6 kreditů C - z dalších výběrových kurzů na oboru filozofie nebo na jiných oborech (s výjimkou oboru, který posluchači studují v kombinaci s filozofií).

 

Diplomoví:

22 kreditů A - stejně jako u nediplomových + 2 zápočty z diplomového semináře (= 4 kredity)

12 kreditů B - z výběrových přednášek a seminářů na oboru filozofie

6 kreditů C - stejné jako u nediplomových.

 

Postup zápisu ke zkouškám — bakalářské, souborné, magisterské:

Student si musí V IS na začátku semestru, po jehož ukončení chce zkoušku skládat, zaregistrovat odpovídající „předmět“

a na začátku zkouškového období bezprostředně následujícího po tomto semestru se rovněž v IS přihlásit na zveřejněné termíny zkoušek. Pokud nebude moci z jakéhokoli důvodu zkoušku složit v semestru, ve kterém si ji zaregistroval, musí si registraci obnovit, tj. provést znovu v semestru dalším. Pokud tak neučiní, nebude se moci přihlásit na nově vypsané termíny.